Парламентът стимулира неизпълнението на задължения

Съвсем друг е проблемът на "вечния длъжник" – че колкото и да плаща, той непрекъснато дължи заради изключително високата законна лихва за забава и защото тя подлежи на удовлетворяване преди главницата.

© Надежда Чипева, Капитал

Съвсем друг е проблемът на "вечния длъжник" – че колкото и да плаща, той непрекъснато дължи заради изключително високата законна лихва за забава и защото тя подлежи на удовлетворяване преди главницата.Без дебати и единодушно парламентът въведе в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) 10-годишна абсолютна давност за паричните задължения на длъжниците физически лица. Поправката е по идея на ВМРО, но не срещна никаква съпротива от опозицията, въпреки че беше критикувана остро от авторитетни юристи и от бизнеса. Не стана ясно кой е неин автор - най-вероятно петимата юристи от групата на "Обединените патриоти" в парламента. За да се разбере защо промяната е проблемна, "Дневник" публикува със съкращения становището на Висшия адвокатски съвет (ВАДвС), изпратено преди четири дни до депутатите с надежда, че може да чуят някой разумен довод. Заглавието е на "Дневник". Пълния текст на становището четете тук.


Законодателното разрешение не държи сметка за няколко съществени обстоятелства:


1. Давността е период от време на бездействие на кредитора и погасяването на вземането има за цел да "санкционира" бездействието на кредитора, което предполага, че той се е дезинтересирал от вземането си в разумно дълъг период от време.
Давност от 10 години "наказва" кредитора, тъй като погасява вземането дори когато кредиторът е бил активен при събиране на вземането си, но поради обективни обстоятелства (продължителност на съдебните процедури, предшестващи изпълнителното производство, необходимост от водене на отменителни искове, действия по оспорване на принудителното изпълнение и др.п.), не успял да го направи.


2. По отношение на частноправните задължения и възможността за тяхното събиране кредиторът зависи изцяло от държавните органи, които имат компетентност да установяват вземанията и да прилагат държавна принуда при липса на доброволно изпълнение (съд и съдебни изпълнители), за разлика от предвидената "абсолютна давност" по отношение на публичната вземания, където държавата кредитор сама установява и сама събира вземанията си.


Известна е дългата продължителност на съдебните процедури у нас, особено с предизвиканата криза от COVID-19, което ограничава възможността на кредиторите да установяват и съберат вземанията си в разумен срок.


Решението новата давност да бъде спирана по време на производството за установяване на вземането, не решава проблема.


Много от производствата, съпътстващи удовлетворяването на кредитора, не са производства за установяване на вземането, а други производства, които нямат отношение към спиране и прекъсването на давността, удължават обективно срока, в който кредиторът може да се удовлетвори. Такива са производствата по отменителни искове, когато длъжникът се е разпоредил с имуществото си (чл. 135 ЗЗД), искове за нищожност на учредени обезпечения, претенции на трети лица по отношение на имуществото, спрямо което е насочено изпълнението (искове по чл. 440 ГПК), спорове между кредитори (чл. 464 ГПК) и много други производства.


Тези производства се развиват по принцип при вече образувано изпълнително производство и висящността им обичайно води до спиране на самото изпълнение. Спирането на изпълнението, обаче, не е предвидено като основание за спиране на давността, включително на давността по предлагания текст на чл. 112а ЗЗД и на практика се оказва, че докато кредиторът е въвлечен в правни спорове относно имуществото, по отношение на което може да изпълнява, вземането му ще се погаси по давност.


3. Българският изпълнителен процес предвижда несеквестируемост на определена част от имуществените права на длъжника (жилището, вещите за обикновено употребление, машините, инструментите и пособията за упражняване на свободна професия или занаят, земеделски земи с определена площ, както и машините и инвентара за земеделско ползване на земеделски производители, определена част от доходите и сумите по банкови сметки и пр.), която несеквестируемост е предвидена в защита на длъжника, но същевременно препятства кредитора да удовлетвори вземането си в кратки срокове.


На практика ще се окаже, че е достатъчно длъжникът да забави във времето процеса, да запази несеквестируемите си имуществени права и вземането на кредитора ще бъде погасено по давност.


4. Предвидената давност се дезинтересира от обстоятелството дали длъжникът е добросъвестен, или не. При несъстоятелността на физическите лица основен критерий за опрощаване на дългове е именно добросъвестността на длъжника - да е декларирал всичките си имущества и да е поел задължение за погасяване на поне част от вземанията през определен период от време.


Давност по чл. 112а ЗЗД не може да се разглежда като алтернатива на несъстоятелността на физическите лица, защото свързва погасяването на вземането единствено с изтичане на срока, което нарушава и принципа на справедливост в отношенията между кредитор и длъжник и ще се превърне в стимул за неизпълнение на задълженията - ако някой знае, че може и да не изпълни, ако достатъчно дълго време успее да се "опази" от кредитора си, няма да изпълни, дори обективно да е в състояние да го стори.


5. Държавата у нас има особената процесуална привилегия да образува изпълнителни производства и да събира вземанията си по реда на ДОПК, в които производства хирографарните кредитори (тези, в чиято полза няма специално обезпечение и не се ползват от привилегия - бел. ред.) не са присъединени взискатели по право. Ако държавата е насочила изпълнение върху секвестируемите имуществени права, хирографарните кредитори няма да могат да получат удовлетворение от тях, ако продажбата се извърши в рамките на срока по чл. 191, ал. 1 ДОПК. Едва ако продажбата не се извърши от публичния изпълнител по ДОПК (за което кредиторът трябва да чака между 6 и 12 месеца), ще бъде възможно изпълнението по реда на ГПК, в което държавата е присъединен взискател за публичните си вземания и предвид привилегиите ѝ по чл. 136, ал. 1, т. 2 и т. 6 ЗЗД ще се удовлетвори преди хирографарните кредитори.


6. Аналогията с абсолютната давност при публичните вземания (уредена в чл. 171 ДОПК) е неуместна поради вече изтъкнатите причини - държавата сама установява и събира вземанията, има процесуалната привилегия да изпълнява по реда на ДОПК без участие на хирографарни кредитори.


Отделно от това абсолютната давност по ДОПК е предвидено да бъде спирана в хода на принудителното изпълнение в определени случаи - при спиране на делото по искане на длъжника (подобно на хипотезата на чл. 454 ГПК), при спорове между държавата и друга държава относно прилагане на спогодби (подобно на споровете между присъединени взискатели по чл. 464 ГПК), както и при разсрочване или отсрочване.


7. Фигурата "вечен длъжник" у нас най-често е резултат от съвкупното действие на два фактора, които отдавна следваше да бъдат идентифицирани от законодателя като проблеми и разрешени по адекватен начин:


- изключително високият процент на законната лихва за забава, дължима при всяко забавено изпълнение на парично задължение, без необходимост да се доказват вреди от неизпълнението (лихвата по чл. 86 ЗЗД), и


- възприетото разбиране на ВКС по прилагането на чл. 76 ЗЗД (Тълкувателно решение по т.д. № 3/2017 г. на ОСГТК на ВКС), че законната лихва подлежи на удовлетворяване в поредност преди главницата (по който въпрос ВАДвС е изразил обратно становище).


Така например при продължителност на съдебния процес относно вземането от 5 години, законната лихва върху главницата, за която е предявен искът, води до увеличаване на вземането с 50% само за срока на висящото съдебно производство. Законната лихва продължава да се начислява и след образуване на изпълнителното производство. Това обстоятелство, ведно с приетата поредност на погасяване на задълженията (разноски, лихва, включително законна, главница), прави трудно, а в някои случаи и невъзможно, погасяването на главницата, която непрекъснато кумулира нови законни лихви, подлежащи на удовлетворяване преди нея. Така се създава всъщност фигурата на "вечния длъжник" и оправданото недоволство в обществото, че колкото и да плаща, длъжникът непрекъснато дължи.


8. Давността у нас не се прилага служебно, което по дефиниция ще породи множество съдебни спорове за установяване несъществуване на вземания като погасени по нововъведената давност по чл. 112а ЗЗД.


На фона на законоустановената възможност общата 5-годишна давност да бъде прекъсвана с всяко изпълнително действие (така чл. 116, б. "в" ЗЗД) и задължителното разбиране на ВКС, че постановките в Постановление на пленума на ВС 3/1980 г. са изгубили значение (така т. 10 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. по т.д. № 3 72014 г. на ОСГТК на ВКС), проблемите за съотношението между общата погасителна давност и специалната давност по чл. 112а ЗЗД ще доведат до множество проблеми в правоприлагането и значително увеличаване на броя дела и правните спорове.


Новите текстове в закона са с неясно, непрецизно и очевидно противоконституционно съдържание.


Отсрочването и разсрочването на задължението зависи не само от кредитора, а и от длъжника, така че при всички случаи отсрочването и разсрочването на задълженията ще бъде трудно постижимо, защото за длъжника ще е по-изгодно да не договаря с кредитора в очакване да изтече давностният срок.


Това, от своя страна, ще увеличи риска на кредиторите - не само банки, но и всички други доставчици на стоки и услуги, ще трябва да предвидят компенсаторни механизми (увеличаване на цените на предлаганите услуги на всички потребители, увеличаване на лихвените проценти), което от своя страна ще има негативно въздействие не само върху финансовия сектор, но и върху цялата реална икономика и потреблението.


Във всички случаи разпоредбата е противоконституционна, защото на практика въвежда "мигновена" давност по отношение на тези вземания, за които от момента, в който е предвидено да тече нововъвежданата давност по чл. 112а, ако към момента на влизане в сила на закона са изтекли 10 години. Така се посяга по недопустим начин на частни вземания, които от икономическа и правна гледна точка са частна собственост, която съгласно чл. 17, ал. 1 от конституцията е неприкосновена и може да бъде отнета единствено срещу предварителното заплащане на равностойно парично обезщетение.


Тази разпоредба преурежда режима за погасяване на частни вземания, като по недопустим начин посяга на собствеността на частноправни субекти, което е и нарушение на чл. 1 от Допълнителен протокол № 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.


Отделно от това, разпоредбата ще има за последица поставяне в неравностойно положение на различни кредитори съобразно процесуалната фаза, в която се намира производството по установяване и събиране на вземането.


Така например кредитор, който към момента на влизане на закона в сила е на 4-тата година от изискуемостта на вземането и предяви иск, ще има 6 години занапред да събере вземането в рамките на изпълнителен процес (защото по време на съдебното производство давността няма да тече). За разлика от това, кредитор, който вече е установил вземането си по съдебен ред или се намира в по-напреднала фаза от удовлетворяването си като вече е образувал изпълнително дело непосредствено преди влизане в сила на закона, ще има възможност в 10-годишен срок от образуване на изпълнителното дело да си събере вземането.


Това е класически пример за неравноправно третиране на кредиторите, което освен че е несправедливо, води и до непропорционално ограничаване на правата на кредиторите и създава несигурност в гражданския оборот.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8066 Неутрално

  Какъв парламент е това, банда некадърници.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 806 Неутрално

  По принцип навсякъде има давност на задълженията и 10 години е много висок срок. В САЩ е 5 години.

 4. 4 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2478 Неутрално

  Проблемите с високата лихва не отменят проблема с Безкрайното събирането на тази висока лихва! Няма проблем и проблема с високата лихва да се реши, но давностен срок отдавна трябваше да бъде въведен!

 5. 5 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2282 Гневно

  Новите текстове в закона са с неясно, непрецизно и очевидно противоконституционно съдържание.

  Освен да ни скарат завинаги с Македония, колко ли още изненади са ни подготвили на сбогуване с властта?
  Трябва да има ограничение в законодателната дейност в последните поне 6 месеца от мандата.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 6. 6 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2923 Весело

  Вземе кредит - яде, пие - после не го пипайте, ' щото не мо'е му вземете ни дома, ни храната, ни инструменти, ни нищо - от това по-голям стимул на недобросъвестни кредитополучатели, здраве му кажи.

 7. 7 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 816 Неутрално

  А да не е луд човек да връщаш заеми, ДП взе 500млн. и взе че фалира банката, защо трябва другите да връщат пари. В тия мутренски времена само рекет и това.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 8. 7 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2349 Неутрално

  Всеки проблем който герб и националистите се опитват да "оправят", ще трябва да се оправя отново!
  Това е валидно както за законодателството, така и за асфалта.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 9. 9 Профил на doctor.no
  doctor.no
  Рейтинг: 1282 Неутрално

  Какво им пречеше да приемат закон за частния фалит с облекчена процедура 1 заявление до съда и да оставят стария закон? Сега с това ефектът ще е, че банките ще калкулират риска от злонамерени кредитополучатели в повишаване на лихвите на всички.

 10. 10 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  Вземе кредит - яде, пие - после не го пипайте, ' щото не мо'е му вземете ни дома, ни храната, ни инструменти, ни нищо - от това по-голям стимул на недобросъвестни кредитополучатели, здраве му кажи.
  —цитат от коментар 6 на Deaddark


  Ми който му е дал, да е мислил. Нарича се "Оценка на кредитен риск" и хората, които го правят имат "вишу" и взимат хиляди левове заплата.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 11. 11 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  Проблемът с вечните длъжници и дребните тарикати живеещи с мисълта, какво да вземат без да го върнат е много сериозен. И иска задълбочено обсъждане и законови промени, които да защитават разумно правата на кредитора, както и да наказват тия които са взели дългове с мисълта да не ги връщат. Нашето законодателство е пълно с много дупки, от които се възползват много хитреци. Особено възможността да правиш и участваш в безброй ООД-та които трупат дългове не само към банки и кредитори, ами и към бюджета. Както за данъци, така и за осигуровки. Крайно време е да се прекрати порочната практика позволяваща свързани лица да трупат нови и нови задължения.

  Бивш tww09306483.
 12. 12 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  До коментар [#9] от "nij50393132":

  Никой не знае, какво и как калкулират банките. Банките си имат някаква своя си политика, която въобще няма връзка с кредитния риск. Банките нито се вълнуват, нито изчисляват кредитен риск. И това се случва, защото банките могат да променят договорите си едностранно и да товарят редовните си длъжници колкото си искат. Нашите банки не носят отговорност за загубите си. Просто ги прехвърлят на честните си клиенти и ще продължават да го правят докато могат. Банковото ни законодателство също трябва да бъде сериозно ревизирано в тази посока.

  Бивш tww09306483.
 13. 13 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2923 Неутрално

  До коментар [#10] от "Darcas":

  И това го има - но как влияят кредитните новобогаташчета на икономиката, е важният въпрос. Видят го че е ларж и щрака с пръсти и надуят цените.

 14. 14 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  Проблемът с вечните длъжници и дребните тарикати живеещи с мисълта, какво да вземат без да го върнат е много сериозен. И иска задълбочено обсъждане и законови промени, които да защитават разумно правата на кредитора, както и да наказват тия които са взели дългове с мисълта да не ги връщат. Нашето законодателство е пълно с много дупки, от които се възползват много хитреци. Особено възможността да правиш и участваш в безброй ООД-та които трупат дългове не само към банки и кредитори, ами и към бюджета. Както за данъци, така и за осигуровки. Крайно време е да се прекрати порочната практика позволяваща свързани лица да трупат нови и нови задължения.
  —цитат от коментар 11 на Petleshev


  Правата на кредиторите са безкрайно защитени, уверявам те. Така, както никъде в цивилизованите страни. Дори Русия има закон за фалит на физическо лице, а тук няма и до момента. Защо рискът при даване на кредит трябва да се поема само от едната страна? Даването на кредити е бизнес и като всеки бизнес има риск от загуби и фалити. Който дава кредит и прави лоша оценка за риска, значи е некадърен и нормално пазара да го изхвърли, както изхвърля всеки некадърен бизнес в нормалната пазарна икономика.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 15. 15 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  До коментар [#10] от "Darcas":И това го има - но как влияят кредитните новобогаташчета на икономиката, е важният въпрос. Видят го че е ларж и щрака с пръсти и надуят цените.
  —цитат от коментар 13 на Deaddark


  Това, за което говориш няма нищо общо с пазарните принципи на кредитиране. Източването на кредитни институции, чрез фалшиви кредити е престъпление и няма отношение към кредитирането на обикновените потребители. Това, че някоя банка-пералня е раздала кредити на свързани лица, които я източват, както стана с КТБ и може да стане с още няколко банки в България не е ПАЗАРЕН механизъм, а криминален.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 16. 16 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2923 Неутрално

  До коментар [#14] от "Darcas":

  Така е, ни с този разтеглив закон, кредитополучателя с лекота може да каже че всичко му е първа необходимост, бричката служебна, апартамента офис, алкохола за важни клиенти и договори, и т.н. до безкрай. От? доста крайност се отива в другата - както при кредитните милионери при Гечев.

 17. 17 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 1025 Неутрално

  "Давност от 10 години "наказва" кредитора, тъй като погасява вземането дори когато кредиторът е бил активен при събиране на вземането си, но поради обективни обстоятелства (продължителност на съдебните процедури, предшестващи изпълнителното производство, необходимост от водене на отменителни искове, действия по оспорване на принудителното изпълнение и др.п.), не успял да го направи."

  Подкрепям.
  Нещо повече- рискът е прекалено голям и неминуемо ще се отрази на крайните потребители.

  Ма и да им се обяснява на тия- няма да разберат.
  Най-добре ще е адвокатите да почнат нови хватки да мислят.

 18. 18 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 1098 Весело

  По принцип навсякъде има давност на задълженията и 10 години е много висок срок. В САЩ е 5 години.
  —цитат от коментар 3 на Daria


  Да, ама щеше много да бие на очи. На Пеевски му требват тамън толкова. Па веднъж вече му сърбаха попарата със закона за ДАНС...

 19. 19 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  До коментар [#14] от "Darcas":

  Само пропускаш, че банките не работят в класическа пазарна среда. Банките са олигопол с огромни права. Чисто пазарния риск е нещо непонятно за тях. Нашите банки ще започнат да работят в пазарна среда, когато им бъде забранено да променят едностранно договори и да картелират такси и комисиони.

  Бивш tww09306483.
 20. 20 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#3] от "Daria ":

  тук говорим за абсолютна погасителна давност. Не просто за давност - и при нас е 5 г. Има и кратка - 3годишна за периодични задължение и тн. Това което направиха е абсурд, или поне фактът, че погасиха и заварените положения.

  Единственото смислено което може и да излезе от цялата работа е, че евентуално една голяма част от неизрядните длъжници които до момента се осигуряват по фиктивни договори и не декларират приходите си, за да не им ги вземе чси, при условие, че задълженията им отпаднат би следвало да зпочнат да се осигуряват на реалните си доходи и да излязат "на светло". Това би била единствената полза, то големия подарък, който правителството направи на неизрядните длъжници. Вредата обаче може да бъде много по голяма - да възпитава хората да генерират дългове с надеждата че 10 г. след това те ще отпаднат - т.е да възпитават професионални длъжници. Знайки манталитета ни и какво представляваме като народ (да обобщавам и с право) вероятността второто да се случи е много голяма.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 21. 21 Профил на Димитър Димитров
  Димитър Димитров
  Рейтинг: 918 Гневно

  Вземе кредит - яде, пие - после не го пипайте, ' щото не мо'е му вземете ни дома, ни храната, ни инструменти, ни нищо - от това по-голям стимул на недобросъвестни кредитополучатели, здраве му кажи.
  —цитат от коментар 6 на Deaddark


  Глупости.

 22. 22 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#14] от "Darcas":

  всички изходждате от идеята, че кредитори в тая държава са единствено фирмите за бързи кредити или банките. Явно малка част от вас си дават сметка, че има хора които имат да взимат пари от други хора без задължително да са професионални лихвари. И сега тия хора ще изпият по една студена вода.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 23. 23 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#21] от "Димитър Димитров":

  ами не е много далеч от истината.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 24. 24 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#9] от "nij50393132":

  и ще е нормално. след като рискът се увеличава, нормално е услугата да се оскъпи.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 25. 25 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  До коментар [#22] от "bludniq_sin":

  Хората имащи да вземат пари от други хора, обикновено пият по една студена вода. Заемите дадени на честна дума, ако не бъдат погасени си остават за сметка на този, който ги е дал. Но не тези заеми са обект на закона. Междуфирмената задлъжнялост е огромен проблем също.

  Бивш tww09306483.
 26. 26 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  До коментар [#24] от "bludniq_sin":

  Тъй де... Но какво е виновен един добросъвестен клиент, че някой банков мениджър по веригата, получаващ десетки хиляди заплата месечно, не си е сметнал кредитния риск и трябва да го прехвърля на някой друг?! Това не прави ли банковите мениджъри безотговорни и безнаказани?

  Бивш tww09306483.
 27. 27 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2923 Весело

  До коментар [#21] от "Димитър Димитров":

  Аргументи пак нямате, но е похвално че сте се изразили прилично.

 28. 28 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 6077 Неутрално

  Библията забранява даването на пари с лихва.

 29. 29 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4335 Неутрално

  Преди малко, под другата статия точно това коментирах:

  " Леле - мале какви бози ще сътворят ентусиастите с подобни лаишки решения в гражданското и търговското ни право ! Ум да ти зайде...."


  https://www.dnevnik.bg/politika/2020/11/20/4141713_parlamentut_vuvede_desetgodishna_davnost_na_dulgovete/?ref=home_mainStory

  Гражданското право е най - комплицираната и деликатна материя в нашата правна система ! Всяко такова решение за " абсолютна давност" води единствено до " абсолютни" каши, които се сътворяват, макар и за кратко ! За кратко, защото това решение на НС или ще види президентско вето, или, ако го преодолее, ще стигне до КС, където вероятно ще бъде отменено ! Но пък актовете на КС действа само занапред, а какво ще се сътвори до тогава, не смея дори да прогнозирам......

 30. 30 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4758 Неутрално

  Щом адвокатите пищят, значи решението на Парламента е добро.

 31. 31 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#25] от "Petleshev":

  Вие продължавате да говорите за заеми. Разберете, че става въпрос за всякакви задължения - неизпълнения на договор и тн. В тая държава кредитори не са само банки и бързи кредити. Законодателят говори за всички задължения от които прави няколко изключения (изрично са посочени)

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 32. 32 Профил на brighty
  brighty
  Рейтинг: 40 Неутрално

  Нищо по-разумно от това да се определи срок за "абсолютната давност". Дали ще е 10 или 15 години - могат да спорят. Фактът, че това е направено от тъпанарите на хунтата, не омаловажава доброто решение. Явно не са го измислили те. Виенето на адвокатското лоби е разбираемо. Сигурно към воя им ще се присъединят и шмекерите с "бързите кредити". Иначе 10 години е напълно разумен срок за събиране на каквото и да е вземане. Решението ще има дисциплиниращ ефект и към управляващите риска в банките. Време беше да се сложи край на абсурда с "вечните длъжници"! Аксиоматично е, че адвокатите стават "граждани", само когато се притеснят, че някой им бърка в портфейла. Свикнали са те да бъркат.

 33. 33 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  До коментар [#14] от "Darcas":всички изходждате от идеята, че кредитори в тая държава са единствено фирмите за бързи кредити или банките. Явно малка част от вас си дават сметка, че има хора които имат да взимат пари от други хора без задължително да са професионални лихвари. И сега тия хора ще изпият по една студена вода.
  —цитат от коментар 22 на bludniq_sin


  Е ти ако 10 години не можеш да си събереш взиманията, значи никога няма да ги събереш.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 34. 34 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#26] от "Petleshev":

  Този който определя цената я определя на база на риска. При новите условия, рискът естествено се увеличава. Актюерът не може да не вземе това предвид и при условие, че рискът от потенциално отписване на вземането е по-голям, то и цената на този риск ще се повиши. Добросъвестният кредитополучател (ако говорим за цената на финансовите услуги при кредитиране) е свободен да си намери кредит от където намери за добре и при изгодни за него условия. Дали и доколко такива ще има на пазара е индивидуална преценка на всеки клиент. Кредити на сила не знам да се дават от банки.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 35. 35 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#33] от "Darcas":

  не е задължително. 10 години е обшия срок от настъпване на изискуемост на това задължение. От този момент ако веднага заведеш дело в общия случай са поне 2 години и това е без обжалвания и ред инстанции. Т.е реална ситуация е съдебното дело до установяване с влязло в сила решение относно дължимостта на вземането да трае между 3 и 5 години например. Т.е тоя който има да взима един пари е поставен в ситуация между 30% и 50% от целия 10годишен срок да мине в дело за самото вземане. От там тепърва трябва да започне да го събира.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 36. 36 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#32] от "Brighty":

  пропускаш факта, че за да започнеш да събираш едно вземане ефективно (т.е съдебно чрез чси) то трябва да е минало през съд. Съдебната част трае между 1 г. (в най-дория случай) и седно 3, а спокойно и до 5. Т.е на теб ти остават 5 години за събиране. Ако имаш да събираш пари за семки и бонбонки по 200-300 лв може да са напълно достатъчно, но ако имаш вземане от 10 и нагоре хиляди тогава ситуацията става по-сложна.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 37. 37 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1531 Неутрално

  До коментар [#33] от "Darcas":не е задължително. 10 години е обшия срок от настъпване на изискуемост на това задължение. От този момент ако веднага заведеш дело в общия случай са поне 2 години и това е без обжалвания и ред инстанции. Т.е реална ситуация е съдебното дело до установяване с влязло в сила решение относно дължимостта на вземането да трае между 3 и 5 години например. Т.е тоя който има да взима един пари е поставен в ситуация между 30% и 50% от целия 10годишен срок да мине в дело за самото вземане. От там тепърва трябва да започне да го събира.
  —цитат от коментар 35 на bludniq_sin


  Пропускаш (може би удобно), че кредиторите масово си продават взиманията на колекторски фирми, които пък от своя страна съдят длъжниците по бързата процедура и след това ЧСИ-тата изпълняват. Та ако мислиш, че няма да имаш време и нерви да се занимаваш със съдилища, продай си вземанията на колекторска фирма и си "пей сърце".

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 38. 38 Профил на стефан иванов
  стефан иванов
  Рейтинг: 15 Неутрално

  До коментар [#6] от "Deaddark":

  Бате ,нарича се риск мениджмънд.Не е задължително да даваш кредит.Проучи първо клиента,виж му имущественото положение ,изискай гаранции,ипотеки и тн.
  Пък за първи кредит му пусни малка сума колкото прецениш ,че може да върне.За тия неща в банките си има хора дето заплати взимат за това.Пък ако прецениш ,че не е надежден просто не му отпускай кредит.Да те открехна в лихвата на банката има една съставна наречена рискова премия /дето я изчисляват статистици и актюери/
  Така ,че банките не ги мисли има откъде да избият.
  И да попитам като банка обяви фалит ръководството и акционерите длъжници до живот ли стават на вложителите?
  Щото си спомням за едни 16 банки и една по-големичка наскоро дето остана да дължат
  много милиарди пък вложителите пиха студена вода.

 39. 39 Профил на стефан иванов
  стефан иванов
  Рейтинг: 15 Неутрално

  До коментар [#10] от "Darcas":

  По принцип си прав,така е по света. В територията не точно.Снаха ми работи от десетилетия в банки последните 2-3 банки в отдела по риска пък заплата по голяма от 2500 бруто още не е видяла.Да не говорим ,че тука има сделки които се одобряват без да минат през риск отдела.

 40. 40 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2923 Весело

  До коментар [#28] от "Тsonkooo":

  Библията забранява човек, без определен духовен сан, да я чете, тълкува и цитира.

 41. 41 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2923 Весело

  До коментар [#38] от "стефан иванов":

  С какво Ви е мнението за стоковия кредит, който фирма не иска да плаща,' щото има човек във властта!?

 42. 42 Профил на стефан иванов
  стефан иванов
  Рейтинг: 15 Неутрално

  До коментар [#41] от "Deaddark":

  Значи ако стоковият кредит е оформен с договор и фактури и тн неплащането с минава през съд.Ако съда се влияе от човек силен на деня това е друга /криминална/ работа
  няма общо със съдебния процес.

 43. 43 Профил на стефан иванов
  стефан иванов
  Рейтинг: 15 Неутрално

  Доводи за и против винаги може да се изтъкнат.Въпроса е ,че абсолютната давност или частният фалит трябваше отдавна да се въведат.Аз лично съм за частният фалит но и давноста все е нещо.

 44. 44 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 6077 Неутрално

  До коментар [#40] от "Deaddark":

  Свещеникът в църквата казва, че всеки ден трябва вкъщи да четем поне една глава от Новия Завет.

 45. 45 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2923 Неутрално

  До коментар [#42] от "стефан иванов":

  Съгласен.

 46. 46 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2923 Весело

  До коментар [#44] от "Тsonkooo":

  Изгорете го този неверник. Бог не позволява на всеки да изговаря Името Му, както и да чете Словата Му.

 47. 47 Профил на konstantinnik
  konstantinnik
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Тази давност важи ли в случай, че дадена фирма дължи пари на някого, защото го е наела да извърши някаква работа, примерно монтаж, ремонт и не си е платила извършената услуга на този човек...!?

 48. 48 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#37] от "Darcas":

  какво знаì бързата процедура? Ти пробвал ли си бързата процедура? Визираш заповедното производство по 410 но ако си практикуващ юрист би трябвало много добре да знаеш. че "бързо" е изключително невярно определение за това производство особено след последните промени в гпк. Няма такова нещо като бърза процедура в българия с изключение на производствата по 417, които също не са задължително бързи.

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 49. 49 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#30] от "Alarmstufe: Rot":

  т.е ако някой "пищи" срещу някое решение значи то е добро. Интересна концепция. Или само ако адвокатите, които защитават правата и законните интереси на гражданите и които именно се предполага, че имат най-голяма компетенция в областта на законодателството само те ако пищят то законотворчеството е ок? Още по-интересна концепция. В тая държава е залегнало мнението, че адвокатите представляват само "лошия" .. Те "добрите" не ползват услугите на адвокати така ли?

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
 50. 50 Профил на bludniq_sin
  bludniq_sin
  Рейтинг: 1748 Неутрално

  До коментар [#37] от "Darcas":

  вие пак разсъждавате единствено на плоскостта за кредитори с портфейли от вземания , които продават за 8-10% от общата им стойност и някак отказвате да разберете, че тази промяна не касае само бързите кредити, топлофикациите, мобилните оператори и банките (примерно), а се отнася до абсолютно всички вземания (отново с някои изключения) които могат да възникнат в полза на един човек срещу друг примерно от договори за покупко-продажба когато е договорено последващо плащане на цената.
  Ето ги изключенията:
  ал. 2 Давността по ал. 1 не се прилага за вземания:
  от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357;
  за непозволено увреждане;
  за неоснователно обогатяване;
  за издръжка;
  за трудово възнаграждение;
  за обезщетения по Кодекса на труда.
  по повод приватизационна сделка
  по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт
  За всички останали вземания се прилага тази давност. Вземания за покупко-продажба, за обезщетение по неизпълнение на договор и тн ..

  Лесно е - http://gramatika-bg.com/pravopis/koga-pishem-pi6em-i-i-koga-j.html
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK