Държавата се превръща в нарушител рецидивист

"Влезлите в сила съдебни актове са задължителни и за изпълнителната власт", пише съдия Мирослава Тодорова до министъра на правосъдието Десислава Ахладова, чиито подчинени отказаха да конвоират задържан на погребението на майка му.

© Велко Ангелов

"Влезлите в сила съдебни актове са задължителни и за изпълнителната власт", пише съдия Мирослава Тодорова до министъра на правосъдието Десислава Ахладова, чиито подчинени отказаха да конвоират задържан на погребението на майка му."Дневник" препубликува от "Съдебно право" отвореното писмо на съдия Мирослава Тодорова до министъра на правосъдието Десислава Ахладова по повод нарушение на правото на зачитане на личния живот на задържан от подчинената й затворническа администрация.


Уважаема госпожо министър на правосъдието,


Във връзка с работата ми като съдия-докладчик по н. ч. д. № 3166/2020 г. на Софийския градски съд установих нарушение на основното човешко право на зачитане на личния живот на задържания по делото гражданин и неизпълнение на съдебен акт от страна на държавни структури, учредени към министъра на правосъдието и на бюджетна издръжка.
Фактите са следните:


Българският гражданин А. А. Д. се намира в затвора в София до приключване на цитираното съдебно производство, образувано по предложение на главния прокурор по чл. 457, ал. 1 НПК за решаване на въпроси, свързани с изпълнение на присъда, постановена от съд на Република Албания на 25.06.2018 г., с която А. А. Д. е бил признат за виновен за престъпление по Наказателния кодекс на Република Албания и осъден на наказание лишаване от свобода. Разглеждането по делото е отложено за 11.12.2020 г. с резервна дата 6.01.2021 г. поради неизпълнена молба за международноправна помощ, изпратена от съда чрез Министерството на правосъдието на Република България до Министерството на правосъдието на Република Албания.


По делото е постъпила молба от задържания А. Д., който съобщава на съда, че на 24.11.2020 г. е починала неговата майка, боледувала от Ковид-19, и прави искане да бъде изведен с охрана от затвора в гр. София, за да присъства на погребението й на 5.12.2020 г. от 13,30 ч. на Централните софийски гробища. Съдът служебно е потвърдил, че фактът на смъртта на майката е вписан в актовете й за гражданско състояние в Националната база данни "Население".


С определение в закрито заседание на 3.12.2020 г. тричленният съдебен състав е приел, на първо място, че в съдебното производство по чл. 457 НПК всички въпроси, които пряко засягат предмета на разглеждане или са съпътстващи като повдигнатия въпрос с молбата на осъдения, са от компетентност на съда като решаващ орган. Поради това съдът е приел, че е в неговите правомощия да реши и въпроса за евентуално конвоиране на осъдения от мястото за задържане до мястото на погребението на майка му.


На следващо място в определението си съдът е взел предвид последиците от осъждането на Република България с решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото "Вецев срещу България", станало окончателно на 2.08.2019 г., за нарушение на чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) по повод на отказ на обвиняемия гражданин да присъства на погребението на брат си на формално основание - липса на процесуален ред. В цитираното решение ЕСПЧ е приел, че българският съд е трябвало да прецени дали подобна намеса в правото на личен живот на обвиняемия, каквато представлява възпрепятстването му да отиде на погребение на близък роднина, е била наложителна - т.е. дали евентуалното конвоиране на задържания е представлявало опасност за обществото.


ЕСПЧ е подчертал, че съгласно практиката му по чл. 8 ЕКПЧ правото на разрешение за излизане от местата за задържане по повод присъствие на погребение не е безусловно гарантирано, но именно националните власти, които са сезирани с подобна молба, следва да преценят нейната основателност, а съдът е този, който е трябвало да осъществи контрол върху конкретните мерки от гледна точка на правата, гарантирани от ЕКПЧ.


На следващо място, съобразявайки осъждането на Република България от ЕСПЧ, тричленният съдебен състав по н. ч. д. № 3166/2020 г. на Софийския градски съд е отчел естеството на правото на зачитане на личния живот на всеки човек, защитено в чл. 8 ЕКПЧ и чл. 32 от Конституцията на Република България. Съдът е припомнил, че съгласно чл. 8, т. 2 ЕКПЧ намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.


По същество в процесния случай съдът е взел предвид значението на факта, че производството по делото не е приключило по причина, за която осъденият в Република Албания не носи отговорност, а забавянето се дължи на държавата, издала присъдата, чието приспособяване към българското право е предмет на разглеждане. Съдът е съобразил и това, че по делото не са постъпвали данни поведението на осъдения в мястото за задържане да е било несъвместимо с вътрешните правила и изискванията за поддържане на обществения ред, нито за съществуване на друг противопоставим на правото на зачитане на личния му живот правен интерес от кръга на посочените в чл. 8, т. 2 ЕКПЧ. Същевременно съдът е отбелязал неминуемата необходимост да бъде отчетено, че молбата е по повод на смъртта на майка, а връзката между майка и дете представлява съществен компонент от съдържанието на личен живот на всеки човек.


На тази основа съдът е приел, че следва да бъде разрешено извеждането на А. А. Д. и конвоирането му от органите на ОЗ "Охрана" на 5.12.2020 г. в 13,30 ч. до Централните софийски гробища, за да присъства на погребението на майка си до приключване на траурния ритуал, и е изпратил препис от определението на ОЗ "Охрана" - София и на директора на затвора в гр. София за сведение и изпълнение.


Определението е било администрирано веднага, като по делото има данни, че е получено по факс от адресатите на 3.12.2020 г. в 15,11 ч. и 15,16 ч.


На 4.12.2020 г. в 12,51 ч. по факс е постъпило писмо от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", затвора - гр. София с рег. № 7720/3.12.20 г., подписано от ст. комисар Десислав Трайков. В него се посочва следното: "след анализ на определението и настоящата специализирана нормативна уредба става видно, че не е от компетентността на затвора в гр. София конвоирането на лицето. Надзорно-охранителният състав извършва конвоиране на лишени от свобода и задържани под стража лица до лечебно заведение и до специализираните болници за активно лечение на лишените от свобода по реда на чл. 250, ал. 2 ЗИНЗС (вж. чл. 320, ал. 2 ППЗИНЗС). Въпреки нашето желание да изпълним определението Ви на основание ЗСВ изпадаме в невъзможност. Подобен отговор следва да получите и от органите на ГДО".


В 13,51 ч. същия ден по разпореждане на съдията-докладчик определението на съда и отговорът от затвора - гр. София са изпратени на директора на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".


По-късно същия ден в регистратурата на Софийския градски съд е постъпил отговор от директора на РД "Охрана" - София Ал. Манчев в насоката, спомената от г-н Трайков. В писмото с рег. № 13129/4.12.2020 г. е заявено следното: "Съгласно чл. 391, ал. 3, т. 6 от ЗСВ ГД "Охрана" конвоира обвиняеми и подсъдими, за които се иска или е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода, до органите на съдебната власт. В случая Централните софийски гробища не се явява орган на съдебната власт и следва да отправите Вашето разпореждане към друг компетентен орган".


Този случай - с определението на съда и отказите на РД "Охрана" и затвора - гр. София да го изпълнят, става публично известен чрез статията на журналиста Росен Босев, публикувана на 4.12.2020 г. в електронния сайт "Капитал".


Очевидно оповестяването като полезно средство за осъществяване на обществен контрол върху изпълнителната власт също не е способствало за мотивиране на органите на Министерството на правосъдието да изпълнят съдебния акт, защото на 7.12.2020 г. задържаният Д. е съобщил на съдебния секретар на състава по телефона, че не е бил конвоиран, и е изразил разочарованието си от това, че не е могъл да присъства на погребението на майка си.


Уважаема госпожо министър, обръщам се към Вас, защото съгласно чл. 12, ал. 1 - 3 ЗИНЗС прякото ръководство и контрол върху дейността на местата за лишаване от свобода се осъществява от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", която е юридическо лице към министъра на правосъдието и е на бюджетна издръжка, а затворът в гр. София е териториална служба на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".


Съгласно чл. 391, ал. 1 ЗСВ Главна дирекция "Охрана", която осъществява дейностите по охраната на органите на съдебната власт, също е към министъра на правосъдието. От описаните в ал. 3 на чл. 391 ЗСВ правомощия на Главна дирекция "Охрана" е видно, че именно това е структурата, която обезпечава призоваването и конвоирането на лица в изпълнение на съдебни актове и за нуждите на правосъдието (т. 4, 5, 6). Видно е и това, че в цитираната разпоредба законът предвижда изчерпателно правомощията, които изискват упражняване на принуда спрямо граждани в изпълнение на съдебните актове.


Законодателната идея е ясна - властта да се ограничават човешките права винаги е изчерпателно уредена в закона, което само по себе си също не е достатъчно, за да бъде легитимна. Наред с това се изисква, за да не противоречи на конституцията и на защитата на основните права, прокламирани от ЕКПЧ и Хартата на основните права, принудата да бъде и пропорционална на преследваната цел.


В процесния случай съдът не е указал да се изпълнява принуда, а е разпоредил да се осъществи съдействие, т.е. не да се ограничава, а да се защити основно човешко право на лице, което е задържано по неприключило съдебно производство.


Вместо да изпълнят съдебния акт изброените държавни институции са приели, че съдебният акт не ги овластява да окажат съдействие. Нещо повече - те са счели, че могат да обсъждат съдържанието и основанието на съдебния акт и в крайна сметка съзнателно не са го изпълнили и също така съзнателно, въпреки припомнянето на осъждането на България по делото "Вецев", са нарушили основното право на задържания.


Следва специално да се подчертае, че това става въпреки решението на ЕСПЧ от миналата година по повод на правото на личен живот на задържания Вецев, който не е могъл да присъства на траурния ритуал на негов близък роднина. Настоящият казус е още по-неприемлив не само поради това, че държавата се превръща в нарушител-рецидивист, а правният нихилизъм обхваща неизпълнение на международноправни задължения.


Нетърпим е и защото за разлика от делото "Вецев", по което ЕСПЧ приема, че до нарушение не би се стигнало, ако българският съд беше разгледал искането на задържания, в настоящия случай произнасяне на съда има, но то е игнорирано от органите на изпълнителната власт. Това надгражда правонарушението, тъй като отваря врата за административен произвол и за нарушаване на конституционния принцип на разделението на властите.


Съгласно чл. 413, ал. 1 НПК, чиято разпоредба е проекция на основния конституционен принцип на правовата държава - върховенството на закона, влезлите в сила съдебни актове са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани. Поради това нито държавната администрация, нито дори друг съд може да преразглежда решения въпрос, а още по-малко - да влиза в спор с решаващия съд. Ценността на защитаваното благо е причината да се предвиди административнонаказателна отговорност по чл. 405, ал. 1 ЗСВ за неизпълнение на разпореждане на съдия, както и състав на престъпление, който криминализира възпрепятстването и осуетяването на изпълнението на съдебните актове по чл. 296, ал. 1 НК.


Позволявам си да маркирам базисните правни положения, защото, уважаема госпожо министър на правосъдието, мисля, че те дават ясна представа за институционалната криза, чието проявление е конкретният случай.


Не искам да бъда разбрана погрешно - случаят на г-н Д. сам по себе си изисква държавническа реакция, адресирана към самия увреден човек, защото на него му беше отнета възможността да присъства на погребението на майка си и това е безвъзвратно непоправимо. В тази ситуация се изисква замесените държавни институции да дадат ясен знак, че са забелязали правонарушението, осъзнават своя противоправен принос, уважават скръбта на увредения от държавата гражданин и поднасят в уместна форма своето извинение.


Разумното държавно управление обаче изисква много повече от това. В деня, в който институциите към министъра на правосъдието отказаха да изпълнят съдебния акт и игнорираха значението на осъдителното решение на ЕСПЧ, стана известно, че Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел четвъртата за годината резолюция с констатацията, че България отказва да изпълни други решения на ЕСПЧ. Дори държавата да не бе постигнала с бездействието си този печален резултат, пак нямаше да е приемливо да позволим отчуждаването на държавните институции от тяхното конституционно и законово предназначение да укрепват законността и да зачитат човешкото достойнство и права.


Случаят, за който Ви сезирам, има това преимущество да е много ясен, защото засяга ситуация, която е свързана с въпроси от общата ни човешка компетентност, още повече в условията на пандемия в резултат на силно вирулентно заболяване и експанзия на смъртността - правото на зачитане на скръбта от смъртта на родител и на достойното сбогуване.


Не се изисква никаква експертност, за да се разпознае съществуването на това основно човешко право. В такива ситуации нормалната човешка реакция, включително и на държавните служители, търси средство за изразяване на уважение и емпатия, а не пречки да се изпълни съдебният акт.


Настоящият случай освен ясен, във фактически план от гледна точка на възможностите за изпълнение на съдебния акт, е бил и много лесен. Не е имало никаква сериозна пречка (технически ресурсна или кадрова) в събота, когато няма интензивна необходимост от конвоиране на задържани лица за правосъдни дейности, двете дирекции в координация помежду си да осигурят транспортирането и охраната на задържания до гробището. Вярно е, че въпросът за изпълнението на съдебния акт във всяка правова държава би бил изначално изчерпан с констатацията за неговото съществуване, поради което представителите на двете дирекции към министъра на правосъдието не са могли изобщо да го обсъждат, за да не го изпълнят. Но е вярно и друго - за да се осигури общественото спокойствие и сигурност, етосът на професиите, които по закон могат да прибягват до упражняване на принуда, никога не бива да се бюрократизира до нехуманна степен. От историята знаем всички рискове, които крие бюрократичният процес на управление на кадрите и латентната опасност такъв манталитет да се превърне в "баналност на злото". Именно поради това е от съществено значение, че настоящият правен казус се отнася до базисното човешко право на всеки да изпрати близките си, както и на допустимия обхват на ограничаването му само когато са налице извънредни и изключителни обстоятелства, засягащи надделяващ колективен интерес и националната сигурност. Ако властта не се възприема като инструмент за защита на човешкото достойнство и права, то тогава сме изправени пред сериозна грешка в дефиниране на служебните приоритети, кадрови политики и критерии за подбор. А ако трябва да отстояваме хуманизма пред властта, то тогава наистина се намираме в сериозна институционална криза.


По изтъкнатите причини, уважаема госпожо министър на правосъдието, се обръщам към Вас с апел да вземете мерки, извън санкционните или наред с тях, които да преодолеят констатираните опасности за правовата държава, чрез:


- обучение на служителите от дирекциите на Министерството на правосъдието за съдържанието на принципа на правовата държава и за конкретните му практически проявления; за смисъла и значението на задължителната сила на съдебните актове;


- компетентен изчерпателен анализ на всички осъдителни решения на ЕСПЧ по българските дела и формулиране на конкретни предложения за изпълнението на всяко от тях, включително за преодоляване на предпоставките за всяко конкретно осъждане чрез адекватни политики - законодателни промени, обучение на кадрите, концепция за ценностен подбор за ръководните длъжности в структурите, които имат правомощия да упражняват принуда. Едва ли се нуждае от обосновка констатацията, че до настоящото нарушение на чл. 8 ЕКПЧ от страна на държавата нямаше да се стигне, ако своевременно след решението на ЕСПЧ по делото "Вецев" то беше обсъдено в подходяща форма и с ефективни средства с органите, които са имали отношение към нарушението, както и ако бяха приети изменения на ЗСВ и ЗИНЗС. По отношение на анализа и формулирането на конкретни предложения за изпълнение на всяко осъдително решение на България от ЕСПЧ, сигурна съм, че можете да разчитате на достатъчно добре подготвени юридически експерти, включително от средите на съдийската общност, които биха се включили на доброволни начала, за да не се превръщат финансовите причини в поредна пречка за преустановяване на посегателствата срещу основните човешки права.


Избрах формата на писмото да е публична не само заради прозрачността, която дължим, но и защото, както стана очевидно от тъжния повод, по който Ви пиша, първоизточник за поредното нарушение на основно човешко право е погрешната ценностна йерархия на държавната служба и дефицити на правната култура. Ефектът на ценностна девалвация може да бъде преодолян ефективно единствено в диалог с гражданското общество и подходяща просветна работа.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (44)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2144 Неутрално

  Нищо ново под слънцето. Сблъсквал съм се сподобен отказ на държавна институция (НАП) да изпълни съдебен акт, карайки ме да платя глоба, въпреки представено съдебно решение.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3910 Неутрално

  " Съгласно чл. 413, ал. 1 НПК, чиято разпоредба е проекция на основния конституционен принцип на правовата държава - върховенството на закона, влезлите в сила съдебни актове са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани. Поради това нито държавната администрация, нито дори друг съд може да преразглежда решения въпрос, а още по-малко - да влиза в спор с решаващия съд. Ценността на защитаваното благо е причината да се предвиди административнонаказателна отговорност по чл. 405, ал. 1 ЗСВ за неизпълнение на разпореждане на съдия, както и състав на престъпление, който криминализира възпрепятстването и осуетяването на изпълнението на съдебните актове по чл. 296, ал. 1 НК."

  За режимът на сикаджията съдебните решения се явяват тривиална и ненужна подоробност, особено когато са срещу отделни негови предствители, с която няма нужда особено да се церемони ! Като например тов, което задължава властта да представи пълна информация около престъпното, без конкурс, удълбочаване на дъното на варненския залив от руска фирма в полза на един всеизвестен престъпник ! Как мислите, дали властта се съобрази с него ? Предостави ли необходимите данни пред обществото ?
  .......

 6. 6 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  До коментар [#4] от "von_seeckt":

  А кой е компетентен? Кои са идиотите? Съдиите които не знаят кой е компетентен или държавата,която се прави на идиот прехвърляйки топката от една институция на друга?

 7. 7 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 952 Весело

  Министърката Ахладова си я представям как мига на парцали и се припотява от усилието да схване какво ка й написали.

 8. 8 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 879 Неутрално

  До коментар [#4] от "von_seeckt":А кой е компетентен? Кои са идиотите? Съдиите които не знаят кой е компетентен или държавата,която се прави на идиот прехвърляйки топката от една институция на друга?
  —цитат от коментар 6 на deaf


  Трябва да се види, кой е компетентния орган. Според мене това е прокуратурата, а не охраната на затвора.

 9. 9 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1527 Любопитно

  Не сме решили.
  Решили сме само, че пари предварително няма да даваме.

  В Русия съм! В Русия съм!
 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на Николай Николов
  Николай Николов
  Рейтинг: 987 Неутрално

  До коментар [#8] от "von_seeckt":
  Глупости. Прокуратурата точно в този случай е абсолютно без нищо общо, а и по принцип не конвоира. Преторианците на "Радостта" от "звеното за защита" имат съвсем други функции.
  Те и самите охлюви от затвора не оспорват своята компетентност да конвоират, а "компетентността" на гробищата като валидна дестинация, щото те можели да конвоират само "до органите на съдебната власт"...

 12. 12 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 673 Любопитно

  "не е от компетентността на затвора в гр. София конвоирането на лицето. "

  Значи е от тяхната компетентност да го заведат в болница, ни не и на погребение? Сигурно са суеверни, за това така...

  "Вместо да изпълнят съдебния акт изброените държавни институции са приели, че съдебният акт не ги овластява да окажат съдействие. Нещо повече - те са счели, че могат да обсъждат съдържанието и основанието на съдебния акт "

  От къде ги намират толкова дебилни бе... Ма т'ва просто не е истина!
  И даже си позволили да обсъждат???

  Добре де, след като уж хора експерти са назначени в изпълнителната власт, а правят такива глупости, то какво да правим ние, обикновения народ?
  Ясно ми е, че съдът не може да хване всяка калинка и отново да и припомни кой к'ви функции изпълнява в тази държава, но нещата вече започват да стават брутални.
  Да не изпълнят съдебно решение??? Ми съжалявам, ма аз дори не мога да си представя някой да направи подобно нещо, камо ли да се прави на умен след това...

 13. 13 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 879 Неутрално

  До коментар [#8] от "von_seeckt":Глупости. Прокуратурата точно в този случай е абсолютно без нищо общо, а и по принцип не конвоира. Преторианците на "Радостта" от "звеното за защита" имат съвсем други функции.Те и самите охлюви от затвора не оспорват своята компетентност да конвоират, а "компетентността" на гробищата като валидна дестинация, щото те можели да конвоират само "до органите на съдебната власт"...
  —цитат от коментар 11 на Николай Николов


  Щом казваш. Ако можеш и да подкрепиш твърденията си с някой законен акт ще ти бъда много благодарен. Принципно положение е, че прокуратурата е която привежда в изпълнение присъдите включващи наказанието лишаване от свобода, тя е и която изпълнява фунцията по общ надзор над местата за лишаване от свобода.

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7342 Неутрално

  Законите са за простосмъртните, а не за властимащите. Те са недосегаеми.

 15. 15 Профил на Минас Бахдасарян
  Минас Бахдасарян
  Рейтинг: 690 Гневно

  "Добре де, след като уж хора експерти са назначени в изпълнителната власт, а правят такива глупости, то какво да правим ние, обикновения народ?"

  Извинете, но първото е пожелателно, а не факт!
  Втрото е нормално действие на илитерати.
  Третото е да хванем мотиките и до корен.

  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 16. 16 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1436 Неутрално

  Държавата на Баций = ОПГ !
  пали фитила !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 17. 17 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 673 Весело

  До коментар [#7] от "Араламбене му е майката":

  Това изисква титанични усилия от нейна страна. Отказвам да повярвам, че ще се справи!

  Прав сте, очевидно е, че до изпълнителната власт , особено в последно време, трябва да се пише в друг стил.

  Моля, почитаеми съдии и уважаеми адвокати и прокурори, да промените своя изказ при комуникация с изпълнителната власт.
  Заложете на простите изречения, междуметията, съкратете всяка информация, налагаща справки, наблягайте на повторенията, за предпочитане с едни и същи думи, не с демонстрация на богат речник.
  Никакви думи с двоен корен, причинно-следствени връзки, философия, правни формулировки, изрази на латински и т.н.
  Тия връзките на обувките трудно си връзват, не очаквайте от тях чудеса, а им помогнете.

 18. 18 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 673 Любопитно

  До коментар [#13] от "von_seeckt":

  Добре де, толкова ли е било трудно да се спазят разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Наредба № 1 от 30 януари 2003 Г. за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт?


  Все пак говорим за задължение, постановено в съдебно решение, не за прищявка на някой, който е сънувал нещо.

 19. 19 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3478 Неутрално

  По същата логика Мирослава Тодорова може да разпореди осъденият да бъде конвоиран до Бахамите за едно коктейлче на плажа... И тя да го конвоира лично на държавни разноски!
  Смешен плач за самоуправните действия на съдийката, която веднъж вече беше уволнена от ВСС...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 20. 20 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 879 Неутрално

  До коментар [#13] от "von_seeckt":Добре де, толкова ли е било трудно да се спазят разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Наредба № 1 от 30 януари 2003 Г. за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт?Все пак говорим за задължение, постановено в съдебно решение, не за прищявка на някой, който е сънувал нещо.
  —цитат от коментар 18 на Lilith


  То в това е и спора, дали тази служба Охрана е компетнтна в случая да извърши конкретното конвоиране. Очевидно текста на наредбата е непълен респ. неясен. Този който е издал въпросната наредба е в правото си да я тълкува респ. допълва или изменя.

 21. 21 Профил на Николай Николов
  Николай Николов
  Рейтинг: 987 Неутрално

  До коментар [#13] от "von_seeckt":
  Прокуратурата "привежда в изпълнение", като дава разпореждане на съответните звена от системата. В случая това е "Охрана на съдебната власт", тия със сините бусове.
  "Надзор над местата за лишаване от свобода" как точно включва и "конвоиране"???
  Проблемът е, че тия със сините бусове твърдят, че возят само до органи на съдебната власт, какъвто гробищата не са. Типично поведение на чиновници, които се крият зад точно един нормативен текст, без да отчитат влязло в сила решение на съда, в което пък се цитира и е обосновано с решение на ЕСПЧ.

 22. 22 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 879 Неутрално

  До коментар [#13] от "von_seeckt":Прокуратурата "привежда в изпълнение", като дава разпореждане на съответните звена от системата. В случая това е "Охрана на съдебната власт", тия със сините бусове."Надзор над местата за лишаване от свобода" как точно включва и "конвоиране"???Проблемът е, че тия със сините бусове твърдят, че возят само до органи на съдебната власт, какъвто гробищата не са. Типично поведение на чиновници, които се крият зад точно един нормативен текст, без да отчитат влязло в сила решение на съда, в което пък се цитира и е обосновано с решение на ЕСПЧ.
  —цитат от коментар 21 на Николай Николов


  Едно съдебно определение не може да вменява допълнителни задължения на държавен орган.

 23. 23 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  [quote#8:"von_seeckt"][/quote]

  От рабфак - толкова.

 24. 24 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1355 Гневно

  Могат да бъдат охарактеризирани с две думи: Гербаджийски престъпници. Превърнали управлението на държавата в управление на мафиотски клан. Като в Мексико или Колумбия.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 673 Неутрално

  До коментар [#20] от "von_seeckt":

  Не е непълен.
  Съгласно цитираната от мен наредба:
  " Освен функциите по чл. 36д от Закона за съдебната власт охраната осъществява и следните функции:
  1. задържане и/или конвоиране на лица по разпореждане на орган на съдебната власт; конвоира обвиняеми и подсъдими с мярка за неотклонение "задържане под стража" или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода;

  Тоест не е като да ги карат да откриват топлата вода и колелото.

  Наистина недоумявам какво точно ги е спряло, освен чиста злоба и нежелание да се подчинят на съдебно решение, да я свършат тая работа.
  Най-кофтито е, че като осъдят държавата- парите за глобата няма да излязат от техния джоб.

 28. 28 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  "Държавата се превръща в нарушител рецидивист", а чиновниците ѝ пишат с "корупционна" кирилица!
  https://bird.bg/corruption-cyrillic/
  И нулата стана буква: Как властта крие фирми на властимащи от публичност чрез корупционна кирилица

 29. 29 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  Министерството на транспорта и информационните технологии публикува списък на превозвачите получили евросубсидии за справяне с последствията от COVID-19 по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”. Списъкът е PDF файл с 208 юридически лица и не съдържа ЕИК на фирмите, което затруднява автоматизираната му обработка. И изглежда има защо. Сред 4-те компании получили максималната субсидия от 450 хиляди лева се открива фирмата на дългогодишния общинския съветник на ГЕРБ във Велико Търново – Александър Нанков. В списъка неговата фирма „Алекс О’К” вероятно случайно е със сбъркано изписване – буквата O e станала цифрата 0.
  https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10159524134116189

 30. 30 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1056 Весело

  До коментар [#4] от "von_seeckt":
  Не, "либерална неграмотност" не съществува. Либералите винаги са умни и красиви, но без да се усещат стават последователи на анахокомунистите. Защо ли? Защото в "либералната" мантра държавата винаги е лоша. Във фетиш се издига борбата срущу "лашата" държава -за либералите единственото "право" е правото на адвокатското съсловие. Прокурор, па при това и "държанет" е мръсна футкция на гнилата държава, кояято иска да мачка правата на клиентите на адвукатурата - които по дефолта за нормалните хора са потенциарлни престапници, но за "либералите" са потенциални онеправдани граждани... Ужасно си е това един сериен убиец да остане без тоалетна хартия в затвора.. Или да му бъде нарушен достапът до пресно авокадо.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 31. 31 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3768 Неутрално

  Не е държавата, защото държавата, това сме всички ние. Рецидивисти са държавните органи, които са създадени да обслужват населението. А си драпат междукрачието на почивки и получават огромни заплати и бонуси. Е, така е с бойковите калинки.

 32. 32 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1579 Неутрално

  Има много мърша по високите етажи, а народа тихичко си тъне в стабилна мизерия.

 33. 33 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1579 Неутрално

  Не е държавата, защото държавата, това сме всички ние. ...
  —цитат от коментар 31 на Vlado Nikolov


  Именно!!! А НИЕ не правим нищо и точно затова сме по-виновни. Ние сме суверена, ние сме върховната власт и всичко което се случва е на наша отговорност! Не е виновен който яде баницата, а който му позволява!

 34. 34 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1671 Неутрално

  Каква огромна разлика има между писмото на Мирослава Тодорова и онова на Точкова само!

  Макар и очевдно над ежедневния разговорен език Тодорова е сравнително ясна, лесно е да се следи мисълта и комбинира логична и последователна мисъл и чисто човешка състрадателност.

  Точкова има по 3 алинеи и разпоредби на един ред и е абсолютно невъзможно да се проследи нито какво точно става, нито пък ЗАЩО става така, а не иначе.

  Искрени поздравления!

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 35. 35 Профил на През прокуракура ми е
  През прокуракура ми е
  Рейтинг: 262 Неутрално

  [quote#8:"von_seeckt"][/quote]

  Личи си, че си некомпетентен орган.

 36. 36 Профил на whatever123
  whatever123
  Рейтинг: 86 Неутрално

  Някой дали се замисля, че именно такива безкрайни планини от оплетени думи и съкращения, като в тази статия, са онова, което обърква човешкия живот? На всеки от нас?

 37. 37 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4682 Любопитно

  ОК. Аз ще си купя билет София - Париж!


  До коментар [#30] от "olexander":

  "Либералите винаги са умни и красиви"

  Знаете ли значението на думичката "либерален"?

 38. 38 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1402 Неутрално

  Не мога да преценя юридичската страна на разгледания случай от г-жа Тодорова, тъй като казуса е доста странен и освен това, поне за мен, има известен недостиг на информация.
  Когато не познаваме психологическия профил на А.А.Д., е трудно да се прецени, дали и колко дълбока е скръбта му по починалата му майка или се опитва да си осигури известно разнообразие в скучното арестантско ежедневие. Той може да не е виждал майка си от маса години, може въобше да я е заразал да мизерства години наред и сега просто иска да се възползва от случая. В определена ситуация и ако знаем що за човек е той ( примерно издигнат член на ОПГ, което се занимава с търговия на дрога и/или на проститутки) може да е опит за бягство и като знаем ефикасността на охранителните служби, може да ги разберем донякъде.
  Та искам да кажа, че за да се вземе отношение по същество не е много лесно. Що се отнася до чисто правната страна, може би г-жа Тодорова е права.
  Но не може да пропускаме следното, че е налице лоша правна култура и не се спазват основни ясно дефинирани рава на гражданите от страна на държавата, 100% е сигурно, че има кристални примери за това и не мога да не се запитам, защо за илюстрацията на нещо, което ние, не юристите знаем и се сблъскваме с него постянно, г-жа Тодорова е избрала толкова сложен и неясен от правна и морална гледна точка пример.

 39. 39 Профил на Bob
  Bob
  Рейтинг: 353 Весело

  Има ли уволнени? Или този период се запазва за уволняване на лекари? Какво е наказанието за неизпълняване на съдебно решение? Ако държавните служители на които им плащаме заплатите не изпълняват закона, кой да го изпълнява?

 40. 40 Профил на валентин николов
  валентин николов
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Тази жена не е никаккъв съдия. Тя е гнила ябълка и олицетворение на корупция.

 41. 41 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 673 Любопитно

  До коментар [#40] от "валентин николов":

  Някакви доказателства?

 42. 42 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1671 Неутрално

  Тази жена не е никаккъв съдия. Тя е гнила ябълка и олицетворение на корупция.
  —цитат от коментар 40 на валентин николов


  Защо?

  И по-точно...нека оставим за момент каква е тя.

  Можете ли да кажете кое точно от написаното от нея е невярно и защо?

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 43. 43 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Пак пишем безсмислени чаршафи вместо да си пишем делата. Колко още неосъдени заради бавната немарливост на шалчето ще имаме. И колко неплатени обезщетения на жертвите?

 44. 44 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 673 Любопитно

  До коментар [#43] от "Бубенце":

  Странно.
  "След повече от една година сагата с атестацията на съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова приключи и тя получи оценка Много добра за работата си и 94 точки."
  https://news.lex.bg/сагата-приключи-съдия-мирослава-тодо/

  Кои дела визирате?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK