Илюзорната справедливост и връщането на класовата борба

Микроикономически не е възможно равно преразпределение на доход в големи политически общности.

© Цветелина Белутова, Капитал

Микроикономически не е възможно равно преразпределение на доход в големи политически общности.Текстът е препубликуван от "Свободна Европа".


"А всички вярващи бяха заедно, и всичко им беше общо; продаваха имоти и стока и разделяха ги между всички, всекиму според нуждата."


Деяния, 2: 44-45
Несправедливост е, когато ти нямаш нещо, което другите имат - и те са виновни за това.


Обикновено преди избори някой профсъюз и политик, партия, независимо от самоотъждествяването им, но най-често досега от опозицията, се произнасят, че данъците са несправедливи за хората с ниски и затова трябва да се вдигнат за онези с по-високи доходи.


Този път е различно.


Сега партиите закъсняват. Напред излизат профсъюзите. Те заявяват, че нямало качване на данъците. Само преразпределение. Данъците не били "свещени крави". Целта била "да се върне усещането за справедливост". Много е важна идеята да се върне. Предполага се, че някога е имало такова усещане. То трябва да се възстанови, реституира. И този път те обсъждат идеята си първо с властта. В лицето на председателя на бюджетната комисия в Народното събрание. Г-жа Менда Стоянова ги поздравява за "системния подход". Но изразява съмнение в положителните ефекти от начинанието.


Както обаче и преди е ставало, идеята ще бъде прокарана независимо от несъгласието на икономистите, бюджетарите и дори финансовия министър и г-жа Стоянова. Премиерът ще се позове на пандемията, на спада на БВП (абревиатурата е удобна, защото се разбира от малцина) и на това, че "правим нещо за най-засегнатите". Пък и да повторя: не се вдигат данъци, само се преразпределят, няма свещени крави, "пипнахме ДДС", синдикатите са прави, възстановяваме справедливостта.


Партиите и политиците, които досега са предлагали подобни идеи, губят инициатива. Идеята ще бъде подкрепена с изказвания от девет известни икономисти с академични титли.


Няма никакво значение, че замисълът е неосъществим и по принцип, и в технически детайли. Нека видим първо как нещата стоят по принцип.


Илюзия и действителност


Най-справедливо би било от всекиго да се изисква според способностите и всекиму да се дава според нуждите.


Това не е фраза на Карл Маркс от 1875 г., както се e впило в българската литературна памет.


Това е житейски принцип. В семеен или приятелски е нечовешко от децата и близките си да изискваш повече от онова, което могат да дадат. Затова хората обикновено подпомагат онези, които се нуждаят. Те получават повече. Разпределението не е справедливо, в смисъл на равно.


В "Деяния на апостолите" (80-110 г. н.е.) също става дума за общност от единомишленици. Те са придобили имотите и стоката си, внесли са я доброволно в "клуба" и доброволно я разпределят сред чедата Господни. За това става дума на много места в Библията. Преразпределението в тези клубове по интереси е доброволно.


Маркс използва библейската фраза, за да покаже колко политически утопична е тя в условията на съвременната демокрация. Най-несъгласен е той с идеята за доброволността. Дори посочва, че подкрепата за доброволно преразпределение е в полза на "партията на свободния пазар". (Между другото критиката е по адрес на вече покойния тогава Фердинанд Ласал, действителният автор на възгледа за съвременната социална държава - замислена заедно с Бисмарк, за да ограничат разрастващото се влияние на "партията на свободния пазар".)


Микроикономически не е възможно равно преразпределение на доход в големи политически общности. Ето няколко начина на преразпределение.


Ако някой иска да помогне някому, никой не пречи на даренията. Неговите мотиви могат да бъдат всякакви. Това е частно и доброволно решение. Между другото, в глава трета от "Деянията" става дума за това, че е по-правилно не с пари, а по друг начин, така че подпомогнатият да може да се справи сам.


Частното дарение в големи общности е неефективно и скъпо. Но когато се прави в малки, вероятността от отрицателни външни ефекти е малка или е под контрол.


За такива общности исторически помощта е или взаимна, или локализирана, близо до тези, които са в нужда и предоставена на помощници по занятие - манастири, джамии, синагоги, взаимоспомагателни братства и пр.


Възможно е частен дарител да иска замислената от него помощ да бъде разделена като сума сред много дарители. Вероятно мнозина членове на една голяма общност са по-заможни от него. В такъв случай на инициатора се пада относително малък дял от помощта, а неговият замисъл да помогне се превръща в желание другите да сторят това в по-големи размери. Някой инициатор може дори да мине гратис. Друг може да се надява, че тъй ще попадне в рая.


В този случай инициаторът е поддръжник на преразпределението, защото, ако не взима дял от събраните средства, печели славата на добър човек например. В големи общности такива начинания започват да се налагат, не доброволно, а чрез данъци.


Единственият справедлив начин данъците да се използват за такива цели е те да са равни за всички. Това е класическото приложение на справедливостта като равенство пред закона. Това не изключва даренията. И който иска те да се опосредстват от държавата, може да внася по-високи данъци доброволно.


Фискална несъстоятелност


Има шанс тези идеи да се приложат, ако някой си помисли, че така ще се спечелят избори. Както е ясно от разказания епизод с Ласал и Бисмарк социалната държава не съществува в името на благосъстоянието на хората, а цели поддържането на самочувствието на политиците.


Предложението е да се въведе необлагаем минимум (за доход до 1000 лв), както 15 процента данък върху доходите и ДДС.


От първата мярка се предвижда увеличаване на разполагаемия доход на привилегированите с 652 лева на година (54.3 лева на месец). Както обикновено начините на пресмятане не са показани и не е ясно как се стига до тази сума.


Ако допуснем, че сегашните съотношения на доходи и групи данъкоплатци не се променят, картината е следната.


При 1000 лева заплата на месец в момента, облагаемият доход е 870.60 лева, т.е. данъкът е 87.06 лева, на година това прави 1044.96 лева. Общият разход на работодателя е 1202.10 на месец (заради другите данъци). Може да се приеме, че около 20% по-висок разход на работодателя се запазва при всички категории заплащане.


В момента около 800 000 души получават доход между минималната работна заплата (МРЗ), която е 610 лв., и 1 000 лева. Облагаемият им доход на месец вероятно е около 750 лева. Тоест недоимъкът в бюджета на месец би бил 60 млн. лева, а на година - 720 млн лева. Ако се предположи, че доходът на тези хора по различни причини се увеличава, при чистия подоходен данък от 87 лева на 1 000 лева, потенциалният недобор в бюджета по това перо ще е над 830 млн. лева.


Но това не са всички печеливши. Отделно има почти 1 милион души, които работят на МРЗ, чийто чист данък доход е 42-43 лева на месец. Това прави над 0.5 млрд. лева на година анулиран бюджетен приход.


Компенсацията на приходи очевидно се предвижда от увеличаването на данъка на около 1.9 млн. души, които имат доход над 1 000 лева на месец. Като приспаднем данъците върху труда (за пенсии, здраве и пр.), които се запазват - облагаемият доход на тези хора е вероятно около 2.3 млрд. лева. Иначе казано, идеализираната компенсация на пропуснатия приход в бюджета с новия данък от 15% е 352.6 млн. лева на месец или малко над 4.2 млрд. лева на година, чисто - 3 млрд.


Сметките неизбежно са приблизителни и при допускане, че всички спазват закона.


Получава се, че 1.9 млн души преотстъпват на други 1.8 милиона души общо 1.3 млрд. лева на година (при сега наличните съотношения), но плащат 50% повече данък върху дохода. Допускането, че първата група ще прави това в пълен размер е доста оптимистично. Такова е и предположението, че втората група, ще иска да работи за увеличаване на дохода си или няма да крие неговото увеличение, за да остане в категорията "необлагаем минимум". (Когато доходът стигне 1001 лева на месец, подоходният данък ще е 130 лева.)


При сегашните предположения за сивота на договорите за работа поне 300 000 души ще предпочетат да не внасят в бюджета тези допълнителни 130 лева. Това дава около 0.47 млрд. лева допълнителен недоимък за фиска. Ако един от десет укрие данък, недосъбирането на приход би било 0.2 млрд. лева на година.


Понеже разходът за работодатели е съществен, двойното счетоводство ще бъде до голяма степен по взаимно съгласие. Това ще наложи допълнителни разходи за контрол от страна на НАП, вероятно два до три пъти по-високи, т.е. 0.1 млрд. на година.


Историята не свършва тук. Намаляването на ДДС предполага сбор на 0.5-1 млрд лева през следващите години. Равносметката е, че в идеализирания случай от едни хора се вземат 3 млрд. лева, които първоначално отиват при друга група, почти толкова голяма, но перспективата е по-малко проходи от поне 1.2 млрд лева за години напред. В обстановка, когато има само намерения за увеличаване на правителствените разходи.


Качествените ефекти


При почти равния брой кредитори и бенефициенти, вероятно е първата група да не приеме с готовност преразпределението. Особено увеличението на корпоративните данъци, което е главният компенсаторен механизъм в предложението на КНСБ.


България, според едно скорошно изследване на колега по поръчка на Зелените от европейския парламент, е единствената страна в ЕС, където големите корпорации напълно си плащат данъка. Вероятно е това вече да не е така.


Изобщо тук замисълът е абсолютно илюзорен. Корпоративният данък се плаща или от ненаправените инвестиции, или от доходите на хората във фирмата, или от купувачите на нейните услуги. С колкото се увеличава този данък, почти със същата сума намаляват другите пера в схемата.


Общият отрицателен стопански ефект е в намаляването на стимулите за работа на всички. Субсидирането на ниски доходи означава повече ниски доходи. Именно болката от бедността кара хората да се справят с нея. Исторически и България от последните двадесет и няколко години.


Дали ще се осъществи този замисъл? Много е вероятно. Сегашният министър на финансите помни системи с четири и пет данъчни прага, с по-високи размери на номиналния им размер. Нищо чудно да каже, че промяната е козметична.


По принцип единственото оправдание на данъците е, че те финансират политически и правен ред, който защитава индивидуалните права и свободата на отделните хора.


Основният светоглед зад предложенията е друг. Той принуждава хората да си мислят, че за онова, което нямат, другите са им виновни. Насажда обществената завист и злоба. В крайна сметка не се възстановява справедливост, а възгледът за класовата борба като основа на политическия и стопански живот.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (41)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2841 Весело

  "Обикновено преди избори някой профсъюз и политик, партия, независимо от самоотъждествяването им, но най-често досега от опозицията, се произнасят, че данъците са несправедливи"
  =============
  Ами ето, започна се.....

  Еретик
 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1329 Неутрално

  Матряла му фана цаката на тва, повечето на минимална останалото в плик.

 3. 3 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2139 Весело

  Какво се прави на забравил Станчев? Нашите ора го изучиха в СССР на марксизъм-ленинизъм за да ни продава днес пазарна икономика? Ама моля ви се бе таварисч Станчев - не сте в крак с духа на времето. Паважният маргинал е народът. Той иска всички да са равни. Пириъд.

 4. 4 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3670 Неутрално

  Маркс използва библейската фраза, за да покаже колко политически утопична е тя в условията на съвременната демокрация.
  ========
  Ето го тумора.....ама почти не е споменато.....

  Bukalemun
 5. 5 Профил на Miroslav Vladimirov
  Miroslav Vladimirov
  Рейтинг: 356 Неутрално

  Безкрайно прав е Красен Станчев. Пропуска само че във "Визия за България" БСП , открито показва че планира въвеждането необлагаем минимум, а в последствие и чисто прогресивно данъчно облагане. Това е един от най-големте залози на предстоящите избори. Данъчната система. Така че на следващите избори това е едно от нещата за които хората ще гласуват, мака и в неявна форма.

  Мирослав Владимиров
 6. 6 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 818 Неутрално

  Идеята идва от отживелица като КНСБ. Въпреки това необгаема заплата 1000 лв., увеличение на данък върху доходите от 10 на 15 % за сумите над 1000 лв. и намален ДДС на 15% ми изглежда разумно. Съмнява ме обаче, дали увеличените постъпления от данък върху доходите, ще компенсират намаления ДДС, който е основен данък. Мярката следва да е съпроводена с рязко намаляване на бюджетните разходи, които както е известно, преди избори се увеличавата рязко - по-високи заплати, повече щатове и т.н.

 7. 7 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3160 Любопитно

  До коментар [#5] от "Miroslav Vladimirov":

  Така е, но най-жалкото е, че дебатът започват профсъюзите, а на тях не им е работа данъчната система, а правата на работещите.
  Впрочем, Да, България също говори за необлагаем минимум.

 8. 8 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 818 Неутрално

  Приходите от ДДС за 2019 г. са 6,8 млрд. лв. Приходите от данък върху доходите са 3,6 млрд. лв. Ако ставката се увиличи с 5% за суми над 1000 лв., едва ли увеличението ще е по-голямо от 20%, или 0,72 млрд. лв. А намалението на ДДС ще е с 1/4 или с 1,7 млрд. лв.
  Ще липсва един милиард в бюджета, което не е ясно как ще се компенсира.

 9. 9 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 397 Неутрално

  Основателя на института за пазарна икономика цитира три пъти Маркс и един път Бисмарк в статията си. Това си е направо трагично. Маркс е комунист, той както и Института за Планова икономика нямат нищо общо с пазара. Вашите и на Маркс идеи са вредни за пазара и вие трябва да спрете да се наричате Институт за Пазарна икономика а трябва да се наречете Институт за Планова икономика.

  Цитат:
  :::::::::::::::
  Най-справедливо би било от всекиго да се изисква според способностите и всекиму да се дава според нуждите.
  ::::::::::::::

  На никой нищо не се дава. Ти се раждаш и работиш и създаваш, срещу това ти се плаща. Ако си по креативен правиш повече, основаваш компании и получаваш повече. Ако си по малко креативен свършваш с нормална фунция в обществото. Не е нужно никой да ти дава. Пазара определя това.

  Цитат:
  :::::::::::::::::::::::::::
  По принцип единственото оправдание на данъците е, че те финансират политически и правен ред, който защитава индивидуалните права и свободата на отделните хора.
  ::::::::::::::::::::::::::
  Глупости, до 1870 в САЩ не са съществували данъци. Какво нямало е ред ли? В много страни от Близкия изток все още няма данъци, няма ред ли? Ама че кретенизми.

  Общо взето не става много ясно дали статията защитава увеличението на данъците или не. От брътвежите на господина става ясно че той е същия комунист както и всички от тоя така наречен Институт. Просто е тъжно.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 10. 10 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3160 Любопитно

  До коментар [#8] от "Lazarus":

  Всъщност приходите от ДДС за миналата година са 11 млрд. лв., намаляването им с 25 % означава 2.75 млрд. лв. дупка, която по никакъв начин не може да се компенсира.
  Точно затова и казвам, че не е работа на профсъюзите да си пъхат гагата там, където не разбират. Би трябвало политическите партии в предизборните си програми да кажат как си представят нещата и хората да изберат.

 11. 11 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1184 Весело

  Започнахме тюрлюгювеча с библейската фраза и пак стигнахме до Маркс. То затова Аврам е въртял 40 години в кръг евреите в малката пустиня след бягството от Египет, докато умре и последния евреин роден в робство. Проблема ни е, че сега живеем много по-дълго и съответно много по-дълго ще се въртим в кръг докато умре и последния от нас роден при комунизма. Марк Твен е казал: „На света има само две сигурни неща – смъртта и данъците”. Но българските счетоводители успешно се справят с данъците, въпреки всички данъчни реформи.

 12. 12 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2709 Неутрално

  Автора лъже и маже със стЪкмистиката. Не че някой ще му повярва...

 13. 13 Профил на laprisoner
  laprisoner
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Когато доходът стигне 1001 лева на месец, подоходният данък ще е 130 лева"

  Това как е сметнато? Аз смятам 0.15 лв. данък: (1001-1000)*15/100

 14. 14 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  Бе АвторЧе, нали си десен. К'во ти пука, че бюджета ще събере по-малко пари, дори трябва да се радваш... Или те е страх да не въведат чисто подоходно облагане, отпреди 2008 г., както е във всички европейски държави, които ние няма да догоним никога с текущите ви политики.
  Я каже АвторЧе, колко пари си спестил /ти и такива като тебе/ от прогресивното облагане от 2008, станал ли си по-добър и с к'во си допринесъл повече за по-малкото данъци, а? Я ни кажи тия с ненормално високите заплати /спрямо 300 лв. пенсия на човек работил 40+год/ да не са открили колелото?
  Аре бегай у Русия. Както каза Менда /г-жа Стоянова по твоему/ и в Русия има плосък данък...
  МАХАЙ СЕ

 15. 15 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2470 Неутрално

  плоския данък си изигра ролята и му мина времето, както и на Баце. който е разчитал все да е така ще фалира или ще го купят, няма драма

 16. 16 Профил на mitakadm
  mitakadm
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Проблемът не е в размера на данъците, а как те се изразходват. При ББ - неефективно, на наши фирми на свръх цени, нецелесъобразно. Иначе за Необлагаем минимум - в университета имахме дисциплина "Техника на данъчното облагане" това по време на прогресивните подоходни данъци. Преподавателят не казваше че е правилно да се нарича "Техника на данъчното избягване" само заради абсурдните скали. Плоският данък е най-добрата дясна икономическа мярка, като абсурд въведена от социалистите.

  Колкото повече - толкова повече
 17. 17 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4359 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Не е забравил.
  За 30 години е научил нови неща... за поддържа правата линия на Маркс.
  В заглавието и в заключенито: за класова борба.

  И, базова тъпня:
  многовековен житейски закон за справедливост бил център на догмата Маркс.

  От всеки според способностите/на всеки според подребностите.
  Нормален принцип или инстинкт и навик във всяко нормално семейство:
  двучленно, 3 .-членно, 10 или 30-членно.
  Семейство... възрастни и деца, може да са от 2, 3 или 4 поколения.

  Маркс е проповядвал съвсем друго:
  насилствено "равенство и братство" по компартийни диктатури.
  Обществена свръхцентрализация, тоест фашизъм.
  На върха на компартийни диктатури в различни държави: Една компартия.
  Затова и "Манифест на комунистическата партия".

  Тоталитарската марксистка демогогия на СССР, налагана в международен соцлагер,
  учеше, че който не работи (работа поръчана от компартийната държава),
  не трябва да яде, а в по-либерален вариант:
  от всеки според способностите/на всеки според труда.

  Това при компартийния социалистически строй, несъвършен и преходен,
  в посока идеален комунистически.

  Партията планира - на прага на идеалния стой, като му дойде времето,
  да открие топлата вода.
  Сиреч: многовековния житейстки принцип за разум и справедливост.

  До тогава:
  Народите да тънат в неразум, невежество и забрава,
  но да се трудят в социалистически концлагери,
  под диктатури на компартийни назиратели.

  Такава е античовчната идеология на Марксизма през 1848 г,
  породила фашизми през 20 век и... продължава да ражда.

  ХОРА, БДЕТЕ.

  Искайте незабавни #оставки на "народни представители" с фашистки уклон!

  До коментар [#3] от "Lemmy":

  Какво се прави на забравил Станчев? Нашите ора го изучиха в СССР
  на марксизъм-ленинизъм за да ни продава днес пазарна икономика?

 18. 18 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2152 Неутрално

  Да видим. Значи работещите ще плащат по- висок данък доход, а харчещите по-нисък ДДС. На кяр са тия, дето харчат, но не работят....Политкоректно им викат роми...

 19. 19 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  "Най-справедливо би било от всекиго да се изисква според способностите и всекиму да се дава според нуждите."
  *
  Защо постоянно се бъркат двете понятия "справедливо" и "солидарно"? С данъците не се търси справедливост, а солидарност като по-богатите плащат повече.
  И не мога да разбера защо профсъюзите се месят в даначната политика на държавата с предложения за по-голяма "справедливост"?
  Първо, това не им е работа, те трябва да защитават правата на членовете си и да настояват за по-високо заплащане и по-добри трудови условия за определени категории наемни работници.
  Второ, с предложенията си за вдигане на данъците на по-добре платените групи наемни работници те на практика играят против интересите им. За мене не е чудно след като високоплатените категории не членуват в профсъюз, а се договарят индивидуално. Плюс това са и много търсени, с което цената им расте още повече.
  А мисленето, че за нечия бедност е виновен някой друг е типичното мислене на неудачниците. Тези хора, освен че по принцип са мързеливи са и завистливи.
  Както съм писала и преди който иска да е щастлив да гради собствения си живот и да не гледа в чуждото канче. Най-тъпото е да се завижда за материални придобивки.

 20. 20 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 397 Неутрално

  До коментар [#19] от "pamela":

  Цитат:
  :::::::::::::::::::::
  И не мога да разбера защо профсъюзите се месят в даначната политика на държавата с предложения за по-голяма "справедливост"?
  :::::::::::::::::::::

  Е много просто. Нали знаеш че синдикатите са част от държавната мафия. Когато държавната мафия прибира повече данъци, повече ще отиват и при тях. Синдикатите са най отвратителното нещо на земята след комунистите. Те всъщност са едни и същи и се наричат организирана мафия. Не случайно са били част от мафията в САЩ през 1930 -1950 година. Сега пак са част от нея но вече не е толкова явно.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 21. 21 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 678 Неутрално

  Нашите смешни синдикати да се заврат обратно от мишата дупка от която са изпълзяли и повече да не се занимават с неща от които не разбират и не им е работа. Макар, че ни е пределно ясно, че те казионен парцал на властта.

  Така или иначе, няма никакъв смисъл да се променя едно от малкото действащи неща в държавата. Плоския данък не значи, че хората плащат по равно, този с облагаем доход 1000 лева плаща 100 лева данък, този с 3000 лева - 300 лева.

  Обаче смешните синдикати искат пак да взимат от знаещите и можещите и пак да дават на незнаещите и неможещите. Само да им припомня, че незнаещите и неможещите са стимулирани по всякакъв начин от държавата, пр. различни социални помощи или хайде да вземем детските. Децата на незнаещите и неможещите са деца на държавата, за тях има детски. Но същата тази държава е мащеха за децата на знаещите и можещите, за тях детски няма. По същия начин са еднократните помощи при започване на 1-ви клас, 8-ми клас и т.н.

  Също да припомним, на смешните синдикати, че преди да говорят за прогресивно облагане, би трябвало да поговорят за семейно подоходно облагане, което го има на много места. Защото човека с "високия" за тях облагаем доход от 3'000 лева току-виж има примерно 3 деца, и жена, която е принудена да си стои в къщи за да ги гледа. Изведнъж се оказва, че "иззедника богаташ" всъщност никак не е богат, а разполагаемия му месечен доход на член от семейството е някакви си смешни 540 лева на човек месечно.

  Да не говорим, че човек, дори и с добра заплата, трудно може да се определи за богат, по-скоро попада в дефицитната у нас средна класа. Може би на някой не му трябва средна класа, а бедни и лесно манипулируеми хора. Синдикатчета, в развитите държави богатствата се измерват с имоти, финансови активи и т.н. и точно те се облагат по-сериозно и с по-високи данъци. У нас тези данъци са символични и това устройва идеално точно богатите. Ама нали синдикатите са на хранилка, този въпрос не се поставя и не се обсъжда.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 22. 22 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1924 Неутрално

  Цялата по нова история е история на класовата борба, с изключение на периодите на война.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 23. 23 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7702 Неутрално

  От една страна искат да увеличават и събират повече, от друга опростиха милиарди данъци, осигуровки и ДДС. Проблемът не е в размера, а в събираемостта. Защото преките ни данъци може да са и по -малки, но ги компенсираме с косвени.

 24. 24 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  При облагаем минимум 1000 лева чак при брутна заплата от 2333 данъкът ще е колкото стария.
  Сега: 2000 лв брутно * 10% = 200 лв данък
  Предложение: 2333 - 1000 необлагаеми = 1333 * 15% = 200 лв. данък

  То сигурно 80% от българите вземат под 2333 лв бруто. Така че за повечето данък общ доход ще се намали. Отделно да се намали и ДДС-то... и какво остана, откъде ще се пълни дупката в бюджета? Сигурно от програмистите и умно-красивите с по 3-4к и нагоре заплата. Само че за тях данъкът трябва е не 15%, а 50%, за да се запълни дупката. И те съответно ще избягат в чужбина.

 25. 25 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 303 Неутрално

  Класовата борба върви жестоко от половин век насам, само че само едната страна воюва, другата е умело приспана и в резултат губи постоянно.

  Отделно да се намали и ДДС-то... и какво остана, откъде ще се пълни дупката в бюджета? Сигурно от програмистите и умно-красивите с по 3-4к и нагоре заплата. Само че за тях данъкът трябва е не 15%, а 50%, за да се запълни дупката. И те съответно ще избягат в чужбина.
  —цитат от коментар 24 на Камен


  Дали наистина заради това бягат или понеже държавата е със съсипано образование, научноизследователска инфраструктура, здравеопазване, правооохранителна система, и пр. Все неща, които са директно последствие от тоталния триумф на неолиберализма у нас последните 30 години, един аспект от който са ниските и плоски данъци

 26. 26 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 303 Неутрално

  Така или иначе, няма никакъв смисъл да се променя едно от малкото действащи неща в държавата. Плоския данък не значи, че хората плащат по равно, този с облагаем доход 1000 лева плаща 100 лева данък, този с 3000 лева - 300 лева.
  —цитат от коментар 21 на rumen_s


  Работещо за кого?

  Май на никого не му прави впечатление как думите "регресивно облагане" са табу в българските медии, и съответно значението им въобще не е влязло в масовото съзнание? От личен опит го знам това -- опитвал съм се да обясня на т.нар "обикновени хора" многократно за какво иде реч, те просто не са в състояние да схванат.

  А не винаги е било така -- тъй като заглавието на статията включва думата "класова борба" и после се говори за Маркс, следва да се отбележи, че в далечното вече минало е можело да се намери много по-високо ниво на разбиране на макроикономическата проблематика сред работническата класа. Разбира се не на ниво сложни математически модели, но то това далеч не е необходимо -- целта на сложните математически модели е да сложат непроницаема маска от неразбираем жаргон върху реалната и много проста политикономическа реалност на класовата борба, която олигархията води спрямо масата.

  Обаче в днешно време се наблюдава тази много тъжна ситуация, в която обикновеният човек се радва, че данъците му са ниски и по 10%, без въобще да осъзнава какво всъщност означава това, т.е. че реално него го таксуват в пъти повече от богатите, и че това е една от причините децата му да израстват неграмотни дебили и да му дерат кожата всеки път, когато му се наложи да иде на лекар.

 27. 27 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#9] от "radelmarfx":

  Единственото тъжно нещо в това, което си написал е, че показваш липсата на интелект, т.е. умението да хващаш смисъла на написаното. Ясно и категорично г-н Станчев отхвърля "идеята" на КНСБ и доказва несъстоятелността и. Основен проблем, както в предложението на КНСБ, така и в анализа на Кр. Станчев е, че не разглеждат проблема с бедността у нас в неговата дълбочина. Основната причина за ниските заплати е т.н. български работодател, "кръвопиец" и "изедник", истински комунист-капиталист, който краде от изработеното от наемния труд у нас. При еднакви други условия, делът на труда в едно изделие е 15%, докато в "развитите" страни е около 35%. Докато тази несправедливост не бъде ликвидирана, всичко друго са празни приказки..

 28. 28 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 303 Неутрално

  Отделно да се намали и ДДС-то... и какво остана, откъде ще се пълни дупката в бюджета? Сигурно от програмистите и умно-красивите с по 3-4к и нагоре заплата. Само че за тях данъкът трябва е не 15%, а 50%, за да се запълни дупката. И те съответно ще избягат в чужбина.
  —цитат от коментар 24 на Камен


  А, и още нещо -- ако "умно-красивите" щяха да избягат заради високи данъци, те защо ще бягат точно към държави с много високи данъци? Това е логически абсурд. Понеже всички знаем, че точно към такива държави те бягат и ще продължат да бягат.

 29. 29 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#20] от "radelmarfx":

  Пълни глупости си написал. Профсъюзите са неизбежни при борбата на работниците за по-високи възнаграждения. Овладени от мафията са били само профсъюзите на пристанищните работници в Ню Йорк. Предложенията на КНСБ са абсолютно безумни и не трябва да се вземат на сериозно от никого. Много им порасна работата и дават акъл за неща, които не разбират. Защо не се сборят за по-висока минимална заплата по отрасли с работодателите?

 30. 30 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 800 Весело

  От пръв поглед ме изуми цитатът от Библията в материал на икономическа тема. После нещата си отидоха на място: "80-110 г. н.е." - истински вярващ човек няма да каже "от новата ера".
  Използва се "преди Христа" и съответно "след Христа" - п.Х. и с.Х.
  Толкова по темата.

  master
 31. 31 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  ако "умно-красивите" щяха да избягат заради високи данъци, те защо ще бягат точно към държави с много високи данъци? Това е логически абсурд. Понеже всички знаем, че точно към такива държави те бягат и ще продължат да бягат.
  —цитат от коментар 28 на Georgi Marinov

  Да, и там плащат 40-50% данъци, но там поне виждат какви обществени услуги получават срещу тях - инфраструктура, образование, здравеопазване, съд и полиция като хората, и т.н.
  Тук услугите хич не ги бива, но барем се плащат само 10% данъци, няма какво да очаква човек.
  Ако обаче и тук станат високи данъците, пък услуги няма насреща, то за какво да стои човек - за да му окрадат политиците паритеот данъци? Или, викаш, БСП-то като дойде няма да ги краде, те не са като Бойко?

 32. 32 Профил на Georgi Marinov
  Georgi Marinov
  Рейтинг: 303 Неутрално

  [quote#31:"Камен"][/quote]

  Няма как да имаш качествени услуги без високи данъци.

  Толкова ли е трудно да се разбере причинно-следствената връзка?

  Има необходими и достатъчни условия.

  Да, високите данъци сами по себе си не гарантират качествени услуги, това е така. Но те са необходимо условие, освен ако не си малка държава, седяща върху гигантски залежи от нефт или нещо друго ценно. Което ние не сме.

  А плоският нисък данък гарантира некачествени услуги, деградация на човешкия капитал на държавата, и олигархична структура на управлението.

 33. 33 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 841 Неутрално

  Неможах да разбера точно какъв е проблемът, който гнети г-н Станчев. Честно. 10 загубени минути (два пъти го четох)

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 34. 34 Профил на Quest
  Quest
  Рейтинг: 233 Неутрално

  На територия (държава овладяна от мафията по дефиниция не е държава) където няма нито пазарна икономика нито действаща демокрация да се води тази дискусия е неуместно и направо противопоказно защото създава илюзорната представа за нормалност. Първа и единствена точка от дневния ред е отпаряне на мафията от властта и вземане на мерки за възстановяване и нормализиране на държавата. Всичко друго е пунта мара и шменти капели. След това ще си говориме за данъци и социални принципи.

 35. 35 Профил на zayek
  zayek
  Рейтинг: 60 Неутрално

  На територия (държава овладяна от мафията по дефиниция не е държава) където няма нито пазарна икономика нито действаща демокрация да се води тази дискусия е неуместно и направо противопоказно защото създава илюзорната представа за нормалност. Първа и единствена точка от дневния ред е отпаряне на мафията от властта и вземане на мерки за възстановяване и нормализиране на държавата. Всичко друго е пунта мара и шменти капели. След това ще си говориме за данъци и социални принципи.
  —цитат от коментар 34 на Quest


  Айде малко по-леко с рецитатите на Работнически Дневник и Дума. В България се провеждат избори на всеки 4 години най-много и е част от ЕС където има свободно движение на стоки, капитали и работна ръка, така че незнам за каква илюзорна нормалност за демокрация и пазарна икономика говорите.

  Що се отнася до тезите на Красен Станчев, подкрепям Дневник всеки път когато се дава гласност на такъви автори. Всяко увеличение данъците е равносилно на увластяване на чиновци, а за държава като България това е равно на увеличение на корупцията. Данъците в България трябва да се намаляват, както и ролята на държавата. Колкото повече пари взима и преразпределя държавата толкова повече корупция, просто е.

 36. 36 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1923 Любопитно

  Да видим. Значи работещите ще плащат по- висок данък доход, а харчещите по-нисък ДДС. На кяр са тия, дето харчат, но не работят....Политкоректно им викат роми...
  —цитат от коментар 18 на lz73


  На двоен кяр ще са тези, дето укриват доход — веднъж като си спестяват от "прогресивните" облагания и втори път, като им обложат в магазина с по-малко ДДС укритото.
  Абе комунистите са решили да правят сива, сенчеста и направо нощна икономика, та да има повече за "и сега кво правим..." Ми такова им е разбирането за справедливост: малка правда, голяма правда, наши хора, черноработници, и накрая пак фалит на държавата. Последното, ако им дадем властта за достатъчно време.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 37. 37 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2815 Весело

  До коментар [#11] от "constatator":

  "То затова Аврам е въртял 40 години в кръг евреите в малката пустиня след бягството от Египет, докато умре и последния евреин роден в робство."

  Не е Аврам, а Мойсей. И "въртенето из пустинята" е било с цел и последният евреин да забрави цивилизацията (права, идеи, свобода) за да се подчини на Бога ... и най-вече на неговия наместник.
  Има хипотеза, че Стария завет е писан от асирийски писари-евреи след покоряването на ханаанците от Асирия. Преведено на съвременен "либерал-демократичен език": средната класа в Асирия е направила социален инженеринг за да заличи преклонението пред Силата и Знанието и да издигне в култ Вярата. Египет, като най-процъфтяваща "пазарна икономика" на Сила и Знание, е избран за носител на Вината както днес е САЩ, по-преди Великобритания, Рим...

 38. 38 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2815 Весело

  До коментар [#31] от "Камен":

  "Да, и там плащат 40-50% данъци, но там поне виждат какви обществени услуги получават срещу тях - инфраструктура, образование, здравеопазване, съд и полиция като хората, и т.н."

  То, данъците не се плащат за услуги, а за защита на собствения си статус и с него и на Държавата. За услугите, инфраструктура, образование, здравеопазване, съд и полиция, има съответните такси - тол такса/винетка, училищна такса, здравно застраховане/осигуряване; съдебни такси, СОТ/детективи. На Запад има и църковни такси, а тук - "обществена отговорност" (в енергетиката).

 39. 39 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2815 Весело

  До коментар [#33] от "olexander":

  "Не можах да разбера точно какъв е проблемът, който гнети г-н Станчев."

  Човекът е угнетен и раздразнен:
  "Несправедливост е, когато ти нямаш нещо, което другите имат - и те са виновни за това."
  Другите имат рак, корони (вируси), а той няма нищо, дори и аудитория. Как да не са виновни болните, че той е тъпо здрав!?
  И това, което е получил:
  "Получава се, че 1.9 млн души преотстъпват на други 1.8 милиона души общо 1.3 млрд. лева на година (при сега наличните съотношения), но плащат 50% повече данък върху дохода."
  Отдавна е получено - два милиона пушачи преотстъпваме 2 млрд. лв. акциз (субсидия за НЗОК) на други два милиона, моткащи се из търговските дружества (болници, аптеки, ЕТ). Отделно плащаме 20% ДДС плюс 10% ДОД и сите пенсионни и здравни осигуровки за всяка кутия цигари.
  А проблем има и то породен от прост-съюзите и пишман-икономисти като марксистко-ленинския философ Красен Станчев - начислява се удръжка въз удръжка и се получава така, че се плаща пенсионна осигуровка на здравната осигуровка, а платеният ДОД е едновременно с пенсионна и здравна осигуровка. А наемното жилище и автомобил придобиват "граждански права" - задължение за облагане и застраховане вместо ползвателя им.
  А сметките му - "При 1000 лева заплата на месец в момента, облагаемият доход е 870.60 лева, т.е. данъкът е 87.06 лева, на година това прави 1044.96 лева." и за шести клас не стават. Ама кой е учил що е туй статистика и право (облагане на разполагаем доход, а не виртуален от Светлото бъдеще)!?

 40. 40 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 397 Неутрално

  До коментар [#29] от "Oggie Petkov":

  Теорията ти е комунистическа пиле шарено. Синдикатите са рак за всеки както за работодателя така и за работника. Когато имаш какво да предложиш на работодателя той те наема ако има нужда от теб. Просто правило на пазара търсене и предлагане. Ако има повече нужда от теб ще иска да те задържи и ще ти увеличи заплатата. Ако няма нужда от теб ще те освободи. Елементарно е но не очаквам комунисти да го разберат.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 41. 41 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  Синдикатите са рак за всеки както за работодателя така и за работника. Когато имаш какво да предложиш на работодателя той те наема ако има нужда от теб. Просто правило на пазара търсене и предлагане. Ако има повече нужда от теб ще иска да те задържи и ще ти увеличи заплатата. Ако няма нужда от теб ще те освободи.
  —цитат от коментар 40 на radelmarfx

  Така е само в теорииите, където работната сила е просто един компонент във формулата. Ако тя беше като другите ресурси, щеше да е ОК - примерно сега нефт е нужен по-малко, цената му падна, той си седи под земята и чака по-добри времена, когато пак ще е нужен и ще го извадят.
  Но работниците, когато се окажат ненужни, някак си не върви да спрат да ядат и пият и да си плащат ипотеката, нъл тъй? Имат неприятната склонност да излизат по площадите да думкат по празните тенджери и да свалят правителства.
  П.С. не съм комунист, просто реалист.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK