Вода гази, жаден ходи – за кладенците и регистрацията им

За 20 години МОСВ не успява да изгради успешна информационна кампания за важността на данните за мониторинг на подземните води и да извърши контрол

© Цветелина Николаева, Капитал

За 20 години МОСВ не успява да изгради успешна информационна кампания за важността на данните за мониторинг на подземните води и да извърши контролАнализът е препубликуван от страницата на гражданската инициатива "Зелени закони". Заглавието е на "Дневник".


* За пореден път МОСВ отлага допълването на регистъра на кладенците и сондажите за лично водоползване


* От вчера тече и консултация за нов закон по темата, този път иницииран от регионалното министерство
* Задължението за създаването на тази база данни е от преди 20 години и е необходимо за устойчивото планиране и управление на водите


* Най-големите консуматори на вода са ВиК дружествата, а не малките водохващания. В картината на цялото водоползване на повърхностни и подземни водоизточници (без р. Дунав) в страната от подземни води е около 15%. В години на засушаване се увеличава изземването на подземни води, които достигат до 30% от цялото водопотребление. Тоест подземните води са резервоари за сладка вода, за които е нужно да има възможно най-всеобхватна информация


* Данните показват, че България има достатъчно вода, но управлението е неефективно и води до водни режими по места, както и финансови загуби за обществото.


За пореден път този месец Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви кампания за регистриране на личните водоизточници - кладенци и сондажи. Всъщност процедурата е започнала преди година, но се оповестява широко едва месец и половина преди крайния срок и включва подаване на документи от всеки малък собственик чрез регионалната басейнова дирекция в областния град.


След възражения за неизпълнимостта на процедурата три дни след съобщението на страницата на институцията екоминистърът съобщи в телевизионно интервю, че оттегля срока, като се оправда за неизпълнението на задължението на ведомството заради пандемията от коронавирус. От вчера тече и консултация за нов закон по темата, този път иницииран от регионалното министерство


От "Зелени закони" представяме преглед на необходимостта от тази регистрация и защо Министерството на околната среда и водите не успява да я изпълни.


Историята за регистрация на кладенци и сондажи за собствени нужди е дълга.


Решението да се изгради такъв регистър се залага още със Закона за водите през 1999 г., като тогава задължението се вменява на кметовете на населените места на ниво община. Регистърът се създава, за да се разширят базите данни за водочерпенето от подземни води с цел предотвратяване на свръхесплоатацията им и защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.


До лятото на 2006 г. обаче регистрация е направена само в 591 от общо над 5000 населени места, или около 10 процента. Поради неуспеха на общинските кметове да регистрират кладенците по населени места през 2006 г. с промени в Закона за водите задължението се прехвърля към басейновите дирекции на МОСВ. През 2002 г. за нуждите за управление на водите на ниво водосборен басейн се създават 4-те басейнови дирекции за 4-те водосборни басейна (Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район) в България.


За кампанията през 2006 г. (с краен срок ноември 2006) и малко по-късно отложен за 2007 г. (с краен срок февруари 2007) за регистрация на кладенци за лични нужди, водена от басейновите дирекции, вече има и публикации в медиите. Тогава условията са: регистрацията е безплатна, не се монтират водомери, потреблението до 10 куб. метра вода на ден е безплатно, не се плащат държавни такси или данъци; заявленията се подават в областните градове на 4-те басейнови дирекции (Плевен, Благоевград, Пловдив и Варна) лично или чрез изпращане на писмо по пощата. До началото на 2007 година са регистрирани вече над 118 000 кладенци от предполагаемите 500 000 кладенци (или около 23%).


Кампанията през 2020 г. за вписване в регистъра на водовземанията за собствени нужди започва в началото на 2019 г., като условията са същите с възможност за подаване на документите за регистрация чрез електронна поща. Кампания 2020 се случва във връзка с изменение на Закона за опазване на околната среда и съответно изменение на Закона за водите, в която се дава срок от 2 години (до 27.11.2020 г.) за попълване на регистъра, след което са предвидени санкции към собствениците и затваряне на кладенците.


За 20 години МОСВ не успява да изгради успешна информационна кампания за важността на данните за мониторинг на подземните води и да извърши контрол на изпълнението на възложените си задачи. Единственото улеснение, което прави през годините, е да даде възможност документите за регистрация да стават по електронен път.


Къде се намират кладенците в цялостната картина на водочерпене на подземните води?


За да дадем отговор на този въпрос, трябва да имаме създаден и актуален регистър на кладенците.


През 2012 г. с решение на Министерския съвет е приета Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България (2013 - 2037 г.). В нея се прави анализ на бъдещето обезпечение на водопотреблението с наличните и прогнозирани водни ресурси; на регионите в страната, където съществува или се предвижда появата на проблеми с обезпечаването на вода за населението и бизнеса; на факторите, които са подпомагали или ще подпомогнат решаването на проблемите с недостига на вода на определени територии в страната.


В анализите логично няма данни за иззети подземни води за собствено ползване. А данните за лично напояване са нужни за мониторинг на количеството иззети подземни води, за статистика и установяване на количеството ползване на питейни води (доставени от ВиК дружествата) за напояване (лични зеленчукови градини и озеленяване).


Все пак информация за изземването на подземни води има. На фиг. 1 са показани количеството на иззетите повърхностни и подземни води без водите на р. Дунав в периода 2000 - 2009 г. за територията на страната. По отношение на водочерпенето от подземните води не се наблюдават големи разлики за периода, като то е средно 15-20% от всичката иззета вода. През сухите години 2000 г. (795 млн. куб.м/г.) и 2001 г. (719 млн. куб.м/г.) иззетите подземни води са с най-голям обем, или с около 15% повече от другите години.


Фиг. 1. Иззета вода по водоизточници в периода 2000 - 2009 г. без р. Дунав, млн. м3/г


Вода гази, жаден ходи – за кладенците и регистрацията им

© НСИ


На фиг. 2 е показано процентното разпределение на иззетите подземни води по вид водоснабдяване през 2009 г. Видно е, че най-голям потребител на подземните води са ВиК дружествата (78,93%), които осигуряват битовата и питейна вода за населението. Тоест страната ни ползва подземните води предимно за задоволяване на нуждите от битовата и питейна вода.


Фиг. 2. Процентно разпределение на иззетите подземни води по вид водоснабдяване през 2009 г.


Вода гази, жаден ходи – за кладенците и регистрацията им

© Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България (2013-2027 г.)


През последната година бяха посочени примери, при които се позволява насочване от ВиК на питейна вода за индустриални нужди, които доведоха до водната криза в Перник например. В случая отново има липса на контрол от страна на МОСВ, което не наблюдава индустриалните ползватели, както и няма данни за малките ползватели на кладенци и сондажи.


Имаме ли достатъчно вода?


Като бенчмарк за недостиг на вода се приема годишен наличен воден ресурс на човек под 1000 м3 вода, което се счита за извънредно оскъден воден ресурс; при под 5000 м3 наличен воден ресурс на човек - ограничен воден ресурс, а над 20 000 м3 - голям воден ресурс.


През 2010 г. България включва при изчислението на пресните си водни ресурси и външния приток от р. Дунав (който дотогава не е бил включван и България е била страна "бедна на вода") в размер на 88,679 милиарда м3 (стойността е за притока на р. Дунав към створа на държавната граница при Ново село - 833,600 км).


Независимо от наблюдаваната тенденция през последните десетилетия за намаление на количеството прясна вода, получавана чрез естествения хидрологичен цикъл на територията на страната, постоянният ресурс от прясна вода (95% обезпеченост) при дългосрочни средногодишни данни за периода 1974 - 2006 г. е изчислен на 71,245 милиарда м3, или 9419 м3 на човек при население от 7 563 710 души към 31.12.2009 г. и 24 560 м3 на домакинство (2 900 800 домакинства през 2009 г.). При това положение България не е страна с ограничен воден ресурс, тъй като дългосрочният средногодишен наличен воден ресурс на човек е над 5000 м3.


Тоест имаме достатъчно вода, но тя не се управлява правилно от институциите на МОСВ и МРРБ.


Бъдеще


Очакваните в бъдеще продължителни периоди на засушаване в съчетание с все по-чести и по-тежки наводнения ще доведат до нарастваща несигурност за доставяне на необходимите водни количества както на индустрията, така и на селскостопанската дейност в България. Институциите в България е крайно време да заработят ефективно и да изпълняват заложените мерки в плановете и стратегиите си, защото прогнозите за промените в климата, направени там - се сбъдват.


За съжаление мерките за адаптация към тези промени не се случват или са твърде мудни и недостатъчни. Тази година наблюдавахме как с по-честите и по-интензивни проявления на времето във връзка с промени в климата (като суша, наводнение, измръзване) цялото общество претърпява загуби (например загубата на реколта от пшеница заради сушата в Добруджа, поставяне под воден режим на населени места в Шуменска област, община Севлиево, област Велико Търново). Обикновено решенията са по-прости, отколкото предполагаме.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (25)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1525 Гневно

  Много ми се иска, всякакви доброжелатели, да седят далеч от собствеността ми! Ако мога, ще си прокопая тунел и до Австралия. Това си е моя работа!

 2. 2 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  Тъпа държава! И жена ми чула, недочула хукна да регистрира сондаЖа на вилата край София. Оказа се, че трябвало да намери някакъв формуляр и да го изпрати в Плевен.

 3. 3 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 726 Весело

  @ 1 и @2

  Молете се да не изскочи минерална вода, както стана при нас, че тогава :)

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 4. 4 Профил на standby
  standby
  Рейтинг: 337 Неутрално

  За кокошка - няма прошка...
  Изтровиха реките, превърнаха варненското езеро в септична яма, но кладенците им проблема.

  И все пак, двора и съоръжението са ваша собственост, но потока вода който тече някъде под вашия имот - едва ли :) По тази логика имот на брега на река щеше да дава право на (частична) собственост върху нея.

 5. 5 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5108 Любопитно

  Собствениците на кладенци и собствениците на язовири трябва да бъдат равнопоставени, нали тъй ?

  [email protected]
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4553 Неутрално

  Затова бай Мангол не копае кладенец а се прави на съдов хирург и се връзва със саморъчен байпас.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на limbize
  limbize
  Рейтинг: 708 Разстроено

  За кокошка - няма прошка... Изтровиха реките, превърнаха варненското езеро в септична яма, но кладенците им проблема.И все пак, двора и съоръжението са ваша собственост, но потока вода който тече някъде под вашия имот - едва ли :) По тази логика имот на брега на река щеше да дава право на (частична) собственост върху нея.
  —цитат от коментар 4 на StandBy


  то регистрацията хубаво от една страна. Може да се намерят обществено опасни индивиди - от години не ползваме собствения си геран за питейни нужди, щот идиотите съселяни в ниското са си заустили кенефите в техните. А някога по времето на прадядо ми и дядо ми преди да се прекара водопровод, от този кладенец са взимали вода 1/3 от селото, като си е имало график кой кога да взима за да не размъти водата.
  Но се съмнявам държавата да стигне до там, освен ако съвсем не закъсаме с водата.

 8. 8 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  quote#1:"ju.li"]Много ми се иска, всякакви доброжелатели, да седят далеч от собствеността ми! Ако мога, ще си прокопая тунел и до Австралия. Това си е моя работа![/quote]

  Може. Ако живееш във Франция. В България всичко под земята е собственост на държавата независимо, че отгоре ти е къщата.

 9. 9 Профил на tigervi
  tigervi
  Рейтинг: 828 Неутрално

  До коментар [#4] от "StandBy":

  Наследство от соца, подземните богатства са "общонародна" собственост.
  Май се задава се водна криза и от сега се търсят виновни.

  Eddie lives... somewhere in time!
 10. 10 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2567 Весело

  Вземе ли една тема да се завтаря , значи следва пришествие......Вместо да им правят тестове за коронавируса , да вземат безплатно да им промиват ушите и очите.....Ама там е...работа,работа и пак работа ! Освен това , ти къде се намираш , че те няма да знаят , какви ги вършиш и...мислиш , а ?!!

 11. 11 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 979 Весело

  Какви са тия данни и графики от 2009 г.???
  Оттогава изтекоха вече 11 години, глобално затопляне, climate change, а, у....

  Знанието е сила, информацията - власт
 12. 12 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2117 Неутрално

  До коментар [#9] от "tigervi":

  В Париж метрото е прокопано изцяло под булевардите, защото земята под сградите е собственост на собствениците на сградите. Затова му казвам да вземе да се премести. :)

 13. 13 Профил на Reggie
  Reggie
  Рейтинг: 552 Неутрално

  Да натиснат фирмите да си регистрират кладенците. След ВиК те ползват най-много. Колко ще изхарчи едно домакинство сравнено с тях, че натискат хората за регистрация. То е ясно, че в един недалечен момент ще сложат данък и на кладенците, а фирмите ще минават с рушветите

 14. 14 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 4864 Неутрално

  * Данните показват, че България има достатъчно вода, но управлението е неефективно и води до водни режими по места, както и финансови загуби за обществото.
  ____________________________________________________

  Като прочетох това и ми стана ясно за какво става дума! Това НПО помага да се създаде благоприятна атмосфера да ни облагат с данък "Кладенец".

  Да, зелената диктатура настъпва бавно, но стаабилно! Очаквам регистрация на всеки комин, за да ни слагат данък "Въглероден двуокис!

 15. 15 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1865 Любопитно

  Много ми се иска, всякакви доброжелатели, да седят далеч от собствеността ми! Ако мога, ще си прокопая тунел и до Австралия. Това си е моя работа!
  —цитат от коментар 1 на ju.li


  Смешко, ако беше прочел малко от законите, щеше да знаеш, че всички имоти на хората са собственост на държавата, която само се държи сякаш са техни лични.
  У френско е същото, само дето тамошната държава ги лъготи малко повече — че имат право и на земята под имота. Абе важното е електората да живее спокойно и с чувство на неприкосновен собственик, та да си наляга парцалите и да не му ражда главата разни хитри идеи на принципа "нямам нищо за губене".
  Обаче когато "опре ножа в кокала", държавата не само може да ти вземе имота, че и тебе самия — "реквизиране", "отчуждаване" и "повиквателна" им казват...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 16. 16 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2600 Неутрално

  Бяхме 9 милиона и вода имаше на корем. Как при 7 милиона започнаха да съхнат язовирите?

 17. 17 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2600 Неутрално

  Много просто - злоупотреба за ВЕЦ-ове и водоемки производства!

  Едни хора ползват ресурси за без пари. Отпадните води не пречистват.
  Държава на рента, роба нали търпи ...

 18. 18 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3966 Неутрално

  Дрън, дрън, ярина. Те това е работата по регистрация на кладенците.

 19. 19 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3076 Неутрално

  Светът черпи вода от кладенци, откакто се е пръкнал. Сондажите по-малко се влияят от климата, водите са по-защитени. Т. н. водни тела бързо възстановяват ресурса си при всеки по-голям дъжд и особено сняг. Практически всеки иска да си има собствен кладенец за лични или стопански цели. Проблемът е бюрокрацията. Добре е, че водата е държавна собственост и не могат да я купят, т. е. да я заграбят. Бюрокрацията обаче създаде невероятни проблеми. Да се получи разрешително за водовземане стана трудно и много скъпо. Изкарване на разрешително струва колкото нова кола. И продължава месеци и години. Почти всички агенции на МОСВ "участват" в процеса, вкл. РЗИ и общините. Цената на "изследване" качествата на водата надхвърля хиляда лева.Даже и общинската архитектура посегна и тя за пай от клетото сондажче, щото то било и строеж по ЗУТ. И то стана аристократичен лукс. Обикновен човек просто не може да си го позволи и затова 90% от кладенците са "незаконни", каквото и да значи това. Съществува и подозрението, че цената на водата от сондажите ще поскъпва постоянно, докато стане трудно достъпна като питейната и тока.

 20. 20 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 680 Неутрално

  НИТО ДУМА

  не се казва за огромния отток към Гърция и Турция.
  Правителството на Виденов подписа с Гърция предателски договор, с който им предостави определен минимален дебит от оттока на Места - най-чистата вода на полуострова. От този "договор" излиза дори, че дължим обезщетение, ако оттокън спадне.
  Запомнете: България е огромен НЕТЕН износител на вода на Балканския полуостров. Нази вода изтича безвъзвратно от тук съм Гърция и Турция.
  Разберете: само след 50 години водата ще бъде най-ценното вещество на планетата и за нея ще се водят войни. Първо това ще станеи в Югоизточна Азия, където Китай окупира водоизточниците от Хималаите към Индия и Индокитай

 21. 21 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2600 Неутрално

  Разберете: само след 50 години водата ще бъде най-ценното вещество на планетата и за нея ще се водят войни.
  —цитат от коментар 20 на ogp03622986


  Водата на таз планета ще остане брат. Че от топящите ледници още ще надойде. Проблема е обезлесяването, ерозия на почвата и най-вече загубата на видове флора и фауна.

 22. 22 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  Подповърхностните води, над първия водоупорен хоризонт (т. н. "грунтови води") трябва да са владение на собственика на земята. Те се захранват от небесните валежи. Водите от дълбоколежащите природни резервоари са изключителна държавна собственост (по конституция). Това са два различни по естеството си природни ресурси. Нашите активисти и законотворци не могат да осъзнаят тази разлика.

 23. 23 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Нормотворците имат ли идея колко вода може да се изпомпа годишно от един кладенец на село? 1000 кубика, 2000?
  Къде е това количество в сравнение с милиони и милиарди кубици!

  Спечелихме битка, но не и войната!
 24. 24 Профил на Mariaм
  Mariaм
  Рейтинг: 316 Неутрално

  До коментар [#1] от "ju.li":

  Законодателят е предвидил този вид недоволства и затова водата е държавна, макар да я получавате чрез собствено съоръжение в собствен имот. Т.Е. трябва да я платите на държавата.

  maribo2005
 25. 25 Профил на PETZL
  PETZL
  Рейтинг: 608 Неутрално

  До коментар [#16] от "Гражданин":

  Кога е било това. Моя град до 89-та беше на режим. Окръжен град. И какво още си имал на корем? Опърдигерен

  99,9% от всички хора, умрели от рак, приживе са яли краставици.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK