Съдебният съвет да започне процедура за предсрочно освобождаване на Гешев

В резултат на публичното му поведение и изказвания, както и на редица негови действия във връзка с конкретни наказателни производства, се достигна до задълбочаване на кризата на правовата държава.

© Цветелина Белутова, Капитал

В резултат на публичното му поведение и изказвания, както и на редица негови действия във връзка с конкретни наказателни производства, се достигна до задълбочаване на кризата на правовата държава."Дневник" публикува обръщение на Съюза на съдиите в България към членовете на Висшия съдебен съвет.


Общото събрание на Съюза на съдиите в България, проведено на 19 септември 2020 г., взе решение да се обърнем към всеки един от членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оценка на публично известни факти относно дейността на главния прокурор и за обмисляне на решение за започване на процедура по чл. 175, ал. 5 вр. с чл. 173 (за предсрочно освобождаване - бел. ред.) от Закона за съдебната власт.


Съюзът на съдиите в България не за първи път взема отношение по въпроси, които засягат функционирането на прокуратурата, и в частност - легитимността на процедурите за избор на най-висшите длъжности в съдебната власт. При избора на предишния главен прокурор нашата организация изрази сериозни опасения за конституционосъобразността на процедурата и се обърна към президента на Република България с искане за упражняване на предоставените му от конституцията правомощия.
В хода на процедурата за избор на настоящия главен прокурор в публично оповестено писмо ние изложихме аргументи


защо президентът на Република България трябва да откаже да подпише указ


за назначаване на предложения му от Пленума на ВСС кандидат.


Посочихме, че цялата процедура, представянето на професионалната биография на кандидата и самото му изслушване не създаваха убеждение, че избраният отговаря на изискванията на чл. 170, ал. 1, т. 5 от Закона за съдебната власт за придържане и налагане на висок етичен стандарт, което предпоставя като базисно условие уважението към опонента и основните човешки права.


Процедурата не беше годна да създаде убеждение и за това, че избраният единствен кандидат притежава онази професионална компетентност, която надхвърля обичайно изискуемите умения за работа по делата, необходима за дефиниране на целите на наказателната политика на държавата, за извеждане на ясни и справедливи високи критерии за оценка на прокурорите и кариерното им израстване във връзка с показаните от тях резултати и способности за утвърждаване на справедливия процес, за защита на индивидуалните права и за промяна на институционалната култура в дух на професионална независимост, липса на страх и подкрепа на всеки прокурор да повишава своята квалификация и да се самоусъвършенства в обществен интерес.


Още в този момент бяхме обезпокоени и от факта, че по време на изслушването, както и преди избора - в интервю по Българската национална телевизия на 23.07.2019 г., кандидатът за главен прокурор


квалифицира хора, които изразяват несъгласие с неговата номинация, като "десни екстремисти",


"болшевики", постигнали "резултати на меншевики". Посочихме, че подобна реч е несъвместима с разпоредбата на чл. 170, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), която изисква главният прокурор да се отличава с изявена независимост. Отбелязахме и това, че осъзнаването за значителния ресурс на властнически правомощия, включително репресивни, изисква главният прокурор да има такова публично поведение, което не оставя и следа от съмнение в обществото за агресивност, за пристрастност, за личностни нагласи за силово налагане, самоизтъкване и дискриминиране на отделни граждани или обществени групи.


Днес със съжаление отбелязваме, че опасенията ни за избора на Иван Гешев за главен прокурор се оправдаха. В резултат на публичното му поведение и изказвания, както и на редица негови действия във връзка с конкретни наказателни производства, се достигна до задълбочаване на кризата на правовата държава.


Длъжни сме като съдийска организация да заемаме позиции по въпросите за статуса на главния прокурор и за ролята на прокуратурата в демократичното общество, защото прокуратурата и съдилищата имат общ орган за администриране, какъвто е Пленумът на ВСС, който наред с другите правомощия избира и председателите на двете върховни съдилища.


В демократичните общества съдиите имат дълг да реагират


във всеки случай на засягане на основни въпроси, свързани с правовата държава, а институционалната криза с главния прокурор е тъкмо такъв проблем. В становището си относно полската съдебна реформа от 14.12.2017 г. Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) поясни: "както всеки гражданин, съдията има право да изразява опасения, когато са заплашени демокрацията и основните свободи, при спазване на ограниченията на съдийските функции. Ограниченията за съдии могат да отстъпят пред
задължението да изразят позиция открито".


Сега сме изправени тъкмо пред подобна заплаха на фундаментите на правовата държава, която изисква Вашата реакция, защото съществува механизъм на противодействие на опасността и той е конституционно гарантиран във Вашите правомощия. Заради основната си функция да защитава независимостта на съдебната власт, включително чрез дисциплинарните си правомощия, ВСС е необходимо ежедневно да убеждава гражданите, че законът се прилага за всички, а висшите административни длъжности на съдебна власт не допускат и най-малкото съмнение за корупция или злоупотреба с власт.


След като изчакахме в разумен период от време Вашата реакция,


припомняме само някои от фактите, които следва да бъдат предмет на обсъждане от ВСС


във връзка с решаване на въпроса за започване на процедурата по чл. 175, ал. 3 ЗСВ срещу главния прокурор.


1. Съгласно чл. 6 ЗСВ "при осъществяване на дейността си съдиите, прокурорите и следователите са политически неутрални". В многобройните си публични изяви главният прокурор Иван Гешев многократно наруши този основен принцип за работата на всички магистрати, като си позволи недопустими публични изказвания, в които даваше политически оценки за част от представителите на политическата опозиция и за обществени процеси от близкото минало (като извършената преди десетилетия приватизация).


2. През февруари тази година сезирахме Пленума на ВСС по повод разпространени от прокуратурата аудиозаписи, придобити чрез специални разузнавателни средства, които в отклонение от забраните по НК и ЗСРС оповестяваха разговори с участието на президента на Република България. Изминалото време не намалява резонността на въпросите:


- уронен ли е престижът на съдебната власт чрез създаване на впечатление за


превръщането на прокуратурата в политически властови център, който не зависи от демократични процедури за търсене и реализиране на отговорност;


- може ли главният прокурор да си позволи поведение, необвързано с върховенството на правото и функционирането на правовата държава, включително чрез ерозирането на принципа на разделение на властите, на независимостта на съда и създаване на предпоставки за основателно съмнение, че е извършено престъпление от прокурор (нерегламентирано разпространение на аудиозаписи, събрани чрез използване на специални разузнавателни средства, което не обслужва нуждите на наказателен процес, и то записи на разговори на президента на Републиката)?


Тревожната ситуация изискваше да обсъдите и споделите с българските граждани разбирането си за приличното (съответно на етичните професионални правила) и законно поведение на главния прокурор в отношенията му с другите държавни институции - правителството (в частност с министър-председателя), президента. Реакция от ВСС на нашето искане не последва. Считаме, че сега е наложително да проведете тази дискусия, която ще създаде така необходимите стандарти за управление на съдебната власт и ще даде възможност убедително да извършите проверка налице ли са достатъчно данни за откриване на процедура по реда на чл. 173 ЗСВ


за обсъждане на въпроса дали е извършено тежко дисциплинарно нарушение от главния прокурор


по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България, съответно да упражните правомощието си по чл. 175, ал. 5 ЗСВ.


3. В обръщение до прокурорите в страната от 14 юли тази година обърнахме внимание на тревожния факт, че прокуратурата вече разполага и със силов инструментариум (правомощията на Бюрото за защита да използва оръжие по пряко разпореждане от главния прокурор), който поначало е присъщ на изпълнителната власт, защото тя може да бъде контролирана от Народното събрание. Към главния прокурор беше създадено своеобразно паравоенно образувание, което вече застрашава гражданския мир и правовата държава, защото не кореспондира с адекватен механизъм за възпиране.


Считаме, че демонстрацията на силови действия по принудително навлизане и извършване на претърсване в Президентството на Република България са абсолютно неприемливи в правовата държава, защото няма съмнение, че разследването на твърдeните престъпления е допустимо и обективно възможно без противоконституционно уязвяване на президентската институция. Ролята на главния прокурор, който притежава законовите правомощия еднолично да разпорежда участие на служителите на Бюрото за защита,


следва да бъде установена при проведена от ВСС проверка, за която настояваме.


4. В интервюта и други публични изяви главният прокурор нарушава презумпцията за невиновност още в началото на досъдебни производства, като публично разгласява имената на лицата, които счита, че са извършили престъпления, включително чрез насърчаване на наблюдаващите прокурори да разгласяват публично материали от разследванията. Това поведение крие опасност от дискредитиране на независимостта и безпристрастността на правосъдието, поради което изисква Вашето обсъждане.


В становище от 10 юли 2020 г. Висшият адвокатски съвет изрази тревогата си, че разпространяването на подбрани от прокуратурата доказателства по висящи досъдебни производства нарушава грубо презумпцията за невиновност и съзнателно привлича медийното внимание към определени дела, като това създава впечатление, че решаването на правния спор зависи не от съда, а от общественото мнение. Отговор на тези опасения от кадровия орган на съдебната власт нямаше, което налага сега, при извършване на цялостна проверка на тежестта на вредите за авторитета на правосъдието, публично да обсъдите за съвместимостта на поведението на главния прокурор с изискванията на Директива 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да участват в наказателния процес.


Директивата, както и Конституцията на Република България задължават българската държава да гарантира, че публичните органи


не могат да предоставят информация на медиите, чрез която да сочат обвиняеми за виновни,


и да не допуска тежестта на доказване да се прехвърли от обвинението към защитата, защото това представлява нарушение на презумпцията за невинност.


5. В контекста на изброените основания за обществена тревога следва да дадете отговор и на въпроса дали главният прокурор накърни престижа на съдебната власт, когато в интервю публично заяви по повод ползваната към март 2020 година централизирана електронна система за разпределение на делата, че "в нея имало корона вирус и че всъщност през последните пет години в България не е имало правосъдие".


6. В поредица от свои публични прояви главният прокурор допусна да бъдат разделени пострадалите от престъпления на такива, които биват "удостоени" с неговото внимание, а информацията за срещите му с тях по места се разпространява чрез пресслужбата на прокуратурата, и всички останали. Институцията на главния прокурор по дефиниция е гарант за законност и равнопоставено и хуманно отношение към всички, чиито права и законни интереси са били обект на престъпно посегателство. Разделението на хората в беда може да създаде погрешната представа в обществото, че ефективното наказателно преследване зависи не от приложението на закона, който дава равна защита на всички, поставени при едни и същи обстоятелства, а от


акт на благоволение на главния прокурор в зависимост от конкретните му лични предпочитания,


интереси, политическа конюнктура или спекулация с популистки нагласи.


Отделен въпрос е, че освен несъвместимо с правовата държава неравноправно третиране на хората, подобен подход - разговори на местопрестъплението пред медиите, декларации и прогнози за развитието на наказателното производство от страна на институцията, която стои на върха на прокурорската йерархия, дискредитира самата идея за обективното и безпристрастно правосъдие, за професионалните стандарти на разследването, за зачитането на човешкото достойнство от държавната власт.


По отношение на съдиите, прокурорите и следователите съществуват завишени стандарти за тяхното поведение в службата и извън нея. В чл. 170, ал. 5, т. 1 ЗСВ са въведени за главния прокурор и председателите на върховните съдилища специални изисквания за съблюдаване и налагане на високи етични стандарти и изявена независимост. Валидните за българските магистрати етични правила от Кодекса за етично поведение, приет с решение на ВСС, могат да се изведат и от т.нар. Бангалорски принципи - общоприетите етични стандарти за съдиите на държавите членки на ООН, които са приложими и за представители на другите магистратски професии в съдебната власт.


Правилата за професионалното поведение изискват от всички магистрати да поддържат доверието на обществото,


да избягват всякакви действия, които накърняват достойнството на тяхната професия,


и да свеждат до минимум риска от конфликт на интереси или каквато и да е деятелност, която би застрашила тяхната репутация и независимост. Поведението им не само следва да е стриктно съобразено с критериите за безпристрастност и независимост, но и да предотвратява възможностите за конфликт или за съмнение в почтеността и благоприличието им.


Магистратите ежедневно упражняват власт, която съществено се отразява върху съдбата на гражданите. Обществото не би се примирило да предостави тази власт в ръцете на лица със спорна почтеност, компетентност или съмнителни лични стандарти. Затова поведението на магистратите както в службата, така и извън пряката им служебна дейност, трябва да е изцяло съобразено с доверието на обществото и неговите очаквания.


Съгласно конституцията и Закона за съдебната власт главният прокурор притежава изключителни правомощия в сферата на наказателното преследване и надзора за законност, които го поставят на най-високо място в йерархията на съдебната власт. Според чл. 126, ал. 2 Конституцията и чл. 46, ал. 5 НПК главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори. Системата на прокуратурата в България е централизирана.


Всички административни ръководители в прокуратурата са подчинени на главния прокурор


и се отчитат пред него (чл. 136, ал. 4 ЗСВ).


Главният прокурор има правомощието да издава задължителни разпореждания, отнасящи се до работата на всеки прокурор, включително и до работата по конкретни дела (чл. 139 и чл. 143 ЗСВ). Главният прокурор има право да внася във Висшия съдебен съвет предложения за повишаване или дисциплинарно наказване на прокурори (чл. 38 и 312 ЗСВ).


Тези правомощия на главния прокурор извеждат и завишените изисквания и етични стандарти към поведението му, доколкото той може да влияе върху дейността на всички прокурори, определя цялостния облик на прокуратурата и има първостепенна роля за избирането на председателите на върховните съдилища.


Съдържанието на етичните стандарти, с които е длъжен да се съобразява главният прокурор,


неизбежно следва да държи сметка и за актуалния обществен контекст, и за въздействието върху общественото мнение


на останалите неразрешени проблеми и кризи в легитимността на съдебната власт, и в частност - на прокуратурата. Нерешените и премълчани в дейността на кадровия орган на съдебната власт проблеми влияят на общото ниво на недоверие на българските граждани по отношение на способността на съдебната власт да осигури върховенството на правото.


Достатъчно е да припомним, че повече от 10 години след осъдителното решение на Европейския съд по правата на човека по делото "Колеви срещу България" не е предвиден институционален и процесуален механизъм, който да създава ефективни гаранции за безпристрастност и обективност на евентуално наказателно преследване срещу главния прокурор при данни за извършено престъпление.


За да не допуснем съмнението, че ВСС не изпълнява конституционната си задача да бъде единствен институционален коректив на главния прокурор и така се превръща в самостоятелен фактор за произвол и подриване на върховенството на правото, предлагаме да извършите задълбочена проверка на изложените по-горе факти, след което публично да обсъдите и да дадете отговор на обществото дали са налице основанията на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България и съответно да упражните правомощието си по чл. 175, ал. 5 ЗСВ.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (104)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Hella Good
  Hella Good
  Рейтинг: 891 Весело

  Утре.

  Щото на изгладнелите умнокрасиво-комунистически мечки им се прияли дренки :)

  Facing Worlds
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4525 Неутрално

  Няма да стане толкова лесно. Много интереси и пари са заложени.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  Ако това не е вмешателство в "независимата" прокоратура незнам какво е.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 4. 4 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2806 Неутрално

  Супер. Гоните тази Радост и щастие с лопата:)

  "Чуждестранен агент"
 5. 5 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5088 Гневно

  Бих препоръчал направо нова държава и забрана за някои , поради очевидни проблеми със здравето на останалите.....

 6. 6 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3036 Неутрално

  Много аргументирано , НО тиквите не четат.

 7. 7 Профил на Шоршо
  Шоршо
  Рейтинг: 621 Неутрално

  Този трябва да бъде изринат с фадрома от кабинета си, друг начин няма.

 8. 8 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 853 Неутрално

  Този ВСС няма да свърши работата. Тези тулупи никога няма да махнат Гешеф въпреки това писмото на съдиите не е напразно хвърлен труд, те нещата се трупат и в един момент колелото се обръща.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3036 Неутрално

  До коментар [#3] от "olexander":

  Кое е вмешателство ? Че Гешев нарушава Конститувията и никой не му иска обяснение?

 10. 10 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  Само че с прокурорската колегия влезе още един човек на Гешев. Едва ли можем да очакваме подобно действие от ВСС.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на Rocketman
  Rocketman
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Айде да не се бавим и освен Гешев направо да назначаваме Христо Иванов за премиер, че Маджо чака!
  —цитат от коментар 11 на lz2


  Хайде! Поне ще свърши работа а няам да гони кокошките и дасе прави на мъж на бабите в дълбоката провинция.

 14. 14 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 1194 Весело

  Ние,от терасата,искаме НАСТОЯТЕЛНО да бъдат изритани от съдебната система лицата Стян Михов и Чавдар Костов,подвизаващи се като *съдии* в СГС!
  Тълкуването на деяния,реално застрашаващи живота на служебни лица,като *незначителни* е подигравка със закона!

 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4525 Неутрално

  До коментар [#11] от "lz2":

  Верно ли? Той ли е имал общ бизнес с въпросния ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4525 Неутрално

  До коментар [#14] от "tedif":

  И за какво по-точно е този ти мерак другарю терасов ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 17. 17 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  В правните среди е обществена тайна, че Гешев е трагедия. Недоразумение, което освен, че му липсват личностни качества, е и много скромен като интелект и като юрист. Примерно, за Цацаров казват, че е бил брилянтен юрист.

  Ако герб-активистите имаха познати в тези среди, и не ги беше страх да ги питат, щяха да научат същото.

  Просто в тази държава, както е известно, се налага постоянно да гледаш на другата страна, защото "тука е така".

 18. 18 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  Интересно ако съюзът на прокурорите поиска прекратяване на мандата на Панов заради евтините апартаменти на жена му, за които тя няма и доходи какъв вой ще се вдигне не ми се мисли.

 19. 19 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 2931 Неутрално

  БОЕЦ:
  https://www.facebook.com/gdboec/videos/371400127569396
  РУСКА ФИРМА строи "Турски, Ердогански, Путински" поток на територията на България!
  ТРИ МИЛИАРДА ЛЕВА от нашият гръб в джобовете на мафията!
  ОСТАВКА, СЪД И ЗАТВОР ЗА БОРИСОВ!
  През този проект връщаме милиардите откраднати от Пеевски за "Южен поток"!
  #БОЕЦ

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4525 Неутрално

  До коментар [#18] от "m17":

  НещТА СА несравними вЛАДОВ.
  хайде поне малко по-умно !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 856 Любопитно

  Твърде много думи, за да бъдат потулени някак болките от „стягането на чепика“! А те са главно две: ревизията от страна на главния прокурор на „обществени процеси от близкото минало (като извършената преди десетилетия приватизация)“ и другата тежка болка, а именно „нерегламентирано разпространение на аудиозаписи, събрани чрез използване на специални разузнавателни средства, което не обслужва нуждите на наказателен процес, и то записи на разговори на президента на Републиката“! Приватизаторите и президента – ето кои се чувстват заплашени. Що не се чувстват заплашени други хора, министри, държавни служители? Или за „заплашените“ има защо?

  Мда-а-а-а-а-а, оставяме настрана липсата на подписи под този документ, за да се видят кои са съдиите, които се възмущават от главния прокурор, както и тоталната липса на издигнат навремето от НПО-та кандидат за такъв, за да може да се лансира след това до безкрай опорката, че няма избор с един-единствен кандидат! Има, и още как! Някои се мислеха за големите играчи, само че се наиграха, а и днес Докладът на Европейската комисия не им даде така очакваните нови опорки за намеса в съдебната власт. Така че продължавайте с протестите и „великите“ въстания – там е надеждата на някои за малко властчица! Кога ще е поредното „велико“ въстания? На 5-ти октомври? Или по-късно? М? Ще има ли „Мутри вън!“ и вдигнато юмруче?

 24. 24 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  До коментар [#9] от "hodounski":

  Обясни ми как нарушава конституцията?
  Значи, ОК е да не го харесваш, ОК е да имаш твои виждания за личността на главния прокурор, но такива изхвърляния са малко нефелни.
  Аз лично, дори за Радев, който смятам за ужасно слаб политик и посредствен човек не съм съгласен с тезата, че нарушава конституцията. Да, държи се неетично и нескопосано като слон в стъкларски магазин, но буално юридически нарушения няма.

  Та съм любопитен да чуя твоята дума за напушенията на Гешев.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 25. 25 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 2746 Неутрално

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Няма да е лесно, защото става въпрос за съдебна отговорност и затвор

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 26. 26 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1552 Неутрално

  Интересно ако съюзът на прокурорите поиска прекратяване на мандата на Панов заради евтините апартаменти на жена му, за които тя няма и доходи какъв вой ще се вдигне не ми се мисли.
  —цитат от коментар 18 на m17


  Ако каскетурата имаше и най малкия повод да почне да тормози съпругата на Панов, това щеше да стане отдавна. Но явно и главния каскет разбира това та не закача булката на Панов.

  А ти май не си разбрал к'о пише в статията😀 та я караш на принципа "а вие защо биете негрите". Прочети отново статията😀 Да, дългичка е, ама си струва да я прочетеш поне до средата.

  Там не пише че каскета не става за "главен" щото живее в резиденцията "на пазарен наем", а за куп други негови изцепки. Които са в нарушение на законите (цитират ТОЧНО коя алинея на кой закон е нарушил каскета, не е араламбене като твойто с апартаментите на Лозан' жена му😀)!
  До коментар [#18] от "m17":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 28. 28 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  Не го мислете Гешев.

  Като стане професор в Бобовдолския университет, ще се прехравна с четене на лекции и писане на книги.

  На няколко езика.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 29. 29 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#18] от "m17":

  "...евтините апартаменти на жена му, за които тя няма и доходи..."

  Какво типично милиционерско доносче...

  Жалко, че не сме 1949 г., може би щеше да хване дикиш пред другарите от ДС.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 30. 30 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 856 Любопитно

  Интересно ако съюзът на прокурорите поиска прекратяване на мандата на Панов заради евтините апартаменти на жена му, за които тя няма и доходи какъв вой ще се вдигне не ми се мисли.
  —цитат от коментар 18 на m17


  А какво ще кажеш за следното: „Речта на председателя на ВКС Лозан Панов и всички лектори от събитието „Независим съд – свободна държава!“ организирано от БОЕЦ и ИПВ“ - http://www.boec-bg.com/archives/1808 ? Я какво пише под първата снимка: „Тази реч ще се чете, слуша и помни дълго! С изключителни слова, като панелисти във форума участваха и съдия Методи Лалов, Люба Кулезич – журналисти и публицист, Димитър Стоянов от екипа на сайта „Биволъ“ , адвокат Николай Хаджигенов, Велислав Минеков – скулптор и обществник и Арман Бабикян – политически анализатор и PR експерт“. Виж ти, виж ти! Дали пък още тогава не е било образувано „Отровното трио“ с неописуемите адвокат Николай Хаджигенов, Велислав Минеков – скулптор и обществник и Арман Бабикян – политически анализатор и PR експерт? М? А дали пък сегашната изява на Съюза на съдиите не е в синхрон с лекинко стимулиране на вече завяхващите „протести“ и „въстания“? Кой ще ни каже?

 31. 31 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  Твърде много думи, за да бъдат потулени някак болките от „стягането на чепика“! А те са главно две: ревизията от страна на главния прокурор на „обществени процеси от близкото минало (като извършената преди десетилетия приватизация)“ и другата тежка болка, а именно „нерегламентирано разпространение на аудиозаписи, събрани чрез използване на специални разузнавателни средства, което не обслужва нуждите на наказателен процес, и то записи на разговори на президента на Републиката“! Приватизаторите и президента – ето кои се чувстват заплашени.
  —цитат от коментар 23 на Santos


  Тоест, запис на президента е разпространен нерегламентирано, но президентът се страхува.

  Нещо обърка флашката, тавариш. Не си чел Недялко с внимание, или самият той се е огелпил...

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  адвокат Николай Хаджигенов, Велислав Минеков – скулптор и обществник и Арман Бабикян – политически анализатор и PR експерт“. Виж ти, виж ти! Дали пък още тогава не е било образувано „Отровното трио“ с неописуемите адвокат Николай Хаджигенов, Велислав Минеков – скулптор и обществник и Арман Бабикян – политически анализатор и PR експерт? М?
  —цитат от коментар 30 на Santos


  Така е. Ние очаквахме, че са се сблъскали случайно на улицата, пък те се познавали от преди... Ти да видиш. Каква находка само!

 34. 34 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  Тази НПО-шка явно е получила нови грантове от Черепа и Бобокови! .
  —цитат от коментар 32 на chichka


  И Сорос, и Сорос...

 35. 35 Профил на xlz18524590
  xlz18524590
  Рейтинг: 231 Неутрално

  Главпрокът ще бъде зорко пазен от всички посоки. Метастазите на БКП са във всички парламентарно представени партии и ръководните им органи рискуват да се озоват на топло за неограничено време, ако посмеят да му накривят каскета.

 36. 36 Профил на kwy38371721
  kwy38371721
  Рейтинг: 625 Неутрално

  От кога съюза на съдиите може да нарежда на Висшия съдебен съвет какво да прави?От заглавието на Дневник е тази новина.

 37. 37 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2101 Неутрално

  До коментар [#12] от "Rocketman":

  Мда, всички съюзи искат оставката на правителството! И Съветския съюз, и европейския съюз и марсианския съюз и най вече съюза на всички земни кълбета във Вселената искат оставката на ББойко!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 38. 38 Профил на vila
  vila
  Рейтинг: 695 Неутрално

  Браво на съдиите. Каква приятна изненада.

 39. 39 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  Цяло чудо ще е ако тази противоречива личност (меко казано) изкара целия си мандат. То и затова не бива подобни държавни служители от най-високо ниво да се избират посредством порнографски изпълнения, както стана в случая Гешев.

 40. 40 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1002 Неутрално

  Няма.

  The best way to predict the future is to invent it.
 41. 41 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1797 Гневно

  Този трябва да бъде изринат с фадрома от кабинета си, друг начин няма.
  —цитат от коментар 7 на Шоршо


  И от резиденция Бояна, която най-нагло обитава!

 42. 42 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#17] от "hxf53675840":

  "В правните среди е обществена тайна, че Гешев е трагедия ... много скромен като интелект и като юрист. "

  Затова не е никак чудно, че всичките му поддръжници са от същия или по-нисък интелектуален калибър. ;)

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 43. 43 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 856 Любопитно

  До коментар [#33] от "hxf53675840":

  Това, че са „се познавали от преди“ включва ли и съдия Лозан Панов? И какво е търсил той на политическо събрание на финансирана от белградският беглец от правосъдието подривна организация? Или ти споделяш тези думи от този същия материал: „Има честни и достойни магистрати! Има свободни и независими журналисти. Има смели и непримирими граждани, бойци и биволи“. Ти от кои си? Да не си от биволите? Казвай, какво мучиш като издоена крава?

 44. 44 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  Браво на съдиите. Само, че трябва да направят един превод на английски и направо да го засилват към еврозелките в Брюксел хранещи мафията. Че още се ослушват и правят на неразбрали. А каскета да отговаря на изслушването на 5-ти. Макар, че баш тогава сигурно ще е в село Долно нанагорнище да търси 2 кокошки изядени от лисица.

 45. 45 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 1661 Неутрално
 46. 46 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#43] от "Santos":

  "Ти от кои си? Да не си от биволите? "

  Ти определено си от привържениците на Гешев, които съм описал в предишния си коментар.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 48. 48 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2619 Неутрално

  Бе то и аз искам съдиите да се явяват на избори :)

  Ама никой не ме пита. Даже може и главния прокурор и той да се явява на избори :)

 49. 49 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3800 Весело

  Тотална деградация на "независимите" съдии! Германия, другари и другарки, иска независим съд!

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 50. 50 Профил на BezEmotsia
  BezEmotsia
  Рейтинг: 499 Неутрално

  Съюзът на съдиите, съюзът на юристите, над 60% от населението, опозицията, Президентът призовават за оставка на корумпиураното правителство и тоя каскетиран дебил вече месеци наред.
  —цитат от коментар 12 на Rocketman


  Хи хи хи, в списъка сте пропуснали да изброите Васил Божков, Цветан Василев, Арабаджиеви, Бобокови, Стайкови, Бенчев и други видни субекти, за които има повдигнати обвинения за престъпления. Всички заедно сте срещу Главния прокурор.
  Това е причината да се твърди, че мафията воюва с прокуратурата.

  Иначе, процедурата по избор Главен прокурор е по предложение на Христо Иванов, ама той не смее да си признае.

 51. 51 Профил на sameman
  sameman
  Рейтинг: 240 Неутрално

  До коментар [#6] от "hodounski":
  четат, това са платени тролове, особено активни напоследък. Шкафчетата трябва да се пълнят до последно!

 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  До коментар [#43] от "Santos":

  Ами много просто:

  -- събранието не е политическо
  -- организацията не е подривна
  -- организацията не е финансирана от никакъв беглец

  Така че, правиш три лъжливи твърдения само в едно изречение.

  Иначе, споделям тези думи. То, всъщност, ако няма такива, по-добре да закриваме държавата.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  [quote#52:"Santos"]Дедо Нормане, пак позна! Бравос! Ти никога не лъжеш, знаем ние! Например „Животът ми е песен, имам собствен апартамент в София, двадесет години по- млада жена и пенсия от МВР“ - https://www.facebook.com/Normangranzz[/quote ]

  Вярно ли някой от кафевите си е играл специално да прави фалшив ФБ профил на Норман? И после се чудите защо ви смятаме за такива и онакива. Няма да казвам какви

  А ти, другарю, вярно ли вярваш, че тва е профил на Норман...

  Боже колко мъка има на тоя свят.

 57. 57 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#54] от "hxf53675840":

  "-- организацията не е подривна..."

  Тоя старателен индивид е сбъркал епохата, в която се е родил.

  Преди 75 години какъв отрядник на народната милиция щеше да излезе от него...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 58. 58 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7938 Неутрално

  До коментар [#3] от "olexander":

  А според вас, независимост на прокуратурата означава, да прави, каквото си иска, без да дава обяснение и ние непрекъснато да плащаме за глупостите му.

 59. 59 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#56] от "hxf53675840":

  "А ти, другарю, вярно ли вярваш, че тва е профил на Норман..."

  Представяш ли си какво важно място заемам в животеца му на дребно милицайче, след като хвърля толкова усилия да ми създава фалшиви профили във Фейсбук с надеждата да ме уязви...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 60. 60 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  До коментар [#54] от "hxf53675840":"-- организацията не е подривна..."Тоя старателен индивид е сбъркал епохата, в която се е родил.Преди 75 години какъв отрядник на народната милиция щеше да излезе от него...
  —цитат от коментар 57 на Norman Granz


  Мда. "Подривна" е силно присъщ на комунисти и други авторитарни идеологии и власти термин. Реално, можеш да го лепнеш на всеки неудобен.

 61. 61 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#60] от "hxf53675840":

  ""Подривна" е силно присъщ на комунисти и други авторитарни идеологии и власти термин."

  Дядо ми е било обявен от подобни недоучили хунвейбини за "подривен" елемент, защото е завършил медицина в Монпелие и е знаел 4 езика.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 62. 62 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  До коментар [#56] от "hxf53675840":"А ти, другарю, вярно ли вярваш, че тва е профил на Норман..."Представяш ли си какво важно място заемам в животеца му на дребно милицайче, след като хвърля толкова усилия да ми създава фалшиви профили във Фейсбук с надеждата да ме уязви...
  —цитат от коментар 59 на Norman Granz


  Трудно ми е, наистина ми е трудно. Интернетът не само отприщи най-долното у някои хора, но и ни даде възможност да го видим.

 63. 63 Профил на sbe56604009
  sbe56604009
  Рейтинг: 94 Неутрално

  До коментар [#43] от "Santos":

  чете ли статията бе тапак ?

 64. 64 Профил на True Detective
  True Detective
  Рейтинг: 402 Неутрално

  2000 трола притежавало едно монче с прякор... и май всичките се трудят в този форум

 65. 65 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 856 Любопитно

  До коментар [#43] от "Santos":Ами много просто: -- събранието не е политическо-- организацията не е подривна-- организацията не е финансирана от никакъв беглецТака че, правиш три лъжливи твърдения само в едно изречение.Иначе, споделям тези думи. То, всъщност, ако няма такива, по-добре да закриваме държавата.
  —цитат от коментар 54 на hxf53675840


  И какво е събранието, лъчезарни? Събрание на висш съдия с «Отровното трио»? А организацията не била подривна, така ли? Я ми покажи друга държава, в която някаква организация ще замеря с яйца Министерски съвет и Министерството на правосъдието - https://m.dir.bg/dnes/obshtestvo/protestirashti-blokiraha-vhoda-na-ministerstvo-na-pravosadieto - и ще причаква дами-политици пред БНТ - https://www.mediapool.bg/dve-iznenadvashti-blokadi-na-bnt-stanala-e-buhalka-news311262.html - за да се разправи физически с тях? И няма да я обявят за подривна? Как си представяш това стане в Брюксел, Париж, Лондон или Атина? М? А щом „организацията не е финансирана от никакъв беглец“, тази снимчица каква е, лъчезарни - https://tribune.bg/bg/politika/ot-arhiva-koy-e-boets-at-na-tsvetan-vasilev-koyto-podaval-signali-v-kataluniya-sreshtu-borisov/ ? Дружки, видели се за по кафенце, а? Не нам, не нам, нали?

 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 67. 67 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3370 Неутрално

  " Съгласно чл. 6 ЗСВ "при осъществяване на дейността си съдиите, прокурорите и следователите са политически неутрални"."

  Във ВСС има поне 20 пламенни гербави бойци.
  Говоренето за овладяната от Мафията държава не са празни приказки, а визират реалната обстановка. Протестите не са против лошото време и международното положение. Когато криминалните структури обсебят държавата, първото нещо което правят е да инсталират навсякъде и най-вече с правозащитните и силовите структури свои предани и най-вече достатъчно компрометирани лица. Целта е след това необезпокоявано да яздят и поскат горката държава и народ. Добрата новина е, че все още има структури, като тази на съдиите, които не са обяздени, което обаче очевидно не важи за прокурорската. Да припомня, че мотото на президента на републиката, генерал Румен Радев още в началото беше и си остава "Да изметем статуквото!"

 68. 68 Профил на Smart Bulgarian
  Smart Bulgarian
  Рейтинг: 20 Неутрално

  До коментар [#65] от "Santos":

  -- Събранието е обществено. Няма нито една политическа сила.

  -- Да замеряш с яйца властимащите не е подривна дейност, не и в демократичните държави.

  -- Една снимка по никакъв начин не означава финансиране.

  Факти, кво да правиш.

 69. 69 Профил на zegi
  zegi
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Д,еба маааму, някой запитва ли се, що Гешев нахлузи каскета на Тодор Живков, когато,щеше да проверява приватизацията, /Не на булгартабак и виваком/, а неща отпреди 20 години. Сега го напекоха протестите и лъсна голото му кубе, /горе-долу, като мозъка му /. Този е срам за България, оше повече не е политик като Боко.

 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 71 Профил на drr42680514
  drr42680514
  Рейтинг: 15 Неутрално

  Като гледам противниците на Гешев започна да ми става все по-симпатичен и необходим.

 72. 72 Профил на Hella Good
  Hella Good
  Рейтинг: 891 Весело

  До коментар [#48] от "realguru":

  На изборите метат булетина 'простите', не 'елита' дето приказва 'сложно' :)

  Facing Worlds
 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 74. 74 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3404 Весело

  Съюзът на съдиите в пространно изложение изтъкна това, което всички сочим от не помня вече колко време за скромната откъм нравствени и професионални качества персона на днешния главен прокурор, облечено в повечко препратки към ЗСВ, съвсем очаквано ! Призивът вероятно ще бъде отхвърлен, но бухалката ще бъде още по - дескридитирана, а статуквото около нея - още по - разобличено. Пак е нещо !

 75. 75 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2619 Неутрално

  До коментар [#3] от "olexander":А според вас, независимост на прокуратурата означава, да прави, каквото си иска, без да дава обяснение и ние непрекъснато да плащаме за глупостите му.
  —цитат от коментар 58 на Роси


  Въпросът е на кой да се отчита? ;)

  На парламента който в абсолютно политизиран ли?

 76. 76 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  До коментар [#27] от "elgin":


  « Дневник, наистина сте новото работническо/комунистическо дело ... «


  Като не ти харесва, чии х*й го дириш тук ?

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 77. 77 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3404 Весело

  До коментар [#52] от "Santos":

  " До коментар [#43] от "Santos":"Ти от кои си? Да не си от биволите? "Ти определено си от привържениците на Гешев, които съм описал в предишния си коментар.
  —цитат от коментар 46 на Norman Granz


  Дедо Нормане, пак позна! Бравос! Ти никога не лъжеш, знаем ние! Например „Животът ми е песен, имам собствен апартамент в София, двадесет години по- млада жена и пенсия от МВР“ - https://www.facebook.com/Normangranzz - а пенсията е защото си бил „ДС генерал в пенсия“? Нали така? И „Разузнавач at Разузнаване“? В никакъв случай не лъжеш, че имаш син на 14 години и го водиш по протестите и катуна на Орлов мост, нали? Те пък взеха, че разтуриха катуна! Пречел на хората! Чунким те не ви пречеха на вас, като искаха да минат оттам, нали? И караш колело, верно ли? А най-малко лъжеш за това, че жена ти е в екипа на еврокомисар Йоурова, така ли е? Само малко ни притеснява това, че си пуснал тази „двадесет години по- млада жена“ сама в Брюксел, а и синът ти е тук с теб! Ама ти си знаеш де, може пък да си имате вяра в семейството! Нали, дедо Нормане? А ще ни поясниш ли защо оня, мустакатия @von_seekt ти вика «пръцко»? Да не сте служили заедно, а? И да сте спали в една палатка? Ще дадеш ли малко разяснения? За верни дрОгаре?"

  Типично ченге на прехода - всичко иска да му се снесе на готово, че да си сглоби картинката в ....хм...айде, главата ! Все за критикуващи кочината форумни участници де, а иначе, като става въпрос за поредния цирей на ОПГ - то, където корупцията с лопата да я ринеш, стъпва плахо, ръси врели - некипели, само и само да не му се наложи да разсърди шефовете на неговите шефове, че току виж дошъл края на ....консултанския му бизнес ! С две думи : нагоре лази, надолу гази ! 😂😂

 78. 78 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3404 Неутрално

  До коментар [#76] от "niksan1":

  " « Дневник, наистина сте новото работническо/комунистическо дело ... «


  Като не ти харесва, чии х*й го дириш тук ?"

  Мнозинството от ОПГ съпорта тука търсят да убедят собствената си гузна съвест и жалко същество, че все още стават за нещо, щото да не мислиш, че е лесно да си подлога на сараите ?! Остави ги, нали знаеш тия, които взимат сребърниците как завършват в крайна сметка ?

 79. 79 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  После искаш да имаш добра съдебна система.
  Съдиите се занимават с прокуратурата, а т. нар. им съюз с политически приказки.
  Оставка на ръководството но този съюз!

 80. 80 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  Wooow. ВЪН БОКЛУКА
  —цитат от коментар 45 на #ОСТАВКА  Колега,
  кажи « вън « само на върха на боклука, защото, ако имаш предвид всичкия наличен боклук по върховете, ще трябва да товарим композиции, а и няма къде да ги изхвърлим .
  Е, ако имаш предвид пещите на Ковачки ...

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 81. 81 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  Тази статия е:
  Хумор, сатира и забава!

  Имаше такова предаване!

  Един съвет към гл. редактор, ако има такъв:

  Умният знае, кога да спре!

  Машини прости, народ неук.
 82. 82 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3404 Весело

  " Сега сме изправени тъкмо пред подобна заплаха на фундаментите на правовата държава, която изисква Вашата реакция, защото съществува механизъм на противодействие на опасността и той е конституционно гарантиран във Вашите правомощия. Заради основната си функция да защитава независимостта на съдебната власт, включително чрез дисциплинарните си правомощия, ВСС е необходимо ежедневно да убеждава гражданите, че законът се прилага за всички, а висшите административни длъжности на съдебна власт не допускат и най-малкото съмнение за корупция или злоупотреба с власт."

  Не е точно сега, от доста време е ! Просто сегашната бухалка няма никакви задръжки и картинката стана по - релефна от очакваното, но предишния беше със същата мисия на този пост, просто го правеше малко по - завоалирано ! Защитата на ОПГ - то, имам предвид ! Но какво да се прави, масонска школовка !

 83. 83 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 397 Неутрално

  Смехотворно съчиненийце на някакво анонимно съюзче. Следващата стъпка е апел на съюза на престъпниците в България за оставка на главния и всички други прокурори.

 84. 84 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#26] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Аз не твърдя че е незаконно да си купиш имот на данъчна оценка, както и не твърдя че тя няма деклариран доход за точната сума. Твърдя че е неморално да декларираш имот на 1/4 от пазарната цена и това мирише много силно. Но понеже е напълно законно няма как никой да я пипне както и самия Панов.

 85. 85 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#29] от "Norman Granz":

  Защо донос, съвсем си е официално. Тема беше разгледана и обсъдена в детайли в медиите. И имота, и данъчната оценка и пазарната стойност и данъчната декларация и откога са във фактическо съжителство. Просто накрая Панова каза "оставка - няма да дам в никакъв случаи".

 86. 86 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#30] от "Santos":

  Брех, тия детайли тогава ги бях пропуснал. Иначе е ясно че това е елементарна провокация за съживяване на темата.

 87. 87 Профил на BlueBoss
  BlueBoss
  Рейтинг: 420 Неутрално

  Ако това не е вмешателство в "независимата" прокоратура незнам какво е.
  —цитат от коментар 3 на olexander


  Първо би било чудесно да се научиш на правопис... пише се ПРОКУРАТУРА! Не че за теб явно е от значение...
  А дали е вмешателство??? Има Закон за Съдебната Власт и Съда като част от Съдебната система в Републиката има пълното основание да се грижи всички субекти под давлението на този Закон да отговарят на неговите норми. Очевидно ВСС не се интересува, че каскета е с манталитет на старшинка от кварталното районно, няма никакви реални резултати доказващи, че си разбира от работата и освен това постоянно той и ръководената от него ПРОКУРАТУРА нарушава Конституцията на Република България, в която пише, че всеки е невинен до доказване на противното, което апропо е работа именно на същата тая ПРОКУРАТУРА... Нещо, което тя не успява да направи в много от знаковите казуси и дела, а предпочита да пусне някой запис и нИдялко и медиите на Шиши да го раздухат, все едно несъмнено обвиняемия най-малкото е напълно виновен, че дори и повече от това...

 88. 88 Профил на BlueBoss
  BlueBoss
  Рейтинг: 420 Неутрално

  После искаш да имаш добра съдебна система.Съдиите се занимават с прокуратурата, а т. нар. им съюз с политически приказки.Оставка на ръководството но този съюз!
  —цитат от коментар 79 на НеКой


  Що бе - на тебе така харесва ли ти системата? Главния Каскет да се разхожда разпасан обграден от некви мути и да преследва бай Гошо че вари ракия, а Шиши че обра КТБ - ми Каскета не ВИДЯЛ престъпление... Явно си бунак :)

 89. 89 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1234 Весело

  До коментар [#52] от "Santos":

  абе този е бивш партиен секретар, ако е с пенсия от мвр значи е десар...малииии, не е истина. ма ти като се сетиш къв сбирток беха у сдс-то.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 90. 90 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1234 Весело

  До коментар [#88] от "BlueBoss":

  прав си. и шиши треба да разследва и този , който създаде ктб.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 91. 91 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4631 Любопитно

  А Лизан Панов кога?

  Gunter glieben glauchen globen
 92. 92 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4631 Любопитно

  А Лизан Панов кога?

  Gunter glieben glauchen globen
 93. 93 Профил на sashkavas
  sashkavas
  Рейтинг: 22 Неутрално

  Ало тарикатчетата крадливи съдиичета, дори и САЩ казаха че сте най корумпираните хората в БГ. Що не си оправите ваша къща първо ?

 94. 94 Профил на робин от Крузо
  робин от Крузо
  Рейтинг: 632 Весело

  Хммм .... много лесно човек може да си сложи таралеж в гащите, но доста трудно и болезнено е, да го извади от там!
  Поздрави от непознат остров.

  robin ot Crusoe
 95. 95 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3691 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Давайте, давайте, да видиим къде ще стигнете.

  Заглавие отпор в печатан орган на партията:
  "Каскет жертва на т.нар. правова державност".

  Дотам.
  А после?

  "Съдебният съвет да започне процедура
  за предсрочно освобождаване на Гешев"

 96. 96 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3691 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Не после, а сега.
  Съдилщна власт е висша,
  а прокуратура нещо е сгафила.

  Съвсем е резонно и законно законно.

  При сигнал за нарушение от прокурор,
  Съдия се самосезира, разследва самостоятелно или възлага
  на следовател или на прокурор независим от подозряемия.
  Издава присъда.
  Междувременно, привиква/зовава обвиняемия прокурор пред съда,
  за да разкаже дали/защо се счита за виновен (а не невинен),
  или обратно.

  Съдиите се занимат с по-низши същества.
  Абсурд е да съдят по-висши.

  До коментар [#79] от "НеКой":

  После искаш да имаш добра съдебна система.
  Съдиите се занимават с прокуратурата...

 97. 97 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 3691 Неутрално

  UNITED EU UNION

  #96

  При сигнал за нарушение НА прокурор,
  Съдия се самосезира...

 98. 98 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3929 Неутрално

  ...Мутрата заобиколен от пълни дебили и идиоти се прави на глух, Гешеф също, като двамата вече от седмици (да не кажа месеци) кинста в дълбоката провинция далеч от големите градове и Столицата. Мизерници.
  —цитат от коментар 12 на Rocketman


  За съжаление дебилите са навсякъде в страната ни, дори и в големите градове. Преобладават. Виж колко тролове денонощно хвалят Тиквеника и Каскета. И имат страшно много пари! Милиарди

 99. 99 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 410 Неутрално

  И съдиите не издържаха? Нямат желание да издават присъди, основани на недоправени прокурорски трудове и да се срамуват пред децата си.

  без подпис!
 100. 100 Профил на del40
  del40
  Рейтинг: 58 Неутрално

  И съдиите не издържаха? Нямат желание да издават присъди, основани на недоправени прокурорски трудове и да се срамуват пред децата си.
  —цитат от коментар 99 на Лопе де Вега


  В смисъл? По-добре е да оправдаят Цветано,Божков,Бобоков и прочие?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK