Балканист: Македонците прекаляват, българите пресилват, Борисов да не става заложник

Реймонд Детрез на представянето на книгата си "Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя, ХV – ХІХ век" в София

© YouTube

Реймонд Детрез на представянето на книгата си "Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя, ХV – ХІХ век" в София"Македонците прекаляват с крайните си опити да се различават от българите, а българите - със сляпото отричане на македонската самобитност." Белгийският балканист Раймонд Детрез за българите, македонците и техните езици пред "Дойче веле".


ДВ: Проф. Детрез, навремето написахте една книга за възникването на културните идентичности на Балканите. В друга Ваша книга, озаглавена "Не търсят гърци, а ромеи да бъдат. Православната културна общност в Османската империя, ХV - ХІХ век", Вие, най-общо казано, пишете, че докъм края на XVIII век хората в тези региони се идентифицират преди всичко като християни. Кога и как възникват българската и македонската културни идентичности и самоосъзнаването като нации?


Раймонд Детрез: Изворите показват, че в преднационалната епоха, преди да възникнат национални идеологии, нации и национални държави към края на XVIII до средата на XIX, век хората осъзнават, че принадлежат към определен етнос, но това съзнание не поражда същите чувства на привързаност и лоялност както днес. Хората в преднационалната епоха се идентифицират с религиозна общност и изпитват чувства на вярност и жертвоготовност тъкмо към нея. Няма извори от този период, в които се разказва за някого, умрял за българската си народност, но за вярата има мъченици. Запитани от чуждестранни пътешественици кои или какви са, хората по правило отговарят "християни". Трудно е да се разбере какво точно значи "етническа идентичност" (думата още не е съществувала) за наричащ себе си "българин" през XVIII век, да не говорим за по-ранни периоди. Тъй че, когато говорим за възникването на българска и македонска национална идентичност, трябва да имаме предвид, че нито едната, нито другата имат дълбоки корени в миналото. Предците на съвременните българи и македонци се смятат преди всичко за християни, тяхната идентичност не се различава съществено от тази на православните гърци, албанци и други - освен чрез езика, и то предимно на простонародно, разговорно ниво, защото техните интелектуални елити използват преобладаващо гръцки език. Съвременните балкански нации възникват през XIX век в резултат не на някакво "узряване", а на международни политически, икономически и културни развития, на външни намеси и пр. При това тези едва различими етноси буквално "откриват" или "изобретяват" себе се (главно с помощта на чуждестранни учени и агенти) и си конструират национални идентичности, които трябва да се различават колкото може повече от тези на съседите.
Образуването на българската нация според "очевидци" като Априлов, Раковски, Балабанов и други започва през 30-те години на XIX век. За първите прояви на нещо като македонска национална идеология ни информира Петко Славейков в една статия във в. "Македония" от 1871 година. Към края на XIX век и други автори като Георги Пулевски и Кръсте Мисирков твърдят, че има македонски народ и език. "Македонистите" се стараят да изграждат една македонска национална общност, като особено наблягат на онези черти, по които македонците най-ярко се различават от тези, с които всъщност най-много имат общо - българите. Но изграждането на македонска нация завършва чак след Втората световна война, когато македонските националисти вече разполагат с необходими за това средства, които само една собствена държава може да предоставя: училища, медии, полиция, армия и учени, които съставят национален книжовен език и официална версия на националната история.


ДВ: Вие владеете и български, и македонски. Какво мислите за произхода им и за тяхната взаимосвързаност? А понеже говорите и сръбски: какви са сръбските влияния в македонския?


Раймонд Детрез: Няма спор, че славянските диалекти, които се говорят в България и в Македония - включвам тук също така гръцка Македония и гръцка Тракия, принадлежат към един и същ езиков континуум. Към него се причисляват и някои диалекти в Нишко и в Косово. Във всички тези диалекти намираме някои общи граматически особености като загубата на падежни форми, задпоставен определителен член, образуване на бъдеще време с частица, липса на инфинитив и многобройни други, които отсъстват от западно-южнославянските или сърбо-хърватските диалекти в Хърватия, Босна и Сърбия. Тези граматически особености се наричат "балканизми", понеже се срещат и в други балкански езици като албанския и румънския. В миналото източно-южнославянските диалекти, в които се срещат тези балканизми, обикновено са наричани "български", макар че някои езиковеди за диалектите в Македония използват и термини като "македоно-български" или "македонски". След създаването на югославската Република Македония обаче обозначаването на славянските диалекти в Македония като "български" вече се смята за неадекватно. Затова още по Титово време югославски езиковеди предлагаха чудовищния, но неутрален термин "централно-южнославянски". По същата причина някои езиковеди предпочитат да използват неутралния термин "балканославянски" за обозначаване на балканизираните славянски диалекти в България, Македония, Сърбия и Косово, избягвайки по този начин неприемливото за небългарските им говорители окачествяване на тези диалекти като български. От съвсем друго естество е фактът, че въз основа на един и същ континуум на диалекти могат да възникнат два или повече национални книжовни езика. Именно това стана в бивша Югославия.


Създаването на национален книжовен език е политически акт, към който всяка държава прибягва сама. България може да вземе термина "македонска книжовна норма" за вътрешна употреба, но не може да оспорва правото на Северна Македония да нарича националния си език "македонски". Лингвистичните възражения, дори да са валидни от научна гледна точка, тук са без значение, защото въпросът е международноправен. Аргументът, че македонският език бил "изкуствен", просто е лишен от състоятелност. Създаването на национален книжовен или стандартизиран език е политически акт, тъй че езикът винаги е "изкуствен". Никой книжовен език на света не възниква "спонтанно" или "естествено". Държавата винаги се намесва по начин, който няма нищо общо с естественото развитие на езика. Тя натоварва някой езиковед или комисия от езиковеди със задачата да определи какво е фонетично, правописно, граматически и лексикално коректно. Министерството на просветата одобрява правилата и ги налага със силата на закон. Ако си ученик и не ги спазваш, ще те скъсат на изпитите. Ако си зрял човек, но не знаеш да говориш и да пишеш според съответно наложените от държавата правила, няма да получиш достъп до определени професии. Всички книжовни езици на света, включително българският, са създадени така. Македонският книжовен език от десетилетия функционира като пълноценен национален език в образованието, медиите, правосъдието, литературата и т.н. Да се отрича съществуването му ми напомня вица за шопа, който гледа жирафа в зоопарка и вика, че "такова животно нема".


ДВ: Вие със сигурност следите настоящия политически спор между Скопие и София. Кой според Вас е прав? И с кои позиции не сте съгласен - както на Северна Македония, така и на България.


Раймонд Детрез: Кой е крив и кой е прав - това всъщност няма значение. Важното е, че нито "историческата", нито каквато и да е друга "истина" не бива да влияе върху отношенията между държавите. Правителствата взимат политически решения и сключват международни договори, докато историците и езиковедите имат право да спорят. Не бива историците да обслужват политиците. Не бива политици да налагат на обществото определени научни разбирания или да поставят на други държави приемането на определени научни възгледи като условие за международно сътрудничество. Особено пък когато става дума за такава капризна наука като историята.


С кои позиции на Северна Македония и България не съм съгласен? Не мога да се съглася с така наречения "примордалистки" подход, според който етническата общност или нацията притежава някакви вечни, препроменливи качества, които се предават по генетичен път от поколение на поколение от най-дълбоката древност. Българите смятат, че славяните в Македония, понеже преди са били българи, не могат и сега да са нещо друго освен българи. Македонците пък мислят, че понеже сега са македонци, трябва и в миналото да са били македонци.


Македонците прекаляват с крайните си опити да се различават от българите, а българите - със сляпото отричане на македонската самобитност. Трудно приемам и крайното "историзиране" на проблемите, тоест, търсенето на решения за сегашни проблеми в далечното минало. Македонските опити да се докаже античният произход на съвременните македонци са смешни и само развалят още повече отношенията с другия свръхчувствителен към "исторически истини" съсед - Гърция. Не бива да се допуска спорът за Кирил и Методий, двама византийци от IX век, да попречи на сътрудничеството между две държави през XXI век. Същото важи и за спора за Самуил, който е владетел на едно - все едно българско или македонско - хлабаво и ефимерно царство, където вероятно са живеели повече сърби, албанци, гърци и власи, отколкото българи, а ако е имало македонци, те са били съвсем нищожно количество. С какво е застрашена Северна Македония, ако признае, че Гоце Делчев е от български произход? Какво губи България, ако приеме, че в Северна Македония наричат Гоце Делчев македонски герой? Че Гевара е аржентинец и аржентинците с пълно право могат да го смятат за свой, но за кубинците той си е кубински революционер.


ДВ: Знаете, че в Северна Македония определени среди наистина години наред култивират отрицателно отношение към българите. Защо се правеше това и до какви резултати доведе?


Раймонд Детрез: Така е. В Югославия в онези републики, където е имало широко разпространена колаборация с Германия и/или съюзниците ѝ, а именно в Хърватия, Косово и Македония, репресията след войната беше жестока. И през целия Титовски период властите продължиха да насаждат омраза към "врага". Младежта беше възпитана в този дух. Макар врагът да се възприемаше повече като идеологически, отколкото етнически, антибългарските настроения бяха важен компонент на македонския национализъм. Последният обаче в голяма степен беше и автономен, тоест не само продукт на сръбски машинации. Югославското федерално правителство дори няколко пъти предупреждаваше македонските националисти да не прекаляват с острия тон спрямо съседни държави с (в техните очи) македонски малцинства.


След разпада на Югославия, когато възможностите на Сърбия да влияе върху настроенията в Македония вече са крайно ограничени, македонският национализъм не изчезва, а дори става още по-върл. Впрочем това до голяма степен се дължи и на факта, че съседите непрекъснато оспорват правото на съществуване на македонската нация, името ѝ, езика ѝ. Езикът на омразата съществува обаче не само в Северна Македония спрямо България, но и в България спрямо Северна Македония. Не само блоговете, но и популярни токшоута в България със злобна охота пръскат обиди и унизителни епитети по адрес на македонците. Не разбирам защо било враждебно да се говори за "фашистки окупатор", след като военното присъствие в чужда държава по време на война навсякъде се казва "окупация", а самите българи доскоро наричаха режима по онова време "(монархо)фашистки". Може ли Германия да изисква от Франция да не се говори за "нацистка окупация" на Елзас, понеже в региона имало германско население, част от което е смятало Германия за освободител?


ДВ: Редица наблюдатели смятат, че "Обединените патриоти" в България нагорещяват темата, за да възстановят поне малко електорално доверие. А може би и правителството на Борисов на следващите избори ще се възползва от широката подкрепа за сегашната твърда позиция към Скопие. Дали обаче в дългосрочен план тази твърда позиция носи ползи на българите?


Раймонд Детрез: Би било жалко, ако Бойко Борисов, който, общо взето, е политик от школата no-nonsense, стане заложник на едни патриотарски партийки с доста ограничен електорат, в чиято периферия действат крайно националистически, ксенофобски и дори фашистоидни групички. В името на някакви хипотетични национални интереси, застрашавайки процеса на интеграция на Югоизточна Европа в ЕС и стабилността в целия регион, тези партии са готови да вредят на конкретни икономически, политически и други интереси на България. Впрочем по подобен начин и ВМРО-ДПМНЕ, върлият защитник на "македонскиот идентитет", заплашва европейското бъдеще на Северна Македония.


След края на комунистическите режими на Балканите се очакваше, че с опита си в европейските институции Гърция ще показва на новите демократични страни пътя към ЕС. Но със своето отношение към тогавашната Република Македония Гърция се оказа не решение, а част от проблемите. Въпреки лошото си реноме в областта на корупцията и въпреки половинчатите си съдебни реформи доскоро България все пак се смяташе за стабилен и стабилизиращ фактор в международните отношения на Балканите, а след успешното европейско председателство през 2018 дори имаше известни очаквания за активна роля в тази посока. Но вместо да грабнат с две ръце шанса България наистина да стане значителен регионален фактор в Югоизточна Европа, българските националисти, в името на някакви исторически илюзии, предпочитат да тръгнат по един път, който неизбежно води до разочарование и огорчение.


Истината е, че извън Балканите от тези исторически спорове се интересува само една шепа учени. Политиците нямат време, а още по-малко пък желание да се занимават с тях. ЕС и международната общност като цяло ще подхождат към българско-македонската разпра от чиста международноправна гледна точка, без да умуват за етническата принадлежност на цар Самуил и Гоце Делчев. Тогава България ще изпадне в неизгодна позиция, защото международното право дава право на всяка нация да нарича себе си и езика си както пожелае. Единствената възможност за България остава ветото, но с него в ЕС няма да спечели подкрепа, а само тъжната слава на нов досадник на Балканите.


ДВ: Вие живеете в една държава, в която има три национални общности и три официални езика - огледален образ на това, което според много българи важи за България и Северна Македония. Защото в България е много разпространено мнението, че това е един народ и един език в две държави. Какво бихте препоръчали на двете страни, за да заживеят в мир и разбирателство?


Раймонд Детрез: Отношенията между България и Северна Македония малко приличат на тези между Белгия, а по-точно Фландрия като федерална единица в Белгия, и Нидерландия. Историческите пътища на фламандците и холандците се разделят в края на XVI век. Нидерландия става независима страна, а Фландрия минава през поредица от "робства" - испанско, австрийско, френско, че накрая и холандско. Защото когато фламандците и холандците отново се събират в една държава след Виенския конгрес през 1815 година, отчуждението помежду им е толкова голямо, че холандската власт се дамгосва като "робство". Така през 1830 Белгия се отделя от Нидерландия и става независима държава, в която живеят фламандци и франкофони. Френски говорят валонците и буржоазията, включително и фламандската. След Първата световна война Белгия се разширява с една малка област с преобладаващо немскоезично население. В момента Белгия е федерално кралство, в което фламандците, валонците и немците се радват на широка политическа автономия. Трите езика са официални, а мнозинствата в трите общности все още предпочитат да живеят заедно в една държава.


Тайната на отличните отношения между фламандците и холандците се крие в здравословното им равнодушие едни към други. Това са два отделни народа, които главно по практически съображения споделят един език, но не се бъркат в нещата на другия. Не смятат, че са братя, камо ли да има "голям" и "малък" брат. Нидерландия не смята Фландрия за "заграбена територия". Много не се интересуват от националната идентичност на другия, че дори и от своята не се интересуват. Нито има фламандско малцинство в Нидерландия, нито пък холандците смятат, че фламандците всъщност са холандци и трябва да си го признаят. А твърдението на фламандците, че Брьогел е представител на фламандската живописна школа, въпреки че е роден в Нидерландия, не е попречило нито на създаването на Бенелюкс, нито на членството на Белгия в ЕС. Никой не смята, че Брьогел е "краден". Всичко това се случва не в резултат от някакви принципи и договорености, а благодарение на здравословното равнодушие. Какво смятат фламандците за своите история и език - на холандците им е все едно. И обратното. Междувременно търгуваме един с друг, четем си двустранно литературата, гледаме си телевизионните програми. Така че препоръчвам на македонците да гледат "Етажна собственост", а на българите да гледат "Преспав". Нека да си пият заедно жолтата и сливенската перла, да си гледат практичните неща и да не се занимават повече с национални светини и кощунства. С две думи: да забравят за миналото, което нито ги храни, нито ги топли. За решаването на македонския въпрос най-много ще допринесе един бодър национален нихилизъм.


Проф. Раймонд Детрез от 1990 г. преподава история на Балканите в Католическия университет в Льовен. От 1994 до 1998 г. преподава и курс за етнически конфликти за студенти политолози в School for European Studies в Льовен. През 1997 г. става професор по история и история на културата на Източна Европа в отдел "Източноевропейски езици и култури" в Гентския университет. През 2000 г. основава Центъра за югоизточноевропейски изследвания при Гентския университет. Автор е на редица книги, посветени на историята на Балканите.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (159)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Какво означава "балканист"? Това професия ли е?

  :)

  The best way to predict the future is to invent it.
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 740 Неутрално

  До коментар [#2] от "EU Fighter":

  Някой :)

  The best way to predict the future is to invent it.
 4. 4 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4167 Неутрално

  Този бая глупости е написал, особено в началото. Едно от малките неща, за които е прав обаче, е това: "Истината е, че извън Балканите от тези исторически спорове се интересува само една шепа учени."

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 5. 5 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2492 Весело

  Да живее Македония! ✌Слава на Македония!✊

  "Чуждестранен агент"
 6. 6 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3340 Любопитно

  "Създаването на национален книжовен език е политически акт, към който всяка държава прибягва сама. България може да вземе термина "македонска книжовна норма" за вътрешна употреба, но не може да оспорва правото на Северна Македония да нарича националния си език "македонски""
  ===========
  Ако искат да го наричат и космически. ДВ ни слагат в устата претенции, каквито никога сме нямали. Целта е всички да са маскари, за да им накъде да отстъпват. Накрая да се съгласим, че Самуил може да е познавал и някои българи, ама си е жив македонец.
  Проблемът на ДВ и местния му филиал е, че не разбират думата прекаляване, макар че я употребяват както във встъпителните думи.
  Ние признахме СМ, Натискахме за приобщаването на западните балкани, но не на всяка цена.
  ДВ да отиде в Нидерландия да обработва местните да ни пуснат в Шенген, щото инак не е хубаво. Или там такива не минават?

  Еретик
 7. 7 Профил на true_original
  true_original
  Рейтинг: 474 Неутрално

  “Тъй че когато говорим за възникването на българска и македонска национална идентичност, трябва да имаме предвид, че нито едната, нито другата имат дълбоки корени в миналото. “

  🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

 8. 8 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1370 Неутрално

  Общото бъдеще е важното, не разприте за миналото - то ще се избистри, щом патреотарстващите търговци на величие бъдат отстранени.

 9. 9 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1746 Неутрално

  Представете си сега, ако един специалист може да изтърси толкова много релативистки глупости и неистини, каква каша е в главите на западните граждани и политици. Ето затова българското вето трябва да остане и България да се заеме с просвещаване на европейските си партньори, докато те самите застанат зад българската позиция.

 10. 10 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  Добре бе, откъде никнат такива "капацитети"?

  Че то ако гледаме както тоя другар, нито Франция, нито Германия, нито Италия са държави от един етнос - всичко е тюрлу гювеч.

  А за скопените, докато не премислят и не се спрат малко поне - никакво ЕС!

 11. 11 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4834 Неутрално

  Дойче Велле продължава да проявява хиперактивност в промакедонската си позиция - изказаха се всички бивши посланици в Македония, немски журналисти, български журналисти и пишман анализатори.

 12. 12 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1751 Неутрално

  На мен ми е странно, че такъв човек, който би трябвало да е ерудиран пише такива глупости.
  Явно незапознат, незнаещ или проявяващ глупост или пък пишещ по пръчка (от подлост).
  Православието е наднационално и всички са едно в Христа. Национализмът не го е имал в разбирането, което се влага днес. Моделът се налага от Източната Римска Империя в която не е било важно какъв си по националност, а дали си православен. Ако си православен то ти си част от Империята. После този модел е взет от Руската Империя и други държави, но най-чисто е взет от Руската Империя. И все пак най-чист е моделът именно в Източната Руска Империя.
  Ако погледнем какво пише великият руски мислител К. Леонтиев (1831-1891), то той въпреки, че обича много Русия, казва "Аз обичам Русия, но какво ме ползва Русия, ако не е православна?" (по памет). Т. е. Леонтиев казва, че обича Русия, но повече обича православието. Това е точно православната гледна точка. Това не значи, че не обича православният човек родината си, но на първо място е Бог.

  ДБ=БКП
 13. 13 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3340 Неутрално

  До коментар [#2] от "EU Fighter":

  "Много точен поглед върху ситуацията. Явно някой от Европа трябва да се намеси, за да фиксира всички неуредици и недомислици създадени от балканците!"
  =============
  Европа постоянно се намесва на Балканите, вероятно и затова сме на този хал.
  Създаването и очертаването на всички граници става с нейна "помощ".
  Хайде стига толкоз намесване.

  Еретик
 14. 14 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3251 Неутрално

  Представете си сега, ако един специалист може да изтърси толкова много релативистки глупости и неистини, каква каша е в главите на западните граждани и политици. Ето затова българското вето трябва да остане и България да се заеме с просвещаване на европейските си партньори, докато те самите застанат зад българската позиция.
  —цитат от коментар 9 на spiegel


  +1

  Точно, ясно и кратко.

 15. 15 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3340 Неутрално

  "Явно незапознат, незнаещ или проявяващ глупост или пък пишещ по пръчка (от подлост)."
  =============
  Второто.

  Еретик
 16. 16 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1751 Неутрално

  До коментар [#12] от "anonim440":

  "Източната Руска Империя" - Източната Римска Империя

  ДБ=БКП
 17. 17 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2309 Весело

  Може ли да го изненадам и другарят "балканист" - хората не само на Балканите, но и в Западна Европа са се определяли първо конфесионално (католик, протестант и т.н.) и чак след това етнически (като до края на XIX век в повечето случаи това даже не отговаря на съвременните представи - имало е "провансалци" и "бретонци", а не просто "французи" да речем) през визирания от него период. Нациите навсякъде се формират главно през втората половина на XIX век, не само на Балканите. Поредният опит на някакъв да ни изкара диви балкански селяндури се проваля още в началните изречения. И не, в Самуилова България не са живеели повече сърби и гърци отколкото българи. Егати "балканиста".

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 18. 18 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1150 Весело

  И този белго-холандец, като другия проф. Шикългрубер дето пише на австрийски....
  Разбира се, че макетата прекаляват, нали са чисти българи.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 19. 19 Профил на qid44693832
  qid44693832
  Рейтинг: 419 Неутрално

  И аз мисля, че Борисов не трябва, да се съобразява с мнението на малка, националистическа партия, но е длъжен, да се съобрази с мнението на 85 % от българите, които са против македоските измислици.

 20. 20 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1150 Весело

  Всъщност отношенията между България и Македония не са като тези между Белгия и Холандия, а по-скоро като тези между Франция и Белгия, ако толкова се търсят аналози.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6304 Неутрално

  За Българи и България се говори в исторически писмени сведения още от шести век та до наши дни. Паисий Хилендарски говори за Българска принадлежност сто години преди обявения от този белгиец период на уж възникване на Българско самосъзнание. Нихилизмът е полезен, ако е взаимен. Докато око Вардарот попържат бугари татари фашистички окупатори, ке излазаме и ние со рогата напреде!!!

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 23. 23 Профил на elena_pipilota
  elena_pipilota
  Рейтинг: 443 Неутрално

  До коментар [#20] от "Пипера е много лют":

  Епа те и фламандци и валонци се мразят в червата, какво се прави сега този професор, на Лили Иванова!

 24. 24 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1150 Весело

  "Няма спор, че славянските диалекти, които се говорят в България и в Македония - включвам тук също така гръцка Македония и гръцка Тракия, принадлежат към един и същ езиков континуум. Към него се причисляват и някои диалекти в Нишко и в Косово. Във всички тези диалекти намираме някои общи граматически особености като загубата на падежни форми, задпоставен определителен член, образуване на бъдеще време с частица, липса на инфинитив и многобройни други, които отсъстват от западно-южнославянските или сърбо-хърватските диалекти в Хърватия, Босна и Сърбия. Тези граматически особености се наричат "балканизми", понеже се срещат и в други балкански езици като албанския и румънския."
  Да припомним, че румънския език също е изкуствено създаден през 19-ти век както и македонския през 20-ти - в него и до ден днешен има 40% български думи или латинизирани думи с Български корен. Първото влашко писмо, известно като "писмото от Брашов", открито през 19 век е написано през 15 век от някой си Не(а)шко от Дълго поле, по днешному - Камполунг. И те така те Влашко става РОМАНИЯ :))

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 25. 25 Профил на spj3964o578
  spj3964o578
  Рейтинг: Неутрално

  Абсолютни глупости грантаджийски. Нема как човек от измислена държава и нация като Белгия да разбере идентичността на истинските стари хилядолетни народи, какъвто е българският. Опитва да ни вкара в собствените им ограничени рамки, но нема как да се получи.

 26. 26 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4429 Неутрално

  До коментар [#2] от "EU Fighter":
  " Явно някой от Европа трябва да се намеси, за да фиксира всички неуредици и недомислици създадени от балканците!"

  Неуредиците и недомислиците са създадени не от балканците , а от великите сили на Европа. Балканците са жертва на интересите на европейските велики сили на Балканите през деветнадесети и двадесети век..

 27. 27 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  Доста задълбочени познания има Детрез, но пропуска важни моменти... Ранните македонисти Пулевски и Мисирков са еквивалента на днешните грантаджии - писали са това, за което им плащат.
  Пулевски е бил прост зидар, но грамотен дотолкова, че да напише речник, поръчан от Белград. Мисирката е завършил Философския факултет в Белградския университет, откъдето му размътват главата за отделен македонски език и откъдето получава финансиране. Възгледите му са толкова объркани, че сутрин се е събуждал македонец, по обяд е само православен християнин, а вечер си е лягал като българин. В края на живота си вече е български националист и умира в София.
  Да не говорим за Делчев, който е бил екзархийски учител в Солун и кадет във военното училище в София, също като останалите ррволюционери от Македония. Е, може ли да пишеш и да учиш децата на български, да ги учиш на преданост към Българската Екзархия и да си мечтаеш за някакъв измислен македонски език? Пълни глупости!
  А за Средновековието... Ами, вярно е, че националността е съвременно понятие, обаче народността не е! Българската народност е формирана през 9-12 век, със затвърждаването на обща държава, църква и език. Има и достатъчно примери за самоопределение за българи през Средновековието, документирани от пътешественици като Евлия Челеби. Има дори от сънародници на господин Детрез.

 28. 28 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 670 Неутрално

  До коментар [#26] от "tacheaux":

  Хахахахаххх, да бе .......

 29. 29 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1169 Неутрално

  "" Обединението на целокупната държава в границите на Екзархията е наш национален идеал до 1944, когато го подменя идеалът за комунизма, сменен на свой ред от идеала за евроатлантическата интеграция. Днес сме се простили с първия идеал, приели сме, че е неосъществим. Днес никой не оспорва легитимността на РСМ. Да не забравяме, че България е най-активният радетел за присъединяването на Западните Балкани към ЕС и това ярко пролича по време на председателството през 2018. Ние не искаме РСМ извън ЕС, напротив. Но като всички нормални хора държим отношенията ни с другите да се основават на истината и взаимното уважение. Ако това е непостижимо по добра воля, имаме право да използваме всичко, с което разполагаме.

  Проблемът обаче не е само дали ще вразумим РСМ да се държи прилично. Днес същите поднебесни сили, които преди 200 години родиха националната държава, се мъчат да я унищожат, защото се е появила по-примамлива идея. Сметката показва, че глобализмът вече е по-изгоден от национализма. Сега държавите са поканени да се включат в по-голяма конструкция, като за целта апортират съществена част от суверенитета си и останат по-малко държави, отколкото са били преди това. Сигурен съм, че не е замислено по този начин, но спирането на РСМ за Европейския съюз от страна на България е похвален израз на антиглобализъм, което дразни прогресивните сили с нормалността си. Цялото не може да се окрупнява в ущърб на която и да е негова обособена част или поне не бива.

  Българската либерална мисъл веднага скочи да обяснява колко неправилно, колко лошо сме постъпили, как трябва да сме готови на компромиси (дори с цената на историческа лъжа) в името на уеднаквяването – стара бесовска мечта. Въпросната мисъл се дразни от национални аргументи в диалога между държавите, защото повелята на времето е такива „анахронични“ понятия като народ и семейство да губят значението си във все по-неукото съзнание на масовия човек. Българската либерална мисъл не може да проумее какво толкова сме се заинатили и не желаем да приемем начина, по който РСМ чете историята, при положение че историята няма никакво значение. Нещо повече, историята е вредна, защото уплътнява и осмисля душите на хората и народите. Не случайно светът е пълен с лица, които не знаят имената на своите прадядовци. Важно е утопичното бъдеще, а миналото е само подгизнала топка кече, която спира блажено безпросветния ни полет към него. Българската либерална мисъл иска да махнем с ръка и да се съгласим с всяка измислица, за да не слагаме прът в колелетата на този пусти прогрес.

  Българската либерална мисъл полемизира с онези, които твърдят, че македонската нация и македонският език са „изкуствени“, казвайки, че дори това да било така, нямало значение. Значение имало единствено като какъв се чувства даден народ или даден човек. И няма защо да се учудваме от тази позиция, щом фетишът на свободното самоопределение е стигнал дотам, че насърчават хората сами да определят дори и биологичния си пол, камо ли националната принадлежност! Прави са в едно: всички сме изкуствено (интелигентно, нарочно) създадени, не сме възникнали случайно. Що се отнася до нациите, не е все едно дали една нация е създадена от свободната воля на хората или от Коминтерна.

  Народите са духовни образувания. Не толкова териториални или икономически, макар че формално може би и това. Те са като хората. Нека всеки се чувства какъвто си ще, нека вярва в каквото си иска, но да не се сърди, когато някой ден го плеснат през ръцете."".

  Иван Стамболов /Сула/

 30. 30 Профил на spj3964o578
  spj3964o578
  Рейтинг: Неутрално

  "Към края на XIX век и други автори като Георги Пулевски и Кръсте Мисирков твърдят, че има македонски народ и език"

  Защо давате трибуна на тоя тотален лаик по македонските въпроси? Мисирков собственоръчно обяснява, че писаниците му за отделен македонски етнос и език не са научна работа, а политическа поръчка, съответно и сам опровергава всички тия глупости като ненаучни.

 31. 31 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  До коментар [#2] от "EU Fighter":

  Не бих се съгласил, че е много точен. Този професор се опитва нещо да ни пързаля, но не му се получава.
  Никой в България не отрича съществуването на македонски език. Незавсимо, че е изкуствен и създаден по поръчка, все пак го има. Професорът някак си пропуска този факт, че това се е случило през 1945-та година. Никой не отрича в България, че Кирил и Методий са двама византийци, които са създали глаголицата.
  Но този професор може да отиде в библиотеката към музея на Венеция примерно и да види как на старите средновековни карти си пише точно, България!

  Бивш tww09306483.
 32. 32 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4429 Неутрално

  До коментар [#10] от "pinoccio":
  "Добре бе, откъде никнат такива "капацитети"?

  Питай редакцията на Дневник. Тя търси такива и им дава трибуна да защитават антибългарския македонизъм.

 33. 33 Профил на Чубрица
  Чубрица
  Рейтинг: 656 Неутрално

  Щом Кирил и Методий били визанийци, а не просто християни, значи теорията на професора издиша.

  И той поставя на равна основа това българите да се откажат от истинската история, а макодонците от фалшивата. Как може подобно лицемерие? Ако има нещо изопачено в нашата история, аз искам да го знам и да се поправим, обаче искам и истината да се почита, а не - ами, хайде да забравим!

  "Certainement qui est en droit de vous rendre absurde est en droit de vous rendre injuste" Voltaire
 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 35. 35 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1150 Весело

  През Фейсбука на Виктор Канзуров ми попадна този текст, който обяснява откъде идват всички ляво-либерални напъни за изобретяване на мацедонци:
  https://voinaimir.info/2020/11/quo-vadis-homo-liberalis/?fbclid=IwAR15n7knBlJUddZRLdxiqFWKzlSdCqL-XvMKwCv2aU01BDk6hBC_yFh5XrY

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 36. 36 Профил на spj3964o578
  spj3964o578
  Рейтинг: Неутрално

  Вето до дупка, ако ще само за това, че ни държат извън Шенген при изпълнени условия и не слагат визи на американците, дават по-ниски субсидии на българските земеделци и пр. А измислените македонци, сърби, шиптари и пр. дори и без ясна причина да ги спираме, все ще има за какво.

 37. 37 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1653 Любопитно

  Добре Самуил си е чист македонец безпорен факт.
  Освен за тъпите визатйици дето са нарели Василйи втори Българоубиец
  Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος .
  И никой няма да попита този капацитет защо?

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1150 Весело

  До коментар [#23] от "elena_pipilota":

  Единствената причина, поради която Белгия все още не се е разделила е, че не могат да се разберат за Брюксел.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 40. 40 Профил на Чубрица
  Чубрица
  Рейтинг: 656 Неутрално

  "Единствената възможност за България остава ветото, но с него в ЕС няма да спечели подкрепа, а само тъжната слава на нов досадник на Балканите."

  Е, на мен славата на "досадник" няма да ми е толкова тъжна. Славата на национални предатели обаче би ми била тъжна.

  "Certainement qui est en droit de vous rendre absurde est en droit de vous rendre injuste" Voltaire
 41. 41 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1751 Неутрално

  До коментар [#37] от "dedoliben":

  Е Самуил си е чист македонец, ама световният заговор на българите е много гаден. Българското историчарско лоби е върло силно. Насекаде у уикипедиа пише дека е българин... На сите езици...

  ДБ=БКП
 42. 42 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 487 Неутрално

  В опитите си да бъде полит-коректен Детрез сам си противоричи. Ако "съвременните балкански нации възникват през XIX век", то как в царството на Самуил е имало българи, пък било то и малко по-неговите думи.
  После, "нация" е западноевропейски термин, внесен и у нас, където отреди това говорим за "народ" и "народност". А български народ и народност съществуват много преди западноевропейците да открият, че съществуват "балкански нации" през през XIX век. Нещо повече, българите се назовават така още отпреди да дойдат на Балканите и да асимилират завареното население до степен че им налагат своя етноним, макар и да не успяват да им наложат своя език и бит. И докато българска народност съществува най-малко поне 10 века преди XIX век, то за македонска народност няма и ред в историческите извори. Е, да, да сме съвсем коректни, има, но те си остават в античността. Парадоксът е, че днес съществува македонска нация без преди това да има такъв народ. И тази македоноска нация, съвсем естествено и удобно за този западноевропейски термин "нация", съществува само в рамките на Република Северна Македония, защото само там българската народност е назована по друг начин. За разлика от българите в Албания, Сърбия, та дори Гърция, на които им е спестено това унижение.

  over the under
 43. 43 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1528 Неутрално

  За Османската империя не е било важно от коя народност си, а от коя вяра, защото данъците са съвсем различни. В официалната статистика всички са рум милет. Което не означава, че поданиците не са се идентифицирали като българи, сърби или гърци. В запазен ферман от 1680 година обаче народностите са ясно разграничени - гърци (рум), албанци (арнаут), сърби (сърф), власи (ефляк) и българи (булгар). Очевидно тези народностни категории са заради самоопределението на отделните групи християни. Същото разграничение правят и всички пътешественици, включително турските. Никой от тях не е срещал македон, що ли? Иначе, брачедите също като Детрез използват това обстоятелство, за да обяснят необяснимото - откъде са се пръкнали македонците. Християните в Османската империя не знаели що са и какви са, откъдето следвало, че тия в Македония били македонци и говорели македонски. А тия в България дори не подозирали, че са българи, наричали се християни и трябвало Русия да ги изфабрикува като българи. 😂😂

 44. 44 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2492 Неутрално

  До коментар [#12] от "anonim440":

  Ако погледнем какво пише великият руски мислител К. Леонтиев (1831-1891), то той въпреки, че обича много Русия, казва "Аз обичам Русия, но какво ме ползва Русия, ако не е православна?" (по памет). Т. е. Леонтиев казва, че обича Русия, но повече обича православието.
  ▪️▪️▪️▪️▪️▪️
  😳
  Вие, когато пишете нещо за Русия, опитайте се да го направите по-внимателно. Цитирайте целия си текст, не изваждайте фрази извън контекста.
  Леонтьев е губещ и хленчещ и един от не мнозина от незачитаните от мен публицисти, не е трудно да се намери нещо от неговите изявления.
  Леонтьев не харесва съвременна Русия:
  „Наистина не харесвам днешна Русия. Не знам дали си струва да умра за нея или в нейна услуга. Обичам Русия на царя, монаси и свещеници, Русия на червени ризи и сини сарафани, Русия на Кремъл и селските пътища, самодоволна деспотия. "

  Дълбоки съмнения в руския народ, предчувствие за предстоящо разложение доведоха Леонтьев до заключението, че :
  „Русия трябва да бъде подмразена, за да не„ гние “
  Но истината, че това беше казано във връзка с негативните впечатления от Европа:)).
  Казвам - губещ и хленчещ.:))

  "Чуждестранен агент"
 45. 45 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#29] от "constatator":

  Националните държави са особеност на европейското цивилизационно развитие през 18-ти и 19-ти век. Тогава капитализмът все още стои затворен в границите на всяка отделна държава, и търговията между тези държави носи относителен мир и благоденствие.

  В днешно време имаме транснационална експанзивна икономическа система (глобален пазарен капитализъм), която вижда националните различия като пречка. Естественият завършек на нещата е глобално либерално управление, което поставя на първо място свободата и автономността на индивида, в рамките на общочовешки морални принципи.

 46. 46 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Точно казано - македонската нация е създадена след 1944 година под чужд натиск и влияние и всичко това е станало възможно след като територия е окупирана от Сърбия и всичко българско е било подложено под натиск и унищожение. А езикът е български диалект.

 47. 47 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1751 Неутрално

  До коментар [#44] от "putinxujlo":

  Вие първо се отърсете от пропагандата за Леонтиев, прочетете го, разберете ги и едва след това пишете.
  Уж знаете руски?

  http://knleontiev.narod.ru/articles.htm

  ДБ=БКП
 48. 48 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 933 Неутрално

  Беюкселска зелка + Дойчо велев = лъжи и манипулации. Скрий се, "балканист".

 49. 49 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 687 Неутрално

  Този е наприказвал куп лъжи и глупости!Ако това е да си експерт балканист - по-добре да не се хвали с подобна титла!
  Да беше се поинтересувал поне от византийските хронисти, които често пишат за българи и България - толкова за думите му, че не сме от сравнително скоро с българска идентичност.Както и за Самуил - определян и от други, като български владетел, а не на албанци, сърби, македонци и тук-там, някой българин.
  А сравнението с Фландрия и Нидерландия е несъстоятелно и невъзможно.

 50. 50 Профил на Чубрица
  Чубрица
  Рейтинг: 656 Неутрално

  "С две думи: да забравят за миналото, което нито ги храни, нито ги топли."

  Каза един белгиец, чиято държава е убила и осакатила около 10 милиона африканци. Доста е удобно да се забравят някои неща, нали професоре? Ето и за Вас нещо от Дойче Веле:

  https://www.dw.com/bg/зверствата-на-леополд-втори/a-16750260

  "Certainement qui est en droit de vous rendre absurde est en droit de vous rendre injuste" Voltaire
 51. 51 Профил на asroma1927
  asroma1927
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Исках да напиша някакъв коментар, но не знам откъде да започна? Възможно ли е този човек да е учен и да наговори подобни глупости? Само вижте какво казва за Самуил!?!? Това интервю е някакъв много тежък нонсенс

 52. 52 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 933 Неутрално

  До коментар [#5] от "putinxujlo":

  Да дам ножа да гръмнеш? 😄🤣😂

 53. 53 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1790 Неутрално

  Изводът е точен, разсъжденията...глупави. Нормално е един белгиец да не може да разбере националната идентичност, но това не значи че не я е имало. Ако са се иденифицирали като християни преди 18 век, за какво са се водили тия войни между православните Византийска и Българска империи?
  А между католическите градове в Италия?

 54. 54 Профил на murttle
  murttle
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  Този господин балканист хубаво говори за преднационална епоха, но нека посочи конкретни извори, доказващи, че българи и гърци, например, са се чувствали едно цяло в тази епоха. Жертва и се били хората само за вярата. Ами че нали литературата в онези времена е писана от монаси, те какво, за хайдути ли да пишат? А фолклора какви теми го вълнуват? А Кирил и Методий какъв толкова зор са имали да правят азбуки за други езици –нали сме се били отъждествява и само с религията? А Санстефанска България защо е определена точно в тези граници? Хайде, моля ви, стига с псевдонаука и псевдоавторитети!

 55. 55 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2492 Весело

  До коментар [#47] от "anonim440":
  :)))))))
  Къде е линк към цитата ви?:)))
  Казвам ви пак, внимавайте в спор с мен по повод Русия. Това е не вашето поле, защото нищо не знаете за нея, в изключение за агитки, разбира се:)))
  Леонтьев никой не обичал:))) И себе си:)))

  ©️ "Опитах се да докажа, че Турция е по-скоро полезна за нас, отколкото вредна, защото дори може да стане наш съюзник при някои неблагоприятни обстоятелства.
  Можете да пожелаете доброто на славяните, дори можете да им помогнете искрено, когато някой ги потиска, но би било твърде наивно да ги считаме винаги и във всичко като жертви, или невинни, или при никакви обстоятелства, способни да навредят на нас, руснаците ...
  Когато пишех статиите си, преди повече от година и половина, все още бях под новото впечатление от гръцко-българското разрив: от разделянето беше изминала само година; все още не беше напълно ясно как ще се държат българските обикновени хора в провинциите: дали ще бъдат в мир или не. Оттогава под моста лети много вода. Гърците много се охладиха: много от тях навярно започнаха да разбират, че Русия не е толкова виновна срещу източните църкви, колкото са мислели ... Българите, очевидно, са все същите ... Те все още са щастливи, те все още пеят химни на султана , всички са също толкова доволни от раздялата си, всички са също толкова горди, виждайки, че всичко се прави, макар и не толкова бързо, колкото биха искали, но въпреки това се сбъдва по тяхна инициатива, по тяхна воля, под тяхно влияние. Защо българите са по-близо до нас от всички други славяни?
  Българите са най-близо до нас, защото историята ги е направила по-малко от всички други славяни, независими от нас, по-малко от всички други славяни, отделени от нас....."©️
  http://knleontiev.narod.ru/texts/eshe_o_raspre.htm

  "Чуждестранен агент"
 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 490 Неутрално

  Да живее Македония! ✌Слава на Македония!✊
  —цитат от коментар 5 на putinxujlo


  Прекрасно! Коя точно - на Александър Македонски ли? Или на коптите в Египет? Или може би на пакистанското племе, наследници на елинската армия? Това се нарича тройна шизофрения.

  master
 58. 58 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2492 Весело

  До коментар [#52] от "Тони КОСТОВ":

  Да дам ножа да гръмнеш? 😄🤣😂
  ▪️▪️▪️▪️
  Давай😂😂😂

  "Чуждестранен агент"
 59. 59 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2309 Весело

  До коментар [#51] от "asroma1927":

  От много години "учен" вече не е название давано на хора, които са увеличили човешкото познание и имат принос с изследвания и открития, а поредната професия, предполагаща висене или на държавна или на корпоративна (било то и НПО) хранилка. Съответно това не са хора, посветили се на науката и готови да променят вижданията си ако бъдат опровергани, а обикновени офис служители, които казват каквото им нареди плащача. В случая със северомакедонския въпрос плащачът и на държавно (ЕС) и на частно (Сорос) ниво е обявил, че се следват заръките на Коминтерна и те следват, какво да правят. Същото е и с климата и с пандемията и с всичко. В момента да твърдиш, че "трябва да вярваме безрезервно на учените и да правим каквото ни кажат", е все едно да кажеш "трябва да вярваме безрезервно на милиционерите и на автомонтьорите и да правим всичко каквото ни кажат". Единствената разлика е, че последните могат да причинят много повече мизерии ако ги слушаш безкритично.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 60. 60 Профил на JsT
  JsT
  Рейтинг: 93 Любопитно

  Има много истини написани от Проф. Детрез, от които обаче най-важната е в това, че не е проблема споделения език или история, а това, че двете държави се държат като деца (разбирай националистите в България, които са в коалиция с ГЕРБ), а от страна на македонците - почти цялата политическа класа, които насаждат омраза, което е катастрофално.

  Най-важното е да има добри приятелски вазимоотношения и най-вече взаимно уважение. Това включва да нямат претенции към българските територии, хора ("македонски малцинства", които не съществуват), език или история.

  Ако искат да признаят "съжителство" на българи и македонци в историята си или използване на език който има общ корен или пък герои от български произход, които са направили много за тях - са добре дошли!

  Но това е огромна разлика спрямо сегашната реалност, в която македонците са били под българско робство или че в България има (северно) македонци, които живеят под българско потисничество или пък, че македонския езин няма нищо общо с Българския или пък че хора като Гоце Делчев нямат нищо общо с България и са се борили срещу българите за освобождение. Огромна разлика.

 61. 61 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2309 Весело

  До коментар [#56] от "Сенсей НАНАЙ":

  Пак не си чел статията.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 62. 62 Профил на Отец Сисой
  Отец Сисой
  Рейтинг: 487 Весело

  Естественият завършек на нещата е глобално либерално управление, което поставя на първо място свободата и автономността на индивида, в рамките на общочовешки морални принципи.
  —цитат от коментар 45 на irobot


  А, да. Т.нар. "край на историята". Само дето това е климаксът само за егоцентричната западна мисъл. В Азия, където в последните 50 години бавно се е измести центъра на световната търговия (и покрай нея всичко останало), имат съвсем други идеи (и винаги са ги имали) по въпроса за "свободата и автономността на индивида". Да не говорим че Западът е толкова разрушителен по пътя към тази крайна цел за "глобално либерално управление", че съвсем естествено се образува "коалиция на нежелаещите" да преследват заедно с него така фолрмулираното светло бъдеще :)

  over the under
 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 65. 65 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 771 Неутрално

  "Тайната на отличните отношения между фламандците и холандците се крие в здравословното им равнодушие едни към други. Това са два отделни народа, които главно по практически съображения споделят един език, но не се бъркат в нещата на другия."

  Чудесна основа за разрешаване на българо-северомаконския езиков спор.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1751 Неутрално

  До коментар [#55] от "putinxujlo":

  Вижте, затова казвам че цитирам по памет. Аз разбира се сега мога да започна да търся точно откъде съм взел цитата, но защо? Вашата теза, че вие като сте руснак и край, знаете всичко най-правилно що се отнася до Русия не е логична. Вашите позиции по отношение на Русия много пъти са били меко казано странни. Защото вие сте плод не на Русия, а на СССР... Надявам се да го разберете.

  ДБ=БКП
 68. 68 Профил на Родолюбец
  Родолюбец
  Рейтинг: 771 Весело

  "Тайната на отличните отношения между фламандците и холандците се крие в здравословното им равнодушие едни към други. Това са два отделни народа, които главно по практически съображения споделят един език, но не се бъркат в нещата на другия."

  Професоре, а дали идилията ще е същата, ако започнете да твърдите, че има фламански език?
  Нещо не ми се вЕрва да няма скърцане със зъби от север.

  61. Ниkoй въ Бългapckoтo Княжecтвo нe мoжe ни дa kупувa, нитo дa пpoдaвa чeлoвeчeckи cъщecтвa. Вcekoй poбъ oт kakъвтo пoлъ, вepa и нapoднocтъ дa бъдe, cвoбoдeнъ cтaвa, щoм cтъпи нa бългapcka тepитopия.
 69. 69 Профил на Чубрица
  Чубрица
  Рейтинг: 656 Неутрално

  До коментар [#56] от "Сенсей НАНАЙ":

  Ние я видяхме "истината". А вие видяхте ли я? Щом толкова се кефите на тази статия, какво ще кажете за това изречение: "Македонците пък мислят, че понеже сега са македонци, трябва и в миналото да са били македонци."

  "Certainement qui est en droit de vous rendre absurde est en droit de vous rendre injuste" Voltaire
 70. 70 Профил на Сър Джон
  Сър Джон
  Рейтинг: 16 Неутрално

  Работата отива на бавно, но силно извиване на ръце от страна на Европа и САЩ.
  Дано политиците имат топки както унгарците.
  Никой не уважава много преклонените главички(дето сабя не ги сече).

  "Хубава работа, ама либерална" - организацията на "Да, България" в Столипиново
 71. 71 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 1055 Весело

  След като стигнах до текста, в който професорът допуска, че през средновековието по българските земи може и да е имало "македонци", си дадох сметка колко трудно би ми било да стана професор по нидерландско-фламандски "односи".

 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 73. 73 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  Преди да дава интервюта, професорът да вземе интервю от Василий II Българоубиец. И да помисли малко - откога има българи. Помощ от приятел - първо, българите живеят в едва ли не единствената европейска държава, която е известна днес под името, с което е била известна преди хилядолетие, и второ, в средновековни карти, създадени не в България, а на запад от страната ни, са очертани границите на Bulgarian Empire. Но човекът е балканист, а и професор - горното може да не му е известно. Не го упреквам за незнанието му, но виж, затова че вероятно прекалява с прекрасната бира от Льовен - да!

 74. 74 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 2013 Неутрално

  Либералният балканист с люмбимата му либерална догма , че националните държави се пръкнали 19ти ве. Може ли да обясни ученият , какво означава добре известното елинизиране на ИРИ 10-12 век. Щото знаем , не е свързано с религията - не сменят Христос с Зевс и Аполон , а е типипен пример за оформяне на национално самосъзнание . Също ,както и балканистът е типичен за псевдоисторик ,захранен с пропагандни клишета.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 75. 75 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3340 Неутрално

  До коментар [#40] от "Чубрица":

  "Единствената възможност за България остава ветото, но с него в ЕС няма да спечели подкрепа, а само тъжната слава на нов досадник на Балканите."
  Е, на мен славата на "досадник" няма да ми е толкова тъжна. Славата на национални предатели обаче би ми била тъжна.
  ============
  По-добре досадник, отколкото ____ъзомийник!

  Еретик
 76. 76 Профил на Легионер
  Легионер
  Рейтинг: 83 Неутрално

  Господин професорът или не знае или премълчава някои факти, подкрепени от документи:

  1. Т. нар. Държава на Самуил е България с нова столица - Охрид. Достатъчно доказателство е прозвището на Василий Втори - „Българоубиец“.
  2. В плебисцитът от 1874 г., проведен от Османската импреия, към Българската екзархия се присъединяват Скопска, Битолска и Охридска епархии, а Велешката е пръсъединена още с референдума от 1870 г.
  3. Белгия се откъсва от Нидерландия с голяма помощ от Франция, а фламандците и до ден днешен съжаляват , че са се повели по акъла на валонците.

 77. 77 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 1055 Весело

  Съвременните балкански нации възникват през XIX век в резултат не на някакво "узряване", а на международни политически, икономически и културни развития, на външни намеси и пр. При това тези едва различими етноси буквално "откриват" или "изобретяват" себе се...

  =====

  Професоре, объркахме понятията нация и етнос. Я пак си помисли кога се е "открил" и "самоизобретил" българският ЕТНОС.

 78. 78 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1249 Весело

  До коментар [#72] от "Сенсей НАНАЙ":

  "неутрален балканист"

  Няма как крепостна нпо собственост да е неутрална :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 79. 79 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4504 Любопитно

  Вчера прочетох това любопитно интервю в страницата на ДВ, хубаво е да се види този наш спор със Северна Македония от неутрална страна, в случая този белгийски историк.

  Много интересни неща той казва за историята на своята родина Белгия и за отношенията между фламандците и нидерландците.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 80. 80 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 656 Неутрално

  Може ли да го изненадам и другарят "балканист" - хората не само на Балканите, но и в Западна Европа са се определяли първо конфесионално (католик, протестант и т.н.) и чак след това етнически (като до края на XIX век в повечето случаи това даже не отговаря на съвременните представи - имало е "провансалци" и "бретонци", а не просто "французи" да речем) през визирания от него период. Нациите навсякъде се формират главно през втората половина на XIX век, не само на Балканите. Поредният опит на някакъв да ни изкара диви балкански селяндури се проваля още в началните изречения. И не, в Самуилова България не са живеели повече сърби и гърци отколкото българи. Егати "балканиста".
  —цитат от коментар 17 на Тюфлекчия


  Няма да го изненадаш, защото той обяснява точно това - нациите са модерна концепция.
  Самуиловата империя със сигурност обхваща далеч не само днешните Македонии - гръцка, Северна, Пиринска, но също и онези райони от Тесалия, които от Анна Комнина насетне стават познати като Μεγάλη Βλαχία, (Голяма/Велика Влахия). Обхваща също цяла Албания и части от Епир, където малко по-късно срещаме основно албанско население, обхваща и значителна част от Рашка, Требинье - които са сръбски земи.

  Макар да нямаме никакви извори, които да ни пояснят количествените съотношения , несъмнено е Българската империя на Самуил е била мултиетническа, което важи впрочем за цялата средновековна българска държавност.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 81. 81 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1544 Неутрално

  Не разбирам от история и признавам, че Македония дълбоко не ме интересува. Но съм сигурен, че ако бяхме богати и проспериращи, много повече хора там щяха да се замислят дали прадядовците им не са били всъщност българи. Я колко евреи се намериха неочаквано в България - една прабаба стигаше.
  И политици като крадливите рубладжии от ВМРО, които натискат и България, и Македония да не подадат глава над блатото, са най-големи врагове и на двата народа. Знам също, че техният бизнес е в това да държат българи и македонци скарани. И имат наглостта да претендират, че мислят за общото благо.

 82. 82 Профил на Сър Джон
  Сър Джон
  Рейтинг: 16 Весело

  Значи неговите теории са налудинчави,
  —цитат от коментар 72 на Сенсей НАНАЙ


  Ох, милото то! Кой ти говори за теории тук? Има ФАКТИ. Българската позиция се базира на исторически факти, повечето от които от небългарски(примерно византийски) книжовници. Както и на съществуващи паметници, плочи, барелефи...(битолският надпис и много други).
  А това на независимия балканист са теории. Правиш ли разлика между двете?
  Пълен въздух под налягене си ти и "независимите" ти теории. Смешник.

  "Хубава работа, ама либерална" - организацията на "Да, България" в Столипиново
 83. 83 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 1055 Неутрално

  Малко помощ за професора по въпросите за нациите и етносите.

  В някои случаи, нациите възникват на базата на етноси. В други случаи, етносите възникват на базата на нации. В трети случаи, нацията и етносите съществуват отделно.

 84. 84 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#77] от "razor":

  "Етнос" е много различно нещо от "национална държава". Нацията предполага едно по-високо ниво на самоосъзнаване, концепция за това как твоята нация се вписва сред останалите и какво я прави уникална, създаване на собствени институции и суверенитет. Балканските етноси не са достигнали това ниво през 19-ти век и им се привнасят изкуствени вносни понятия като нация.

  Включително и българската национална идентичност е силно проблемна и франкенщайнска, създадена на базата на противопоставяне на външни сили, без полагане на основни ценности. Заради това се лашкаме като ветропоказател при всяка смяна на външнополитическата конюнктура.

 85. 85 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1751 Неутрално

  До коментар [#72] от "Сенсей НАНАЙ":

  Истанбулска конвенция чл. 3 точка "в":
  "„пол“ означава cоциално изгpадени pоли, поведения, дейноcти и xаpактеpиcтики,
  които опpеделено общеcтво cмята за подxодящи за жените и за мъжете"
  Т. е. понятието "пол" по физически белези изчезва.

  ДБ=БКП
 86. 86 Профил на Сенсей НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ
  Рейтинг: Неутрално

  Българската позиция се базира на исторически факти
  —цитат от коментар 82 на Сър Джон


  Коя е тази българска позиция, че никой не я е чувал?

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на lii07621540
  lii07621540
  Рейтинг: 119 Неутрално

  Тъй като господинът е балканист,тогава да седне и да изложи аргументите си пред БАН и българските историци,а не да се изказва като последна инстанция и да дава неудачни примери с други страни и проблеми.Разбира се и Дневник веднага го разпространява като авторитетно мнение и позиция.Ако не беше жално,щеше да е смешно,а и какво тук значат някакви си исторически документи за "модерната световна наука" и нейните представители,които гледат от високо всичко,което значи родолюбие,дълг, национални интереси,патриотизъм и т.н.Как това може да се сравнява с грантове,нихилидъм и възможността да диктуваш на мнозинството начина по който да възприема демокрацията.

 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 90 Профил на irobot
  irobot
  Рейтинг: 897 Неутрално

  До коментар [#89] от "Сенсей НАНАЙ":

  За да разберат описаното трябва да са нясно с теориите за социален конструктивизъм и конструктивистката епистемология, а те още не разбират базови понятия от 18-ти век като нация.

 91. 91 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално
 92. 92 Профил на Чубрица
  Чубрица
  Рейтинг: 656 Неутрално

  А и професорът твърди, че Бойко Борисов бил "политик от школата no-nonsense", което ще рече, че не правел глупости. Само това изречение да се хване от статията и става ясно за какво иде реч. Докато слушка, папка и краде Бойко не прави глупости, ама когато като по чудо вземе та защити националния интерес, това отивало в графа глупости. Браво, професоре! И не, не съм фен на Борисов!

  "Certainement qui est en droit de vous rendre absurde est en droit de vous rendre injuste" Voltaire
 93. 93 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1544 Весело

  [quote#86:"Сенсей НАНАЙ"][/quote]

  Българската позиция е "ще бием македонците, докато ни заобичат". Това е традиционен подход, толкова пъти е бил пробван в междуетническите отношения на Балканите, че рано или късно поне веднъж трябва да проработи.

 94. 94 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 1048 Неутрално

  ВМРО ДПМНЕ е демократическа партия колкото нашето ДПС е протурска и е движение за права и свободи, колкото Гергов и Шаренкова са социалисти, колкото и ГЕРБ са за европейско развитие.

 95. 95 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4504 Любопитно

  До коментар [#33] от "Чубрица":

  Има и нещо друго, на Балканите има само една държава, която е обвинявана (и то напълно заслужено), че краде от историята на съседите си (България и Гърция). И това разбира се е Северна Македония. Защо сърби и гърци нямат подобни спорове помежду си, или пък българи и гърци (сърби).

  Проблемът идва от македонска страна, на тях много им се иска явно да имат древна история, но това няма как да се случи при положение, че тяхната история започва едва през 1944 г. а тяхната първа държава се създава едва през 1991 г. Преди това област Македония е била тракийска, гръцка, византийска, българска, сръбска и османска. Тези хора там трябва най-сетне да разберат, че са нов народ и говорят на нов измислен наскоро език (македонски).

  Впрочем, поради горните причини, когато се избираше ново име на страната им то идеалното за тях беше Нова Македония.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 96. 96 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2739 Весело

  До коментар [#47] от "anonim440":
  Вие първо се отърсете от пропагандата за Леонтиев,
  >>> Хуйлото явно вижда в Леонтьев един идеен предшественик на путинизма.:)Да определиш философа, писателя, дипломата Леонтьев като посредствен националистически публцист..путЕнист, трябва да си гражданин поне на 3 държави.:)
  И като си спомням за финландското гражданство на Пхуйлото, интересно дали той вижда някаква разлика между финландци и шведи и защо във Финландия не си обявят шведското малцинство за финландци..

 97. 97 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 1055 Весело

  Коя е тази българска позиция, че никой не я е чувал?
  —цитат от коментар 86 на Сенсей НАНАЙ


  Мързи ли те да я намериш на сайта на Народното събрание?

  Разбирам те, и мен ме мързи да ти я намеря.

 98. 98 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1751 Неутрално

  До коментар [#89] от "Сенсей НАНАЙ":

  Не пише никъде "физически характеристики", а само "характеристики".
  Българският език явно на някои им е труден за разбиране.

  ДБ=БКП
 99. 99 Профил на Сенсей НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#89] от "Сенсей НАНАЙ":Не пише никъде "физически характеристики", а само "характеристики".
  —цитат от коментар 98 на anonim440


  Да, гений. Защото "физическите характеристики" са "характеристики" по подразбиране.

 100. 100 Профил на elena_pipilota
  elena_pipilota
  Рейтинг: 443 Неутрално

  До коментар [#95] от "Иво":
  "Преди това област Македония е била тракийска, гръцка, византийска, българска, сръбска и османска. "

  И югославска, и югославска. Не знам защо това постоянно се забравя, а е най-важното в случая.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK