Инспекторатът на ВСС недопустимо не изпълнява съдебното решение по ЦУМгейт

Още по-малко е допустимо ИВСС да оставя съмнение в обществото, че не преследва законоустановените си цели, а сам се превръща в опасност за върховенството на правото и за генериране на корупция.

© Георги Кожухаров

Още по-малко е допустимо ИВСС да оставя съмнение в обществото, че не преследва законоустановените си цели, а сам се превръща в опасност за върховенството на правото и за генериране на корупция."Дневник" препубликува от страницата на съсловната организация отворено писмо до народните представители от 44-то Народно събрание и председателя им Цвета Караянчева.


На 27 ноември в "Свободна Европа" беше публикувана статията "Замитане под килима. Как Инспекторатът към ВСС злоупотреби с право, за да скрие "ЦУМгейт". В нея се излагат факти за това, че главният инспектор г-жа Теодора Точкова не изпълнява съдебното решение по адм. д. № 12933/2019 г. на Административен съд София-град (АССГ) над 4 месеца; не предоставя достъп до обществена информация - за проверката на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) на придобилата публична известност като "ЦУМгейт" неинституционална среща на главния прокурор Сотир Цацаров, издателя Сашо Дончев и бившия член на ръководството на БСП Георги Гергов; не отговаря на журналистически въпроси за причините за поведението ѝ.


Публикацията излиза няколко месеца, след като адвокат Кашъмов отново публично изнесе информацията по движението на адм. д. № 12933/2019 г. на АССГ, от която обществеността научи за опити на представителите на ИВСС да отлагат разглеждането на делото и за
бюрократични "хитрости" от страна на главния инспектор да изпълни решението


От достъпните данни за посченото решение на АССГ от 16.07.2020 г. е видно, че с него се отменя решение № 11/18.10.2019 г. на главния инспектор при Инспектората към ВСС като незаконосъобразно, а административният орган е задължен да предостави на жалбоподателя търсената обществена информация - решението за приключване на проверката по т.нар. ЦУМгейт, доклада от проверката и стенографския протокол от обсъждането му на заседанието на ИВСС.


Съдът е припомнил, че решението на ИВСС, с което се приключва образуваната проверка за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите, съдържа официална обществена информация, достъпът до която не може да бъде ограничаван. Подчертал е и очевидното за всеки добросъвестен наблюдател -


винаги е налице надделяващ обществен интерес, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт,


повишаване на прозрачността и отчетността на публичната власт.


Съдът е конкретизирал: "В случая проверката е била извършена по отношение на главния прокурор в качеството му на орган на съдебната власт, а не в лично качество. От търсената информация обществото, и в частност жалбоподателят, може да си състави мнение относно дейността както на задължения субект - Инспекторат към ВСС, така и за работата на Прокуратурата в лицето на нейния ръководител - главния прокурор. Предоставянето на достъп до информация, свързана с констатации относно действия на главния прокурор на Република България в това му качество, и на Инспектората по отношение на осъществявания от него контрол, безспорно е предпоставка за повишаване на публичността и отчетността на задължените субекти - ИВСС и Прокуратурата".


Съдът е приел за незаконосъобразни съображенията на ИВСС, че изричното несъгласие на г-н Сотир Цацаров може да бъде основание за отказ на достъп до официалната обществена информация. Посочил е, че в случая несъгласието "не съдържа каквито и да е мотиви за отказа да бъде предоставена информацията, поискана със заявлението за достъп", но този факт е без значение за спора, доколкото по отношение на търсената обществена информация е налице надделяващ обществен интерес и последната не може да бъде ограничавана.


От решението на АССГ, което е придобило медийна публичност чрез статиите на адвокат Кашъмов в "Капитал" и на журналиста Борис Митов в "Свободна Европа", се разбира и това, че


процесуалните представители на ИВСС са се опитали да забавят делото,


като са правили искане за отлагане, за спиране и за отмяна на хода по същество. Веднъж съдебното разглеждане е било отложено поради разрешен отпуск на служител на ИВСС.


От публикацията в "Свободна Европа" обществото научава, че влизането в сила на решението на АССГ не е постигнало своя правен ефект да осигури достъп до значимата обществена информация, тъй като главният инспектор е подала молба за отмяна на решението по извънреден процесуален способ пред Върховния административен съд (ВАС).


С решение № 14 350/19.11.2020 г. по адм. д. № 8476/2020 г. ВАС е отхвърлил искането за отмяна на влязлото в сила решение. От решението става ясно, че главният инспектор е поддържал пред съда, че решението на АССГ е постановено в нарушение на процесуалния закон, тъй като делото било разгледано в отсъствие на представители на ИВСС, като е изтъкнал доводи, свързани с епидемичната ситуация в страната във връзка с Cоvid-19.


Главният инспектор е посочил още, че било невъзможно да се организира защитата на представляваната от него институция, тъй като ангажираните двама юрисконсулти не са могли да се явят (за втори път) в откритото съдебно заседание на 18 май 2020 г., защото г-жа Точкова била издала заповед да работят три дни в инспектората и два дни вкъщи. В мотивите на върховната съдебна инстанция изрично се посочва, че


процесуалното поведение на ответника - главния инспектор при ИВСС в съдебното производство пред административния съд, може да се приеме за злоупотреба с право.


Съдът припомня, че в отсъствието на юрисконсултите си главният инспектор също е могла да представлява ИВСС пред съда, но не го е направила.


В публикацията на "Свободна Европа" се излагат твърдения, че през август и септември медията е оправила въпроси към г-жа Точкова във връзка с пречките да бъде изпълнено влязлото в сила решение, но отговор не е получен. След произнасянето на ВАС е било отправено и трето запитване, отново без отговор на въпроса дали главният инспектор ще изпълни съдебното решение и ще предостави поисканата информация, от която ще стане ясно как точно е била проверена срещата в ЦУМ между главния прокурор Сотир Цацаров, партийния функционер Георги Гергов и медийния собственик Сашо Дончев и каква правна оценка й е била дадена от ИВСС. Впоследствие информацията е разпространена и в други медии ("Дневник").


Няма нужда от припомняне, че този случай в публичното пространство се приема като


илюстрация на проблемите в прокуратурата, и по-специално с изтъквания и от европейските институции проблем за липсата на ефективно средство за контрол


върху главния прокурор и на механизми за търсене и реализиране на отговорност.


С публичното оповестяване на действията и бездействията на г-жа Точкова по адм. д. № 12933/2019 г. на АССГ вече се създава и нова опасност за авторитета на правосъдието - да се утвърди представа, че случаят "ЦУМгейт" е илюстрация и на дискредитираната независимост на контролния орган да проверява почтеността на съдиите, прокурорите и следователите. Това е така, тъй като ИВСС, чийто персонален състав е политическа отговорност на Народното събрание, беше създаден именно за да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и проверки, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.


Това означава, че ако органът изпълнява законоустановената си задача - да гарантира, че самоуправляващата съдебна власт няма да се капсулира, нито да се превърне в опасност за правовата държава чрез "отглеждане" на вътрешна корупция и непрозрачни механизми на влияние, не би следвало изобщо да се стига до възпрепятстване на гражданите навреме да получат информирани по чувствителните въпроси как се разследват сигналите за властова корупция, злоупотребата с власт, нарушаването на етичните правила и уронването на доверието в независимостта на съдебната власт.


Още по-малко е допустимо ИВСС да показва публично незачитане на съдебен акт и да оставя съмнение в обществото,


че с дейността си не преследва законоустановените си цели, а сам се превръща в опасност за върховенството на правото и за генериране на корупция.


От цитираните статии и съдебните решения на АССГ и ВАС е видно, че с действията и бездействията си по конкретното дело г-жа Точкова е оставила впечатление, че цели прикриване или максимално забавяне на оповестяването на важна за функционирането на правовата държава информация. В текста на адвокат Кашъмов поведението на главния инспектор се квалифицира като опит "да се бори "с нокти и зъби" срещу излизането на документите по "ЦУМгейт" на бял свят".


Посочват се и сходни по насоченост действия по друго дело за достъп до тази информация, заведено от журналистката Доротея Дачкова от в. "Сега" и спечелено от нея на първа инстанция. Изтъква се, че въпреки изменението на ЗДОИ през 2018 г., когато се премахва възможността за касационно обжалване по този вид дела, главният инспектор отново не изпълнява съдебния акт и подава касационна жалба. След прекратяването на производството по делото с определение на тричленен състав на ВАС г-жа Точкова поискала отвод на две от съдиите за това, че били заинтересовани като членове на същия Висш съдебен съвет, в който е било направено предложение за разглеждане на случая "ЦУМ-гейт". Петчленен състав на ВАС върнал на същите съдии делото за разглеждане, като те си направили отвод с мотива, че липсват каквито и да е данни да са пристрастни, но не желаят да има съмнения. Главният инспектор поискал отново отвод на нов член на съдебния състав този път поради опасението, че съдиите вероятно са чели вестник "Сега". Обективността на твърденията на адвокат Кашъмов лесно може да бъде потвърдена в публикуваните процесуални документи на сайта на ВАС по адм. д. № 11393/2018 г.


Изложените факти и тяхното публично разпространение изискват вашата своевременна реакция,


доколкото Народното събрание е органът, който назначава главния инспектор при ИВСС и му дава оценка. Поради това в случая са нанесени вреди не само върху доверието в правосъдието, но и върху авторитета на законодателната власт.


Няма никакво оправдание за главния инспектор да откаже да изпълни което и да е съдебно решение. Съгласно чл. 177 АПК окончателните решения на административния съд имат задължителна сила за административния орган. Изпълнението на съдебните решения е в основата на обществения ред и правната сигурност, а по отношение на държавните органи, какъвто е главният инспектор при ИВСС, това е неделима част от служебните задължения и професионален интегритет. Значимостта на обществените отношения, свързани със зачитане на съдебните решения, е наложила криминилизирането на поведение, което пречи или осуетява изпълнението им - чл. 296, ал. 1 НК. В случая абсурдът на ситуацията се засилва от факта, че


органът, който демонстрира правен нихилизъм, е органът на съдебната власт, призван да обезпечи нейната независимост.


Същевременно се налага да ви припомним, че преди няколко месеца (с обръщение на УС на ССБ до Народното събрание от 21 юли 2020 г.) ви обърнахме внимание за изтеклите мандати още през март и април тази година на инспекторите и главния инспектор към ИВСС. Съгласно чл. 44, ал. 1 ЗСВ Народното събрание избира главен инспектор и инспектори не по-рано от 6 месеца и не по-късно от два месеца преди изтичането на техния мандат.


Към този момент Народното събрание не е изпълнило конституционното си задължение и дори не е открита процедурата по отправяне на предложения за кандидати за главен инспектор и за инспектори (чл. 44, ал. 2 - 5 от ЗСВ). Неизпълнението на задължението за избор на нов състав на конституционен орган след изтичането на мандатите на съответните негови членове създава впечатление за подценяване на значението на този държавен орган и влиза в сериозно противоречие с принципа за мандатност, предвиден в конституцията и ЗСВ. Неслучайно отделните органи на власт имат различна продължителност на мандатите и различен момент на приключването им, за да се избегне възможността за надмощие на един държавен орган над друг. За да може обаче този защитен механизъм да действа ефективно, е необходимо попълването на състава на конституционните органи да става в рамките на предвидените срокове.


Разчитаме, че този път, уважаема госпожо председател на 44-то Народно събрание и уважаеми народни представители, ще демонстрирате адекватна на високото Ви назначение позиция, като отговорно подходите към правомощията си, за да не допуснете компрометиране на разделението на властите и независимостта на съдебната власт по повод на възникналите съмнения в публичното пространство относно професионалната почтеност и компетентност на главния съдебен инспектор.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (21)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2761 Весело

  А националният социалист и главен каскет на републиката, той и Инструмент на Господ, какво мисли по въпроса?
  А, да, той чупи гръбнака на битовата престъпност.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 3. 3 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2152 Разстроено

  Изненадани?
  "Гарван, гарвану око не вади"!!!
  Като свински черва са!

 4. 4 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5080 Весело

  Също на първият ред ваксинирани.....( не им е за първи път , ама и затова......).

 5. 5 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1768 Весело

  Инспекторатът на ВСС недопустимо не изпълнява съдебното решение по ЦУМгейт
  ...
  Глупости! Искате да кажете, че в България няма върховенство на правото? Абсурд! Цяла Европа, начело с Европарламента се изреди да се тръшка, че всичко е окей?

  В Русия съм! В Русия съм!
 6. 6 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3498 Неутрално

  Това е престъпната държава и нейните зависимости ! Няма да се изпълни и съдебното решение, иначе такива неща ще лъснат за пореден път......

 7. 7 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  Оказва се, че "изричното несъгласие на г-н Сотир Цацаров" стои на всякакви закони, инспекторати, съдебни съвети и съдилища.

 8. 8 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2637 Неутрално

  До коментар [#6] от "samoedin":

  “Няма да се изпълни и съдебното решение, иначе такива неща ще лъснат за пореден път....”

  Гешев още докато го “избираха” (между него и него) си призна, че не признава разделението на властите, а после уточни, че над него е само Бог и той е инструмент в Божиите ръце.

  Сега Бог го е пратил да инспектира казаните по селата и хигиенно-санитарните условия за производство на домашен суджук и бахур.

  А съдиите са левундери и соросоиди, това си се знае отдавна.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 9. 9 Профил на Ruse_Island
  Ruse_Island
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Който държи портала между свободата и затвора, живота и смъртта, той управлява страната и милионерите и милиардерите в нея. Говоря за службите за подслушване/ ДАНС, Прокуратурата/КПКОНПИ и МВР. И да, това не е Парламента. Реалната власт е занимание тихо и самотно.

 10. 10 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1943 Весело

  Както пееше Ахинора Куманова, а след това и Леа Иванова:
  "Пълно ми е портмонето / и със него ми е леко, / ще проходя този друм, /сред витрините на ЦУМ!..."

 11. 11 Профил на wkk57607068
  wkk57607068
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  Гешев до Точкова, Точкова до Цацаров, Цацаров до Пеевски и така до края на света.

 12. 12 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 1017 Неутрално

  Зашо когато Прокопиев когато ходи да реве на Б. Борисов, това не е проблем?!?!
  —цитат от коментар 1 на erg31570932

  Каква е връзката на отношенията между г-н Прокопиев и г-н Борисов с това че един магистрат не изпълнява съдебно решение? Или се чувствахте длъжен да напишете нещо и само това роди главата ви?

 13. 13 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1698 Неутрално

  Двама агенти на КГБ - Джоре Бърдоквата и вербувания от него Сотир Цацаров, колеги от явочната квартира на КГБ, маскирана като "Пловдивска масонска ложа", страхуват собственика на най-голямото газоразпределително дружество у нас да им урежда някакви отстъпки. ДАНС спи ли?

  За коалиция Анти-Пеевски: ДБ+Слави+Мая+БСП
 14. 14 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 2229 Весело

  Дебел врат - корем - дебел врат - корем...

 15. 15 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 987 Весело

  "Разчитаме, че този път, уважаема госпожо председател на 44-то Народно събрание и уважаеми народни представители, ще демонстрирате адекватна на високото Ви назначение позиция, като отговорно подходите към правомощията си, за да не допуснете компрометиране на разделението на властите и независимостта на съдебната власт..."

  ХАХАХАХААХАХАХАХАХ
  ВИЦЪТ НА 2020 😂😂😂😂😂😂😂

  Perhaps you and I have lived with this miracle too long to be properly appreciative. Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction. It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people. Those who have known freedom and then lost it have never known it again. #ОСТАВКА
 16. 16 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  Сакън, информация за такива видни фигури, като цацата, каскета и не дай Боже някой по-знатен шишо - никога. Тези хора са нашите свещени крави и трябва да бъдат обгрижвани докрай.

 17. 17 Профил на wpo34378687
  wpo34378687
  Рейтинг: 947 Неутрално

  НЕ изпълняването на влезли в сила съдебни решения е постоянна практика в РБ.Най често престъпниците са /забележете/ съдия изпълнители,областни управители,кметове,министри,служби и всички в държавния апарат. ВСички останали са в графата "ами ще видим".Няма правосъдие в БГ!

 18. 18 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 947 Неутрално

  тези са част от ОПГ-то на каскета и използват закона само когато е в техен интерес.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 19. 19 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7962 Неутрално

  Учудващо е, че са очаквали друго от този ВСС. Той е избран, т. е. назначен, точно да прикрива и да замита.

 20. 20 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1154 Неутрално

  Инспекторатът на ВСС в този си състав може единствено да виси на водосточна тръба в Брюксел. Такива са си тези "достойни инспектори" от този инспекторат.

 21. 21 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 7028 Неутрално

  Комунистически протежета навързали са се като свински черва.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK