Около 90% от глобите за неносене на маска са отменени от съда

В масовия случая в акта не пише за какво е наложена глобата. Много санкции са наложени след отмяната на заповедта за задъжителните маски.

© Юлия Лазарова

В масовия случая в акта не пише за какво е наложена глобата. Много санкции са наложени след отмяната на заповедта за задъжителните маски.След като прегледа съдебната практика за глобите за разходка в парка, адвокат Силвия Петкова прегледа и делата за неносене на маска. Анализът е препубликуван от страницата й. Заглавието е на "Дневник".


Първата вълна на коронавируса у нас сякаш изненада изпълнителната власт в лицето на министъра на здравеопазването, който последователно издаваше заповеди, а впоследствие ги отменяше или изменяше, включително и няколко часа след издаването им. Тази практика доведе до хаос в административно-наказателната дейност, който се отрази и на законосъобразността на наложените наказания за неспазване на противоепидемичните мерки, включително и на наложените глоби за неносене на маска на открити и закрити обществени места.


За изготвянето на този материал са разгледани 125 съдебни решения на районните и административните съдилища в страната. Статистически погледнато, едва около 10% от наложените глоби за неносене на маска са потвърдени, а останалите 90% са отменени на различни основания. В много случаи отмяната на така наложените глоби е потвърдена на всички съдебни инстанции.
Следва да се отбележи, че тези 10% от наложените глоби са потвърдени след разглеждане на спора по същество. В останалите случаи или до преглед по същество изобщо не се е стигало, заради наличие на съществени процесуални нарушения, или нарушението е било определяно като "маловажен случай".


Ще разгледаме най-често срещаните причини за отмяна на наказателните постановления, с които се налагат глоби за неносене на маска на открити и закрити обществени места.


Отмяна поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила


Подобно на вече анализираната съдебна практика във връзка с наложените глоби за разхождане в парка, както и за посещение на детски площадки, спортни и други съоръжения на открито, тук също най-често срещаното основание за отмяна са допуснатите най-разнообразни съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване правото на защита на наказаното лице.


Защо спазването на процесуалните правила е толкова важно?


Адмистративно-наказателният процес е строго формален, първо, поради факта, че с него се засягат основни права и задължения на гражданите. На второ място, неговият формализъм се обосновава и от факта, че административното наказание представлява форма на "наказателно обвинение" по смисъла на Европейската конвенция за защита правата на човека в частта относно уредбата на правото на справедлив съдебен процес.


За да бъде обезпечено ефективното му упражняване е необходимо както да бъде спазено правото на защита на наказания (т.е. да може да разбере за какво нарушение, при какви обстоятелства и на какво основание е наказан), така и да се осигури възможност на решаващия съд да прецени основателността на обвинението за извършено административно нарушение.


Най-често допусканите процесуални нарушения са:


1. недостатъчно ясно описание на фактите и обстоятелствата, при които е извършено нарушението;


2. неправилна правна квалификация;


3. налагане на глоба след отмяна на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се вменява задължение за носене на маски на открити и закрити обществени места;


4. нередовно връчване на акта за установяване на административно нарушение;


5. неправилно оповестяване на заповедите на министъра на здравеопазването, с които се въвеждат противоепидемични мерки.


Недостатъчно ясно описание на фактите и обстоятелствата, при които е извършено нарушението


Отбелязването на т. нар. от закона "фактическо основание" в акта за установяване на административно нарушение и в издаденото въз основа на него наказателно постановление е един от задължителните елементи на двата акта, който осигурява спазването правото на защита на наказаното лице. По същество фактическото основание представлява максимално точно и ясно описание на фактите и обстоятелствата, при които е извършено нарушението.


Например за достатъчно ясно описание на фактическото основание може да се приеме следното: На 18.04.2020 г. около 18.30 ч. жалбоподателят Иван Петров се движил пеш по бул. "Витоша" в района на №15 в посока от Съдебната палата към Националния дворец на културата, представляващо открито обществено място, без да има поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо устата и носа.


В много голяма част от разгледаните случаи съдилищата са констатирали, че липсва такова описание на фактите и обстоятелствата, при които е извършено нарушението.


Неправилна правна квалификация


Неправилната правна квалификация е най-масовата причина за отмяна на наказателните постановления, с които са налагани глоби за неносене на маска на открити и закрити обществени места.


Видно от прегледаната и анализирана съдебна практика, неправилната правна квалификация се среща в няколко разновидности.


На първо място, това е неправилното посочване или липсата на посочване изобщо на нарушената противоепидемична мярка. В масовия случай в актовете за установяване на административните нарушения и издадените въз основа на тях наказателни постановления е записвано бланкетно "не спазва въведените в страната противоепидемични мерки", без да се отбелязва изрично, че нарушението е свързано с неносене на маска на обществени места.


На второ място, сред често срещаните случаи на неправилна правна квалификация е посочването на неправилна заповед на министъра на здравеопазването, неправилна част от нея или на неправилна разпоредба от Закона за здравето. Това проявление на неправилната правна квалификация е напълно оправдано и разбираемо, предвид факта, че издадените заповеди за въвеждане на противоепидемични мерки бяха многократно променяни и отменяни, бяха неясни, а неясни бяха и формулировките на законовите разпоредби. Най-честият случай е посочването на норма, която не предвижда задължително поведение и няма санкционен характер, а предвижда единствено правомощия на министъра на здравеопазването да въвежда противоепидемични мерки.


Накрая, коментираното нарушение много често се е проявявало и в неправилна връзка между нормативните разпоредби и по-точно посочване единствено на бланкетната законова норма на чл. 209а от Закона за здравето, без да се направи необходимото препращане към нарушената точка от заповедта на министъра, уреждаща конкретната противоепидемична мярка.


Налагане на глоби за неносене на маска след отмяна на заповедта на министъра на здравеопазването


Това основание за отмяна е ясно и няма нужда от допълнително обяснение. Случаите, в които на граждани са били наложени глоби за неносене на маска на открити и закрити обществени места, след като заповедта на министъра е била отменена от самия него, са изненадващо много.


Това, накратко, означава, че са издадени наказателни постановления за несъществуващо нарушение, а разноските за воденето на делата за тяхната отмяна са възложени в тежест на съответната областна дирекция на МВР.


Нередовно връчване на акта за установяване на административно нарушение


Според Закона за административните нарушения и наказания актът, с който е установено административното нарушение, трябва да бъде подписан от нарушителя. Смисълът на тази разпоредба е, първо, нарушителят да узнае причината, поради която е наказан, и второ, ако желае, да се възползва от възможността за подаване на възражение срещу констатациите в него. Редовното връчване на акта е условие, което също е свързано със спазване правото на защита.


Неправилно оповестяване на заповедите на министъра на здравеопазването, с които се въвеждат противоепидемични мерки


С обявяването на извънредното положение във връзка с разпространението на COVID-19 в страната и със започване издаването на заповеди от страна на министъра на здравеопазването за въвеждането на противоепидемични мерки, в юридическите среди възникна въпросът за правния характер на тези заповеди и по-точно дали те са общи или нормативни административни актове.


Макар на пръв поглед въпросът да е изцяло теоретичен, всъщност значението на правния характер на тези заповеди има практическо проявление и се изразява в различния начин на оповестяването им и в това дали могат да бъдат издавани в неотложни случаи при неспазване на някои от законовите правила за оповестяване.


Ако се приеме, че заповедите на министъра на здравеопазването са нормативни административни актове, то оповестяването трябва да стане чрез публикуването им в "Държавен вестник", както и да бъде спазена стриктно процедурата за обществено обсъждане. Нормативните административни актове не могат да се приемат в неотложни случаи.


От друга страна, ако заповедите на министъра на здравеопазването се приемат за общи административни актове, за оповестяването им е достатъчно публикуването им на страницата на Министерството на здравеопазването. Освен това, те могат да се приемат в неотложни случаи и някои от правилата за издаването им (напр. общественото обсъждане) могат и да не бъдат спазени.


В прегледаната съдебна практика по делата за отмяна на наказателни постановления, с които са налагани глоби за неносене на маска на обществени места, съдилищата са приемали заповедите за приемане на противоепидемични мерки като нормативни административни актове, които в случая не са оповестени по надлежния ред, а именно чрез обнародване в "Държавен вестник".


Отмяна на наложени глоби за неносене на маска поради противоречие с целта на закона


Противоречието с "целта на закона" е самостоятелно основание за отмяна на административни актове, макар че по същество представлява материална незаконосъобразност.


В случая във връзка с вменяването на задължението за носене на маски, целта на закона е да се опази животът и здравето на гражданите, като се ограничи или предотврати разпространението на инфекциозното заболяване COVID-19. Тази цел може да се постигне, когато е налице застрашаване на посочените блага, например при струпване на хора и невъзможност за спазване на достатъчна дистанция.


Стъпвайки на тази логика, съдилищата в страната са отменяли наказателни постановление за налагане на глоба за неносене на маска на обществено място поради това, че например, велосипедист по време на движение по улицата не е бил с поставено предпазно средство, покриващо устата и носа. Мотивите на съда са, че "спирайки жалбоподателя по време на движението му с велосипед и подреждайки го на опашка, за да му бъде съставен АУАН в рамките на провеждана "акция" или "операция", проверяващите не са отчели факта, че поведението му не представлява нарушение и че целта на издадената заповед на министъра за налагане на социална дистанция на практика е изпълнена. Съставяйки АУАН, а по-късно и НП, административно-наказващият орган е допуснал нарушение на материалния закон".


Същата логика е използвана от съдебните състави при отмяна на глоби за неносене на маска в случай на свалянето ѝ за прием на храна, вода и лекарства.


Отмяна на наложените глоби за неносене на маска поради наличие на маловажен случай


В редките случаи, в които съдилищата са стигали до разглеждане на случая по същество, много от тях са приемали, че извършеното нарушение представлява маловажен случай.


Според закона такъв е налице тогава, когато извършеното деяние с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на деяние от този вид.


Сред разгледаните от съдилищата казуси, като маловажни са приети например случаи, в които нарушителят е излязъл за кратко от личния си автомобил, без да постави маска, но не е имало никой в непосредствена близост до него.


В заключение


Разгледаната съдебна практика показва една изключително притеснителна тенденция, а именно, че в цялата страна е създаден правораздавателен хаос поради липса на цялостна стратегия, свързана с обмислено приемане на ефективни и най-вече законосъобразни противоепидемични мерки.


Притеснителна е и последователната неспособност на контролните органи да издават съответстващи на законовите правила административни актове. Тази неспособност води до масова отмяна на наложени глоби за неспазване на противоепидемични мерки без, в повечето случаи, да се стига до разглеждане на въпросите по същество.


За пълнота на изложението следва да се отбележи, че голяма част от съдебните състави са констатирали наличие на формално нарушение на задължението за носене на маска, но въпреки това глобите са отменяни на процедурно основание заради груби ограничения на правото на защита.


В тази връзка, предприемането на противоречащи на закона противоепидемични мерки (без да се коментира тяхната ефикасност, доколкото това е предмет на медицинската наука) и издаването на незаконосъобразни актове за нарушаването им може да доведе до обратния на търсения от закона ефект, а именно застрашаване на живота и здравето на гражданите, поради наслагване на усещане за безнаказаност у някои от тях.


Това пък от своя страна, води по-скоро до мотивиране към неспазване на противоепидемичните мерки от страна на привържениците на конспиративните теории и недобросъвестните граждани, отколкото да се осигурява ефективна превенция при разпространението на COVID-19.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (57)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2510 Гневно

  "изпълнителната власт в лицето на министъра на здравеопазването, който последователно издаваше заповеди, а впоследствие ги отменяше или изменяше, включително и няколко часа след издаването им" - значи ли, че сега дори не си посипват главите с пепел?! Поне за свое успокоение, че нито целта на закона е постигната, нито - НАЙ-ВЕЧЕ, целта за здравето на хората е най-важна за всички! Първата вълна ни "разклати" със студената смърт на първите жертви, поредните вълни ни потапят към дъното, за разлика от празните глави на БГ ОПравниците, стърчащи от позиции, от които нямат нито отношение към реалността, нито към работата, която трябва да вършат. Отношението на хората било такова и онакова, но най-вече виновно, че ТЕ още са на власт.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 2. 2 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 124 Неутрално

  Щом като Съдът пусна на свобода убиецът Джок Полфрийман,
  не се учудвам на отменените глоби.

 3. 3 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1216 Любопитно

  И какво излиза, че 90% от наложените глоби за неносене на маска от полицаите са отменени защото не знаят как да си вършат работата. И за благодарност, че са не компетентни и не могат да изпълняват задачите си, им бяха вдигнати с 15% заплатите за сметка на детските надбавки. Аз ако съм толкова некомпетентен в работата която върша никога няма да ми увеличат заплатата, колкото кафета и цигари да изпуша в знак на протест!

 4. 4 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1216 Весело

  Щом като Съдът пусна на свобода убиецът Джок Полфрийман, не се учудвам на отменените глоби.
  —цитат от коментар 2 на bib45647808


  Съдът съблюдава за правилното изпълнение на написаните закони! Като са написани калпаво законите, не се сърди на съда, че издал решение за спазването им!

 5. 5 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  Щом като Съдът пусна на свобода убиецът Джок Полфрийман, не се учудвам на отменените глоби.
  —цитат от коментар 2 на bib45647808


  Много повърхностно сравнение. Съдът се произнася по представените му документи - в случая такива са представени от защитата и обвинението, та защо не предположиш, че прокуратурата го е дала през пръсти този случай? Същата работа е и при глобите, но по-скоро самото основание за налагането е нефелно и няма адвокат, който да го защити с аргументи пред съда! От твоето изказване излиза, че съдът иска да бойкотира разпоредбите на "Любимото" правителство, само такава простотия не бяха тиражирали герберете, за да оправдаят некадърността си. Но какво да очакваме като 44-то НС е произвело над 80% брак - нефелни закони. И това не е статистика на НПО или опозиция, а на Държавната Агенция за Контрол работата на НС, към НС. Да и аз не знаех, че сме имали такова нещо, но факт! Разбираш ли преди 4 години какви некадърници сме си избрали?

 6. 6 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  "Притеснителна е и последователната неспособност на контролните органи да издават съответстващи на законовите правила административни актове."

  И същите тези "контролни органи" на МВР, които така добре бият протестиращи зад колоните на МС, но са неграмотни да напишат един акт и така застрашават здравето на хората, сега настояват за още пари.

 7. 7 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1302 Неутрално

  На голяма част от пишещите тук им е трудно да отидат в 8 сутринта до кварталния магазин и не са виждали, че сутрин рано в студените часове се вижда, как излизат кълба пара от лицето на хората въпреки правилно поставената маска и покритото лице. И това е съвсем естествено, щом могат да дишат с маска, значи маската пропуска въздух. Маските пазят околните от напръскване със слюнка при говорене и от кухане, ако е покрит носа.

 8. 8 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  Щом като Съдът пусна на свобода убиецът Джок Полфрийман, не се учудвам на отменените глоби.
  —цитат от коментар 2 на bib45647808


  Джок е герой, уби синчето на "недосегаемите"(ама явно са) на ДС, а тези мишки без маските - те са убийците

  15.02.1989 - 07.02.2018
 9. 9 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 869 Неутрално

  Законът в България е "као врата у широко поле", поради което сме с 3 милиона по- малко за по- малко от 3 години и сме на път да се затрием като народ и държава; затова сме на трето място по смъртност от ковид-19 и на 13 по брой на заразените и то на онези случаи, които са официално регистрирани (защото и регистрите ни за нищо не стават!).

 10. 10 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3154 Неутрално

  Щом като Съдът пусна на свобода убиецът Джок Полфрийман, не се учудвам на отменените глоби.
  —цитат от коментар 2 на bib45647808


  Тъй тъй

  Друго си е да живееш в СЕВЕРНА КОРЕЯ

  Там КОЙТО ЦАРЯ и ЦАРЕДВОРЦИТЕ кажат - той е и убиец и нарушител и всякакъв

  и такива глезотии като ГЛОБИ затвори и ОСВОБОЖДАВАНИЯ НЯМА

  Разстрел за по-леките случаи - ДОЖИВОТЕН КОНЦЛАГЕР -

  включително ЗА ВСИЧКИ ОТ ФАМИЛИЯТА ДО ДЕВЕТО КОЛЯНО

  Какви са тия либерастки гейропски и хамериканска глезотии !!!!

  както биха се изразили мъжкарите ПУТИНДЖИИ

  и СТАРООБРЕДНИТЕ СЪВЕТЧИЦИ

 11. 11 Профил на krasenoFski
  krasenoFski
  Рейтинг: 335 Неутрално

  Той съдът е един съд...........

 12. 12 Профил на hav08635628
  hav08635628
  Рейтинг: 98 Любопитно

  Дали извънземните са в зеления коридор...
  бързо да си кажат тези,
  които дишат анаеробно и са във форума

 13. 13 Профил на zahariy
  zahariy
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Човек сам, като няма никаква култура на поведение и е безотговорен, няма съд който да го научи на обратното.

 14. 14 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2172 Неутрално

  Калинки на власт, калинки по улиците, какво да сътворят, освен неработеща глупост.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 15. 15 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1222 Неутрално

  Интересно е дали Бойко и Каракачанов (и двамата са глобени за неносене) са обжалвали и са се стиснали за 300 лв. Е това ще е голяма новина!

 16. 16 Профил на barona3
  barona3
  Рейтинг: 642 Неутрално

  Глоби, дрън дрън. Само се отчита дейност за да се взимат заплати.

 17. 17 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  Съдът в случая толерира нарушителите. Мотивирайки се на мантрите за разни права и свободи. Да не забравяме, че ролята на маската е да защитава околните, а не толкова носещия я. В смисъл идиотът, който я е свалил съзнателно нарушавайки всякакви наредби, застрашава живота на околните. Обаче българският съд "бди" над някакви права и свободи

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 18. 18 Профил на kwy38371721
  kwy38371721
  Рейтинг: 833 Неутрално

  И след това се чудим защо имаме около 4000 заразени на ден,след като и българският съд подържа неносенето на маски.
  Глобите били незаконни!?Ами да си мрем законно тогава,понеже някой полуидиот се е качил без маска в автобуса или метрото и вече знае,че и да бъде глобен,няма да плаща.

 19. 19 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 1023 Неутрално

  И след това се чудим защо имаме около 4000 заразени на ден,след като и българският съд подържа неносенето на маски.Глобите били незаконни!?Ами да си мрем законно тогава,понеже някой полуидиот се е качил без маска в автобуса или метрото и вече знае,че и да бъде глобен,няма да плаща.
  —цитат от коментар 18 на kwy38371721


  Българският съд не е виновен, че законотворците не могат да да напишат 2 изречения смислено и в унисон с конституцията.

 20. 20 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  До коментар [#18] от "kwy38371721":

  Както трябва да се спазват правилата против епидемията, така трябва да се спазват и процедурите. Не може да напишеш "не спазва противоепидемичните мерки" и да смяташ, че си си свършил работата, защото това може да означава какво ли не - че не си носил маска, нарушил си карантината, отворил си дискотека и т.н. Милиционерите са си останали на нивото отпреди 1989, когато само със записка "представлява опасност за държавната сигурност" можеха да те изпратят в Белене.

 21. 21 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1520 Неутрално

  Адвокат да си в наше време... Хора умират, а те правят добри хонорари от обжалването на санкциите за неспазване на въведените мерки. Докато не се разболеят и самите те, поради същото неспазване.

  Norman Granz е гласувал за Румен Радев на балотажа през 2016 г.
 22. 22 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 667 Неутрално

  Че управляващите ни са некомпетентни боклуци е чсно, но явно съдиите са калинки или обикновени престъпници! В България никой не наказва съдиите! Нали едно време тези изверги забраниха да се използват за доказателство снимките от камерите. Тогава смъртноста от катастрофи скочи 4 пъти! Много хора загинаха заради тези извергим но никой от тях не беше наказан! А неграмотниците плюещи полицаите какво биха правили на тяхно място? Не че оправдавам полицаите, но без хора неспазващи законите може, но представете си как ще бъде без полиция?

 23. 23 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 667 Неутрално

  До коментар [#18] от "kwy38371721":

  Идиоти са съдиите! Едно време Сакашвили беше уволнил всички съдии и ги беше подменил с нови! Същото направи и с полицаите. Тгава корупцията и престъпноста чуствително намаля! Ако могат да бъдат уволнени всички съдии и начначени нови, както всички рокурори и следователи, то нещата и при нас щяха да тръгнат!

 24. 24 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 930 Весело

  Барнк Ръбъл - законодател.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 25. 25 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 798 Неутрално

  Заглавие като това директно става опорка на антимаскърите. Малцина ще се задълбочат, за да разберат, че огромната част от глобите са паднали заради неправилни процедури. Повечето ще решат, че глобите са паднали, защото задължението да носят маски им "отнема правата". Ма те адвокатите ако сега в тая мътна вода не се нагушат, кога? 😀

 26. 26 Профил на trial_jezz
  trial_jezz
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Съдът в случая толерира нарушителите. Мотивирайки се на мантрите за разни права и свободи. Да не забравяме, че ролята на маската е да защитава околните, а не толкова носещия я. В смисъл идиотът, който я е свалил съзнателно нарушавайки всякакви наредби, застрашава живота на околните. Обаче българският съд "бди" над някакви права и свободи
  —цитат от коментар 17 на venci4


  Значи, докато бе удобно, издигаха интересът на индивида на пиядестал. Немислимо бе за тях, заради интересите на мнозинството да се жертват индивидуалните "права и свободи".
  Сега, когато планът им да ни поробят влезе в нова фаза, "убавците" обърнаха палачинката на 180° и вижте го, какви ги плещи - първи либералец и едновремешен борец за права и свободи!

  Българи, виждате ли ги типове ка'о този. Това са новите болшевики - хората, от които вие изначално трябва да страните. Просто не правете бизнес с тях. Лишете ги от контакти. Ембаргото е тяхната най-добра награда.

  “Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.” ― Martin Luther King Jr.
 27. 27 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4011 Неутрално

  " Разгледаната съдебна практика показва една изключително притеснителна тенденция, а именно, че в цялата страна е създаден правораздавателен хаос поради липса на цялостна стратегия, свързана с обмислено приемане на ефективни и най-вече законосъобразни противоепидемични мерки."

  Хаос, некадърност, непознаване на закона - ЗАНН, правилата по връчването на акта за нарушението, произволни отмени от министъра на собствените си предходни заповеди....с една дума: ГЕРБ !

 28. 28 Профил на valerie pvi
  valerie pvi
  Рейтинг: 321 Неутрално

  Човек сам, като няма никаква култура на поведение и е безотговорен, няма съд който да го научи на обратното.
  —цитат от коментар 13 на zahariy


  Ами затова са затворите, Не че учат на нещо , но ако друго не помага..

 29. 29 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5842 Неутрално

  Покриването на лицето е забранено по конституция.

 30. 30 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2351 Весело

  До коментар [#3] от "Бай Гадьо":

  Не си съвсем прав. Във всяка нормална фирма, ако си толкова некадърен, колкото 99% от личния състав на МВР, не просто няма да ти вдигнат заплатата, ами ще те изхвърлят още в пробния период.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 31. 31 Профил на enter_k
  enter_k
  Рейтинг: 1675 Неутрално
 32. 32 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2025 Неутрално

  До коментар [#17] от "venci4":

  Я се скрий бе. Длъжен бил някой да носи парцал на устата щото тебе те е шубе, няма такъв филм. Фереджета и бради кога ще правите задължителни?

 33. 33 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2025 Неутрално

  До коментар [#21] от "nv":


  Кога не са умирали хора?

 34. 34 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4373 Неутрално

  Адвокат да си в наше време... Хора умират, а те правят добри хонорари от обжалването на санкциите за неспазване на въведените мерки. Докато не се разболеят и самите те, поради същото неспазване.
  —цитат от коментар 21 на nv


  След което започват да се оплакват от докторите, а може и някое дело да им заведат.

 35. 35 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  Потвърждава убеждението ми от март месец, че на това правителство не може да се разчита да ни помогне да се справим с пандемията. Както и факта, че предприеманите мерки целяха утвърждаване на диктатурата на Борисов, оставането му на власт, поддържане на медийния му образ и спокойствието на господарите му. Първото за моя приятна изненада не успя да го постигне. Положителния имидж пък го е постигнал единствено в неговите си представи. Един отвратителен резултат от всичко това е връщането на милиционерщината, особено в полицията.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 36. 36 Профил на stem
  stem
  Рейтинг: 284 Разстроено

  Чудничко... Дали има и статистика колко от тези "принципни съдии" са се заразили и са оревали орталъка да ги приемат в болница?Заразени от неспазващи елементарни мерки "антиваксъри", "антимаскъри" и други "свободолюбиви" безотговорни идиоти? На които маските им били пречели да говорят?
  Ревете за прокуратурата, но истината е, че не само тя - цялата съдебна система вони. Формални причини за отмяна на наказателно постановление почти винаги могат да се намерят. Нашите съдии в голямата си част така и не разбраха, че освен "буква на закона" има и "дух на закона".

  Левичаро-либералстващите се заклеха да воюват до пълна победа на здравите сили над здравия разум!
 37. 37 Профил на trial_jezz
  trial_jezz
  Рейтинг: 559 Неутрално

  До коментар [#36] от "stem":

  Ей го е и следващия болшевик! :)

  Много ви е яд, че боко и компанията предатели като самите вас не смеят да ни сложат прангите, а комрад?!
  До скоро не пропускахте да ревете с/у диктатурата на мнозинството, да оплювате всеки несъгласен с мнението ви, да лепите етикети и да правите всичко де що може за разделението на българите. Днес обаче - неееее...загрижили се те за Ганьо, когото не пропускате да укорите, да омаскарите и да смажете психически!

  Неее, комрад. Ти просто още не си разбрал, че ти и човечетата с менталност като твоята сте се засилили с 300 само и единствено натам, където изначално принадлежите - към бунището на историята!

  Настоение: погнуса

  “Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.” ― Martin Luther King Jr.
 38. 38 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3859 Неутрално

  В малките населени места масово хората не носят маски!

 39. 39 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3859 Неутрално

  До коментар [#3] от "Бай Гадьо":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Прав сте на 100% , но у нас ченгетата винаги са били с привилегии!

 40. 40 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Еми браво на адвокаите и гражданите. Сигурно ще могат да осъдят и лекарите от Пловдив. Ама това няма д апромени ситуацията - заразата ще си върви, а за болните няма да има как да се погрижат.

 41. 41 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2820 Неутрално

  Да не се чудите що ще умрат много хора.

 42. 42 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2820 Неутрално

  Еми браво на адвокаите и гражданите. Сигурно ще могат да осъдят и лекарите от Пловдив. Ама това няма д апромени ситуацията - заразата ще си върви, а за болните няма да има как да се погрижат.
  —цитат от коментар 40 на znaya


  Важни са правата на хората, а това че ще умрат много хора - няма значение.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Ако законова държава и правов ред ще е тържество на буквоядството - аз ги не ща.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 46. 46 Профил на itwasalladream
  itwasalladream
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Троловете еднокнижници пак плещят нелепици от нямане какво да напишат заради втрещяващата некадърност на индивидите, които защитават срещу заплащане. Съдът не е морален, а законов арбитър. Когато при глобата не е спазен законът, съдията няма как да каже "абе карай, важното е да се порицават нарушителите, защото въпросът е за здравето на хората", а взема решение на база представените му доказателства. Не е негова вината, че родният милиционер е с отрицателен коефициент на интелигентност и среща трудности да състави един акт. 90% е фрапираща статистика. Това на практика означава, че милиционерите знаят само, че трябва да ходят насам-натам и да глобяват, а как ще го правят, тях не ги касае. Да хванем ли бас, че в евентуална класация на държавите по този показател (най-много отменени глоби за неносене на маска ), ние пак ще оглавяваме класирането?

 47. 47 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7447 Неутрално

  Сигурно има и друг начин да наложат нещо,проблема е, че обществото, няма капка доверие в управляващите, които непрекъснато го лъжат..

 48. 48 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Браво това само показва колко прогнила е цялата история с настинката. Когато няма правно основание да се налага глоба тя трябва да се отмени.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 49. 49 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Никога не вярвай на адвокат. Те са професионални лъжци. Но нека да си говорят лъжите в съда, а не по медиите. Съдиите в РБ са продажни и корумпирани. Те ще направят всичко за пари. Гнили ябълки.

 50. 50 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Браво това само показва колко прогнила е цялата история с настинката. Когато няма правно основание да се налага глоба тя трябва да се отмени.
  —цитат от коментар 48 на radelmarfx


  Какво точно е прогнило и защо да няма правно основание?

 51. 51 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 282 Неутрално

  До коментар [#50] от "валентин николов":

  Ако има правно основание съда няма да премахне 90% от глобите. Какво има да разбереш. Идеята че се налагат глоби за нещо което не съществува е нормално и съда да ги премахне защото са против закона.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 52. 52 Профил на Борис Иванов
  Борис Иванов
  Рейтинг: 504 Неутрално

  И след това се чудим защо имаме около 4000 заразени на ден,след като и българският съд подържа неносенето на маски.Глобите били незаконни!?Ами да си мрем законно тогава,понеже някой полуидиот се е качил без маска в автобуса или метрото и вече знае,че и да бъде глобен,няма да плаща.
  —цитат от коментар 18 на kwy38371721


  Чете ли статията, глупако, или само заглавието ?

 53. 53 Профил на Един заблуден
  Един заблуден
  Рейтинг: 114 Неутрално

  Ей, така и не разбрахте, че маските не спират Корона вируса, ама пак се опирате на тях. Така и не разбрахте, че носенето на маски се въведе по 2 причини:
  1. Успокоение сред хората, че нещо се прави
  2. Пласебо ефект, че маските спират корона вируса

  Колкото телената ограда спира комарите да минават през нея, толкова и маските от аптеките спират корона-та. Прост народ сме и прости ще си умрем.

 54. 54 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#50] от "валентин николов":Ако има правно основание съда няма да премахне 90% от глобите. Какво има да разбереш. Идеята че се налагат глоби за нещо което не съществува е нормално и съда да ги премахне защото са против закона.
  —цитат от коментар 51 на radelmarfx


  Нищо подобно. Не пиши глупости. Разбира се, че има правни основания. Какво точно не съществува? Гнилите ябълки се позовават на формални или несъществуващи пропуски. Те са корумпирани и продажни.

 55. 55 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#53] от "Един заблуден":

  Едва ли си разбрал целта на маските, но си знаеш твоето. Ганьовщина.

 56. 56 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1433 Неутрално

  Корумпираният съд зависим от Шиши ,Сокола и Путя ,оправда лятото г- н Прокопиев и г-н Трайчо.
  Тоя съд сега оправда неносещите маски на носленцата ,защото така стимулира заразяването на населението по Територията , намаляването му и оттам Територията става лесна хапка за анексия от Путя .
  Затуй Радев зарази сума офицери и генерали ,за да може Путя да дебаркира на Приморско и да обяви Поморийска Народна Република и отцепването й от България.
  Хора бдете.

 57. 57 Профил на m_todorov
  m_todorov
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Прокурватурата топ професионалисти.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK