Знаете ли какъв въздух дишате

Тригодишните усилия за достъп до информация за въздуха в района на Гълъбово срещат упорит отказ от Изпълнителната агенция по околна среда.

© Анелия Николова

Тригодишните усилия за достъп до информация за въздуха в района на Гълъбово срещат упорит отказ от Изпълнителната агенция по околна среда."Дневник" публикува позицията на адвокат Александър Коджабашев, който защитава неправителствени екоорганизации в редица дела за чистотата на въздуха, защитата на Пирин от застрояване и процеса за по-чист въздух в София. Поводът за публикацията е отказът на Изпълнителната агенция по околната среда да изпълни влезли в сила решения на административния съд за достъп до информация, свързана с емисиите, отделяни в околната среда, от шест въглищни централи. Редакцията е готова да публикува позицията и на другата страна в спора.


Тази история можеше да има различни заглавия, някои от тях под формата на риторични въпроси. Едно от тях можеше да гласи: Колко съдебни решения са необходими, за да спазва закона изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда?


Или: Има ли сила, която да задължи изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда да следва закона?
Или: Четат ли в Изпълнителната агенция по околна среда съдебните решения по делата, в които участват?


Историята накратко


Преди две години заедно с "Грийнпийс" - България, и Екологично сдружение "За Земята" поискахме документите, въз основа на които шест централи на въглища поискаха да продължат да замърсяват въздуха. Получихме четири отказа за достъп до тях, въпреки че съдът много ясно се произнесе в наша полза. Според съдиите в тези документи се съдържа информация, която трябва да е публична и достъпна за гражданите. Самите институции обаче ни отказват с довода, че това е фирмена тайна. По този начин будят съмнение, че, съзнателно или не, прикриват замърсителите.


Най-скандалното в трите отказа е твърдата позиция на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда, че на двете природозащитни организации не трябва да бъде предоставена дори информацията за емисиите в околната среда на шестте теца, въпреки че неразкриването на информация за емисиите в околната среда е най-пряко свързано с живота и здравето на засегнатите граждани.


Отделянето на поверителната от неповерителната информация е норма, която остава неприложена от българските власти. Всъщност изпълнението на това задължение съвсем не е трудно и на практика отделянето на двата вида информация се случва навсякъде в Европа и без каквито и да било дискусии. Двама от съдиите, отменили втория и третия отказ, напомнят на изпълнителния директор това негово задължение.


Заявлението за достъп


Преди три години "Грийнпийс" - България и "За Земята" поискаха от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) достъп до документи, свързани с преразглеждане на разрешителните за работа на шест ТЕЦ-а. Сред тях са ТЕЦ "Марица изток 2", ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3", ТЕЦ "Ей И Ес Марица-изток 1" и ТЕЦ "Брикел". Поводът беше приемането на ново законодателство, според което, за да продължат да работят, замърсяващите централи на въглища трябва да получат специално разрешение за изпускане на емисии с по-високо съдържание на замърсяващи вещества - т.нар. дерогации.


Четирите инсталации в района на Гълъбово са поискали това изключение от правилата, а градът е печално известен с редовни превишения на нормите на замърсяване на въздуха. За да получат разрешително, тецовете трябва да представят анализ на разходите и анализ на ползите, за да докажат, че ползите от работата им надвишават вредите.


Отговорите на изпълнителния директор на ИАОС. Решенията на съдиите.


Първият отговор на изпълнителния директор на ИАОС е абсолютно неадекватен на искането за достъп до информация. Макар че е един от основните органи за прилагане на екологичното законодателство, в ИАОС не са запознати със законовата рамка при искане на достъп до информация. Отказът е мотивиран с препратка към Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), докато приложимата уредба е съвсем различна - глава Втора от Закона за опазване на околната среда и чл. 4 от Орхуската конвенция. Това е забелязано и подчертано от съда, който връща преписката и указва как следва да бъде прилаган законът.


Следват още два отказа - през 2019 г. и 2020 г., които съдът намира за незаконосъобразни. При отмяната на втория отказ съдът констатира: "При постановяване на процесното решение административният орган не е изпълнил нито едно от изискванията на влезлия в сила съдебен акт на Административен съд София - град по тълкуване и прилагане на закона".


"Нито едно", да - съдът констатира, че административният орган не е изпълнил нито едно от изискванията на влезлия в сила съдебен акт. Отново, за втори път, се налага съдът да обяснява на изпълнителния директор на ИАОС, че приложимата уредба не е тази на ЗДОИ и че в случай приложими са разпоредбите на ЗООС. В решението на съда се съдържат подробни разсъждения за прилагането на нормите на ЗООС - за тях ще стане дума по-нататък.


Упорството на изпълнителния директор на ИАОС да не предостави исканата информация продължава и в третия отказ. Този път юристите в ИАОС са "изобретили" съчетаване на два закона - общия закон (ЗДОИ) и специалния (ЗООС). Това, разбира се, е недопустимо и административният съдия напомня на юристите в ИАОС азбучното правило, което студентите-юристи изучават през първата година на обучението си по предмета "Теория на правото" - че специалният закон отменя общия закон.


С решението си съдът изнася цяла лекция как трябва да се прилага уредбата за достъп до информация за околната среда. Някои от правилата са елементарни. Например, че търговската или производствена тайна, така широко използвана като причина да не бъде предоставена информация, трябва да бъде доказана чрез конкретни факти и твърдения. Съдът напомня на изпълнителния директор на ИАОС, че информацията относно емисиите в околната среда (какво излиза от комините на ТЕЦ-овете) не може да бъде скривана от обществеността - без значение дали ТЕЦ-овете считат тази информация за поверителна, секретна или важна.


Четвъртият отказ е в същия смисъл, както и предишните. Поради наличието на висящо съдебно производство няма да коментираме този отказ - това ще направи съдът в своето решение.


Още детайли от казуса - за интересуващите се от материята за достъп до информация за околната среда


В трите досегашни решения, с които съдиите в Административен съд - София-град отменят отказите за достъп до информация за околната среда, те посочват и поредица от факти, които илюстрират незнанието на юристите от ИАОС за това как трябва да бъде прилагана Орхуската конвенция.


Съдиите на няколко пъти напомнят на изпълнителния директор на ИАОС, че негово задължение е да покани операторите на ТЕЦ да обозначат точно коя информация считат за поверителна. Конкретиката тук е задължителна, защото властите са длъжни да извършат тест за наличието на преобладаващ обществен интерес. Ако намерят, че такъв интерес е налице, те трябва да разкрият исканата информация, дори ако тя е поверителна.


Забележително е, че това основно положение в областта на достъпа до информация за околната среда, а и до обществена информация, остава неразбрано от ИАОС в продължение на всичките тези почти три години на размяна на откази, жалби и съдебни решения. В интерес на истината трябва да бъде отбелязано, че в последния, четвърти отказ, един от операторите е идентифицирал конкретно поверителната информация и останалата, неконфиденциална информация, е предоставена.


Всъщност, без да обсъждаме дали в този изолиран случай е останала неразкрита важна информация за околната среда, трябва да споменем, че това е начинът, по който ИАОС трябваше да постъпи още от самото начало по отношение на всички оператори.


Любопитно е твърдението на някои от операторите, че докладите за разходите и ползите представляват информация, защитена като интелектуална собственост, затова не трябва да бъдат предоставени на обществеността. Изпълнителният директор на ИАОС 100%-ово се е съгласил и е подкрепил това възражение на операторите, въпреки че той трябва да работи в полза на обществения интерес. Разбираемо е, че юристите в ИАОС не са длъжни да разбират смисъла и значението на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) - този закон стои, така да се каже, встрани от всекидневните професионални ангажименти на юристите от ИАОС, които се занимават предимно с право на околната среда.


Съдията, отменил третия отказ, обаче не е пожалил време и го е изяснил. В решението се казва, че органът е бил длъжен да извърши преценка не само дали е налице авторско или сродно нему право, но и в какъв обем е защитено от закона и дали става дума за нерегламентирано използване на въпросното произведение. Съдът обръща внимание, че при определени условия, ЗАПСП допуска и временното възпроизвеждане на произведения с нетърговска цел. В четвъртия, последен отказ от февруари 2021 г., указанията на съда в третото съдебно решение не са изпълнени, но по законосъобразността на този пореден отказ предстои да се произнесе съдът.


Смущаващо е незнанието на юристите от ИАОС относно тежестта за доказване на наличието на надделяващ обществен интерес в случаите, когато се твърди поверителност на основание наличие на производствена или търговска тайна. В отговор на изложеното в третия отказ съдът подчертава, че "ако органът счита, че не е налице надделяващ обществен интерес, именно той следва да установи това".


Какви са изводите от описаната история? Какво може да се направи?


Първият и най-важен извод е, че юристите в ИАОС трябва спешно да си припомнят буквата и духа на законодателството за достъп до информация за околната среда. Най-важната, фундаменталната промяна, която трябва да настъпи, е промяната в мисленето на юристите и служителите в ИАОС и осъзнаването на смисъла на уредбата за достъп до информация за околната среда. Властите трябва да осъзнаят, че тази европейска уредба е създадена, на първо място, за защита на интересите на гражданите, а изключенията се прилагат ограничително и като се отчита общественият интерес от разкриването на информацията.


Правилните решения на ИАОС в бъдеще ще зависят от познаването и коректното прилагане на специалните уредби за защита на информацията, представляваща търговска и промишлена тайна, и защита на интелектуалната собственост. Сега нивото на това познаване е незадоволително.


Като начална стъпка би било великолепно, ако в ИАОС внимателно и в детайли проучат решенията на административните съдии. Ако написаното от съдиите бъде приложено на практика, резултатът би бил огромен напредък - съизмерим с резултата от десетки семинари и обучения.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.
Коментари (24)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5082 Неутрално

  една от най-страшните тайни на ГЕРБ и обръчите им.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2096 Неутрално

  Поредните "еко" такрикати, сънуващи лесни пари. Темата за чистотата на възздуха преди няколко години от един ден нататък започна залпово да се появява в медиите, като спрямо същият период година по-рано, увеличението на публикациите беше стотици пъти. Всеки може да си отговори на въпроса увеличило ли се е за една година стотици пъти замърсяването, ако изобщо се е увеличило или някой започна да плаща сериозно да се тамъни това.

 3. 3 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  Знам, имам машина за пречистване на въздуха в спалнята и когато сменям филтъра на шест месеца, той е безкрайно мръсен и черен, въпреки че живея до парк и далеч от булеварди.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 4. 4 Профил на Green Day
  Green Day
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Е как да не знаем какъв въздух дишаме?! Че ние не само го виждаме, ами си го мажем на филийки. Няма тайни!

 5. 5 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  Тия са си просто едни рекетьори - правят някоя кампания колтото да изнудят този и онзи да се "застраховат" при тях.

 6. 6 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1578 Весело

  До коментар [#2] от "svoboden":

  Прогнозата ми за следващия залп от кампании е:
  а/ Ужасно смъртоносният чисто нов птичи грип
  б/ Извънземните ни дебнат

  😁😁😁

 7. 7 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  Темата за чистотата на възздуха преди няколко години от един ден нататък започна залпово да се появява в медиите.
  —цитат от коментар 2 на svoboden


  Появяват се СПЕКУЛАЦИИ по темата..

  И всичко се залива с коментари , пълни с манипулации .. "Чистота на въздуха".. се смесва нарочно или от глупост с "Намаляване на СО2 емисии"..

  https://www.dnevnik.bg/zelen/2019/05/09/3536574_bulgariia_e_sred_liderite_v_es_po_spad_na_vuglerodnite/

  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin


  А то има доклад на ЕС, където се казва:

  ------------------------
  .." To maximise the climate and health co-benefits of the energy transition, policymakers need to be aware of the interplay between renewable and non-renewable energy sources and pay attention to potential impacts from biomass burning ... ... particulate matter (PM) directly released into the air and emissions of volatile organic compounds (VOCs) increased because of the growth in biomass burning since 2005. PM2.5 increased by 11 %, PM10 by 7 % and VOCs by 4 %. ..
  -----------------------
  И е безспорно, че ФПЧ , ще се увеличават ОЩЕ ..

  Според Зелената Сделка, на биомасата се отрежда важна роля..

 8. 8 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  една от най-страшните тайни на ГЕРБ и обръчите им.
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Що да е тайна бе, Кмете?

  Аз колко пъти съм ти давал, лично на тебе факти и данни?

 9. 9 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3044 Неутрално

  До коментар [#3] от "fpyyh":

  "Знам, имам машина за пречистване на въздуха в спалнята и когато сменям филтъра на шест месеца, той е безкрайно мръсен и черен, въпреки че живея до парк и далеч от булеварди."
  ===========
  Машина за пречистване на въздуха? Ъ?
  Дай линк към подобни стоки?
  Не съм истерясал зеленолог, но ако човек може да си спести малко отрови - защо не?

  Еретик
 10. 10 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  една от най-страшните тайни на ГЕРБ и обръчите им.
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Ми ей ти пак:

  От сайта на "Титан - Златна панега"..

  ---------------
  "Чрез работата с алтернативни горива спестихме над 80 000 тона емисии от въглероден диоксид, с което намалихме значително не само собствения си въглероден отпечатък, но и спомогнахме за подобряване състоянието на околната среда в страната като цяло.

  Благодарение на промените в структурата на доставяните отпадъци и преобладаващото използване на опаковки и пластмаси се постигнаха съществени подобрения в качеството на инженерното алтернативно гориво..."
  -------------------

  Как мислиш ,Кмете , със спестяването на 80 000 тона СО2 въглероден отпечатък, от "използване на биомаса и алтернативни горива".. въздухът реално, по-чист ли е станал отколкото е бил при използването на природен газ, или е станал реално по-мръсен??

  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin  И Кмете, айде да не ми казваш "в РДФ в западните държави, няма пластмаси и вредни вещества" .. ми баш има !
  Нали ти давах линкове!??

  И замърсяването ще е още ..

  Нали има предвидени дотации, по "Околна среда"!

  Те ги те:

  ------------------
  .."Близо 73 млн. лв. е субсидията, която ще получат за година производителите на електричество от биомаса – четем в решение на Комисията за енергийно и водно регулиране от юли 2020 г.
  Тази сума представлява разликата между пазарните цени на електроенергията и преференциалните цени, по които Националната електрическа компания изкупува тока от биомаса.
  Но това е само ордьовър. Според проекта за национална енергийна стратегия на Министерството на енергетиката, очаква се до 2025 г. капацитетът за производство на електроенергия от биомаса да се увеличи със 150 до 170 мегавата, а произведеното електричество да нарасне с 400%.
  Измерено в пари, при сегашната структура на цените, това означава нов енергиен подсектор с приходи от половин милиард лева, от които 360 млн. лв. субсидии..."
  ------------------------

 11. 11 Профил на Ramon Asvalda
  Ramon Asvalda
  Рейтинг: 880 Весело

  Чист въздух ? Въздуха в градовете никога няма да бъде чист :))) Градовете имат голяма гъстота на хорат, следователно и замърсителите са повече :))) Всеки има кола най малкото :))

  Чакай, лампичката светна :)) Ако се забрани на всички в градовете да карат и въобще да имат автомобили, въздуха ще бъде малко по чист :))) После можем да минем на стъпка две и инспектори по "чистотата на въздуха" да се разхождат по домовете и да отчитат, кой има печка, кой не и да бъдат санкционирани тези, които имат :)))

  За всеки проблем си има инспектори :))

 12. 12 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  Чист въздух ? Въздуха в градовете никога няма да бъде чист :))) Градовете имат голяма гъстота на хорат, следователно и замърсителите са повече :))) Всеки има кола най малкото :))Чакай, лампичката светна :)) Ако се забрани на всички в градовете да карат и въобще да имат автомобили, въздуха ще бъде малко по чист :))) После можем да минем на стъпка две и инспектори по "чистотата на въздуха" да се разхождат по домовете и да отчитат, кой има печка, кой не и да бъдат санкционирани тези, които имат :))) За всеки проблем си има инспектори :))
  —цитат от коментар 11 на Ramon Asvalda


  Аерозоли, примерно частици от Сахара, или от горенето на софийския боклук в пещите Бели извор, могат да се издигнат на километри, да се пренесат от ветровете с облаците, и да паднат с дъжда..

 13. 13 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  Знам, имам машина за пречистване на въздуха в спалнята и когато сменям филтъра на шест месеца, той е безкрайно мръсен и черен, въпреки че живея до парк и далеч от булеварди.
  —цитат от коментар 3 на fpyyh


  Къпете се по-често.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 14. 14 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1724 Неутрално

  Когато работеше "Кремиковци" знаех и виждах какъв въздух дишам.

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 15. 15 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5415 Неутрално

  "Знаете ли какъв въздух дишате"

  Добре е че все още можем да го дишаме, да не стане като в Китай

 16. 16 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  До коментар [#9] от "Костадин Иванов":

  Дори Икеа имат - https://www.ikea.bg/products/smart-home/air-purifier/fornuftig-vazduhoprechistvatel-31x45-sm/10488062 , иначе какви ли не марки има, от производителите на климатици до подходящи за употреба в болници машини, повечето технологични сайтове предлагат различни модели.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 17. 17 Профил на Nelumbo
  Nelumbo
  Рейтинг: 739 Неутрално

  Изумително. Значи всички юристи на ИАОС са за уволнение! Колко пъти трябва да влиза в съда искането за достъп до информация, за да им проумеят кухите глави, че няма да минат по тъча. И да не питам кой плаща .........

 18. 18 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2390 Неутрално

  До коментар [#3] от "fpyyh":"Знам, имам машина за пречистване на въздуха в спалнята и когато сменям филтъра на шест месеца, той е безкрайно мръсен и черен, въпреки че живея до парк и далеч от булеварди."=========== Машина за пречистване на въздуха? Ъ? Дай линк към подобни стоки? Не съм истерясал зеленолог, но ако човек може да си спести малко отрови - защо не?
  —цитат от коментар 9 на Костадин Иванов


  Пусни търсене, ще ти предложат модели за бедни и за богати, каквито искаш и каквито можеш да си позволиш!

  Ин

 19. 19 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  До коментар [#9] от "Костадин Иванов":
  Дори Икеа имат - https://www.ikea.bg/products/smart-home/air-purifier/fornuftig-vazduhoprechistvatel-31x45-sm/10488062 , иначе какви ли не марки има, от производителите на климатици до подходящи за употреба в болници машини, повечето технологични сайтове предлагат различни модели.
  —цитат от коментар 16 на fpyyh


  И каква ти е идеята с тези "машини за чистене на въздух"?
  Нали вътре има електростатични филтри??!!

  Отделят озон и азотни окиси!
  Озонът е канцероген!

  А почти всички ФПЧ , особено по-големите - ти ги задържат горните дихателни пътища..

  Те ти те - от руски учебник за инженери:

  -------------
  .."В к.. работающих под напряжением всегда образуется озон.
  Необходимо отметить, что озон сильнейший окислитель и даже в небольших количествах является ядом и канцерогеном. ..
  В коронаторах, работающих при электростатическом напряжении больше 14 кВ, происходит разрушение прочных молекул азота и образуются его окислы. .."
  --------------

  То същата история , както и с "намаляването на въглеродните емисии" - с което намаляване, увеличаваме всъщност всякакви други емисии ..

  Теа горят гуми, та да намалявали въглероден отпечатък - ние се радваме ..

  Добра новина за българската природа!
  Добра новина за белите ни дробове!!!
  —цитат от коментар 8 на selqnin


  И още нещо 2/3 от емисиите и частиците в стаите, си се образуват вътре, в самата стая ..

 20. 20 Профил на zxb14690578
  zxb14690578
  Рейтинг: 80 Неутрално

  Не не знаем, също така не знаем каква вода пием, от каква земя се храним и още куп други неща не знаем.

 21. 21 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 1764 Неутрално

  До коментар [#19] от "sim4o":

  Механични филтри са, просто прекарват въздуха през тях и затова се сменят на няколко месеца. HEPA сертифицираните (според категорията) могат да отстраняват до 99.97% от PM2.5 частиците (0.3 микрона де, което би било PM3.0, но 2.5 е по-популярно). Такива има във фурни, дърводелски цехове и разни други прашни производства.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 22. 22 Профил на sim4o
  sim4o
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  До коментар [#19] от "sim4o":Механични филтри са, просто прекарват въздуха през тях и затова се сменят на няколко месеца. HEPA сертифицираните (според категорията) могат да отстраняват до 99.97% от PM2.5 частиците (0.3 микрона де, което би било PM3.0, но 2.5 е по-популярно). Такива има във фурни, дърводелски цехове и разни други прашни производства.
  —цитат от коментар 21 на fpyyh


  Ако са механични филтри ОК ..
  Иначе електрофилтрите са вредни ..

 23. 23 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  Знаем, отровен комунисистически. Башев.

  09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости
 24. 24 Профил на cpl40723722
  cpl40723722
  Рейтинг: 1629 Неутрално

  Преди няколко месеци беше публикувана карта на Европа, заснета от френски сателит. Там с цветове беше показана замръсеността на въздуха в Европа.
  С тъмните цветове бяха по-замръсените райони, с по-светлите - местата където е по-чисто. Най тъмни - почти черни бяха районите на Северна Италия, Германия и Франция. Най-свтлите части на Европа бяха България, Гърция и Румъния.
  Айде без политика пак ако обичате.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK