Интелектуалци: Договор за добросъседство или за високомерие и шовинизъм?

Трябва да се заложи изричното изискване към политици, граждани и медии и в двете страни да противодействат активно на езика на омразата и на проявите на исторически реваншизъм, високомерие и превъзходство в политическия и в обществения живот.

© Николай Дойчинов

Трябва да се заложи изричното изискване към политици, граждани и медии и в двете страни да противодействат активно на езика на омразата и на проявите на исторически реваншизъм, високомерие и превъзходство в политическия и в обществения живот."Дневник" препубликува от страницата на Българската общност за либерална демокрация (БОЛД), отворено писмо, подписано от граждани от различни обществени и професионални среди в тяхното индивидуално качество. То е изпратено до министър-председателя Бойко Борисов, министъра на външните работи Екатерина Захариева, адресирано е също до посолствата на страните от ЕС и до представителството на ЕК в България. Писмото отразява позицията и вижданията им по въпроса защо междудържавният договор между България и Република Северна Македония (Договор за приятелство, добросъседство и сътрудничество), има всички изгледи да се превърне в своята антитеза.


Уважаеми дами и господа,


Обръщаме се към вас, за да изразим нарастващата си загриженост, че след периода на кратък подем в отношенията между Република Българи (РБ) и Република Северна Македония (РСМ), последвал подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество (Договора), политическите елити на двете страни допуснаха обратен ход във взаимоотношенията ни.
Изключително тревожещ е фактът на блокиране от РБ на старта за преговорен процес на РСМ за членство в ЕС, с непонятна за съвременните междудържавни отношения аргументация. Според нас, предстои България да търпи имиджови щети на различни извъннационални нива, с непредвидими последствия. На карта са поставени приятелството, добросъседството и сътрудничеството между БГ и РСМ, които са основните стълбове на едноименния договор. На този фон тревожно зачестяват проявите на грубост и от двете страни, вкл. на високо политическо ниво, на високомерие и късогледи исторически интерпретации с ярък националистически и шовинистичен привкус.


Кризата поставя на изпитание не само междусъседските връзки, но и съвместната ни реализация като добронамерени страни-членки в атлантическото семейство. Отлагат се и шансовете за добросъседско сътрудничество в рамките единното европейско политическо пространство. Остава неясно как спорът между РБ и РСМ ще се отрази на другата страна-кандидат за еврочленство - Република Албания, попадаща в една и съща група с РСМ за процеса на присъединяване. Не са маловажни и геополитическите измерения на кризата - повишената ни уязвимост към заплахи от извънрегионално естество, на каквито, в своето разединение, се излагаме.


Ще откроим някои от ключовите според нас причини за това развитие на нещата:


1. Въпреки наличните добри намерения, заложени в договора, отчетливо се откроява неуместният начин, по който той се изпълнява - с прекомерно акцентиране върху въпроси от историята и елиминиране на аспектите на сътрудничеството по останалите групи обществено-политически, икономически и други въпроси, очертани в Договора.


2. Създадената с договора Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси в редица случаи демонстрира подходи (поддържани и от двете страни), несъответстващи на философията и подходите на съвременната историография. Те минират много силно дейността и ефективността ѝ.


3. Погрешното базиране на преговорния процес приоритетно върху проблемите на миналото натовари съвместната мултидисциплинарна експертна комисия с неприсъщи ѝ политически задачи. От тесните ѝ експертни становища започнаха да зависят сложни многоаспектни политически решения с огромен национален, междудържавен и геополитически заряд.


4. Процесът на реализация на договора до този момент остава затворен главно на политическо и дипломатическо ниво. Вместо въвличането на гражданите в реализацията му чрез поредица привлекателни и иновативни граждански, академични, културни, образователни и пр. инициативи, те се оказаха свидетели на остра схватка между тежките историографски артилерии на двете страни, конструирани през миналия век. Така се мобилизираха масови исторически сантименти и стереотипи, вместо креативност в полза на бъдещето.


5. В политически и дипломатически план се допуснаха подходи, несъответстващи на духа, целите и текстовете на договора - сред които непризнаване от България на наименованието на официалния език на РСМ, с който тя е призната в ООН, оспорване съществуването на отделна македонска нация и правото на македонските граждани на самоидентификация - напълно неприемлива практика за европейското политическо пространство. Имаше примери за остра враждебна реч и от двете страни по договора.


Изтъквайки тези дефицити на досегашната реализация на договора, същевременно открояваме и истината, че хиляди граждани на двете страни продължават да споделят естествена съвременна свързаност на всекидневно ниво.


На фона на казаното се обръщаме към вас с призив за висока държавническа отгговорност и в този критичен момент да бъдат предприети спешни мерки в следните посоки:


1. България да даде по съответния ред и без отлагане "зелена светлина" за начало на преговорите за членството на РСМ в ЕС. Призоваваме това да стане до края на 2020 г., в рамките на Германското председателство на Съвета.


2. Въпросът за европейското членство на РСМ и Албания да се прехвърли и в дневния ред на следващите председателства на Съвета.


3. Да бъдат утвърдени нови приоритети, подходи и инициативи за взаимодействие между двете страни, като бъде взето предвид следното:


- Обсъждането на каквито и да е въпроси по изпълнение на Договора да бъде единствено и само в духа и стандартите на съвременото международно право и чрез съвременни подходи за уреждане на двустранни и многостранни междудържавни отношения. Убедени сме, че в подобен формат на съвременно договаряне няма как да залегнат условия, принуждаващи едната от страните да приме поставени й от другата страна нереалистични искания, като например това за отказ (пълен или частичен) от самоопределението на своя народ и отказ от самоидентификацията на своите граждани.


- Неуместно е очакването, че в рамките на какъвто и да е договорен процес, който и да е управленски екип в света ще се нагърби със самубийствени действия, вземайки политическо решение относно самоидентификацията на своите граждани и утвърждавайки, че от дадена година назад цялото население целокупно е прескочило от една етническа група в друга.


- Да не се забравя травматичният опит на България от времето на комунистическия режим за постигане на "историческаТА истина", когато с политически решения неколкократное натрапван асимилационен процес към етнически турци, помаци и роми, с цел "ревизиране" на присъщите им етнически произход и религиозна принадлежност и налагане на българска и християнска "самоидентификация" - на живите и на починалите.


- Не бива да се пропуска и фактът, че въпросната "историческа истина" е постигана с решенията на "авторитетни исторически комисии".


4. Да се осигури прозрачност и отвореност за консултации и обсъждане в гражданското общество.


5. Да бъде разработена "пътна карта" на съвместните действия по изпълнение на договора със съответните срокове, като по-конкретно призоваваме:


- Да се даде решителен първоначален тласък на дейностите със силен потенциал да затоплят почвата на сътрудничеството чрез насърчаване на политическия, дипло-матическия и гражданския обмен, военно-техническото сътрудничество, взаимодейст-вието в областта на икономиката, екологията, образованеието и културата, научното сътрудничество, медиите и защитата на човешките права.


- Да бъдат регламентирани и създадени междудържавни и обществени координационни и експертни структури, подпомагащи съвместните действия между двете страни по утвърдените в договора сфери на сътрудничество, с осигурено силно гражданско представителство. Да се утвърдят гъвкави механизми за реализиране на съвместни граждански инициативи по сферите на дейност.


- Въпросите и дейностите, свързани с историята, да не се екстраполират и да не заемат доминиращото място, което заемат към момента, а да се впишат като възможен конкретен аспект на сътрудничеството по въпросите на културата и образованието. Обсъждането на исторически въпроси следва да се реализира при прилагане на съвременни историографски подходи и осигурена плуралистична експертиза на поканените в дискусиите участници.


- Да се заложи изискване към състава на всички координационни и експертни структури за съвместно действие по сферите на дейност да отразяват по открит и плуралистичен начин обществено-политическото многообразие и възгледи, като се осигурява широк достъп на институционални и граждански експерти от демократичния проевропейски спектър.


- Да се заложи изричното изискване към политици, граждани и медии и в двете страни да противодействат активно на езика на омразата и на проявите на исторически реваншизъм, високомерие и превъзходство в политическия и в обществения живот.


В обобщение, призоваваме да бъдат сериозно променени приоритетите, подходите, средствата и дейностите за реализация на Договора за добросъседство приятелство и сътрудничество, така че той да постигне мисията си, обозначена в заглавието му.


Подкрепяме и идеята предстоящата за изграждане транспортна инфраструктура между двете страни (в рамките на Коридор №8) да се именува "Гоце Делчев". Няма ли това да е онази емблема, завещана ни от миналото, която не противопоставя, а сбилжава хората от двете страни на границата?


Призовавайки за проява от ваша страна на убедителна държавническа политическа воля за постигане на горните цели, оставаме с уважение!


ПОДПИСАЛИ ПИСМОТО (По азбучен ред на имената)


Проф. Албена Хранова - Пловдивски университет
Проф. Александър Кьосев - културолог и литературен теоретик, Софийски университет
Антоанета Ненкова - журналист
Проф. Антоний Тодоров - политолог, НБУ, Българска общност за либерална демокрация
Антонина Желязкова - историк
Владимир Колев - правозащитник, Българска общност за либерална демокрация
Бойко Ценков - клиничен психолог, Българска общност за либерална демокрация
Боян Захариев - икономист, изследовател в Институт Отворено общество
Ваня Кънева - експерт по правата на детето, Българска общност за либерална демокрация
Димитрина Петрова - правозащитник, Българска общност за либерална демокрация
Димитър Атанасов - историк
Проф. Димитър Вацов - философ и културолог, Нов български университет
Проф. Евгения Иванова - историограф и етнолог, Нов български университет
Калина Бозева - експерт по етнически въпроси, Българска общност за либерална демокрация
Кети Мирчева - историк
Красимир Кънев - председател на Български хелзинкски комитет
Мила Минева - гл.асистент, катедра Социология, Софийски университет
Доц. Милена Якимова - социолог, Софийски университет
Доц. Михаил Иванов - съветник на празидента Желев по националните и етническите въпроси (1990-1997)
Михаил Мишев - студент, Българска общност за либерална демокрация
Проф. Надя Данова - историк, балканска история
Радост Николаева - арт мениджър, Арт движение "Кръг"
Росица Атанасова - юрист, Българска общност за либерална демокрация
Румен Аврамов - икономист и историк
Румян Русинов - политолог
Савелина Русинова - правозащитник
Доц. Светлана Иванова - историк, Софийски университет
Стефан Дечев - историк
Цветозар Томов - социолог
Юлиана Методиева - журналист за човешки права, Маргиналия


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (197)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 787 Неутрално

  Хубаво написано , но трудно изпълнимо .....московците вече развързаха кесията ....плащат за спънки и на двете страни......

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1461 Весело

  "Уважаеми дами и господа,

  Обръщаме се към вас, за да изразим нарастващата си загриженост"

  Няма грижи, коминтерновци. Има ВЕТО.

  ИЗПЛЮЩЯВАЩО :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на enter_k
  enter_k
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  "..Погрешното базиране на преговорния процес приоритетно върху проблемите на миналото.."
  Ако "проблема" на миналото се нарича история то БОЛД не е компетентен и да си гледа либерастията.

 6. 6 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 669 Неутрално

  Браво! Всичко правилно написано! Може да сме имали допирни точки с Македония през XIX и ХХ век, но те отдавна са изчезнали. Трябва да се работи за бъдещето. Миналото е "история" и не може да се гледа назад.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 1114 Гневно

  Ето ви готов списък с продажници!

  Гнус ме е от тях!

 10. 10 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5321 Неутрално

  Политиците ги сътвориха едни....

 11. 11 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 669 Неутрално

  До коментар [#9] от "pinoccio":

  Комунистите си личите отдалеч...

 12. 12 Профил на Dimiter Monev
  Dimiter Monev
  Рейтинг: 99 Неутрално

  Интересно какво мислят по темата нелибералните демократи?

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на hav08635628
  hav08635628
  Рейтинг: 98 Неутрално

  Атанас Христов Далчев

  роден в Солун на 12 юни 1904 г.  Към родината


  Не съм те никога избирал на земята.

  Родих се просто в теб на юнски ден във зноя.

  Аз те обичам не защото си богата,

  а само за това, че си родина моя.  И българин съм не заради твойта слава

  и твойте подвизи и твойта бранна сила,

  а зарад туй, че съм безсилен да забравя

  за ослепелите бойци на Самуила.  Да търсим, който ще, във теб сполука бърза

  и почести и власт със страст една и съща,

  страданието мен по-силно с теб ме свързва

  и нашата любов в една съдба превръща.  1965 г.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на qid44693832
  qid44693832
  Рейтинг: 177 Неутрално

  Имаше проучване, че над 85% от хората одобряват политиката спрямо РСМ, тези
  "интелектуалци" явно със свещ са ги търсили.

 20. 20 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2616 Неутрално

  До коментар [#6] от "EU Fighter":

  Викаш нека си крадат от нашата история, ние да си траем, нали ??!

  Гърците защо не си траеха, когато и от тях крадоха нагло ??!

 21. 21 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1916 Неутрално

  Браво! По добре няма как да се каже. Дано онези от които зависи вдигането на срамното вето прочетат този текст и най важното, дано им влезе нещо в тиквите

  ДБ ВЪРНАХА ДПС И БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 22. 22 Профил на Дисидент в ЕССР
  Дисидент в ЕССР
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Кириак Стефчовци, сър!

  "Нашите деца не получават образованието, от което имат нужда. Те трябва да бъдат обучавани в традиционните морални ценности, но вместо това им се казва, че имат изконното право да бъдат гей. Това е измама, която ги отклонява от верния път в живота." - Маргарет Тачър, 1987
 23. 23 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  Ааахаха.. ама тия подписалите , все едни и същи под тия петиции бе ...като някаква чета са :))

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 24. 24 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Уважаеми ентелектуалци ние от движение БУДАЛИ (Бългаско Убединение за Демокрация и Алтернативни Либерални Инициятиви) искаме да заявим, че се присъединяваме към вашето обращение и сме приятно изненадани колко будни ентелктуалци има у НРБ, пардон... РБ (не е Републиканският Блок...)...
  Браво! Конграджулейшан! Ашколсун, аферим, ефендилер... Едно време ако имаше като вас ентелектуалци нямаше да е нужно България да се освобождава от турско робство... Вие щяхте любезно да обясните на простият народ, че под ярема на Султана му е по-добре...

  ДБ=БКП
 25. 25 Профил на Дисидент в ЕССР
  Дисидент в ЕССР
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#9] от "pinoccio":Комунистите си личите отдалеч...
  —цитат от коментар 11 на EU Fighter

  Какво лицемерие! Вие сте тези, които продължавате политиката на Георги ДимИтров и БКП!

  "Нашите деца не получават образованието, от което имат нужда. Те трябва да бъдат обучавани в традиционните морални ценности, но вместо това им се казва, че имат изконното право да бъдат гей. Това е измама, която ги отклонява от верния път в живота." - Маргарет Тачър, 1987
 26. 26 Профил на Легионер
  Легионер
  Рейтинг: 45 Неутрално

  Този път натискът няма да мине! Вето до дупка, докато ония оттатък Вардаро на станат хора!

 27. 27 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1691 Разстроено

  Тези "интелектуалци" не са ли Българи???

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1736 Неутрално

  Два дънгалака взели да се крепят взаимно въобразили се че са Айфеловата кула. Как пък не "минали са някога" на младини ;-))

 30. 30 Профил на qid44693832
  qid44693832
  Рейтинг: 177 Неутрално

  Ето го и химна на въпросната общност:

  Три слънца в небето греят,
  три сърца за нас живеят,
  Сталин, Тито, Димитрв.

 31. 31
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 32. 32 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 511 Неутрално

  „5. В политически и дипломатически план се допуснаха подходи, несъответстващи на духа, целите и текстовете на договора - сред които непризнаване от България на наименованието на официалния език на РСМ, с който тя е призната в ООН, оспорване съществуването на отделна македонска нация и правото на македонските граждани на самоидентификация - напълно неприемлива практика за европейското политическо пространство.“

  Долнопробна лъжа - България не отрича правото на самоидентификация на граждадание на РСМ.

  Проблемът е, когато тази идентификация се базира на отричането на българското самоопределение на мнозинството от населението на територията на днешна РСМ преди налагането на Титовия режим през 1944 г.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 511 Неутрално

  „БОЛД бе създаден през 2019 г. от Български хелзинкски комитет (БХК) по инициатива на д-р Димитрина Петрова, съоснователка на БХК, с цел увеличаване на обществената подкрепа за либерално демократичните ценности и консолидиране на поддръжниците на правата на човека и демокрацията в България. БОЛД няма самостоятелно юридическо съществуване и функционира като проект на БХК.“

  https://boldbg.net/istoria/

  nuff said..

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 920 Неутрално

  Тая професор,доцентска паплач са доктор хоноРарис кауза !!!

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 38. 38 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#37] от "sxr59673131":

  Ти комуне ли беше?

  ДБ=БКП
 39. 39 Профил на Светозар Христов
  Светозар Христов
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Толерастка статия. Ако и една Македония ни се качи на главата, утре и Сан Марино може да ни се изрепчи.

 40. 40 Профил на izn32657823
  izn32657823
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Всяка подлога в държавата се самопровъзгласява за интелектуалец!

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  Е, браво! От това писмо излиза, че не македонците, които правят от дядовците си "македонци", а ние вършим втори "възродителен процес". Вижзам достойни имена сред подписалите, но това е огромна глупост и чист нихилизъм. Жалко, че така дават повод да се охулва либерализма с чисто путински език.

  Има и други и то компетентни в историческата наука и в езикознанието учени, които се надявам да напишат ясен обяснителен текст, който да обясни на европейците същината на проблема. Крайно време е.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 46. 46 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2387 Неутрално

  До преди 3 години ,макетата бяха горди антички,и потекнуваха от Саше Големиот и татко му Филип.Гърците обаче не бяха толкова либерални ,пък и нямаха такива интелектуалци,така им насвиха сърмите,че край Вардаро забравиха и антика и фаланга и звездата от Вергина.Сега е ред на България да ги научи ,какви са били Миладинови,Джинот ,Гоце и Даме.

 47. 47 Профил на de val
  de val
  Рейтинг: 12 Неутрално

  Дори след всичките истерии, омраза, средни пръсти и линчуване на вскли, който си позволи да се отклони от югокомунстическия македонизъм ли не разбрахте с какво си имате работа в Скопие? Подходът, който се предлага би работил ако отсреща има разумен, уверен партньор, който уважава теб и страната ти. Вместо това имаме автоматизирана идеологическа реакция на абсолютния македонизъм, който ни вижда в категорията на - буквално!- низша раса. Турци, татари и монголи в миналото ограбвали културно предците им в миналото и демонстрирали варваризма си в близкото минало с окупация и фашизъм. Оттук за тях ние не сме и не можем да им бъдем равни. Равни са им Великите - като тях - сили, с които те и всъщност преговаряха истински. Ние сме досадна балканска пречка. Диваци, с които по нещастно стечение на обстоятелствата им се налага да говорят. За да отидат там където според тях те отдавна са били с Тито и където им е мястото.
  Съжалявам, че сред подписалите го има сериозни хора. Препоръчвам им да четата повече македонски вестници, да гледат телевизиите им и начинът, по който се мисли там. Нещата са ниво България 1994-5 - фантазии, декларации, бясна идеология и много глупост. При нас те доведоха до избора на Жан Виденов и тотален крах на всички илюзии. При тях изглежда се върви към подобен сценарий с Мицкоски.
  С една дума - мили либерали, не подкрепяйте омразата и глупостта. Идеологията не се лекува с признаване и прегръдки. Пробвано е. Не работи.

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2809 Неутрално

  Цитат:
  Интелектуалци
  ...
  На карта са поставени приятелството, добросъседството и сътрудничеството между БГ и РСМ

  -------
  Значи, таковата, как дасе изразя по-обло, интелектуалците започнали хептен да се гнусят от България и я пишат в своите ОФИЦИАЛНИ възвания БГ...
  Голяма нищета на соросци...

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51 Профил на cavenn
  cavenn
  Рейтинг: 373 Неутрално

  Чудя се, давате ли си сметка, че подобни декларации и дрън дрън са контрапродуктивни? Дневникъ и за вас се отнася, проактивната ви позицция по темата е похвална, но малко закъсняла.... Късно е либе за преговори.

 52. 52 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 2076 Неутрално

  Анонимници, но пък с претенции са тези автори :D

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2809 Неутрално

  Анонимници, но пък с претенции са тези автори :D
  —цитат от коментар 52 на zxp53317185


  Е, анонимници...

  (цитат) Красимир Кънев - председател на Български хелзинкски комитет

  Все пак, не може да се отрече, един от стълбовете на нашето единение (някъде 99.99%) е именно БХК...
  БХК е един от спояващите елементи на Българщината в днешно време, т.к. 99.99% са единодушни в своята преценка за него.

 55. 55 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5818 Неутрално

  "Тук се пръскат революционни идеи против държавата на негово величество султана. Аз не мога да остана тука и излазям."
  Кириак Стефчов

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 56. 56 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  Хубаво написано , но трудно изпълнимо .....московците вече развързаха кесията ....плащат за спънки и на двете страни......
  —цитат от коментар 1 на KRAFTWERK


  Тц, не позна, на тия грантаджии спонсорите са по на Запад.
  Само да погледнеш списъка с Кънев и ти става ясно, че кинтите са от по-либерални паралии.

 57. 57 Профил на zkm24533265
  zkm24533265
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Ме гладни ме продажни еххх

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на zkm24533265
  zkm24533265
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#54:"Аскет"][/quote]

  Я може би 99999% подкрепят БХК - колко е тъжно когато човек сам си вярва ма глупостите си

 60. 60 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2055 Неутрално

  Т.н. вето и раздухването на поредната пушилка са дело на крадливия агент Иван ,известен със симпатиите си и с действията си в полза на Русия.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на antonio_vivaldi
  antonio_vivaldi
  Рейтинг: 2055 Неутрално

  До коментар [#5] от "Enter_K":

  Кой е либераст се видя преди няколко дни,когато видният хетеро-мачо с боядисаната брада, се спускаше по олука на гей-клуба в Брюксел.

 64. 64 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  „БОЛД бе създаден през 2019 г. от Български хелзинкски комитет (БХК) по инициатива на д-р Димитрина Петрова, съоснователка на БХК, с цел увеличаване на обществената подкрепа за либерално демократичните ценности и консолидиране на поддръжниците на правата на човека и демокрацията в България. БОЛД няма самостоятелно юридическо съществуване и функционира като проект на БХК.“https://boldbg.net/istoria/ nuff said..
  —цитат от коментар 34 на terorio


  Това изчерпва темата.

 65. 65 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 511 Неутрално

  Защо се публикуват единствено критични към решението за блокиране на началото на преговори на Скопие, т.е. про-македонистки, позиции и мнения?

  Защо не се публикува например интервю с Виктор Канзуров, българин израснал в РСМ и познаващ изключително добре, както историята, така и актуалната политика и БГ-МК отношения, същевременно доказал се във времето със своята последователност в анти-националистическите позициите, които изразява и който не е спестявал критиката си нито към правителството в Скопие, нито към властта в София?

  Как може някой да претендира, респективно да се солидаризира с призиви за отразяване „по открит и плуралистичен начин обществено-политическото многообразие и възгледи“, при положение, че силно ограничава равнопоставеността и свежда разглеждането по актуален въпрос до една единствена гледна точка и перспектива?

 66. 66 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2809 Неутрално

  Група интелектуалци в индивидуално качество!!!!!?Такова животно за пръв път срещам. Да не е кръстоска на коронавирус с динозавър?
  —цитат от коментар 61 на Judjuk

  Това е каймакът на ония милиарди интелектуалци, които подкрепиха скорошната ВОСР.*

  ----
  заб.* - ВОСР - Великата Отровна Сороска Революция.

 67. 67 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2015 Неутрално

  Ще направя едно важно уточнение - тези хора, подписали се под македонистичния документ, са български интелектуалци / част от тях са безспорно свестни хора и всички, целокупно, имат право на собствено мнение по темата/, но не са интелектуалциТЕ на България. Има един непренебрежим брой от други големи имена, които определено не подкрепят подобни изпълнени с наивност позиции.
  Казвам го просто за протокола, нищо лично!

  Мараба, С-ДС доносници!
 68. 68 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1789 Любопитно

  "Според нас" ???
  Като ви гледах имената....
  Егати и самочувствието.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 69. 69 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2809 Неутрално

  [quote#64:"Котаракът на Шрьодингер"][/quote]
  Бе, да ти кажа, имам едно такова смътно усещане, че с Димитрина Петрова сме съученици от Гимназията, която едно време беше съветник на Желю Желев...
  Беше симпатично и ведро момиче, но (както се казва) сериозно за възрастта си, залиташе по Философията.
  Може и да греша, де...

 70. 70 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2015 Весело

  "Според нас" ??? Като ви гледах имената.... Егати и самочувствието.
  —цитат от коментар 68 на kvasimodo


  Всеки има право на лично мнение, друже. Дори квазимодитата имат...

  Мараба, С-ДС доносници!
 71. 71 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1789 Любопитно

  До коментар [#36] от "valtoro":

  Не се учудвайте. Те се самовъзпроизвеждат на килограми. За няколко години се пръкнаха около 5000 доцента и професора. Пълна инфлация на тези титли. Като научни постижения кръгла нула. Като бройки спрямо населението сигурно сме в челните места.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 73. 73 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1789 Весело

  До коментар [#70] от "Манчо":

  Разбира се. За това написах и моето мнение.
  Манчовците също имат право да се изкажат по темата.

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 74. 74 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2616 Неутрално

  Орбан правилно разкара грантаджиите на вмирисания дърт евреин - Шороши, затова и толкова дъртакът налива пари срещу Унгария, защото там номерът му не мина. У нас, уви, скопената "държава" търпи анти-българи и комунисти на грант по цял ден да плюят България в името на нео-комунистическите "ценности" - джихадизма, циганите, ЛГБТИКСПАЕЖХВМЗГИОФНН+ и т.н. Борисов не е Орбан, той е 149 кг лой и няколко грама заешко сърчице .....

 75. 75 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  ”правото на македонските граждани на самоидентификация”

  Тая глупост не знам коя куха либерастка лейка я измисли и не съм чувал някой да са му отнели правото да се нарича македонец, мароканец или макаронец. На никой не му пука! Това обаче не му дава право на някакъв севмак или някакъв грантаджия от БХК да определя самоидентификацията като българи на собствените ми дядо и баба от Македония!
  Айде, у лево!

 76. 76 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1789 Любопитно

  По какви критерии се решава кои са интелектуалци и кои не?

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 78. 78 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  Предлагам решение в една точка:
  1. Следващото заседание на Комисията да е през 2081 година, на празника за 1400 години България. 😂


 79. 79 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  Само не знам там, тия в Прилеп, ако решат да се самоиндентифицират като прилепи, македонците и интелектуалците от БХК дали ще им признаят идентитета?

 80. 80 Профил на hav08635628
  hav08635628
  Рейтинг: 98 Неутрално

  До коментар [#48] от "sxr59673131":

  Неграмотник с претенции сте.
  Сигурно и други са ви го казвали...

 81. 81 Профил на swy46682091
  swy46682091
  Рейтинг: 235 Неутрално

  Ето ви готов списък с продажници!....!
  —цитат от коментар 9 на pinoccio


  Всъщност това е списък на хората, които са пожелали да бъдат включени във ведомостта за получаване на съответния грант.

  Те написаха декларация, свършиха си работата и ще си получат парите. Всъщност, можеха да минат и по-тънко, с по-кратък текст. Малко са се пренатегнали. За останалите българи истината и приоритетите са други, не всички се подкупват с грантове.

  И тъй като е демокрация, ще стане това, което искат повечето хора (болшинството), а не тези безценни интелектуалци.

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 83 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1412 Неутрално

  Абе що не се е... в...

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 84. 84 Профил на lii07621540
  lii07621540
  Рейтинг: 123 Неутрално

  На така самонареклите се интелектуалци ,искащи да управляват външната политика на България ,мога да им препоръчам да си регистрират партия,да спечелят избори и т.н.,те си знаят.Иначе те не са нищо повече от един неграмотен човек с право на глас.Това че са написали имената си,не ги прави нищо повече от всеки друг в БГ.И не,не вдъхват респект,а погнуса и отвращение.Безродници на чужда хранилка,претендиращи за човешки права и законност,но опитващи се да управляват България,чрез вестници и статии.Всъщност,къде е Ивайло Дичев в списъка?Явно са забравили да му преведат комисионната,но се знае и неговата склонност към лесните пари и безроден характер.

 85. 85 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 862 Неутрално

  Много добър призив.Браво на нашите интелектуалци. Така се прави бъдеще между държавите и със съседите.

 86. 86 Профил на Julian Dob
  Julian Dob
  Рейтинг: 14 Неутрално

  Хаха - някакъв студент се бил подписал също. Българските боклуци - либерали усилено копаят дъното, не можаха ла да извадят поне един свестен преподавател (дори не доцент) който да не е плагиатствал, - който да им се подпише на смешната декларация, която има същата стойност като тоалетна хартия.

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на Julian Dob
  Julian Dob
  Рейтинг: 14 Неутрално

  ВЕТО ДО ОТКАТ , никакво пускане на СевернаМакедония в ЕС!!!!

 89. 89 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 862 Неутрално

  До коментар [#78] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Кремль будет очень доволен. Дерзай пацан.

 90. 90 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 2043 Гневно

  Българската общност за либерална демокрация
  —цитат от коментар 0 на статията


  А бе откъде се навъдиха толкова много измислени общности?!?
  На всичкото отгоре все са "интелектуалци"!
  Не искат да дават пари (детски) на повечето деца от български произход,
  защото сигурно са много богати и се хранят със златни лъжици,
  а да се подхранват някакви световно неизвестни "либералчета",
  има пари!

 91. 91 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3773 Неутрално

  Двадесет и първи век.
  Балканите.
  В географската област Тракия живеят тракийци, а не траки.
  В географската област Мизия живеят мизийци, а не мизи.
  В географската област Македония живеят македонийци, а не македони (македонци).
  И на трите места места живеят българи.
  На последното не съм сигурен дали точно живеят. Те там само си страдат и се мъчат да си преглътнат историята.
  Защото са МЪКЕДОНЦИ...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 92. 92 Профил на xta58510204
  xta58510204
  Рейтинг: 466 Любопитно

  Хубаво е периодично да се публикува списъка на дневникарските интелектуалци така ,както е по ведомост. Най-малкото защото кадрите на Нов "Български" са печално известни ,но ,ти да видиш, котилото се е размножило и в други университети.....

  Не отговарям на хейтъри.
 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 94. 94 Профил на terorio
  terorio
  Рейтинг: 511 Неутрално

  От кога попрището

  „студент, Българска общност за либерална демокрация“

  се числи към група на интелектуалци?

 95. 95 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 784 Неутрално

  Вече почнахме и по 2 статии на ден в подкрепа на македонизма. Евалата! ПАре трябват, а грантодателят иска да си пише червена точка, че по време на неговото председателство е тръгнал влакО.....

  Лошото е, че ние българите помним. И ще има последствия рано или късно. И за хойче с беле и за Македономедия

 96. 96 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 784 Неутрално

  По какви критерии се решава кои са интелектуалци и кои не?
  —цитат от коментар 76 на kvasimodo


  Ако подкрепят това, за което Македономедия са се продали - са интелектуалци. Ако защитават насрещната позиция - са гнусни, първобитни националисти и фашисти!

 97. 97 Профил на Al Tikvone
  Al Tikvone
  Рейтинг: 364 Неутрално

  Ето и едно много интересно интервю по темата Контракоментар с историка Стефан Дечев

  https://youtu.be/0EAN9xrZvkk

  Because they're afraid that there's more to reality than they have confronted. That there are doors that they're afraid to go in, and they don't want us to go in there either, because if we go in we might learn something that they don't know. And that makes us a little out of their control. Ken Kesey
 98. 98 Профил на swy46682091
  swy46682091
  Рейтинг: 235 Неутрално

  Всеки знае какво е септична яма.

  Емблемата на БОЛД (авторите на декларацията) ми прилича на повърхността на септична яма след хвърляне на камък.

  Ако не се бяха стискали и бяха дали по-голяма част от грантовете на добър художник, може би щяха да имат нормално лого.

 99. 99 Профил на David Moyseev
  David Moyseev
  Рейтинг: 645 Неутрално

  Забелязвам, че тези културлумпени не са забравили да сравнят ясната и принципна позиция на България и пълното и право да ветоса една келешка територия, която пикае, гори, псува и обругава съседите си с възродителния процес на Тато! Намекът е, че искаме да сменим чипа на севмакетата /той си е за смяна и това е основната причина да не помиришат Европа поне 10 години още/както са били насилствено преименувани българските турци...Наистина гнусни антибългари....

 100. 100
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK