Прокуратурата иска "законно" да накърнява правата на гражданите

Впечатлението е, че на народните представители се представя един императив, но този път разпореден не от председателя на партията с най-голямо мнозинство в Народното събрание, а от главния прокурор.

© Юлия Лазарова

Впечатлението е, че на народните представители се представя един императив, но този път разпореден не от председателя на партията с най-голямо мнозинство в Народното събрание, а от главния прокурор.Предложенията на прокуратурата за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) предизвикаха сред правната общност шок и възмущение, които неминуемо ще ескалират и ще отекнат в европейските институции. Нелепите обяснения, че предлаганите изменения целят по-висока ефективност и качество на наказателното производство не могат да отклонят вниманието от прозрачната цел да се постигне неотменяемост и непререшаемост на делата на Специализирания съд (главния пристан на най-нашумелите "успехи" на прокуратурата). И да се позволи на прокуратурата "законно" да накърнява правата на гражданите.


Желанието на прокуратурата да пише закони не датира от днес. Всички изменения на НПК от 2010 година насам бяха направени с декларираната цел да се ускори наказателното правосъдие и да отпадне ненужният формализъм в него. Началото сложи


мантрата, че процедурните правила пречат за наказване на виновните, защото са писани от адвокати,
които обслужват обвиняемите лица. Министърът на правосъдието Маргарита Попова обеща занапред законите да се пишат от прокурори. Така през 2010 година започнаха "прокурорските изменения" на НПК, които не направиха процеса по-бърз, но със сигурност го направиха по-несправедлив. През 2015 г. НПК бе променян 7 пъти, а през 2016 - 5 пъти.


През 2017 година се поддържаше, че новите изменения в НПК (които и тогава бяха инициирани от прокуратурата, но не с такава откровена наглост) ще ускорят наказателното правосъдие. Три години по-късно се оказа, че дори онези правила, които силно ограничиха правата на гражданите в наказателния процес, пак не са достатъчни, за да може прокуратурата да си осигури 100% успеваемост в съда. Прокуратурата вече иска да се "узаконят" незаконните доказателствени средства, за да постига осъдителни присъди на всяка цена. Стана ясно, че направените от прокурори в периода 2010-2019 г. изменения в НПК не доведоха до ефективно (според вижданията на прокуратурата ) разследване, макар че за 2019 г. процентът на осъдителните присъди продължава да е 97,5 % (най-висок в Европа).


Продължаващото прокурорско недоволство очертава проблема като кадрови, а не нормативен.


Процесът има свои правила и всеки от участниците в него трябва да ги познава. Нали не пренаписваме българската граматика според увеличаващата се маса неграмотни? Защо да пренаписваме процесуалния закон, който е замислен да е траен, предвидим и стабилен във времето, заради това, че разследващите не могат да се научат да го прилагат?


Прокурорът има статут на магистрат също както съдията. Кадровите изисквания към прокурорите и съдиите са едни и същи - имат висше юридическо образование и еднакво ги обучават в Националния институт за правосъдие. Защо тогава съдията може да открие пороците в провеждането на различните действия по разследването и да приложи закона, а прокурорът не може? Нали чл. 46, ал. 1 от НПК сочи, че прокурорът ръководи разследването и осъществява постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане? Това е основното задължение на наблюдаващия прокурор (макар някои да си мислят, че основното му задължение е да разрешава разгласяването на материали от досъдебното производство).


Върху прокурора тежи отговорността всяко от действията по разследването да бъде проведено в съответствие с разпоредбите на НПК, които всеки съдия, прокурор и адвокат е задължен да познава и прилага. Ако няма доверие в професионализма на някои от разследващите, прокурорът може и сам да извършва действия по разследването.


Общата насоченост на предложените от главния прокурор изменения в системата на доказване показват, че


прокуратурата не може или не желае да съблюдава процесуалните правила,


които са гаранция срещу нейната безконтролност и срещу евентуален произвол. Всеки наказателнопроцесуален закон се пише с презумпцията, че органите на наказателното производство са добросъвестни. Според главния прокурор обаче (л. 19 от предложението) действащата уредба създавала възможност "особено недобросъвестни разследващи органи" целенасочено да пропускат законовите срокове. Тук сериозният въпрос е: защо има "особено недобросъвестни разследващи органи? И защо законът следва да се съобразява с тях, вместо те да бъдат завинаги изхвърлени от системата за наказателно преследване.


Главният прокурор се опитва да въведе и ред за последващо "узаконяване" на порочни актове на органите на разследването и не е пионер в тази насока. Още през 2010 година, когато министър Маргарита Попова инициира радикални промени в НПК, беше поставен въпросът да се намалят изискванията към разследващите. Основният аргумент тогава беше, че по-голямата част от делата вече се разследват не от следователи, а от разследващи полицаи, които не били добре обучени (и до днес ли са останали необучени, та отново се поставя този въпрос?).


По това време дори беше направен опит разследващият полицай да се разпитва от съда като свидетел, за "да санира" допуснатите лично от него грешки на досъдебното производство. Тогава здравият разум надделя и тези промени не бяха предложени за гласуване. Днес подобни идеи се възраждат не без помощта на същите лица, които ги отстояваха през 2010 година.


"Опростяването" на правилата според желанията на прокуратурата едва ли ще постигне по-голяма успеваемост (100% осъдителни присъди ли очакваме?!!), но


със сигурност ще доведе до нарушаване на права, защитени от Европейската конвенция


за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ).


Занижаването на изискванията към съдържанието на постановленията за привличане на обвиняемия в това качество може да наруши правото на лицата по чл. 6 § 3 б. "а" ЕКПЧ да бъдат незабавно и в подробности информирани за причините за обвинението, и то на разбираем за тях език.


Идеята, че броят на поемните лица, които присъстват на действия по разследването, следва да се намали (от две на "поне едно"), защото трудно се намират поемни лица, всъщност зле прикрива целта да се заобиколят гаранциите срещу произвол и най-вече срещу подхвърляне на доказателства.


Защо да намаляваме броя на поемните лица, след като се твърди, че разполагаме с "особено недобросъвестни разследващи органи"? Освен това практиката показва, че поемни лица се намират много лесно - публична тайна е, че в повечето случаи това са лица, които се завеждат от разследващите полицаи на мястото на следственото действие вместо да се потърсят сред случайно намиращи се наоколо граждани.


В много от случаите


поемните лица дори са служители на МВР, което създава предпоставки за произвол.


Такива действия нарушават правото на справедлив съдебен процес, ако пороците не бъдат забелязани и елиминирани или санкционирани в съдебната фаза на процеса.


Предлага се също прокурорът да внася обвинителни актове, без да е "убеден", че са събрани необходимите доказателства за разкриване на обективната истина и за повдигане на обвинение пред съда. Това означава, че вместо да се търси достатъчност на доказателствата, ще се извършва приблизителна преценка на събрания доказателствен материал.


Изискването прокурорът да действа по вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото и на закона, е не само процедурна, но и етична гаранция срещу произвол, срещу безпринципни и незаконни обвинения, срещу използването на наказателното обвинение като бухалка и средство за репресия.


За прокурора са в сила стандартите, приложими и за съда - да решава делата по вътрешно убеждение, да е независим и безпристрастен. Той е длъжен да вземе всички мерки за разкриване на обективната истина - точно както и съдът.


Правната преценка, която прокурорът е длъжен да направи преди да обвини някого, съответства на правната преценка, която следва да направи съдът, когато осъжда - да постанови осъдителна присъда само когато обвинението е доказано по несъмнен начин. В предложението прокурорът да има право да внася обвинения без убеденост в събраните доказателства


прозира желание да се води процес заради самия процес - заради публичното охулване на обвиняемия,


заради принудителните процесуални мерки, заради "ненаказателната" конфискация по квазиграждански ред. Липсата на убеденост в доказателствата и свободата да се внасят обвинителни актове без солидна доказателствена основа ще рефлектират силно върху броя на делата и върху размера на присъжданите обезщетения за незаконно обвинение по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).


Както и сега обаче, "неубеденият" в доказателствата прокурор няма да понесе негативи от незаконно повдигнатите обвинения - нито в кадрови план, нито в материален. Както и сега, обезщетенията ще се плащат от гражданите чрез техните данъци, включително от данъците на незаконно обвиненото лице. В крайна сметка, лелеяната мечта за 100% осъдителни присъди няма да бъде постигната, защото внасянето на недоказани обвинения в съда би трябвало да води до лесни за защитата оправдателни присъди.


Предлага се удължаване на сроковете за прилагане на специални разузнавателни средства (СРС), както и разширяване на кръга от престъпления, за които те да се прилагат. Този подход е


твърде опасен в държава като България, която вече е осъдена от ЕСПЧ за неефективен контрол


върху прилагането на СРС (по делото Асоциация за европейска интеграция и Михаил Екимджиев срещу България) и в която председател на съд бе осъден за масово разрешавани СРС в нарушение на закона. Опасността идва и от смущаващите факти за пречките, които се създават пред Националното бюро за контрол върху СРС, разкрити от доскорошния му председател Бойко Рашков, както и от очевидната липса на дейност от страна на новия състав на Националното бюро.


Най-шокиращо обаче е предложението да се елиминира касационната проверка по тежките наказателни дела. Според главния прокурор касационната инстанция следва да контролира само новите присъди на апелативните съдилища - т.е. присъдите, с които оправданият от окръжния съд подсъдим е осъден от апелативния съд или пък осъденият от окръжния съд подсъдим е оправдан от апелативния съд. В случаите, когато втората инстанция само изменя присъдата или я потвърждава, се предлага касационният контрол да бъде изключен. Според прокуратурата касацията не е необходима, ако например първата съдебна инстанция наложи наказание от 5 години лишаване от свобода, а въззивната инстанция увеличи наказанието на 12 години или на 18 години. Всъщност


идеята е твърде прозрачна - най-често присъдата ще влиза в сила след постановяването й от регионалния апелативния съд, и най-вече от Апелативния специализиран съд.


Затварянето на производството в "специализираните" съдилища подчертава техния извънреден характер и крие огромен риск от беззаконие и нарушаване на права. Не по-малки рискове крие отсъствието на касация на всяко апелативно ниво. Правосъдието не може да има регионален характер, тъй като се създават огромни възможности за формиране на местно правосъдие. Спекулативно е да се правят сравнения с касацията, която се провежда по делата, подсъдни на районните съдилища. Обвиненията, които апелативните съдилища разглеждат като втора съдебна инстанция, са по-тежки и предвидените за съответните престъпления наказания са по-високи.


Ако принципът за равнопоставеност на двете категории въззивни дела (на окръжните и на апелативните съдилища) е взет толкова присърце от главния прокурор, защо тогава той не предложи и решенията на окръжните съдилища, които потвърждават или само изменят първоинстанционната присъда да подлежат на касационен контрол ? Премахването на касацията, както е формулирано в предложенията,


обезсмисля изобщо съществуването на Върховния касационен съд. Може би точно това е целта.


Усещането, че законодателната промяна е конкретно свързана с определени дела, подсъдни на Специализирания наказателен съд, се подсилва от вече известния факт, че през 2019 година НПК беше изменен специално заради делото "КТБ" - в ущърб на публичността прокурорът беше освободен дори от задължението да огласи публично диспозитива на обвинителния акт.


Не само това дело, но и редица други шумно оповестени от пресцентъра на прокуратурата дела могат да бъдат върнати в изходна позиция, в случай че съдебните актове бъдат постановени в нарушение на закона, на процесуалните правила и на изискването за справедливост за наказанието. Затова е много вероятно предложените законодателни промени да целят предрешаването на някои шумни "специализирани" дела.


В заключение - един критичен поглед върху придружаващото предложенията писмо на главния прокурор, адресирано до председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Още в първото изречение на писмото се открива позоваване на чл. 87, ал. 1 от конституцията, който гласи, че право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет. Остава неясно защо главният прокурор, внасяйки своите предложения, изтъква правото на правителството да предлага закони -


дали той сам се приема за носител на волята на изпълнителната власт,


дали желае да е част от тази власт, или просто счита, че председателят на Народното събрание упражнява функциите и на Министерския съвет.


Няма отправено искане към председателя на законодателния орган - да внесе сама тези предложения или да намери депутати, склонни да ги внесат. Впечатлението е, че на народните представители се представя един императив, но този път разпореден не от председателя на партията с най-голямо мнозинство в Народното събрание, а от главния прокурор.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (83)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на philipeto
  philipeto
  Рейтинг: 222 Неутрално
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1457 Неутрално

  Процесуалните правила у нас са формализирани до безкрайност от адвокатите, които приемаха законите! Това трябва да се премахне! Много пъти западни юристи ни посочваха, че наказателния процес е силно формализиран, ама кой да слуша! Сега воят е от страна на престъпността, защото ще ги лишат от ена от възможностите да избягват справедлив процес!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 690 Неутрално

  Чудесен анализ, поднесен на разбираем за публиката език! Поздравления!

 7. 7 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3831 Неутрално

  Некадърната прокуратура иска да стане кадърна със закон. Е, не става. Иска и налагане на диктатура (скрита), а главния прокурор да е пожизнен диктатор. Пак със закон. И това не става. Некадърната прокуратура иска обвинения да доказва своята невинност, а не прокурора - неговата виновност. Да ви е познато от времената на ОГПУ и НКВД? Ягода, Ежов, Берия и сега Гешев ли?

 8. 8 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 580 Неутрално

  До коментар [#7] от "Vlado Nikolov":

  Под благия поглед на родния Джугоашвили родом от Банкя!

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 580 Неутрално

  До коментар [#9] от "Лопе де Вега":

  По-интересно от професионална гледна точка без участието на съд след признанието. Призналия "вината" го "връщат" в килията, на сутринта го "откриват" мъртъв. Заключение на следователя: "Он павесилься при папитке бегства." Край на цитата. В превод - той се обесил при опит за бягство!

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на Rational
  Rational
  Рейтинг: 1129 Неутрално

  Защо всеки на власт в момента си мисли, че всичко започва и свършва с нещо. Какъв е този егоцентризъм, мания за власт и безкрайна наглост. Трябва да ги изметем час по-скоро всичките, иначе наистина ще счупят държавата.

 14. 14 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1611 Неутрално

  "Както и сега обаче, "неубеденият" в доказателствата прокурор няма да понесе негативи от незаконно повдигнатите обвинения - нито в кадрови план, нито в материален. Както и сега, обезщетенията ще се плащат от гражданите чрез техните данъци"

  В този цитат се съдържа целият проблем. Овластените не отговарят за нищо.

  подпис
 15. 15 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 1270 Неутрално

  като изключим свободните коментари относно личността на гешов, има доста неща за размисъл. хубаво е да се види и мнението на предложилия промените. това все пак е тълкуване на адвокат, който е от другата страна на съдебното производство

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 16. 16 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1153 Неутрално

  Какво очаквате?
  Все пак Гешев е първо милиционер, а след това прокурор.
  И то прокурор, завършил право в милиционерското училище.
  Но, вие си го избрахте.

 17. 17 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2959 Неутрално

  До коментар [#1] от "philipeto":

  Не по малка радост е, че месеци наред двама цитирате роми като довод

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 730 Неутрално

  "Прокурорът има статут на магистрат също както съдията. Кадровите изисквания към прокурорите и съдиите са едни и същи - имат висше юридическо образование и еднакво ги обучават в Националния институт за правосъдие."

  Ами те влизат с изпит в системата, ама явно протича малко по-различно.. И в двата случая се допускат "правилните хора" де...

 20. 20 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 730 Неутрално

  Анализът н госпожата кристално ясно обяснява една историческа особеност - защо в Народния съд 40-те години има малко юристи - то с такива прокурори и съдии няма кал да стане (да ме простят честните магистрати, защото искрено вярвам, че има такива, просто се оказват малцинство)!!

  Трябва да е изрине тая паплач и всичките наглеци барабар с най-наглите и да се започва на ново!

 21. 21 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 976 Весело

  Много глупости се пишат с надеждата да минат за истина!
  Да, ама не...
  Олигарсите в затвора!

  Машини прости, народ неук.
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4498 Неутрално

  До коментар [#21] от "Zizu":

  "Олигарсите в затвора!"

  Съгласен на 100%!

  Бихте ли дал определение на думичката "олигарх"?

 24. 24 Профил на бабачко
  бабачко
  Рейтинг: 445 Неутрално

  С увеличаване на некомпетентността се увеличава и репресията. Нормална закономерност. По принцип мутрите се разбират с опонентите си с бухалки, не с диалог, щото толкова могат и нямат акъл за нещо смислено, но ние си ги избираме ...

  искаш нов монитор? изтрий тук: ##############
 25. 25 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 702 Неутрално

  Чета и се чудя - Каде е другарят Некой, да защити гешефтурата и най-успешното управление досега?!

  master
 26. 26 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2257 Неутрално

  Какво очаквате?Все пак Гешев е първо милиционер, а след това прокурор.И то прокурор, завършил право в милиционерското училище.Но, вие си го избрахте.
  —цитат от коментар 16 на yavooor


  А а а, не!
  Другият милиционер си го избра! Бочко!

 27. 27 Профил на Мадам Фани
  Мадам Фани
  Рейтинг: 0 Любопитно

  А а а, не!
  Другият милиционер си го избра! Бочко!
  —цитат от коментар 26 на Alexander97


  Къде в процедурата на Бойкикев, по която е избран Гешев, фигурира действащия премиер-министър? Да видим как точно си го е "избрал"?

 28. 28 Профил на Мадам Фани
  Мадам Фани
  Рейтинг: 0 Любопитно

  не виждам в списъка активисти на СИК и ВИС
  —цитат от коментар 22 на Лопе де Вега


  Ето ти ги - и на кадро даже ги има някои:
  23 септември 1996
  "Новото лице на СДС пъпчаса от мутри":
  shorturl.at/iyHPT

  "Междувременно гостите пристигаха. Шарената върволица бизнесмени с влизането си подаваха поканите на едър мъж, който диктуваше имената на секретарката на Иван Костов. Младата дама ги записваше в не особено прецизен списък, защото примерно с поканата на Елена Вълчева от "Плюс-минус" влезе нейна колежка.

  Със сигурност обаче на партито присъстваха шефът на МЗПК "Европа" Румен Георгиев (бивш депутат от БСП, настоящ сват на Нора Ананиева), бившият финансов министър Стоян Александров, Момчил Андреев - председател на Пощенска банка, Георги Найденов - Тексимбанк, шефът на БСК Божидар Данев, Емил Кюлев - шеф на БРИБ (който каза: "На срещата ме доведе промяната"), Красимир Стойчев ("Ще се върна в България на бял кон, когато Костов стане министър-председател"), Сашо Дончев - шеф на "Овъргаз" в структурата на Мултигруп, Евгения Калканджиева от "Визаж" (хубавицата на СИК, която, без да иска, помогна за свалянето на Любомир Начев), Веселин Павлов (бивш транспортен министър от Лукановото правителство), сега шеф на транспортна фирма "Астарта", Димитър Тадъръков, шеф на Булгарлизинг. Шокиращо подейства на физиономистите появата на Красимир Маринов - Маргин, едно от лицата на СИК.

  "Няма нищо осъдително в това всеки представител на малкия, среден или едър частен бизнес да увеличава своите печалби, ако плаща редовно и съвестно данъци, разкрива нови работни места, извършва легални сделки и не използва силови структури и корупция в името на своите икономически интереси", прочете Петър Стоянов пред бизнесаудиторията, като доказателство вероятно, че не е очаквал да види и мутри сред нея."

  28 април 2000
  "Кръгът “Олимп” е свързан със СИК"
  shorturl.at/syBHN

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  Кои точно права на гражданите. Правата на престъпниците може би. Но те така и така доминират над правата на гражданите. Върховното и неотменно право на гражданите е право на неприкосновеност на техния живот и тяхното имущество. За това право е проблемът. Защитено ли е то от досегашните разпоредби? Не. Гешев преди време, май преди да стане главен прокурор, казваше, че ако индексът за възможности за шиканиране на наказателния процес в развитите демокрации е 1, в България е 100. Мантрите как правата на престъпниците не трябвало да се накърняват е познат рефрен още от началото на прехода. Когато БСП промени законодателството в тяхна полза. Повече от 10 години сме в клуба на най-богатите и демократични държави и е време правата на хората да бъдат защитени както са защитени в тези държави.

 31. 31 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 532 Неутрално

  Принципен въпрос: След като режимна форма на управление винаги се установява в общества, при които липсва реакция/противодействие на установяването и, какво следва след като се установи в обществото примерно режим на прокурорска демократура в еволюционен план?

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1169 Любопитно

  Процесуалните правила у нас са формализирани до безкрайност от адвокатите, които приемаха законите! Това трябва да се премахне! Много пъти западни юристи ни посочваха, че наказателния процес е силно формализиран, ама кой да слуша! Сега воят е от страна на престъпността, защото ще ги лишат от ена от възможностите да избягват справедлив процес!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  Наказателния процес е силно формализиран, защото червените адвокати, които го приемаха навремето, носеха от девет кладенеца вода само и само да се сведат до минимум възможностите да бъдат съдени разни борчета и криминални престъпници, пуснати от затвора с амнистията на ген. Семерджиев след 10 ноември 1989 г.! Тяхната цел беше да се тероризират хората и особено по-предприемчивите от тях, които искаха да има собствен бизнес! Да, само че преди това дрОгаря Луканов беше казал: „Другари, сега ще строим капитализма, ама ние ще сме капиталистите!“. Който успееше да създаде свой бизнес и не беше от „правилните“ дрОгаре, веднага му се изпращаха бригади от мутри с бухалки, които му вземаха бизнеса или го рекетираха! И затова бяха направени законите така, че да не могат да бъдат съдени престъпниците! Защо сега големите борци против корупцията не се тръшкат да се променят законите така, че възможностите за корупция да бъдат премахнати? Сещате ли се защо?

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 892 Весело

  Много е забавно ката ден да четем напоителни адвокатски мнения и внушения за прокуратурата от някаква позиция на последна инстанция и висш авторитет.
  Удобно се пропуска дребната подробност, че адвокатите са от другата страна на барикадата с прокуратурата и са крайно заинтересовани лица.
  Ако пък прокурор каже нещо, то винаги се представя под формата на преразказ с цитирани фрази и части от изречения, обилно гарнирани с авторски тълкувания, внушения и инсинуации.
  Бестящ образец за обективна и качествена журналистика, свобода на словото и медиен плурализъм.
  Верной дорогой идете, товарищи!

  Знанието е сила, информацията - власт
 36. 36 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 3262 Весело

  Божков пратил няколко дирхама на едни норвежци да пуснат поредния дийп фейк срещу йориСа:
  https://www.aftenposten.no/verden/i/nAaqVB/bulgarske-demonstranter-setter-landets-elite-under-press

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2044 Неутрално

  До коментар [#33] от "Santos":"Който успееше да създаде свой бизнес и не беше от „правилните“ дрОгаре, веднага му се изпращаха бригади от мутри с бухалки, които му вземаха бизнеса или го рекетираха! И затова бяха направени законите така, че да не могат да бъдат съдени престъпниците! Защо сега големите борци против корупцията не се тръшкат да се променят законите така, че възможностите за корупция да бъдат премахнати? Сещате ли се защо? "

  Абсолютно вярно!
  Тезисите на другаря Луканов се "претворяват", мотамо, от другаря Бойко Борисов и неговата клика, ОПГ-то ГЕРБ, в дела! С неоценимата "помощ", разбира се, на философа създал "морфичния резонанс", другаря Ахмед!

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на grem
  grem
  Рейтинг: 368 Неутрално

  Мадам Фани, коментар 18 - "... Малоумниците тук са бедни като църковни мишки и единственият смисъл на жалките им животчета на евтини селски илитерати ..."

  Иначе седнала да плаче клетата, в предишния коментар 39.

  ТролФани, тук помним повече от 3 мин, както си мислиш, хахах.

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на Лопе де Вега
  Лопе де Вега
  Рейтинг: 32 Неутрално

  Модераторе модераторе, стегни се, прочети внимателно коментара ми и намери изброените от теб прегрешения, нарушения, обиди и главното - подстрекателство към насилие и бой по гъ. Ако беше скрил другия ми коментар, по-лесно щях да го приема, но този път не си прав!

  без подпис!
 43. 43 Профил на grem
  grem
  Рейтинг: 368 Неутрално

  ТролФани, с тролска заплатка 600лв, на чужда ясла плаче, че другите били бедни. Те такава им е Фсичката тролска работа.

 44. 44 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2376 Неутрално

  Предложените изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) са нищо по различно от фашистки уклон...... Абсурдни са.....

 45. 45 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2376 Неутрално

  Всеки път когато някой идиот каже тази простотия """"предлаганите изменения целят по-висока ефективност и качество на наказателното производство """"" нещата са били алогични и във вреда на хората....... но този път, осирането е тотално...... Чист фашизъм !

 46. 46 Профил на Tsveta
  Tsveta
  Рейтинг: 350 Неутрално

  Адвокатите се оплакват от прокуратурата - ако ги закопчаете и не ни датете възможност да си вземе парите ще умрем от глад...чакат се протести от гладни и обеднели адвокати ...

 47. 47 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 10 Неутрално

  "Само когато хората затънат в невежество и корумпираност, когато дегенерират до население, те стават неспособни да упражняват своя суверенитет. Тогава узурпирането е лесно постижима цел и узурпатор бързо се намира. Така хората се превръщат в желан инструмент за собственото си унижение и падение."

  ДЖЕЙМС МОНРО

 48. 48 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1790 Неутрално

  Некадърната прокуратура иска да стане кадърна със закон. Е, не става. Иска и налагане на диктатура (скрита), а главния прокурор да е пожизнен диктатор. Пак със закон. И това не става. Некадърната прокуратура иска обвинения да доказва своята невинност, а не прокурора - неговата виновност. Да ви е познато от времената на ОГПУ и НКВД? Ягода, Ежов, Берия и сега Гешев ли?
  —цитат от коментар 7 на Vlado Nikolov


  Така е. Това е мерака на всяка милиционерска душица. Арест, бой и признания - Вишински го е измислил., Берия, Ягода и подобни местни "радости и божии ръце" го прилагат.

 49. 49 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3722 Весело

  Процесуалните правила у нас са формализирани до безкрайност от адвокатите, които приемаха законите! Това трябва да се премахне! Много пъти западни юристи ни посочваха, че наказателния процес е силно формализиран, ама кой да слуша! Сега воят е от страна на престъпността, защото ще ги лишат от ена от възможностите да избягват справедлив процес!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  Извинявай ама подхвърлянето на доказателства към справедливите действия на разследващите ли влиза?
  Защо тогава е това силно желание броят на поемните лица да бъде намален на един човек, след като е добре известно, че най-често поемните лица са други разследващи, които в момента не са на работа?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 50. 50 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2876 Любопитно

  А , защо не кажат какво са намислили , че държат в напрежение целия набор електорати.....

 51. 51 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3722 Весело

  Предложените изменения в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) са нищо по различно от фашистки уклон...... Абсурдни са.....
  —цитат от коментар 44 на MPetr


  По-скоро се накланят към методите на Вишински.
  Очевидно самопоканилата се преди време Чайка е предала съветския челен опит.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 52. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 53. 53 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3722 Неутрално

  Адвокатите се оплакват от прокуратурата - ако ги закопчаете и не ни датете възможност да си вземе парите ще умрем от глад...чакат се протести от гладни и обеднели адвокати ...
  —цитат от коментар 46 на Tsveta


  Дано не ти се случи да те обвинят на база подхвърлено от некадърни разследващи доказателство?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 54. 54 Профил на Мадам Фани
  Мадам Фани
  Рейтинг: 0 Неутрално

  А , защо не кажат какво са намислили , че държат в напрежение целия набор електорати.....
  —цитат от коментар 50 на Николай Бучков


  А, държат... Никой от "електората" няма престъпления, за които да се бои, че ще бъде наказан - имат ги господарите ви. Та напрежението е нула, като вас. Проблемът ви е, че те ясно са казали какво са намислили, а другарката вместо да цитира текст по текст и да ни обясни - защо това е лошо, се е отдала на литературни импресии с елементи на комунистическа пропаганда, които само вас могат да подлъжат. Да споменаваме ли, че ВСЕКИ закон се гледа под лупа в Брюксел и няма как да не е съобразен с европейското законодателство - дори Конституцията ни наложиха да променяме, за да ни приемат в ЕС. Та тези песни любовни, може да ги пеете на вечеринките на радикалното БКП - ДСБ/ДБ. И... с 0% представителство в НС, можете само да квичите от под опашката на коня. А другарете, които ви финансират - Божков, Прокопиев, Донев, Дончев - ги чака близка среща от затворнически вид с Гешев. Свиквайте!

 55. 55 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3722 Весело

  До коментар [#41] от "Santos":

  На колко годинки си?
  Кога ще престанеш да избиваш комплексите си на малолетен с тъпи измислици?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 56. 56 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3722 Весело

  ...а другарката вместо да цитира текст по текст и да ни обясни - защо това е лошо, се е отдала на литературни импресии с елементи на комунистическа пропаганда...
  —цитат от коментар 54 на Мадам Фани


  Коментирай изложената "импресия" от пост № 49 драга!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 57. 57 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2876 Весело

  Уважаема мадам Фани , пише Ви една електорална единица , която от идването на " дЕМОКРАЦИЯТА " се е подлъгала само веднъж да им повярва на ваште хора......Според Вас , значи " електоратите " са виновни , а в Брюксел са се загледали вторачено , какво става тук.....само , че изобщо не е вярно , защото даже с едно оченце да се бяха вгледали , то досега да им е окапало.....коЙ-когО финансира е повече от видимо и тук е разковничето......тези , които хвърлят яйца са прекалено обикновенни хора , че да ги бута някоЙ в арестите , като им плаща за това......а , за " квиченето под коня " Ви се направо възхищавам - Цар Освободител е символ за времето си , както Левски , Вазов или......там НЕ СЕ КВИЧИ , там се показват скрити мисли.....Така , че Мадам Фани , надявам се да не сте останали само на Винету и...Брюксел ,откъдето са и парите.....По-спокойно , ще се оправят нещата , ама няма да е така ,както си мислите вие !

 58. 58 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3722 Весело

  По колко пъти "нелепите обяснения, че предлаганите изменения целят по-висока ефективност и качество на наказателното производство" ще минават за съществени и незаобиколими?
  До колко знам това горното цитатче е използвано при всяко ново изменение на НПК, а тези изменения не са едно и две.
  А най-смешното е, че след въвеждането на толкова необходимите изменения резултатът в повишаване "ефективност и качество на наказателното производство" е.....никакъв.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 59. 59 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4498 Неутрално

  Адвокатите се оплакват от прокуратурата - ако ги закопчаете и не ни датете възможност да си вземе парите ще умрем от глад...чакат се протести от гладни и обеднели адвокати ...
  —цитат от коментар 46 на Tsveta


  Пожелавам ти да ти се наложи да водип каквото и да е дело (например за делба на имот или за причинена попредпазливост при шофиране телесна повреда)! Да видим тогава дали пак така ще мислиш за адвокатите!

 60. 60 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1418 Неутрално

  Процесуалните правила у нас са формализирани до безкрайност от адвокатите, които приемаха законите! Това трябва да се премахне! Много пъти западни юристи ни посочваха, че наказателния процес е силно формализиран, ама кой да слуша! Сега воят е от страна на престъпността, защото ще ги лишат от ена от възможностите да избягват справедлив процес!
  —цитат от коментар 3 на lz2


  +++++++++++++

  "Началото сложи мантрата, че процедурните правила пречат за наказване на виновните, защото са писани от адвокати,... "

  Те за това е воят сега, че ще се наруши дисбаланса който досега беше в тяхна полза.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 61. 61 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 2376 Неутрално

  Спец.съда, спец.прокуратурата и КОНПИ трябва да бъдат закрити по възможно най бързият начин..... и тогава ще има по-висока ефективност и качество на наказателното производство, както и по голяма законност, а не някакви разпищовили се каскети да ни говорят за субективна си тяхна псевдо справедливост....... И как можело и да не се ходи на трета инстанция видиш ли щото "тЪкова"........

 62. 62 Профил на Николай Николов
  Николай Николов
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  До коментар [#47] от "The Rock":
  Българската "нация" е узряла за това. Деградация на ценности, апатия, корупция, социопатия. Населението на тази територия вече не покрива критериите за нация, която да има претенции за собствена държава.

 63. 63 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2876 Разстроено

  Правилно,но мадамата не е съгласна.....те ни мислят доброто от доста повече десетилетия , та все неизлечими болести ни връхлитат........същите разбира се !

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 65. 65 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4356 Неутрално

  Кои точно права на гражданите. .
  —цитат от коментар 30 на nik_77.


  Правата на Черепа и Цв. Василев.

 66. 66 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 10 Неутрално

  До коментар [#62] от "Николай Николов":

  Напъно сте прав.
  Как да знае недоучилият милиционерски кадър г-н Гешев, че човешките права е фундаментална ценност на християнството и конкреттно на православието..
  Дори престъпника има права, защото това е християнска ценност, а не адвокатско хрумване.
  На такъв дегенерат и Евангелието да му цитираш той ще се усмихне ехидно защото е слуга на Сатаната и Антихриста.

 67. 67 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2876 Неутрално

  Уважаема Мадам Фани , каквото повикало , такова и се обадило......пораженията , обаче върху народо-населението се коренят далеч преди 10.11.89-та , а след тази дата се увеличиха със сътрудничеството на тези , на които наложиха физиономията на демократи , които Вие не така умело цитирате индиректно....Така , че простащината си има своята генетична причина и не трябва да й се сърдите , а да я приемате , като нормално за тези години на " преход " към демокрация , а тъй като тази демокрация се оказа в повече , именно поради суъчастието на " демократите " ( както и сега между другото !) , в Брюксел , освен да очакват тук да измрем по-бързо , не виждам какво друго да очакват...но , пък тези , за които намеквате , си " оправиха " живота по тази схема и сега , освен да разказват измислици за трудният си път в продадения си живот, друго дали им остана ? Преходът не свършил , дано не останете разочарована един ден скоро.....

 68. 68 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7228 Неутрално

  Като не могат да работят според закона, ще променят закона. Каква милиционерска логика. А най-жалкото е, че сред тези прокурори има честни и квалифицрани хора, но не смеят да гъкнат.

 69. 69 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Ако зависеше от прокуратурата щяха да върнат:
  ЗЗН и ЗЗД

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 70. 70 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 839 Неутрално


  [quote#27:"Мадам Фани"][/quote]

  За опресняване на паметта - препоръките за промени във вСС са на Венецианската комисия и те са доста по-обширни от направеното. Така, че сега ВСС, както добре се видя на избора на главен прокурор, е само един гумен печат на одобрена вече от КОЙ, единствена кандидаттура. Нещо неясно?

 71. 71 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4356 Неутрално

  До коментар [#68] от "Роси":

  Ти, като дългогодишен служител в прокуратурата, най-добре знаеш каква е обстановката там, какви хора работят и кой от кого се страхува.
  Мда. Вервам ти!

 72. 72 Профил на Тиква загубена
  Тиква загубена
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Защо ГЕШЕВ бе РАДОСТ за ромите???
  Еми ето защо:
  Български граждани от ромски произход, рушат необезпокоявано Общинско имущество в Добрич:
  https://www.facebook.com/groups/45663963081/permalink/10160371257138082

  Приживе на всички в устата ви срах, серете и вие на гроба ми без страх, че мъртвец от гроба не може да се вдигне, серящия гъз с хуй да достигне!
 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 74. 74 Профил на chedeuvre
  chedeuvre
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#21] от "Zizu":

  Ай, кажи ми кои са олигарсите, че ги не зная.....Напиши им имената...!!!

 75. 75 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2876 Любопитно

  На Мадам не й е ясно , защото чака потвърждение от Венецианската комисия за " Новата Конституция " , ако не са я върнали оттам тихо -тихо досега , но в интерес на подробностите , би било уместно при воденето на компетентен разговор , да се направи преглед и на приемането на сегашната , както и мълчанието на Брюксел по поредица подобни деятелностии тук от доста време.....

 76. 76 Профил на The Rock
  The Rock
  Рейтинг: 10 Неутрално

  За човек, който се мисли за "инструмент на Господ" има създадени институции, които да го лекуват.
  Психопати не трябва да заемат високи длъжности.

 77. 77 Профил на Ivaylo Konstantinov
  Ivaylo Konstantinov
  Рейтинг: 161 Неутрално

  Прокуратурата е крайно пристрастна като е толерантна към едни престъпници, а изцяло репресивна срещу други. Освен това оперделено и очевадно се заиграва с политически репресии. Рекетират бизнесмени и обикновенни граждани. Прокурорите имат огромни правомощия и могат да разкатаят почти всеки човек по свое желание. Опитаха дори с президента. Е тук не успяха заради протестите (които силно ги изненадаха), но обикновенните граждани и бизнеса са беззащитни (освен ако не са по протекция).

 78. 78 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1327 Неутрално

  Не кълвете.

  Зачудих се ЗАЩО "Икономедиа" се тревожи.

  Тази адвокатка автор е слуга на НПО.
  Това.
  http://www.hurights.com/index.html

  Другарчетата му са тези.
  Фондация "Рома", Клуб на инвалида - Дружество Пловдив, „Български адвокати за правата на човека“ и “Interrights”- London.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 79. 79 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1327 Весело

  До коментар [#72] от "Тиква загубена":

  Дай по-точен линк. Излиза само главната страница и нищо не се разбира.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 80. 80 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1327 Неутрално

  До коментар [#15] от "sarunka":

  Виж кой е автора.
  Какво цели.
  НПО е в дъното.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 81. 81 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 665 Неутрално

  През това време - дори в Беларус прокурори намират кураж да се изправят срещу престъпния режим:
  https://lenta.ru/news/2020/10/23/prokuratura/
  В България кога?

 82. 82 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 952 Неутрално

  Кога управляващите ще разберат, че не могат вечно да са на власт и че това, което правят, за да я удържат с незаконни средства, ще се обърне срещу тях, когато паднат. Каскета ще бъде осъден с незаконно събрани доказателства и тогава ще квичи и ще настоява Българският хелзинкски комитет да защити правата му. Не вижда ли какво става с Тиквата, който нещо съвсем се спихна и единственото, за което мисли сега, е как да оцелее физически. Защо ли спряха "компроматите" и от Дубай, и от спалнята му?

 83. 83 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2169 Любопитно

  До коментар [#82] от "evpetra":

  Май е започнал да си плаща. а?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK