Най-скъпи лекарства и първо място по детска смъртност в ЕС

Рискът за всяко дете, родено у нас, да почине още преди да е навършило 5 години, е със 70% по-висок от средния за ЕС.

© Надежда Чипева, Капитал

Рискът за всяко дете, родено у нас, да почине още преди да е навършило 5 години, е със 70% по-висок от средния за ЕС.Текстът е препубликуван от socialachievement.org.


България заема челна позиция по най-висока детска смъртност в Европейския съюз. Рискът за всяко дете, родено у нас, да почине още преди да е навършило 5 години, е със 70% по-висок от средния за ЕС. По данни на Евростат от 2020 г. 15.5 са починалите за година в България на всеки 1000 жители.


Това е сигнал, че трябва да се приоритизира здравето на населението чрез гарантиране на достъпно здравеопазване за всички и най-вече за най-уязвимите - децата и възрастните хора. Освен здравното осигуряване и извънболничната и болнична помощ, друг изключително важен фактор за достъпно здравеопазване са достъпните лекарства.
Предоставянето на безплатни лекарства за децата до 3 години ще гарантира


наистина ефективно и достъпно здравеопазване в най-ранна възраст. Така всички деца имат равни възможности да бъдат лекувани пълноценно през изключително критичните за тяхното развитие първи три години. В дългосрочен план тази инвестиция ще спести разходи, ще допринесе за справянето с тежката демографска криза в страната и направи възможно по-доброто бъдеще и просперитет на населението.


Цената на лекарствата е най-често срещаната причина, заради която децата не приемат нужните и предписани медикаменти. Родители от по-бедни семейства трудно могат да осигурят редовен прием на необходимите лекарства, а последиците от неспазването на лекарските предписания са:


- по-висок брой хоспитализации и усложнения;


- по-чести посещения в спешни отделения;


- по-чести посещения при лекар;


- лишаване от средства за други базови нужди като храна заради цената на лекарствата;
по-висока смъртност.


Покрай кризата с COVID-19 наблюдаваме задълбочаване на здравните и социалните неравенства в цял свят, особено критично в страните с голям процент от населението, живеещо в риск от бедност. В България - най-бедната страна в ЕС, повече от 1/3 от децата живеят в риск от бедност (над 570 000, Eurostat, 2018), в условия на социални и здравни дефицити, които оставят трайна следа върху бъдещото им развитие. А отрицателният прираст от -7 на 1000 жители присъства като устойчива тенденция в страната (Eurostat, 2020). Затова и грижите и политиките, които гарантират здравето на населението, особено на най-малките и най-възрастните, са неотложни.


Министерство на здравеопазването и Комисията по здравеопазване в парламента определят майчиното и детско здраве като национален приоритет и като ключова инвестиция в по-доброто бъдеще на страната. То е сочено и като отговор на тежката демографска криза. Въпреки това усилията и действията в тази посока не са достатъчно ефективни и липсва надграждане на политики и резултати, които да заявят дългосрочно справяне с проблема.


Достъпно ли е всъщност здравеопазването за бременните и децата в България?


Бременните и майките на деца до една година по закон имат достъп до здравна закрила (Наредба 26 от 14 юни 2007 ще бъде разгледана в друга статия), а всички непълнолетни от 0 до 18 години са здравно осигурени и освободени от "потребителска такса за оказана извънболнична, болнична и дентална помощ" (НЗОК). Също така "всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за консултация от лекар с придобита специалност по "Педиатрия", "Детска гастроентерология", "Детска кардиология" и т.н." (НЗОК).


Липсата на национална лекарствена политика все пак се откроява като основен недостатък по пътя за по-достъпно здравеопазване.


Действащите механизми за вписване, ценообразуване и субсидиране на лекарства не осигуряват адекватно съотношение качество-цена на НЗОК и допринасят за неефективността в сектора здравеопазване и високата смъртност на населението. Въпреки че съществуват 'позитивни списъци с лекарства, които НЗОК покрива напълно или частично, данните сочат, че в България, най-бедната държава в ЕС, директните плащания (главно доплащания за лекарства и извънболнична помощ) са най-високи - 46.6%, близо 3 пъти повече от средните директни плащания за здраве в ЕС 15.8%. В България населението отделя 6% от месечните си доходи за покриване на лекарства, повече от всяка друга страна членка на ЕС[1].


В сферата на майчиното и детско здраве също се наблюдава сериозен недостиг на средства при покриване на лекарства за деца. Според социологическо изследване, поръчано от Българската педиатрична асоциация (БПА), "за дете до 1 година месечно се дават около 100 лв. допълнително, от които половината са за лекарства" (Ненова, 2019). Само между 11% и 13% от целия бюджет на НЗОК е за детско здраве (Ненова, 2019), а едва 5% от всички средства, които НЗОК разходва годишно за пълно или частично покриване на разходи за лекарства, са за деца (Ненова, 2019). Поради демографската и икономическа криза в определени региони в страната, има населени места, където се забелязва осезаема липса на аптеки, педиатри и профилирани специалисти по детски болести, което изисква допълнителни разходи за транспорт при нужда от консултация със специалист.


Липсата на национална лекарствена политика и последиците при децата


Макар да имат достъп до медицинска помощ и специалисти, без устойчива национална лекарствена политика, лекарствата за амбулаторно лечение остават недостъпни, а грижите за здравето на деца и майки - недостатъчни и неефективни.


За семейства, живеещи в бедност, липсата на средства, с които да бъдат покрити предписаните необходими лекарства, води до усложнения и хронични заболявания, които биха могли да бъдат третирани лесно и успешно с медикаменти. Например, основен проблем при децата до 3-годишна възраст е високият брой случаи на заболявания на дихателната система (пневмонии, хроничен бронхит, съответно 11.4‰ и 7.9‰). За децата, живеещи в бедност, респираторните инфекции са породени и от лоши битови условия и често се превръщат в хронични състояния, които се отразяват на тяхното развитие и общо здраве.


Примери от Европейския съюз - стратегии и политики, които намаляват неравенствата в здравеопазването за майки и деца


В повечето страни от Европейския съюз се прилагат законови рамки, които целят да намалят цените на лекарствата и да ги направят възможно най-достъпни за всички потребители. Най-популярният подход е диференцирана ДДС ставка за лекарствата. Факт е, че в европейските държави при средно стандартно ДДС 20,5%, средната ставка за лекарствата е 7,7%, като варира между 0 и 25%. Единствено България, Дания и Германия няма диференцирана ДДС ставка за лекарства. В Германия обаче лекарствата за всички на възраст 0-18 г. са безплатни, а в Дания са налице значителни облекчения.


Отвъд данъчните ставки другите подходи за намаляване на цените на лекарствата и осигуряване на равен достъп до тях са: купуване на едро чрез обединени поръчки от няколко институции/държави; ограничаване на разходите за всеки осигурен пациент или гранични стойности на допустимите разходи за епизод на лечение; ограничение на разходите за маркетинг и реклама, които представляват значителен разход и са предназначени за повишаване на потреблението; пренасочване към по-евтини или генерични лекарства; контрол на цените: главно на цени от фабриката или на дребно; насърчаване на рационалното използване.


Намаляването на данъчната ставка изглежда е по-популярният подход сред страните-членки, но предвид високия риск от бедност и висока детска смъртност в България, вероятно по-подходящият подход за осигуряване на равен достъп до лекарства ще е комбинация от въвеждането на безплатни лекарства за деца поне до 3-годишна възраст и въвеждане на някой или няколко от подходите за намаляване на цените на лекарствата.


Добър пример и в България


От 2016 г. в България се тества услуга, предоставяща достъп до безплатни лекарства за бременни жени и деца до 2 години от семейства в риск. В рамките на програма "Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще", изпълнявана от фондация "Тръст за социална алтернатива", чрез патронажна грижа се помага на уязвими семейства в София и Пловдив в подготовката и грижите за тяхното първо дете. Освен структурираната и индивидуална експертна подкрепа, която потребителите получават от обучените семейни сестри, програмата предоставя и средства за покриване на лекарства.


Екипът от семейни сестри по програмата "Заедно - здраво бебе, здраво бъдеще", както и консултантите, наблюдават, че за семействата, живеещи в бедност, е невъзможно да заделят средства за лекарства. По тази причина много често инфекции и други лечими състояния и при майките, и при децата, се превръщат в хронични заболявания, трудни да бъдат третирани и водещи до сериозни потенциални усложнения. Това е негатив не само за здравето на тези семейства, но и за здравната ни система, която на по-късен етап ще трябва да поеме лечението на тези хронични заболявания в дългосрочен план. Финансовата подкрепа покрива лекарства, с които успешно и ефективно се третират респираторни инфекции при децата, гъбични и други инфекции при бременните.


На прага на изтичащата Национална здравна стратегия 2020 фондация "Тръст за социална алтернатива" отбелязва нуждата от оценка на изпълнението й и създаване на препоръки за новата стратегия - с участие на широк кръг от заинтересовани страни (Национална здравна стратегия 2020, Министерство на Здравеопазването). На фона на заявените цели и посочени приоритети в изтичащия документ, проблемите и неравенствата в сферата на майчиното и детско здраве продължават да съществуват, а детската смъртност в страната ни остава най-високата в ЕС. Безплатните лекарства за децата до 3 години са препоръка за подобряване на развитието на най-малките, намаляване на високата детска смъртност и гарантиране на по-здраво подрастващо поколение.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (88)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 547 Неутрално

  МИ КАТО УПРАВЛЯВАТ СТРАНАТА БЪЛГАРОУБИЙЦИ И МУТРИИ КАК ДА Е , ДЕСЕТ ЕВРА ПРОСТ АНТИБИОТИК ПЕТ ЕВРА КАПКИ ЗА НОС ДЕТО РЕАЛНО СТРУВАТ СТОТИНКИ

 2. 2 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 286 Весело

  E нормално, социо комунизма в България не работи и се отразява на социо комунистичческата здравна система първо. Цитатите дето дава госпожата написала статията с добите примери "услужливо" пропускат състоянията на здравните системи в Западна Европа. Повечето са на ръба на фалит. Сещам се че последно четох за NHS която е минус 20 милиарда паунда. Кой ще ги плаща госпожата от "Тръст за социална алтернатива" не казва....

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 3. 3 Профил на john_3volta
  john_3volta
  Рейтинг: 864 Гневно

  Шампиони сме по детска смъртност? Няма значение, важното е че имаме магистрали! Така по-лесно ще можем да ходим на погребенията на роднински и приятелски деца.

 4. 4 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 9 Неутрално

  МИ КАТО УПРАВЛЯВАТ СТРАНАТА БЪЛГАРОУБИЙЦИ И МУТРИИ КАК ДА Е , ДЕСЕТ ЕВРА ПРОСТ АНТИБИОТИК ПЕТ ЕВРА КАПКИ ЗА НОС ДЕТО РЕАЛНО СТРУВАТ СТОТИНКИ
  —цитат от коментар 1 на reply


  ++++++
  Прав си ,но кат почнат да управляват наште от ДеБъ ,лекарствата ше струват жълти копейки!
  🐮🐷🐮🐷🐮

  Много съм прост
 5. 5 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2182 Неутрално

  Работа, работа, работа.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4925 Неутрално

  Много крадлив боклук се натрупа .
  Гарантирано от ГЕРБ !
  ОСТАВКА !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2924 Весело

  Най йовтени са !

  Ама само ако след като си купиш торба хапове от аптеките на Магарешки отидеш и си купиш и туба бензин ...

 8. 8 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3226 Разстроено

  При нас ДДС-то в кръчмите е 2 пъти по-ниско от това на лекарствата, какво повече да говорим за приоритети. А пък правителството в пандемията не раздава помощи за хора с деца, а на пенсионерите - последните са гласоподаватели, разбира се.

 9. 9 Профил на taratanki
  taratanki
  Рейтинг: 1488 Неутрално

  Доста неща са неверни. Не казвам, че здравеопазването е вързало и цъфнало, но:

  Достъпът до медицински услуги в България е лесен. Опитай се да стигнеш до специалист във Великобритания. Ще то отнеме няколко месеца. Тук взимаш направление и следващата седмица си там.
  Не е вярно, че лекарствата са най-скъпи в България.

  Високата детска смъртност се дължи на неграмотността и безхаберието на една специфична група население в България.

 10. 10 Профил на nwj49315903
  nwj49315903
  Рейтинг: 284 Разстроено

  Корупция лив здравеопазването и крайният резултат е налице.
  Въпреки осигуровките всеки път съм си плащал когато е имало нужда от специалист за децата, последния път 40 кинта УНГ като добавим и ниското ниво на обслужване и компетенции и имаме пълната картинка.

 11. 11 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3226 Неутрално

  До коментар [#9] от "taratanki":

  Той достъпът е лесен, няма спор, но какво е качеството на предоставените услуги.
  Ниско, и то при увеличени 2 пъти разходи за здравеопазване за няма 10 години.
  А за лекарствата - май само ние в ЕС нямаме диференцирана ДДС ставка за лекарства, ако се не лъжа, във Великобритания лекарствата с рецепта имат 0 % ДДС.
  За други държави нямам конкретен поглед, но за Гърция мога да споделя - лекарствата без рецепта са по-евтини от България.

 12. 12 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 762 Любопитно

  До коментар [#3] от "john_3volta":
  След 5 - 10 години и магистрали няма да имаме , защото ще са се саморазрушили от
  " качествено " строителство .
  Та накрая нито магистрали, нито деца ще имаме .


 13. 13 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 791 Неутрално

  И какво от това нали имате метро в София и можете да стигнете до Бургас за 4 часа... Ако не се утрепете в някоя канавка по т.н. магистрала

 14. 14 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3589 Неутрално

  До коментар [#3] от "john_3volta":

  "Шампиони сме по детска смъртност? Няма значение, важното е че имаме магистрали!"

  За разлика от останалите европейски държави, които си нямат...

  България е на последно място в ЕС не само по показателя детска смъртност. Твърдо на дъното сме по жизнен стандарт като цяло:
  https://www.economic.bg/bg/a/view/balgariya-e-na-posledno-myasto-po-zhiznen-standart-v-es-97961
  по корупция:
  https://www.dnevnik.bg/sviat/2020/01/23/4019799_bulgariia_otnovo_e_nai-korumpiranata_strana_v_es/
  по разходи за отдих и спорт, като част от общия просперитет:
  https://topnovini.bg/novini/867513-balgariya-na-posledno-myasto-v-es-i-po-razhodi-za-otdih-i-sport
  по функционална грамотност:
  https://www.svobodnaevropa.bg/a/30305164.html
  по индивидуално потребление:
  http://www.infostock.bg/infostock/control/world/news/96681-balgariya-na-posledno-myasto-v-es-po-individualno-potreblenie-prez-2018-g
  по работещи от къщи - критерий за развитост на трудовия пазар:
  https://offnews.bg/obshtestvo/evrostat-balgaria-e-na-posledno-miasto-v-es-po-raboteshti-ot-vkashti-727290.html
  и т.н., и т.н.

  За всичко, разбира се, е виновен Иван Костов...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 15. 15 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Неутрално

  А бе, Дена, какви здравни осигуровки плащаме ние, и какви в Германия и Дания!? Отделно, въпреки по-ниското ДДС в Германия, до едно лекарствата са по-скъпи, и то със сериозни разлики, от тези в България. Отделно, сред кои етнически групи има най-голяма детска смъртност? И защо? Поради мърлявщина, липса на хигиена, никаква здравна култура?! Ами напишете ги теи работи...
  Абсолютно неаргументирана, странна, статия

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 16. 16 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3226 Любопитно

  До коментар [#15] от "hamiltonf":

  И аз не разбирам защо не е написано, че притеснително високата детска смъртност е основно поради голямата ромска общност, част от която живее в потресаваща бедност, някаква политкоректност ли се търси, що ли.
  Иначе за осигуровките не си прав, поне според мен. И два пъти да ги вдигнат, при наличие на една каса, качеството ще е пак ниско. Монополът не е хубаво нещо.

 17. 17 Профил на Барбас-Шехерезадов-КапуТски
  Барбас-Шехерезадов-КапуТски
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Перефразирам химна на страната след 1989 та" Българийо ти си „МУТРЕНСКИ Рай"

 18. 18 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2719 Неутрално

  До коментар [#3] от "john_3volta":

  Всички знаем заради децата от кой етнос сме на това 1-о място. Там, сред този етнос, хигиенните навици са на нулеви нива. Културата им е под всякаква критика, важното е да се бълват деца и да цоцаме социални помощи.

 19. 19 Профил на Барбас-Шехерезадов-КапуТски
  Барбас-Шехерезадов-КапуТски
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#15] от "hamiltonf":И аз не разбирам защо не е написано, че притеснително високата детска смъртност е основно поради голямата ромска общност, част от която живее в потресаваща бедност, някаква политкоректност ли се търси, що ли.Иначе за осигуровките не си прав, поне според мен. И два пъти да ги вдигнат, при наличие на една каса, качеството ще е пак ниско. Монополът не е хубаво нещо.
  —цитат от коментар 16 на boevbisser


  Всъщност има ли значение дали децата са цигани или от друг етнос? За мен няма - децата са си деца и трябва да се пазят. Лекарставта са най-скъпи в цяла Европа .Добави и факта, че сме и най-бедни (вече не само в Еропа) и картинката става чудна.
  Преди 2 седмици онова политическо недоразумение Магарешки се хвалеше, че оборота му е 1,5 млрд. лева на година при все, че продава по-евтино от останалите.

  Кога ще признете най накрая, че за 30 години политическите ни елити създадоха геноцид срещу собственият си народ. Няма сфера в България, която да защитава обикновеният българин. Банки, топлофикация, енерго, здравеопазване, образование и т.н. - всичко е катастрофа.

 20. 20 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#15] от "hamiltonf":

  въпреки по-ниското ДДС в Германия, до едно лекарствата са по-скъпи,

  Лъжа.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 21. 21 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  До коментар [#16] от "boevbisser":

  Ромската общност е част от българската държава. Въпроса е, дали държавста изпълнява задачите си, една от които е да научи всички общности на основни неща. Ако някъде има проблем, значи държавата се е издънила. Пример —> 5% от населението на Чехия са чужденци (500 000). Държавата полага големи усилия децата им да научат чешки на ниво среден чех —>с доброзорни курсове, лични безплатни асистенти, задължително ходене на училище та до сериозни административни мерки спрямо родителите (пък били те и чужди граждани) И не си позволяват да викат, че видите ли, чехчетста много умни и ученолюбиви, успеха го развслят чужбинците.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1542 Неутрално

  Ето и мнението на проф. Джонов за Швейцария. Всеки сам да си направи изводите.
  https://www.bestdoctors.bg/article/id/1415703

 24. 24 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3226 Неутрално

  До коментар [#21] от "DDR":

  Напълно съгласен - ромите са си наши, български граждани, и държавата ни тотално се провали в интеграцията им. И точно защото се провали, мнозинството от тази общност живеят в мизерия, и заради това е и високата детска смъртност.

 25. 25 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2719 Неутрално

  До коментар [#19] от "Барба-Ганьос-Тулуп":

  Да има значение, защото онези се плодят и накрая аз им изхранвам децата. Хрантутим олигархията, хрантутим циганите, хрантутим куп ненужна държавна администрация .... и накрая все ми пищят, че нямало пари и трябвало още. Само че балъците, които изкарваме, се топим ..... и е крайно време да почнем да назоваваме проблемите с истинските им имена, а не да се крием зад някакви общи констатации, щото така нищо не решаваме. Не съм видял някъде по света мазната политкоректност да е решила някакъв проблем.

 26. 26 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2719 Неутрално

  До коментар [#24] от "boevbisser":

  А "ромите" колко усилия положиха, за да се интегрират ?? Кога ще си зададем и този въпрос ?! Защото интеграцията е двустранен процес, не можеш да интегрираш някой, който не желае да положи усилия да се интегрира. Ни най-малко не защитавам прогнилата "държава", но проблемът е като монетата - има 2 страни.

 27. 27 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Весело

  До коментар [#20] от "Tru Soulja":

  Лъжа, ама някой друг път. По принцип на тролещи коментари не отговарям, откъде да знае неграмотната рая, че основната част от мултимилионния паралелен износ на лекарства от България е с крайна дестинация Германия...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 28. 28 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1812 Неутрално

  Поредната тъжна статистика, която засилва националната депресия..!

 29. 29 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  "Евростат от 2020 155 са починалите за година в България на всеки 1000 жители."
  Абе вие малоумни ли сте? Това са 15%, ако беше така, за 5 години щяхме да измрем всички.
  Спорес ЦРУ общата смъртност е около 14.6 на 1000
  Детската смъртност е 8 на 1000.
  Това пак не е малко, ама....па мислете като пишете

 30. 30 Профил на Барбас-Шехерезадов-КапуТски
  Барбас-Шехерезадов-КапуТски
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#19] от "Барба-Ганьос-Тулуп":Да има значение, защото онези се плодят и накрая аз им изхранвам децата. Хрантутим олигархията, хрантутим циганите, хрантутим куп ненужна държавна администрация .... и накрая все ми пищят, че нямало пари и трябвало още. Само че балъците, които изкарваме, се топим ..... и е крайно време да почнем да назоваваме проблемите с истинските им имена, а не да се крием зад някакви общи констатации, щото така нищо не решаваме. Не съм видял някъде по света мазната политкоректност да е решила някакъв проблем.
  —цитат от коментар 25 на Alex Ivanov


  Ти си расист бе пич! Звучиш като онези идиоти от патрЕотите и атакистите. Няма никакво значение етноса. Някога изобщо говорил ли си с цигани и децата им? Ще се изумиш колко умни хлапета има срд тях, независимо, че живеят бедно и в ужсани условия.
  Новият политически елит разби всичко направено за циганския етнос от преди 89 та, с цел да ги манипулират за избори. Преди 89 та, всчики цигани работеха, като в трудови войски излизаха с професии и веднага си намираха работа. Децата задължително посещаваха училище, Слсе 89 та съвсем съзнателно и целенасочено това се промени в угода на политиците.

 31. 31 Профил на Danail Mindov
  Danail Mindov
  Рейтинг: 25 Неутрално

  А после пазим от Измислени Вирусчета старите а Децата на България си Мрат ама на Кой ли му Дреме. Важно е да си пазят насраните задници. Децата не Гласуват та не са Важни а старите хора са станали ужасно цинични та Внуците им да си се оправят важно е да вземем 50 кинта абе мизерни Хорица.

 32. 32 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2702 Неутрално

  Пазар и здраве , е като търговци в храма.Пазарната система в здравеопазването, е тотален ПРОВАЛ, и в най - пазарната страна (САЩ) .

 33. 33 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 565 Неутрално

  Еми няма пари в хазната и ги набавят чрез високи цени на лекарствата за деца и детските храни !
  А къде са милиардите от заемите на Толупа и чекмеджетата с пачки и злато ?
  УЖАС , ПОЗОР , ОСТАВКА ! !

 34. 34 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  До коментар [#32] от "dejmos":

  така е, НО някакви по-добри идеи?

 35. 35 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2182 Весело

  Жить стало лучше, вить стало веселее, дарагие таваришчи. И малко мазна чалга от свободните медии:

  https://pik.bg/само-в-пик-и-ретро-цвета-караянчева-показа-внуците-снимки-news962143.html
  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 36. 36 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4925 Неутрално

  До коментар [#15] от "hamiltonf":

  Знаеш ли какви са цените в Германия на лекарствата с рецепта Хапче войвода ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 37. 37 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1690 Неутрално

  Няма проблем. Според Караянчева имаме магистрали и метро, кво искате повече?

 38. 38 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Весело

  До коментар [#36] от "КМЕТ В СЯНКА":

  На теб ще ти излязат солено, на тези които плащат ЗО от €400 нагоре, ще им е без пари, те са си ги платили предварително. Писал съм го по нагоре, който чете по-внимателно щеше да му стане ясно. Айде, стига ми губи времето, че лудницата при мен е голяма...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3080 Неутрално

  До коментар [#29] от "uq":

  Проблема не е в писалите го нито в препечатващите, проблема е, че същите имат претенции за експертиза и дипломи.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 41. 41 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#27] от "hamiltonf":

  Дядо ми ползваше едно лекарство , което в България струваше 30 лева , а в Германия беше 9 евро.Аз на какво да вярвам , на това което съм видял или на някакъв форумен трол.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 42. 42 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3080 Неутрално

  До коментар [#26] от "Alex Ivanov":

  Янко разказва как преди години заради смърт на близък се прибрали в Пазарджик. Съпругата му и двете им дъщери решили да поостанат, а таткото се върнал в Нидерландия. След 2 седмици получил писмо, че ако до три дни децата не се явят в училище, го застрашава 8000 евро глоба.

  "Да видиш тогава как за 24 часа ги придвижих от Пазарджик до Холандия! Иначе си плащам като поп, но и това не решава въпроса. После идват социалните, идват от "Закрила на детето" и ми държат сметка защо не пращам децата на училище. Търсят проблема в мен и майка им, не в самите деца", разказва Янко.

  https://www.marica.bg/region/pazardjik/izprashat-s-pochesti-nasha-romka-otlichnichka-ot-holandska-gimnaziq

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 43. 43 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 286 Весело

  До коментар [#32] от "dejmos":

  Коя точно пазарна система седи зад Медикер в Щатите или пък зад Обамакеър? До колкото знам и двете са субсидирани от държавата, не знам държавата да има нещо общо с пазарния механизъм.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 44. 44 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Весело

  До коментар [#41] от "Tru Soulja":

  Аха, едно лекарство, някога ползвано, от дядото, струваше, струвало?! Алооу, трол, 2020 год. сме, дай име на лекарство, през коя година, и ще ти дам и двете цени.
  Жалка история...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 45. 45 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 555 Неутрално

  До коментар [#11] от "boevbisser":

  това е така, дори като си плащате качеството на здравните услуги е ниско. аз не съм била на безплатен преглед последните 20 години, но подозирам, че е още по-лошо. бил съм свидетел как се изнудват хората да плащат - за 'избор' на екип например, и за други неща. с всеки един достъп до нашите лекари губя уважение, защото са корумпирани, и непрекъснато изнудват хората да плащат.

 46. 46 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#44] от "hamiltonf":

  2018 беше годината името на лекарствоно не си го спомням , ама ти си тролвай .

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 47. 47 Профил на az_medikyt
  az_medikyt
  Рейтинг: 301 Неутрално

  Вижте си цифрите. 155 на хиляда? За 6 години няма да остане жив човек. Дезинформация.

 48. 48 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 805 Весело

  До коментар [#9] от "taratanki":
  Колега, примерът Ви с Англия, който периодично давате във форума не е адекватен. Защо не дадете пример/а вие със сигурност го знаете/ как се случват нещата в Австрия, Испания/където изписаните от личния лекар лекарства в аптеката са безплатни за болния - дете, възрастен/, в Швеция, Дания, Финландия, Франция. Нарочно изброявам само държави - членки на ЕС.
  Впрочем Англия вече не е в ЕС. Но в една друга държава все още под патронажа на кралицата - Канада социалната система вкл. здравеопазването е на равнище, за което не могат да мечтаят и най - ортодоксалните комунисти.

 49. 49 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 805 Весело
 50. 50 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 1542 Неутрално

  До коментар [#15] от "hamiltonf":И аз не разбирам защо не е написано, че притеснително високата детска смъртност е основно поради голямата ромска общност, част от която живее в потресаваща бедност, някаква политкоректност ли се търси, що ли.Иначе за осигуровките не си прав, поне според мен. И два пъти да ги вдигнат, при наличие на една каса, качеството ще е пак ниско. Монополът не е хубаво нещо.
  —цитат от коментар 16 на boevbisser


  Гледам че повечето хора го повтарят това за малцинствата. Имаш ли някакви данни които да го показват това или просто вие така ги чуствате нещата. Защото детската смъртност не се дължи само на простотия и неграмотност. Такава има в излишък и сред Българите - чисти арийци. Дължи се също и на некомпетентни и безсърдечни лекари, на стара техника, на липса на лекарства ... .

  California Über Alles
 51. 51 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2453 Неутрално

  До коментар [#14] от "Norman Granz":

  "За всичко, разбира се, е виновен Иван Костов..."

  когото Бойко Борисов е бил на избори неизчислимо число пъти на избори!
  Мнагакратно казано от Тиквоча!

 52. 52 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Весело

  До коментар [#50] от "Pontif New Dnevnik SUCK":

  Много глупости и ти си писал, нито има стара техника, още по-малко пък липса на лекарства. А колкото до малцинствата, ето една малка извадка:

  КОЕФИЦИЕНТИ НА СМЪРТНОСТ ПРЕЗ 2019 Г. ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ПОЛ. Детска смъртност на 1000 живородени, общо:
  Югоизточен:
  Бургас - 5.0
  Сливен - 17.8
  Ст. Загора - 12.8
  Ямбол - 15.9
  Прави ли ти нещо впечатление, защото мисля, че и на българите в чужбина им е ясно, че в Ст. Загора, и особено в Сливен и Ямбол ромското присъствие е доста осезаемо...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 53. 53 Профил на Stanislav Andreev
  Stanislav Andreev
  Рейтинг: 15 Неутрално

  Къде са милиардите от акцизи на цигари? Поне да ги влагат в здравеопазването , като насърчават пушенето ! Накой да е чул за кампания против пушенето ? Някой да е съставил акт на кварталния магазин , че продава цигари на малолетни ?

 54. 54 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3016 Неутрално

  До коментар [#9] от "taratanki":

  Бременните трябва да са под наблюдение още от първите месеци на бременността, да спазат правилен режим на труд и почивка, да не пушат и пият.
  Ниската здравна култура сред определена прослойка от обществото е основна причина за високата детска смъртност. Малолетните майки раждат по-голям процент недоносени и с ниско тегло деца, а и трудно може да се говори за някакви стандарти при отглеждането им.
  Имам подозрение, че подобни статии се финансират от фармацевтичното лоби.
  На същата тази прослойка когато се даде нещо безплатно, много често бива продавано защото на родителите им трябват пари за пиене.

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2702 Неутрално

  До коментар [#34] от "uq":

  Ходи се във .....ФИНЛАНДИЯ - гледат ,слушат записват. Ходи се във .....КИТАЙ гледат, слушат записват. Макар и да се водят различни СИСТЕМИ, двете страни имат почти еднакво ПУБЛИЧНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. Захранването с пари е по различни канали , но като функции и организация е еднакво. По това има хора със месечни заплати по 100 000 лева , те трябва да предлагат 100 варианта ..

 57. 57 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Весело

  До коментар [#46] от "Tru Soulja":


  Само това ли успя да кажеш?! Ти наистина си трол, и то от най-ниското ниво...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 58. 58 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7498 Неутрално

  До коментар [#56] от "dejmos":

  Бе те ходят, ама не записват.

 59. 59 Профил на ykv43523606
  ykv43523606
  Рейтинг: 745 Неутрално
 60. 60 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2425 Неутрално

  До коментар [#21] от "DDR":Напълно съгласен - ромите са си наши, български граждани, и държавата ни тотално се провали в интеграцията им. И точно защото се провали, мнозинството от тази общност живеят в мизерия, и заради това е и високата детска смъртност.
  —цитат от коментар 24 на boevbisser


  Държавата!? Държавата не се е провалила в интеграцията на над 100 други, различни общности, включително турци и помаци. Всички те, според способностите си, заемат мястото си в обществото. Само с ромите се била провалила... Дали не мислите, че някой друг, освен държавата, има вина!?

 61. 61 Профил на Стабилни в мизерията, епизод пореден
  Стабилни в мизерията, епизод пореден
  Рейтинг: 695 Неутрално

  Някои викат здравеопазването лошо, пък висят пред кабинетите. Ми мрете бе! Що пълните болниците? Мрете!

 62. 62 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4791 Разстроено

  Нали намалихме ДДС на бирата и виното! Какво повече искат?!

 63. 63 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2425 Неутрално

  Това, с безплатните неща, работи само когато социалната общност, към която е насочено, е под 5% от контингента, с тенденция да намалява. У нас този контингент е над 40% и вкарването на безплатни програми само влошава обстановката, обезверявайки тезим които плащат и нестимулирайки тези, който живеят на гърба на обществото.

 64. 64 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#57] от "hamiltonf":

  Казвам ти истината , какво друго да кажа?

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 65. 65 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  ... Държавата!? Държавата не се е провалила в интеграцията на над 100 други, различни общности, включително турци и помаци. Всички те, според способностите си, заемат мястото си в обществото. Само с ромите се била провалила... Дали не мислите, че някой друг, освен държавата, има вина!? ...
  —цитат от коментар 60 на ivanpopov

  Аз си мисля също, че държавотворният етнос също има голяма вина - не му стига акъла за да създаде механизми и да ги прилага.
  А относно турци и помаци работата е много спорна - зависи кой какво разбира под интеграция ...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 66. 66 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2305 Неутрално

  Нали намалихме ДДС на бирата и виното! Какво повече искат?!
  —цитат от коментар 62 на vassilun


  ДДС на виното и бирата и въобще ресторантьорството се намалиха на многои места. Така, че това не е нещо невиждано и нечувано и уникално за БГ. И цените не паднаха (също нещо, което не е умикално за Бг) - а не паднаха (което според мен е правилно), защото това е един вид държавна непоряка подкрепа на този вид бизнес заради кризата с Короната.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 67. 67 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 477 Неутрално

  До коментар [#34] от "uq":Ходи се във .....ФИНЛАНДИЯ - гледат ,слушат записват. Ходи се във .....КИТАЙ гледат, слушат записват. Макар и да се водят различни СИСТЕМИ, двете страни имат почти еднакво ПУБЛИЧНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. Захранването с пари е по различни канали , но като функции и организация е еднакво. По това има хора със месечни заплати по 100 000 лева , те трябва да предлагат 100 варианта ..
  —цитат от коментар 56 на dejmos


  А ти имал ли си работа с китайско здравеопазване,а?Че няма да ми стигне място да ти описвам ужасите му!

 68. 68 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#63] от "ivanpopov":

  Те безплатните програми се вкарват с единствената цел такива като Дена Попова да се закачат на някакво финансиране. Няма човек, който да повярва че демографската криза е вследствие на висока детска смъртност заради скъпи лекарства.

 69. 69 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#57] от "hamiltonf":

  Хамилтоне, майка ми си купува лекарства/хапчета за разширени вени от Турция. Та значи излиза по-евтино да си платиш екскурзията до Одрин и купиш хаповете, от колкото да си ги набавиш същото количество в БГ. Миналата събота ходи с тая цел у Турско. Сега, аз не мога да преценя цените в Родината, щото от доста годинки не съм купувал илачи там. Но ще взема да се потърся някакво инфо.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 70. 70 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  Така, монополът на Здравната Каса в едно с фармацевтитичното съсловие, явно водят до изкривявания.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 71. 71 Профил на foreverman77
  foreverman77
  Рейтинг: 438 Неутрално

  До коментар [#3] от "john_3volta":

  Ние и магистрали нямаме, колега.

 72. 72 Профил на Гарван
  Гарван
  Рейтинг: 743 Неутрално

  До коментар [#15] от "hamiltonf": Пишеш за несравними системи. Във ФРГ ако си здравно осигурен и лекарят ти изпише медикаментите ( независимо колко струват) плащаш само такса за рецептата макс. 10Е. Ето подробности: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/zuzahlung-und-erstattung-arzneimittel.html #:~:text=nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln-,Zuzahlung bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln,Teil davon als Zuzahlung mit.
  За пенсионери и деца това е голямо предимство. Как е в България? Колко % от приходите си трябва да отделя един БГ пенсионер за лекарства?
  Относно осигуровките тук можеш да ги пресметнеш: https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/gesetzliche-krankenkassen-im-vergleich/

 73. 73 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2702 Неутрално

  До коментар [#67] от "val1320":

  Не сме имали работа и с АМЕРИКАНСКОТО ,... но го цапардосахме!! ? Всъщност на смесвай ЛИЧНИ РАЗКАЗИ със система. Както е лошо , вече са пред нас по продължителност на живот !

 74. 74 Профил на our12595545
  our12595545
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#72] от "Гарван":

  сметнах си вноската и излезе 14% от брутния месечен доход, а в България е 8%. Няма база за сравнение. Отделно в България хронично болните получават лекарства с намаление, а някои медикаменти и безплатно.

 75. 75 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1946 Неутрално

  [quote#19:"Барба-Ганьос-Тулуп"][/quote]

  Най-бедни сме в ЕС,не в Европа. България има по-висока средна заплата от 15 държави в Европа, а по ППС паритет на покупателната способност сме и пред Гърция. По БВП на човек от населението също сме пред 15 европейски държави.

 76. 76 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Неутрално

  До коментар [#69] от "tsyrvulan":

  Какво да я направя майка ти, с години хората отново се вдетиняват, и да им обясняваш, че ние сме в ЕС, а онези са еди къде си, че в България ще пие оригинала, произведен било то във Франция, Белгия, Германия, Швейцария, а не в някоя илач фабрика в Турция, няма да те разберат. А ти като си загрижен за майка си, лятото за три месеца напред ще ѝ купуваш най-доброто, тя знае кое е, сега пуснаха и крем, просто е невероятен. Мъжете също трябва да ги пият профилактично, но се сещат само като стане проблем.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 77. 77 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Весело

  До коментар [#72] от "Гарван":

  Ами аз точно това казвам, че здравните осигуровки са несравними, за това цените при тях са безплатни, но в реалност излизат много по-скъпо, защото плащат огромна ЗО. Отделно, че при нас лекарствата по НЗОК поемат предостатъчно, вкл. и за сульо и пульо, които нямат дори и един работен ден.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 78. 78 Профил на KaV
  KaV
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Във всичко лошо и гадно, винаги сме първенци!

 79. 79 Профил на Гарван
  Гарван
  Рейтинг: 743 Неутрално

  До коментар [#77] от "hamiltonf": В грешка си. Погледни калкулаторът във вторият линк. Не гледай само сумата, а и какво и с какво качество получаваш срещу тази сума. В осигуровката влизат и всички прегледи. Виж и най засегнатите - възрастните. Какъв процент от доходите трябва да отделят за лекарства. За сравнение тъщата - 1100Е медикаменти плаща 11,20Е такса за 2 рецепти. Майка ми ок.150 лв за лекарства, плаща 150лв.

 80. 80 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Неутрално

  До коментар [#79] от "Гарван":

  Колко ЗО е платила тъщата ти през годините и колко майка ти? Направи сметка. Съжалявам нямам време за линкове в момента.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 81. 81 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#76] от "hamiltonf":

  Грешиш, същият илач е. Произведен от същата компания. Както и да е. Какъв е мехлема? Марка и производител?

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 82. 82 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4003 Весело

  До коментар [#81] от "tsyrvulan":

  По принцип, а и не само, рядко греша. Единия крем е Венасилк, LABS.INNOTECH, другия, и той нов, с корсикански лимон - Цедралекс, SERVIER LABS. При доста разширени вени, а и не само, компресивните чорапи оказват голяма полза, просто трябва точно измерване.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 83. 83 Профил на vadrigar
  vadrigar
  Рейтинг: 486 Гневно

  Къде са малоумниците, които протестират срещу "Норвежците"? Защо не протестират срещу крадливите некадърници от ГРОБ?

  Де да имаше такива балами норвежци да им вземат наистина децата, че да ги направят хора.

 84. 84 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  [quote#50:"Pontif New Dnevnik SUCK"][/quote]

  Дължи се и на това, че същия този етнос бие лекарите дето идват да го лекуват, дължи се че същия този етнос е извор на "ненаблюдавана бременност" (когато много младата майка за първи път стъпва в болницата,когато дойде време да ражда), и куп още подобни "дреболии" мога да ти изброя, дето обясняват как така "каруцата се е обърнала". За скъпите лекарства, ми да, лекарите са в комбина с фармацевтите, ма то е щото имаме една само здравна каса. По-показателното е, че все пак българина купува скъпите лекарства, което означава че сериозна част от населението държи да е здрава, и децата И да са здрави, та няма как да не погледнем и към етническите разбивки на ситуацията. Трета дреболия, е че младите лекари, мед.сестри и подобните се изнасят масово, и оставащите... абе не е това дето се очаква като качество на услугата. Ей такива едни дреболии, ама пък много и наведнъж ни идват...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 85. 85 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2853 Весело

  До коментар [#74] от "our12595545":

  "сметнах си вноската и излезе 14% от брутния месечен доход, а в България е 8%."

  Тц, в Българи е различно. Само около 2 млн. работещи по трудов договор плащат 8% не върху месечния доход, а върху брутната работна заплата. А тия с брутна заплата над 3000 лв. плащат по-малко. Например, Баце плаща, опс данъкоплатците му плащаме 4% здравна осигуровка; на онзи пишман банкер-офшорен адвокатин, Стоян Мавродиев, здравната осигуровка беше 0.24%.
  На около 400 хил. селскостопански труженици осигуровката също е 4% върху МРЗ.
  Децата и позастарелите "деца" по посолства, мисии и други екскурзии (при 36 млн. болнични дни, ефективно се равнява на 100 хил. души без здравна осигуровка), към два милиона парчета, не плащат осигуровки. Те са най-солидарни в здравната система, изградена на пазарна конкуренция с цел максимална печалба.

 86. 86 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2853 Весело

  До коментар [#54] от "pamela":

  "Ниската здравна култура сред определена прослойка от обществото е основна причина за високата детска смъртност."

  Щом културата е отговорна за здравето, да въведем "културно осигуряване", нови 8% върху доходите, пачките по шкафчета и кюлчета.

 87. 87 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2853 Неутрално

  До коментар [#85] от "wanderer":

  "Само около 2 млн. работещи по трудов договор плащат 8% не върху месечния доход, а върху брутната работна заплата"

  Опс, изпуснал съм ония 3.5 % осигуряване за общо заболяване и майчинство. Та, който работи на "прост" трудов договор, плаща 11.5% за здраве.

 88. 88 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#75] от "Мусаши":

  а по ППС паритет на покупателната способност сме и пред Гърция

  Хахаха , откъде ви намират такива , бе? 1 кило картофи в Гърция е 30 цента евро у нас е 50-60 стотинки , а МРЗ там е 758 евро , докато при нас е 310 евро...

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK