Абсолютната давност за дълговете – неприемливо законодателно решение

Това разрешение за пореден път ще постави бизнеса и обикновените граждани в позиция партер, при условие че те са полагали цялата дължима грижа за събиране на своите дългове.

© Надежда Чипева, Капитал

Това разрешение за пореден път ще постави бизнеса и обикновените граждани в позиция партер, при условие че те са полагали цялата дължима грижа за събиране на своите дългове.Филмът "Странният случай с Бенджамин Бътън" предизвиква истински фурор с 3 спечелени Оскара, а сюжетът е базиран на едноименния роман на Фицджералд и разказва как през 1918 г. се ражда момче с физическите способности на 86-годишен човек и издъхва като бебе през 2003 г.


Дългоочакваният нов ГПК дойде с водещата цел да забърза и дисциплинира процеса, което да е в унисон с пазарната икономика, в условия на каквато следва да се намираме. Последвалите популистко-пропотребителски изменения, въвеждани хаотично, но последователно и неуморно, без каквато и да било концепция, разстроиха динамиката на кодекса. Това доведе до девалвиране на поставените с приемането му ценности и до цялостен дисбаланс в гражданския процес. Така, макар и намиращ се едва в навечерието на своето тийнейджърство,


ГПК изглежда изхабен поне колкото 80-годишен старец.
Когато насложим и приетия на първо четене Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с който се въвежда т.нар. абсолютна давност, проблемите в установяването и удовлетворяване на частноправните вземания започват да изглеждат още по-сериозни.


Още тук изяснявам, че казусът "вечният длъжник" е несъмнен и трябва да бъде решен, без повече да се отлага. Притесненията са свързани по-скоро с това дали с обсъждането и приемането на абсолютната давност, законодателят изоставя идеята за въвеждане на личния фалит. Налично ли е провеждането на последователна политика в областта, дали разрешението е концептуално, премерено и съобразено с възможностите и на кредиторите или промените са отново резултат на моментен законодателен (популистки) изблик, който допълнително да състари процеса.


Макар да наричаме новопредвижданата давност "абсолютна", абсолютното в нея е доста ограничено. Самият факт, че тя не тече при спиране на, да я означим, обикновената погасителна давност, води до странен юридически хибрид, насочен просто да погаси определени задължения. Абсолютната давност в останалите отрасли, давани за пример, тече и при спиране на давностните срокове (вж. чл. 171, ал. 2 ДОПК, чл. 82, ал. 3 ЗАНН, чл. 82, ал. 4 НК), което е допълнителен довод "против" съпоставителното аргументиране за удачността на уредбата. Така или иначе, за улеснение, тук тази давност ще бъде наричана абсолютна.


Потребителска защита или просто промяна?


Неясно остава дали целта на това решение за допълнение на ЗЗД e в посока на засилване на защитата на потребителите, тъй като се предвижда абсолютната давност да се прилага по отношение на всички физически лица. А не всички физически лица са потребители във всички правоотношенията, в които влизат. Така се повдига и въпросът за потребителското третиране на едностранните търговски сделки, на което се очаква да отговори и ВКС с тълкувателно решение. Ако целта е потребителска защита, уредбата е неприемлива и разширява значително приложното поле. Ако пък не е - защо са приоритизирани физическите спрямо юридическите лица?


Ясно за всички е, че приемането на абсолютната давност ще катализира опитите за забавяне на производствата - изпълнителни и други, които не установяват вземания. Струва ми се, че геният за злоупотребите, който ни е доста присъщ, ще се активира незабавно и по повод на абсолютната давност. Забавянето по всевъзможен начин на производствата, когато не сме в хипотезата на спряна давност, ще се превърне в основна цел на длъжника, а правни механизми за това не липсват.


Не може да се приеме и това, че съгласно законопроекта, приет на първо четене, уредбата засяга и възникналите към момента на приемането ѝ вземания. По този начин може да се окаже, че кредиторът, който е бил благосклонен към своя длъжник и е правил компромиси относно започване на производство за осъждане на длъжника или за принудителното събиране на вземането като се е движил "по ръба" на обикновената погасителна давност, без да сключва споразумения с длъжника,


изведнъж ще се окаже на прага на изтекла абсолютна давност без да може да направи нищо.


Това разрешение за пореден път ще постави бизнеса и обикновените граждани в позиция партер, при условие че те са полагали цялата дължима грижа за събиране на своите дългове. Но непредвидимостта на законодателната уредба и липсата на стратегия в множество области на икономическия живот е тема до болка позната, която поставя България в челните места на нежеланите държави за правене на бизнес в Европа.


Това, което притеснява допълнително, е, че абсолютната давност се появява на законодателния хоризонт след значителното разширяване на възможностите на длъжника да обжалва действия на съдебния изпълнител, въведени през 2017 г., включително и при право за оспорване на оценката на недвижим имот, когато изпълнението се насочи към такъв, уредена в чл. 486 ГПК. Или казано по друг начин, при увеличените сроковете за защита на физическите лица и дадените им допълнителни процесуални възможности, стимулира се тяхното, включително недобросъвестно, използване за постигане на крайната цел - абсолютна давност. Това е при условие, че според тълкувателната практика на Върховния касационен съд образуването на изпълнително дело не води до спиране на погасителната давност, т.е. ще тече и абсолютната такава.


Личен фалит и абсолютна давност - можем ли да ги комбинираме?


Поставя се и солидният въпрос: прави ли разлика законодателят между личния фалит и абсолютната давност?
Който и подход за уредба на личен фалит да се избере, нужно ще е преминаване през определена процедура. Така, може да се окаже, че ако физическото лице обяви фалит, ще се посегне на несеквестируемото му имущество, може да бъде определена издръжка, която да е доста по-различна от несеквестируемия му доход съгласно ГПК, да се назначи синдик, който да оперира с негови имущества, или въобще ще следват значителни неблагоприятни отражения по отношение на фалиралото лице - първо по отношение на настоящото му имущество и разполагаемостта и неприкосновеността му, но и чрез въвеждане на бъдещи ограничения.


Очаквано и оправдано ще е в немалка степен да бъдат намалени възможностите на обявилия фалит, включително в търговската сфера - да е управител, съдружник, член на съвети и бордове, прокурист; по отношение на опциите му за кредитиране; може би и за заемане на определени позиции в държавната администрация, ръководни или отчетнически позиции. Тоест ще имаме стройна процедура, която да провокира лицата да не предпочитат личния фалит, а да се стремят да го избегнат именно заради последиците и фактическото им изключване или поне ограничаване на възможностите им в гражданския или търговски оборот.


При абсолютната давност това не е така. Тук стремежът ще е точно в обратна посока. Възможно е дори длъжникът да си избере определено задължение, което да не изпълнява - оправдано или не, а чрез останалото си имущество длъжникът дори да "инвестира" в издавностяването на това задължение чрез абсолютната давност. Изтичането на 10-годишният срок просто ще доведе до отпадане на задължението и на възможността за принудителното му удовлетворяване. И отново - въпреки активното поведение на кредитора. Никакви неблагоприятни последици няма да сполетят длъжника, когато вземането се издавности с изтичане на абсолютна давност. Не ми изглежда оправдано лице с несеквестируем недвижим имот, който може да е на стойност от стотици хиляди левове, въпреки активната дейност на неговия кредитор, да може да се ползва от абсолютната давност.


В Европа и у нас - ефективност на изпълнението и период


В мотивите към законопроекта законодателят е привел примери с редица европейски държави, в които е налице аналогичен вид давностен срок. Цитирани са уредбите в Германия, Белгия, Франция, Португалия В посочените държави давностните срокове са диверсифицирани в зависимост от вида на вземането, като най-дългият е 30-годишен (Германия), в Нидерландия пък е позната 20-годишната давност, както и в Гърция, но считано от момента на постановяване на крайния съдебен акт (art. 268 Greek Civil Code). Извън посочените, в цитираните законодателства съществуват доста и различни видове давностни срокове за различните вземания, което е удачен подход и следва да бъде адмириран.


Абсолютно несъстоятелен пък е аргументът, че общият давностен срок на много места бил 3 години, а в България 5. Това е така, защото не се дължи сметка за идеята на погасителната давност - санкция за бездействие, което очевидно е неотносимо към абсолютната давност, която се явява санкция въпреки действие.


Извън горното, не става ясно дали приведените като примери държави в мотивите към законопроекта държат сметка за съответствието на условията в тях и в България. В Белгия, Германия, Франция възможността за сключване на трудови договори например на различна от реалния размер на работната заплата ми се струва немислима. Напротив, в България това и понастоящем продължава да бъде масова практика особено при по-нископлатените позиции. Така е и с оглед възможността за работа на "черния пазар" като все още е твърде лесно да полагаш нелегално своя труд, а институциите са по-скоро летаргични в борбата с тези практики. По този начин


огромна маса физически лица остават изключени от възможността за секвестиране на имуществото им.


Тук е все още напълно възможно да се води нормален живот, без да е нужно опериране с банкова сметка, а кешовите разплащания са за предпочитане масово сред населението, с което встрани остава и реалната възможност за постъпления от запор на банкова сметка.


Не на последно място, удръжките от работна заплата и пенсия са възможни само ако са над размера на минималната работна заплата, с което се цели гарантиране на определен житейски минимум на индивида. Постоянно нарастващата минимална работна заплата и неритмичното увеличение на доходите поставя възможността за насочване към удръжки от нея все по-илюзорен. Изобщо, кумулирането на несеквестируемостта в съществуващия ѝ вид и уредбата на абсолютната давност не бива да се допуска.


Изводът, който може да се направи, е, че при сегашната уредба, изпълнението върху физически лица всъщност е приложимо най-вече ако те притежават секвестируем недвижим имот, което е в ярък контраст с останалите държави от Европейския съюз, давани за пример.


Десет години след световната икономическа криза от началото на XXI век законодателството ни все още не може да преодолее последици ѝ - една от които е множеството вечни длъжници, попаднали в клопката на променените финансови условия. Способите за справяне с това обаче трябва да показват ясна законодателна политика, която да бъде въведена и наложена, да санкционира некоректният длъжник и да гарантира възможността на кредитора, при нормално стечение и активност от негова страна, да има възможността да си събере вземането.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (43)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на nikolay.
  nikolay.
  Рейтинг: 324 Неутрално

  Много плачете за тази абсолютна давност. Най-добре ще е всички да сме длъжни доживот и постоянно да цицате парички, адвокатите, ЧСИ-тата и "вся остальная сволочь". Нали Борко?

 2. 2 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2174 Неутрално

  В Библията си пише:

  Второзаконие
  15:1-23
  15 Всяка седма година трябва да бъдат опрощавани дълговете.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 734 Неутрално

  Браво Боре, дай да вземем и от последните опитали се да бъдат предприуемачи в маковината и ризата от гърба им, а геропите на прехода и мутрите завлекли милиарди да си арчат по Карибите. Найс а ?

 5. 5 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Неутрално

  Много плачете за тази абсолютна давност. Най-добре ще е всички да сме длъжни доживот и постоянно да цицате парички, адвокатите, ЧСИ-тата и "вся остальная сволочь". Нали Борко?
  —цитат от коментар 1 на nikolay.


  Не бе, плачат, че от двата варианта "частен фалит" и "абсолютна давност" се избират само калпавите страни и се подреждат така в закона, че накрая да се получи нещо тъпо.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 6. 6 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 950 Неутрално

  Ъъъ, да разбирам ли, че за автора е проблем абсолщтната давност по ЗЗД, която е 3 или 5 годишна. Ако е така, може в този всенароден подем в писането на конституии, да направи едно предложение за изменение на ЗЗД.

 7. 7 Профил на bladezone
  bladezone
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#6] от "Цайко":

  Няма "абсолютна" давност в ЗЗД, а 3/5 годишен давностен срок, който подлежи на спиране и прекъсване. Това е съществената разлика.

 8. 8 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4190 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Поредни лигаво лобиране за самозвани кредитори... и за сделки.

  Как може да съществува едностранен договор??
  Как е възможно Едностранен странник Законно да третира потребителски??

  Конституцията на страната не допуска "сделки".
  Конституциите на целия Европейски съюз.

  #ОСТАВКИ!!

  "Така се повдига и въпросът за

  потребителското третиране на едностранните търговски сделки,
  на което се очаква да отговори и ВКС с тълкувателно решение."

 9. 9 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1356 Неутрално

  Много смешен плач за тая давност. Ако 10 години не можеш да си събереш дълговете и 120 няма да можеш. Оставете хората да дишат бе изверги! Всяка една фирма, която е изтеглила кредит може още на следващия ден да обяви фалит и да завлече кредиторите си. И няма никакви последствия. Това защо не го оправите?

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 10. 10 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1408 Неутрално

  Като чета коментарите писани преди мен, оставам с впечатление, че са писани само от длъжници, които не си обслужват дълговете:).
  Какво искаме, хората които и без да има такъв срок, след който да се превръщат в бистра вода ненапита, теглят вскакви заеми, кога от зор, но често и от някакви мъгляви бизнес мераци, не е изключение и просто за обзавеждане с представителна кола/офис и подобни, "командировка' с гаджето до приятни дестинации и прочее и след някакъв, както се предвижда не много дълъг срок, могат да излязат начисто.
  Та нали същите тези мутри, които пишещите преди мен сочат с пръст и казват, че тях и сега не ги лови закона, от утре съвсем ще се разгащят, а техните дългове кой ше ги плаща - ами ние, няма кой друг.
  При това автора не казва да няма срок и да не се разглежда този казус, а да се прецизират както сроковете, така и процедурите в зависимост от вида на кредита и конкретното състоние на длъжника, а не просто да се плесне някакъв срок, след който всеки мошеник може да стане и банкер, ако го тегли сърцето.

 11. 11 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7291 Неутрално

  По-простите плащат, тарикатите чакат давност.

 12. 12 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3045 Неутрално

  Държавенцето като милее толкоз за длъжниците, да им изплати дърговете. Истината е, че едни и същи субекти са едновременно и длъжници и дългополучатели. Но едва ли на някого щеше да му пука, ако сегашната управляваща мафия нямаше поне на хартия сметки за плащане още от времето на голямата приватизация. Искат да се уредят преди ШАЙКАТА да си е отишла. Май е късно обаче. Парламентът има време и възможност единствено за изборните закони. Корни каза, че нищо друго не представлява интерес.

 13. 13 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 704 Неутрално

  Гледам, всички изложили се по-горе, върли сиромахомили.
  Андрешковци, директно включили се от протеста. Пишман предприемачи, които без солиден кредит не можели да "дишат". Без една стотинка в банката, но и без желание, да обезпечават кредитите си с недвижими имоти.

  Вижте, неуважеми, нямам никакво намерение да отчислявам от спестяванията си, за да опрощават кредитите ви, взети за иновативни идеи, като отваряне на кръчма и будка за зеленчуци.

  Ако банките не затегнат условията за кредитиране, в контекста на глобални финансови пазари и бързо навлизаш блокчейн, скоро и тях може да ги няма. Със сигурност папото им ще секне.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 15. 15 Профил на ozd05563707
  ozd05563707
  Рейтинг: 721 Неутрално

  Ако 10 години не можеш да си прибереш дълговете, значи или не можешмда го направиш или длъжника няма нищо. И в двата случая това вземане трябва да се елиминира. Не може да обикалят хора в продължение на години и да дължат хиляди левове, които се удвояват, утрояват и т.н. заради наказателни лихви! Имам подобен познат - задлъжнял към всички за всичко, защото имаше бизнес, който фалира, без възможност да си върне задълженията към банките. Минимум 10 години тоя човек не можа да работи с договор легално, защото всеки лев му го вземат! Вече е в чужбина....

 16. 16 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3897 Весело

  Миналата седмица едни, не им запомних името, ми звъняха да търсят 7,42 кинта от 1996 год. Нормално ли е това?!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 17. 17 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2198 Неутрално

  Глупости! Абсолютната давност за дългове е задължителна за всяко развито общество! Много отдавна трябваше да се въведе, заедно с опцията за частен фалит! НИе сме ЕДИНСТВЕНАТА държава в ЕС, която няма частен фалит.

 18. 18 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#15] от "ozd05563707":

  Ами, като няма нищо, ще се изчака да придобие и ще му се вземе. Просто, нали. Или ще се държи цял живот на каишка, за назидание на други Андрешковци.

  Единствената промяна в закона, от която реално имаме нужда, е предвиждане на наказателна отговорност за неправомерно раздадени кредити.

  Аман от хленчещи крадци, кредитни милионери и прочие сволоч!

 19. 19 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3897 Неутрално

  На това се казва неприемлива като качество статия, сигурно и поръчкова, все пак всичко идващо от управляващите трябва да се "плюе"! И този бил преподавате в СУ?!
  Майко мила...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 20. 20 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#17] от "Stargate":

  Това много скоро ще се промени. ЕС е обречен, ако продължи с този комунизъм.

 21. 21 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 950 Неутрално

  До коментар [#6] от "Цайко":Няма "абсолютна" давност в ЗЗД, а 3/5 годишен давностен срок, който подлежи на спиране и прекъсване. Това е съществената разлика.
  —цитат от коментар 7 на bladezone

  Добре, и така да е, след серия ценни стойки, чупки и юридически чалъми, давността ще изтече. И? Щом 10 години не са стигнали да си събере вземането, значи няма интерес да си го събере.

 22. 22 Профил на bladezone
  bladezone
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#21] от "Цайко":

  От тези 10г, половината могат да минат в ходене по съдилищата.

 23. 23 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2262 Весело

  Добре, и така да е, след серия ценни стойки, чупки и юридически чалъми, давността ще изтече. И? Щом 10 години не са стигнали да си събере вземането, значи няма интерес да си го събере.
  —цитат от коментар 21 на Цайко


  Ти май не живееш в България и си нямаш работа с българските органи. Тука не 10 - по 20+ години влачат дела, щото наказателната давност е повечко, ти за 10 години си мислиш, че са някакъв срок. То само заради ежедневните грешки на деловодства, вещи лица и т.н. делото започва с поне 5 години "бонус" - чак след това започват фатките, болничните и т.н. И тъпото е не толкова, че още някое тарикатче с връзки ще се отърве - те и сега го правят. Тъпото е, че банките съвсем ще направят практически невъзможно тегленето на заеми от хора мислещи да ги връщат. То и сега е безумие и невъобразима разправия, представям си след приемането на такъв закон какво ще е. След първата забавена вноска ще ти обявяват кредита за изискуем и ще ти взимат всичко. И пак казвам - това ще важи за нормалните хора. "Нашите" просто ще имат още един начин да се измъкнат без да плащат.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 24. 24 Профил на Paci Zori Petkov
  Paci Zori Petkov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Поредният платен мутренски коментар.
  От "адвокат".
  Има доста схеми на адвокати наредени на опашката със ЧСИ та..
  Затова ли ревете толкова.
  Не се наядохте.
  Много ще те пита някой тебе,докарахте хората до просешка тояга нещастници,приехте си лобистки закоби ,с които превърбахте хората в крепостни селяни.
  Чувал ли си за "риск примиум"
  Не може да опъвате безумни лихви и да прехвърляте целия кредитен риск върху кредитополучателя.
  Да изпаднеш в несъстоятелност не е криминално престъпление,не може да заробвате хората и да ом вземете и покрива под главата.
  Забележете какво пише този "адвокат" "Не можело да е несеквестируемо единственото жилище "

  Ей такива като тоя и другите главорези и идеолози наядени трябва да ги разстрелят публично наред със безчинствуващите ЧСИ -заради които толкова хора -достойни и млади сложиха край на живота си.
  Питам докога тия боклуци ще намират мегдан за изява о сайтове като тоя,колко ви платиха да публикувате тая низост.
  Процесите са необратими и България ше приеме тези закони,грантиращи човешките права.
  А всеки крадец и изедник ще получи това,което е заслужил за погубените съдби и млади животи.
  Идва Видовден.

 25. 25 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 950 Неутрално

  До коментар [#22] от "bladezone":


  До коментар [#23] от "Тюфлекчия":

  Значи, проблемът не е в давността, а в скоростта на работата на българския съд.

 26. 26 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2262 Весело

  До коментар [#25] от "Цайко":

  Точно. Ама тая безумна "абсолютна давност" просто се възползва от абсолютното безхаберие на въпросния съд, което кой знае защо не пречи на умните и красивите от известно време и те са много загрижени за неговата "независимост".

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 27. 27 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 704 Неутрално

  Идва Видовден.
  —цитат от коментар 24 на Paci Zori Petkov


  Идва и 9 септември. Ама 2020.

  Прокопи, сигурно и ти имаш нередовни кредити, ама тоя директно призовава към масови разстрели?

 28. 28 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1356 Неутрално

  Като чета коментарите писани преди мен, оставам с впечатление, че са писани само от длъжници, които не си обслужват дълговете:).Какво искаме, хората които и без да има такъв срок, след който да се превръщат в бистра вода ненапита, теглят вскакви заеми, кога от зор, но често и от някакви мъгляви бизнес мераци, не е изключение и просто за обзавеждане с представителна кола/офис и подобни, "командировка' с гаджето до приятни дестинации и прочее и след някакъв, както се предвижда не много дълъг срок, могат да излязат начисто.Та нали същите тези мутри, които пишещите преди мен сочат с пръст и казват, че тях и сега не ги лови закона, от утре съвсем ще се разгащят, а техните дългове кой ше ги плаща - ами ние, няма кой друг.При това автора не казва да няма срок и да не се разглежда този казус, а да се прецизират както сроковете, така и процедурите в зависимост от вида на кредита и конкретното състоние на длъжника, а не просто да се плесне някакъв срок, след който всеки мошеник може да стане и банкер, ако го тегли сърцето.
  —цитат от коментар 10 на tsvetko_51


  Пълни простотии си написал. Даването на пари на заем е бизнес и като всеки бизнес има риск да се провали. Този, който дава пари прави оценка на риска и тогава решава дали да даде, или не. Ако е дал лои кредит, той трябва да си понесе последствията, ако не може да си го върне за 10 години. Така и кредиторите ще се научат, че няма бизнес без риск.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 29. 29 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 950 Неутрално

  До коментар [#26] от "Тюфлекчия":

  За умните и красивите не знам, ама няма как да дадеш кредит срещу лична карта и после да се правиш на изненадан.

 30. 30 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1552 Неутрално

  Ако някой хваща в ръцете си по-често граждански закони, пък и попорчита теория и съдебна практика, пък и е учил като хората, няма начин да не му направи впечатление нещо, което даже избожда и очи: ЗЗД е приет 1950 г.; ЗС е приет 1951 г., ЗН 1949 г. В тях е гръбнакът на т. нар. граждански оборот (от 1991 г. - и в ТЗ). Ако се погледнат горните гражданки закони и на най-големия слепец, ще едно нещо ще му направи впечатление: СТАБИЛНОСТТА на уредбата (покрай ГЕРБ и Цв. тази дума с право стана мръсна). Но по темата, която ни интересува, това е най-голямата ЦЕННОСТ на законодателството. И въобще "непипането" на толкова много правни институти не е някакъв "мързел" на нашите умни законотворци, а е резултат от нещо съвсем друго. Тези неща не се пипат, защото в продължение на столетия (неслучайно задължителна дисциплина в ЮФ е римското право) е изчистван БАЛАНСЪТ между интересите на насрещните страни - като се почне от продавач и купувач, наемодател и наемател, та до това как се придобива и наследява собственост.

  Леснотата на бърникането в подобна материя е колкото привидна, толкова и потенциално ужасна. Някой си (патриот или гербав) е решил, че бутването там някъде си из ЗЗД на една "абсолютна" 10-годишна давност, е фасулска работа. То и за маймуна в пилотска кабина така ще изглеждат нещата. Обаче последиците хич няма да закъснеят. И изобщо няма да засегнат само "лихварите и техните длъжници". В отношенията между последните проблем има. Но той изобщо не се решава така. Някой съгласен ли е хирургът да го оперира с тесла?

 31. 31 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 534 Неутрално

  До коментар [#18] от "klecho":

  Вие сте ИДИОТ. Не е културно да обиждам, обаче явно мисленето не Ви е от силните страни.
  Кой НОРМАЛЕН човек ще си купи нещо което си струва и което знае, че ще му вземат. Човека си бие камшика, отива в държава извън ЕС и всички пием студена вода в големи чаши.
  Обществото ни трябва да дава възможност за рестарт на живота. И никой няма сметка от черна икономика в големи размери. Нужно ли е да коментирам каква е демографията или че сме на опашката в ЕС по % хора под 30 години ,0които искат да стартират бизнес. А и в първите пет години половината нови бизнеси фалират.

 32. 32 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 534 Неутрално

  До коментар [#30] от "inn":

  Господине, ние общество, като от 1950 година ли искаме да бъдем? Защото това е било преди 70 години и света от тогава доста се е развил. Е в главите на управляващите ни може и да не се е развил, което е също проблем, но вярвам, че и това ще се промени. И не съм краен апологет на Капитализма, но мисля че в умерени дози е полезен.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Весело

  До коментар [#10] от "tsvetko_51":
  Сега, когато даваш заем на някого, и заема е под една негова заплата, той има проблем. Когато даваш заем на някого, и той е в пъти над доходите му, ти имаш проблем. Съвсем логично и нормално, ама алчността не ги признава тези неща и си чака огромната лихва.
  А да, и твоя проблем не се решава с дългово робство, още Солон го е видял и коригирал.

  Казано по нашенски: "Имал си бол пари — дал си."

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 35. 35 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 704 Весело

  До коментар [#34] от "gost22":

  Я, колко просто. Ами, като имам проблем, няма да давам. В крайна сметка, твоето потребление си е твой проблем. Както казват сърбите "като няма къдеда седнеш, ще ми седнеш на...к, ъъ, кредита".

 36. 36 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Весело

  До коментар [#35] от "klecho":
  Ми дръж си парите, то инфлацията и схемаджиите във властта (че дори и обикновените престъпници) такива неща обичат — кинтите да стоят накуп и кротко.
  Борбата е риска между кредитор и кредитиран да се носи справедливо и логично, а не едни тарикати да заробват наред, щото закона бил калпав и им гарантирал вземания безкрай. Ако кредиторите знаят, че има риск да изгорят с кредита, ще внимават на кого колко дават, което... ще е добре за кредитираните, щото няма да им се оставя шанс, да се разпускат над възможностите си и няма да има "вечни длъжници". Ей за това е борбата, риска да се носи от онзи, дето инициира нещата и от него зависи дали ще има заем или не. Същото като с шофьорите и пешеходците. Пешеходеца може да е всякакъв идиот и да направи всякаква глупост на пътя, обаче риска/отговорността се носи от онзи, дето държи волана и спирачката на "бързия тон желязо", щото само той може да го направлява и овладява в критичен момент. Същото е.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 37. 37 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 704 Неутрално

  До коментар [#36] от "gost22":

  Споделеният риск е нещо правилно и логично.

  Възможността, длъжникът да тегли една майна на кредита, след определен давностен срок, е нещо съвършено различно.

  Прецаква вложителите, които си изтеглят спестяванията, прецаква банките, доколкото им орязва бизнеса, прецаква и изрядните кредитополучатели, защото банките затегат условията по кредита.
  Облагодетелства типичните лешпери, които си въобразяват, че някой е длъжен изкуствено да им поддържа жизнения стандарт.

 38. 38 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2406 Любопитно

  До коментар [#23] от "Тюфлекчия":

  "Тъпото е, че банките съвсем ще направят практически невъзможно тегленето на заеми от хора мислещи да ги връщат. "

  Банките/Кредиторът толкова ли са тъпи, та да не могат да си направят едно проучване на кредитополучателя и рисковете, свързани с това?
  Бива ли заради нечия тъпотия (на кредитора) да се усложнява законодателството като на всяка вратичка у поле да се поставя "вратар-изпълнител" и "адвокат на полето".
  И ако проблем е съдебната процедура, що се променя ЗЗД? Какво означава ГПК да дисциплинира някого ... под диктата на другиго (не'къв тарикат-адвокатин, бивш милиционер-следовател кат Петьо Еврото)? Нова диктатура ли ще се въвежда, на пролетариат-адвокатините.
  Не е ли смешно, авторът да говори за имущество за стотици хиляди, а длъжникът, масовия длъжник "не свързва двата края" - живее от пенсия и социални помощи? Кой идиот е раздал кредити на такива длъжници!? или къде дремят КН-Компири-те за неъответствие на имущество с получените доходи

 39. 39 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1866 Неутрално

  До коментар [#37] от "klecho":

  Ми точно като при шофирането. Изчисляваш си риска от скоростта, настилката, видимостта, и от там си определяш дистанцията, та ако нещо ти изскочи пред колата, да има достатъчно място за спирачен път. Абсолютно същото е: държавата ти дава срока/спирачния път, пък ти си определяш дистанцията (дали да даваш, колко и срещу какъв залог)... В настоящия момент, държавата ти дава спирачен път винаги колкото ти трябва, и ти не се притесняваш дали и каква дистанция спазваш... и пешеходци с доживотен дълг, дето хич няма как да си го изплатят, щото им остава само сенчестия сектор.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 40. 40 Профил на peen40
  peen40
  Рейтинг: 825 Неутрално

  Не е ли смешно, авторът да говори за имущество за стотици хиляди, а длъжникът, масовия длъжник "не свързва двата края" - живее от пенсия и социални помощи? Кой идиот е раздал кредити на такива длъжници!? или къде дремят КН-Компири-те за неъответствие на имущество с получените доходи
  —цитат от коментар 38 на wanderer

  А де.Пак объркахме компютри с компоти.Има хора включително поръчители изплатили заема,но той е нараснал многократно заради наказателните лихви и ЧСИ.
  А я виж един вечен длъжник

  https://petel.bg/Faraon----1-na-Plovdiv-i-bivsh-super-bogatash-zhivee-ot-milostinyata-na-romite__76286

 41. 41 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2406 Неутрално

  До коментар [#30] от "inn":

  "няма начин да не му направи впечатление нещо, което даже избожда и очи: ЗЗД е приет 1950 г.; ЗС е приет 1951 г., ЗН 1949 г. "

  Да, както и предния закон:
  "Държавен вестник, брой 268 от 1.I
  ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ ОТ 1892 Г.
  Обн. ДВ. бр.268 от 1 Януари 1892г., доп. ДВ. бр.32 от 1 Януари 1899г., доп. ДВ. бр.189 от 1 Януари 1899г., доп. ДВ. бр.14 от 1 Януари 1933г., доп. ДВ. бр.187 от 17 Август 1946г., доп. ДВ. бр.182 от 9 Август 1949г., отм. ДВ. бр.275 от 22 Ноември 1950г.
  Отменен с § 4, т. 1 от преходните правила на Закона за задълженията и договорите - ДВ, бр. 275 от 22 ноември 1950 г., в сила от 1 януари 1951 г."
  https://www.ciela.net/svobodna-zona-darjaven-vestnik/document/2106726912/issue/3927

  Като комунистите не са посегнали веднага след преврата върху него, а през 1950 г. почти го преписват като отпадат частите, неотговарящи (или неразбирани) от комунистическата идеология.

 42. 42 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2406 Весело

  До коментар [#32] от "Vassil Stoychev":

  "Господине, ние общество, като от 1950 година ли искаме да бъдем? Защото това е било преди 70 години и света от тогава доста се е развил."

  Ако броим за развитие "отрицателната лихва", "отрицателната доходност" и "отрицателния растеж", "отрицателното време", то говорим за деградация, а не за развитие.

  Ако броим Договора за свещен (ако не противоречи на Закона) както е било от Римско време между управител на чуждата работа (negotiorum gestor) и господар на работата (dominus negotii), то няма нужда да го опорочаваме с вменяването на намеса на трети лица (колектори, изпълнители, арбитри) и то без известяване на договарящите се.

 43. 43 Профил на prx15601314
  prx15601314
  Рейтинг: 230 Неутрално

  Какъв фалит какви глупости? Взел си - ще връщаш. Точка

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK