София и Скопие - обединени около "исторически истини" или около различия

София и Скопие - обединени около "исторически истини" или около различия

© Утрински вестник"Комисии от този род никъде по света няма да установяват "исторически истини", особено "неистини", за средновековната история, тъй като по този начин те биха се превърнали в органи на цензура."


Това пишат за "Рес публика" Огнен Вангелов и Люпчо Ристески, членове на Съвместната мултидисциплинарна комисия по исторически и образователни въпроси на България и Северна Македония. Публикацията им е отговор на статия на зам.-председателя от българска страна Наум Кайчев "За обединението около общата ни история - цар Самуил erga omnes", предоставена на "Дневник".


"Дневник" публикува отговора на македонските историци, а последвалата реакция на Кайчев четете тук.
Членът на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси между Република Северна Македония и Република България, от българска страна, г-н Кайчев в текста "За обединението около нашата обща история - Цар Самуил erga omnes", публикуван в "Рес публика" на 7 април 2021 г. изразява обществени възгледи, които предполагат, че членовете на македонската част на Комисията отказват да се изправят срещу източниците за средновековното царство на цар Самуил и че са заложници на някои ненаучни тези за същността на това царство.


Правейки това, г-н Кайчев се позовава на списъка с литература, който представи колегата му от българска страна, г-н (Момчил) Методиев, по време на последното заседание на Съвместната комисия през февруари т.г. Преди г-н Кайчев изобщо да започне дискусия по споменатата литература, той първо излага тезата, че през последните няколко месеца разговорите на Съвместната експертна комисия "тъпчат на едно място", без да се прави "обективно обединение около общата ни история", което всъщност позицията изобщо не е съгласна.


Първо, такива виждания на българската страна на Комисията съществуват от самото ѝ създаване. А Съвместната комисия има продължителни и експертни дискусии по отворени въпроси, по които поради почти диаметрално различните позиции в разбирането на ролята на тази комисия, както и поради различните подходи при анализа на учебниците, но най-вече поради различията в съставянето на предложения за евентуално подобрение на съдържанието в учебниците, комисията е трудно да излезе със съществени и взаимно съгласувани предложения. Тези предложения се отнасят главно до въпроси като етническия или "народностен" характер на средновековните държави, разбирането на етническите процеси през Средновековието и най-вече разбирането и тълкуването на термина "обща история". Колегите от българска страна на Комисията, за съжаление, тълкуват този термин напълно едностранчиво, като история на българите и България, пропускайки почти изцяло фактите за историческото развитие на македонската етническа, културна, национална идентичност и самосъзнание.


Десетвековна етническа хомогенизация?


Преди да се позовем на твърдението на г-н. Кайчев, че "няма специална изследователска дилема за управляваната от Самуил държава" и че "тя е изяснена отдавна", ще обърнем внимание на цитата, който той дава в заключението на своя текст, а именно, че "спорът за дали Самуил е създал "македонската, западнобългарската или българската държава е неисторически, защото проектира съвременните етнически различия към миналото". Тогава г-н Кайчев казва, че "никой не твърди, че българската държавност, култура и идентичност от времето на цар Самуил са еднакви с днешните".


Като правило г-н Кайчев използва замяната на тези, за да остави общественото впечатление, че това е ирационален спор и несъгласие между двете страни поради предполагаемия факт, че македонската част на комисията настоява за неисторична проекция на съвременните етнически различия към миналото. Също така, като правило, решаващото в настояването на г-н Кайчев напълно отсъства в текста му. Действителността е всъщност точно обратното. Г-н Кайчев, изглежда, се интересува преди всичко от това каква трябва да бъде "правилната" интерпретация на източниците и тяхното представяне в македонските учебници.


Г-н Кайчев призовава за "правилна интерпретация" на тези източници в контекста на "общата ни история" от Средновековието до наши дни. Според тази "правилна интерпретация" на българските колеги, от IX до XI век, тоест преди и по време на управлението на цар Самуил, е имало "трайна етническа хомогенизация на славянското и прабългарското население" - днешна България и Македония (тук се има предвид по-широкият географски регион, който днес включва гръцка територия). Тази "трайна етническа хомогенизация" отпреди десет века дава тон на техния възглед и разбиране за цялата "обща история" от този период до днес на тези територии. Точно тази ключова теза, която членовете на българската част от комисията налагат в дискусиите, е пропусната от обръщението на г-н Кайчев към македонската общественост. Пропуска се, защото тогава горният цитат, че проекцията на съвременните етнически различия в миналото е неисторическа, ще бъде в пряко противоречие с това, което всъщност твърди г-н Кайчев и този цитат би бил напълно не на място в такъв контекст.


За да стане по-ясно за обществеността, под израза "постоянна етническа хомогенизация" българската страна на Комисията подразбира консолидиране на единна българска етнокултурна идентичност на територията на България и Македония преди десет века. Според тях тази етнокултурна идентичност оттогава определя по-късната история на та зи област. Следователно за тях историческата "истина" е недвусмислена, а днешната македонска идентичност е резултат от интервенционистки процеси само с цел да се раздели единната етнокултурна идентичност, която е била консолидирана преди десет века и която е съществувала като такава до 1944 година. Когато г-н Кайчев напише това, без да се крие зад "източниците", тогава ще бъде много по-ясно за какво всъщност настоява.


Така че, ако г-н Кайчев не бе пропуснал тази ключова "подробност" в текста си, за читателите щеше да стане съвсем ясно, че "правилната интерпретация" на източниците, които, нали, са недвусмислени, трябва да съдържа контекста на обща изконна българска етническа идентичност в България и Македония, която е формирана и консолидирана по време на средновековните империи в тази област. Разбира се, ако тази ключова подробност присъства в изявлението на г-н Кайчев, той ще има много повече трудности да твърди, че световната наука е еднозначна относно характера на средновековните империи в тази област. Това е така, защото никоя от библиографските единици в списъка на г-н Методиев няма такива категорични претенции, нито тези източници се занимават с такива въпроси. Точно фактът, че тези източници НЕ се занимават с въпроси за "трайна етническа хомогенизация" на български народ на територията на днешна България и Македония, е в основата на разногласията между македонската и българската част на Комисията. Оттук следва, че твърдението, че македонската част на Комисията настоява за някаква неисторическа интерпретация на въпросите за Средновековието, представени в учебниците, се обезсмисля. Изглежда, се случва обратното.


Каква е ролята на комисии от този тип?


Като се има предвид, че тълкуванията на същността на тези царства могат да бъдат различни, македонските членове настояват, че в процеса на подобряване на съдържанието на учебниците се зачитат, практикуват и винаги се вземат предвид международно приетите принципи и препоръки за работа по учебници от страна на ЮНЕСКО, Съвета на Европа (СЕ) и институциите, чиято работа е най-пряко свързана с анализа и усъвършенстването им като Института "Георг Екерт" (Georg Eckert) в Германия.
https://www.gei.de/en/home.html
Македонската страна предлага първо да се промени парадигмата в учебниците и вместо да се придържаме към "консенсуалния канон" в историографията, да се предложи на учениците мултиперспективност, което в този случай би означавало включването на всички значими теоретични възгледи в историографията в световен мащаб.


Противно на "авторитарния" и "твърд" процес на обучение, базиран само на "източници и факти", които не са в съответствие с дидактическите принципи, македонската страна в Комисията настоява за "дискурсивен анализ", който, изхождайки от "фактите или източници ", ще достигне до подходящата "интерпретация или интерпретация на факти", която ще помогне на учениците да развият своите умения за аргументация и оценка, а не само да произвеждат знания и данни и тяхното повторение (Ръководство на ЮНЕСКО, 2010: 50).
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000117188
А фактът, че западната наука от Средновековието не се занимава подробно с "доказването" на "постоянната и хомогенизирана" българска етнокултурна идентичност в този район и "общата история" на македонци и българи, е повече от достатъчен за нашата методологическа позиция да остане твърда и непоклатима.


С удоволствие прегледахме библиографските единици, 21 на брой, които колегата Методиев беше изпратил на македонската страна. Всъщност те бяха основата за нашата дискусия на последната сесия. Тук трябва да се спомене, че почти всяка от тези съвременни публикации извежда най-важния въпрос за Самуил и неговата държава, а това е липсата на източници от времето на живота му и съществуването на държавата му (няма запазен документ от царската служба, иначе обичайната институция и практика на средновековен владетел), както и факта, че друга част от източниците, които са съвременници на неговата държава, са написани от автори, които не са имали пряк контакт с тази държава.


Други източници са написани най-вече век по-късно и имат интерпретационен и дискурсивен характер. Ситуацията с източниците е такава, че не позволява окончателни и твърди заключения. Г-н Острогорски, един от най-големите изследователи и ценители на Византия, казва за Комитопулите: "Нищо не е сигурно за ранната история на Комитопулите" (Острогорски, История на Византийската империя 2011, 377).
https://www.academia.edu/31650074/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%93_%D0%90_%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%81_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9C_%D0%92_%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9F_%D0%92_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_2011
Именно за тези факти искаме да осведомим бъдещите поколения студенти, а не да им предлагаме готови тези, които в по-голяма или по-малка степен са противоречиви.


Второ и също толкова важно е, че в почти всяка от тези публикации се отваря възможност за научна дискусия, като същевременно се избягва възможната проекция на съвременни възгледи и нагласи върху историческите събития от миналото. Почти всяка една от тези публикации призовава за "критично ориентиран медиевизъм" и релативизация на (националните) истории, пълни с народно въображение. Това са теоретичните концепции, върху които македонската страна иска да изгради препоръките за подобряване на учебниците както в Македония, така и в България, а не да заменя старите "исторически догми" с "нови-стари исторически догми".


Издаване на декрети за "исторически истини" или мултиперспективност?


Сега, нека се върнем към твърдението, че "няма специална изследователска дилема за страната, управлявана от Самуил" и че "тя е била изяснена отдавна". Важно е да се подчертае, че ние като членове на македонската страна не се абстрахираме изобщо от позициите, изразени в редица изследвания по тази тема. Тук обаче трябва да се върнем към цитата, който г-н Кайчев откроява, което е изразено в първите твърдения за класически препратки към държавата на Самуил, в частта, озаглавена "Самуил от България", където авторът Александър Каждан пише в Оксфордския речник:


"Противоречието дали Самуил е създал" македонска, западнобългарска или българска държава е неисторично, тъй като възпроизвежда етническите различия в миналото."


Авторът Антъни Калделис в книгата си Romanland, Ethnicity and Empire in Byzantium, обсъждайки характера на империите, включително Византия, казва във въведението: "Нека започнем с термина "империя". В обикновения език, както и в много научни области, които напоследък са подхванали темата с голяма сила, "империя" се отнася до господството, упражнявано от една етническа, етнорелигиозна или етнополитическа група над редица други, считани за различни от управляваща група в метрополията. Империята не е конструирана от обикновени отношения на власт в рамките на група, а се отнася до политическа йерархия и социално-икономическо неравенство. Той се фокусира конкретно върху това как етническите различия се възпроизвеждат, конституират или осъществяват на нивото на управление, дискурс и икономика. "(стр. IX-X) (...), като се отбелязва, че "с други думи, империите по дефиниция са мултиетнически, като имат широк поглед върху етническата принадлежност. Византия също често се споменава като мултиетническа, до голяма степен с мотива, че става дума за империя." (стр. X).


Следователно, без да навлизаме в по-задълбочена материална дискусия за Самуил и неговата държава, искаме да подчертаем, че като членове на македонската страна на Съвместната комисия, както и преди, ще се придържаме към анализа на учебниците и създаването на препоръки за тяхното подобряване и в двете страни и ще спазваме международните принципи на ЮНЕСКО и Съвета на Европа, базирани на два аспекта: дидактически анализ и анализ на съдържанието.


Комисии от този род никъде по света няма да установяват "исторически истини", особено "неистини" за средновековната история, тъй като по този начин те биха се превърнали в органи за цензура. Предложенията, зад които стоеше, стои и ще продължи да застава и подкрепя македонската страна на Комисията, са отворен, мултиперспективен, критичен поглед върху концепцията за себе си и другите.


Във връзка с това насърчаваме критично отношение към съществуващите концепции за различни колективни идентичности, които често са "фиксирани" в историята и свързани с определени територии, "притежавани" от общности. Ние подкрепяме подход, при който идеите на съвременните национални държави не са отразени в миналото. Теориите за автохтонността, за да се легитимира културното господство, уникалността и изключителността са оставени в миналото и ние искаме противоречивите национални митове, които включват тези есенциалистки концепции, да бъдат заменени от мултиперспективни методологии и ориентирани към умения подходи.


В допълнение към т.нар "главни разкази" искаме да оставим достатъчно място за други, по-малко видими разкази. За съжаление подходът на другата страна прави нашите опити все по-малко възможни или почти напълно невъзможни.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (214)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5814 Любопитно

  Основно НЕ Е ЯСНО ?
  ЗАЩО РСМ се дърпа от всичко българско, плюе по България, дразни се с България, а в същото време драпа със зъби и нокти да влезе в ЕС, като де факто се обедини със същата тази България !!!????
  Шизофрения някаква ???

  [email protected]
 2. 2 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2631 Весело

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Карабастуне май си "снощен"! ЕС е съюз на отделни национални държави...

 3. 3 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5814 Любопитно

  До коментар [#2] от "deaf":

  Е, ... С КОГО ще влезе в непосредствен съюз по границите си РСМ - не е ли точно с България, която отрича и обижда, и с Гърция, с която се дразни къмто 30 години ???

  [email protected]
 4. 4 Профил на niki7
  niki7
  Рейтинг: 280 Неутрално

  Изложението на Кайчев е ясно, точно, логично - и няма как да е друго, защото се основава на истината и черпи само от исторически извори.
  Текстът на македонистите е едно кухо нищо. Както впрочем и целият македонизъм е една грозна лъжа.

 5. 5 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1193 Любопитно

  Интересно македонските историчари как наричат Василий II Българоубиец, след като според тях цар Самуил е бил северномакедонец.

 6. 6 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1530 Неутрално

  Подобни статии показват, че съществуването на подобни комисии е безсмислено. В името на мултиперспективността и плурализЪма на нас ни остава да сътрудничим на този нов "възродителен процес", в който и Самуил, и Иван Владислав, и Гоце Делчев и всички останали българи, свързани с Македония, ще станат македонци.

 7. 7 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3891 Неутрално

  Изчетох цялата статия внимателно ! Единственото, което лъха от нея, са несъгласия с факта, че говорим за българския цар Самуил, с българския характер на държавата му, без да видях никъде ясно теза а какъв е бил той според нашите комшии, каква е била самата тя ! По - жалка картинка на демагогия и усукване човек трудно може да си представи ! На такива типове каквото и да се посочи като обективни факти и исторически извори, все ще им е недостатъчно ! Абсолютно си губим времето с тях и подобни безмислени комисии, които нито ще стигнат до някаква обща позиция за нещо, нито ще застанат зад каквито и да са исторически факти ! Закривай ! Вето !

 8. 8 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  В това е основното - защо РСМ не иска да има нищо общо с България?
  Когато французите и германците разбрали, че Шарлемань бил едновременно френски и германски монарх, най-искрено се забавлявали. А тук сме готови за гърлата да се хванем.

 9. 9 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  В това е основното - защо РСМ не иска да има нищо общо с България?
  Когато французите и германците разбрали, че Шарлемань бил едновременно френски и германски монарх, най-искрено се забавлявали. А тук сме готови за гърлата да се хванем.

 10. 10 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3891 Весело

  " Теориите за автохтонността, за да се легитимира културното господство, уникалността и изключителността са оставени в миналото и ние искаме противоречивите национални митове, които включват тези есенциалистки концепции, да бъдат заменени от мултиперспективни методологии и ориентирани към умения подходи."

  И като ги замените с " мултиперспективни методологии и ориентирани към умения подходи" , какво получихте ? Македонски цар, македонска общност , държава и общество в средновековието ? Ама това не е принасяне на " противоречиви национални митове" от ваша страна в миналото, нали ? Просто ей така, само да кажем, че Византия е воювала, но не срещу България, а срещу нещо друго ! Май е македонско, май е южнославянско, май е нещо като едно голямо нищо !!!
  Е, по - жалка работа от подобни демагогии в междусъседски отношения, здраве му кажи !
  Македонски историчари......

 11. 11 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  В Македония наблягат на славянския си произход, като контрапункт на стария ни български от времето на хановете. Май дойде времето да си платим цената на глупостите относно славяно-българската ни държава, изобщо всички славянски тъпни в историята ни, макар че от "славянското" ни време и една землянка не е останала.

  А с какъв кеф и упование нашите историчари, застанали редом до руските развиваха темите за величайшата славянска народност!

 12. 12 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2114 Неутрално

  Че то коя циганка джебчийка, не си мечтае за алтернативно виждане за собствеността на откраднотото поръмоне. Гърците вече доказаха на Европа че македонците са джебчии на история. За нас иства да покажем на европа, че са и рецидивисти

 13. 13 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3891 Весело

  По едно време турците почнаха да твърдят, че Омир бил турчин ! Юмер бил неговото име, всъщност ! И Троя бил турска и всичко - турско! Това траки, тракийски артефакти, Фризи, Гети, бошлаф работа ! Та и комшиите ги тресе същата треска ! Ако мине номера, какво да правят, трябва да си смучат нещо от пръстите.......

 14. 14 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  Тема Македония (на гръцки: θέμα Μακεδονίας) е военноадминистративна област във Византия, която обхваща Северозападна и част от Източна Тракия[1]. Създадена е между 789 и 802 г. Нейно средище е град Адрианопол.[2] Както и другите теми, тя е управлявана от управител – стратег. Ранни сведения за нея дава Ибн Хурдазбих през IX век[3].

  От тема Македония произхожда император Василий I Македонец – основател на т. нар. Македонска династия[1], която управлява Византия от 867 до 1056 г.Територията на тема Македония е честа арена на вековния сблъсък между България и Византия, тя преминава ту в българско, ту във византийско владение до падането на България под византийска власт. Седалището на административната област е в Адрианопол. Арабските географи Ибн Хурдазбих (847 г.) и ибн ал Фадих (903 г.) пишат, че тази област се простира между „Дългата стена“ на изток до „земите на славяните“ на запад и от Морето аш-Шам[ неясно? ] до границите на България. Това сочи, че македонската тема географски не е тъждествена на историческия регион Македония, а византийската администрация по-скоро има предвид Западна Тракия.[4]

  Ибн Хурдазбих добавя, че провинция Македония се прекосява за петнадесет дни надлъж и за пет дни нашир, а в нея има три крепости. Темата Македония е завладяна и присъединена към България от цар Симеон I, но по силата на мирния договор от 927 година Византия си връща голяма част от нея. По-късно темата е във византийски ръце до 1204 година, когато латинските рицари от IV-я кръстоносен поход завладяват Константинопол. Тук се състои и битката при Адрианопол. Тема Македония отново е включена в българските предели през 1205 година от цар Калоян."" ""
  https://bg.wikipedia.org/wiki/Македония _(тема)

 15. 15 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2687 Неутрално

  "Комисии от този род никъде по света няма да установяват "исторически истини", особено "неистини", за средновековната история, тъй като по този начин те биха се превърнали в органи на цензура."

  Е то такива държави нема - остана една Северна и Южна Корея разделена и Румъния и Молдова, само дето там не знам дали онея им скачат на историята. :)

 16. 16 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1166 Неутрално

  САмо общи приказки. Кои са източниците, на които се позовават? Източниците в които се говори за македонска нация, където Охридската българска архиепископия/ например/ е наричана македонска. Един исторически извор да посочат поне. А, то - не. Извратени философски съждения.

 17. 17 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3891 Неутрално

  До коментар [#11] от "pontius_glarus":

  " Македония наблягат на славянския си произход, като контрапункт на стария ни български от времето на хановете....."

  Ми да идат тогава и да им кажат на сърбите, че понеже и те са славяни, нямат сръбска история, всичко е общославянска такава ! Същото да го обяснят и на хърватите, още и на руснаците, поляците.....Да видим доколко някой зад " общославянската" си теза ще си изостави етническата идентичност ! А че сме правели глупости в миналото ни, като сме робували на грешни митологеми за да угодим на тоя или оня за произхода си - спор няма ! Но от много отдавна вече говорим за нашите предци не като славяни, а траки, които са в основата на европейската цивилизация !

 18. 18 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  През всичките си войни на Балканите, гръмко наречени от нашите историчари "освободителни", руските войски са влачили тонове артефакти от страната ни, като най-грандиозно е било след 9.9.1944г. Някои от тези артефакти се появяват епизодично (случайно) я в Крим, я в Украйна, по някой път леко тунинговани, за да може Русия да заеме подобаващо място между нациите, изградили съвременна Европа.
  А у нас историчарите ни смутено продължават да се чудят и маят, как така от времето на могъщата Българска империя (по думите на Стивън Рънсиман), от времето на Крум, Борис, Симеон, Петър липсват всякакви документи.
  А сигурно ще продължават да ги подхвърлят тук-так , разбира се също леко тунинговани.

 19. 19 Профил на ourson
  ourson
  Рейтинг: 275 Неутрално

  Един тон безсмислици - ами покажете един документ за македонски народ в 10 век. Няма нали?

 20. 20 Профил на AdMin
  AdMin
  Рейтинг: 220 Неутрално

  До коментар [#7] от "samoedin":

  Абсолютно! Макетата дори викат, че тяхната позиция ще остане "твърда и непоклатима". Демек, няма какво да спорим, ние сме си вироглави и не приемаме нищо. Ами след 30 години тези историчари няма да ги има

 21. 21 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5028 Неутрално

  Политолог (Огнен) и фолклорист (Люпчо) диспутират с историци (Наум и Момчил) - резултатът е видим. По-точно - невидим :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 799 Неутрално

  Аз от текста на северджанските историчари нищо не разбрах, затуй и не смятам да го коментирам.
  Напомня ми за една югославска филоЗофка - Ясна Коте(в)ска, която всичките си античко-югославски въжделения облича в подобни порои от думи, от които не става ясно нищо. Цялата югославска позиция е такава - основана на извъртане, мулти-култи глупости и прочее.
  За да няма неразбрали - Самуил е български цар, а БЮРМ не е готова за ЕС.

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 24. 24 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1911 Неутрално
 25. 25 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3891 Неутрално

  До коментар [#20] от "AdMin":

  " Абсолютно! Макетата дори викат, че тяхната позиция ще остане "твърда и непоклатима". Демек, няма какво да спорим, ние сме си вироглави и не приемаме нищо. Ами след 30 години тези историчари няма да ги има"

  След 30 години може да я няма цялата им измислена държавица, зачената в епруветката на съветския Коминтерн ! Но кой да " вдене" накъде отива с подобна жалка вироглавост и отричане на историческите факти ! Тяхна си работа ! Албанците просто няма да ги оставят дълго още да си избиват комплексите за малоценност и да стоят извън ЕС ! Ще си отцепват северната им част, подобно на Косово, ще оставят македонските историчари да се удавят във Вардаро и собствената си демагогия !!!

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 27. 27 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  До коментар [#26] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Ти прочете ли какво пише?
  Това ли е "шокане на канче"?

 28. 28 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  Със същите доводи може да се зададе въпрос за джендър или религиозната идентичност на Самуил. Дали се е чувствал мъж, ние откъде да знаем, "мъж" не е ли прехвърляне в миналото на днешни реалии, какво е значели "мъж" тогава, нещо дискурсивно предполагам? Сигурно има документи на ЮНЕСКО с препоръки как да се тълкува "мъж". Ами християнин?

 29. 29 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  До коментар [#23] от "Пипера е много лют":

  Накратко - няма да променят нищо в учебниците си - така си им били харесвали.
  Много държали да има "мултиперспективност" в учебния подход, само че аз лично като гледам изцяло държат да има всички възможни перспективи, но без българската.

 30. 30 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1347 Неутрално

  Неслучайно българите се уплашиха като чуха за намеса на обективни историци. Гледай как им шокат канчето македонските историци.
  —цитат от коментар 26 на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ


  Недоразбрал си. Македонските автори твърдят, че няма такова нещо като "обективна история", значи няма и обективни историци.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#1] от "karabastun":

  Точно шизофрения.Като зсложник,който дълги години е тормозен и измъчван-не излизанчитае.Така е с С.Македония.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#5] от "У Чен":

  Само Василий Втори,защото и неговото име(Българоубиец е само прякор) е Василий Втори Македонец.

 35. 35 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#8] от "pontius_glarus":

  Карл Велики не е бил "френски" и "" германки" нонарх.Неговата държава е в основата на двете държави,Той е бил франк-германско племе са франките.

 36. 36 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  "Колкото повече едно общество се отдалечава от истината (🇲🇰), толкова повече мрази онези, които я говорят (🇧🇬)" - Джордж Оруел

 37. 37 Профил на koshev
  koshev
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Дъра-бъра , дъра-бъра, все едно чета адвокатско изложение. За щастие историците боравят с факти и исторически извори. Поправете ме моля, но не знам някъде във Византийските хроники да пише за Василий || Македоноубиец. Там май се казва Българоубиец. Или това е беден речник на хроникьорите.

 38. 38 Профил на kimaf
  kimaf
  Рейтинг: 305 Неутрално

  Крадци да история. Рецидивисти, както беше отбелязано по-горе.
  Плиткоумни интриганти.

 39. 39 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Интересно македонските историчари как наричат Василий II Българоубиец, след като според тях цар Самуил е бил северномакедонец.
  —цитат от коментар 5 на У Чен


  Твърдението в Скопие е, че македонецът Самуил е ползвал български наемници (един вид "гастарбайтери")

  .И понеже Василий ги ослепил тях, то затова хо наричали "българо-убиец".

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 40. 40 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2213 Весело

  Не знам какво са им обещали на тия германските комунисти, ама стават все по-нагли. Вече не просто се борят за собствения "идентитет", ами наглеят НИЕ да си променяме учебниците твърдо следвайки заветите на Коминтерна и най-паче на неомарксизма. Понеже няма ни един извор, който да говори за "македонци" по времето на Самуил, дай да си ги измислим, щото видиш ли по това време а и доста след това никой не говори за етноси и нации в съвременния смисъл на думата, тоест - може и да ги е имало, щом сега ги има. Студентите и учениците да не се опирали на извори, а на дървено философстване. Много ми е интересно като ми цитират някакви "международни стандарти" и тотално дискредитирани организации като ЮНЕСКО, биха ли били така добри да ми цитират някъде, където "западната" историография прилага техните простотии по отношение на десетките китайски държави и държавици в историята (противно на вярата на комунисти като Ивчо, Китай е бил обединен през относително много малка част от историята си и то често под властта на некитайски династии) и отрича чисто китайския характер на всякакви Западни Вей, Северни Чоу, Южни Суй и т.н.?!?

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 41. 41 Профил на Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Vαζελιν Αλbιωνοβ
  Рейтинг: 295 Неутрално

  за пореден път се убеждавам, че единствената възможна историческа истина за миналото по тези земи е отсъствието на официална такава.

  плурализмът, за който говорят г-да македонските учени е възможен само при положение, че на непълнолетни не се втълпяват догматични тези, били те и много на брой.

  истината е, че обикновения човек по онова време малко се е интересувал кой точно ще го граби и управлява, още по-малко го е интересувало за какъв се смята и какви са му предците.

  а това с хомогенизацията е най-антибългарската, комунистическа теза, която съм чувал. явно г-н койчев не е чувал за отделните български етно-културни области и разликите между тях - и как ли ще е иначе, при положение, че за 142 г. Руско робство въпросните изчезнаха и българския народ беше масово подменен с разни същества от типа на Бойко Борисов, Сергей Станишев, Иван Костов и Румен Радев, общото между които е, че не са българи и работят против интересите на малцинството етнически българи, останали в тази окупирана държава.

  И докато тя се управлява от подобни, македонците ще са прави за всичко. А утре очаквам и шопите да се отделят в отделна държава, и торлаците, и всички останали.

  кравосмешението прави зелката ^¥^
 42. 42 Профил на koshev
  koshev
  Рейтинг: 287 Неутрално

  До коментар [#31] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":


  Най-добре нашата история я знаят в Сърбия или Русия. От там трябват учени да помагат. Те българските историографи са много зле и разбираш ли трябва някой от вън да ни разясни историята. Политаканствате драги, политиканствате.

 43. 43 Профил на aha
  aha
  Рейтинг: 517 Весело

  Когато няма какво да кажеш... пишеш такива статии. Доста нормално е да няма никакви документи от това време, историята е политика за всяка една империя. Но дори и в Северна Македония да се намери някой камък, задължително се крие или разрушава. В България е същото, справка с изгорения османски архив в София. Нека всички източници да бъдат обнародвани и всеки да си прави пропаганда от тях. Македонската пропаганда е несъмнено по-трудна! Примерно, Василий Българоубиец е от Македонската династия, та като е воювал със Самуил, от войната с българите му идва и името ... това първата гражданска война ли е било? И защо на макетата им харесва въобще Самуил, би трябвало да се насочат към Василий, той унищожил фашиските бугарски окупатори и направил Мега Югославия....

 44. 44 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#29] от "zxp53317185":

  Аа,нека са мултипреспективни в Скопие!Албания е либерална...

 45. 45 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1548 Неутрално

  Лечението за Скопие е само едно - да стоят още 20-30г извън ЕС докагто им омекнат главите.

  И изобщо тази Комисия не трябва да е обект на пазарлъци - ако Скопие са готови те трябва по собствена инициатива да променят историята си.

  Ако си мислят, че ще става пазарлък значи нищо не са разбрали.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 46. 46 Профил на roy_batty
  roy_batty
  Рейтинг: 46 Неутрално

  Жалко, а Радев такъв ихтибар им стори.

 47. 47 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#31] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Нама "спор" Няма нужда от посредници от ЕС,както кава Пендаровски.НИЕ сме ЕС,те канфидатстват при нас.Има изисквсния.Приемст ги и влизат или си стов мултиперспективно изеън ЕС.

 48. 48
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 49. 49 Профил на justauser
  justauser
  Рейтинг: 120 Неутрално

  Такова тълкуване на историята каквото дават македонските историци няма. Защото, ако така се тълкува историята, то няма да има българска народност по онези времена, а и въобще никога, защото ако щом исторически не можем да докажем, че някой е българин то българи няма. Но тогава и за нито една народност няма да може да се докаже, че съществува. Т. е. няма нито македонци, нито гърци нито въобще нито една народност.

  ДБ криптикомунисти боядисани в лилаво, но отвътре червени. Проект на БКП за промиване на мозъци и лъжене за миналото на България. Идеята на ДБ не е декомунизация и лустрация, а реставрация на Виденов, Орешарски и всички комунисти.
 50. 50 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Лечението за Скопие е само едно - да стоят още 20-30г извън ЕС докагто им омекнат главите..
  —цитат от коментар 45 на Николов


  Не знам само що си решил, че това зависи от теб. От оняден те гледам, че имаш някакви мераци да държиш цяла една нация извън ЕС само щото ти накривили шапката. Ми не стават така нещата, тавариш Николов.

 51. 51 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Нама "спор" Няма нужда от посредници от ЕС,както кава Пендаровски.НИЕ сме ЕС,те канфидатстват при нас..
  —цитат от коментар 47 на wre501051215


  С малкото уточнение, че сме последната дупка на кавала в ЕС и, де факто, нямаме нищо общо с европейските ценности. То вярно, че европейците нещо се бяха изоглавили и ни дадоха фандък, пускайки ни в групата съвсем неподготвени, ама ... не си мислете, че самото формално членство ще ни даде основание да се правим на тежкари, при положение че дори не заслужаваме да сме там.

 52. 52 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2213 Весело

  Неслучайно българите се уплашиха като чуха за намеса на обективни историци. Гледай как им шокат канчето македонските историци.
  —цитат от коментар 26 на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ


  Пак не си чел статията, нали? Само да ти кажа - историята се различава от философията по това, че борави с писмени и други реални източници, а не с мисловни конструкции родени в нечий болен мозък. В "изложението" на северомакедонците има само есеистични разсъждения по темата и никакви извори. Те не казват "тоя и тоя извор оправдават позицията ни", а "можем да си тълкуваме всякакви извори така, че да ни оправдаят позицията". За което във всеки исторически факултет по света се пише "слаб 2" - повярвай ми, знам, щото съм тълкувал извори на изпити и пред комисии.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 53. 53 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2560 Неутрално

  "Комисии от този род никъде по света няма да установяват "исторически истини", особено "неистини", за средновековната история, тъй като по този начин те биха се превърнали в органи на цензура."
  —цитат от коментар 0 на статията


  Ами никъде няма, защото другаде няма държави с наглост, съпоставима с вашата.

 54. 54 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2213 Весело

  Неслучайно българите се уплашиха като чуха за намеса на обективни историци. Гледай как им шокат канчето македонските историци.
  —цитат от коментар 26 на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ


  Пак не си раззбрал. Първо никой не се е уплашил - най-големият страхливец, дето все иска заглушаване на всяко мнение, което не му харесва в тоя форум си ти, не ние. И второ - против ссме да се назначава някаква комисия от казионни и специално подбрани хора, които нямат нищо общо с темата да правят арбитраж. Иначе нямам нищо против да се направи публично четене на крупните западни историци писали по темата през годините, че да се посмеем на реакцията на северните. Отново бъркаш своите мечти с реалността.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  До коментар [#8] от "pontius_glarus":Карл Велики не е бил "френски" и "" германки" нонарх.Неговата държава е в основата на двете държави,Той е бил франк-германско племе са франките.
  —цитат от коментар 35 на wre501051215


  Не го оспорвам. Приемам го от забавната страна. В основата на френската народност са разни келтски племена, основно гали, а франките са били повече тевтонци, отколкото французи. Което не попречило името им да се наложи в основата на държавността им.
  В случая забавното е, че Карл Магнум (Шарлемань) наистина е бил баща на две народности (май и повече?), воювали векове една срещу друга.
  Все пак в Западна Европа хората са преодолели национализма си от началото на 20 в., и повечето там го приемат за баща на обединена Европа.

 58. 58 Профил на Angel Georgiev
  Angel Georgiev
  Рейтинг: 13 Неутрално

  Демографията е най-голямата политика ,факт е че неприемането на историческата истина е предтекст за разделяй и владей.
  Едва ли Самуил и Гоце Делчев биха били възхитени че Петрич-Струмица е възможен маршрут само с автомобил или пеша.

 59. 59 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2213 Весело

  Но само в Булгаристаня. Недей говори за "по света" точно ти.
  —цитат от коментар 56 на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ


  Мдааа - твоите "аргументи" напълно се покриват като качество с тези на северните. И те като тебе разчитат единствено да изсипят огромно количество глупости без никаква стойност, след което да заключат "Ето, оборихме ви!".

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 60. 60 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2629 Неутрално

  Дневник публикува бозата на северомакедонски политици, следователно Радев вече е клекнал на сърбофилските възпитаници за признаване на междинна нация по пътря към велика Сърбия. Освен македонска нация сърбите ни атакуваха и с шопска нация,а българашите от бишко отдавна са посръбчени и се сещат за българският им произход, само когато има криминални прояви на роден в региона.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 61. 61 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2213 Весело

  [quote#55:"Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ"][/quote]

  Всъщност даже има линк към статията по-горе (което пак показва, че въобще не си чел тази на северните), така че говори само за себе си.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2213 Весело

  Хора, както знаете със Стюпида по същество не може и няма смисъл да се дискутира, така че не си губете времето да му излагате кохерентни аргументи. Като дойде оня с китайския вентилатор за аватар има повече смисъл.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 64. 64
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 65. 65 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 2213 Любопитно

  До коментар [#62] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Що, за да знаеш и ползваш апарата на дадена наука трябва да си се явявал на изпити във всички институции по света ли? Да те изпреваря, понеже знам каква глупост ще изтърсиш - нямаш никаква идея как работи науката история по света и у нас, поради което "съмненията" ти, че в България не се практикува "правилно" нямат никаква стойност.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 2971 Неутрално

  Може би ще трябва да приемем, че щом ПБЦ реално е било империя, неговата история не принадлежи само на съвременните българи, а на народностите, които са живеели там. И тогава проблемът със Самуил ще е валиден и за Чака, и за Асеневци, и за Иван Шишман, чиято майка Теодора първо била е Сара. Нещо страшно? Нищо!
  Римският император Луций Север вероятно е бил от племето на северите, племе с достойно място в Аспаруховата България, но е считан за римски цезар. Елена била от страната на бритите, вероятно и малко Пендрагон, но синът й Константин има дсотойно място в европейската история като византийски Василевс.
  Само ние тук на Балканите сме комплексирани от времето ни в Османската империя, и се чудим къде да намерим малко повече слава.

 68. 68 Профил на mr.freez1
  mr.freez1
  Рейтинг: 0 Любопитно

  Интересно македонските историчари как наричат Василий II Българоубиец, след като според тях цар Самуил е бил северномакедонец.
  —цитат от коментар 5 на У Чен


  Беш ли му мамата....

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 70. 70 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Не ми се обяснявай като изоставена любовница
  —цитат от коментар 66 на Тюфлекчия


  Аа, не Тифлек. Тва си ти в номер 65, където вместо да ми отговориш конкретно на въпроса "Къде другаде си се явявал на изпит по история", ми разтягаш локуми. Аз, за разлика от теб, ти давам абсолютно конкретни отговори.

 71. 71 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#51] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Това коя по ред дупка на кавала в ЕС сме,зависи от нас.Наша работа е,а не на някой в Скопие,Белград или Москва.

 72. 72 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#57] от "pontius_glarus":

  Съглсен ,с уточнение-Карл Велики не основава народности,а една държава.При нейния разпад се оформят поне две държави.Франция не произхожда от З.Франкска Империя директно.Еиц-Лотарингия и до днес носи името на един от синовете на Карл Велики.

 73. 73 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Авторите оплакват имплицитната в позицията на Койчев “етническа хомогенизация” между населяващите региона на Македония и българите през средновековието. Но спорът се превръща във религиозен, верски - споменатите автори вярват, че има доказателства за отделна македонска идентичност през 9ти век, без да представят такива доказателства, не само, ами влизайки в директен сблъсък с доказателствата за етническа хомогенност давани от самите населници на Македония до 19ти век. А когато една вяра влиза в конфликт с фактите, тя се нарича религиозен фанатизъм.

  Нещо повече, в тази така сложно изложена теза в статията, която по същество оплаква желанието за ясен исторически език - оплаква необходимостта от еднозначни термини, опитва се да измисли от въздуха някаква неетническа конотация на “българите”... всъщност, в тази позиция личи и цялото заболяване на пациентите (на историческата чума) - нещо ги възпрепятства да осъзнаят, че българите - това са те, според собствените си източници. . Тоест, безспорните заслуги на населниците на Македония по онова време наистина са техни, но някакво естетическо чувство им пречи, да ги наречат свои постижения с наименованието, което дедите им са ползвали - българи, български постижения.

  Както има франки, както има готи - така има и българи. И тъкмо вярата и обичайте им свидетелстват за етническия характер на това наименование, иначе макетата изкарват “българите” като някаква средновековна организация тип ООН... Само и само заради естетическото им чувство. Подобно на един развод, когато едно семейство е градило дом десетилетия (в случая - десетилетия от векове) - изведнъж единият партньор да реши да си ходи. И ходи търси на кого е шкафът, на кого - пералнята от преди развода...

  Трябва да се признае - постигнато е когато се каже българин, това да бъде дума-спусък в мозъците на редовото пропагандно зомби... Да предизвика буря от емоции без някакво рационална база, емоции базирани на иррационални мистификации...

 74. 74 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  До коментар [#51] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":Това коя по ред дупка на кавала в ЕС сме,зависи от нас.Наша работа е,а не на някой в Скопие,Белград или Москва.
  —цитат от коментар 71 на wre501051215


  Ама зависи от Брюксел, а Македонците са се запътили натам и само последната дупка на кавала в ЕС счита, че това не трябва да става. Скоро въпросите към последната дупка на кавала ще станат още по-тежки.

 75. 75 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1549 Неутрално

  "" ""За похитената българска история?
  За "академичния" грабеж на личности, събития, факти, исторически периоди? За още по-"академичните" фалшификации, измишльотини и фантасмагории? За "принципа" на "историчарите": "Немам докази, ама твърдим!"? За методичното изличаване на българската историческа памет и българското самосъзнание? За "македонската азбука", наждрапана на сръбска пишеща машина? За "македонската литературна норма", която натрапва един безобразно сърбизиран и изкелиферчен български език?

  За нелепите писаници в учебниците, че българите (бугарите!) са татари, монголи, турци, бусурмани (туй последното ще рече неверници/езичници/мюсюлмани)? Че св.св. Кирил и Методий избягали от Македония заради българските набези? Че св. Климент отишъл в Охрид, щото св. Цар Борис Покръстител го бил изгонил? Че българският език е диалект на "македонския"? Че Самуил (Самоил!) бил "македонски цар" на несъществуващо "македонско царство"? (Само дето не казват кой е българският цар по времето на Самуил, ама туй е дребна работа!) Че Гоце воювал срещу България, за да избави Македония от "татаро-монголите", сиреч от българите? Че в Илинденското въстание участвали македонци, албанци, турци, сърби, власи, роми и бошняци, но ни един българин? Че българите коварно българизират българската история? Прочее, учебниците в РСМ (Република Северна Македония) не се различават от учебниците в СРМ (Социалистическа република Македония, част от СФРЮ).

  За това, че през 1873 г. над 90% от жителите на Повардарието припознават Българската екзархия, защото са българи? За последвалите погроми в Скопие, Охрид, Битоля, Велес, Струмица, Струга, Преспа, Куманово, Ресен, Крушово? За избитите български учители и свещеници? За оплячкосаните, осквернените, порутените български училища, църкви и манастири? За изпепелените български богослужебни книги? За простреляните български икони?

  За бясната сърбизация след Първата световна война, когато Сърбия забранява българския език и обявява българите за "прави сърби, забравили своя сръбски произход, език и традиции"? За това, че през 1922 г. Сръбската църква купува (!!!), а Цариградската патриаршия продава (!!!) българските епархии в Повардарието за 1 млн. и 500 хил. златни франка или 435 кг злато? За това, че българите са продадени като добитък?

  За бруталната македонизация след Втората световна война? За Кървавата Коледа? За 30 000 избити българи? За над 200 000 българи, хвърлени в Титовите концлагери? За масовите гонения и издевателства, за разбългаряването на българите, за поруганите светини, фалшифицираните учебници, подменената историческа памет?

  За македонизма - тази сърбоманска антибългарска доктрина, начената всред ХIХ век? Доктрина, безпогрешно разпозната и изобличена от П.Р. Славейков като едно "зло намерение с разорителна за българите цел, скрита под булото на язика и неговите наречия". Ето какво пише дядо ви Петко през 1871 г.: "Много пъти сми чували от македонистите, че те не били българе, но македонци, потомци на древните македонци, и всякога сми чакали некакви доказателства на това, без да ги дочакаме. Македонистите никога не са ни показвали основанията на таквозито си мнение!"

  Та за какво българите ще плащат скъпо? За все същия македонизъм, формулиран през 1886 г. от сръбския дипломат Стоян Новакович:

  "На македонския народ да му се внушава сръбски дух, да му се доказва, че не са българи и с българите вече нямат никакви връзки, че българите са врагове на македонския народ... Изолиране на българските владици и учители от Македония... Откъсване от българския екзарх... Да се пише на чисто македонски език, но тъй като македонският език не е литературен, да се изхвърлят всички български изрази и да се въведат сръбски... да бъде съставен специален буквар на македонски диалект."

  И още: "Понеже българската идея е хванала дълбоки корени в Македония, аз смятам, че е невъзможно да бъде разколебана, като бъде изтласкана само от сръбската идея. Обезпокоен съм, че тази идея не би била в състояние самостоятелно да се противопостави и потисне българската идея и поради това сръбската идея се нуждае от съюзник против българизма. Този съюзник аз го виждам в македонизма, в разработване на македонския диалект и на македонска идентичност."" "" ""

 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 77. 77 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#74] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Ние сме "Брюксел" .С.Мак е просто гранична страна.

 78. 78 Профил на kmat
  kmat
  Рейтинг: 311 Неутрално

  Всичко разбрах, само едно не - защо прабаба ми, родена 10 века след Самуил и малко след, но на същото място като Гоце Делчев, тоест в Кукуш, твърдеше, че е българка, както и всичките й деца и роднини, с които беше дошла в София след края на ПСВ? Ей на този въпрос искам да чуя отговора и той да се съдържа в бъдещите учебници. Нищо повече не искам и не твърдя, че македонците са родени за една нощ през 1945 г., Признавам им правото да бъдат каквито си искат и да наричат езика си, както си искат, нищо, че на подобен език си говореше и моята прабаба - българката от Кукуш.

 79. 79 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Македонците се опитват да ни обяснят учтиво, че няма да сдадат Цар Самуил за влизане в ЕС. А пък вие си правете сметка кое е по-важно за нас и колко ще спечелим от това Македония да е извън ЕС, да ни мрази, в учебниците им по история да пише точно същото, което пише сега.

 80. 80 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#76] от "cax131052631":

  Нещо може да постои само ако постои.Ако не постои-го нема.Вака е со вашата история.Има доказ-има история.Нема доказ-нема история.Вака е со вас.

 81. 81 Профил на Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ
  Рейтинг: 18 Неутрално

  Ние сме "Брюксел"
  —цитат от коментар 77 на wre501051215


  Абе Брюксел сме, ма не съвсем 😁😁😁

 82. 82 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#79] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Значи са решили -няма да върнат краденото.Е,ами окрадения няма да ги пусне в ЕС при себе си.

 83. 83 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 728 Неутрално

  Нищо конкретно не виждам тук. Само разтягане на локуми как трябва да им се позволи да си правят свободни съчинения без доказателствена част, тъй като всичко останало не е в техен интерес.

 84. 84 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 2967 Неутрално

  До коментар [#81] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  Е,ти синот Миконос,известен си и там.

 85. 85 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  До коментар [#79] от "Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ":

  В случая от влизане на РСМ в ЕС ще "спечелим" единствено една злобна, незначителна, но агресивна мултиетническа държавичка с право на вето. Нищо друго.

 86. 86 Профил на mr.freez1
  mr.freez1
  Рейтинг: 0 Гневно

  [quote#50:"Сенсей НАНАЙ Боко НАНАЙ Шкембе НАНАЙ"][/quote] Лечението за Скопие е само едно - да стоят още 20-30г извън ЕС докагто им омекнат главите..

  —цитат от коментар 45 на Николов


  Не знам само що си решил, че това зависи от теб. От оняден те гледам, че имаш някакви мераци да държиш цяла една нация извън ЕС само щото ти накривили шапката. Ми не стават така нещата, тавариш Николов.

  О,става става.Щото няма такава нация,циркаджия нещсатен...
  Ще стоите извън ЕС и ще пла1те за БЪЛГАрСКИ паспорти,нещастници жалки!

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 88. 88 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#76] от "cax131052631":

  Като казваш “българско”, ти имаш пред вид “чуждо” . Само че твоите предци не са имали пред вид “чуждо” - сами са се наричали така до 1878 поне. Хубаво, нека да се разведем, вие да сте си отделен народ. Никой не оспорва, че де факто хора от Македония, които са се наричали българи, са създавали азбуката например! Да, това са хора от Македония, но наричащи себе си българи, пеейки едни песни, окичвайки се с едни и същи мартеници... Това сте си вие. В днешно време външни сили са ни разделили - поставили са ни в различни условия на съществуване над 150 години... Това е достатъчно условие явно да искате да имате ново име, нова държава... Ок, пък и комунистите от България са ви предали, също и Фердинанд... а ние ли си сменихме името на държавата три пъти в последните 30 години?

 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 90. 90 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  До коментар [#87] от "cax131052631":

  Човек, 2 факта:

  1.Хич не искаме да те асимилираме, не ни "кефиш".
  2. Въпреки това си българин.

  ...и още 1 факт като бонус - няма "македонци", има само македонстващи 😉

 91. 91 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#89] от "cax131052631":

  поздравления, че си допъл да коментираш тук, явно турсиш истината! Кажи ми, с какво ще те унищожи миналото, защо те е страх от него?

 92. 92 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  До коментар [#89] от "cax131052631":

  Не България е изпокарана с всичките си съседи.
  Първо ви беше виновна Гърция
  После България
  Сърбия не ви признава църквата (и с право)
  А междувременно Албания и Косово са ви приклещили на сандвич.

  Ама виж България ви е най - виновна за това че просто не прави компромис с фактите: че езикът и етносът са изцяло на базата на българските.

 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 94. 94
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 96. 96 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  До коментар [#93] от "cax131052631":

  Ами по същата логика вие ли ще казвате какви са били Гоце Делчев, Шапкарев, братя Миладинови итн? Защо им отнемате правото на самоопределение?

 97. 97 Профил на conservamus
  conservamus
  Рейтинг: 675 Неутрално

  До коментар [#87] от "cax131052631":


  добре де, от чисто любопитство,може ли да опишеш какъв е по-точно механизмът, по който ще те асимилира България, ако признаеш, че някога си бил Българин, но вече не си? Пък и мислиш ли, че велките сили ще го допуснат? Да имаш една голяма държава, която да пресича балканите на две по протежението им - един бъдеш незаобиколим фактор? Ще го допуснат сега, когато не допуснаха още 1878 да се освободите от турското робство, а ви оставиха под робството, само и само да не им се създават проблеми от една възкръснала, голяма държава?

 98. 98 Профил на zxp53317185
  zxp53317185
  Рейтинг: 1911 Неутрално

  До коментар [#95] от "cax131052631":

  В момента с абсолютно всички съседи нямаме нерешени въпроси, освен с вас.

 99. 99 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1448 Весело

  "да се предложи на учениците мултиперспективност, което в този случай би означавало включването на всички значими теоретични възгледи в историографията в световен мащаб"

  Това ми напомня позицията на някои религиозни фундаменталисти, които първо твърдят че светът е създаден от Бог преди няколко хиляди години, а после държат това да се учи в училищата като "една от възможните исторически теории, наред с други".

 100. 100 Профил на riy15648635
  riy15648635
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Дневник в желанието да се сложат на македонците / що го правят е друг въпрос/ са им направили една огромна мечешка услуга и сега всички които са имали някакво съмнение че членовете на комисията от българска страна преувеличават проблемите виждат за какво става въпрос. Това дето са го написали авторите е една дълга словесна мастурбация , която не казва нищо и има за цел да блокира истински дебат, базиран на факти. Това можеше да се очаква , особено като се има предвид че основната задача на македонските "историци" през последните 75 години е била да фалшифицират факти и промиват мозъци и само невероятен тъпак като Боце можеше да се хване на идиотската уловка че проблема е научен, а не политически. Тая комисия трябва да се закрие и на Заю да му се обясни в прав текст, че трябва да вземе болезнено решение, подобно на това което взе при преговорите със Ципрас. България направи стратегическа грешка като не участва като трета страна в тези преговори и не постави собствените си искания към това уродливо подобие на държава. Точното име на Македония трябваше да бъде Нова Македония , за да се разграничи напълно от претенциите за връзка са Александър Велики и да няма никакви асоциации че има някакви Източна и Южна Македонии , които по някаква причина са останали извън територията на страната. Политиката ни по отношение на заювците трябва да се ревизира напълно и да се наблегне на правата на хората в Македония които се декларират като българи и на езика на омразата, а също и на геноцида срещу македоците с българско самосъзнание след 1944 година. Цяла година македонците продават успешно на ЕС фалшивата теза че не им признаваме настоящия идентитет, а нашите дремаха като пуяци. Ама то с вожд като Боце толкова. Прост командир , слаба държава.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK