Адекватни ли са програмите за социално подпомагане

Надделява подходът да се насочват бюджетни средства към програми с много широк обхват, вместо да се положат усилия за създаване на прецизно насочени инструменти.

© Цветелина Николаева, Капитал

Надделява подходът да се насочват бюджетни средства към програми с много широк обхват, вместо да се положат усилия за създаване на прецизно насочени инструменти."Дневник" публикува резюме от доклада на Института за пазарна икономика (ИПИ), който анализира ефективността на основните програми за социално подпомагане. Заглавието е на "Дневник". Цялото изследване четете тук.


В период на икономически растеж до началото на 2020 г., бързо увеличение на средните трудови възнаграждения и жизнен пазар на труда с рекордно ниска безработица броят на обхванатите от социалното подпомагане естествено намалява. Независимо от изключително благоприятните стопански показатели обаче, значителен дял домакинства продължават да са в риск от бедност и да страдат от сериозни материални лишения.


В публикуван тази седмица анализ, Институтът за пазарна икономика прави детайлен преглед на структурата и динамиката на основните механизми за социално подпомагане. Разгледани са както програмите, финансирани от държавния бюджет чрез Министерството на труда и социалната политика така и избрани осигурителни плащания през държавното обществено осигуряване. Ето накратко някои от акцентите в изследването:
- Общите публични разходи през разгледаните програми нарастват с 27% от 2015 г. до 2019 г., но като дял от БВП леко спадат от 1,9% през 2015 г. до 1,8% през 2019 г. В известна степен това е очаквано при висок икономически растеж, заетост и ръст на заплати и пенсии. Динамиката на обхвата на програмите, броя на бенефициентите и размера на изплащаните обезщетения и помощи обаче е изключително неравномерна.


При обезщетенията се наблюдава бързо нарастване на средния размер заради обвързаността осигурителния доход, който се увеличава значително през този период. Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст обаче е увеличено с едва 12%. При семейните помощи за деца размерът на месечната помощ за целия период, включително и до 2020 г., нараства едва с между 6% и 14%, а всички останали помощи за семейства с деца остават непроменени.


Размерът на гарантирания минимален доход, който е определящ както за обхвата, така и за размера на социалната помощ е увеличен с 15%, а в същото време месечният размер на помощите за отопление нараства с близо 38%. Средният размер на помощта за деца с трайни увреждания на практика се удвоява, а реформата във финансовата подкрепа за хора с увреждания също доведе до значително еднократно увеличение разходите.


- Разходите за обезщетенията при бременност и раждане достигат 447 млн. лева през 2019 г. при 331 млн. през 2015 г. Почти изцяло ръстът се дължи на увеличение на средното обезщетените с 31,3%. за периода. В благоприятна среда на повишаваща се заетост се наблюдава и очакваното постепенно разширяване на обхвата на осигурителната програма. Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2 години относително изостава - от 92% от минималната работна заплата през 2015 г. то спада до 68% през 2019 г.


- В сегашния си вид, обезщетението за безработица осигурява относително добра защита при внезапен шок върху пазара на труда след период на висока заетост и ниска безработица - тогава широк кръг лица са натрупали достатъчен период в осигуряване. При по-продължително влошаване на показателите на пазара на труда обаче все по-голяма част от уязвимите групи в работната сила нямат достъп до обезщетение и трябва да бъдат подкрепяни с други програми за социално подпомагане, които към момента обаче осигуряват значително по-нисък доход.


- Данните за разходите по основните програми за социално подпомагане със средства от държавния бюджет показват значителна структурна промяна в периода след 2015 г. Единствено помощите за отопление запазват своя относителен дял, макар той да спада минимално за периода. Помощите при прилагане на диференциран подход - т.е. определени основно по критерий доход на домакинствата - се свиват от и без това ниските 6,9% през 2015 г. до 3,5% през 2019 г. след номинален спад на разходите от 37%.


Разходите за подпомагане на семейства с деца отбелязват спад от 6% в номинално изражение, и вече са под 46% при около 61% през 2015 г. Близо два пъти и половина обаче нарастват разходите, насочени към интеграция на хората с увреждания, като делът им се удвоява от 20,7% през 2015 г. до 40,3% през 2019 г.


- Прилагането на програмата за социални помощи на база диференциран минимален доход в последните поне 10 години води до трайно свиване на обхвата ѝ и значително намаление на относителния размер на помощта спрямо динамиката на доходите в страната. Използваните критерии за получаване на месечни помощи, както и определеният от правителството размер на гарантирания минимален доход води до прицелване на подпомагането към изключително тесен кръг от лица в най-тежко материално състояние. Годишните разходи са едва 28 млн. лева.


Същевременно, предоставяната помощ е значително по-ниска от стойността, която би довела до по-осезаемо подобряване на условията на живот на тази група крайно бедни домакинства. Така например, в избраните примери лице над 65 години без никакви доходи би получавало през 2019 г. месечна помощ на стойност около 25% от линията за бедност, а семейство от двама възрастни до 65 години без деца и без никакви други доходи - около 16% от линията на бедност за подобен тип домакинство. Самотен родител с 3 деца до 16 години без никакви доходи би получавал месечна помощ между 16 и 21% от линията на бедност (според възрастта на децата).


Може да се твърди, че при сегашните параметри програмата не осигурява адекватна подкрепа на целевата група, към която е насочена. Заедно с това, поради силно рестриктивните критерии за допустимост на потенциалните получатели, обхватът ѝ е значително по-тесен и "изпуска" голям дял от домакинствата в бедност, включително тези с най-ниски доходи.


Ниският размер влияе и на стимулите на потенциалните получатели да търсят активно този вид подпомагане. Това от своя страна значително намалява ефективността на заложените в модела условия за получаване, насочени към стимулиране на определен тип поведение. При тесен обхват на програмата и нисък размер на изплащаните помощи, тя не може да се превърне в силен стимул за гарантиране на посещение на децата на училище и участие на лицата в трудоспособна възраст в програми за обучения и преквалификация за подобряване на бъдещите им шансове за заетост.


- Целевите помощи за отопление имат многократно по-широк обхват от месечните социални помощи благодарение на различните параметри на подоходния тест. През отоплителния сезон 2019/2020 г. в програмата са включени близо 253 хиляди домакинства, а разходите за изплатените помощи са 117,4 млн. лева; през 2020 г. месечният размер на целевата помощ за настоящия отоплителен сезон отново бе увеличен. Разглеждана в по-общ контекст, тази целева помощ във все по-голяма степен се превръща в основен стълб на подкрепа за домакинствата с най-ниски доходи, измествайки и свивайки все повече ролята на месечните помощи, основани на диференциран минимален доход.


- Независимо от постепенното намаление на броя на подпомаганите с месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование - т.нар. детски надбавки, тази програма остава с изключително широк обхват. По приблизителни оценки, около 59% от децата са получавали помощ през 2015 г. и около 46% през 2019 г.


Доколкото подоходният тест ограничава достъпа до помощи на преобладаващата част от семействата с висок доход, значителна част от бенефициентите не попадат в групата на най-силно застрашените от бедност и социално изключване. Според данни от изследването на НСИ на доходите и условията на живот (SILC) за 2019 г., едва 10,7% от домакинствата с двама възрастни и едно дете са под прага на бедността; при домакинствата с двама възрастни и две деца относителният дял е 16,9%. Същевременно делът на бедните при домакинство с един възрастен и две или повече деца е 41,4%, а при двама възрастни и три или повече деца - 62,3%.


Подходът за определяне на размера на помощта и допустимостта на бенефициентите не отразява огромните различия в социално-икономическите характеристики на семействата и потребностите. Разглеждани в цялост, широкият обхват, съчетан с относително ниските размери на помощта, особено при многодетните семейства, по-скоро дават основание програмата да се разглежда като част от демографската политика, отколкото като инструмент за целенасочено социално подпомагане съобразно потребностите. Същевременно размерът на помощта не е адекватен на нуждите на домакинствата с най-ниски доходи или без доходи.


- Месечните помощи за деца с трайни увреждания се предоставят без доходен критерий, което прави помощта непрецизно насочена с оглед материалното състояние на домакинствата. Броят на подпомаганите деца е около 26 хиляди, като се запазва относително постоянен през последните пет години. Същевременно, заради значителното повишаване на размера на помощта след 2017 г., общите разходи през 2019 г. са почти двойно по-високи от реализираните през 2015 г. Отпускането на социалната помощ не е обвързано с доход и други характеристики, отчитащи социално-икономическия профил на семейството, в което се отглежда детето с увреждания. Значително повишаване на размера на месечната помощ, особено за групата деца с най-тежки увреждания, я превръщат в значим по размер източник доход в домакинския бюджет - през 2019 г. това би бил еквивалента на над 90% от средния осигурителен доход за страната.


- С приемането на Закона за хората с увреждания през 2019 г. значително се промени и начинът за месечна финансова подкрепа на хората с увреждания. През 2019 г. са подкрепени средномесечно 636 хил. лица, а общите бюджетни разходи надхвърлят 405 млн. лева. Средният размер на месечната помощ е 53 лева на получател. Обхватът се увеличава спрямо 2018 г., когато месечни добавки по стария механизъм получават средномесечно 494 хил. лица, а общият разход е 151 млн. лева. Дори с отчитане на преобразуването на социални пенсии за инвалидност, изплащани до 2018 г. от НОИ, общият ресурс, насочен към хората с увреждания нараства с близо 45%. Обхватът на тази социална програма е изключително широк и на практика покрива 11,5% от цялото население над 19 години в България.


В обобщение, наблюдава се запазване на тенденцията за увеличаване на социалните разходи в програми с широк обхват и целеви групи, които се дефинират по различни критерии от риск от бедност, доходи и потребности на подпомаганите домакинства. В основни програми с нарастващо значение се превръщат помощите за деца, за хора с увреждания и за отопление.


Вместо чрез създаване на насочена социална програма, отчитаща индивидуалните потребност на възрастните хора с ниски доходи, правителството удвои размера на минималната пенсия за по-малко от четири години. Още повече като антикризисна мярка от август 2020 г. правителството изплаща и добавка от 50 лева на всеки пенсионер. Подобна стъпка може да се приеме за предоставяне на де факто социална помощ към възрастните хора с най-ниски доходи през пенсионната система - със сходен ефект върху публичните финанси, какъвто би имало разширяването на обхвата и размера на помощта по линия на гарантирания минимален доход към същата целева група.


За момента надделява подходът да се насочват бюджетни средства към програми с много широк обхват, вместо да се положат усилия за създаване на прецизно насочени инструменти, които обаче да дават адекватна подкрепа на действително нуждаещите се.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (51)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2303 Неутрално

  Социалното подпомагане е тема която е много изгодна за комунистите. Каквото и да се направи, все може да се иска повече и да се критикува!

  Ама е напълно безсмислено, защото колкото повече се харчи, толкова повече ни вземат от нашите пари! 700 000 са без здравни осигуровки, ама в болниците е пълно с тях! Кой мислите, че плаща?!
  Стига с това "социално"! "Социално" само на инвалиди и възрастни без близки!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4120 Весело

  Нищо не може да е адекватно в неадекватна държава!

  klimentm
 3. 3 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4120 Весело

  До коментар [#1] от "lz2":

  А когато се краде от вашите пари пълно мулчание май?

  klimentm
 4. 4 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3515 Весело

  До коментар [#3] от "klimentm":

  Той е социално силен.....

  Bukalemun
 5. 5 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3515 Неутрално

  До коментар [#2] от "klimentm":

  Ти в кой щат беше?

  Bukalemun
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":

  И децата знаят, че си купувате гласове. Особено ромския вот. И фалшивите ТЕЛКове също са ваш патент.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 1211 Неутрално

  Инвалиди, психично болни, самотни възрастни хора, осигуряващи се за определен риск- ок. Но винаги съм се чудил как здрави и прави хора в трудоспособна възраст може да чакат социалки. Нямат ли гордост и не се ли чувстват унизени? Не го разбирам и приемам.

 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#7] от "4okuto":

  Не е луд който яде баницата.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2303 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":А когато се краде от вашите пари пълно мулчание май?
  —цитат от коментар 3 на klimentm


  Айде стига с това крадене дето го няма! Никой не краде в тия размери дето ги измисляте! най-много ваши хора да не вземат обществена поръчка защото са свикнали да им я дават, ама са неподходящи и затова врещите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 10. 10 Профил на lcx54698210
  lcx54698210
  Рейтинг: 135 Неутрално

  Тотално неадекватни! Нямам никакви финансови приходи, а държавата не я интересува!

 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#9] от "lz2

  А в какви размери се краде мамин?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2303 Неутрално

  До коментар [#7] от "4okuto":Не е луд който яде баницата.
  —цитат от коментар 8 на КМЕТ В СЯНКА


  Само вие сте способни да оставите хората да мрат, ама да не дадете на властта да им помага, защото можело да гласуват за тях! Не бой се! Те и без помощи ще гласуват за ГЕРБ! Всички ви видяха колко пари струвате лятос на "протестите"!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#10] от "lcx54698210":

  Направете колекторска фирма . Веднага ще ви дадат помощ.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#12] от "lz2":


  Колко? Мразят ви БЕЗПЛАТНО!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 15 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 935 Весело

  До коментар [#14] от "КМЕТ В СЯНКА":


  До коментар [#12] от "lz2":Колко? Мразят ви БЕЗПЛАТНО!!!
  —цитат от коментар 14 на КМЕТ В СЯНКА


  Вас пък ви обичат ПЛАТЕНО!!! А колко да ви обичат решава Божков.

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 16. 16 Профил на lcx54698210
  lcx54698210
  Рейтинг: 135 Неутрално

  До коментар [#13] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Знам. Ама не е разумно да се постъпва така с човек, който вече е свалял правителство. Безплатно при това!

 17. 17 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 3222 Неутрално

  "Месечните помощи за деца с трайни увреждания се предоставят без доходен критерий, което прави помощта непрецизно насочена с оглед материалното състояние на домакинствата. Броят на подпомаганите деца е около 26 хиляди, като се запазва относително постоянен през последните пет години. "
  *
  За какъв подоходен критерий става дума след като при тежко увредените деца единият родител (обикновено майката) няма как да ходи на работа и разчита на помощите и на плащане като личен асистент?
  Да не би болничните да се плащат на базата на подоходен критерий? Тогава зщо при помощите за инвалидност това да важи?
  Отделен е въпросът с фалшивите инвалиди. За тази цел е добре да се сформира отделна служба за проверка на всички решения на ТЕЛК. Защото има една група "инвалиди", които са достатъчно здрави за да работят в чужбина, например.

 18. 18 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#16] от "lcx54698210":

  Ако го играеш болен ром
  Че ти дадат и ток и дом

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 19. 19 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#15] от "todor._89":

  Каза спецът по далаверите със социалните.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 20. 20 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 935 Весело

  До коментар [#19] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Нещо конкретно ли "имаш" за мен, или както винаги плитка пропаганда!?

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 21. 21 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 844 Весело

  До коментар [#1] от "lz2":

  Че те пребият с камъни ако беше в САЩ и ги говореше тия.....

 22. 22 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  До коментар [#9] от "lz2":

  В много по-големи краде.

 23. 23 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 844 Весело

  До коментар [#18] от "КМЕТ В СЯНКА":

  ===Ако го играеш болен ром
  Че ти дадат и ток и дом====а ако го играеш чернокож от Орегон няма да е само "ток и дом" : 3000 долара на семейство и 100 000 долара за черен бизнес.... """"" Фондът за грижи в Орегон беше уреден от държавните служители на Демократическата партия през юли 2020 г. и резервира 62 милиона щатски долара от 200 милиона, заделени от спешния съвет на законодателния орган на Орегон, за да предостави помощ на малкия бизнес, засегнат от пандемията.  Фонда декларира, че е предназначен само за „чернокожи хора и притежавани от чернокожи фирми и организации, базирани на черни общности“ и осигурява до 3000 долара на семейство и 100 000 долара на бизнес. Средствата за облекчение бяха част от 1,4 милиарда долара, които щатът Орегон получи от федералния Закон за грижите миналата пролет.........

 24. 24 Профил на Bullet
  Bullet
  Рейтинг: 916 Неутрално

  До коментар [#18] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Оплакали са се че не им давали:

  https://www.bbc.com/news/av/world-europe-55928910

  Gor det idag, imorgon kan deta vara förbjudet.
 25. 25 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5228 Неутрално

  До коментар [#20] от "todor._89":

  Ти си призна.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 26. 26 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2876 Неутрално

  "Адекватни ли са програмите за социално подпомагане"

  Адекватен ли е анализа за адекватността на безцелните програми!?

  "Обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст обаче е увеличено с едва 12%. "

  Тия 12% спрямо какво ги сметнахте? Общите разходи на НОИ, ръстът на минималното обезщетение (от 340 лв. за 2016 г. на 380 лв. за 2019 г.)? И как тия "едва 12%" да бъдат повече, когато има спад на раждаемостта (всяка година с по пет хиляди деца по-малко); когато майките прекратяват поради финансово изнемогване отпуска по майчинство и вместо НОИ да има разход от 380 лв. месечно, той се редуцира с 50%, 190 лв., ако детето не посещава детска ясла.

  "Разходите за обезщетенията при бременност и раждане достигат 447 млн. лева през 2019 г. при 331 млн. през 2015 г. Почти изцяло ръстът се дължи на увеличение на средното обезщетените с 31,3%. за периода. "

  През 2015 г. са родени 66370 деца, от тях 420 са мъртво родени. През 2019 г. 61882 деца, от тях 344 мъртво родени. Ако тия данни на фондацията ИПИ са верни, излиза че средно-месечното обезщетение за бременност и раждане е 2409 лв. или средна работна заплата на раждащите от 2675 лв. за последните 24 месеца.
  За 2015 г. пък следно месечното обезщетение е 1662 лв. Излиза, че средното обезщетение се е увеличило с 45% при нереални високи средно-месечни доходи.

 27. 27 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1658 Весело


  "В период на икономически растеж до началото на 2020 г....."
  .................
  Тука има некаква огромна грешка! И нека първо да изясним. Как се пълнят чекмеджета, как се краде безогледно, как се правят ремонти на ремонтите, как Боековите фирми печелят всичко и накрая хоп......РАСТЕЖ!!!!
  От това следва, че след 04.04., когато се премахнат всички описани недъзи България трябва да бъде в ПОЛЕТ! И ако до края на май не изпреварим Люксембур по минимална работна заплата, площадите трябва да бъдат залети с искания #незабавнаоставка.!!!

 28. 28 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2042 Разстроено

  От това "социално" не разбирам. Но разбирам от подпомагане на циганите! 17 г ромка, ако е успяла да роди три чаавета, вече има около 2000 лв месечен доход!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 29. 29 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":И децата знаят, че си купувате гласове. Особено ромския вот. И фалшивите ТЕЛКове също са ваш патент.
  —цитат от коментар 6 на КМЕТ В СЯНКА


  С какво да ги купуваме, Кмете?
  С капачки за буркани ли? Та сега ги има във всеки магазин!!!!

 30. 30 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  От това "социално" не разбирам. Но разбирам от подпомагане на циганите! 17 г ромка, ако е успяла да роди три чаавета, вече има около 2000 лв месечен доход!
  —цитат от коментар 28 на chichka


  Ако е българка, колко ще й дават?

 31. 31 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2042 Неутрално

  До коментар [#30] от "4ort":

  100-тина лева.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 32. 32 Профил на Йоаникий
  Йоаникий
  Рейтинг: 703 Любопитно

  Винаги съм се питал колко е адекватно съществуването на паразити като ИПИ и безсмислените им ежедневни пустословия....

  Най-високите препятствия са тези, които сами си поставяме.
 33. 33 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 1175 Неутрално

  Изследване на ИПИ: Надделява подходът да се насочват бюджетни средства към програми с много широк обхват, вместо да се положат усилия за създаване на прецизно насочени инструменти.
  __________________________________________

  Ако бяха прецизно насочени инструменти щяха да критикуват защо не са обхванати повече слоеве от населението!

 34. 34 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3327 Неутрално

  До коментар [#7] от "4okuto":

  "Инвалиди, психично болни, самотни възрастни хора, осигуряващи се за определен риск- ок. Но винаги съм се чудил как здрави и прави хора в трудоспособна възраст може да чакат социалки. Нямат ли гордост и не се ли чувстват унизени? Не го разбирам и приемам."
  ===========
  Всеки съди за другите по себе си. За тях ние сме глупаци, кото работят за 1000 лева /примерно/, а те са тарикати, които лежат за 300.

  Еретик
 35. 35 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3327 Любопитно

  До коментар [#30] от "4ort":

  "От това "социално" не разбирам. Но разбирам от подпомагане на циганите! 17 г ромка, ако е успяла да роди три чаавета, вече има около 2000 лв месечен доход!
  —цитат от коментар 28 на chichka

  Ако е българка, колко ще й дават?"
  ===============
  Без специално да съм проучвал проблема и предполагайки, че така е било преди ГЕРБ и после ще си остане - предполагам:
  Забременителят ще бъде осъден ефективно.
  Децата ще бъдат отнети и настанени накъде.
  Даже и майката ще бъде настанена някъде.
  Може и майката на майката нещо да отнесе....

  Еретик
 36. 36 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2491 Неутрално

  Това, с рекорно ниската безработица, за коя държава е писано?

 37. 37 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 290 Неутрално

  E какво очаквате да каже Института за планова икономика. Нали това е целта на социалните програми. Създаване на инфантилизирани индивиди, които постоянно търсят помощ от държавната мафия за да може после да гласуват за същата държавна мафия. Института за Планова икономика защитава подобни политики понеже това е част от комунистическо-социалистическия вой в последните 100 години.

  Всичко това е насочено срещу "буржоазията" както знаем.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 38. 38 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4239 Неутрално

  Определено програмите за социално подпомагане не са ефективни!Хората масово се оплакват колко са сложни програмите за кандидатстване

 39. 39 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4239 Неутрално

  До коментар [#2] от "klimentm":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Много точен коментар по темата!Има фундаментална разлика как работя тези програми в белите страни и как действат у нас!

 40. 40 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 1873 Неутрално

  Как няма да са "адекватни"...в магазините пазаруват само пенсионери, че купуването им заменя и театъра и киното и библиотеката ;-))

 41. 41 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 782 Неутрално

  убиват безотказно.
  властта прави хората беззащитни, зависими и болни. И тук е местото на сацялните "програми". да ги довърши хуманно. което те и прават.

 42. 42 Профил на Стойчо
  Стойчо
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Как да се довериш на финансов брокер в днешно време? Бистра М., още известна като скандалната брокерка милионерка, хвърля боб за бащата на детето си, сигурно хвърля боб и за инвестициите, втори пример, Харалампи Х. който пък краде от клиентите си и след това ги изнудва. Пълен фарс е цялата тая индустрия в България!!!

 43. 43 Профил на Антоанела
  Антоанела
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Аз лично съм потърпевша от Харалампи, но за съжаление се възползва от вратички в закона и обезпечителна заповед. След това най-нагло започна да ме изнудва!

 44. 44 Профил на Irena
  Irena
  Рейтинг: 8 Неутрално

  А Бистра е точно скандална – за кратко време става близка до сърцата (и не само) на няколко свои колеги и началници до степен да разбие на пух и прах екипната работа в компанията.

 45. 45 Профил на Zoro
  Zoro
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Няма как да натрупаш опит и компетентност във финансовата сфера, докато се търкаляш в креватите на хората...

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 51. 51 Профил на Йордан
  Йордан
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Поне все още има хора, които се опитват да помогнат на потърпевшите от съответните фирми да си върнат парите като с условията могат да се запознаят на следните страници:
  1. www.finance-engineering-opinions.com
  2. www.opinions-postfinance.com
  3. www.capital-engineering-reviews.com
  4. www.grandeasternmarket-reviews.com
  5. www.reviews-grandresearch.com

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK