При ваксинацията ще бъде пропусната голяма група хора в неравностойно положение

Затруднената комуникация създава риск лекарят да не може да получи адекватна информация за наличието на евентуални противопоказания за поставяне на ваксина.

© Юлия Лазарова

Затруднената комуникация създава риск лекарят да не може да получи адекватна информация за наличието на евентуални противопоказания за поставяне на ваксина."Дневник" публикува част от анализа на адвокат Мария Шаркова по темата как хората с трудности в комуникацията поради психични и други заболявания ще дадат своето информирано съгласие, за да бъдат вакнисирани срещу ковид-19. Заглавието е на "Дневник". Текстът е изготвен с подкрепата на Българския център за нестопанско право и е публикуван на страницата му. Целия анализ четете тук.


При осъществяване на ваксинопрофилактика със задължителни и препоръчителни ваксини, лекарите, които поставят ваксините, запознават лицето и/или неговия законен представител с ползите от ваксините, рисковете от съответното инфекциозно заболяване и неговите усложнения, показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт, съгласно чл. 11, т. 4 от Наредба No 15/2005 г. за имунизациите. Не се предвижда удостоверяване на извършеното уведомяване, с оглед на което може да се приеме, че както предоставянето на информацията, така и съгласието са в устна форма.


При ваксините, включени като задължителни в имунизационния календар, се предвижда административно-наказателна отговорност при непоставянето им, както и други последици, предвидени в различни нормативни актове (свързани с прием в детски градини, получаване на различни социални помощи за определени категории лица и прочее). Обстоятелството, че са задължителни обаче, не означава, че при отказ от поставяне на ваксина, се предвижда принудителното й поставяне. В чл. 13, ал. 4 от Наредбата за имунизациите е посочено, че в тези случаи лицата, подлежащи на задължителна имунизация или реимунизация, които отказват да бъдат имунизирани, удостоверяват отказа си при общопрактикуващия лекар (ОПЛ) с подпис в амбулаторния лист (бланка МЗ-НЗОК № 1), в който се вписва МКБ код Z28.2 "Имунизация, непроведена поради отказ на пациента".
В Закона за здравето (ЗЗ) не е обхваната една голяма група лица, които в даден момент или за по-дълъг период от време поради наличието на определени състояния или заболявания не могат да изразят информирано съгласие, но не са поставени под запрещение. Това са хора под влияние на определени лекарствени продукти, лица с психични разстройства, с умствена изостаналост или страдащи от деменция, причинена от заболяване.


Единствено в чл. 89, ал. 2 от ЗЗ е посочено, че хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота и здравето на пациента или до временна промяна в съзнанието на пациента, могат да бъдат извършвани в полза на здравето на пациента без писмено информирано съгласие само когато непосредствено е застрашен животът му и физическото или психичното му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие и е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител, от лицето по чл. 87, ал. 5, от дирекцията по чл. 87, ал. 6 или от лицето по чл. 162, ал. 3 в случаите, когато законът го изисква.


В конкретния случай става дума за състояния, които включват и тези, посочени по-горе, но посочената разпоредба не може да се приложи при ваксинопрофилактиката, защото не е налице непосредствена застрашеност на живота на пациента. Хипотетичната възможност да се разболее някой от заразно заболяване с висок леталитет не обосновава подобна непосредствена заплаха. В същото време законодателят не е предвидил никакъв ред за предоставяне на информирано съгласие от коментираната група лица, които се нуждаят от извършване на някаква медицинска дейност, физическото или психическото им състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие, но не се намират под непосредствена заплаха за живота си.


При осъществяване на ваксинопрофилактиката срещу COVID-19 тази празнота в закона може да доведе до следните нежелани последици:


- Лекарите да отказват да поставят ваксини на хора от тази група, тъй като няма установен ред за изразяване на информирано съгласие и това поставя медицинските специалисти в риск да носят административно-наказателна отговорност или дори гражданска отговорност, ако лицето претърпи някакви вреди, свързани с поставянето на ваксината.


Затруднената комуникация също така създава риск лекарят да не може да получи адекватна информация за наличието на евентуални противопоказания за поставяне на ваксина или наличие на обстоятелства, изискващи повишено внимание или премедикация (например, тежки алергични реакции в миналото, които могат да обосноват предварителна консултация с алерголог и поставяне на антихистаминов или кортикостероиден лекарствен продукт). Подобен отказ ще доведе до дискриминация на тези лица и ще ги постави в по-висок риск от заразяване занапред.


- Да се поставят ваксини, без да се гарантира правото на личен живот и телесна неприкосновеност на посочения кръг лица, като се пренебрегва тяхното съгласие или мнение и правото им да получат информация, съобразена със състоянието им.


- Да се формализира процесът на изразяване на информирано съгласие, като на подлежащите на ваксинация лица от посочената група, се предоставят бланки, които те не разбират и които подписват с цел изпълнение на формалните изисквания на заповедта, без обаче да е протекъл какъвто и да било процес между медицинския специалист и подлежащия на ваксиниране, т.е без информацията реално да е предоставена, разбрана, осмислена и довела до формиране на воля.


По силата на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България през 2012 г., всяка държава следва да осигури разумни улеснения на всяко лице с увреждане, които са необходими с оглед упражняването на правата му. Отказът от предоставяне на разумни улеснения може да се счете за дискриминация спрямо човека с увреждане.


Поставянето на ваксини срещу COVID-19 е медицинска дейност и следва да е съобразена с изискванията на ЗЗ. Приложими са също така и правилата на Наредбата за имунизациите. Освен тях министърът на здравеопазването е издал заповед No РД-01-726/23.12.2020 г., издадена на основание чл. 59, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗЗ. Според тези разпоредби при възникване на извънредна епидемична обстановка, както и при регистриран значителен спад в имунизационното покритие министърът на здравеопазването може да разпореди имунизации и реимунизации по ред и начин, различни от посочените в имунизационния календар, както и организирането на имунизационни кампании, откриването на временни имунизационни пунктове, сформирането на екипи за имунизиране на място и други извънредни мерки.


В заповедта е посочено, че имунизациите се извършват след изразено информирано съгласие, което е утвърдено като образец към заповедта, но не е предвиден конкретен ред, по който следва да се изразява съгласието. Обемът на дължимата информация може да бъде извлечен от съдържанието на утвърдения образец, но извън това остават нерешени няколко въпроса:


Предвидена е алтернатива на "бланката" за информирано съгласие, като пациентът удостовери информираното си съгласие в листа за извършен амбулаторен преглед. В този случай обаче не е предвидено задължение на лекаря да предостави информацията писмено така, както е предвидено чрез утвърдения образец за ИС и липсва конкретизиране на съдържанието на дължимата от лекаря информация;
Не е решен проблемът, изложен в т. 1.5 от настоящия анализ, като в този случай следва да се прилагат общите правила в ЗЗ, чиито недостатъци вече бяха коментирани.


Предложение:


Допълване на Заповедта на МЗ с правила за предоставяне на информирано съгласие от коментираната група лица, с което да бъдат съобразени следните обстоятелства:


- Да се вземе предвид състоянието на лицето и способността му да разбира предоставената информация, респективно да изразява съгласие или мнение.


- Да се предвиди ред, по който, ако се констатират от лекарите сериозни затруднения по повод предоставянето на информирано съгласие (което е конкретно правно действие по смисъла на чл. 65, ал. 1), да се осигури предоставяне на мерки за подкрепа; предоставените мерки за подкрепа по този ред се документират с протокол и се прилагат към АЛ;


- Да се предвидят гаранции, че лицата, които участват в мерките за подкрепа, включително и изразяващи заместващо или съвместно съгласие, вземат предвид мнението на лицето или ако не е в състояние да изрази такова, предполагаемото мнение, касаещо поставянето на ваксина (аналогични разпоредби има в правилата за провеждане на клинични изпитвания с недееспособни участници, съдържащи се например в Регламент ЕС 536/2014 г. и в Наредбата, утвърждаваща правилата за добра клинична практика).


- Да се предвиди наличието на етична комисия или друг колективен орган, аналогично на разпоредбата в чл. 89, ал. 3 от ЗЗ, отнасяща се до лицата с установена неспособност за изразяване на информирано съгласие. По този начин ще се реши проблемът с евентуалния конфликт на интереси между подлежащия на ваксиниране и лицето, което ще изразява информирано съгласие.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (17)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Шакир Зулов
  Шакир Зулов
  Рейтинг: 15 Неутрално

  Аз бих се радвал да ме пропуснат,макар и да не съм в неравностойно положение.🐵

  Много съм прост
 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4774 Неутрално

  Герб бързо ще променят закона през преходните разпоредби на Закона за пчелите.
  Нищо ново и необичайно за тях.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1367 Весело

  Спокойно, почти всички ще бъдат пропуснати тази година, не само тези в неравностойно положение.

 4. 4 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#3] от "еспресо":

  "Спокойно, почти всички ще бъдат пропуснати тази година, не само тези в неравностойно положение."

  Има време до 2040.

  Или докато пуснем Хемус..

  Whichever happens first.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 5. 5 Профил на lig35561597
  lig35561597
  Рейтинг: 155 Неутрално

  Тази е от адвокатките, които постоянно дават някакви съвети без да ги питат, пък белким кмета и плати...

 6. 6 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Няма страшно, ще ги използват да оберат луфта. И без това много от "елексирите" няма да влязат в употреба. На кого ще ги боцнат, ако не на неволните хора.

  master
 7. 7 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1515 Неутрално

  Освен техните да се гордеят с щерка умница друго няма,

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 8. 8 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3154 Неутрално

  Предложенията на адвокатката са също толкова морално атакуеми, колкото и съществуващото положение. Ако лекар или човек от семейството вземат решение вместо психично болния, противниците на решението, каквото и да е то, могат да обявят болния за жертва.

  Еретик
 9. 9 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2800 Весело

  До коментар [#5] от "lig35561597":

  Същата адвокатка в началото на епидемията ни убеждаваше как задължителното носене на маски било противозаконно.
  След като става дума за малък процент хора е напълно възможно всеки случай да бъде решаван индивидуално.
  По закон когато лицето не е в състояние да даде информирано съгласие това правят неговите близки. Защо същият подход да не се въведе и за ваксините?

 10. 10 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3067 Неутрално

  Тази госпожа дава ли си сметка, че половината българи живеят извън Системата. Тях ваксини не ги интересуват.

 11. 11 Профил на Полковник за европейско развитие на България
  Полковник за европейско развитие на България
  Рейтинг: 1382 Неутрално

  Ще бъдат ваксинирани с ПРЕДИМСТВО: сакати, слепи, глухи, куци, пелтеци, паралитици, джуджета, безноси, безполови, без ръце, без крака, туберкулозни, спинозни, раково болни, с анус претер, импотентни, на апаратно дишане, луди и т.н. безкрайно полезни за обществото индивиди.

  Ние сме в държавата и държавата е в нас! Ние събираме бюджета и го раздаваме помежду си.
 12. 12 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 368 Неутрално

  До коментар [#11] от "Полковник за европейско развитие на България":

  Пропусна военни.

 13. 13 Профил на Nik Nikolov
  Nik Nikolov
  Рейтинг: 232 Неутрално

  Еййй кво станя ся, не щат да се бодат йаваните...тцтцтцт и затова мега камапания от сутрн до здрач - как да ви набодем по- бързо...ама греда !

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално

  Те и в равностойно скоро няма да се ваксинират.

 15. 15 Профил на Ralchev
  Ralchev
  Рейтинг: 273 Весело

  До коментар [#12] от "Пламен Данаилов":

  точ

 16. 16 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2904 Неутрално

  " Да се предвиди наличието на етична комисия или друг колективен орган"

  Който да вземе решение вместо такива дето не могат да вземат информирано решение. :)

  Адвокатска мъка, пълна при това :)

 17. 17 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2481 Весело

  "лекарите, които поставят ваксините, запознават лицето и/или неговия законен представител с ползите от ваксините, рисковете от съответното инфекциозно заболяване и неговите усложнения, показанията, начина на приложение, противопоказанията, взаимодействието с други лекарствени продукти и очакваните нежелани лекарствени реакции на прилагания биопродукт, съгласно чл. 11, т. 4 от Наредба No 15/2005 г. за имунизациите."

  Сиреч, докато лекарят не ме "запознае" (със съответната застраховка при летален изход), че ставам безсмъртен, не тургам никакви тежести върху себе си.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK