ВСС да защити съдия от презрението и високомерието на горната инстанция

"В публично заседание дефинирайте границите на допустимата реч", призовава ССБ.

© Анелия Николова

"В публично заседание дефинирайте границите на допустимата реч", призовава ССБ."Дневник" публикува становището на Съюза на съдиите в България, изпратено до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) и председателя на Върховния касационен съд. Поводът за него е следният: Председателят на Апелативния специализиран наказателен съд Георги Ушев критикува остро съдията от първоинстанционния специализиран съд Христина Михайлова заради решението ѝ да прекрати делото срещу Маринела и Ветко Арабаджиеви, съобщи миналия месец правният сайт lex.bg. Втората инстанция отмени поредното прекратяване на процеса срещу семейството за престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари, като отказа да пусне Арабаджиев от ареста, а прати съпругата му под домашен арест с електронна гривна за наблюдение. Казусът беше коментиран в "Дневник" от адвокат Стоян Мадин.


На 16 октомври тази година в специализирания правен сайт lex.bg беше публикувана статия, която информираше за съдебен акт на Апелативния специализиран съд, с който се осъществява съдебен контрол върху определение на първоинстанционния Специализиран наказателен съд (СНС). Заглавието на публикацията е цитат от определението: "Правото трябва да бъде опазено от съдии, които не го познават, а го упражняват като занаят", а в нея са изложени следните оценъчни съждения на автора, обвързани с цитати от определението:


"Апелативните съдии цитират и част от определението на съдия Михайлова, като отбелязват, че го правят, за да илюстрират докрай юридическото ниво на проверяваното определение. "На фона на гореизложеното трагикомично звучи призивът в края на определението: "Пазете правото! Включително и от закона!". Четейки акта на СНС, въззивният състав остава с убеждението, че правото наистина следва да бъде опазено, но не от закона, а от съдии, които не познават правото, а го упражняват като занаят".
"Базирането на аргументите за изменение на мярката в по-лека на собствени незаконосъобразни действия, насочени към неоснователно удължаване на производството, меко казано, буди сериозно недоумение".


"Относно мярката за неотклонение на подсъдимата: в тази част на определението си СНС -


23-ти състав сам е намекнал - на лист 56 - за своя "недобър професионализъм".


Смущаващото е, че е продължил да го демонстрира, съзнавайки, че прави неуместни сравнения с мерките за неотклонение по друго дело на "друго семейство обвиняеми". От контролираното определение не става ясно, познава ли съдебният състав материалите от това дело и основанията за изменение на мерките за неотклонение на посочените от него обвиняеми, или необходимият и достатъчен паралел според него е, че и в този случай се касае за "семейство обвиняеми". Публикацията е била препечатана или цитирана впоследствие в други информационни сайтове и платформи.


Придобилият публична известност факт, че в съдебен акт на въззивната съдебна инстанция се прави


персонална оценка на професионалните качества на първоинстанционния съдия


с посочения стил и тон, поставя в принципен план необходимостта да бъде обсъден въпросът за допустимия език, който горестоящата съдебна инстанция следва да съблюдава, за да не уязви обективната и субективната независимост на съда. В стратегическия документ, който сте приели с ваше решение (по протокол № 31/23.10.2018 г.) - Стандарти за независимост на съдебната власт, сте декларирали пред всички български граждани, че независимостта е основна ценност на съдебната власт, предпоставка за върховенството на закона и гаранция за справедлив процес. Припомнили сте и това, че индивидуалната независимост може да бъде засегната както от външна намеса и въздействие на държавните институции, обществените организации, медиите и гражданите, така и от вътрешни влияния в рамките на съдебната власт.


Във формулираните в стандартите рискове, които засягат обективната незамисимост на съдията (1.2.), са включени следните опасности:


(11) Лични обиди, внушения и манипулации, които включват поставяне под въпрос на професионалната компетентност на съдия или квалифициране на съдия с уронващи репутацията изрази;


(13) Недопустимо влияние от страна на административни ръководители и съдии от горестоящи инстанции;


(14) Вътрешен натиск от членове на ВСС върху съдиите или между съдиите от различни инстанции;


(16) Липса на адекватна реакция от страна на административния ръководител, Общото събрание, Съдийската колегия или Пленума на ВСС при всеки случай на засягане на независимостта на съдебната власт.


Стратегическият документ ясно показва разбирането ви, че се изисква адекватна и своевременна реакция при възникване както на външен, така и на вътрешен риск за дискредитиране на съда, защото бездействието само по себе си също представлява заплаха. Удовлетворени сме от реакцията ви в заседанието на 3.11.2020 г. по отношение на флагрантната външна опасност за обективната независимост на съда от страна на високопоставен представител на законодателната власт (с изказване пред медия на зам.-председателя на Народното събрание Валери Симеонов).


Сега е време да покажем на обществото, че със същата категоричност административният орган на съдебната власт, конституционно уреден в системата на държавните органи именно за да обезпечи ефективното функциониране на съда и да гарантира независимостта му,


разпознава със същата чувствителност и възникването на вътрешен риск


за индивидуалната независимост на съдия и решително предприема мерки за неговото своевременно преодоляване.


Оживяването на стандартите във всекидневна последователна практика на административните органи на съдебната власт и в изработване на истински действени механизми за защита на индивидуалната независимост на всеки съдия са единственият способ за ефективна и жизнеспособна саморегулация на съдебната власт. Това е и единственият начин да се гарантира обществената сигурност, че отделената от политическите власти чрез институционалната си и функционална независимост съдебна власт е способна качествено да се самоуправлява, така че да не поставя в опасност принципа на върховенство на правото.


Съзнаваме, че в случая рискът за вътрешната независимост на съдебната власт произтича от съдебен акт, поради което липсата на опит на съдоустройствената система и на изграден институционален механизъм за уместна реакция при такъв род опасности се превръщат в допълнителна трудност пред ефективното съдебно самоуправление.


Необходимо е обаче да бъде категорично подчертано, че публично разпространеният риск за вътрешната независимост на съдията от СНС не произтича от изхода на въззивния съдебен контрол на постановеното от него определение, нито от който и да е въпрос по съществото на конкретното дело.


Рискът е породен от използваните езикови форми във въззивния съдебен акт, които създават


впечатление за високомерно и презрително отношение на въззивния съдебен състав спрямо първоинстанционния,


изразяват не само пред страните по делото внушението, че съдията от СНС е некомпетентен, и така се превръщат в средство за неговото унизяващо злепоставяне пред обществото, доколкото всеки съдебен акт може да бъде публично достъпен.


В този смисъл констатирането на реализираната заплаха за професионалното достойнство на наш колега, за уязвяването на неговия авторитет, а оттам и за независимостта му, и изразяването на недвусмислено ясна позиция за това какви следва да са уместните езикови средства на контролните инстанции, за да не бъдат нарушени изискванията на Кодекса за етично поведение на българските магистрати и утвърдените от вас стандарти за независимост на съдебната власт, не представляват


недопустима намеса във вътрешното убеждение на съда.


Поради това, без да засягаме естеството на конкретния казус, предмет на съдебните решения, за да допринесем за полезната дискусия, която считаме за наложително да проведете на свое публично заседание, обръщаме внимание на още няколко принципни въпроса, които са относими, когато се дефинират границите на допустимата реч.


Формата на съдебния акт има съществено значение за справедливостта и ефективността на правосъдието, защото чрез нея се постига убедителността на съдебното волеизявление. Върховната съдебна инстанция по наказателни дела е имала повод да предяви някои изисквания към формата на съдебния акт, който не бива да поставя под съмнение безпристрастността и независимостта на съдебния състав и неговото уважение към страните. В ПВС № 1/13.07.1953 г. се акцентира, че мотивировката на съдебния акт никога не трябва да се изражда в полемика с жалбата или протеста.


Посоченото положение е валидно в още по-голяма степен за мотивите, в които горната инстанция обсъжда изводите по фактите и правото, възприети от долната, защото гарантира не само съблюдаването на дължимото уважение към човешкото достойнство и постига убедителността на съдебния акт, която е налице, когато той демонстрира безпристрастност. Но същото положение обезпечава и стабилността на публичния ред, тъй като съдебната власт, за да изпълни конституционната си задача, е необходимо по всяко дело да отправя


ясен знак към обществото, че всеки съдия е компетентен да го реши правилно


и това е възможно именно поради ефективно защитена независимост от всички външни на процеса фактори, включително и такива, които са свързани с конюнктурните особености на отношенията в един съд или между различните съдилища, на администрирането и управлението на системата от съдилища.


В Становище № 11 (2008) на КСЕС на вниманието на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно качеството на съдебните решения се подчертава, че съдиите, чиято задача е да издават качествени решения, са в особено добра позиция да инициират дискусия относно качеството на съдебните решения и да определят факторите за такова качество и условията за оценяването му. Същевременно професионализмът на съдията е основна гаранция за качество на решението и важна част от вътрешната среда, влияеща на съдебното решение. Професионализмът включва високо ниво на правно обучение на съдиите, както и развитие на култура на независимост, етика и справедливост.


Извън всякакво съмнение е, че оценяването на правилността на съдебното решение е основна задача на инстанционния контрол, като нито за момент


избраните езикови средства и патос в контролния съдебен акт не следва да оставят съмнение,


че предметът на проверка е подменен и вместо съдебния акт на долустоящата съдебна инстанция се обсъжда в злепоставяща светлина личността на съдията. В цитираното становище на КСЕС (Част Втора, т. 3, б. "ф") се подчерава, че методите за оценяване на качеството на съдебните решения не трябва да пречат на независимостта на съдебната система като цяло или поотделно, не трябва да служат като бюрократично средство само по себе си и не трябва да се бъркат с оценката на професионалните способности на отделните съдии за други цели.


Съобразявайки изтъкнатите принципни насоки, изразяваме нашето убеждение, че Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет следва да изрази позиция по поставения казус през призмата на Стандартите за независимостта на съдебната власт и Кодекса за етично поведение на българските магистрати. Тази позиция би могла да бъде начало на полезна дискусия за ефективната саморегулация на съдебната власт, за формулиране на ефективни решения за избягване на подобни ситуации в бъдеще и за защита на професионалната репутация на засегнатия съдия.


Доколкото Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е кадрови орган на съдиите, в чиято компетентност са атестирането и повишението на съдиите, то методите и системите за оценка не само на съдържанието, но и на формата на съдебните решения са съществена част от управлението на кариерния процес. Затова е


наложително да се даде отговор за допустимия етичен и професионален стандарт,


приложим по отношение на използваните езикови средства и форми в съдебните актове и изразеното в тях отношение както към съдиите от контролираните инстанции, така и към участниците в съдебните процеси.


Това ще допринесе не само за утвърждаване на високи професионални стандарти за оценката на качеството на съдебните актове, но и за изграждане на още един ефективен механизъм за неутрализиране на рисковете от вътрешноинституционален натиск върху индивидуалната независимост на съдиите от контролираните съдебни инстанции.


Поради значението на изведената проблематика и обстоятелството, че тя не е била обект на специални мерки за саморегуалция досега, считаме, че е подходящо да бъдат организирани общностни професионални дебати с участие на съдии от цялата страна и да се предложи на Националния институт на правосъдието да включи в програмата си подходящи форми на обучение на съдиите за допустимия език и отношение в съдебните актове още при първоначалното им встъпване в длъжност.


Стратегическите мерки обаче не бива да отклонят вниманието от първостепенния по значение въпрос - да се гарантира защита на професионалното достойнство на засегнатия в конкретния случай съдия.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3708 Неутрално

  Нормална съдебна система? Утопия в днешна България. То и кое ли ни е в ред?

 2. 2 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 756 Неутрално

  ако видим определението на съдя михайлова, ще добием по ясна представа за какво иде реч.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 3. 3 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 756 Неутрално

  "необходимо по всяко дело да отправя
  ясен знак към обществото, че всеки съдия е компетентен да го реши правилно"

  а защо тогава трябва да има няколко инстанции в процеса на правораздаването?

  съдята сам със своите решения дава знак към обществото за компетентността си.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 4. 4 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2228 Неутрално

  Как да стане, като ВСС и СпНС/СпАС са патерици на Гешев и на Шиши/Доган?

 5. 5 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 2364 Неутрално

  Само фактът че е прекратила делото срещу арабаджиеви е достатъчен за да си направя извод за съдийската и компетентност.

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 6. 6 Профил на Nikolai Iliev
  Nikolai Iliev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#5] от "Vivian Apostolov":

  А Вие, собствено, знаете всички останали факти по делото ли, или априори фактът на прекратяването Ви е достатъчен за категоричен краен извод?

 7. 7 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 375 Неутрално

  Само фактът че е прекратила делото срещу арабаджиеви е достатъчен за да си направя извод за съдийската и компетентност.
  —цитат от коментар 5 на Vivian Apostolov


  Имаме проблем със съдиите, този пример е красноречив!

  Каква защита искат, тази съдийка е корумпирана!

 8. 8 Профил на Chernomorski
  Chernomorski
  Рейтинг: 599 Неутрално

  Принципно правилна позиция на съсловната съдийска организация. Но без мотивите за решението наистина е трудно човек да се ориентира дали е справедливо и законосъобразно съдийското решение за Арабаджиеви. Но че е гаф намесата "отгоре" по описания начин, това е безспорен фак

 9. 9 Профил на Dimitar Atanasov
  Dimitar Atanasov
  Рейтинг: 12 Любопитно

  Не беше ли Арабаджиев, който каза, че се отчитал всеки месец с милиони на Главния инспектор на държавата?

 10. 10 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4347 Любопитно

  Къде е hamiltonf да оцени колегиалността на съдия Ушев?

 11. 11 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2038 Неутрално

  Не беше ли Арабаджиев, който каза, че се отчитал всеки месец с милиони на Главния инспектор на държавата?
  —цитат от коментар 9 на Dimitar Atanasov


  Кога го е казал,преди или след като Гешев го прибра?Щото и Черепа,като го погнаха,взе да говори подобни неща ,щеше и доказателства да предостави,ама нещо замлъкна последно време.

 12. 12 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  Христинчето невинно, не ги е срам.
  Ми то хем искаме да борим корупцията, хем я толерираме.
  Виновен требва да е Гешев естествено...

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на wpo34378687
  wpo34378687
  Рейтинг: 560 Неутрално

  ДОКАТО В РБ НЯМА СВОБОДЕН,НЕЗАВИСИМ И КОМПЕТЕНТЕН СЪД НЯМА ДА ИМА ДЪРЖАВА!!! И ако има нещо за което Мавъра да се пържи в ада ,то това е именно подìнението на съда на политиèските мерзости!

 15. 15 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4347 Любопитно

  Само фактът че е прекратила делото срещу арабаджиеви е достатъчен за да си направя извод за съдийската и компетентност.
  —цитат от коментар 5 на Vivian Apostolov


  Верно ли? Дори без да си чел обвинителния акт, си готов да си направиш извод за "съдийската компетентност"? Това е същото като: "Този е виновен, защото е виновен! Точка!"

 16. 16 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3382 Неутрално

  Това наистина е скандален случай, рушащ и без това почти никаквия авторитет на съда...

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 17. 17 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4347 Любопитно

  Това наистина е скандален случай, рушащ и без това почти никаквия авторитет на съда...
  —цитат от коментар 16 на hamiltonf


  Нещо за "колегиалността" на съдия Ушев имаш ли да кажеш?

 18. 18 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Повдигнатия върос е наистина много важен, лошото е, че самата съдебна система няма имунитет срещу собствените си болести. Съюза на съдиите действа доста "профсъюзно", а не като гилдийна организация, която сама да "чисти" собтвените си грешки, а върховния орган ВСС е кукла на конци, които дърпа няКОЙ.
  В конкретния случай, за да се вземе отношение кой крив, кой прав е необходима много повече допълнителна информация.
  Ако обвинението е калпаво, напълно е възможно съдията от първата инстанция да е права за оценката си и тогава вопъла за опазване на нейния авторитет е уместен.
  След оценка и преценка на обвинението и получаване на положителен резултата за неговото качество, може да се говори за некомпетентност и/или корупция. Възниква въпроса, кой орган, по какъв начин и с какви средства да я осъществи. Това може да е оценка на ръководството на този съд, може да не е публична, ако говорим за първа и относително невинна грешка, но би трябвало да има възможност и за по сериозно въздействие при рецидив или очевидно влияние извън нормалните юридически предпоставки. Тук някъде е и мястото на една нормална гилдийна организация, каквато би трябвало да е ССБ. Не да си затварят очите на принципа "гарван гарвану", а да вземат отношение или да не надават публични вопли за очевидно калпави прояви на техни колеги. Бих дал пример с 'многострадалната" съдия Мирослава, която от действително калпаво ръководство на съда беше "ударена" , но и тя беше забавила мотиви, поради което доказано виновен избягна наказание. В тази сага, ССБ игра доста еднострабчиво, нещо което силно редуцира неговия авторитет.
  Когато и тези бариери не работят, все ми се струва че и по-остър текст, даващ персонална оценка на съдията от предишната инстанция, има място.
  И разбира се, едно нормално ВСС би трябвало да има окончателната дума, а не и то само да крънка повече пари за заплати, бонуси??? ( това при вътрешна и международна оценка, че правото у нас никакво го няма) и да мълчи като бит з.дник за видимите изцепки на видни представители на тази система, примерно някои носещи каскет.

 19. 19 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1422 Неутрално

  Др Михайлова вероятно е от грантовия съюз и затуй я бранят. Иначе хаберът е вехт
  https://lwl.bg/ajjp

 20. 20 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  ДОКАТО В РБ НЯМА СВОБОДЕН,НЕЗАВИСИМ И КОМПЕТЕНТЕН СЪД НЯМА ДА ИМА ДЪРЖАВА!!! И ако има нещо за което Мавъра да се пържи в ада ,то това е именно подìнението на съда на политиèските мерзости!
  —цитат от коментар 14 на wpo34378687


  С първата част 100% съгласен, само не разбрах, от къде дойде втората част.
  Наречения от вас мавър, може да бъде обвиняван за маса неща, но към съдебната и правоохранителна системи нямаше тогава (почти) никакво отношение, а днес и да иска не може да има такова.
  Като започнем с мъдреците, които още навремето правиха конституцията и серията правни светила, които се упражняваха при нейното създаване и комплектоване с ъответните закони и правила, та стигнем до начина по който се формира и работи ВСС, бяха неща срещу които до ден днешен получаваме вътрешни и външни критики и самите ние не намираме нормално правосъдие. По силата на тези обтоятелства фигури като пияния дървен философ, серия дебелаци и криминални фигури не само ни крадат, а директно се разпореждат с ресурсите на държавата (т.н. "раздаване на порции"), като при това имат наглостта да не го крият.

 21. 21 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1417 Весело

  "...недопустима намеса във вътрешното убеждение на съда...."

  Щях да приема този израз като неоспорима аксиома, ако "вътрешното убеждение" на съде на беше така дискредитирано от явни външни намеси, предимно от финикийски произход.
  В България няма друго установено мнение за правосъдието, освен това, че то се раздава "под масата".
  Затова "недопустимата намеса" се възприема от широката публика само като изгнил смокинов лист, зад който вече нищо не може да се скрие.

 22. 22 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1783 Неутрално

  Защо в 21 в. в България има извънредни съдилища!?

 23. 23 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 756 Неутрално


  съюзът на съдиите не коментира компетентността на съдя михайлова въпреки, че и трите и определения падат на горна инстанция. защо ли?

  всички у форумето наскачаха су танева, когато коментираше злоупотребите със средствата за земеделието, а по същество позицията на съюзът на съдиите е същото поведени.

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 24. 24 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#23] от "sarunka":

  въпросът не е в компетентността. като е некомпетентна, кой я е назначил за съдия? след като вече е магистрат, по дефиниция е компетентна. ушев много ои е компетентен? и въобще, кой го решава този въпрос с компетентността. Ушев няма административна и дисциплинарна власт над долната инстанция. ако е сметнал, че определението е неправилно, да го е отменил, но с правни аргументи, не с подигравки. всъщност определението е правилно. и понеже няма правни аргументи, се заместват от подигеавки. на принципа, ще го отменим, щото можем и това- от апелатина съдебна инстанция! ушев удари дъното. кой им е виновен, че като са писали европейската заповед, не са посочили данъчни престъпления? получиха екстрадицията, пък сега, дайте да ги съдим за кавото се сетим, и за убиййство ли могат да им повдигнат обвинения, след като те са екстрадирани за пране на пари?не разбира се. това са много важни принципи, които не рабирате, защото не искате да се поставите на мястото на обвиняемите. я си представете, че сте вие. ще искате ли ясен обвинителен акт, достъп до всички права, за да се защитите? разбира се, че да. тогава нямате право да ги отказвате на другите, пък било от убийци и изнасилвачи. цялата концепци на законността се крепи на еднаквото третиране, независимо колко симпатичен ни е обвиняемия. не прави другиму това, което не искаш да направят на теб. принцип, стар като света. иначе- следващите сте вие!

 25. 25 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#22] от "svoboden":

  защото в 21 век в българия се върна комунизмо-фашизма. ако някога си е отивал. просто беше в латентна фаза за няколко години докато се размине и се преразпределят парите, после изпълзя от дупката още по-уродлив

 26. 26 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#21] от "Дон Кихот":

  ако широката публика продължава да ви е критерий, занчи всияко за вас би трябвало да е точно. защо тогав се учудвате, че финикийските знаци са водещи? независимост на съда не се отстоява с коментари 'всички са маскари", дадени отстрани, а със защита на всяко едно независимо решение на съдия, който се е произнесъл въпреки финикиските знаци и ред руги знаци и натиски.

 27. 27 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#20] от "tsvetko_51":

  "мавъра" си спечели това прозвище, защото до днес не могат да му простят, че се опита да разхвърля авгиевите обори на комунистическата ни магистратува. затова не спечли втори мандат. затова е виновен за всичко, зъл гений. за съжаление, пред реформата за независма съдебна власт стои едно първо препятствие- липсата на честни избори. едва след това идва съпротивата от самата съдебна система, разядена от тумора на комунизма. едно реформаторско мнозинство в парламента ще разбие всяка съпротива, идваща от съдебната система и от силовите структури, които винаги са били мафиотски и винаги са включвали прокуратурата.

 28. 28 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#18] от "tsvetko_51":

  контролът за качество на едно съдебно решение по същество е само относно законосъобразността му, но не и относно професионализма на съдията. контрола за професионализъм не е по същество. би могло да има критерии за атестация - брой прозинесени в срок, влезли в сила, потвърдени от горна инстанция решения, групирани по трудност според предмета, броя страни, количество доказателства- обективни критерии, извън съществото на споровете. няма такова нещо като професионална атестация, включена в горноинстанционните мотиви. за тазкова нещо ВСС би следвало да започне дисциплинарно производства за налагане на най-тежкото наказание. защото нарушението е извършено от административен ръководител на съответния съд, в качеството му на горна инстанция, засегнал е независимостта на магистрат от долната инстанция. изключително нагло и тежко нарушение.

 29. 29 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 604 Неутрално

  До коментар [#7] от "Dariya Koleva":

  личността на обвиняемия е причина да приемем, че срещу него всички процесуални нарушения са оправдани. Браво и на двама ви! ще ви цитирам извод на комисията по петициите на ЕС по повод многото петиции срещи узпълнителния процес в България: Българите нямат елементарна правна култура. Май същотто важи и за наказателното право. Знаете ли защо правото ника не се интересува от вашите предубеждения относно тва кой бил обвинямия и неговата личност? Защото утре може да сте ВИЕ! и АЗ да не ви харевсам, и да одобрявам срещу вас да се извършат всички възможни процесуални нарушения. в резултат на което, аз ще съм ок с това да ви затворят доживот без съд и присъда. но дали вие ще сте ОК? ако сте ОК, продължавайте...ако не- тука и двамата философи относно личността на арабаджиеви, следва да се замислите и извините, ако не сте тролове разбира се.

 30. 30 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 604 Неутрално

  който иска, да си намери определението, има го навсякъде. За тези, които не разбират- казуса накратко- когато са поискали екстрадицията, нашите прокурори не са посочили на испанците престъпления против данъчната система. след като са получили екстрадицията, прокурорите включват такива в обвинителния акт. това е недопустимо. и не може да се санира. следва да се води отделен наказателен процес, само за тези данъчни престъпления, да се иска отделна екстрадиция от испанците и тогава да се повдигне обвинение, отделно. това кава определението. и е правилно. останалото е тролене, фашизъм, агресия, мутренска залоупотреба с власт, произвол, диктатура и терор, истинска диктатура на пролетариата, защото се упражнява чрез свинската преса, троловете, създаване на масово настроение сред лумпените. класика от времето на ленин...

 31. 31 Профил на dsc
  dsc
  Рейтинг: 604 Неутрално

  защо е важно един екстрадиран гражданин да бъде съде само за това, за което е екстрадиран- защото екстрадицията е драстично нарушение на правата, тежка репресия, и е допустимо само в крайно ограничени случай, като всяко едно обстоятелство, включително дали има основания за съмнение за извършване на престъпление, е абсолютно необходимо да се провери, за да се наложи екстрадиция. ето защо, екстрадицията важи само по отношение на ограничените обстоятелства, за които съдът в испания я е разрешил. екстрадираният трябва да бъде осъден за това, за което е поискана и разрешена екстрадицията, след което да бъде върнат, отново, екстрадиран и съден наново. само така се гарантира, че няма да се нарушат правата му. Ако допуснем изключение за един, правата на всички ни са загубени.

 32. 32 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 351 Неутрално

  Оставката на Живков от 10 ноември 1989 гарантира оцеляването на БКП като БСП. Не забравяйте, че през 1990 "новата" БСП печели изборите в България с измама докато в цяла Източна Европа старите компартии паднаха с фалита на Съветския съюз. У нас точно преименуваните комунисти написаха и приеха новата конституция през 1991. Те запазиха сталинистките правомощия на главния прокурор и затова сега имаме престъпника Гешев като тояга над главите си. Те запазиха топлата си връзка с бившия КГБ, тоест ФСБ в Русия.
  Тази прокуратура е съветска терористична организация която трябва да бъде напълно унищожена, иначе ще има тежки непоправими последствия за бъдещето на България

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 40. 40 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1565 Неутрално

  "административните ръководители" така и не искат да разберат, че са само "административни ръководители", а не "фюрери".... Няма да им дойде акъла докато нов парламент не им ореже бюджета с 2/3.....и да ги постави на мястото им......

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 42. 42 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1565 Неутрално

  Говори се за "независима съдебна власт"... а "вътрешната независимост" на съдиите къде е ? Кой ще ги защити от "вътрешните" фюрери ?

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 45. 45 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6798 Неутрално

  Той ВСС защитава само Гешев. Другите да се оправят сами.

 46. 46 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#30] от "dsc":

  били са дадени документи за данъчно престъпление,т.е. испанските магистрати са знаели и по същество испанският съд не е дал отказ за екстрадация за данъчно престъпление.

  "екстрадираният трябва да бъде осъден за това, за което е поискана и разрешена екстрадицията, след което да бъде върнат, отново, екстрадиран и съден наново. "- и това не е точно така. може да се спре наказателното производство до получаване на съгласие, а не да се отмени като "прцесуално негодни обвинениа"

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 47. 47 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#24] от "dsc":

  именно кой ги назначава тези съдии. много бързо забравихте красьо черничкия.

  когато в мотивите на една подобна съдиика прочетох експозето на ответника с правописните грешки даже, какво да си помисля ..?

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 48. 48 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#31] от "dsc":

  "защото екстрадицията е драстично нарушение на правата, тежка репресия"-невярно твърдение

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 49. 49 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 756 Неутрално

  До коментар [#30] от "dsc":

  "...по делото има влязло в сила решение на Върховния съд в Мадрид от 20 май 2020 г., в което изрично е посочено, че се разрешава изпълнението на европейската заповед за арест за извършено данъчно престъпление и въпросът е изяснен..."

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 50. 50 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 485 Любопитно

  "всеки съдия е компетентен да го реши правилно"

  Колкото и да е странно- аз продължавам да вярвам в това.

  По темата:
  Браво на ВСС.
  Макар да ссе е получило като разрешаване на спор в детската градина е хубаво от време на време да се припомнят базовите положения явно.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK