Адвокати: Пътните блокади са законна форма на политически протест

Властта е длъжна да се съобрази с това право на протестиращите и да гарантира безпроблемното му упражняване.

© Георги Кожухаров

Властта е длъжна да се съобрази с това право на протестиращите и да гарантира безпроблемното му упражняване."Дневник" препубликува отвореното писмо, което адвокати написаха до председателя на парламента и народните представители, правителството, кметовете, областните администрации и ръководителя на антикорупционната комисия. Поводът за него по думите на авторите са "последователните публични твърдения от страна на висши държавни и общински служители за незаконосъобразност на действащите пътни блокади на територията на страната, бездействието на отговорните държавни органи в изпълнението на техните задължения във връзка с гарантиране на свободата на събранията, както и насилственото премахване на тези блокади от страна на органите на Министерството на вътрешните работи". Заглавието е на "Дневник".


Във връзка със зачестилите неверни публични изявления на висши държавни и общински служители за незаконосъобразност на действащите пътни блокади на територията на страната, водещи до поляризация на общественото мнение, последователното бездействие на отговорните държавни органи при изпълнението на техните задължения във връзка с гарантиране на свободата на събранията, както и насилственото премахване на тези блокади от страна на органите на Министерството на вътрешните работи в някои от градовете на територията на Република България, Ви уведомяваме следното:


Ненасилствените действия, осъществявани по време на събрание, попадат в обхвата на чл. 11 от Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКЗПЧ), който гарантира свободата на събранията, пряко свързана с правото на изразяване на политическо мнение и на участие в политически дебат на смисъла на чл. 10 от ЕКЗПЧ. Същото се отнася и до пътните блокади, както и другите физически актове, целенасочено възпрепятстващи пътното движение и обичайния ход на обществения живот (в този смисъл, решенията Барако срещу Франция [Barraco v. France] и Лукас срещу Обединеното Кралство [Lucas v. the United Kingdom]).
В това отношение практиката на Европейския съд по правата на човека - задължителна за приложение от всеки един български държавен орган, е категорична, че


организирането на демонстрации чрез протести играе съществена роля в политическата история


на европейските държави, поради което последните имат позитивното задължение не само да толерират такива действия, но и да защитават това право от насилствени безредици чрез контрадемонстрации (в този смисъл решенията Асоциация "Лекари за правото на живот" срещу Австрия ["Doctors for the right to life" Campaign v. Austria], Обединена македонска организация "Илинден" и Иванов срещу България [United Macedonian Organisation "Ilinden" and Ivanov v. Bulgaria], Баранкевич срещу Русия [Barankevich v. Russia] и др.). Упражняването на тази свобода под формата на пътни блокади е провеждано в Турция, Унгария, Литва, Франция, Русия, Германия, Великобритания и др., като крайна форма на протест срещу правителствата, които последователно са отказвали да изпълняват исканията на своя суверен.


Свободата на събранията е една от основите на демократичното общество. За да се направи правилна преценка дали ограничение на тази свобода може да бъде приложено, напр. чрез премахване на установени пътни блокади, е необходимо да се приложат общите критерии, а именно "необходимо ли е в едно демократично общество", преследва ли законна цел, отговаря ли на "належаща социална потребност", пропорционално ли е то по отношение на изпълнението на законната цел (дали съществува по-лека мярка), както и дали причините за налагане на ограничението, които могат да го оправдаят са "уместни и достатъчни" (в този смисъл решенията Фрумкин срещу Русия [Frumkin v. Russia], Костър срещу Обединеното кралство [Coster v. the United Kingdom], Ашугян срещу Армения [Ashugyan v. Armenia] и много други).


Това означава, че всяко твърдение за незаконосъобразност на пътни блокади, осъществявани под формата на политически протест, както и всяко тяхно премахване, следва да бъде обосновано според горните принципи. Следва да се има предвид, че осъществяването на арести, повдигане на обвинения или осъждания на протестиращи за "нарушаване на обществения ред", поради участие в мирно осъществени пътни блокади,


във всички случаи ще представлява нерегламентирана намеса в свободата на събранията


(в този смисъл решението Кудревичиус и други срещу Литва [Kudrevičius and others v. Lithuania]).


При приложението на установените международни стандарти за преценка на законосъобразността на конкретна "седяща стачка" и потенциалната законосъобразност на осъществена или предстояща държавна намеса чрез разпръскването ѝ, може да се достигне до извода, че гражданските блокади на възлови кръстовища представляват законосъобразна форма на упражняване на свободата на събранията, като последната е гарантирана независимо дали е налице разрешение или уведомление за тях (в този смисъл решението Оя Атаман срещу Турция [Oya Ataman v. Turkey] и Букта срещу Унгария [Bukta v. Hungary]).


Това е така, първо, поради факта, че при тези блокади не се използва физическо насилие от страна на протестиращите. Също така, те не водят до сериозно прекъсване нито на обикновения живот, нито на дейностите, законно извършвани от другите в степен, която да е по-сериозна от степента, която възниква при нормалното упражняване на тази свобода, тъй като те са разположени в градски условия с добри възможности за кратки обходни маршрути, както и при осигурена възможност за допускане на автомобили със специален режим. Всъщност


блокадите създават такива затруднения, каквито създава обикновен ремонт на пътя.


Също така в случая не може да се приеме, че общественият интерес надвишава правата на протестиращите, именно поради факта, че не се създават по-големи от обикновените затруднения при упражняване на свободата на събранията. Освен това, съществува по-лека мярка, от налагане на ограничение на тази свобода, благодарение на която може да се постигне правилен баланс между обществения интерес и правата на протестиращите. Тази по-лека мярка се състои в правилна реорганизация на движението около блокадите, която в градски условия е напълно възможна и може да доведе до кратки отклонения и обходи. В допълнение и за максимално намаляване на последиците от подобна реорганизация, подходяща мярка е установяване на постоянно регулиране на движението от страна на секторите "Пътна полиция" към Министерството на вътрешните работи.


Поради това изключително обезпокоителни са опитите за налагане на разделение в обществото, изразени чрез многобройните публични изказвания от висши представители на местната и държавна администрация, сочещи незаконосъобразност на протестите, които не са придружени нито със солидни аргументи, нито с действия, насочени към изпълнение на позитивните задължения, възложени на държавите при намиране на баланса между възможността за упражняване на свободата на събранията и нормалното упражняване на правата на другите членове на обществото, които не участват в тях.


Правото на събрания и митинги и свободата на изразяване на мнение са основни ценности и права,


гарантирани и на ниво Европейски съюз. По силата на Договора ни за членство от 2005 г. (в сила от 2007 г.), българската държава следва да гарантира упражняването на основните права и свободи, изрично закрепени в Хартата на основните права на Европейския съюз, която е част от конституционните източници на Съюза. Съгласно чл. 12 от Хартата Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, на всяко равнище, и по-специално в областите на политическото, профсъюзното или гражданското сдружаване. А съгласно чл. 11 от същата всеки има право на свобода на изразяването на мнения, като това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи, без намеса на публичните власти и независимо от границите.


Правото на мирни събрания и протести е утвърдена ценност и в практиката на Съда на Европейския съюз, чиито решения са задължителни за българските органи и институции.


Становището на СЕС е в смисъл, че


това право следва да бъде защитено и гарантирано дори при случаи на неудобства за лицата, неучастващи в протестите.


Същото следва да бъде толерирано, предвид преследваната с него цел. Според Съда основните права са незаменима част от общите принципи на правото на Съюза и мерките, несъвместими с тяхното упражняване, са несъвместими и със съюзното право. При налагане на по-рестриктивни мерки спрямо упражняването на правото на събрания и митинги, следва да се внимава дали същите са пропорционални и отговарят на нуждата, с оглед преследваната цел (в този смисъл делото C-112/00 Eugen Schmidberger).


В тази сложна общественополитическа ситуация от голямо значение е именно реакцията на публичните власти, които носят отговорност за закрила и пълноценна защита на основните права и свободи на българските граждани. Роля именно на тези органи и институции е да се осигури едновременното и необезпокоявано упражняване на правата на гражданите, субекти, както на правото на събрания и митинги, така и на свободното придвижване. В този смисъл, смятаме, че е задължение на българските власти да предприемат всички необходими мерки за гарантиране на баланса между интереса, на гражданите, субекти на правото на мирно събиране и публично изразяване на мнение, и правата на останалите граждани, които не вземат участие в протестните демонстрации.


Съгласно и принципа за лоялно сътрудничество, прогласен в член 4, параграф 3, първа алинея от Договора за Европейския съюз,


каним отговорните органи и институции да вземат предвид и указанията,


съдържащи се в Общото предложение за резолюция относно правото на мирен протест и пропорционалното използване на сила (2019/2569(RSP), а именно


1) правото на хората да се събират с други хора и да изразяват своя колективен глас е от основно значение за една добре функционираща демокрация;


2) осъжда се използването на насилствени и непропорционални интервенции от страна на органите на няколко държави членки по време на протести и мирни демонстрации;


3) съответните органи следва да гарантират прозрачно, безпристрастно и ефективно разследване, когато е използвана несъразмерна сила;


4) държавите членки следва да предоставят повече обучение на полицейските звена относно техниките за контрол на струпването на хора и използването на някои видове оръжие;


5) държавите членки да използват алтернативни практики, които вече са се доказали като ефективни в някои страни от ЕС, а именно комуникация с демонстрантите чрез големи екрани, избягване във възможно най-голяма степен на физическия контакт с демонстрантите и разчитане на медиатори с обучение по психология и социология.


С оглед гореизложеното призоваваме за стриктно спазване на правовия ред, преустановяване на неверните публични твърдения от страна на висши представители на властта за незаконосъобразност на пътните блокади, водещи до недопустима поляризация на общественото мнение, както и за изпълнение на позитивните задължения, които страната ни е поела пред международната общност, за


гарантиране на фактическата възможност за упражняване на свободата на събранията


чрез осигуряване на защита срещу насилствени безредици, причинени от единични или масови контрапротести, адекватна реорганизация на пътното движение, в т.ч. и на градския транспорт, както и регулиране на автомобилния трафик от страна на отговорните служби на Министерството на вътрешните работи.


1. Силвия Петкова, адвокат към Софийската адвокатска колегия, експерт в областта на наказателното право и правата на човека;


2. Михаил Екимджиев, адвокат към Пловдивската адвокатска колегия и председател на "Асоциация за европейска интеграция и права на човека", експерт в областта на правата на човека;


3. Боримир Цанов, адвокат към Софийската адвокатска колегия;


4. Минчо Спасов, адвокат към Софийската адвокатска колегия;


5. Велислав Величков, адвокат към Софийската адвокатска колегия и председател на Инициатива "Правосъдие за всеки";


6. Доц. д-р Христо Христев, адвокат към Софийската адвокатска колегия и преподавател по право на Европейския съюз към катедра "Международно право и международни отношения" в Софийски университет "Св. Климент Охридски";


7. Гюлсевер Сали, докторант по право на Европейския съюз към катедра "Международно право и международни отношения" в Софийски университет "Св. Климент Охридски".


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (71)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2237 Неутрално

  А протестите срещу пътните блокади също ли са законни?
  Най-законно е да има направо гражданска война и едни българи да убиват други българи. Така някои партии и организации ще са най-доволни.

 2. 2 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 1786 Гневно

  Не спирайте да го повтаряте! Блокадите са законни! Софиянци да си фокусират гнева към Бойко! ОСТАВКА!

 3. 3 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Лицата на протеста: 8 души задържани, а от тях - 6 криминално проявени - с регистрации за кражби, грабежи и др.

  Ако 3/4 от протестърите са такива, майко мила!

 4. 4 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Това ли е демокрация бе господин Христо Иванов ?

  Да вземеш властта с винкели и бухалки ? Така ли разбират демокрацията в Да България.

  Вие сте същите терористи като блек лайф матър. Ама то логично де, от едно и също място ви плащат..........

 5. 5 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1454 Неутрално

  Незнам къде са учили тези адвокати, но по тяхната логика щом някой има право да протестира той може да си направи събранието и в къщите на същите тези адвокати и те са длъжни да го търпят!?!?

 6. 6 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2237 Неутрално

  Това са първите масови протести в България, които изпозлват хора от агитките, лексиката на агитките и въобще похвати и начини на действия на агитките. Това обиди, вербален тормоз, вербална агресия, хвърляне на кенове с бира и бутилки минерална вода...

 7. 7 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1947 Неутрално

  След това "експертно" мнение се сетих за любимият си виц за адвокати: "Как се познава къде на пътя е прегазена змия и къде адвокат? Преди прегазената змия имало спирачен път!!!

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 463 Неутрално

  А протестите срещу пътните блокади също ли са законни?Най-законно е да има направо гражданска война и едни българи да убиват други българи. Така някои партии и организации ще са най-доволни.
  —цитат от коментар 1 на anonim440


  Да, законни са. Убийството, обаче, е незаконно като форма на протест ( и по принцип). Някакви други въпроси?

 10. 10 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7880 Любопитно

  Щом ''гражданско неподчинение'' е право с предимство преди всичко останало, значи аз съм в пълното си право да мина през палатките им, в знак на ''гражданско неподчинение'' - така ли съветват адвокатите ...или ?

  [email protected]
 11. 11 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1947 Неутрално

  До коментар [#2] от "#ОСТАВКА":

  Личи Ви, че харесвате гьобелс...
  Жалко!!!

 12. 12 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 789 Неутрално

  Най-големите провокатори в момента се пазарят потно в Партийния дом, изговаряйки все по-скандални намерения - "Воля" вече дръзна да се облизва за мандат - Марешки само така щял да преосмисли дали да подкрепи с подписи внасянето на мракобесните конституционни "поправки" на ГЕРБ.

  А ДПС просто не може да откъсне очи от парите, нито за секунда. Евросредства, удвояване, усвояване, усвояване!
  Карадайъ поиска ново правителство начело с човек от ГЕРБ, за да гарантира, че всички на софрата ще се натъпчат до гуша с европейски пари от пакета за коронавируса и многогодишната финансова рамка - преди следващите избори. Нямат насита и нямат мярка.

  Такова сборище на хищници и хиени сме допуснали до властта у нас. И както сме го допуснали, така и трябва да го разтурим.
  Трябва да им покажем, че недостойното им търгашество е обречено на провал.

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 13. 13 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2237 Неутрално

  До коментар [#5] от "svoboden":

  Циганска работа. Да ти блокира някой твоят път в твоят град. И то това да са някакви криминални типове, наркозависими, напушени, дрогирани, пияни.

 14. 14 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 1094 Весело

  До коментар [#2] от "#ОСТАВКА":

  Бойко е върха на айсберга :) Изкупителната жертва, за мършоядите, дето ще заемат власт след него :)

  Гущера винаги пуска опашката си, а обикновените хора все се връзват...

  Какъв е плана след това ? Лесно се руши, но кои ще строи ? Нямате план ? Значи сте инструменти, емоционално обвързани с протеста инструменти..

 15. 15 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 463 Неутрално

  Незнам къде са учили тези адвокати, но по тяхната логика щом някой има право да протестира той може да си направи събранието и в къщите на същите тези адвокати и те са длъжни да го търпят!?!?
  —цитат от коментар 5 на svoboden


  Не, има разлика между частна и обществена собственост. Себе си ли опитвате да лъжете или някой друг?

 16. 16 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1299 Неутрално

  ХВАНИ ЕДИНИЯ - УДАРИ ДРУГИЯ ! ДИПЛОМИТЕ ДА ИМ ИМАМ И КЛИЕНТЕЛАТА СЪЩО !

 17. 17 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2237 Неутрално

  При тези протести някои медии дават само едната страна.
  Сакън някой специалист да не каже нещо против протеста.
  Протестиращите, полицията ги пази, медиите ги пазят, разни биячи ги пазят...


 18. 18 Профил на J.J.
  J.J.
  Рейтинг: 874 Неутрално

  Пълни глупости. В практиката на ECtHR има много ясно разграничение кога е допустима (незаконна) блокада за граждански протест и кога не е. Държавите имат вменено задължение по ECHR да балансират интересите на гражданите, които искат да се предвижват свободно, както и гражданите, които искат да изразят правото си на протест свободно. Допускайки 10-15 лица да блокират основно кръстовище в София НЕ Е ДОПУСТИМО според практиката на ECtHR. Разбира се, горните юристи, които се издържат главно като защитници на граждани срещу държавата им в Страсбург биха имали различно мнение, защото от това зависи прехраната им. Политизирането на ECHR и правото е опасна тенденция, която ще доведе до пълно развращаване на ценностите, записани в основните документи, включително Конституцията, ECHR, както и Хартата на основните права на ЕС.

 19. 19 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3973 Весело

  53-и дни мислеха, и накрая си изсмукаха от пръстите ала-бализми...
  Жалка история...

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 20. 20 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5506 Любопитно

  Ако едни протестиращи блокират пътя на други протестиращи, тръгнали да блокират кръстовище, тогава какво правим? А когато се чупят коли и се малтретират майки пред очите на децата си?

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 21. 21 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2237 Неутрално

  До коментар [#9] от "Locke":

  А да се заплашват майки с деца законно ли е? Да има вербална агресия спрямо тях? Да се крещат обиди на майката пред децата ѝ? Да се чупи стъкло на кола в която има малки деца законно ли е? Вие точно кои закони спазвате?

 22. 22 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1299 Неутрално

  Адвокати: " Пътните блокади са законна форма на политически протест "
  КЪРТЕНЕТО НА ЖЪЛТИТЕ ПЪК И ДРУГИ ПАВЕТА и замеряне с тях на органите на реда и институциите КАКВА ФОРМА НА ПРОТЕСТ Е ????

 23. 23 Профил на gpb42643987
  gpb42643987
  Рейтинг: 33 Неутрално

  Да, но законна форма е и изчистването на блокадите. Струва ми се, че умопомрачението на "адвокатите" намеква за бумеранг - от мнозинството към малцинството. Все пак олигархията навсякъде е малцинство, въпреки, че плаща за своите мерзавски интереси на когото и когато може.

 24. 24 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 960 Любопитно

  Ама разбира се, че пътните блокади НЕ са законна форма на политически протест, но адвокатите си търсят клиенти, ако не сте разбрали! Вие какво си мислите, че никой възпрепятстван да се придвижи не може да ви запише номера на колата ли? М?

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на anonim440
  anonim440
  Рейтинг: 2237 Неутрално

  Да се хвърлят камъни по главата на Резидента също е законна форма на политически протест. Започвайте да хвърляте камъни по кратуната на болшевика.

 27. 27 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2153 Неутрално

  Чакайте,защо още говорим за блокади?Нали днес избухна "великото народно възтание"?Нали то ще измете Боко,Каскета,мафията и хунтата.От утре блокади няма да ни трябват,народът победи.Нали така,протестърите?!?

 28. 28 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 7880 Весело

  До коментар [#3] от "sbaleev":

  Това, което имаме като арестант, ВСЪЩНОСТ е безкористен борец против несправедливостта, изразил конституционното си право да подскача върху покрива на полицейски автомобил.

  Господин Адвокат хаджигенов ще поеме защитата му - и ще го спаси !!! :)

  [email protected]
 29. 29 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 711 Неутрално

  Газенето на протестъри блокирали пътното платно е законна форма на граждански антипротест !

 30. 30 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  Би било прекрасно , ако има хора, които да блокират входовете към домовете на тези адвокати, провеждайки законна форма на някакъв протест.

 31. 31 Профил на Psycho the rapist
  Psycho the rapist
  Рейтинг: 426 Неутрално
 32. 32 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1428 Неутрално

  Абе откъде ги намирате тия полуанонимни адвокати за които и блокажите на обикновените хора и пернишките винкели са законни средства за протест?

  УТОЧНЕНИЕ: СТАТИИТЕ ПОД КОИТО ПОСТВАМ ИЗРАЗЯВАТ ИЗЦЯЛО МНЕНИЕТО НА ДНЕВНИК И В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЪВПАДАТ С МОЕТО МНЕНИЕ
 33. 33 Профил на lmb16606731
  lmb16606731
  Рейтинг: 216 Весело

  Виц: В една стая са затворени адвокат, сериен убиец и сериен педофил-изнасилвач. Вие имате в ръцете си оръжие с два патрона и трябва да въздадете правосъдие. Кого бихте решили да застреляте? Правилният отговор е: адвоката - два пъти.

  СБ
 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35 Профил на vincenzo76
  vincenzo76
  Рейтинг: 578 Неутрално

  Пълни дебили сте, а не адвокати!!!А ако някой реши да направи контрапротест срещу блокадите с камъни???какво правиме тогава бе, глупаци такива???Защо по такъв жалък начин настройвате хората един срещу друг!!!Повръщами се от такива като вас!!!Дегенерати!!!

 36. 36 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 463 Неутрално

  До коментар [#18] от "J.J.":

  Приказките са лесни, но като човек се зачете за въпросната практика не намира нищо такова. Всеки може да я намери тук: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Mass_protests_ENG.pdf

  Ето един пример:
  66. In Oya Ataman v. Turkey, 2006, the applicant organised an unlawful march. There was no
  evidence to suggest that they represented a danger to public order, apart from possibly disrupting
  traffic. The Court considered the police’s forceful intervention, involving the use of pepper spray, to
  be disproportionate and unnecessary for the prevention of disorder. The Court ruled that where
  demonstrators do not engage in acts of violence, public authorities need to show a certain degree of
  tolerance towards peaceful gatherings.


  Дори и протестът да е незаконен (тоест да не е предварително обявен и одобрен), дори и да блокира пътища, ECHR намира, че използването на сила от страна на властите е диспропорционално и ненужно. А пък за правата на граждани, които искат да минат по блокирания път, не пише нищо, може би защото се подразбира, че всякакъв протест ще наруши временно правата на някой гражданин. Ако протестите са толкова важна част от демокрацията, тогава всеки гражданин живеещ в демокрация трябва да е готов от време на време да се съобразява с протести.

 37. 37 Профил на xyi25666099
  xyi25666099
  Рейтинг: 420 Неутрално

  Глоби му е майката.

  "Дневник" следи в реално време събитията около сблъсъците между институциите и протестите срещу правителството и главния прокурор, които навлизат в 266-cтия си ден
 38. 38 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1599 Неутрално

  Държава в която адвокатите са повече от инженерите няма бъдеще. Казал го е един умен американец.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 39. 39 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2487 Неутрално

  По тая логика - разрушаването на пътните блокади от граждани искащи да преминат, са законна форма на отстояване на човешките права. :)

 40. 40 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1599 Неутрално

  До коментар [#35] от "vincenzo76":

  В момента държавата се клати от тези които не създават нищо за обществото, а искат само да взема. Толкова могат - да трошат, да настройват хората едни срещу други. такива не могат да градят!

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 41. 41 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 867 Неутрално

  Адвокатите на протеста може да си говорят и пишат каквото си искат - нали затова са адвокати на протеста.

 42. 42 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2487 Неутрално

  Виц: В една стая са затворени адвокат, сериен убиец и сериен педофил-изнасилвач. Вие имате в ръцете си оръжие с два патрона и трябва да въздадете правосъдие. Кого бихте решили да застреляте? Правилният отговор е: адвоката - два пъти.
  —цитат от коментар 33 на lmb16606731


  Въпрос: Какво е Титаник пълен с адвокати лежащ на морското дъно?
  Отговор: Едно добро начало. :)

 43. 43 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2487 Неутрално

  До коментар [#22] от "doroteus":

  Незаконна - може само с домати и яйца - така казали от ЕС-то :)

 44. 44 Профил на pesho79
  pesho79
  Рейтинг: 321 Неутрално

  А протестите срещу пътните блокади също ли са законни?Най-законно е да има направо гражданска война и едни българи да убиват други българи. Така някои партии и организации ще са най-доволни.
  —цитат от коментар 1 на anonim440


  Няма да има гражданска война - гербаджиите имате 10 процента подкрепа, а според вашия бивш Цветанов нямат и толкова

 45. 45 Профил на sa6
  sa6
  Рейтинг: 733 Любопитно

  А ако опънеш някого като форма на протест, законно ли е?

  Евроатлантида
 46. 46 Профил на Hristo Daskalov
  Hristo Daskalov
  Рейтинг: 329 Неутрално

  Значи трябва да се промени закона.

 47. 47 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3794 Неутрално

  Не спирайте да го повтаряте! Блокадите са законни! Софиянци да си фокусират гнева към Бойко! ОСТАВКА!
  —цитат от коментар 2 на #ОСТАВКА


  Нямам такива впечатления. Получава се обратната реакция. Блокадите настройват хората срещу протестиращите. Изглежда това са забелязали управляващите и затова ги търпят. Жалка е картината на Орлов мост през деня. Опънати палатки на кръстовището , никакви хора около тях , безлюдие и човек се пита властта в лицето на полицията защо търпи това. Вероятно през нощта има повече хора на палатките , защото е хладно и някои могат да предпочетат да нощуват на открито в хлада , но през деня в тази жега няма жив човек. Полицията , ако мисли да раздига палатките и останалите преграждения, може безпроблемно да направи това през деня след обед в най-големия пек, когато няма никакви хора поулиците. За броени минути кръстовищата ще са разчистени. Не го правят , защото хората се настройват срещу протестиращите повече , отколкото срещу управляващите.

 48. 48 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 463 Неутрално

  Работата всъщност е много проста. На маса народ не им се нрави, че някой друг от техния ранг може да си позволи да им каже какво могат и не могат да правят, под формата на блокиране на кръстовище. Същите тези са свикнали някой като Бойко Борисов да се разпорежда със събдите им, даже тайничко така са най-щастливи, но ако някой като тях дръзне малко да надигне глава, той трябва моментално да бъде наведен обратно.

  Въпрос не само на чест е, но и на оцеляване, защото ако някой наведен успешно се изправи, другите наведени около него вече няма да могат да си повтарят, че това е най-добрия и единствен вариант, а ще трябва да си дадат сметка, че всъщност те са си избрали да са така. Такива расъждения не са полезни в напреднала възраст и могат да водят до сериозни кризи на психиката, така че панически се търсят всякакви доводи с които протестиращите да се изкарат грешници и престъпници. Това че тези доводи са нелогини няма значение, защото тези които ги повтарят се водят от чувства, а не от логика.

 49. 49 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7573 Неутрално

  До коментар [#3] от "sbaleev":

  Провокатори. Протестиращите и сами ги посочват на полицията.

 50. 50 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 2911 Неутрално

  Пълна лъжа е този текст!
  Повтарям - ПЪЛНА ЛЪЖА!!!

  И двата случая касаят ситуации, които нямат НИЩО ОБЩО с незаконното блокиране на пътни артерии за неопределено време и рушенето на обществено имущество.
  Но адвокатът не носи отговорност за изказано мнение, за което не е надлежно упълномощен.
  За знаещите английски:
  https://hudoc.echr.coe.int/fre #{"itemid":["002-1627"]}
  https://swarb.co.uk/lucas-v-the-united-kingdom-echr-18-mar-2003/

  И един съвет към протестиращите: Ако утре полицията ви вдигне катуна, понабие ви, арестува ви и ви изправят пред съда - ще е напълно законно! После доказвайте в ЕСПЧ, че някой си адвокат ви е казал, че можете да уринирате срещу вятъра без последици...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 51. 51 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3400 Весело

  Както многократно съм писал, "Дневник" охотно цитира адвокати, рядко се позовава на съдии и направо мрази прокурори. В света на "Дневник" адвокатите са винаги прави.

  Еретик
 52. 52 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3400 Весело

  До коментар [#7] от "selqnin":

  "След това "експертно" мнение се сетих за любимият си виц за адвокати: "Как се познава къде на пътя е прегазена змия и къде адвокат? Преди прегазената змия имало спирачен път!!!"
  ===============
  Подобно:
  Каква е разликата между адвоката и лука?
  Лук като режеш - плачеш.

  Еретик
 53. 53 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1522 Неутрално

  ..а пък 3ма адвокати на дъното на океана е едно добро начало

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 54. 54 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1947 Неутрално

  Сетих се за един много добър филм :"Адвокат на дявола"...

 55. 55 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 2911 Неутрално

  "...каним отговорните органи и институции да вземат предвид и указанията, съдържащи се в Общото предложение за резолюция..."
  ––––––––––––––––––––
  Какво означава това?
  Адвокат да се позовава на правна норма, която не е приета?
  Тия да не са завършили Съветско конституционно право, където решенията на КПСС имат върховенство пред закона?
  Аман от псевдоумници!!!
  Срам сте за правото бе, другари!
  И изобщо имате ли спечелено дело някъде? Освен ако не си платите, разбира се...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 56. 56 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  Лъжат адвокатите.
  Ама това е разбираемо - все пак са адвокати.
  Не са посочили кой закон го разрешава, а разчитат на многословно нищоказване.
  Разрешено е само, ако има разрешение от кметството за мястото на провеждане на протеста.
  А кметството няма как да разреши на протестиращите да пречат на останалите граждани.

 57. 57 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 2911 Неутрално

  Ало, редакцията!
  Защо публикувате статии, които призовават към нарушаване на закона???
  Що не си сложите един бах, например?

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на malevv
  malevv
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Тия жалки 7 адвоката да научат първо Конституцията си

  Конституция Чл.43.(1)Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации.
  (2)Редът за организиране и провеждане на събрания и манифестации се определя със закон.
  (3)За събрания на закрито не се изисква разрешение.

 60. 60 Профил на malevv
  malevv
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Терористът от метрото Минчо Спасов е адвокат на готвача наркоман. Защо се разрешава на такива да са адвокати?

 61. 61 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 2911 Неутрално

  Тия съвети са дадени и от адв. Минчо Спасов, известен като Терориста от метрото!!!

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 62. 62 Профил на malevv
  malevv
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Разбрахте ли, Защо протеста е нерегистриран? За да може страхливците от Платеното трио на Черепа да не носят отговорност пред закона като организатори.

 63. 63 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 463 Неутрално

  Глоби му е майката.
  —цитат от коментар 37 на xyi25666099


  Да ги глобят, няма проблем, но исканията полицаите да ги бият, пръскат със спрей и разни други форми на насилие са неосновани и биха били незаконни съгласно практиката на ECHR. Само не мога да разбера как така българинът, който гордо плаща глоби за превишена скорост, следва да се плаши от глоби за борба за бъдещето на България.

 64. 64 Профил на malevv
  malevv
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Всъщност никой адвокат няма право да ръководи политически протести и адвокатските права на Хаджигенов, Минчо Спасов и подобни отдавна трябваше да им бъдат отнети.

 65. 65 Профил на laik87
  laik87
  Рейтинг: 525 Неутрално

  "Вие сте прости и аз съм прост, затова се разбираме. С тези думи премиерът Бойко Борисов се обърна към металурзите от Оловноцинковия комбинат в Кърджали"

  Дерзайте агитка...

 66. 66 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 37 Неутрално

  Според закона са забранени. Отделно в епидемична обстановка дори протестите са незаконни.

 67. 67 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 698 Неутрално

  Пътните блокади са НЕзаконна форма на политически тормоз на гражданите!

 68. 68 Профил на Milko Stoyanov
  Milko Stoyanov
  Рейтинг: 586 Неутрално

  "А пък за правата на граждани, които искат да минат по блокирания път, не пише нищо, може би защото се подразбира, че всякакъв протест ще наруши временно правата на някой гражданин. Ако протестите са толкова важна част от демокрацията, тогава всеки гражданин живеещ в демокрация трябва да е готов от време на време да се съобразява с протести."[/quote]

  Като живеещи в демокрация "от време на време" сме готови да се съобразяваме с протести (дори морално понякога ги подкрепяме), нооо... когато това време СЕ ПРОТОЧИ ДВА МЕСЕЦА, а на кръстовището (Ректората и Орлов мост) дремят 5-10 човека - което показва НЕДОСТАТЪЧНО МАСОВА ПОДКРЕПА ЗА ТАЗИ ФОРМА НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ - започва да ни писва... Жестът е направен, метафората е ясна, хайде вдигнете кофите за боклук и палетите и търсете НОВИ ФОРМИ на протест. Това е вече ИНАТ и не е нужно платени фурнаджийски лопати като АДВОКАТИТЕ да се пенят и да ни "разясняват сложна правна материя", след като всички знаем, че те РАБОТЯТ САМО ЗА ПАРИ и сменят позицията си в правния процес според това КОЙ ГИ Е НАЕЛ. Адвокати НИКОГА не трябва да се допускат да коментират обществени казуси, защото те НЯМАТ ПРИНЦИПИ, МОРАЛ И СЪВЕСТ. Имат хонорар, клиентска тайна и търсене на вратичка в закона... Не ги виня, такава е професията, избрали са си я.
  Що се отнася до юридическото ЗА/ПРОТИВ в казуса с блокадите - ключовото съждение е, че "при тези блокади не се използва физическо насилие от страна на протестиращите" и "те не водят до сериозно прекъсване нито на обикновения живот, нито на дейностите, законно извършвани от другите"... Значи, още при първото хвърлено паве или бутилка, да не говорим за счупени стъкла на автомобил, АВТОМАТИЧЕСКИ ОТПАДА КЛАУЗАТА "ЛИПСА НА ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ"...
  И тогава, г-да и г-жи адвокати?! Тезата от карти рухва...
  Но... по-добре прочетете вица за прегазената змия. Много е точен.

 69. 69 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 890 Неутрално

  Адвокатите са най-гадно съсловие в България! След тях са лекарите, след тях са автомонтьорите, след тях са държавната администрация, готвачите и чак тук са таксиметровите шофьори!
  Ако отидете на десе адвоката ще чуете десет различни мнения за едни казус – неграмотна, тъпа, корумпирана и тежко меркантилна сган!
  Но вече знам, ч е ако се събудя и нещо ме сърби мога спокойно да затворя (ЗАКОННО) няколко кръстовища – Аз, жена ми и децата, всеки по едно!

 70. 70 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 696 Весело

  До коментар [#69] от "konservator.bg":

  Факт- можете!
  Стига да си вземете разрешително от общината по :
  ЗСММ
  “…Чл. 8. (1) За свикване на събрание или на митинг на открито организаторите най-малко 48 часа преди началото му писмено уведомяват общинския народен съвет или кметството, на чиято територия ще се проведе, като посочват организатора, целта, мястото и времето на събранието или митинга."

  на основание

  "Чл. 3. На събранията, митингите и манифестациите гражданите изразяват мнения, възгледи и становища по въпроси от политически, икономически, социален, културен или друг характер чрез слово, плакати, макети и по друг подходящ начин."
  ЗСММ
  Подсказвам- да блокирате Орлов мост, 'щото жена Ви за пореден път е загорила манджата, не е такъв мотив, въпреки че имате право да протестирате.

  За да Ви махнат от там те пък трябва да направят описнаното в статията, в част:
  "необходимо ли е в едно демократично общество", преследва ли законна цел, отговаря ли на "належаща социална потребност", пропорционално ли е то по отношение на изпълнението на законната цел (дали съществува по-лека мярка), както и дали причините за налагане на ограничението, които могат да го оправдаят са "уместни и достатъчни" ..."

  П.П. Чудя се кога гостите на столицата ще го научат най-накрая тоя град и ще спрат да мрънкат за глупости. Уважаеми гости, това, че не можете да научите повече от един маршрут в София, не е проблем на протестиращите.
  Обръщам, също така, внимание, че контрапротест против блокиране на кръстовища проведен на ... кръстовище, е пълна идиотщина.

 71. 71 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 37 Неутрално

  Конституция на Република България

  Чл. 6.
  (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
  (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

  Чл. 28.
  Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

  Чл. 30.
  (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.

  Чл. 32.
  (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.

  Чл. 35.
  (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели.  ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ

  Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2019 г.) Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат по всяко време на денонощието освен в часовете от 22,00 до 8,00 ч.

  Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Когато времето и мястото на събранието, на митинга или пътят на движението на манифестацията създават условия за нарушаване на обществения ред или безопасността на движението, кметът на общината, предлага промяната им.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) Кметът на общината може да забрани провеждането на събранието, митинга или манифестацията, когато има несъмнени данни, че:
  1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2010 г.) са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;
  2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
  3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
  4. нарушават правата и свободите на другите граждани.

  С оглед на гореизложеното, моля трябва да се приложи Чл. 13., ал. 1 от ЗАКОН ЗА СЪБРАНИЯТА, МИТИНГИТЕ И МАНИФЕСТАЦИИТЕ или Кметът на общината, прекратява събранието, митинга или манифестацията, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с този закон.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK