Безплатни детски ясли и градини – какви са предизборните обещания

Безплатни детски ясли и градини – какви са предизборните обещания

© Георги КожухаровДневник" публикува писмените отговори на БСП, Демократична България", "Изправи се! Мутри вън" на въпроси по 4 основни теми от организирания от водещи неправителствени организации предизборен дискусионен форум "Образованието - диалог за бъдещето".


Темите са:

Равен достъп до качествено образование. Приобщаващо образование. Образователна интеграция
Подготвени, уважавани и достойни учители. Силни училищни лидери. Силни училищни общности
Компетентностен подход. Подготовка на учениците за професиите на бъдещето
Ранно детско развитие и грижа. Предучилищно образование.
От поканените политически партии и коалиции ГЕРБ -СДС са потвърдили участие, но не са изпратили писмени отговори на въпросите, а ДПС и "Има такъв народ" са отказали да участват. Провелият се в сряда форум е организиран от ценър "Амалипе", асоциация "Родители", фондация "Заедно в час", Институт за прогресивно образование, Национална мрежа за децата, фондация "Приложни изследвания и комуникации", координатор на Националния център за безопасен интернет, сдружение "Образование без раници" и сдружение "Образование България 2030". "Дневник" публикува две части със съкращения отговорите на партиите. Първата част можете да прозетете тук.


Подготвени, уважавани и достойни учители. Силни училищни лидери. Силни училищни общности


- Как ще подобрите инструментите за подготовка, атестиране, продължаваща квалификация на учителите и всички други специалисти в системата, оценка на качеството на обученията за учители, добавената им стойност към постиженията на учениците?
"Демократична България": Ще предоставим автономия напреподаването като заменим задължителния характер на учебните планове и програми с индикативен. Ще определим ясно кой за какво носи отговорност в системата на предучилищното и училищно образование. Педагогическите специалисти, психолози, педагогически съветници, логопеди, социални работници и ресурсни учители имат свободата да определят методите на преподаване и работа, но носят отговорност за приобщаването на учениците и развиването на компетентности пред директора.


Директорът атестира педагогическите специалисти според прозрачни критерии, основаващи се на добавена образователна стойност, всяка година. Директорът има свободата да определя управленската си стратегия за институцията, но отговаря за приобщаването на учениците и за развиването на компетентности пред Настоятелството.


Настоятелството обединява функциите на сега съществуващите Настоятелство и Обществен съвет, в него са включени също представители на ученическото самоуправление, представители на местната власт, на държавата и други заинтересоване страни. Настоятелството атестира директора според прозрачни критерии на всеки три години. Държавата упражнява контрол върху качеството на обучението по два начина - чрез училищния инспекторат и чрез система от национални инструменти за оценяване, включваща националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. Училищният инспекторат извършва текущ контрол върху дейността на институциите, вкл. процедурите за атестация и тяхното прилагане, и благополучието на учениците, а националните инструменти за оценяване контролират качеството на обучението по компетентностите.


Този механизъм за управление на качеството е пряко свързан с увеличение на държавното финансиране за ранна грижа, предучилищно и училищно образование до 4% БВП, според нов модел, разчитащ на три стълба:

институционално финансиране, основаващо се на реални нужди
институционално финансиране, основаващо се на резултати
проектно финансиране


Институционалното финансиране, основаващо се на реални нужди покрива разходите за: капиталови инвестиции, поддръжка, оперативни разходи, материали, транспорт, храна, специални ресурси, ресурсен преподавателски и непреподавателски персонал - до обезпечаване на необходимото по държавен стандарт, както и за възнаграждение и осигуровки за останалия преподавателски и непреподавателски персонал до определен законов минимум - минимална работна заплата за учителите и за непедагогическия персонал.


Това финансиране се заявява аргументирано, верифицира се, и се изразходва в условия на пълна прозрачност възможнонай-близо до хората на местно ниво. Институционалното финансиране, основаващо се на резултати, задължително се разпределя като допълнително трудово възнаграждение на преподавателския и непреподавателския състав, според индивидуално постигнатите резултати,установени от атестирането. Проектното финансиране по национални програми се използва целево или за осигуряване на ресурси за инициативи отвъд необходимото по държавен стандарт.


Даваме си сметка, че промяната на образователната парадигма в България е колкото наложителна, толкова и трудна задача, чиято тежест трябва да понесат основно учителите и другите педагогически специалисти. Затова успоредно с описаните по-горе промени ще осигурим максимална подкрепа за облекчаване на бюрокрацията през интелигентна цифровизация и електронно управление, непрекъсната професионална и административна подкрепа, възможности за повишаване на квалификацията, менторство за младите специалисти, психологическа подкрепа, допълнителни социални придобивки като безплатно общинско жилище, безплатен градски транспорт, застраховки, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, безплатен достъп до култура и информация.


"Изправи се! Мутри вън": Първо трябва да стане факт Наредбата за качеството, а тя ще е факт, когато съберем експерти от системата от нейното ядро, които да помогнат за изработването ѝ.


- Какви възможности за развитие на лидерските компетентности на директорите на детските градини и училищатапредвиждате?


"Демократична България": Ако подредим отговорностите в системата на предучилищно и училищно образование и ги координираме с новия механизъм за управление на качеството и новия модел на финансиране, както предлагаме по-горе, очакваме все повече и повече директори да изпитат реална нужда иестествена мотивация за развиване на лидерски компетентности. Това е област, в която най-адекватната подкрепа може да дойде от частния и гражданския сектор. В този смисъл ролята на държавата ще бъде да подкрепя инициативи и платформи за обмен на лидерски и управленски опит, както и да гарантира тяхното качество.


"Изправи се! Мутри вън": Мениджърските умения са ключов аспект за успешното училище. Лични качества на един директор като емоционална интелигентност, умение да ръководи образователната институция, способност да защитава интересите на институцията и служителите си. Това бих поставил аз като акцент.


- Как ще насърчите и подобритевзаимодействието с и включването на родителитев процесите на училищното образование?


"Демократична България": Аналогично - ако подредим отговорностите в системата на предучилищно и училищно образование и ги координираме с новия механизъм за управление на качеството и новия модел на финансиране, очакваме директорите, педагогическите и непедагогическите специалисти да осъзнаят, че детските градини и училищата всъщност са неразделна част от общността и принадлежат на нея, в това число и на родителите. Очакваме също, заедно с новата си по-силна роля в гражданския контрол върху управлението на институциите, родителите също да осъзнаят своята отговорност не само към собствените си деца, но и към изграждането на все по-конструктивни модели на взаимодействие между заинтересованите страни в общността около детската градина или училището.


В случая държавата трябва да ограничи присъствието си в тази общност до гарантирането на качеството на обучението и осигуряване на ефективното управление на публичния финансов ресурс. Тя трябва да остави пространство за формирането на естествен и устойчив механизъм за граждански контрол и конструктивно участие на родителите и другите заинтересовани страни в ежедневната работа на детската градина или училището.


"Изправи се! Мутри вън": Родителите са важен фактор и една национална програма конкретна за изграждане на общност от родители и ученици би била добро начало за едно такова партньорство.


БСП (представили общ отговор на трите поставени въпроса по темата): В момента не съществува никакъв контрол на качеството на обучението на т.нар. обучителни организации. Раздават се сертификати "на килограм". Игнорирани сависшите училища от този процес. Наливат се средства в "правилните обучители". Притискат се директорите да организират обучението на учителите точно в тези правилни организации. Като резултат -пълно обезмисляне на квалификацията, включително и петстепенната скала на ПКС.


Изход: Атестиране,основано на оценка на знанията и уменията на децата и учениците на вход-изход.


Квалификацията на педагогическите кадри да се извършва само от образователни институции от системата на висшето образование, където е и базовото педагогическо образование. Разработване и въвеждане на механизъм за оценка на качеството на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти.


В момента: пълно делигитимиране на конкурсите за директори, изкривяване и явни фалшификации при провеждането им и назначаване на некомпетентни кадри, със съмнителен професионализъм, но политически удобни и лоялни към управляващите. Примерите са десетки, а може би и стотици. Това нанесе и нанася тежки щети на системата.


Изход: Нов механизъм за подбор и назначаване на директори, който елиминира максимално политическите назначения и оценява максимално професионалните и лидерски умения на кандидатите.


В момента: Има достатъчно механизми за насърчаване на родителската общност да участва в училищния живот. Просто не се използват!


Как ще гласуваме на 4 април - всички важни въпроси и срокове и последните прогнози - четете тук


Ранно детско развитие и грижа. Предучилищно образование


- Как ще подобрите качеството на услугите за ранна детска грижа? Каква реформа е необходима според Вас?


"Демократична България": Основният проблем тук, според нас, е философията на настоящата държавна политика в областта на ранната грижа - на нея се гледа като на услуга, която държавата предоставя на гражданите, според възможностите и нагласите си. Така се стига до това над 90% от децата на възраст 0-3 години да не получават достъп до ранна грижа. В следващия възрастов етап, 4-6 години, държавната политика е не по-малко парадоксална - всички деца, вече от 4-годишна възраст, са задължени да получават предучилищно образование, макар че за над 15% от тях държавата не може да осигури достъп до институция, която да им го предостави, а за още по-висок процент - целодневна организация на учебния ден. Затова ще направим така, че държавата да започне да гарантира достъпа до ранна грижа и предучилищно образование за всяко дете след изтичане на периода на платено майчинство или бащинство по местоживеене.


За да може осигуряването на достъпа до ранна детска грижа, предучилищно и училищно образование за всички деца да не става за сметка на качеството, ще осигурим достатъчен добре квалифициран непедагогически и педагогически персонал. Ще увеличим достатъчно, за да постигнем съотношение между деца и персонал от 5:1 за децата на възраст от 1 до 3 години, и от 10:1 за децата на възраст от 4 до 6 години. Ще привлечем и задържим този човешки ресурс с по-добро заплащане, ясно обвързано с постигнатите резултати, непрекъсната професионална подкрепа и възможности за повишаване на квалификацията, допълнителни стимули като безплатен общински транспорт и общинско жилище.


"Изправи се! Мутри вън": Ние имаме консолидирана концепция за интегриране на здравни, социални и образователни услуги и ресурси, допълнителни възможности за ранна детска грижа. Комплексен интегриран подход по отношение на услугите за ранно детско развитие.


- Какви политики ще реализирате за подкрепа на родителите на деца до 7 години през образователните институции? В частност (но не само), каква е Вашата позиция спрямо мерки за намаляване разходите от страна на родители и ученици, като отпадане на таксите за детски градини?


"Демократична България": Ще гарантираме не само децата в институциите и техните родители, но също и тези извън тях, да получат равен достъп по местоживеене до системата за приобщаваща грижа и образование, която вече описах по-горе. В този смисъл, ако се окаже, и това бъде верифицирано по съответната процедура, че таксата за детска градина, или някакъв друг разход от страна на родителите, се явява фактор, пречещ на функционалния достъп до качествена ранна грижа и образование -той ще бъде преодолян с най-адекватната приобщаваща мярка.


"Изправи се! Мутри вън": Детските градини и финансовата страна трябва да са отговорност изцяло на държавата. Все пак това е нашето бъдеще и всички деца трябва да са с еднакво начало, което гарантираме ние възрастните. Предвиждаме програми за взаимодействие със семействата, развитие на политики за подпомагане на членовете на семействата за повишаване на компетентността им по отношение възпитаването на децата.


- Как ще решите проблема с недостига на места в яслите и детските градинив големите градове и липсата на такива в малките населени места?


"Демократична България": В най-кратки срокове общините ще осигурят нормативно и финансово въвеждането на ваучерна система, чрез която да се компенсират децата, чиито семейства са заявили, но не са получили, достъп до ранна грижа и образование по местоживеене. Ваучерите ще се предоставят на месечна база, в размер равен на държавната издръжка за едно дете по съответния стандарт. Ваучерите ще могат да се използват единствено за осигуряване на ранна грижа и образование за съответното дете в частни институции и организации, подлежащи на акредитация и инспектиране по адекватни за тях процедури. Правителството ще подкрепи общините в нормативното и финансово осигуряване на въвеждането на ваучерната система като се погрижи планирането на държавната субсидия за възпитание и образование за едно дете да не се прави на база на приетите деца, а на база на регистрираните по местоживеене деца.


Също така правителството ще изготви и предложи за обществено обсъждане план за ускорено изграждане на капацитет за гарантиране на достъпа до ранна грижа и образование за всяко дете, основаващ се на актуални демографски и миграционни данни и прогнози. Освен за изграждане на висококачествена материална инфраструктура и стимулираща физическа среда, за което ще бъдат преразгледани съществуващите стандарти, този план ще гарантира създаването, привличането и задържането на висококвалифициран и мотивиран човешки капитал, както и съставянето на процедури за гарантиране на качеството под експертен и граждански контрол.


"Изправи се! Мутри вън": Освен с разширяването на вече съществуващите и изграждането на нови, е важно да си партнираме с бизнеса и може би да помислим за иновативни решения, напр. подпомагане на частните детски заведения и осигуряването на държавна субсидия.Предвиждаме безплатната детска градина, за да могат децата да имат равен старт.


БСП (представили общ отговор на трите поставени въпроса по темата): Безплатни детски ясли и градини за всички деца. Филиали на детски градини в малките населени места. Стимули за педагогическите специалисти, работещи далеч от областните и общински центрове.


Изграждане на нови детски ясли и градини в големите градове. Извеждане на предучилищните групи от сградите на училищата.Еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. за всеки ученик от първи до четвърти клас, преди 15-ти септември. Безплатни учебници за всички ученици от първи до дванадесети клас.Безплатни лекарства за всички деца до 14-годишна възраст.


Заплащане на втората година от майчиството с 650 лв. месечно, вместо сегошните 380 лв. Еднократна помощ при раждане на всяко второ и трето дете в размер на 6500 лева -за осигуряващи се родители.


Еднократна помощ при раждането на дете: за първо -500 лева, за второ -1000 лева, за трето -1500 лева. Устойчиво повишаване на средствата за образование и наука с минимален праг от 5% спрямо БВП.


Всичко най-важно за предстоящите избори - в специалната рубрика на "Дневник".


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (27)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Красимир Андонов
  Красимир Андонов
  Рейтинг: 376 Неутрално

  Безплатни ясли и градини за всички и премахване на детските.!!


  Детски не се дават на семейства, които плащат данъци коректно - защо???

  Лудостта е привилегия. Глупостта е бреме.
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3 Профил на qid44693832
  qid44693832
  Рейтинг: 422 Неутрално

  Безплатни детски ясли и градини:

  Следващата фаза на обещанията ще бъде, че ще дават пари на този, който си даде детето на детска градина.

 4. 4 Профил на Селянка Игрива
  Селянка Игрива
  Рейтинг: 43 Неутрално

  Къде има списък с обещанията на ДБ?

  Имам предвид освен гей браковете, власт на нпо-тата, маски до живот и ново "нормално".

 5. 5 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2330 Неутрално

  Как някои не разбраха, че не е важното детските градини да са безплатни, а да предлагат качествени грижи и обучение на децата!

 6. 6 Профил на Consumer
  Consumer
  Рейтинг: 3241 Неутрално

  Безплатен обяд няма!

  Every time you spend money you're casting a vote for the kind of world you want
 7. 7 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  Уникуми!
  Централизация, Централизация, Централизация и ОЩЕ повече от същото!
  Както и в досегашните двадесет и пет годишни "реформи".
  Както и досега - ДИРЕКТОРЪТ-феодал и робовладелец над учителя.
  Само че ОЩЕ от същото "лекарство".
  И пак КОНТРОЛ върху качеството на учителя, а не на ученикът.
  Всичко в името на детето....
  И пак "оптимизация" на заплатите според общия среден успех на випуска. И пак класиране на Училища вместо КЛАСИРАНЕ на УЧЕНИЦИТЕ. Уравнивиловка е меко казано.
  А ни разправят как искали да инвестират в най-добрите ученици.
  Обаче ще стане обратното. Защото випуска примерно....

  И върхът на сладоледа - заплащания на дете, за да могат семействата да раждат колкото си искат повече деца.
  Иначе казано ПРЕВРЪЩАТ държавата в СОБСТВЕНИК на децата.
  Това си е откровенна търговия с деца. Не е социална помощ - търговия е.
  По-добре щеше да е да предложите базов доход и точка.
  На всичкото отгоре НВО и ДЗИ НЕ ТРЯБВАЛО да влияят на бъдещето на "децата"?!?!.
  ЗА КАКВО СА НИ ТОГАВА!
  По-добре предложете на всички да се пишат еднакви високи оценки и край.
  Тотална девалвация.
  Отвратително левичарско либералстване.
  !

 8. 8 Профил на Дария Колев
  Дария Колев
  Рейтинг: 484 Любопитно

  Безплатни детски ясли и градини?

  И кой ще ги плаща, данъкоплатеца? Ама за това ще му вдигнете данъците и може да се окажат по-скъпи, отколкото сами да си плащаме!

  Голям популизъм,щото е предизборно време!

 9. 9 Профил на ЧИЧО ПЕШО
  ЧИЧО ПЕШО
  Рейтинг: 251 Любопитно

  Няма такова нещо "БЕЗПЛАТНО".
  Все някой трябва да плати тази сметка па било то и ДАНАКОПЛАТЕЦА.
  Вземаме от едните за да дадем на другите.

 10. 10 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  До коментар [#8] от "Дария Колев":
  До коментар [#9] от "ЧИЧО ПЕШО":

  Либерастите чрез този трик се настаниха в пазарна ниша.
  При това самия ясъздадоха. Нарича се СОЦИАЛНИ УСЛУГИ.
  Те ги превърнаха в ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ социални услуги.
  И разбира се са задължително платени. НА ТЯХ.
  А номерът с "безплатното" е описан още от Томазо Кампанела в "Градът на слънцето"....
  Ползващият задължителната социална услуга става собственост на услужващия.
  !

 11. 11 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6072 Неутрално

  Стават смешни с обещанията, дайте работа и то добре платена работа на младите, пък те ще се погрижат за децата си да им плащат. Малоумници.

 12. 12 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2694 Неутрално

  До коментар [#4] от "lxc26650066":

  Къде има списък с обещанията на ДБ?....
  —цитат от коментар 4 на lxc26650066


  В статията по-горе. Ама какво да се прави - чукча писатель, чукча не читатель.

 13. 13 Профил на Селянка Игрива
  Селянка Игрива
  Рейтинг: 43 Неутрално

  До коментар [#12] от "Един препатил":

  не си глупав, а не си разбрал какво питам.
  така е като си конформист на хранилка

 14. 14 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3277 Любопитно

  ...И пак класиране на Училища вместо КЛАСИРАНЕ на УЧЕНИЦИТЕ. !
  —цитат от коментар 7 на AzDebil


  Извинявай, ама ако училищата, учителте и преподаването не са най-добрите, как учениците ще достигнат най-добри показатели?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 15. 15 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5414 Весело

  Всички обещават, все пак избори идват. Който може, преценява

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 17. 17 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 835 Неутрално

  Никой не може да Ви даде това , което аз мога да Ви обещая......!!!!!

 18. 18 Профил на Корабов
  Корабов
  Рейтинг: 42 Неутрално

  До коментар [#3] от "qid44693832":"Следващата фаза на обещанията ще бъде, че ще дават пари на този, който си даде детето на детска градина."
  Мисля, че ги подценявате! Тези са готови да обещаят , че направо деца ще раздават!

 19. 19 Профил на lil_alex
  lil_alex
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#5] от "pamela":

  Именно. Аз дори искам да има повече платени и частни, но с гъвкавост и избор. Защото сега всички бичат по държавния модел - дете над 3 само за цял ден, да си карат както си знаят и да не развалят дисциплината. Ама това, че искам половин ден - не им пука. 10 часа извън дома са много за децата. А и градината не е добра за всяко дете, някои се стресират и не научават полезни неща, само събират страх преди училище.

  За мен би било отлично да отпадне задължителността, предучилищната да е по желание. Искам децата ми да прекарват по-малко време в Системата, и ако може да има алтернативи, за да може да учат повече академично и да прекарват по-малко време в тренинг в колективно мислене и каквото там са измислили за модерно образование.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1741 Неутрално

  До коментар [#14] от "Храбър":

  Извинявай, но това сме го обсъждали през последните десет години многократно и аз и ти, тук в този форум. Разбираш го много добре. И най-идеалните учители да намерш, и най- идеалното училище да осигуриш, ако качеството на ученика не е на-доброто, той няма да постигне най-добрите показатели.
  Само че в цитатът аз говоря за съвсем друго. Пак сме го обсъждали тук в предишни години. И този политически пърформанс с класирането, обвързано с финансирането, изобщо не се отнася до постигането на най-доброто от най-доброто. Неолибералните тарикати много добре знаят какво целят. Пак казвам, техният "новоезик" трябва да се чете на обратно.
  !

 22. 22 Профил на Benedikt Fahnenträger
  Benedikt Fahnenträger
  Рейтинг: 466 Любопитно

  Дневник вече подготвя електората на ДБ за коалицията с БСП, ИТН и Галевата :) много яко!

 23. 23 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1741 Весело

  До коментар [#22] от "Benedikt Fahnenträger":

  Глупости :) В политиките за образованието и социалне услуги за деца отдавна има коалиция между ГЕРБ, БСП, ДСБ, СДС, ДБ, Галева, Плевенския... и изброй още които искаш партии. Всички са в една коалиция, или по-точно казано са ПРЕВЗЕТИ от ЕДИН НЕОЛИБЕРАЛЕН ЦЕНТЪР, който СПУСКА ШАБЛОНА.
  В образованието и социалното е така.
  Мрежа от къртици.

 24. 24 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1608 Неутрално

  Аз, когато чуя, че нещо е "безплатно", страх ме хваща. Започвам да се чудя кой ще го плати, че друг да го получи безплатно...

  Стига с този пещерен комунизъм. За 45+30 години толкова ли не разбрахме, че безплатен обяд няма. Няма такова чудо като "безплатно здравеопазване" или "безплатни градини". За да ги има, значи някой трябва да изкара парите от джоба и да плати. И най-често този някой сме ние - данъкоплатците.

  Защо в Германия няма нищо безплатно? Защо в САЩ няма нищо безплатно? Те по-прости ли са от нас? На немците и американците по десет кожи им садират. Онези лъжи от соца, че всичко било "безплатно" и почивката през лятото излизала без пари, да ги говорят на старите соц носталгици. Безплатен обяд няма. Не е важно кой ще го изяде, а кой ще го плати. Който се върже на подобни "безплатни" абсурди, е абсолютен балък и си заслужава мизерията, в която живее.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26 Профил на Бланш
  Бланш
  Рейтинг: 2222 Неутрално

  Въобще не го говорете това "безплатни", остава си само една от многобройните предизборни фрази.

 27. 27 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2278 Весело

  До коментар [#7] от "AzDebil":
  Тези си мерят обещанията. Не е като да търсят работещи варианти...
  Иначе е много просто, пенсията се обвързва (коефициентно) с броя на отгледаните деца и техния принос към обществото в момента, когато се получава пенсията. Ако си отгледал трима безработни калпазани, ще караш на 300лв и социална кухня, ако си отгледал трима лекари ще имаш 1300лв и още екстри. Гарантирам, че много бързо прираста ще стане положителен, образованието ще стане на надевропейско ниво, а икономиката (и услугите) ще привличат чуждестранни инвеститори въпреки държавната помощ и "гнилите ябълки в съдебната система"... То и още цял куп положителни ефекти ще има, ама те ще дойдат след десетилетие.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK