Ограниченото право на жалба на затворниците поощрява произвола

Особено в малките населени места, където се наблюдават недопустими обвързаности на съдилищата с местното представителство на изпълнителната власт, това представлява сериозен проблем.

© Велко Ангелов

Особено в малките населени места, където се наблюдават недопустими обвързаности на съдилищата с местното представителство на изпълнителната власт, това представлява сериозен проблем.Анализът е препубликуван от страницата на адвокат Петкова. Заглавието е на "Дневник".


На 26 ноември 2020 г. Народното събрание прие на първо четене поредните спорни законодателни промени, този път в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС). С тях беше допуснато ограничение на предвиденото в националното и международното законодателство право на жалба срещу определена категория съдебни актове на лишените от свобода пред Върховния административен съд (ВАС).


Впрочем законодателната практика за облекчаване работата на ВАС в последните 5 години, е все по-често срещана. И макар зад нея да стоят добрите намерения за ускоряване на съдебните производства, които към момента се бавят изключително много, поради огромната натовареност на съда, всъщност тя разкрива сериозната и последователна липса на нормотворчески капацитет на Народното събрание.
Какво, всъщност, се променя по отношение на предвиденото право на жалба


С промените не се засяга въпросът за инстанционния контрол на решенията на съдилищата, постановени по същество на споровете.


Изключение се наблюдава в случаите на налагане на дисциплинарно наказание "изолиране в наказателна килия", за което, с приетите на първо четене промени в ЗИНЗС, се въвежда двуинстационен контрол пред тричленен състав на съда по местоизпълнение на наказанието. В действащата си редакция контролът е едноинстанционен, т.е. решението на първоинстанционния съд не подлежи на обжалване.


Казано по-просто, в действащата редакция на закона, когато административния съд в състав от един съдия постанови, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание "изолиране в наказателна килия" е законосъобразно, това решение е окончателно. В случай, че предложените промени бъдат приети, това решение ще подлежи на обжалване пред тричленен състав на същия съд.


По отношение на предвидената защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко и унизително отношение чрез подаване на искане за прекратяване на такова отношение, предложената промяна не води по същество до изменение на режима на гледане на делата. Тези дела са едноинстанционни от 2017 г. насам.


В останалата част предложените промени касаят оспорването на определенията и разпорежданията, постановени от първоинстанционните административни съдилища по следните дела:


- преместване от един затвор в друг (чл. 62);


- преместване от затвор в затворническо общежитие от закрит тип (чл. 63);


- преместване от затвор или затворническо общежитие от закрит тип в затворническо общежитие от открит тип (чл. 64);


- замяна на първоначалния режим на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода" в по - лек (чл. 66);


- налагане на дисциплинарно наказание "изолиране в наказателна килия" (чл. 111);


- зачитане на изтърпяно наказание в случай на две или повече присъди (чл. 179); и


- продължаване на специалния режим на изтърпяване на наказанието при наказания "доживотен затвор" и "доживотен затвор без замяна" (чл. 198).


По гореизброените спорове се отнема компетентността на ВАС да осъществява касационен контрол по тези определения и разпореждания. Този контрол се прехвърля на тричленните състави на административните съдилища по местоизпълнение на наказанието.


В допълнение, въвежда се едноинстанционен контрол на всички индивидуални административни актове и неоснователни действия и бездействия на затворническите органи. В действащата редакция на специалния по своя характер ЗИНЗС такъв контрол не е предвиден и може да се осъществява чрез пряко приложение на общия процесуален закон - АПК.


Тук следва да се отбележи, че по всички гореизброени дела контролът по същество е едноинстанционен и той е въведен с направените в ЗИНЗС през 2017 г.


[Любопитно] До преди извършване на промените в ЗИНЗС от 2017 г. контролът по изброените дела беше само административен (пред министъра на правосъдието или главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"). Съдебен контрол до този момент изобщо не се предвиждаше. През 2017 г., ДВ, бр. 13, бяха направени мащабни промени в посочения закон.


Видно от мотивите по законопроекта, те са осъществени в изпълнение на препоръки на делегации на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото и унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа, както и в изпълнение на пилотното решение на Европейския съд по правата на човека "Нешков срещу България", в рамките на което е констатирано нарушение на забраната за изтезания и нечовешко или унизително отношение или наказание, както и липсата на ефективни правни средства за защита.


Именно с тези промени беше въведен едноинстанционния съдебен контрол по същество на гореизброените казуси.


Къде е проблемът по отношение на предвиденото право на жалба?


За да може да бъде разбран по-добре проблемът в предложените изменения във връзка с предвиденото в законодателството право на жалба, е необходимо накратко да се обясни разликата между актовете на съда - решения, определения и разпореждания.


Съдът се произнася с решения тогава, когато решава даден правен спор по същество. Например, оспорва се отказ на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" затворник да бъде преместен от един затвор в друг. Съдът се произнася с решение, когато потвърждава тази заповед или я отменя. При действащата редакция на ЗИНЗС това решение не подлежи на обжалване. С коментираните промени това обстоятелство не се променя. Контролът по същество остава едноинстанционен.


Съдът се произнася с определения и разпореждания, когато решава процесуални въпроси, напр. когато обявява жалбата за недопустима и прекратява делото или когато изпраща делото по подсъдност на друг съд. Тоест, това не са актове по същество. Ако използваме горния пример, съдът ще се произнесе с определение, когато при оспорване на отказ на главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" остави жалбата без разглеждане, защото не е спазен законоустановения срок за подаването ѝ.


В действащата редакция на ЗИНЗС тези т.нар. преграждащи процеса актове подлежат на оспорване пред ВАС, който има правомощие да ги отмени и да върне делото за произнасяне на първоинстанционния съд или да ги потвърди. С предложените промени, вместо ВАС, по тези въпроси се предвижда да се произнася тричленен състав на същия административен съд, решил делото като първа инстанция.


Така стигаме до отговора на въпроса "Къде е проблемът в така предвидените изменения що се касае до предвиденото в законодателството право на жалба?".


На първо място, проблем съществува още от 2017 г. насам, когато беше въведен едноинстанционният съдебен контрол по същество на гореизброените казуси. Именно тези изменения доведоха до капсулиране проблемите на затворниците на местно ниво, вместо да осигурят спазването на забраната за изтезанията и нечовешкото и унизително отношение, осигуряването на справедлив съдебен процес и осигуряването на ефективни правни средства за защита. Тоест този проблем стои на дневен ред от около 3 години насам.


Това бяха измененията, които доведоха до реално ограничаване на предвиденото в законодателството право на жалба, както и правото на справедлив съдебен процес и ефективни правни средства за защита.


Въпреки предвиждането на едноинстанционен съдебен контрол по същество, беше оставена възможността за провеждане на върховен касационен контрол по преграждащите актове на съдилищата - определения и разпореждания.


Именно тук се разкрива първата слабост на законопроекта, тъй като за осигуряване на възможността за упражняване на предвиденото право на жалба следва да се предвиди двуинстанционен контрол и на решенията на съдилищата по същество. Единствено промяна в този смисъл би довела до търсения от законопроекта от 2017 г. резултат за осигуряване на ефективен контрол за спазване на забраната за изтезанията и нечовешкото и унизително отношение, както и за обезпечение на справедливия съдебен процес и за създаване на ефективни правни средства за защита.


Действащата уредба, а не само предложената с промените в ЗИНЗС, създава условия за административен и съдебен произвол на местно ниво. Това е така, защото липсва уредба, а с коментирания законопроект липсва и предложение за въвеждане на такава уредба, която да създава възможност за защита срещу такъв произвол на по-високо ниво и извън територията на населеното място, където се намира съответният затвор. Особено в малките населени места, където се наблюдават недопустими обвързаности на съдилищата с местното представителство на изпълнителната власт, това представлява сериозен проблем и следва да бъде решен именно с промени в ЗИНЗС в посока на предвиждане на върховен двуинстанционен контрол по същество.


Вторият недостатък на коментираните промени се изразява в законодателното отнемане на компетентността на ВАС да осъществява касационен контрол върху преграждащите актове на първоинстанционните съдилища.


Тази законодателна практика намира все по-широко приложение в последните години, но тя по същество разкрива липсата на нормотворчески капацитет на Народното събрание, доколкото противоречи на по-горестоящи нормативни актове. Именно тук се разкрива основният проблем.


Това е така, на първо място, поради факта, че съгласно Конституцията на Република България върховният съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване се осъществява само и единствено от ВАС. Това означава, че отнемането на коментираните дела от неговата компетентност и липсата на уредба на тази компетентност при решенията по същество, представлява изключване на върховния съдебен надзор. Подобна практика е противоконституционна.


На второ място, Административнопроцесуалният кодекс урежда родовата подсъдност на делата в административното правораздаване, като предвижда, че на административните съдилища са подсъдни всички административни дела, с изключение на тези, подсъдни на ВАС. Последният е единствено компетентен, според законовите разпоредби, да разглежда касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни решения, както и частни жалби срещу определения и разпореждания. Тази уредба е логична, кореспондира с конституцията и не предвижда изключения.


Така, с отнемането, със специален закон, на касационната компетентност на ВАС, се създава правен хаос, поради наличието на предпоставки за установяване на противоречива съдебна практика и необходимост от приемане на тълкувателни решения относно компетентността на съдилищата за разглеждане на посочените дела. Това от своя страна води до обратния на търсения резултат, а именно допълнително забавяне на производствата.


В заключение


Ускоряването на съдебните производства и финансовата икономия са мотивите, въз основа на които е предложено отнемането на предвиденото право на жалба пред ВАС срещу преграждащите актове на първоинстанционните съдилища. Подобни мотиви обаче са несъстоятелни, когато се говори за застрашаване на основни човешки права като правото на справедлив съдебен процес и правото на ефективни правни средства за защита.


Действително, ВАС от години е претоварен и това води до изключително големи забавяния при постановяване на неговите актове, но ускоряването на производствата може да се постигне и чрез попълване на неговия състав с повече съдии, а не чрез нарушаване на конституцията.


От друга страна, отнемането на предвиденото право на жалба пред ВАС срещу преграждащите актове на съдилищата, както и неуреждането на върховен касационен контрол върху решенията по същество може да има обратния на търсения ефект във връзка с финансовата икономия. Това е така, тъй като тези пропуски са от естество да доведат до нарушаване на правото на справедлив съдебен процес и до неосигуряване на ефективни правни средства за защита - основания за осъдителни решения пред Европейския съд по правата на човека и присъждане на обезщетения за тези нарушения.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 780 Неутрално

  Пандизчиите трябва да имат право САМО на хляб и вода!
  За всичко друго да се грижат семействата им.

 2. 2 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 741 Любопитно

  От възпитаниците на Академията на МВР е нормално да се очаква вместо превъзпитание на "лишените от свобода" да има засилване на репресията от администрацията на затвора/местната съдебна власт. Просто толкоз им е акъла. Поздравления за добрия анализ!

 3. 3 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 780 Неутрално

  нормално да се очаква … превъзпитание на "лишените от свобода"
  —цитат от коментар 2 на save_knforest


  В затвора трябва да се влиза за изтърпяване на наказание!
  Който иска да бъде възпитан или превъзпитан – да си плаща на възпитатели.
  Той (или Тя) станали на 30-40 години и сега ще се занимаваме с тяхното възпитание –
  Сме-е-ех…

  До коментар [#2] от "save_knforest":

 4. 4 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 741 Неутрално

  До коментар [#3] от "bib45647808":

  Явно не сте чел целите на наказанието в Наказателния кодекс. Твърде дилетантско изказване.

 5. 5 Профил на bib45647808
  bib45647808
  Рейтинг: 780 Неутрално

  До коментар [#3] от "bib45647808":Явно не сте чел целите на наказанието в Наказателния кодекс.
  —цитат от коментар 4 на save_knforest


  Значи ако надзирателите Николай Газдов и Петър Гогов бяха вкарани в затвора (след 1990г.), трябваше да се заемем с тяхното превъзпитание. И това на техните години и с парите на бившите затворници от Белене и Ловеч.

  Либерастите сте по-вредни от фашистите!  До коментар [#4] от "save_knforest":

 6. 6 Профил на Dariya Koleva
  Dariya Koleva
  Рейтинг: 2976 Неутрално

  Статията е пълна с юридически термини и мисля, че тук няма кой да коментира на ниво.

  Общо взето адвокатите искат да имат право да защитават затворници при жалбоподаването, тоест искат повече поръчки!

 7. 7 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1494 Неутрално

  Статията е пълна с юридически термини и мисля, че тук няма кой да коментира на ниво.Общо взето адвокатите искат да имат право да защитават затворници при жалбоподаването, тоест искат повече поръчки!
  —цитат от коментар 6 на Dariya Koleva


  Намирането на укорима мотивация за някакво действие не го превръща автоматично в укоримо деяние.

  Иначе може да се каже, че пишете само за да си видите името във форума :-)

  Колкото по-малко възможности за корекции има една система толкова по-голяма грешка може да направи.
  И понеже контекста е наказателно право на ниво затвор то грешката може да стигне размер на човешки живот.
  Подобен риск има нужда от корективи.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 8. 8 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 749 Неутрално

  Статията е нищо повече от един тюрлюгювеч, който за наукообразност здравата е поръсен с юридически термини.
  Единственото което става ясно от нея е, че за затворниците трябва да се харчат повече пари на данъкоплатците (т.е. наши), които после ще трябва да отидат в гушите на адвокатите.
  Ама какво да очакваш от хора които през целия си съзнателен живот са живели само от грантове.

 9. 9 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 769 Неутрално

  Бой в милицията докато не си "признае".

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 10. 10 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 769 Неутрално

  Бой в милицията докато не си "признае".

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 11. 11 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 769 Неутрално

  Бой в милицията докато не си "признае".

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 12. 12 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 769 Неутрално

  До коментар [#8] от "nhh18551388":

  Както винаги функционално неграмотни.

  Единственото което става ясно от нея е, че за затворниците трябва да се харчат повече пари на данъкоплатците (т.е. наши).

  А като ни осъдят , че не сме дали на арестуван човек телефонен разговор , кой ще плаща , а ?

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 13. 13 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2684 Неутрално

  Значи адвокатите смятат, че местните административни съдилища са:
  1. некомпетентни
  2. корумпирани
  3. и двете
  и не са годни да се произнесат по жалбата на затворник срещу преместването му в друг затвор?! И откога затворниците започнаха да избират в кой затвор да си изтърпяват наказанието?
  Авторката предлага не само да се остави правото на жалба както досега, но и това право да се разшири като се включат и нови поводи за жалба. Също и да се увеличи броят на съдиите. Естествено всичко това свързано с големи разходи, които ще се плащат от данъкоплатеца. За да може на убийците да им е по-комфортно в затвора.
  В същото четем в "Дневник" за предложение да се защитят журналистите в Европа от съдебно преследване от засегнатите лица чрез ограничаване на правото им да водят съдебни дела?!
  Значи правата на гражданите се тълкуват по съвсем йезуитски начин...

 14. 14 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2755 Неутрално

  От възпитаниците на Академията на МВР е нормално да се очаква вместо превъзпитание на "лишените от свобода"
  —цитат от коментар 2 на save_knforest


  А доказано ли е че превъзпитанието работи за хора с IQ по-малко от номера на обувките им?

 15. 15 Профил на foreverman77
  foreverman77
  Рейтинг: 390 Неутрално

  Под статията коментират хора, които нямат грам представа за право.

  В затвора се стояло, за да ти е гадно...да те репресират и т.н.

  Едва ли някой е прочел и един учебник по право в живота си, но се изказват в стил- Джамбазки, Валери С, шкембе войвода.

 16. 16 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3131 Неутрално

  "Казано по-просто, в действащата редакция на закона, когато административния съд в състав от един съдия постанови, че заповедта за налагане на дисциплинарно наказание "изолиране в наказателна килия" е законосъобразно, това решение е окончателно. В случай, че предложените промени бъдат приети, това решение ще подлежи на обжалване пред тричленен състав на същия съд."

  Я, гледай ти! Че това си е откровено лобистка поправка - управляващите са я написали специално за себе си.

 17. 17 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2755 Неутрално

  Под статията коментират хора, които нямат грам представа за право.В затвора се стояло, за да ти е гадно...да те репресират и т.н.Едва ли някой е прочел и един учебник по право в живота си, но се изказват в стил- Джамбазки, Валери С, шкембе войвода.
  —цитат от коментар 15 на foreverman77


  Това според мен е преимущество.

  Иначе ако оставиш на съвременните прависти да управляват Света - той ще замазя на Европарламента - само ще бълват закони без покритие и ще се замерват с членчета и параграфчета. Ама те не стават за папо.

 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8386 Неутрално

  Той произвола в България няма нужда от поощрения. Справя се и без това.

 19. 19 Профил на DEDOVIA
  DEDOVIA
  Рейтинг: 1187 Неутрално

  Съгласен съм, че и осъдените имат определени права и не може да има произвол срещу тях. Но проблема е друг че за защита на нормалните хора не са положени толкова усилия, колкото за престъпниците.

  русофобството и соросоизма са тежка психична диагноза
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK