Детето не е личност, или децата в програмите на партиите

В България живеят около 1,2 млн. граждани под 18-годишна възраст. Почти всички политики в управлението на държавата имат пряко или косвено отражение върху техния живот.

© Цветелина Белутова, Капитал

В България живеят около 1,2 млн. граждани под 18-годишна възраст. Почти всички политики в управлението на държавата имат пряко или косвено отражение върху техния живот."Дневник" представя анализа на Националната мрежа за децата за политиките за децата в предизборните платформи на партиите. Заглавието е на редакцията.


В България живеят около милион и двеста хиляди граждани под 18-годишна възраст, които нямат право да гласуват. В същото време почти всички политики в управлението на държавата имат пряко или косвено отражение върху техния живот. Къде са децата в програмите на политическите партии?


Децата - собственост, биологични единици за развъждане на нацията и подобряване на икономиката


Погледът към програмите на партиите, които днес са част от българския парламент или са потенциални членове на следващия според прогнозите на социологическите агенции, показва, че нито една политическа партия в предизборната си платформа не вижда детето като личност и носител на човешки права, които трябва да бъдат отстоявани във всички политики към детето. Най-често децата се споменават в контекста на демографските политики, на помощите и на данъчната политика към родителите.
Очевидно широко разпространена сред политическите партии е идеята, че само с финансови инвестиции могат да се справят с негативните демографски тенденции, като родителите бъдат стимулирани материално да имат повече деца. Образованието е част от разбирането, че трябва да отгледаме и възпитаме родолюбци и патриоти, които да оправят икономическото положение на страната ни. Отсъстват теми като детско правосъдие и закрила на децата дори в програмите на основните политически партии.


Идеята за реформиране на основни сектори като детско и майчино здравеопазване, закрила на децата и социална политика или за повишаване на качеството на услугите в образователната система е далечна за голяма част от политическите партии. Далеч от полезрението и разбирането на политиците е, че качеството, достъпът и разнообразието на образователни и социални услуги биха могли да бъдат сериозен елемент за преодоляване на демографската криза, защото така родителите ще се чувстват по-спокойни и уверени в отглеждането на децата си. За да се случи това обаче са нужни значително по-сериозни законодателни промени и промени в цялостното отношение към децата.


Как ще гласуваме на 4 април - всички важни въпроси и срокове и последните прогнози - четете тук


Именно затова Националната мрежа за децата стартира инициатива за създаване на Парламентарна група за децата. Идеята е това неформално, надпартийно обединение да привлече представители на различни политически сили, които са готови да работят в полза на децата и семействата. В рамките на инициативата кандидати за народни представители подписват декларация, с която се ангажират в бъдещия парламент да подкрепят конкретни политики в областите здравеопазване, образование, социални услуги, правосъдие за деца. До момента над 100 кандидат депутати от различни политически партии са подписали декларацията.
Ето какво показва прегледът на политиките за детето, засегнати в предизборните политически програми на партиите и коалициите, които са публикувани на техните страници:


"Приемливи за детето" предизборни програми


В първата група "Приемливи за детето политически програми" влизат три програми, а те са на ГЕРБ, "Демократична България" и "Изправи се! Мутри вън!". Тези програми покриват най-много области на интервенции, касаещи децата и семействата. Концепциите на ДБ и ГЕРБ предвиждат фокус и отделяне на социалните дейности от труда и реформиране на социалната политика, където децата са един от основните бенефициенти.


За разлика от ГЕРБ и "Изправи се! Мутри вън!" "Демократична България" предвиждат реформиране на закрилата на децата и фокус върху детското правосъдие. И трите политически сили залагат на нови приоритети, свързани със социалната работа, като ДБ са изложили доста по-визионерски своите планове, посочвайки, че се опират на "концепция за превантивна, активираща и инвестираща социална политика, основана на човешките права, инвестиции в образованието".


Единствената програма, която споменава човешките права като ценност, e тази на "Демократична България". Странно е, че ГЕРБ не предвиждат мерки в две толкова важни сфери, а именно закрилата на децата и детското правосъдие. Същото се отнася и за Коалиция "Изправи се! Мутри вън!". При управлението на ГЕРБ и Обединени патриоти тези две теми бяха подложени на дезинформация и пропаганда от основния политически стожер в управлението ВМРО, които доведоха до отмяната на Националната стратегия за детето 2019-2030, както и някога подготвения и залежал в министерството на правосъдието законопроект, който предвижда реформа в детското и младежко правосъдие.


И трите програми залагат на ранното детско развитие, предлагайки нови услуги за децата и семействата, безплатни детски градини и нови форми на ранно детско обучение и грижа. Коалиция "Изправи се! Мутри вън!" поставят фокус върху самотните родители, като предвиждат "Създаване на постоянна програма за подпомагане на самотните родители чрез специфични мерки и държавни чекове за услуги (ваучери) за храна, социални и образователни услуги, отопление, наемане на детегледачи и др. Мярката е пряко насочена към над 500 хил. самотни родители в страната и 72% от тях, които бедстват на прага на бедността".


Създаването на Национална детска многопрофилна болница е част от програмите на ГЕРБ и ДБ, докато в програмата на Коалиция "Изправи се! Мутри вън!" няма такова предложение, въпреки голямата нужда от изграждането на детска болница. От ГЕРБ дори предлагат и изграждане на регионални детски болници. ДБ стигат и малко по-далеч, разглеждайки проблемите около закрития Фонд за лечение на деца в чужбина, посочвайки че "Кандидатстването през НЗОК (за лечението на деца в чужбина) е усложнено, времеемко и с неясен резултат и това кара пациентите често да се отказват да кандидатстват и да прибягват към платформи за дарения, за да финансират лечението на децата си." Но по-нататък не се дават конкретни предложения и не става ясно дали ще бъде възстановен Фонда или ще се укрепи капацитета на НЗОК.


ГЕРБ предвиждат социалните работници да се превърнат в "професията на бъдещото", като залагат на кариерното развитие, възнаграждението и пр. ДБ развиват малко повече своята концепция, като са заложили на "регулиране на професиите в социалната сфера (напр. социален работник, клиничен социален работник, психолог, психотерапевт и логопед), защото България е една от малкото страни в ЕС, която не е направила това".


Освен това те залагат и на "радикално осъвременяване на преподаването и обучението по социална работа, клинична социална работа, психология и логопедия чрез отваряне към сътрудничество и обмен с европейски партньори, за да отговаря на международните стандарти за база от знания, практическа ориентация, научност и ефективност." В концепцията на Коалиция "Изправи се! Мутри вън!" няма специален фокус върху социалните работници.


И ГЕРБ, и ДБ имат сходни идеи за реформа в социалната сфера, но въпреки това от предложените програми не става съвсем ясно какви точно реформи се предвиждат да бъдат извършени, така че политиките за децата да бъдат изпълнявани по-ефективно. ГЕРБ предлагат "да разделим труда от социалните дейности и да дадем нов тласък на индустрията". По- нататък в програмния документ се посочва, че се предвижда "цялостна реформа на системата за професионално обучение и квалификация на възрастните и ученето през целия живот".


От изложeния текст на ГЕРБ не е ясно дали това ще доведе до оформянето на две министерства или сливане на дейности към други такива. ДБ са малко по-конкретни, като посочват, че те биха обособили "на министерско ниво функциите, свързани с децата и семейството, и така ще гарантираме интегриран и систематичен подход към проблемите, пред които се изправят децата, техните семейства и грижата към възрастните хора в България".


Предизборната програма на ГЕРБ се отличава от тази на ДБ в това, че има специален раздел, свързан с Образователна интеграция на децата от уязвими групи, в т.ч. децата от ромски произход. В предложените 5 мерки се предвижда "увеличаване на броя на образователните медиатори и социалните работници в училищата и детските градини", а също така и "регламентиране на статута на тези длъжности, като "увеличим възнагражденията на 90 на сто от минималната заплата за длъжността - учител." Предвижда се "работа с родители, увеличаване средствата за училища и детски градини с уязвими групи и провеждане на политика за образователна десегрегация чрез финансови стимули."Коалиция "Изправи се! Мутри вън!" също имат мерки в тази посока: за "създаване на програми за превенции на ранните бракове сред етнокултурните малцинства и мерки за превенция на изоставянето на деца в България. Насърчаване на включването на всички уязвими и неприобщени в обществото етнокултурни общности, живеещи в България в образователната система и от там в пазара на труда у нас."


В предизборната програма на ДБ в техния четвърти приоритет "Развитие на гражданския патриотизъм" залагат този приоритет да бъде "свързан с родолюбието, разбирано като силна и топла връзка между българските граждани. Това ще бъде патриотизъм не на противопоставянето, изключването и ксенофобията, а на приобщаването и общуването, на солидарността и отвореността към Европа и света." В краткосрочните мерки се посочва, че "Ефективно въвеждане на гражданското образование, което да изгражда ценности, умения и нагласи за активно гражданство, за защитата на правата, европейските и общочовешките ценности като върховенство на правото, свобода, равенство и недопускане на дискриминация". Това е доста различен подход към патриотичното образование в сравнение с приетата през 2020 година Стратегия за възпитателната работа в и нейната мярка 4 "Възпитателни взаимодействия, свързани с реализацията на патриотичното възпитание", която беше наложена от коалиционния партньор на ГЕРБ, ВМРО.


Недоразвити предизборни програми за детето


Към тази група спадат предизборните програми на БСП и ИТН, които все пак се отличават с по-голяма конкретика, отколкото тези на ДПС.


Програмата на ДПС е в рамките на една страница, която е твърде обща, без конкретика и в нея не присъства думата "дете" или "деца", както и каквито и да било политики, насочени към децата. По-нататък в материала не може да бъде разглеждана програмата на ДПС поради липса на конкретика.


Сравнявайки двете програми на БСП и ИТН може да се каже, че и двете са еднакво неразвити и непълни по отношение на децата. И двете програми са по-скоро списък с намерения без необходимата визия и обосновка защо се налага една мярка или друга.


Както и другите три партии и коалиции ГЕРБ, ДБ, "Изправи се! Мутри вън!" така и тук при БСП и ИТН също специален фокус е отделен на демографията и разбирането, че само с помощи и данъчни облекчения към родителите ще се подобрят условията за желание младите родители да имат повече деца. Може да се каже, че БСП е "най-щедра" към родителите, обещавайки множество еднократни помощи при раждане, както и въвеждане на "необлагаем месечен минимум от 500 лв. на всяко дете до навършване на 18 години", като впоследствие тази "данъчна преференция се прехвърля от родителите на младежите след тяхното навършване на пълнолетие и няма да плащат данък общ доход до навършване на 26 години".


По отношение на ранното детско развитие БСП предвиждат да има безплатни детски градини за всички деца с едно изречение, докато ИТН нямат такава мярка в тяхната предизборна програма.


По отношение на образованието БСП изразява кратки намерения, доближаващи се по-скоро до лозунги, без да има обосновка защо предвиждат "премахването на делегираните бюджети" и защо трябва да има "един учебник по предмет за всеки клас в цялата страна". Другият лозунг в предизборната кампания на БСП е "Прекратяване на подмяната на българската история и култура и засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности". Възможно е в БСП да не е известно, че има такава приета стратегия, или пък това е начин за харесване на патриотично настроени гласоподаватели.


В същото време ИТН предлагат мандатност на директорите на училищата, промяна на начина и формата на външното оценяване, като "Премахване на матура в 4-ти клас. Повтаряне на 4-ти клас при неусвоен роден език" (което поставя въпроса какво се има предвид под "роден език"), както и "промяна на подхода за финансиране - парите следват ученика", с което се доближават до идеята на БСП, но отново не става ясно защо се предприема тази важна реформа. Освен това в областта на образованието ИТН предлагат мярка, свързана със "Създаване на подходящи превантивни програми спрямо проблемите на всяко училище Въвеждане на индивидуално базиран подход, който да посреща поведенческите особености, предлагайки последствия в случаите на отклонения в поведенията, които не са обясними медицински или по друг начин, изискващ терапевтична подкрепа".


Като цяло Предизборната програма на ИТН е недоразвита и има декларирани намерения. Въпреки това обаче, закрилата на децата е поставена на едно от челните места, докато тази тема напълно отсъства от програмата на БСП. ИТН предвиждат "разработване на програми за ефективна превенция на риска от изоставяне на деца, намаляване на броя деца в резидентна грижа чрез активна реинтеграция в биологичните семейства и превенция на риска от бедност, насилие, зависимости". В нито една друга програма политическа партия няма превенция на зависимостта, а доколкото я има, тя е по-скоро в контекста на вътрешния ред и сигурност в преследванета на наркозависими и наркопласьори.


Както в програмата на БСП, така и в програмата на ИТН, липсват мерки, свързани с детското и майчино здравеопазване и дълго отлаганата реформа в областта на детското правосъдие.


Вредни предизборни програми за детето


В настоящата категория няма да бъдат разгледани програмите на всички политически партии като КОД, Воля-НФСБ, АТАКА, "Чест", "Възраждане" и др., а само на ВМРО, тъй като по предварителните социологически данни те имат вероятност да влязат в 45-ото Народно събрание.


Предизборната програма на ВМРО на пръв поглед покрива повечето области, касаещи основно децата, с изключение на детското здравеопазване и детското правосъдие. Всъщност децата са особен предизборен фокус в програмата на ВМРО, като думата "дете" и "деца" са споменавани цели 22 пъти, а в сравнение с други предизборни програми това е огромна бройка.


Основен фокус за демографско развитие и семейни политики за ВМРО е "укрепване на брака и семейството от баща - мъж, майка - жена и техните деца. Утвърждаване на традиционни, български семейни и християнски ценности". Остава неясно, обаче, какво е виждането за политики в подкрепа на семействата, в които родителите нямат сключен граждански брак, както и семействата с един родител, семействата, в които децата се отглеждат при близки и роднини и др. Крайно неясно е и значението, което се влага в понятието "традиционни семейни ценности".


Друго поле на неяснота е визията на ВМРО за политики, насочени към деца, които не отговарят на представата на партията за "физически и психически здрави" - каквото е определението за ценност като резултат от образователните модели, предвиждани от партията. Това, което е ясно, обаче, е, че мерките за насърчаване на демографския прираст са ограничени от етническата принадлежност на децата и родителите - специално са посочени планираните усилия за "ограничаване на раждаемостта от деца със специален фокус по отношение на лицата от циганските (ромските) общности".


И докато тези виждания оставят по-скоро широко поле за тълкуване и доста неясноти, следващите предвиждани от програмата на ВМРО мерки са насочени към окончателното премахване на разбирането за децата като личности и носители на права. Заедно с планираното унищожаване на системите за гарантиране на правата на детето ("закриване на Държавната агенция за закрила на детето") и социална подкрепа към семействата ("отмяна на Закона за социалните услуги"), една от най-показателните мерки за това е предвижданото "премахване на практиката за извеждане на деца от биологичното семейство", което фактически застрашава живота на всички деца, жертви на тежко системно домашно насилие, неглижиране и с опасност за живота и развитието им.


Остава загадка кой и защо би планирал подобна мярка, гарантираща повишаване на броя на случаите на деца, загубили живота си или живеещи с тежки травми заради домашно насилие в официална програма на политическа партия. Други мерки партията предвижда по отношение на децата, живеещи в бедност в незаконни постройки, чрез премахването на тези жилища.


За сметка на това, партията предлага образователни промени, които да въведат "патриотично" и военно обучение и контрол на образователния процес за "изпълнения на държавни образователни изисквания за знания на учениците" (от 2016 г. "изисквания" е заменено от по-актуалното и адекватно "стандарти").


Така ВМРО предлагат една "България над всичко", в която мерки за децата има - стига те да не са жертви на домашно насилие, с нужда от модерно образование, живеещи в бедност или въобще деца, различни от тези, родени в семейство от етнически българи, сключили граждански брак.


Нито една партия не предвижда цялостна подкрепа на семейството, така че родителите да имат толкова деца, колко искат да имат и да им осигурят най-добрите възможности за живот и развитие. Нито една партия не предвижда цялостна реформа в задъхващата се система за закрила на детето. Политиките за премахването на насилието над деца не съществуват в програмите на нито една партия, нито политиките за справяне с детската бедност, освен предвидените помощи. Всички тези измерения на правата на детето за съжаление не са част от визията на кандидатите за 45-тия парламент.


Да се надяваме, че има начин това да се промени.


Всичко най-важно за предстоящите избори - в специалната рубрика на "Дневник".


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (92)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3368 Неутрално

  Крайно време е да се появи и партия , която да се бори децата да имат право да гласуват....

  [email protected]
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 3368 Любопитно

  Щом могат да си избират пол, що да не могат да си избират и депутати ?

  [email protected]
 3. 3 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1698 Неутрално

  Кой е собственика на тази фирма.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2853 Неутрално

  Значи децата имат права, обаче па нямат задължения или имат? :)

  Аз викам вместо родителите да държим отговорни НПО-тата за възпитанието на децата. :) 7. 7 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  ''Нито една партия не предвижда цялостна подкрепа на семейството''

  семейството е консервативна, ретроградна, комунистическа , патрЕотарска отживелица.
  ''основна клетка на обществото''- така казваха комунистите.
  сега има съжителство между хора , дето си избират социалните роли и кой да бъде булката , независимо от това , с кви полови белези се ражда.
  влезте в двайсе и първи век бе :)))

 8. 8 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2388 Неутрално

  Два шамара зад врата и ше види то една личност. Пейте в светлата родина, септемврийчета безчет, септемврийчета безчет, без-чеееет! Цъфнал ГЕРБ, цъфнал ГЕРБ. . .

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 977 Неутрално

  Най- уважавам визията на ДБ,защото позволява на детето само да си избере пола.Останалото е диктатура от най-долен савецки тъп ,върху крехката детска психика!😷😷😷
  —цитат от коментар 5 на Тошо Кучев


  Прощавайте но това къде го прочетохте? Може ли линк? Или сте обикновен трол който може само да лъже и заблуждава.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на Nick F
  Nick F
  Рейтинг: 977 Неутрално

  До коментар [#4] от "Сенсей НАНАЙ":Не само гербиджа, нито една политическа партия в предизборната си платформа не вижда детето като личност и носител на човешки права, които трябва да бъдат отстоявани във всички политики към детето.Нито една. Включително и здравите сили!И сега, какво правим?
  —цитат от коментар 11 на Незнайко в Слънчевия град


  Всички са маскари, т.е. отиваме за гъби оставяме джипкаря на републиката да ни оправя още 4 години. Така устройва ли ви ?

 15. 15 Профил на Julian Dob
  Julian Dob
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Не може да се генерализират всички деца. Има такива които са спокойни и интелигентни, за които може да се твърди че нямат нужда от прекалено родителско внимание и които са достатъчно умни сами да се изградят в живота. Има и други деца, които са агресивни или тъпи, и те трябва да се държат с надморник като домашните любимци, защото това са бъдещите престъпници и мутри. Никой не се ражда еднаква - едни се раждат тъпи, други умни и не може да се третират по еднакъв начин

 16. 16 Профил на Сенсей НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#4] от "Сенсей НАНАЙ":Не само гербиджа, нито една политическа партия в предизборната си платформа не вижда детето като личност и носител на човешки права, които трябва да бъдат отстоявани във всички политики към детето.Нито една. Включително и здравите сили!И сега, какво правим?
  —цитат от коментар 11 на Незнайко в Слънчевия град


  Ами аз лично мисля да гласувам за хората, с които се припознавам, а именно ДБ. Ако трябва нещо да се нанесе в движение, като примерно законодателство адресиращо децата, сигурен съм, че те биха реагирали най-добре спрямо световните стандарти, за разлика от лбимият ви "гербидж", който примерно замете Истанбулската конвенция и ни нареди редом до Ердоганова Турция.

 17. 17 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1694 Весело

  Брех да му се не види, национална мрежа за децата много харесва като основно средство за безкрайното задоволяване на детските потребности и права, МАНДАТНОСТТА на Директорите на училища.
  Да се чудиш и маеш.
  Абе, Богданов, точно вие дето изнудихте държавата да НЕ затваря Ковичилищата и така ОРГАНИЗИРАХТЕ МАСОВО ЗАРАЗЯВАНЕ и СМЪРТ на учители и на родителите на "обичаните" от вас дечица, точно вие ли ....
  Интересно защо Гешев още не ги е подгонил тези за шпионаж и диверсия!
  !

 18. 18 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 721 Неутрално

  Не знам що за дипломат е Катя Захариева, но съм убеден, че двамата тулупи са пълни дебили !

 19. 20 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2538 Любопитно

  Детето не е личност
  ***********
  Заглавието е на редакцията.
  ***********

  Има ли изненадани от това заглавие?

  Мараба, С-ДС доносници!
 20. 21 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2538 Разстроено

  Образованието е част от разбирането, че трябва да отгледаме и възпитаме родолюбци и патриоти, които да оправят икономическото положение на страната ни.
  *****************************

  Представяте ли си всичко това да се случи?
  Ужас! Ужасссссттттт!

  Мараба, С-ДС доносници!
 21. 22 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2538 Весело

  Отсъстват теми като детско правосъдие и закрила на децата дори в програмите на основните политически партии.
  ********************************
  За разлика от ГЕРБ и Изправи се! Мутри вън!, Демократична България предвиждат реформиране на закрилата на децата и фокус върху детското правосъдие.
  ********************************

  Видно от цитатите, прокламираното отсъствие липсва, а на негово място ярко се кипри шизофренността на този текст!
  Пак фейлетонни текстове по една важна тема....Дневник умее да прави това!

  Мараба, С-ДС доносници!
 22. 23 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7342 Неутрално

  Като нямат право да гласуват, нямат право на нищо. Така се разсъждава в България.

 23. 24 Профил на the_flea
  the_flea
  Рейтинг: 1219 Неутрално


  "....И трите програми(ГЕРБ, ДБ, ИСМВ) залагат на ранното детско развитие, предлагайки нови услуги за децата и семействата, безплатни детски градини и нови форми на ранно детско обучение и грижа. ...."

  Услугите задължителни ли ще са? Ако - да, то - НЕ, мерси!...

  Истината НЕ Е въпрос на гледна точка! Истината е истинна! А е А!
 24. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 27 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1768 Разстроено

  Мрежата се е успокоила за Москов и вече има "анализ" за партийните платформи...
  Мерзко е да се използват деца за партийни и политически цели!!!

 27. 28 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2821 Неутрално

  Като нямат право да гласуват, нямат право на нищо. Така се разсъждава в България.
  —цитат от коментар 23 на Роси


  Щом не носят отговорност - нямат и права.
  Едното винаги върви с другото.

 28. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 30 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1694 Неутрално

  Обективният анализ на партийните програми по отношение на образованието и социалната подкрепа на децата показва един резулта - има Спуснат ШАБЛОН ОТ ЕДИН ЛЯВОЛИБЕРАЛЕН ЦЕНТЪР.
  Различават се само по стилистика, графично оформление и незначителни интерпретации.
  Единственото малко приятно изключение е ВМРО. И то пак малко.
  В другата крайност на изключенията са ГЕРБ и ДБ - в частите за образование и деца и младеж ПРЕБРОЙТЕ им думичките КОНТРОЛ и ПРОВЕРКИ. Не се учудвайте ако разберете, че броят на тези думички в тези части е многократно ПО-ГОЛЯМ от броят им в разделите за национална сигурност, отбрана или гражданска защита взети заедно.:)
  Ам да не си помислите за контрол над децата. Опазил свети Либерастий. Контролът е върху учителките, лелките, родителите... За децата е свободата за задоволяване на ВСЯКАКВИ потребности.

  Така че този "анализ" на Наци Мрежа за деца не е анализ, а ОТЧЕТ за пред финасиращите ги от чужбина, как пълноценно са успели да внедрят ШАБЛОНА.
  !

 30. 31 Профил на Patsis
  Patsis
  Рейтинг: 4020 Весело

  Е, аз пък имам много просто педложение как да се обърне внимание на децата.
  Нали всеки родител е представител на детето си пред закона до пълнолетие.
  Ами и всеки родител да има по толкова допълнителни гласа, колкото деца има.

 31. 32 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1060 Любопитно

  ''Нито една партия не предвижда цялостна подкрепа на семейството''семейството е консервативна, ретроградна, комунистическа , патрЕотарска отживелица.''основна клетка на обществото''- така казваха комунистите.
  —цитат от коментар 7 на pavur


  Че авторите на този текст (Нещо-нещо НПО за децата) какви са?

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 32. 33 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2821 Неутрално

  Прощавайте но това къде го прочетохте? Може ли линк? Или сте обикновен трол който може само да лъже и заблуждава.
  —цитат от коментар 12 на Nick F


  Запознай се:
  https://glasove.com/categories/intervyuta/news/promyana-na-pola-na-deca-ekzaltaciyata-po-logikata-na-pravata

 33. 34 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1694 Неутрално

  До коментар [#32] от "majorman":

  Авторите са по-опасни - троцкисти.
  !

 34. 35 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  "Нито една партия не предвижда цялостна подкрепа на семейството, така че родителите да имат толкова деца, колко искат да имат и да им осигурят най-добрите възможности за живот и развитие."
  *
  А-ха! Значи родителите да правят колкото си искат деца, а после да търсят от държавата подкрепа да им осигури най-добрите възможности за живот и развитие?!
  Единствено правилен е подходът, залагащ на подкрепа на семействата с работещи родители.

 35. 36 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  До коментар [#16] от "Сенсей НАНАЙ":
  Проблемът на ДБ си точно ти (използвам те като събирателен образ на всичко "политкоректно") - лицето на новите "демократи" е изкривно от омраза към всичко национално, към всичко различно от вашите представи и разбира се презрително към всеки консервативен "бай Ганьо".
  БЛМ, гейбракове, ЛГБТ+, избор на полове от богато меню, атака срущу държавната администрация и замяната и с НПО-та, съмнителни другарства с престъпници и комунисти само и само да се промъкнете в парламента...
  Ако това новото лице на "десницата" - не, благодаря. Само името е останало, всичко друго е подменено с модерен комунизъм.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 36. 37 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1658 Неутрално

  Националната мрежа за децата .
  В Контролния съвет фигурира фондацията Сингъл Степ:

  ''Мисията на Сингъл Степ е да подпомогне, мотивира и овласти младежи от ЛГБТИ („лесбийки, гей, бисексуални, транс и интерсекс“) общността, техните родители, приятели и съмишленици, в процеса на самоосъзнаване, разкриване и утвърждаване на сексуалната им ориентация и полова идентичност.''

 37. 38 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2821 Неутрално

  Ако това новото лице на "десницата" - не, благодаря. Само името е останало, всичко друго е подменено с модерен комунизъм.
  —цитат от коментар 36 на olexander


  Ами това е новото лице на десни...
  Така де - на умнокрасивите десни.

 38. 39 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 1219 Неутрално

  Туморът на съвременните общества, 'либерал' джихадистките клетки маскирани като непеота посягат към деца за да попълват еничарските си корпуси

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 39. 40 Профил на Georgi
  Georgi
  Рейтинг: 249 Неутрално

  До коментар [#16] от "Сенсей НАНАЙ":

  Пич, точно защото много хора припознаваме ДБ в хора като теб, няма да гласуваме за тях :))) Общо взето, няколко трола в тоя форум отвратихте де що има традиционен десен избирател. Да да знам, фашисти, Асад е диктатор, Путин е прасе, чемодани, бензиностанции и подобни. Сполай ти и със здраве, Прокопиев ако го закрие тоя форум, ДБ мин 3% повече ще изкара на избори.

 40. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 44 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2821 Неутрално

  До коментар [#43] от "Сенсей НАНАЙ":

  Москов е най-свестният лидер на партия, на предстоящите избори.
  Ще гласувам за него с удовлетворението, че съм гласувал за човек с морал.
  Нищо, че няма да влезе.

 44. 45 Профил на Дядо Йоцо
  Дядо Йоцо
  Рейтинг: 531 Неутрално

  не се занимавайте с децата МОЛЯ - те са отговорност на ТЕХНИТЕ СИ РОДИТЕЛИ !!!

  детето не е личност разбира се / личност се получава след ПЪЛНОЛЕТИЕ И ПРАВИЛНО ОФОРМЕН ХАРАКТЕР + ПУБЕРИТЕТ преминат успешно /в биологичен и социален план/ от човечето....

  ЗАТОВА НЕ ГИ ЧЕТА ПОДОБНИ "СТАТИИ=РАЗМИСЛИ"...

  "The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society" E.Bernays/USA-1928
 45. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 46. 47 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2525 Неутрално

  До коментар [#36] от "olexander":


  До коментар [#16] от "Сенсей НАНАЙ":Проблемът на ДБ си точно ти (използвам те като събирателен образ на всичко "политкоректно") - лицето на новите "демократи" е изкривно от омраза към всичко национално, към всичко различно от вашите представи и разбира се презрително към всеки консервативен "бай Ганьо".БЛМ, гейбракове, ЛГБТ+, избор на полове от богато меню, атака срущу държавната администрация и замяната и с НПО-та, съмнителни другарства с престъпници и комунисти само и само да се промъкнете в парламента... Ако това новото лице на "десницата" - не, благодаря. Само името е останало, всичко друго е подменено с модерен комунизъм.
  —цитат от коментар 36 на olexander


  Това не е новото лице на "десницата" в България! Такива марксисти са си още от СДС, но бяха успели да заблудят хората, че са антикомунисти и наистина десни, мислещи за България. Да, ама не! Оказаха се проксита на ЛЯВАТА партия от САЩ!

 47. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 48. 49 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1768 Весело

  До коментар [#41] от "Сенсей НАНАЙ":

  Понеже "Вашата" политическа "сила" е само за отбрани "интелектуалци", които перманентно и експлицитно се вълнуват от секуларизацията на есхатологията заедно ще се любувате на екстериора на парламентарната сграда от задопашието на коня поне през следващите 4 години...!

 49. 50 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2525 Неутрално

  До коментар [#40] от "Georgi":


  До коментар [#16] от "Сенсей НАНАЙ":Пич, точно защото много хора припознаваме ДБ в хора като теб, няма да гласуваме за тях :))) Общо взето, няколко трола в тоя форум отвратихте де що има традиционен десен избирател. Да да знам, фашисти, Асад е диктатор, Путин е прасе, чемодани, бензиностанции и подобни. Сполай ти и със здраве, Прокопиев ако го закрие тоя форум, ДБ мин 3% повече ще изкара на избори.
  —цитат от коментар 40 на Georgi


  Те горките марксисти от ДБ си мислят, че като плюят по Русия и ще заблудят някой, че са десни демократи! :-) Доста зле е работата при тях. Много хора, предимно живеещи в чужбина, все още са заблудени, че тези са "десница". :-)

 50. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 52
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 52. 53 Профил на NotWokeEnough
  NotWokeEnough
  Рейтинг: 650 Неутрално

  [quote#43:"Сенсей НАНАЙ"][/quote]

  С такива симпатизанти като тебе на лодкаря не му трябва предизборен дебат и черен ПР

  'progressives' is the politically correct word for communists
 53. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 57 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1056 Весело

  До коментар [#41] от "Сенсей НАНАЙ":
  Приятелю, приеми един сърдечен съвет: ако наистина искаш да помогнеш на ДБ, бъди хитър и не ги споменавай като "твоите" хора.. Щото очевидно е, че си по-скоро вреден за "каузата".

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 57. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 58. 59 Профил на aliera
  aliera
  Рейтинг: 228 Неутрално

  До коментар [#45] от "Дядо Йоцо":

  Много, много бъркате. Дъщеря ми е личност, още откак се роди. Докато нямаш деца, мислиш за тях като за кукли, но бъркаш. Добре е всички възрастни да го осъзнаят.
  п.с. този коментар няма никаква връзка с въпросите за смяна на пола и прочее засегнати в коментарите по-горе.

 59. 60 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  До коментар [#43] от "Сенсей НАНАЙ":

  И защо да не гласувам за Пепи?
  Човекът е от семейство да доказани демократи и работи като лекар.

 60. 61 Профил на Сенсей НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#43] от "Сенсей НАНАЙ":И защо да не гласувам за Пепи?
  —цитат от коментар 60 на pamela


  Ба ха ха ха. Надуших заварката, а? Дано всичките, дето гласуват за него са като тебе. В такъв случай няма да е откраднал нито един глас от нормалната политическа сила.

 61. 62 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2821 Неутрално

  Нашата политическа сила е единствената, която може да направи от Булгаристан що-годе нормална държава.
  —цитат от коментар 54 на Сенсей НАНАЙ


  Нормална по стандартите на Сорос ?
  Ами нека народа да реши, дали иска такава нормалност.

 62. 63 Профил на Сенсей НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#41] от "Сенсей НАНАЙ":Приятелю, приеми един сърдечен съвет:
  —цитат от коментар 57 на olexander


  Кой си ти, че да ми даваш съвети?

 63. 64 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  До коментар [#59] от "aliera":

  Сагласен съм с вас, но съм съгласен и с коментар [#45] от "Дядо Йоцо"
  Двете неща, за които говорите са различни: децата разбира се, че имат личност (психологическа характеристика)
  Но нямат оформен характер. И точно това е най-голямата отговорност на родителя.
  Когато тази отговорност се делегира на някакви държавни или НПО организации се заражда... тотална диктатура.
  Защо? Защото персоналното възпитание на децата от ТЕХНИТЕродители може да гарантира многообразието на идеи, ценности и продуктивно многообразие в бъдещото общество. Ако една организация решава какво е правилно или неправилно за всички деца нали усещате, че бъдещето настина прилича на "1984"
  Много мие странно, че този аспект почти не се засяга в дебатите. Винаги мненията се поляризират на базата на това, кое е "правилно" или "неправилно" във възпитанието, но се забравя, че балансът във всяко общество се крепи на... различията. Тоталитарното мислене изравнява всичко, съвременната либерална идея - също. Това е най-същественото притеснение, което трябва да се дебатира...

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 64. 65 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2992 Весело

  До коментар [#57] от "olexander":

  Понякога си мисля, че този е във форума да агитира индиректно против ДБ.
  Все ми се струва, че не може да е чак толкова тъп за да не съобрази, че обидите и агресивното поведение постигат точно обратния ефект като отблъскват хората, които още се колебаят.

 65. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 67 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1056 Весело

  До коментар [#63] от "Сенсей НАНАЙ":
  Пък ти кой си, че да ги приемаш?
  Много си сръдлив, драги другарю.
  Либерал, та дрънка :) Нали либералите вярват във свободното слово? Аз очаквам живота си да дадеш, за да мога да се изказвам, дори това да не ти харисва :) Или това е либерална отживелица? Сега сте на принципа на либералинът Старин - няма човек, няма проблем.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 67. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 68. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 70 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1056 Весело

  До коментар [#68] от "Сенсей НАНАЙ":

  А, не така :)
  Прочети ми поста до края, тогава се върни да питаш.
  Апропо, нали нямаше да ми отговаряш? Или това го каза някой друг от съсобственицете на никнейма?

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 70. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 72. 73 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2821 Неутрално

  Отново грантаджийска статия🤧🤧🤧
  —цитат от коментар 72 на von_seeckt


  Изглежда безобидно, но не е.
  НПО-тата атакуват постоянно, очаквайки на хората да им писне да ги оборват.
  След което, бавно и полека да прехвърлаято отговорността за възпитанието на децата от родителите, към НПО-тата.

 73. 74 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 879 Неутрално

  До коментар [#73] от "atmanpg":

  Друга е врътката, като се приеме, че детето е пълноценна липност, то следва че само може да избира пола си🚼

 74. 75 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 2031 Неутрално

  Щом не носят отговорност - нямат и права.
  —цитат от коментар 28 на atmanpg  трябва да си доста неумен, за да смяташ, че децата нямат права

  ДБ ВЪРНАХА ДПС И БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 75. 76 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2821 Неутрално

  трябва да си доста неумен, за да смяташ, че децата нямат права
  —цитат от коментар 75 на kaiser


  Децата нямат правата на пълноценна личност.
  Децата подлежат на контрол и възпитание от страна на родителите.
  Задължение на последните е да възпитат децата като личности, с морална и ценносттна система.
  Родителите определят какви са правата на децата в семейството, съгласно собствените си възгледи за начина на възпитание.
  И съответно носят ОТГОВОРНОСТ за действията на децата си.

 76. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 77. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 78. 79 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 997 Неутрално

  До коментар [#64] от "olexander":

  За подробности виж п.п. 77 и 78

 79. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 81
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 81. 82 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  До коментар [#78] от "ogp03622986":
  Виж, колега, това, че не харесвам идиети на либералните талибани, не означава, че сляпо вярвам на обратната пропаганда.
  В цитираната от тебе "медия" начинат на говорене е абсолютно същия, както на Нанай, но с обратен заряд.
  И еднети и другите се опитват да изкарат дивидент от безобразното и праволинейно оплюване на всичко, което "представлява врага".
  Преди избори се наслушвам до насита с такава риторика я от Волен, я от някой друг.
  Истината е в политическата умереност.
  По отношение на либералните извращения като избор на пол и подобни винаги съм бил безкомпромисен, но също така винаги съм бил безкомпромисен и срещу евразийската пропаганда, която много обича "конспирациите", където Европа и САЩ са силите на "разврата", а смелият мечок е радетел на стабилни ценности....
  Да, ама не. Смешно е да се наблюдава, как наследниците на комунисти изваднъж станаха по християни от Папата.
  И още нещо: Европа е изградена на основата на християн-демокрацията. Тя е ядрото на общността на европейските държави. Това, че сега има левичарски турболенции, които носят повеите на либерастия е временно явление. Ще отмине.

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 82. 83 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 997 Неутрално

  До коментар [#82] от "olexander":

  Нищо не разбрах!?
  Къде видя комунизъм и апологетика на Северната кочина в посочените статии? Нещо здраво си се объркал.
  Ако беше прочел нещо от въпросните статии, щеше да разбереш поне, че такова нещо като "либерализъм" няма. Просто наименованието е откраднато от съвременните левичари, по-точно неомарксисти, защото е престижно и прави неволна връзка с истинските либерали от 19 и нач. на 20 век...
  И щеше (може би) да разбереш, че неомарксизмът е новата реинкарнация на Марксизма само, че под нова, много по-опасна форма.
  Не разбирам и какво разбираш под "обратна пропаганда"? Да не би путинизма? Ако беше прочел нещо от посоченото, трябваше да разбереш поне, че путинизмът мрази Неомарксизма точно така, както комунизмът мразеше националсоциализма...
  Не знам дали разбираш изобщо за какво става дума.
  Явно си млад човек и в главата ти е доста голяма бъркотия, забъркана още в училището (за което не си виновен, разбира се)...
  Чети повече книжки...сериозни. Оттам ще научиш много.
  Все пак е добре, че не си попаднал в лапите на Неомарксизма. И това е нещо, немалко при това!
  Бъди здрав.

 83. 84 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 997 Неутрално

  До коментар [#80] от "kaiser":

  Тия четива на са предназначени за левичарчета-неомарксисти/джендъристи/зеленисти-затоплисти/мулти-култисти/политвеганисти, съпартийци на Хр Бойкикиев и всекакви фенове на Северната кочина, с една дума за ЧервеноЛевата сг@нь.
  Непостижими са за тия ваши примитивни индоктринирани мозъци.

 84. 85 Профил на ogp03622986
  ogp03622986
  Рейтинг: 997 Неутрално

  До коментар [#77] от "ogp03622986":

  Извинявам се, явна ф. гр., да се чете:

  ....Борбата е да "се освободят децата от гнета на родителите",....

 85. 86 Профил на olexander
  olexander
  Рейтинг: 1056 Неутрално

  До коментар [#83] от "ogp03622986":

  Добре, хайде и аз да ти дам един линк.
  https://faktor.bg/bg/articles/mneniya-lacheni-tsarvuli-v-zashtita-na-liberalnata-demokratsiya

  Победителите първо печелят, а след това отиват на война; победените първо отиват на война, а след това търсят начин да я спечелят.
 86. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 87. 88 Профил на g.y.okatova
  g.y.okatova
  Рейтинг: 1442 Любопитно

  До коментар [#16] от "Сенсей НАНАЙ":Пич, точно защото много хора припознаваме ДБ в хора като теб, няма да гласуваме за тях :))) Общо взето, няколко трола в тоя форум отвратихте де що има традиционен десен избирател. Да да знам, фашисти, Асад е диктатор, Путин е прасе, чемодани, бензиностанции и подобни. Сполай ти и със здраве, Прокопиев ако го закрие тоя форум, ДБ мин 3% повече ще изкара на избори.
  —цитат от коментар 40 на Georgi


  Не Ви ли се струва,че "сенсеят" и оня,дето щял да чупи държавата на Пеевски всъщност са тролове на ГЕРБ? Като им чета отровните клетви към всеки,дето е на различно мнение-ами те всъщност отблъскват всеки глас в повече за ДБ,ДаБг,ДСБ,зелени,пембени т.н...И изводът ми е,че всъщност тролят за ГЕРБ.

 88. 89 Профил на g.y.okatova
  g.y.okatova
  Рейтинг: 1442 Весело

  До коментар [#43] от "Сенсей НАНАЙ":Москов е най-свестният лидер на партия, на предстоящите избори.Ще гласувам за него с удовлетворението, че съм гласувал за човек с морал.Нищо, че няма да влезе.
  —цитат от коментар 44 на atmanpg


  Аааа,недей,че тука в този форум името на д-р Москов е абсолютно забранено!

 89. 90 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  Нека първо се обърне внимание на правосъдието за пълнолетни, след това да мислим за детското и младежкото.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 90. 91 Профил на vera_strat
  vera_strat
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Дневник, толкова ли го закъсахте или т.нар.демократи с неолиберална пропаганда, че направо вземате статии, писани от т.нар. Национална мрежа на децата?
  Наясно ли сте какво означава детско правосъдие?
  Наясно ли сте какви политики минават като "интерес на децата"?
  Децата имат права и слава Богу и родители, които да се грижат за техните права. И родителите са онези, които бранят децата и не допускат разни неосъществени специалисти да експериментират с тях.
  Що ще рече ранно детско развитие? Всяко дете си има темп и нещата следват своя ход.
  Все едно дайте да направим бременността 6 месеца?
  Цялата ви кампания е вредна за децата и семействата! И точно това беше проблемът със стратегията за детето. Защото там постулатите бяха, че добрите специалисти от НПО (финансирани с чужди средства и бюджетни също) са по-компетентни и знаещи от държава и родители. И скубят и държава и родители.
  И защо се смята, че девойка на 23 г без семейство и деца, може да дава насоки на жена на 45 с три деца, отгледани и отраснали?
  Такива са ви насоките - ялови, като цялата неолиберална паплач!

 91. 92 Профил на vera_strat
  vera_strat
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Дневник, толкова ли го закъсахте или т.нар.демократи с неолиберална пропаганда, че направо вземате статии, писани от т.нар. Национална мрежа на децата?
  Наясно ли сте какво означава детско правосъдие?
  Наясно ли сте какви политики минават като "интерес на децата"?
  Децата имат права и слава Богу и родители, които да се грижат за техните права. И родителите са онези, които бранят децата и не допускат разни неосъществени специалисти да експериментират с тях.
  Що ще рече ранно детско развитие? Всяко дете си има темп и нещата следват своя ход.
  Все едно дайте да направим бременността 6 месеца?
  Цялата ви кампания е вредна за децата и семействата! И точно това беше проблемът със стратегията за детето. Защото там постулатите бяха, че добрите специалисти от НПО (финансирани с чужди средства и бюджетни също) са по-компетентни и знаещи от държава и родители. И скубят и държава и родители.
  И защо се смята, че девойка на 23 г без семейство и деца, може да дава насоки на жена на 45 с три деца, отгледани и отраснали?
  Такива са ви насоките - ялови, като цялата неолиберална паплач!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK