Пълен абсурд е ВСС да иска от съдиите да се примирят с дефектна система

Волята ни остава същата - докато ЕИСС не започне да работи поне толкова бързо и ефективно, колкото съществуващите деловодни системи, да не работим с нея.

© Анелия Николова

Волята ни остава същата - докато ЕИСС не започне да работи поне толкова бързо и ефективно, колкото съществуващите деловодни системи, да не работим с нея.Съдиите от Софийския районен съд (СРС) написаха отворено писмо до колегите си в страната, съдебните служители, членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), Висшия адвокатски съвет, всички адвокати в страната и министъра на правосъдието. Поводът е новата Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС), която трябва да се внедри в съда и срещу която има сериозни възражения от всички съдилища. Днес съдиите от СРС ще протестират пред съдебния съвет с искане за отлагане на използването на системата, докато се отстранят недостатъците й.


Ние, съдиите от Софийския районен съд, се обръщаме към правната общност в България с призив за съвместни публични действия за въвеждане на истинско електронно правосъдие, и то при условията на съществуващия риск от разрастващата се пандемия.


С оглед това, че за пореден път Висшият съдебен съвет (ВСС) не пое реална отговорност за случващите се процеси и не предприе реални действия по гарантиране на безпроблемната работа с Единната информационна система на съдилищата, като прехвърли изцяло отговорността за действията върху съдиите и служителите, заявяваме следното:
Крайната цел на електронното правосъдие е


да улесни и автоматизира процесите по администриране на делата,


което да подобри ефективното им управление, да ускори приключването им и да осигури публичен достъп до актовете на съда и документите на страните в защитена среда, като позволява на съда и на страните дистанционна работа в пълен обем.


Пред осъществяването на тези цели преди всичко стои базовият проблем с липсата на човешка и техническа обезпеченост на цялостния процес по въвеждане на ЕИСС. Сама по себе си програмата, дори да беше адекватно изработена, не е достатъчна, за да постигне целта си. Необходимо е да има кой да работи с нея. Във връзка с това апелираме за пореден път ВСС да планира средства в бюджета на съдебната власт за следващата година, които да обезпечат осигуряването на скенери, монитори и допълнителни служители. Това се налага като минимална мярка, за да бъдат сканирани документите по делата и да бъде предоставен достъп до тях на съдиите, служителите и страните.


Времето е абсолютна ценност за всички ни, защото определя възможността съдията да упражнява правомощията си съобразно закона и да постига конституционната си цел да защитава правата на гражданите и юридическите лица, като постановява справедливи решения.


Информационните системи трябва да пестят време на съдията, а не да му възлагат допълнително технически задължения,


които изискват еднакво или по-голямо време от нужното за правораздаване. Крайно време е и правната уредба да разтовари съда от техническите канцеларо-административни задължения, за да има ефективно правосъдие в България.


Считаме, че в декларацията си от 11.09.2020 г. ясно сме дефинирали проблема. Новата система затруднява работата на съдиите и служителите, което създава огромни проблеми в процеса и организацията на правораздавателната дейност. Разрешаването на този проблем е от изключителна компетентност на Съдийската колегия съгласно чл. 130а, ал. 2 и ал. 5, т. 5 от конституцията. В този смисъл е отговорност на СК да гарантира нормалната организация на правораздавателния процес. Това в така създалата се ситуация може да стане само в открит диалог със съдиите от цялата страна, но при спиране на системата и отстраняването на несъвършенствата до края на годината.


В тази връзка поддържаме искането


Пленумът да спре внедряването и използването на ЕИСС до отстраняване на недостатъците ѝ.


Новите дела да се въвеждат в старите системи, което ще осигури нормалната работа на съдилищата, като Пленумът да съобрази и аргументите в настоящото обръщение.


Намираме, че това не противоречи на действащото законодателство:


• Законодателството не урежда хипотеза, при която съдебните актове да се постановяват в два оригинала - хартиен и електронен. Идеята е, че по едни дела се издават хартиени актове, а по други - електронни.


◦ До 31.12.2020 г. няма законово задължение за водене на електронни дела и постановяване на актове в електронно подписана форма. (Арг. чл. 216 ЗИДЗСВ. Противното тълкуване води до абсурден извод, че от 2016 година досега всички съдии са постановявали актове в нарушение на закона, тъй като никой не е използвал КЕП.)


◦ Няма основание в процесуален закон или друг нормативен акт, или решение на ВСС по § 216 ЗИДЗСВ делата да се водят и актовете да се постановяват вече само електронно от по-ранна дата. ВСС признава, че до 31.12.2020 г. водещ продължава да е хартиеният носител.


• Няма основание да се счита, че приетият с решение на ВСС график за внедряване на ЕИСС (= техническа дейност по инсталиране) е равнозначен на задължение за ползване на конкретния форум. Такова решение ВСС може да приеме по чл. 360б ЗСВ, но под "органи на съдебната власт" като адресат в тази хипотеза се имат предвид по-скоро учрежденията/администрацията, а не съдиите. В този смисъл решения на Пленума на ВСС съгласно чл. 130а, ал. 2 и ал. 5, т. 5 от Конституцията нямат и не могат да имат никакво отношение във връзка с правилата за работа и организацията на дейността на съдиите.


• Липсват правила в процесуалните закони за подписване с електронен подпис (КЕП).


Липсват и правила в ПАС или заповед на председателя от кога кои дела в коя система се работят и как се разпределят задълженията на служителите и съдиите при работа с новата система.


По закон съдът издава и подписва акта си само веднъж, волеизявлението е само едно. Задължение за създаване на два подписани документа е правен абсурд и нито решение на Пленума на ВСС, нито заповед на председател на съд могат да задължат съдията да процедира по този начин.


• Процесуалните закони не съдържат изискване съдебните актове да имат номер (вж. напр. чл. 236 ГПК), поради което липсата на такъв реквизит не се отразява на тяхната валидност.


• Съгласно ЕКПЧ съдът трябва да направи акта си достъпен за публиката, за което напр. съгл. чл. 235, ал. 5 ГПК се обявява в регистъра на съдебните решения. Съгл. чл. 360о ЗСВ това трябва да стане незабавно (но тази разпоредба влиза в сила след пускане в експлоатация на ЕИСС - § 217 ЗИД-ЗСВ, а в момента тя работи като "деловодна", а не като "информационна" система). Независимо от това, в чл. 3, ал. 2 от Наредба № 4/ 2016 г. на ВСС е предвидено, че "действията по обявяване в регистъра се извършват от съдебни служители, на които със заповед на административния ръководител на съответния съд са вменени задължения".


Задължение за съдиите по новия режим не се предвижда.


Техническите действия по качване, обработване, описание, категоризиране, отделно публикуване на мотиви и диспозитив се извършват в удобна електронна форма от администрацията.


Следователно понастоящем само саморъчно подписаният съдебен акт е валиден. С прилагането му по делото съдията е изпълнил законовите си задължения. Съдията дължи подчинение преди всичко на закона, а в някои хипотези ЕИСС налага действия в разрез и със законовите правила.


Налаганото от ВСС противоречи и на здравия разум:


• Пълен абсурд е ВСС да иска от съдиите да се примирят с ползването на дефектна, необмислена система и да отказва да я поправи предварително. При разработването на тази система с неподходящи и тромави функционалности не е ползвана правната експертиза на действащи съдии, нито опитът на реално натоварени служители в съдебната система.


• Неподкрепима от гледна точка на нормалната човешка логика е тезата, да се заплащат пари за изработка, преди тя да отговаря на необходимите изисквания. Още по-малко нормално е да започва работа с тази некачествена изработка, при положение, че са на разположение доказали ефективността си системи. Ако ВСС действително осъществява "добро управление", ако проявява грижата на добър стопанин, той няма да бърза да приеме некачествената изработка, за да даде начало на гаранционните срокове и да разходва от допълнително предвидените човекочасове дейности на разработчика.


• ВСС е нарочно избран постоянно действащ орган за администриране (обслужване) на дейността на съдилищата и прокуратурите.


Негова е отговорността с предоставените му от данъкоплатците средства да осигури качествено обслужване.


Поради това и не приемаме опитите да се вменят на съдиите и служителите пасивността и неумението на нарочно избраните и получаващи възнаграждение изпълнители и ръководители.


Наред с това, като допълнителни стъпки за реално постигане на легитимните цели на електронното правосъдие, са нужни ефективни действия от всички отговорни лица в страната. Отправяме към Съдийската колегия (СК) искане за вземане на следните решения:


1. Да свика комисия към координатора на проекта с представители на съдиите и служителите, които да се излъчат от съответните апелативни райони.


2. Да определи срок за работа на комисията 1 месец.


3. Да се вземе решение и да се възложи на "Информационно обслужване" (ИО) да въведе предложенията на председателя на СРС, отправени до СК за усъвършенстване на ЕИСС, както и всички предложения на комисията, съставена от СК.


4. Да възложи на ИО да въведе възможност за подаване на електронни изявления от страните, вкл. реална такава за заявление за издаване на заповед за изпълнение или да посочи какво е необходимо, технически и ресурсно за това.


5. Да възложи на ИО да разработи и най-малко следните функционалности: за множествено подписване; база данни със съдебните решения, в която да се търси свободно и структурирано по ключови думи; за генериране и използване на типизирани редактируеми проекти на съдебни актове; за изпращане на съдебните актове на електронен адрес на страната и автоматично отбелязване на резултата; калкулатор за таксите и разноските; автоматичен индикатор за идентичност на страните по делата; за достъп до делата и актовете на други състави, но с отпадане на възможността да се запаметяват промени в общата информация за дело на друг докладчик, включително съдебен състав, шифър и др.


6. Да се преработи системата така, че да разграничава датата на откритото заседание, в което е постановен актът (присъда, решение) или което касае протоколът, от датата на обявяване на акта (техническото му качване и електронно подписване) и да ги обозначава отделно (вкл. в т.нар. "шапка" на съответния акт). В противен случай, от една страна, се създава възможност за манипулиране на актове, издадени с по-ранна дата (качени "празни бланки"), а от друга страна, се получава разминаване между реалната дата на заседанието и отразяването ѝ в протокола, което носи риск от отмяна на съдебните актове. Следва да се създаде възможност в ЕИСС да се генерират определени документи по време на открито съдебно заседание (РКО, уведомления по ДОПК и др.), преди в системата да бъде качен и подписан протокола от заседанието. В противен случай се създават


ненужни затруднения за свидетели и страни при възстановяване на направени от тях разноски,


както и усилия за последващо връчване.


7. Да осигури всички технически и организационни действия, за да включи пълноценно СРС в Единния портал за електронно правосъдие. В противен случай скъпата ЕИСС ще дава справки по новите дела само на хартия на гише по време на пандемична зима.


8. Да изясни условията, вкл. необходимата финансова и ресурсна обезпеченост, необходими за дистанционното ползване на системата.


9. Да настоява активно за приемане на законови изменения в ГПК и НПК, аналогични на тези в АПК, относно правилата за електронно връчване.


10. Да предложи в бюджета на съдебната система разходи за разкриване на нови бройки служители според реалните нужни на съдилищата и сканиращи устройства.


11. Да предложи в бюджета за следващата година разходи за купуване на всички съдилища на таблети за призовкарите.


12. Да предложи в бюджета на съдилищата разходи за увеличаване броя на съдебните помощници, съобразно плана и графика на Комисия по администрацията.


13. Да свика специално заседание на съдийската колегия, на което да бъдат поканени и изслушани представителите на съдиите, вкл. от СРСq за обсъждане на общите организационни и ресурсни действия за обезпечаване на нормални условия на труд на съдиите и тяхната натовареност.


За координиране на общи действия на съдиите, ръководството на СРС, останалите съдилища в страната и СК на ВСС


излъчваме контактна група в състав:


Анелия Янева, Андрей Георгиев, Радослава Качерилска, Стою Згуров, Кирил Петров, Даяна Топалова и Василена Дранчовска.


Волята ни остава същата - докато ЕИСС не започне да работи поне толкова бързо и ефективно, колкото съществуващите деловодни системи, да не работим с нея.


Отказ от правосъдие от отговорните съдии е немислим. Затова ще гарантираме на гражданите всички права и ще продължим да работим с пълна всеотдайност при спазване на процесуалните изисквания, както досега.


Водени от изложените съображения, се обръщаме към всички съдии в страната. Нека се подкрепим взаимно с думи и дела! Не бива да позволяваме да бъде поругавано достойнството на съдията. Единението ни прави истинската държавна власт, която може и трябва да поеме отговорност за условията си на труд и натовареността си.


Обръщаме се и към Висшия адвокатски съвет и всички адвокатски съвети в страната. Уважаеми колеги, споделяме общата ценност за справедливо правосъдие в България и ефективна защита на правата на гражданите и ЮЛ.


Подкрепете ни, защото електронното правосъдие е легитимна държавна цел за подобряване на администрирането и публичността на правосъдието!


Заедно с Вас можем да постигнем тази цел, като не позволим да се компрометира електронното правосъдие чрез внедряване на негодни и времеемки технически способи.


Уважаеми членове на СК, обръщаме се и към Вас с надеждата, че към нерешения проблем за справедливо управление на натовареността на съдиите няма да надградите още един, който ще доведе до задръстване на правораздавателната система.


Разчитаме на Вашата професионална съвест и отговорност, заедно с нашата подкрепа, в рамките на компетентността си да проведете високо професионална съвременна електронизация на правосъдието, а от друга страна, не допуснете нанасянето на значителни репутационни вреди за съдебната власт чрез блокиране на правораздавателния процес. Предпоставка за подобни вреди би било и евентуално Ваше решение за отстраняване на дефектите на ЕИСС преди наличието на техническа и нормативна обезпеченост за ползването ѝ, при едновременното с това внедряване и работа с продукта във всички съдилища.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Matrix
  Matrix
  Рейтинг: 262 Неутрално

  "Черепа" ги купи и тези....

  Живеем в държава, в която Венета Райкова е написала повече книги, отколкото министър-председателят е прочел...
 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3413 Неутрално

  От цялата ни правораздавателна система само засега съдът остана неподвластен на управлението на тиквите.Следствие и прокуратура са като мафиотски синдикат с вертикална структура подчинена на главен прокурор а той не е отговорен пред никого.Полицията ни се видоизменя много незначително и си е все още по близко до милицията отколкото до полицията.

 3. 3 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 871 Неутрално

  Бъдете единни срещу мафията!

 4. 4 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Неутрално

  "Налаганото от ВСС противоречи и на здравия разум:


  • Пълен абсурд е ВСС да иска от съдиите да се примирят с ползването на дефектна, необмислена система и да отказва да я поправи предварително. При разработването на тази система с неподходящи и тромави функционалности не е ползвана правната експертиза на действащи съдии, нито опитът на реално натоварени служители в съдебната система.


  • Неподкрепима от гледна точка на нормалната човешка логика е тезата, да се заплащат пари за изработка, преди тя да отговаря на необходимите изисквания. Още по-малко нормално е да започва работа с тази некачествена изработка, при положение, че са на разположение доказали ефективността си системи. Ако ВСС действително осъществява "добро управление", ако проявява грижата на добър стопанин, той няма да бърза да приеме некачествената изработка, за да даде начало на гаранционните срокове и да разходва от допълнително предвидените човекочасове дейности на разработчика."  Пълен абсурд е, че изобщо продължава да съществува такъв орган като ВСС, чиято единствена цел е да обезпечи престъпните интереси на статуквото в съдебната ни система !!!

 5. 5 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1572 Неутрално

  Не го дочетох, но прочетох доста.

  Има някои логични твърдения, но има и типични изхяърляния най-малкото неподкрепени с доказателства, ако изобщо е възможно да бъдат доказани, например:

  "При разработването на тази система с неподходящи и тромави функционалности не е ползвана правната експертиза на действащи съдии, нито опитът на реално натоварени служители в съдебната система."

  Интересно ми е откъде някои знае дали е ползвана или не експертиза на действащи съдии за да прави такова твърдение.

  Как да имаш вяра на целия материал на някой, който прави поне едно дебело твърдение, което едва ли би могло да бъде доказано, но пък би могло много лесно да бъде оборено?

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4774 Неутрално

  Вярвам на съдиите. ВСС не се ползва с моето доверие.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4774 Неутрално

  До коментар [#5] от "Боби Колев":

  Платени са от ВСС много пари за нещо КАЛПАВО. Тук е заровено кучето.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 8. 8 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1143 Разстроено

  Без да коментирам доводите по същество бих искал да обърна внимание, че българските съдии са такива компютърни илитерати, че дори не могат да подпишат документ с КЕП.
  И не само те - голяма част от държавната администрация изпитва сериозни затруднения, когато се наложи да направи три цъкания с лявото копче на мишката и да напише четирицифрен ПИН.
  Както и да беше въведена системата, българското съдийство щеше да иска назначаването на хора, които да вършат това вместо тях.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 9. 9 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1691 Неутрално

  Абсурдът в цялата съдебна система е тотален!!!
  Преди 27-28 години гостуващ преподавател от Франция ни каза :"Каквито и реформи да направите, без върховенство на правото няма да се получи нищо добро"!!!

 10. 10 Профил на Boriana Gecheva
  Boriana Gecheva
  Рейтинг: 19 Неутрално

  До коментар [#2] от "chicago514":

  Но пък е подвластен на соросоидите организации и либерални антидържавни идеологии. Как да си обясним бездействието на съдилищата в София по повод на тежкото хулиганство на 2 септември т.г. Как да си обясни оправдаването на бившия футболист (забравих му името), сниман да хвърля павета насред тълпата на площада с постановлението а съдийката, че не било ясно по кого хвърля паветата? Толкова е абсурдно, че чак е малоумно. Както и признанието на Лозан Панов в интервю, че той проявявал политически пристрастия, ама времето било такова...Едно време и ген. Добри Джуров оправдаваше престъпленията на "народната власт" със същата теза. Съдът има въпиюща нужда да се освободи от случайните си членове, които вместо да си гледат разумно и съвестно работата, се занимават с политика!

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на the_librarian
  the_librarian
  Рейтинг: 640 Неутрално

  До коментар [#5] от "Боби Колев":

  Точно цитата, който сте използвали за да онагледите "изхвърляния", е много адекватен според мен. За съжаление (казвам го от личен опит) в държавната администрация това е правило. Създават се едни електронни системи, но функционалностите им се определят единствено от едни държавни служители, много често без нужния практически опит. Ползвателите се игнорират и резултатите са точно такива, каквито са описани в писмото на СРС - една скъпо платена и напълно негодна за работа система. Отделно, че после за поддръжка и съдействие при проблеми се нарочват един двама относително грамотни служители, които обаче трябва да обслужват 10 000 потребители примерно, и нещата отиват безвъзвратно в батака.

 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4774 Неутрално

  До коментар [#9] от "selqnin":

  Това го кажи на бойко ти и на любимката ти фандъкова.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на kvt10319485
  kvt10319485
  Рейтинг: 236 Неутрално

  Добре написано писмо, но има поне 1 грешка- целта на една система не е лесна работа на потребителите.

 15. 15 Профил на Емо
  Емо
  Рейтинг: 560 Неутрално

  До коментар [#10] от "Boriana Gecheva":

  Забрави да завършиш с "Вечна слава на Борисов и Гешев!"

  Аз съм умнокрасив соросоиден либераст и съм благодарен, че не съм станал грознотъп путиновски диктатомачовец.
 16. 16 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2054 Весело

  Днес дойде ред на съдиите да установят, че от старателно мътеното яйце за единна система за съдилищата се излюпи динозавърче.
  Като се измъти и яйцето на електронната здравна карта, както и всички яйца съдържащи в заглавиета си думите "единни", "национални" ще установим, че живеем в Джурасик парк

  подпис
 17. 17 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално

  До коментар [#10] от "Boriana Gecheva":

  Вие да не сте от хората на Гешев?

 18. 18 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1445 Неутрално

  Така е, прави са съдиите, ама как това да се обяни на сложна личност, каквато е каскета.
  Човека им казва, дайте да я приемем, да замажем провала и после ще направим едно протоколче, че има какво да се дооправя, "нашите" отгоре ще заделят още едни парички и живота продължава, за някои даже още по-добре.
  Хем законно, хем справедливо, хем няма лоши хора, а има едни допълнителни пари.
  Като правим електронно правителство от има/няма 20 години и сме похарчили има/няма 1 млрд, че и от горе, да не би света да е свършил? А и едни хубави хора захлебиха, че и хвърлят по някой и друг лев настрани.

 19. 19 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1365 Неутрално

  Защо ли този път вярвам, че съдиите са прави. Кой знае какво ИТ недоносче са сътворили в Информационно обслужване. И едно време там не работеха велики специалисти, и сега не вярвам да са се променили. Кой знае кой некадърник е описвал бизнес процесите, а оттам идват и най-големите проблеми.

 20. 20 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  До коментар [#8] от "Darulio":

  има вече достатъчно млади хора в системата, за които няма да е затруднения работата с кеп. Отделно на повечето съдии им се налага от доста време да подават декларации до различни институции, така че съм убеден, че и огромна част от възрастните съдии също се справят добре с КЕП. Оплакванията на колеги съдии са, че системата е абсурдно бавна, абсурдно нефункционална, пълна с недомислици, които основно затрудняват работата на съдиите и я забавят неимоверно. Нямам основание да се съмнявам в думите на колегите, които са ми споделили това.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 21. 21 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1621 Неутрално

  Големият проблем е, че ако не се внедри въпросната нова система до края на годината, се очертава едно връщане на 3 млн. лв. по съответна фонд на ЕС. Ерго - трябва да се отчете като внедрена, за да няма връщане на пари. И понеже е правена на "тъ-гъ-дък", и понеже е правена от почти държавна фирма (Инф. обслужване), между чука и наковалнята остават съдиите и съдебните служители. Както впрочем е се получава по правило в отношенията между:
  - законодателна - съдебна власт;
  - изпълнителна - съдебна;
  - ВСС - редови магистрати.

 22. 22 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1572 Неутрално

  До коментар [#5] от "Боби Колев":Платени са от ВСС много пари за нещо КАЛПАВО. Тук е заровено кучето.
  —цитат от коментар 7 на КМЕТ В СЯНКА


  На това съм склонен да вярвам по чисто субективни съображения.

  Въпросът, който видимо е подразнил много хора, е как да повярвам на едно очевидно нескопосано твърдение.

  Казвам очевидно нескопосано поради очевидната невъзможност някой да попита всички действащи съдии дали са консултирали или не.

  И на база собствен опит с изготвяне на глобални системи, които посмъртно няма как да удовлетворят всички едновременно.

  Не защитавам системата.

  Дразня се на критиките на общо основание и на аргументите за идиоти.

  Каква е ползата да смениш едни идиоти с други такива?!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 23. 23 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1572 Неутрално

  До коментар [#5] от "Боби Колев":Точно цитата, който сте използвали за да онагледите "изхвърляния", е много адекватен според мен. За съжаление (казвам го от личен опит) в държавната администрация това е правило. Създават се едни електронни системи, но функционалностите им се определят единствено от едни държавни служители, много често без нужния практически опит. Ползвателите се игнорират и резултатите са точно такива, каквито са описани в писмото на СРС - една скъпо платена и напълно негодна за работа система. Отделно, че после за поддръжка и съдействие при проблеми се нарочват един двама относително грамотни служители, които обаче трябва да обслужват 10 000 потребители примерно, и нещата отиват безвъзвратно в батака.
  —цитат от коментар 12 на the_librarian


  Смисъла му може да е адекватен, но формулировката е твърдение, което, съвсем буквално, нито може да бъде проверено, нито доказано.

  С което искам да кажа, че критиката на системата се прави по същия начин, по който е правена самата система - "това ми се вижда правилно".

  Още веднъж - не защитавам системата и разработчиците.

  Имам проблем с критиката към тях, която, ми се струва, ползва (на моменти) точно похватите, които критикува.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 24. 24 Профил на ivan_lawyer
  ivan_lawyer
  Рейтинг: 248 Неутрално

  Работя в системата - тоест занимавам се с темата от поне 20 години.

  Има предимство да има достъп до делата по интернет - спомням си навремето само ВАС - адм. съд имаше нещо такова, после дойде и СГС. Без да се прегледа физически едно дело - работа не може да се свърши, интернет предлага стерилни данни, то ако можеше да се лови риба по интернет - и т.н.

  Тук наистина има нужда от специалисти - преди всичко - от библиотекарският институт - работи се с т.нар. "архивна единица", нещата са научно развити. Трябва да се прецени - тъй като става въпрос за динамични неща - дали да се подходи по този начин - или другояче.

  Мисълта ми е - обслужват се гражданите - дотук добре, но каква информация се дава на гражданите - почти нищо не им говори това, което е сътворил съдията. Да се сканира всичко - това е безумие - само едно дело на "Топлофикация" съдържа поне 30-40 страници, гладко бягане един вид, то не са "Общи условия", подписи на Ет. собств., това е и безсмислено, т.като се получават от другата страна. За какво ми е - да чета - съдията указва да се плати невнесена такса, някакви глупости, нали ще получа писмо.

  За архив - може да има смисъл - в случай, че нещо стане с делото, но като цяло е глупаво електронното деловодство, целта е - "стюардесите", тоест деловодителките, да не работят с граждани - това изнервя явно, темата е дълбока.

  Как сме карали преди интернет - не знам - просто ми е смешно - винаги предимство е имал този, който се обляга на по-старомодните неща.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK