Европейската минимална работна заплата и България: илюзии и действителност

Има достатъчно данни, които показват, че МРЗ е политическо следствие, а не икономическа причина на богатството

© Юлия Лазарова

Има достатъчно данни, които показват, че МРЗ е политическо следствие, а не икономическа причина на богатствотоАнализът е препубликуван от "Свободна Европа".


"Повечето неикономисти смятат, че законите за минималната работна заплата (МРЗ) предпазват работниците от експлоатация от страна на работодателите и намаляват бедността. Повечето икономисти вярват, че законите за МРЗ причиняват ненужни трудности на самите хора, на които трябва да помагат".


Линда Горман
Това изказване на колегата Горман от Голдън (вероятно на български името на това градче би било или Златица, или Златоград, но е наречено в чест на първия си жител), щата Колорадо, май не е вярно за Европейския съюз и България. Тук повечето политици не мислят като икономисти. А статистици и икономисти мобилизират въображението си, за да докажат, че политиците са прави.


Те вярват, че след като със закон може да се определи някакъв размер на заплащане, това ще гарантира и заетостта, и работните места. Последното не може да стане, защото заплатата е следствие на работата, а не обратното. Просто не е измислен начин да се преразпределя доход, който не е произведен.


Революция, но каква?


Проектът е за директива "за адекватна МРЗ в ЕС" беше публикуван през октомври миналата година и е сравнително кратък - 14 страници, плюс мотиви - още 15 страници. Те трябва да се четат заедно с още 240 страници доклад за оценка на въздействието на бъдещата директива върху стопанския живот на страните членки. 100 от тях са статистически и правно-технически приложения.


Икономисти, работещи за синдикати и щедро цитирани от Европейския парламент и Европейската комисия, са прави, че проектът е вододел и революция в законодателството и политиката на Европейския съюз (ЕС). Но не са прави да настояват за по-радикално регулиране на МРЗ от онова, което действа в 21 страни членки в момента.


Става дума за изключително важно приплъзване на цялата идея за Европейски съюз към нещо, което засега не е известно какво точно ще представлява.


Засега ЕС функционира като конфедерация, в рамките на която отделните юрисдикции се съревновават в областта на данъците, пазарите на работна сила и социална политика (бюджетни помощи, но и пенсионно дело и здравеопазване), и донякъде отбрана и правов ред.


Запазването на тези области като периметър на отговорност на политиците от отделните страни членки спасява националните държави. Това се случва, защото такъв е първоначалният замисъл на Европейската икономическа общност - местните политици да се занимават с избирателите, а стопанството и търговията, доколкото са по определение международни, да се изведат някъде далеч на съответното ниво.


Какво конкретно се предвижда


Проекто-директивата за МРЗ фактически отменя този замисъл. Тя има две основни цели:


• да гарантира, че работниците в целия ЕС са защитени от "адекватна" МРЗ, която позволява "достоен живот", където и да живеят и работят тези хора;


• да се засили колективното договаряне като начин тази "адекватност" и "достойнство" да бъдат постигнати.


На пръв поглед директивата, ако бъде приета, не налага задължение на страните членки да въведат със закон някаква минимална заплата. Такава претенция би изисквала Австрия, Кипър, Дания, Финландия, Италия и Швеция задължително да променят своите закони, а - доколкото мога да се ориентирам - някои от тези страни ще трябва да променят и конституциите си, или поне да проведат национален референдум.


Затова от всички страни членки се изисква, първо, да засилят ролята на колективното договаряне при определянето на заплатите (и съответно ролята на профсъюзите в тях) и, второ, периодично да докладват на Европейската комисия резултатите от такова договаряне.


В този ред на мисли: не става ясно какво означава "засилване" и по какъв начин ще бъде измервана неговата степен.


За останалите 21 страни, където вече е налице законоустановена МРЗ, директивата предвижда:


- Ясни и стабилни критерии за определяне и осъвременяване на законоустановените МРЗ;


- Засилено участие на профсъюзите в определянето на МРЗ;


- Стриктно прилагане на установената МРЗ, ограничаване на нейните вариации по отрасли и/или на местно равнище;


- Съответствие и ефективно прилагане на горните пет изисквания.


От цялата работа първи и най-сигурно печелят онези, които се договарят - профсъюзите.


Като аргумент за тези изисквания най-често се цитират обстоятелствата, че работещите на МРЗ "са много" и "работещите бедни се увеличават". И двете обстоятелства подлежат, меко казано, на безчет уточнения. Но не това е най-същественият проблем.


Речник и квантификации


Основният проблем в аргументите са думите.


"Адекватен" може да означава "подходящо, равно на необходимото или на желаното, или достатъчно". Идва от латинското adaequatus, т.е. "изравнен спрямо нещо" или "спрямо някакво количество".


Но има и словоупотреба в качествен смисъл, когато казваме, че някой или нещо са неадекватни без да уточняваме спрямо какъв стандарт. Освен посочените значения "адекватно" може да означава и че нещо е приемливо, може "да мине" - разумно, задоволително, поносимо или справедливо.


Оттук и проблемът с измерването на адекватната МРЗ. Както в повечето мерки, основата е в някаква конвенция.


Мотивите споменават, че ако се вземе за основа предложението "60% от медианната брутна средна заплата" (предложението е на Ханс Тимерманс), ще се облекчи положението на от около половината работещи до всички на МРЗ - от 10 до 20 милиона души в ЕС.


За неспециалисти се налага да направя техническо уточнение: "медианна" брутна работна заплата ще рече "обозначаваща или отнасяща се до стойност или величина, разположена в средата на честотно разпределение на наблюдаваните стойности или величини, така че да има еднаква вероятност да падне над или под нея".


Самата величина (60%) идва от възприетото статистическо разбиране на риск от бедност. То е прието, защото в ЕС не е политически коректно да се взема за отправна точка абсолютната или крайната бедност по стандартите на ООН. От същите съображения се сменя и националният праг на бедност.


Друг семантичен проблем идва и от аргумента за нуждата от "достоен живот". На български под "достойно" се подразбира нещо, което си заслужил, до което си достоял, "стигнал до стойността му".


На латински - това е нещо, което ти пасва или подхожда. Такова е традиционното значение на думата на френски и английски - нещо, което собствено ти подхожда на положението. Но на английски преди около 100 години се появява и значението на "достоен" като "мил" или "приятен" на вид и като отношение, понякога - "честен", "откровен".


Ако за "адекватен" е намерен някакъв статистически измерител, за "достоен" е много трудно това да се направи.


Подборът на термини в проекто-директивата обаче не е случаен.


Думите трябва да заобиколят някои ограничения на компетенциите за правене на политики от страна на Съюза, поставени и произтичащи от договора за неговото функциониране.


Основание за проектодирективата е намерено в неговия член 153.1, буква "б", където изброяват десет хипотези, при които "Съюзът подкрепя и допълва дейностите на държавите-членки". Буква "б" е за условията на труд. Друго основание е намерено в едно решение на Европейския съд по правата на човека, в което по същество се казва, че "заплащането" по принцип включва много неща, в частност и условията на труд.


Между другото анализът на проектодирективата не е на нужното ниво на детайл, когато се налага да се пресметнат възнагражденията в натура, допълнителните разходи за труд. Не е обърнато достатъчно внимание и на динамиката, и на демографските показатели на хората, работещи на МРЗ.


Какво означава всичко това за България


Обсъждането ще трае дълго, поне пет години. Но не е нужно много обсъждане, за да се разбере какви са рисковете и ползите за България.


Тя е почти единствената, заедно с Румъния, страна без "ясни и стабилни критерии за определяне и осъвременяване на законоустановените МРЗ". Унгария прилича на България, но там има изискване да се отчитат стопанските условия за развитие. Ако страната се съобрази с бъдещата директива, това изискване ще е от полза.


Не виждам как ще е от полза колективното договаряне. Не е вярно, че то тук е сравнително рядко застъпено. Става дума за 20% от работещите. То у нас е приблизително толкова често срещано, колкото във всички нови страни членки. Но е и почти три пъти повече отколкото в Литва и доста по-често от Естония, Полша, и Унгария. Препоръчителното ниво в проекто-директивата е 70% от работещите.


Не виждам как това е възможно без общ проблем за представителната демокрация - за работодатели никой не гласува, профсъюзите обикновено са даденост за започващия работа. Но и едните, и другите биха получили по-висока репрезентативност при правенето на политики от народните представители.


Член 21 на проекто-директивата препоръчва "адекватността на МРЗ" да отчита покупателната им способност, и производителността, размерът й да се основава на индикатори като 60% от медианната брутна работна заплата и 50% от брутната работна заплата. Тези нива са много високи за България. И те вече са достигнати, а в някои области на страната и надминати. Това признава и аналитичният доклад към директивата.


Тази препоръка може да се преведе на български по следния начин: намерете си работа с МРЗ на това ниво, ако не можете, откажете се да си търсите работа изобщо.


Точно това се случва в областите у нас, където МРЗ е над 60 на сто от средната заплата. Там безработицата е най-висока, най-много са отказалите се да си търсят работа, най-много са живеещите в материални лишения и там се насочват най-много средства за социални помощи и безработица. Но за сметка на това продължителността на живота е най-ниска.


Заплатомер.бг дава добра представа за това какъв процент от работещите по области се оказват под риск при повишаване на МРЗ. (Там могат да се намерят и данни за некешовия размер на плащанията над заплатата. Некасовите плащания са средно 15% над договорената заплата. А разходът на работодателя е поне 20% над цялата сума.)


Производителността при тези равнища на МРЗ също не може да се вземе предвид. По принцип висока МРЗ е изгодна за вече работещите, работодателите и профсъюзите. Първите две групи са защитени от конкуренция, а третата си намира в колективното договаряне и искания за повишаване на МРЗ. Но нито едно от тези занимания не увеличава производителността и конкуренцията. Това би било в интерес само на работодателите, ако е налице конкуренция.


Онези, които са с "ниски заплати" в България през относително лошата 2014 година (18.2%), са по-малко отколкото в Холандия, Словакия, Чехия и още десет страни от Съюза. "Ниска" тук означава по-малко от 2/3 от медианната средна брутна заплата. Проблем в България е обстоятелството, че временните договори за работа са много силно регулирани.


В България на минимална заплата работят три пъти по-малко хора отколкото в Полша например. Но жизненият стандарт, общото равнище на доходите и икономическият растеж там не са по-лоши отколкото тук. Има достатъчно данни, които показват, че МРЗ е политическо следствие, а не икономическа причина на богатството.


Иначе казано, проблемът е някъде другаде. Цялата политика по МРЗ няма почти никакво отношение към самонаетите, работещите в семейни фирми, безработните и отказалите се да търсят работа. Повече от половината от тези работещи са в малки предприятия. За тях стриктното спазване на МРЗ често би означавало избор между това да получават някакъв доход или изобщо да не работят.


Като правило работещите на МРЗ тук са или млади и неквалифицирани, или вече пенсионери. Така е и в ЕС. Динамиката в първата група е голяма и е към по-високи заплати. Във втората няма динамика нагоре.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (147)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  ,,• да се засили колективното договаряне като начин тази "адекватност" и "достойнство" да бъдат постигнати.”

  И къде се засили колективното трудово договаряне?
  Само за статистиката- колко нови сключени КТД-та има през 2020 г.
  Колко нови синдикални секции се откриха в предприятията у нас през 2020 г.?

 2. 2 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2244 Весело

  Колегата Горман е колежка Горман. А Голдън е прекрасно планинско градче в полите на Денвър и прекрасно място за пенсиониране. Станчев?

 3. 3 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  ,Не виждам как ще е от полза колективното договаряне. Не е вярно, че то тук е сравнително рядко застъпено. Става дума за 20% от работещите.”

  Става дума само за 20%, ЗАЩОТО нито едно предприятие от ,,автомобилния клъстер” не членува в работодателска организация, което прави всякакви преговорите безсмисле и обезсилва всякакви синдикални идеи.
  Господин Плевнелиев харесва това....!

 4. 4 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3297 Любопитно

  Хубав текст, и много важен за бъдещето, на всичкото отгоре. Дали някоя от партиите в предстоящите избори има отношение по темите в предизборната си програма, ей тъй, само питам. Силно подозирам, че в някои от мераклиите за народната любов даже няма да схванат какво е написал Красен Станчев.

 5. 5 Профил на b.rainstorm
  b.rainstorm
  Рейтинг: 474 Неутрално

  В България не се работи като за европейска заплата, казвам го като работодател.
  Докато сме роби и си избираме такива смешни управници - в това число КНСБ и прочее лакеи - няма да има промяна

 6. 6 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 5033 Любопитно

  "Просто не е измислен начин да се преразпределя доход, който не е произведен."

  Да питат Боко, той знае най-добре по този въпрос. Прибира едни грантове от ЕС, едни комисионни, за да пълни шкафчетата, няма един работен ден в живота си. Никога не е произвел едно нещо със собствените си ръце.
  Пожарникар, охранител, шеф на МВР, кмет, премиер/шофьор.... един винт не е завил или една тухла не е поставил но пък доходи има постоянно....

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 7. 7 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  http://automotive.bg/BG/automotive-cluster-bulgaria-chosen-new-board-directors-president-plevneliev-also-member/

  От тук може да научите повечко...
  Или излиза,че като член на управителния съвет г-н Плевнелиев не е направил така че да е възможно в сферата на автомобилостроенето да има сключени договори 😉...Явно не им е било изгодно...
  Май от там трябва да се започне....

 8. 8 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Весело

  До коментар [#6] от "padrino":

  ...но пък виж как умеят да режат ленти...

 9. 9 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#5] от "b.rainstorm":

  За да искаш да ти работят като европейци- ПЛАЩАЙ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАПЛАТИ!
  /стара българска поговорка/

 10. 10 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3860 Весело

  До коментар [#2] от "Lemmy":

  От "колегата икономист" идва

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 11. 11 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 929 Неутрално

  достоен живот, на всеки един език, означава едно и също нещо. за първи път чувам, че българите влагаме различен смисъл в този израз от западноевропейците. въпреки, че съдейки по разликата в равнището на заплащане, кротичко, смачкано и недостойно сме приели, че достойнството за нас е химера - такъв ни е националния характер.
  Освен, че ще се засили роялта на колектвиното договаряне и профсъюзите - и защо това да е лошо?, така и не става ясно какви ще са поселдиците от тази директива от този анализ.
  държавите вътре в ес не се състезават в областта на правовия ред или на отбраната. първоначалният залисъл на ЕИО е да пази мира между Германия и Франция. имам чувството, че за г-н Станчев ще е добре да са запознае малко повече с що е това ЕС.
  Лично на мен ми писна недоучени политици и икономисти да ми обясняват колко доре е и разумно е да не ни плащат в България. Не е. Води до мизерия, лесно управлявано тъпо население и липса на средна класа, с всички прозитичащи от това политически поседици. изобщо не става ясно защо наличието на ясни критерии за МРЗ е проблем и за кой. Хич не можете да ме уплашите с няква засилена роля на профсъюзите. Сравнението между България е е и други страни, като Полша, е повече от нелепо - не били по-лоши жизнният стандарт и иконмиският растеж. ти да видиш. може ли малко по-сериозно?

  Всяко повишаване на заплащането е добро в България.

 12. 12 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2180 Неутрално

  До коментар [#9] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  От опита на работодател ,мога да кажа ,че българския работник не е научен да работи по европейски ,а сигурна заплата и то голяма за нашите мащаби осзначава само едно , работника все повече и повече клинчи и смята заплатата му за даденост .

 13. 13 Профил на owen
  owen
  Рейтинг: 929 Неутрално

  До коментар [#5] от "b.rainstorm":

  може би не. а заплатата европейска ли е?

 14. 14 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1235 Любопитно

  А кога в България ще започнем да ПРОИЗВЕЖДАМЕ (не да сглобяваме чужди марки) наши български марки на нивото на Мерцедес, БМВ, БОШ, СИМЕНС и т. н.? Тогава вече заплатите ни ще настигнат европейските заплати. Другия вариант българските заплати да настигнат европейските заплати е да открием огромни залежи на газ и нефт на наша територия. Сега се получава като в рекламата - "" Искам да искам, да си поискам"".😉

 15. 15 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#12] от "edin drugii":

  Ето как едно такова мислене може да изгони работниците ти.
  Ти им плащай достойно, а не бери грижа дали ще ,,клинчат” или не... Ако му плащаш добре той изобщо НЯМА ДА ИМА ПОЛЗА ДА ,,КЛИНЧИ”!

 16. 16 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#12] от "edin drugii":


  Как мислиш? Всеки ще изклинчи при надник 20 лв. Ама я да ми е надника 50 ... да видим ще клинча ли?

 17. 17 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3297 Весело

  До коментар [#11] от "owen":

  Ти си готова за синдикален лидер, хич не се бави - КНСБ и Подкрепа ще те грабнат с отворени обятия.

 18. 18 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Неутрално

  До коментар [#5] от "b.rainstorm": Ми стимулирайте ги да работят като за европейска заплата! Защо като излязат навън,дори и мангалите бачкат яко??? Или ако може да продаваме произведеното в Европа,а да плащаме по български,е,няма как да ви бачкат по европейски,приятел! Казвам ви го също като работодател,но не в БГ! Тук(при мен) работа в моя бизнес има колкото щеш,ако не им плащам максимума в бранша ги губя,това е! При вас е,” Я го лъжем че работим,он ме лъже че ми плаща”!

 19. 19 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Весело

  До коментар [#9] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":


  Няма кинти! Кинтите отиват за ....ти си знаеш!😉

 20. 20 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1663 Неутрално

  А кога в България ще започнем да ПРОИЗВЕЖДАМЕ (не да сглобяваме чужди марки) наши български марки на нивото на Мерцедес, БМВ, БОШ, СИМЕНС и т. н.? Тогава вече заплатите ни ще настигнат европейските заплати. Другия вариант българските заплати да настигнат европейските заплати е да открием огромни залежи на газ и нефт на наша територия. Сега се получава като в рекламата - "" Искам да искам, да си поискам"".😉
  —цитат от коментар 14 на constatator


  Не е важен само размерът на заплатите,а и покупателната им способност. Пъ покупателната си способност средната заплата в България се равнява на 1610 долара.При 1750 в Португалия. Като се има предвид огромният сив сектор у нас,то вече сме на нивото на Португалия .Скоро ще настигнем и Гърция, а до десетина години и заплатите в Западна Европа.

 21. 21 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Весело

  До коментар [#18] от "angeles":

  😂👍🏻

 22. 22 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Весело

  До коментар [#19] от "angeles":

  Аз не искам някой да ми подарява сако,а искам ДА МОГА АЗ ДА СИ ГО КУПЯ...

 23. 23 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3521 Весело

  На латински - това е нещо, което ти пасва или подхожда. Такова е традиционното значение на думата на френски и английски - нещо, което собствено ти подхожда на положението. Но на английски преди около 100 години се появява и значението на "достоен" като "мил" или "приятен" на вид и като отношение, понякога - "честен", "откровен".
  ====+
  Сякаш откъс от "Ромео и Жулиета".....а не статия за пари...

  Bukalemun
 24. 24 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Весело

  До коментар [#6] от "padrino": “Пожарникар, охранител, шеф на МВР, кмет, премиер/шофьор.... един винт не е завил или една тухла не е поставил но пък доходи има постоянно....” Ами то с”гърбене”,милионер не се става е приятел!))))) Нали виждаш кои са богатите(в болшинството ) в БГ?? Крадците и измамниците,и това не е от вчера!

 25. 25 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  ПАК ЩЕ ПОПИТАМ ако може г-н Плевнелиев да каже:
  Кои предприятия от автомобилната промишленост в Бг членуват в работодателски организации с цел да е възможно сключване на браншови договори и възможни преговори за КТД в сектора?

 26. 26 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Неутрално

  До коментар [#12] от "edin drugii": Я кажи колко даваш на сестрата? Но честно,защото имам доста инфо от кухнята?

 27. 27 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 635 Неутрално

  От статията горе-долу разбрах какви са илюзиите, но г-н Станчев нещо не успя да ме убеди за това каква е реалността според него. Затова по-уместно заглавие ще бъде не "илюзии и действителност", а "илюзии срещу илюзии".

 28. 28 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#12] от "edin drugii":

  А може ли теб да те попитам ПО КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА един монтажник от ,,Хроновски” Смолян с един монтажник от ,,Сенсата” Пловдив?
  И понеже ЗНАМ ЧЕ НЕ ЗНАЕШ веднага ще ти отговоря😄.
  ПО ЗАПЛАТАТА ПИЛЕ! Тези в Смолян получават по около 650-700, а тези в Пловдив (само 100 км. по на север!) по над 1000.....

 29. 29 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  До коментар [#20] от "Мусаши":

  Не е важен само размерът на заплатите,а и покупателната им способност. Пъ покупателната си способност средната заплата в България се равнява на 1610 долара.При 1750 в Португалия. Като се има предвид огромният сив сектор у нас,то вече сме на нивото на Португалия .Скоро ще настигнем и Гърция, а до десетина години и заплатите в Западна Европа."" ".
  ----------------------------------------------------
  Съгласен съм с това което сте написал, но моето мнение е, че в следващите години покупателната способност на българите ще пада. Имам в предвид започналата Ковид криза която ще се отрази много лошо на икономиката и бизнеса през следващите години. Дано само тези Ковид години не са много. Цените на горивата вече се вдигнаха и това ще се отрази на цените на всички стоки. Единственото разумно и полезно решение е да се намали на минимум сивия сектор. Иначе ще ни се наложи да започнем да работим по европейски(да ПРОИЗВЕЖДАМЕ), ако искаме да получаваме европейски заплати.

 30. 30 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#18] от "angeles":

  По колко мениджъри на шофьор имаш назначени? Пример, елитен ресторант тук- 4 готвача и 7 управителя

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 31. 31 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4444 Весело

  До коментар [#23] от "eti mehter":

  Нормално, става въпрос за социално-икономически категории.
  И, като си така тематично настроен, я да споделиш за какво става въпрос във враждата между Монтеки и Капулети?

 32. 32 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 5033 Неутрално

  До коментар [#6] от "padrino": “Пожарникар, охранител, шеф на МВР, кмет, премиер/шофьор.... един винт не е завил или една тухла не е поставил но пък доходи има постоянно....” Ами то с”гърбене”,милионер не се става е приятел!))))) Нали виждаш кои са богатите(в болшинството ) в БГ?? Крадците и измамниците,и това не е от вчера!
  —цитат от коментар 24 на angeles

  😂😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 33. 33 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3297 Весело

  До коментар [#25] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Аз не съм Плевнелиев, но явно на частните предприятия, вкл. и в автомобилния сектор, не им трябват синдикати, за да са успешни. Впрочем, ако не знаеш, но мисля, че ти знаеш, в целия частен сектор синдикатите са по-скоро изключение и слава богу. КНСБ и Подкрепа сумарно я имат 250 000 члена, я не, при това 90 % от тях са в публичния сектор. Въпреки това, уви, имат непропорционално голямо влияние върху вземането на решения в България, вкл. за минималната работна заплата.

 34. 34 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 590 Неутрално

  До коментар [#20] от "Мусаши":

  Пъ покупателната си способност средната заплата в България се равнява на 1610 долара.При 1750 в Португалия
  ____________________________________________
  Не лъжи. България има един от най-старите автопаркове в Европа и не само сигурно, между 15-20г.В България над 2 млн живеят с доход около 350лв и още много други. Иначе ти при казвай, че сме наравно с Португалия - пезевенк

 35. 35 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Неутрално

  До коментар [#20] от "Мусаши":


  Опссс ,по-леко е Мучачо! Къде е тая средна заплата дето бълнуваш? Да не излезе като ония дето ядат “свинско със зеле”??? Двама ядат свинското,15 зелето,но инак всички ядат свинско със зеле! Я се поразходи извън София и Пловдив,да видим де е тая средна заплата равняваща се на 1600$,по покупателна сила?

 36. 36 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Весело

  До коментар [#22] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":Уфффф,де ги тея бе??? Де и жената да беше на тоя принцип😬

 37. 37 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Весело

  До коментар [#33] от "boevbisser":

  Те предприятията са успешни 🤣🤣🤣.
  Ние говорим за успешни заплати ОБАЧЕ.. Говорим за ГРАНДИОЗНА РАЗЛИКА В ЗАПЛАЩАНЕТО ...

 38. 38 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Весело

  До коментар [#33] от "boevbisser":

  И нито КНСБ нито Подкрепа са виновни че , българската МРЗ е осмото чудо на Света”😂

 39. 39 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Весело

  До коментар [#30] от "дерибеев": За 10ина шофьора не ми трябва нито менаджери нито главни диспечери! Ставам сутрин на телефона и се почва! Не знам персонала на кръчмите в БГ Дерибейка,но тук какъвто и да е рестораната(“изръшнял”съм ги доста”), има един главен готвач и един менажер НА СМЯНА. Другото са мексове в билшинството!))))

 40. 40 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3297 Весело

  До коментар [#37] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Ами те са успешни вкл. заради това, че нямат синдикати, които да им казват какви са правилните заплати. В България поне в частния сектор има свобода - не ти харесва заплащането в Смолян, отиваш в Пловдив или София. Какъв е проблемът?
  Ако нямаше синдикати в държавните предприятия, те със сигурност щяха да са много по-успешни.

 41. 41 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4847 Неутрално

  До коментар [#12] от "edin drugii":

  Направи ги съдружници, не ги лъжи с доходите и ще се скъсат да бачкат за общото ви благо.
  Просто е но не и ако си алчен.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 42. 42 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#40] от "boevbisser":

  Та всички от Смолян ли да се изнесем в Пловдив бе пич?
  И по този начин ли ще развиваш обезлюдените райони?

 43. 43 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#40] от "boevbisser":

  Може ли изобщо бонуса в една заплата да формира 30% от нея?
  650 основна и до 220 бонус?
  Това нормално ли е изобщо?

 44. 44 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  До коментар [#15] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Явно никога не си плащал на работници.

 45. 45 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2245 Неутрално

  До коментар [#29] от "constatator":

  Ама защо мислите, че България не произвежда?!
  България произвежда на човек 1,8 пъти повече от Румъния и 2 пъти повече от Турция.
  Какъв продукт като махнем колите го нямаме български?!
  Ами имаме всякакви произвозства. Само дървопреработвателните големи заводи са над 20. Четири металургични, стотици машиностроителни, над 1000 преработвателни за плодове и зеленчуци. ВПК да над 3 милиарда годишно. Соди, циментови заводи, десетки химически. Даже Радомир работи.
  Експорт за 8000 лева на човек, Румъния-5300, Турция -4000.

 46. 46 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Весело

  До коментар [#44] от "lz73":


  Е да но тези които плащат на работниците си търсят непрекъснато работници...
  Това какво идва да покаже?

 47. 47 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  Щели били да внасят работници... а нашите трудно и борси бъкат от безработни... Е?

 48. 48 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1153 Весело

  До коментар [#11] от "owen":Ти си готова за синдикален лидер, хич не се бави - КНСБ и Подкрепа ще те грабнат с отворени обятия.
  —цитат от коментар 17 на boevbisser


  Другарката Е синдикален лидер, как не можа да я усетиш?

  Знанието е сила, информацията - власт
 49. 49 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1196 Неутрално

  До коментар [#28] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Някога да сте се сещали, че има пазар...

 50. 50 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2549 Неутрално

  До коментар [#43] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Има го и по други страни. По чешко си го има системата 70/30. Като 30% се наричат ”подвижна сложка” и работника може да получи от нея всеки месец от 0 до пълният и размер, като колко ще получи зависи от прекият му ръководител (демек ако е клинчил нищо няма да получи от него). Така, че стига си посипвахте главите с пепел.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 51. 51 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Неутрално

  До коментар [#42] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени": Ми то във Пловдив и във София,повечето коли са със чужди регистрации! Поне така беше преди няколко години като си ходих! Дано да се промени!

 52. 52 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3297 Весело

  До коментар [#43] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Разбира се, че е възможно. Примерно за хората, които се занимават с продажби, бонус от 30 % е даже нисък.
  А що се отнася до обезлюдените райони и как работна сила да бъде задържана там, намесва се политиката. И обикновено това изкривявав икономическата логика.

 53. 53 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#50] от "DDR":


  Ама те точно чехите го направиха тоя модел в Смолян. Предполагам и в Пазарджик.

 54. 54 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#52] от "boevbisser":


  Говоря ти не за продажби в търговията!
  За производство ти говоря в сектор автомобилостроене...Чети!

 55. 55 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 646 Неутрално

  До коментар [#29] от "constatator":

  Заплатите ще РАСТАТ повече от производителността на труда до момента, в който България стане привлекателна за чужди работници. Коефициента на демографско заместване е малко над 50% за уменията на новите работници в сравнение със старите е по-добре да не се коментира. Минималната заплата е нещо добро по-принцип защото намалява разделението в обществото. Проблема е, че у нас през нея и свързаните с нея прагове за осигуряване се кърпи дупката в НОИ. Т.е. няма икономическа логика прага отвъд който няма дИма вече случаи на работници, които ги осигуряват на повече отколкото реално получават. Колкото са ни неевропейски работниците , двойно по-неевропейски са ни работодателите.

 56. 56 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1235 Весело

  "Икономиката, глупако!"

  Крилатата фраза е от предизборния лозунг на Бил Клинтън от 1992 г

 57. 57 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#55] от "Vassil Stoychev":


  👍🏻👍🏻👍🏻

 58. 58 Профил на Chegobara
  Chegobara
  Рейтинг: 330 Неутрално

  Тия статистики не са верни, щото в частния сектор, особено за неквалифицирана работа, се осигурява на 500 лева и още 500 под масата.

  всичко е суета, Боку ни обра
 59. 59 Профил на Chegobara
  Chegobara
  Рейтинг: 330 Неутрално

  Тия статистики не са верни, щото в частния сектор, особено за неквалифицирана работа, се осигурява на 500 лева и още 500 под масата.

  всичко е суета, Боку ни обра
 60. 60 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2549 Неутрално

  До коментар [#53] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Той там си е напълно наред и така работят много фирми. Ето, значи може да сте горди, че имате чешко заплатообразуване. Сега ще ви научат и на чинопочирание и да се обръщате към хората с титлите им —> господин инж., госпожо бакалавър, господин магистър, гисподин ръководител. Дресираха ли ви вече на чешка етикеция?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 61. 61 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#49] от "lz73":

  Говоря за начин на заплащане. Пазара или го има или го няма. Като го има- наемаш хора, като го няма- съкращаваш персонал!

 62. 62 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2245 Неутрално

  До коментар [#47] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Къде това?!
  Да дойда да си взема работници.

 63. 63 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#62] от "Да вярваме на истината":

  Това бяха идеи на ГЕРБ да внасят от Украйна щото ние сме били нямали...

 64. 64 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3297 Весело

  До коментар [#48] от "pag":

  Абе явно съм я усетил, ако не разпознал. Може би по партизанския плам в изказването и лепенето на етикети и поучения.
  Весел ден на всички, даже скромните работодатели като мен понякога трябва и да работят, че иначе....

 65. 65 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Весело

  До коментар [#64] от "boevbisser":

  Хубав ден ти желаем!
  И не забравяй да плащаш добре на работниците!!!

 66. 66 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1306 Неутрално

  До коментар [#20] от "Мусаши":Опссс ,по-леко е Мучачо! Къде е тая средна заплата дето бълнуваш? Да не излезе като ония дето ядат “свинско със зеле”???
  —цитат от коментар 35 на angeles


  Мусаши е любител на статистиката, събира цифри из интернета и ги ползва избирателно, според случая. Така е и със заплатите в България и Португалия. Ако стане въпрос обаче за цените на апартаментите в София, той няма да ги сравнява с тези с Лисабон. Ще каже, че София е обезлюдена и апартаментите в София са празни, ще извади статистики и ще докаже, че трябва да са по два за лев.

  Между другото, никак не е лоша идеята да се посети Португалия и да се направи сравнения на място. Заслужава си.

 67. 67 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1816 Неутрално

  До коментар [#5] от "b.rainstorm":може би не. а заплатата европейска ли е?
  —цитат от коментар 13 на owen


  Ако искаш европейска заплата, трябва да работиш по европейски.

 68. 68 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  До коментар [#59] от "Chegobara":
  Тия статистики не са верни, щото в частния сектор, особено за неквалифицирана работа, се осигурява на 500 лева и още 500 под масата."" ".
  -------------------------------------------------------

  За съжаление е така, но заради това се намалят приходите в държавния бюджет от който после всички очакваме пари за болници, пътища, заплати, пенсии и т. т. н.

 69. 69 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#67] от "4ort":

  Аз точно това попитах но не получих отговор.
  Колко по-европейски работят с Сенсата отколкото в Хроновски?
  И двата завода произвеждат продукти за един и същ сектор- автомобилостроенето. Този в Пловдив плаща на монтажник над 1000, а тоьи в Смолян около 650-700...

 70. 70 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 635 Неутрално

  До коментар [#40] от "boevbisser":Може ли изобщо бонуса в една заплата да формира 30% от нея? 650 основна и до 220 бонус?Това нормално ли е изобщо?
  —цитат от коментар 43 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Погледни и от другата страна - трябва да има някакъв инструмент, с който да платиш заслуженото на този, който бачка повече и да глобиш този, който мързелува. Затова имаш гарантирана заплата, която не можеш да пипаш и бонус, където да дадеш на работягата.
  После, по днешните закони ти няма как да уволниш служител. На теория можеш, но пишман ставаш докато го разкараш. И затова един от начините е просто да му спреш бонусите и допълнителните възнаграждения, докато не се махне по собствено желание.

 71. 71 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#70] от "еспресо":

  А този който мързелува можеш да го тестваш 6 месеца... Защо не си го тествал в изпитателния период?

 72. 72 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2245 Неутрално

  До коментар [#63] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Ами да. И с ГЕРБ и без ГЕРБ трябва да се внасят работници. Щото няма.
  И не е идея на партия, а на туристическия бранш. Синдикатите и партиите основно пречат.

 73. 73 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Весело

  До коментар [#72] от "Да вярваме на истината":

  Туристическия бранш видяхме че е доста оцветен в СИВО...😂👌🏻

 74. 74 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1306 Неутрално

  Ако искаш европейска заплата, трябва да работиш по европейски.
  —цитат от коментар 67 на 4ort


  А тъй като по европейски се работи в оная Европа, малко по на запад от нас, а по американски в Америка, близо два милиона се изнесоха там.

 75. 75 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Весело

  До коментар [#64] от "boevbisser": Успешен ден!

 76. 76 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#70] от "еспресо":

  И как ще обясниш факта че нашите ,,мързели” са едни от най-работливите на запад?....

 77. 77 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 635 Неутрално

  До коментар [#71] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Хората са различни. Променят се. Случва се също да имаш нужда от човек с друг профил.

  Недей да се палиш толкова. Не изглеждаш толкова млад, че да не познаваш хора, които са се променяли с времето. Че то в едно семейство се развеждат, дето са се подбирали доста внимателно, пък какво да говорим за работа.

 78. 78 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#77] от "еспресо":


  В едно производство рядко се случва да сменяш профилите👍

 79. 79 Профил на svetlio26
  svetlio26
  Рейтинг: 319 Неутрално

  До коментар [#51] от "angeles":

  Бать Angeles,

  Промяна има само в увеличената бройка на колите с десен волан. За иляду лева караш десет годишен таралясник от UK.

  Поздрав

 80. 80 Профил на zxe00613919
  zxe00613919
  Рейтинг: 678 Неутрално

  На мене една минимална, европейска заплата ми стига да си изкарам живота до края, без изобщо да ви работим.
  Ама здравните застраховки да ми се плащат, иначе за каква справедливост говорим.

 81. 81 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1663 Неутрално

  До коментар [#20] от "Мусаши":Опссс ,по-леко е Мучачо! Къде е тая средна заплата дето бълнуваш? Да не излезе като ония дето ядат “свинско със зеле”??? Двама ядат свинското,15 зелето,но инак всички ядат свинско със зеле! Я се поразходи извън София и Пловдив,да видим де е тая средна заплата равняваща се на 1600$,по покупателна сила?
  —цитат от коментар 35 на angeles


  Ами точно извън София и Пловдив се разхождам всеки ден и навсякъде е пълно с коли,въпреки намаляващото население. Тия коли не вървят с въздух и имат доста разходи-данъци, винетка, застраховки, ремонт.
  Нещата в България са много различни вече.

 82. 82 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 635 Неутрално

  До коментар [#70] от "еспресо":И как ще обясниш факта че нашите ,,мързели” са едни от най-работливите на запад?....
  —цитат от коментар 76 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Не познавам български работник, уволнен за мързел, да е прокопсал на запад. Може да има, но не познавам.
  Знам обаче за много, които са били уважавани и прилично платени тук, но са отишли да печелят повече - много повече - на Запад.
  Така че недей да ме затваряш в този черно-бял анимационен филм, дето живееш вътре.

 83. 83 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3999 Неутрално

  Няма как две държави, в едната от които икономиката се държи на ресторантьорство, една АЕЦ, производство на вафли и пр., и друга, която произвежда машини, автомобили, слънчеви панели,
  да има еднакъв стандарт на живот и еднаква минимална работна заплата.
  Това трябва да е ясно. Трябва ни печеливша промишленост, само че конкуренцията е жестока, глобализацията уедри фирмите и сега с тези гиганти, никой не може да спори за пазар.

  Любовта ще спаси света!!!
 84. 84 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#82] от "еспресо":

  А аз тези които познавам и които излезнаха- не се върнаха...
  Явно там повече им харесва...
  Черно-бял или цветен- САМО НОИ може да ти обясни за това...

 85. 85 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1663 Неутрално

  До коментар [#20] от "Мусаши":Пъ покупателната си способност средната заплата в България се равнява на 1610 долара.При 1750 в Португалия____________________________________________Не лъжи. България има един от най-старите автопаркове в Европа и не само сигурно, между 15-20г.В България над 2 млн живеят с доход около 350лв и още много други. Иначе ти при казвай, че сме наравно с Португалия - пезевенк
  —цитат от коментар 34 на Niko Kostantinov


  Палячо-ти кога последно имаше автомобил. Само разходите за застраховка, винетка,данък и ГТП са 500 лв годишно.Плюс гориво и ремонти една кола си излиза доста скъпо да а имаш.А в България навсякъде е пълно с коли.

 86. 86 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4847 Неутрално

  Къде в Европа се работи по 10-12 часа?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 87. 87 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#82] от "еспресо":

  Влизаш в НСИ, гледаш колко пенсионери имаме, колко под 18 г, колко инвалиди и колко ,,мързеливци” на трудовата борса.
  Събираш ги като бройка, съпоставяш ги с работещите и смяташ колко работещи- колко неработещи трябва да издържат... Така най-лесно се прави равносметката...

 88. 88 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#86] от "КМЕТ В СЯНКА":


  В Смолян

 89. 89 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#86] от "КМЕТ В СЯНКА":

  В ,,Арексим” , в ,,Хроновски”, в ,,Костал”!

 90. 90 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  Те, у частната сфера са му намерили колая. Ама авторчето е на заплата, незнайно от къде и връзката с омразните му и прости работници е много отдалечена..
  И все пак след всичките хиляди войни на тая планетка и след всичките технологични достижения, съвременните "демократи" могат да сложат е проста мин. заплатка...

  Иначе авторчето да се върне назад едно столетие десетилетия и да си спомни за Аврора. Тя не е гръмнала, щото оръдието е дало дефект, нъл тъй ...

 91. 91 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#86] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Да е сега на 27.2 имаше случай една работничка от Хроновски излизайки от нощна 12 часова смяна прегазва своя колежка с колата( минава и през краката)....
  Сега тече разследване..
  http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2370526

 92. 92 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 1385 Неутрално

  До коментар [#81] от "Мусаши": Парадираш,че си адвокат,образован човек си значи! Как можеш да мислиш,че при покупателна възможност като Португалия или Гърция,както даваш пример,в БГ ще има толкоз много “джънк” автомобили???? Това коли ли са в болшинството си бе човек!??

 93. 93 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  Нали се сещате как се чувства работник след 4 дни по 12 часа (две нощни и две дневни...)?
  и то в производството където се гонят адски високи норми...
  Не знае къде се намира?

 94. 94 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 635 Неутрално

  До коментар [#82] от "еспресо":Влизаш в НСИ, гледаш колко пенсионери имаме, колко под 18 г, колко инвалиди и колко ,,мързеливци” на трудовата борса.Събираш ги като бройка, съпоставяш ги с работещите и смяташ колко работещи- колко неработещи трябва да издържат... Така най-лесно се прави равносметката...
  —цитат от коментар 87 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Чуден човек си. Аз пиша в едно изречение, че има и мързеливци, има и работяги и трябва да им се плаща различно. Ти цитираш само "мързеливци" и почваш да се пенявиш. Не се получава така разговор. То и този форум все повече заприличва на скандиране на лозунги, а не на разговор - и по-кресливите, нормално, надделяват.

 95. 95 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4847 Неутрално

  До коментар [#88] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  попитах за Европа. Не за Джендема . За България всички знаем каке. Питам тия дето говорят за Европа. Особено чехкинчето.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 96. 96 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2384 Неутрално

  До коментар [#94] от "еспресо":

  Не се ,,пенявя”!
  Дано казвам че ,,мързеливците” стават все повече и повече защото не са мотивирани да работят.

 97. 97 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1816 Неутрално

  До коментар [#67] от "4ort":Аз точно това попитах но не получих отговор. Колко по-европейски работят с Сенсата отколкото в Хроновски?И двата завода произвеждат продукти за един и същ сектор- автомобилостроенето. Този в Пловдив плаща на монтажник над 1000, а тоьи в Смолян около 650-700...
  —цитат от коментар 69 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Един завод произвежда Москвич, който се продава/ примерно за 3000 евро/ , друг завод произвежда автомобил, който се продава/ за 40 000 евро/. Можеш ли да обясниш, как да получат равни заплати?

 98. 98 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2014 Неутрално

  Никога не съм разбирал защо сам да не договарям заплатата си, а да чакам някакво сдружение да го прави вместо мен!?

 99. 99 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 341 Неутрално

  МРЗ е най вредното нещо измислено от човека. Между другото МРЗ е измислена от комунягите в САЩ срещу черните. По този начин са давали пари на белите а черните просто не са ги наемали,

  МРЗ е расистко и насочено срещу човечеството оръжие.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 100. 100 Профил на Мусаши
  Мусаши
  Рейтинг: 1663 Неутрално

  До коментар [#81] от "Мусаши": Парадираш,че си адвокат,образован човек си значи! Как можеш да мислиш,че при покупателна възможност като Португалия или Гърция,както даваш пример,в БГ ще има толкоз много “джънк” автомобили???? Това коли ли са в болшинството си бе човек!??
  —цитат от коментар 92 на angeles


  Тази статистика не съм я измислил аз. Има си хора,на които това им е работата.И фактите са 1610 долара средна работна заплата в България по покупателна способност и 1750 долара в Португалия. Като се има предвид, че в България масово се укриват доходи, то заплатите са още по-високи от официалните.
  Така че в САЩ може и да си мислите,че тук е мизерия, ама нещата вече са различни.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK