Все по-видим фактически център на власт, или за "подводните камъни" на прокуратурата

Обикновено свързваните с фигурата на главния прокурор проблемни аспекти, от гледна точка на фактически безконтролност и имунитет, всъщност са до голяма степен проявление на възможностите на самата институция.

© Велко Ангелов

Обикновено свързваните с фигурата на главния прокурор проблемни аспекти, от гледна точка на фактически безконтролност и имунитет, всъщност са до голяма степен проявление на възможностите на самата институция."Дневник" публикува в няколко части анализа на Андрей Янкулов, старши правен експерт в Антикорупционния фонд, заради важните въпроси, които повдига, решенията, които сочи, и фундаменталното значение на темата за постигане на върховенство на правото - проблем, отбелязан и от Европейския парламент. В първата част, която публикувахме, беше направен исторически обзор на прокуратурата и описание как функционират европейските прокуратури сега. Днес четете сравнение с българския модел. Андрей Янкулов доскоро беше прокурор, но напусна системата в знак на несъгласие със случващото се в нея.


IV. Къде сме ние


След Освобождението в България се въвеждат руските наказателнопроцесуални правила, които са изградени по френски образец, т.е. на континенталната правна система с традиционните ѝ и разказани накратко по-горе проявления относно наказателното правосъдие. Разследванията се провеждат от съдебни следователи (членове на окръжните съдилища, след 1935 г. се наричат "съдии-следователи") със съдействието на полицията; делата се внасят в съда от прокурора, а компетентен да прекрати разследването е единствено съдът. Следователно налице е типичното за френския процес поделяне на отговорността за досъдебната фаза между съда и прокуратурата.
След установяването на комунистическата власт прокуратурата се централизира, а прокурорът се превръща в основната фигура и "господар" на досъдебната фаза, докато следователите от органи на съда преминават първоначално към прокуратурата, а по-късно към МВР. Основното правомощие на прокуратурата обаче става не провеждането на наказателно преследване, а по съветски образец да осъществява общ надзор за законност върху поведението на администрацията и гражданите.


След демократичните промени се създава единна съдебна власт, включваща в себе си съд, прокуратура и следствие. Прокурорът продължава да има основна роля в досъдебната фаза, но постепенно се въвеждат редица форми на съдебен контрол - при извършване на принудителни и тайни действия по разследване, на мерките за неотклонение, на прекратяване на разследването и пр. Макар и с новата конституция да отпада функцията по общ надзор за законност, такъв на практика продължава да се упражнява от прокуратурата вече десетилетия.


Въпреки че с предоставянето на съда на множество съществени контролни функции във фазата на разследването прокурорът губи положението си на пълен господар (dominus litis) на досъдебното производство, той остава такъв на функцията по наказателно преследване при наказателните дела от общ характер. Единствено прокурорът продължава да решава самостоятелно и без никаква пряка външна процесуална намеса дали, на кого, кога и за какво да бъде повдигнато обвинение пред съда, т.е. притежава пълен монопол върху функцията по наказателно преследване. Прокурорът носи и цялата отговорност за разследването, като разследващите органи са му процесуално подчинени (с което приемаме съвременния германски модел за сметка на френския).


Българският наказателен процес, както всеки такъв в една съвременна правна система, прогласява принципите на състезателност и централно място на съдебното производство (чл. 7 и чл. 12 от НПК), но успоредно с това запазва философията на инквизиционния процес относно разкриването на обективната истина (чл. 13 от НПК), провеждане на пълно доказване още от досъдебната фаза (чл. 226 ал. 1 и чл. 246 ал. 1 от НПК) и ангажираността на съда в събирането на доказателства (чл. 107 ал. 2 от НПК). Следователно на съда е отредена типичната за континенталната система роля на активен субект в процеса по доказване и не може да бъде квалифициран като обикновен арбитър по англосаксонски модел на спора между страните по наказателното дело. Основна задача на процеса остава осигуряването на разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона (чл. 1 ал. 1 от НПК), за което трябва да способстват всички участващи в него държавни органи.


Нещо повече - активната роля на съда по континентален модел следва и от факта, че веднъж внесъл обвинителен акт в съда, прокурорът не може да се разпорежда с обвинението - нито може да го оттегли (може да не го поддържа при съдебните прения, но въпреки това за съда няма пречка да постанови осъдителна присъда), нито може да го измени, без това да бъде одобрено от съда.


У нас категорично действа принципът на задължителност на наказателното преследване (legality/mandatory principle), макар и тук също да има някои заемки от другата система. Например прокурорът има дискреция дали да предаде на съд, или да не образува/прекрати делото срещу, а съдът - дали да осъди, или не, непълнолетен извършител на престъпление с по-ниска степен на обществена опасност (чл. 61 от Наказателния кодекс (НК).


Липсата на възможност за дискреция в общия случай означава на практика, че осъществяването на наказателно преследване не би трябвало да се приоритизира (като в някакъв период се преследват например извършителите на определени престъпления за сметка на други, които няма да бъдат преследвани, защото това не представлява обществен интерес в конкретния момент). В този смисъл неотговарящо на принципа на задължителността би било твърдението, че прокуратурата осъществява "наказателна политика", ако основно нейно проявление би бил изборът какви престъпления и как да бъдат разследвани.


V. Прокурорските "подводни камъни", заложени след демократичните промени


Структурирането на съдебната власт с новата конституция представлява хибрид между положението преди и след 9 септември 1944. Прокуратурата е приближена към съда в единната съдебна власт с цел да бъде предпазена от политическо влияние. Използвана е формулировката, че структурата ѝ е в съответствие с тази на съдилищата (чл. 126, ал. 1 от Конституцията). Същевременно обаче, противно на това правило, от комунистическите конституции се запазва фигурата на главния прокурор (чл. 126, ал. 2 от Конституцията),
който не е съответен на никой орган в съда, доколкото няма "главен съдия", който да е позициониран над председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд, така както главният прокурор стои над административните ръководители на Върховна касационна и Върховна административна прокуратура, които са му заместници.


Прокуратурата продължава да съществува като строго централизирана и йерархична структура, на върха на която стои главният прокурор. Този модел на субординация обаче трябва да се признае, че следва не толкова от самия нов основен закон, колкото от заварената институционална култура, Закона за съдебната власт (ЗСВ) и НПК.


Фигурата на главния прокурор през годините се оформи като все по-видим фактически център на власт най-вече защото:


- Властта му в самата прокуратура е неоспорима вследствие на многото възможности за формално и неформално въздействие върху прокурорите и култивираната среда на подчинение;


- Ръководената от него институция притежава монопол върху това дали, на кого, кога и за какво да бъде повдигнато обвинение (функцията по наказателно преследване), което дава възможност напълно безконтролно да бъдат образувани/съответно да не бъдат образувани разследвания срещу един или друг, разследвания да "стоят на трупчета" и да бъдат активирани в подходящия момент и пр.


Същевременно самият факт на обвинението е достатъчно сериозно засягащ правната сфера на обвиняемия, последиците от него често са за продължителен период от време и не се ограничават само в рамките на наказателния процес, т.е. опасността от безконтролното упражняване на функцията по наказателно преследване е значителна. В редица случаи непосредствено след органите на досъдебното производство върху предполагаемия извършител отведнъж се изсипват куп други институции, които започват да го проверяват за всевъзможни потенциални прегрешения в полето си на дейност - Национална агенция за приходите, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, Инспекция по труда и пр.


Дори и в крайна сметка съдът да се произнесе за неоснователността на прокурорската теза и да оправдае подсъдимия по наказателното дело, пораженията вследствие на упражнената със и покрай самото обвинение държавна репресия са вече направени и може да се търси само тяхното възмездяване чрез ангажиране на отговорността на държавата. Особено в последните години, с постепенното узряване на част от гражданското общество, малка част от медиите и малцина политици, двойните стандарти при упражняването на наказателна репресия започнаха да се изсветляват по множество случаи, представляващи сериозен обществен интерес: към едни казуси се подхожда изключително активно - и процесуално, и извънпроцесуално, а други потъват в забвение и никой никога не разбира какво се е случило с тях;


- Прокуратурата продължи да упражнява т.нар. надзор за законност върху дейността на административните органи, което ѝ позволи не само да се позиционира като фактически регулатор на обществени отношения, в които няма работа, но и така удобно да упражнява власт, когато прецени за удачно, да печели точки пред общественото мнение от загриженост по този или онзи проблем и да респектира администрацията, а контрол върху тези ѝ властнически прояви също отсъства. Административната дейност се разпростира в множество различни сфери, в които работят съответни регулатори със специфична квалификация - когато реши да се намеси, прокуратурата на практика ги дублира, съответно пък, когато тя не прави нищо по даден въпрос от компетентността на някой държавен орган, последният често също бездейства, чакайки определено поведение да му бъде предписано от прокурор;


- В органа за управление на единната съдебна власт - Висшия съдебен съвет, влияе осезаемо върху съда. В резултат на нормативния монопол на прокуратурата върху функцията по наказателно преследване и фактически създалото се положение вследствие не само на регулациите, но и на институционалната култура, на неоспорване на властта на главния прокурор в самото държавно обвинение, се оказа в действителност, че той е имунизиран от каквото и да е наказателно разследване за дългия си мандат от седем години.


Успоредно с това, отново в резултат на същия този монопол върху функцията по наказателно преследване, се установи положението, че мнозинството от представителите на политическата квота (половината от изборните му членове - единадесет) в призвания да управлява магистратурата, и съответно да търси отговорност от магистратите, Висш съдебен съвет (ВСС) също не са склонни да се конфронтират с
човека на върха на органа, който обвинява. Вероятно давайки си сметка, че от калните борби на тепиха на младата демокрация никой не е излязъл съвсем чист и все нещичко за някое обвинение при желание винаги може да се намери, но пък може и да не се извади. Прибавяйки към политическата квота прокурорската и следователската (пет от 11-те от професионалната квота, останалите шест се избират от съдиите), се получава съвсем логичният резултат на имунитет и от всякаква, не само наказателна, но и каквато и да е друга отговорност на главния прокурор.


В обобщение на изложеното може да се каже, че обикновено свързваните с фигурата на главния прокурор проблемни аспекти, от гледна точка на фактически безконтролност и имунитет, всъщност са до голяма степен проявление на възможностите на самата институция ("правомощия" не би било съвсем точно отразяващо действителността определение, доколкото предполага конституционна основа, а такава не съществува при т.нар. общ надзор).


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (22)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3509 Неутрално

  " Ръководената от него институция притежава монопол върху това дали, на кого, кога и за какво да бъде повдигнато обвинение (функцията по наказателно преследване), което дава възможност напълно безконтролно да бъдат образувани/съответно да не бъдат образувани разследвания срещу един или друг, разследвания да "стоят на трупчета" и да бъдат активирани в подходящия момент и пр."

  За тия повече от 30 години преход, на всички у нас им стана ясно горното, без да са с юридическо образование ! То не че сегашния главен прокурор, като е уж с такова, знае повече от много неюристи ! Прокуратурата е най - сериозния инструмент в полза на мафията - факт !

 2. 2 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 214 Неутрално

  Олигарсите изпадат в ужас само от споменаването на името на главния прокурор.

 3. 3 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 644 Любопитно

  Гешефт няма ли да подаде #оставка? Или чака положителен рейтинг на прокуратурата 0 ?

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 4. 4 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2481 Неутрално

  Олигарсите изпадат в ужас само от споменаването на името на главния прокурор.
  —цитат от коментар 2 на Боби Бобев


  Особено Делян Пеевски, откакто не го свързаха с ДП и ДП1 от списъка. Всеки момент Гешев може да го озари просветление, според това към коя фракция на бившата ДС и КГБ натежи властовият баланс

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 5. 5 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 644 Весело

  Пееф и Борисов не са олигарси, както и всички от кръга на Доган, затова не ги закача :)

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 6. 6 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1169 Любопитно

  Безполезни текстове, ама щом ви е зор да ги пишете, пишете си ги! Гешев и с топ не можете да го мръднете, ама вие си се заблуждавайте колкото ви душа иска! Да, и ако щете ми вярвайте! Те тези, дето ви пълнеха главите със заклинания, ви докараха до 3,1% евентуален електорат на избори! Не вярвате ли? Ами ето ви линк за последното изследване: „Барометър" при избори днес: ГЕРБ №1, Слави Трифонов и ДБ под чертата“ - https://www.dnes.bg/politika/2020/11/12/barometyr-pri-izbori-dnes-gerb-1-slavi-trifonov-i-db-pod-chertata.469466 - че и цитат има: „За Демократична България изявяват желание да гласуват 3,1% от анкетираните“! Някой нещо да пита? Да не му е ясно? Да ви обяснявам ли колко бай Ахмед Хидроинженероглу е благодарен за едни десанти на плажа, на ТЕЦ-а, че и за разкрасяването на централата му с яйца и домати? Само чака удобен момент да му се отблагодари на десантчика и на тези около него! Не вярвате ли? Хм, ще повярвате, ще повярвате! После да няма „Ама защо сме тук, до шадравана?“!

 7. 7 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2481 Неутрално

  Безполезни текстове, ама щом ви е зор да ги пишете, пишете си ги! Гешев и с топ не можете да го мръднете, ама вие си се заблуждавайте колкото ви душа иска! Да, и ако щете ми вярвайте! Те тези, дето ви пълнеха главите със заклинания, ви докараха до 3,1% евентуален електорат на избори! Не вярвате ли? Ами ето ви линк за последното изследване: „Барометър" при избори днес: ГЕРБ №1, Слави Трифонов и ДБ под чертата“ - https://www.dnes.bg/politika/2020/11/12/barometyr-pri-izbori-dnes-gerb-1-slavi-trifonov-i-db-pod-chertata.469466 - че и цитат има: „За Демократична България изявяват желание да гласуват 3,1% от анкетираните“! Някой нещо да пита? Да не му е ясно? Да ви обяснявам ли колко бай Ахмед Хидроинженероглу е благодарен за едни десанти на плажа, на ТЕЦ-а, че и за разкрасяването на централата му с яйца и домати? Само чака удобен момент да му се отблагодари на десантчика и на тези около него! Не вярвате ли? Хм, ще повярвате, ще повярвате! После да няма „Ама защо сме тук, до шадравана?“!
  —цитат от коментар 6 на Santos


  Агенция Барометър, цитирана от вестник ПИК, напълно отговаря на интелектуалното ниво на средностатистическия поддръжник на управляващите.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 8. 8 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2481 Неутрално

  Безполезни текстове, ама щом ви е зор да ги пишете, пишете си ги! Гешев и с топ не можете да го мръднете, ама вие си се заблуждавайте колкото ви душа иска! Да, и ако щете ми вярвайте! Те тези, дето ви пълнеха главите със заклинания, ви докараха до 3,1% евентуален електорат на избори! Не вярвате ли? Ами ето ви линк за последното изследване: „Барометър" при избори днес: ГЕРБ №1, Слави Трифонов и ДБ под чертата“ - https://www.dnes.bg/politika/2020/11/12/barometyr-pri-izbori-dnes-gerb-1-slavi-trifonov-i-db-pod-chertata.469466 - че и цитат има: „За Демократична България изявяват желание да гласуват 3,1% от анкетираните“! Някой нещо да пита? Да не му е ясно? Да ви обяснявам ли колко бай Ахмед Хидроинженероглу е благодарен за едни десанти на плажа, на ТЕЦ-а, че и за разкрасяването на централата му с яйца и домати? Само чака удобен момент да му се отблагодари на десантчика и на тези около него! Не вярвате ли? Хм, ще повярвате, ще повярвате! После да няма „Ама защо сме тук, до шадравана?“!
  —цитат от коментар 6 на Santos


  Агенция Барометър, цитирана от вестник ПИК, напълно отговаря на интелектуалното ниво на средностатистическия поддръжник на управляващите.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 9. 9 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2777 Весело

  "Все по-видим фактически център на власт"
  ============
  Ами невидим ли да е?
  Законодателна, изпълнителна и съдебна....
  Прокуратурата е част от третата.
  Сега оплювана от четвъртата.

  Еретик
 10. 10 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 644 Весело

  Гешефтарските тролове страдат от липса на опорки в тия ковидни времена ;)

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 11. 11 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 214 Неутрално

  Гешефтарските тролове страдат от липса на опорки в тия ковидни времена ;)
  —цитат от коментар 10 на danvan


  За сметка на това, вие не се оплаквате от липса на такива.

 12. 12 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4444 Любопитно

  Олигарсите изпадат в ужас само от споменаването на името на главния прокурор.
  —цитат от коментар 2 на Боби Бобев


  Кои са "олигарсите"? Какво означава думичката "олигарх"?

  Благодаря за отговора!

 13. 13 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1169 Любопитно

  До коментар [#8] от "cinik":

  Ти изглежда си от най-потресаващо умните и най-поразяващо убавите, щом на линк от „Днес“ казваш, че е линк от ПИК! Браво, продължавай в същия дух! После да няма „Що сме при шадравана?“, нали?

 14. 14 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  До коментар [#2] от "Боби Бобев":

  САРКАСТИЧНО:

  Предлагам ти да посочиш няколко имена на изпаднали в ужас. Може би:
  Братята Домусчиеви, или
  Делян Пеевски, или
  Цеко Минев, или
  Цветелина Бориславова...?

 15. 15 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1639 Весело

  До коментар [#6] от "Santos":

  Магдалинчев, бояне, ти ли си, брато?

 16. 16 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 214 Неутрално

  [quote#12:"vassilun"][/quote]

  От Уикипедия:
  От XIX в. насетне олигархията се разглежда все повече не като форма на държавно управление, а като начин на управление на организации (профсъюзите и политическите партии например), при който не богатството, а властта е в основата на привилегирования статус. В управлението на такива организации започват да се проявяват олигархични тенденции поради няколко причини. Управляващите олигарси разполагат с повече и по-пълни знания за организацията; колкото по-дълго заемат длъжността си, толкова повече реална власт концентрират в ръцете си; ТЕ СЪУМЯВАТ ДА МАНИПУЛИРАТ ИНФОРМАЦИЯТА и дори конкретни събития в своя полза. С течение на времето този процес се развива и олигарсите стават незаменими като управляващи на организацията. В резултат на това подчинените в организацията или членовете на политическата партия са принудени да отдадат още власт на управляващите, които укрепват още повече позициите си и процесът се задълбочава.

  Моля, пак заповядай ако нещо не можеш да се справиш с търсачката.

 17. 17 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  До коментар [#2] от "Боби Бобев":

  Прочети какво значи олигарх. Точно те най-малко треперят

 18. 18 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2646 Неутрално

  [quote#12:"vassilun"]
  —цитат от коментар 16 на Боби Бобев
  От Уикипедия: От XIX в. насетне олигархията се разглежда все повече не като форма на държавно управление, а като начин на управление на организации (профсъюзите и политическите партии например), при който не богатството, а властта е в основата на привилегирования статус. В управлението на такива организации започват да се проявяват олигархични тенденции поради няколко причини. Управляващите олигарси разполагат с повече и по-пълни знания за организацията; колкото по-дълго заемат длъжността си, толкова повече реална власт концентрират в ръцете си; ТЕ СЪУМЯВАТ ДА МАНИПУЛИРАТ ИНФОРМАЦИЯТА и дори конкретни събития в своя полза. С течение на времето този процес се развива и олигарсите стават незаменими като управляващи на организацията. В резултат на това подчинените в организацията или членовете на политическата партия са принудени да отдадат още власт на управляващите, които укрепват още повече позициите си и процесът се задълбочава. Моля, пак заповядай ако нещо не можеш да се справиш с търсачката.[/quote]

  Ами прочети го де ! Само като го намериш , не става ! Трябва да четеш с разбиране/ фунгционална грамотност/

 19. 19 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 214 Неутрално

  [quote#18:"hodounski"][/quote]

  Ами прочетох го, преди да го поствам, без да чакам подканата ти. Някой олигарх да познаваш, който отговаря на тези изисквания, особено относно информацията? А?

 20. 20 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 214 Неутрално

  До коментар [#2] от "Боби Бобев":Прочети какво значи олигарх. Точно те най-малко треперят
  —цитат от коментар 17 на hodounski


  Да бе. Затова двама са в чужбина.

 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7072 Неутрално

  А има и още нещо, че гл. прокурор в България е некомпетентен и зависим, а това го прави още по-опасен.

 22. 22 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 4538 Неутрално

  Олигарсите изпадат в ужас само от споменаването на името на главния прокурор.
  —цитат от коментар 2 на Боби Бобев


  Прокуратурата ги хваща, а съдът ги пуща, щп е то?

  Корумпирани съдии, ама до сега някой да е правил анализ за коруптни съдии? Не, защото олигарсите не дават пари за подобни анализи!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK