Как реформата на съдебната карта би се отразила на град като Ямбол

Разходите ще се увеличат по перото за заплати, и то драстично.

© Надежда Чипева, Капитал

Разходите ще се увеличат по перото за заплати, и то драстично.Анализът на Иван Брегов и Екатерина Баксанова е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика. Поводът е спорният модел за промяна на съдебната карта, одобрен от Висшия съдебен съвет, според който районните съдилища ще станат отделения на окръжните. Срещу това възразяват адвокати и съдии. Авторите от ИПИ дават конкретен пример как трансформацията би се отразила на град като Ямбол. Заглавието е на "Дневник".


Въведение


През последните месеци в правните среди и в българското общество с особено внимание се наблюдават действията от страна на ВСС по отношение на дългоочакваните разрешения по реорганизация на териториалното разположение на съдилищата в Република България, придобило публичност като "реформа на съдебната карта". Накратко планът за действие на Съвета почива на разбирането за реорганизация на районните съдилища в страната чрез драстично стесняване на родовата им подсъдност за сметка на разширяване подсъдността на окръжните и апелативните съдилища. В този случай следва да бъдат закрити редица районни съдилища, в които не може да бъде запазена специализацията на съдиите и трансформирането им в териториални отделения към най-близкия съседен районен съд.
Какво би породило произведеното решение за налагане на Модел 4 от ВСС в съдебния район на Ямбол?


Опитали сме се да покажем основните проблеми, които възникват при прилагане на Модел 4 за реформиране на съдебната карта така, както е предложен от Висшия съдебен съвет (ВСС) чрез прилагането му върху определен съдебен район. Така по-лесно можем да илюстрираме конкретните дефицити, които този модел поражда. Избрахме съдебния район на Окръжен съд Ямбол за изследване на микро ниво, защото:


- на територията му съществуват няколко районни съдилища, окръжен и административен съд;


- доминиран е от сравнително икономически активен голям град като Ямбол, същевременно непосредствената близост на Ямбол до Сливен поставя въпроса необходимо ли е на толкова близко разстояние да съществуват две окръжни съдилища и две административни;


- съдебният район не съвпада с териториално-административния;


- поради своите географски особености се явява пограничен, на места с негъсто население;


- характеристиките на района и следващите от това решения са относими и приложими и за други съдебни райони на страната.


Ямболският съдебен район включва районите съдилища в градовете Ямбол и Елхово, а също така и в град Тополовград, макар той да не е част от административна област Ямбол, а от област Хасково. Освен това в неговите рамки влизат ОС-Ямбол и Административен съд-Ямбол.


Структурата на системата от съдилища в района показва, че съдебният район разполага с 37 съдии, от които 31 са в гр. Ямбол, т.е. 84% от всички съдии в съдебния район са концентрирани в Ямбол.


Разстоянията в областта са основен фактор за избор на местонахождение на съдилищата. Разстоянието между Ямбол и Тополовград е 54,5 км., между Ямбол и Елхово - 82,9 км., а между Елхово и Тополовград - 26,2 км. Град Лесово, който е най-отдалеченият на юг град в областта, близо до турската граница, се намира на 24,6 км. от Елхово и на 37,5 км. от Тополовград. Съобразно така изложените географски дадености трансформирането на РС-Тополовград в ТО е оправдано и с това като че ли се изчерпват аргументите за това решение.


1.1. Какво се постига със закриването на РС-Тополовград съобразно наложения Модел 4?


На първо място, частично биха се постигнали две от целите на модела:


- Осигуряване на възможност за безусловна пълна специализация на съдиите в района, което теоретично следва да съставлява един от факторите за повишаване на качеството на правосъдието. Това обаче също е спорно, доколкото качеството на правосъдието не се постига само с тясна специализация в правните материи - това по-скоро бюрократизира правосъдието. Необходимо и стимулиране на човешката компетентност на съдиите, а това изисква да са близо до общността и да са част от нея.


- Постигане на ефективно изравняване на натовареността в общите съдилища от една и съща инстанция, като това твърдение в Доклада по приложение на Модел 4 не е подкрепено с обективни данни за натовареността предвид неясния метод за събирането им поради необновление на Системата за изчисление на натовареността на съдилищата (СИНС).


На заден план очевидно остават две други специфични цели, незастъпени пълноценно в представения от ВСС Доклад по реализацията на Модел 4:


- ефективно оптимизиране на разходите,


- отчитането на ролята и значението на районните съдилища за местните общности.


В изготвените по проекта на ВСС материали не е представен анализ на потенциалните разходи за налагане на модела, не са изчислени потенциалните положителни и отрицателни ефекти върху бюджета на съдебната власт. Но какво е реалното отражение на едно такова действие в бюджетен аспект?


РС-Тополовград/Териториално отделение-Тополовград при РС-Елхово


Как реформата на съдебната карта би се отразила на град като Ямбол


С възприемането на Модел 4 в съдебен район Ямбол (СРЯ) и закриването на РС-Тополовград не настъпва драстично изменение в щатното разписание на съдиите. При отпадането на необходимостта от административен ръководител в Тополовград и прехвърлянето на двете щатни бройки в други съдилища ще се постигне пълна натовареност на един съдия повече предвид предвидената по силата на чл. 12 от Правилата за оценка натовареността на съдиите по-ниска натовареност на председателите.


Практически ефект обаче от едно такова разрешение вероятно няма да има, тъй като от данните от Годишния отчет за дейността на съда в Тополовград е видно, че председателят не се е възползвал от тази привилегия, тоест можем да допускаме, че ефект би имало, ако натовареността в РС-Елхово е драстично по-висока.


Как реформата на съдебната карта би се отразила на град като Ямбол


Чрез закриването на РС-Тополовград и превръщането му в ТО на РС-Елхово и след цялостната реорганизация на съдебен район Ямбол (без това да обхваща АС-Ямбол), щатът на съдиите ще остане същият, но заложените размествания ще се извършат по конкурсния модел, предложен от ВСС (стр.151 и сл. от Доклад по Модел 4 на ВСС).


1.2. Води ли този модел до някакви реални икономии?


При настоящия режим се изплащат заплати на 20 районни съдии и 11 окръжни. При Модел 4 броят на районните съдии би бил 14, а на окръжните 17. Последната актуализация на възнагражденията е извършена на заседание на Пленума на ВСС от 21.01.2021 г. при приемане изпълнението на бюджета на съдебната власт за 2021 г., според която базовото възнаграждение за районен съдия е 3 300 лв., а за окръжен 3 700 лв. Без да добавяме допълнителните фактори при формиране на възнаграждението по чл. 219 от ЗСВ е видно, че окръжните съдии са по-високо платени от районните, въпреки влиянието на ранга и прослуженото време.


Следователно - разходите не само в съдебния район Ямбол, но и в цялата страна ще се увеличат по перото за заплати и то драстично предвид избрания модел, при който основен първоинстанционен съд в системата става окръжният.


1.2.1. Как стои въпросът със съдебната администрация?


Как реформата на съдебната карта би се отразила на град като Ямбол


Предвид факта, че към този момент няма единна норма за натовареността на съдебната администрация в изпълнение на чл. 341, ал. 2 от ЗСВ, е неясно дали ще възникне реална необходимост от назначаване на допълнителни служители в РС-Елхово и дали съкращаването на администрацията на РС-Тополовград с 6 щатни бройки ще има положителен бюджетен ефект.


Действащият критерий в момента по този показател е съотношението на броя на служителите в администрацията на съответния съд спрямо броя съдии, което само по себе си не е работещ инструмент както за оптимизация, така и за увеличение на административния щат. Заложените индикатори в Модел 4 възприемат стандарт от минимум 4 щата администрация в ТО при запазване на функциите и на самата сграда, което ще има за последица невъзможност за съкращаване и на техническите длъжности - факт, необсъден от екипа на ВСС по Модел 4, в продължение на това ще нараства необходимостта от увеличение и на съдийския щат. Това потенциално би било основание за нарастване и на администрацията при настоящия стандарт за определяне на числеността ѝ.


При изследване на Годишния доклад за дейността на РС-Елхово се установява пълна заетост на щата на администрацията на съда от 16 души, липса на твърдения за свръхнатовареност и необходимост от увеличаването ѝ. Аналогично е положението и с останалите съдилища в съдебен район Ямбол.


От страна на ВСС липсва оценка и анализ на електронните системи и дали те биха повлияли на числеността на персонала, свързан с административното обслужване на съдилищата, следователно нямаме основания да възприемаме хипотеза, при която да говорим за редуциране на текущите административни разходи, а по-скоро за увеличение.


1.2.2. Провеждането на съдебните заседания


Въпросът сам по себе си е съществен в две направления - относно достъпа на гражданите до правосъдие и относно това къде би било провеждането им и дали то води до намаляване на разходите от бюджета на съдебната власт.


Категоричен отговор на този въпрос не е даден. В част от материалите по Модел 4 се твърди, че провеждането на заседанията ще се извършва в ТО на РС, което на практика запазва изцяло настоящия модел, при който гражданите не пътуват извън населеното място по предвидената местна и родова подсъдност. В публични изявления на екипа от 09.06.2021 г. се твърди, че страните по делото ще имат възможност да избират дали съдебните заседания да се гледат в ТО или в съответния РС, което би довело до необходимост от време и транспортни разходи за страните.


Отново като основен дефицит се откроява и липсата на яснота по въпроса за родовата подсъдност на РС и ОС. В Доклада по Модел 4 изрично се застъпва производството по брачни дела да се разглежда от ОС като в публично изявление от 09.06.2021 г. се прави уверение, че страните ще могат да избират дали то да протича в ТО или в ОС - на практика това не стабилизира по ясен начин родовата подсъдност по Модел 4 и прави прогнозирането и аналитичното разглеждане на този аспект от модела невъзможно. Липсата на яснота по този въпрос показва пренебрежително методологическо отношение и поставя по-скоро повече неясноти отколкото разрешения пред Модел 4. Въпреки това, следвайки логиката в Доклада по Модел 4 бихме могли да проследим следното относно данните за провежданите заседания по граждански и наказателни дела в РС-Тополовград на годишна база:


Как реформата на съдебната карта би се отразила на град като Ямбол


Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата, поддържани от ВСС, не позволяват аналитичен преглед и установяване на това колко и какви дела ще дават повод за провеждане на съдебни заседания в ТО- Тополовград при наложената от Модел 4 нов вид родова подсъдност.


В Доклада по Модел 4 се твърди, че гражданските дела по дежурство, както и по-голямата част от наказателните, също ще се разглеждат по електронен път и чрез видеоконференция, когато се налага. По преценка на конкретния докладчик, делото винаги може да се разгледа и на място в териториалното отделение (стр. 159, стр. 160, Доклад по Модел 4). При неизясненост на това дали по дискреция на съдията или по искане на страна по делото ще се провеждат съдебни заседания в ТО, можем да допуснем, че предполагаемите разходи за транспорт и командировъчни няма да бъдат пренебрежително малко. (В стр. 157 от Доклада за налагане на Модел 4 се твърди, че командировъчни няма да бъдат изплащани на съдиите при пътуванията им от РС към ТО, но едно такова действие е нарушение на трудовото законодателство.)


Проблематично остава и натоварването с правомощия на всеки отделен съдия, с оглед на субективната си преценка, да взима административни решения относно бюджета на конкретния съд, които директно да влияят на бюджета на съдебната власт.


Разходите ще бъдат повишени и поради факта, че за да бъдат формирани непостоянните състави в РС от състава на ОС, това ще наложи допълнително командироване на съдии и ресурс за транспорт.


При така разгледаните обстоятелства можем да твърдим, че разходите за съществената съдопроизводствена дейност по Модел 4 рискуват да бъдат дори по-високи от настоящите, което поставя под въпрос необходимостта от практическата му реализация. С нехарактерна лекота тези дефицити са определени в Доклада по Модел 4 като "съдебната система разполага с достатъчен автопарк и служители за тези нужди, при това е финансово обосновано ползването му в настоящия случай".


1.2.3. Старият проблем със сградите и капиталовите разходи на съдебната власт остава


Модел 4 за реформа на съдебната карта на практика запазва пълната сградна необходимост на закритите РС при трансформирането им в ТО. Това влече след себе си същите пера от структурата на бюджета на съдебната власт, а именно: текущи разходи, обновление и поддръжка, основен ремонт за сградата на всяко ТО.


Необяснимо е защо в аналитичните материали по проекта на ВСС липсва коментар на тази съществена част. При предложения проект за закриване на РС-Тополовград следва да се вземе под внимание и констатацията в Доклад 1-5 за състоянието на РС-Тополовград, в който се отчита, че сградата е в отлично състояние при направени сериозни вложение от страна на държавата през 1996 г. Това я прави годна за продажба, а запазването ѝ в това състояние би причинило допълнителни разходи и пропуснати ползи.


Неуместно е да се прави реформа на съдебната карта, при която де факто постоянните разходи за това съществено перо не се редуцират.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (16)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2410 Неутрално

  Каква е целта на този "анализ"?!

 2. 2 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 2816 Весело

  Значи целта на реформата е на едни съдии да се вдигнат заплатите ...

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4 Профил на ДрънкалУтУ
  ДрънкалУтУ
  Рейтинг: 589 Неутрално

  Резил! Живея в Тополовград и се оказва че само заради преместването на един съдия ще се закрие съда...ползата за държавата е съмнителна. Но вредата за локалната общност е значителна. Как виждат тия гьонсурати във ВСС възрастни хора от общината да се вдигнат до Ямбол. Любопитно ми е и като решават да закрият Районен съд защо тогава направиха ремонт на сградата за доста красива сума??? Или сега ще я продадем за жълти стотинки по почина на онова недоразумение Каракачанов.

  Мани мани...
 5. 5 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3689 Неутрално

  Недомислена реформа. От статията прочетох само за увеличаване на парите за съдебната система. Колкото до ефективността, по - скоро отива към спадане. Явно членовете на ВСС не са работили в отдалечени РС и не знаят нищо за спецификата на тази работа. Отделно, съмнявам се автопарка да стигне, а и командировъчни ще трябва да се плащат. Така е по закон. Добре е, когато тази нужда възникне, да се вземат от колите и парите за ВСС. Без увеличаването им.

 6. 6 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 784 Неутрално

  Това не е реформа. Реформата е преминаване от едно състояние на системата към друго, по - добро от досегашното за българските граждани данъкоплатци а не за съдиите на които не им се живее в градове, като Елхово о Тополовград. Българският съд е една от основите на държавността. Тази предлагана „реформа” разрушава държавността.

 7. 7 Профил на sjz30536678
  sjz30536678
  Рейтинг: 75 Неутрално

  Малко с география и разстояния в километри сте се изложили.

 8. 8 Профил на famousandco
  famousandco
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Резил! Живея в Тополовград и се оказва че само заради преместването на един съдия ще се закрие съда...ползата за държавата е съмнителна. Но вредата за локалната общност е значителна. Как виждат тия гьонсурати във ВСС възрастни хора от общината да се вдигнат до Ямбол. Любопитно ми е и като решават да закрият Районен съд защо тогава направиха ремонт на сградата за доста красива сума??? Или сега ще я продадем за жълти стотинки по почина на онова недоразумение Каракачанов.
  —цитат от коментар 4 на ДрънкалУтУ


  А не е ли въпроса защо заради един съдия съществува съд? С 30 човека персонал, материална база и обезпечаване? деловодители, секретари, призовкари, охрана и т.н.? държавни служители с немалки заплати, за да се произвежда какво? Самите съдии и прокурори може да са много читави, но за качествено правораздаване е нужна съвсем различна професионална среда, контрол, взаимодействие. Не става така - като шериф от Дивия запад, пратен само със значката сам да въведе ред. По-важно е какво правосъдие се получава, а не дали е до вратата на бабите, за които не разбрах каква точно ежедневна необходимост имат да посещават съдебните зали.

  Всеки регион е важен, но трябва да се разбере, че съд на високо ниво не може да има във всяко населено място.

 9. 9 Профил на ДрънкалУтУ
  ДрънкалУтУ
  Рейтинг: 589 Неутрално

  До коментар [#8] от "famousandco":

  Не е един съдия а е една община!!!!. В която живеят хора! Плащат данъци и гласуват и имат нужда от съд - населението е предимно от възрастни хора без автомобили. Как ги виждаш за справки и дела да се вдигат до Елхово и/или Ямбол. А съдията има полза да е в Ямбол- по голям град по голяма заплата. А ако прочетеш внимателно разбивките излиза че след реформата разходите за заплати са по високи! Защо трябва да се увеличават разходите и да се усложнява живота на хората ?

  Мани мани...
 10. 10 Профил на Kalinoff Ivan
  Kalinoff Ivan
  Рейтинг: 166 Неутрално

  До коментар [#4] от "ДрънкалУтУ":

  И сега как същите хора ходят до Ямбол , защото дело приключило на районен съд няма или ако има са единици ....

 11. 11 Профил на famousandco
  famousandco
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#8] от "famousandco":Не е един съдия а е една община!!!!. В която живеят хора! Плащат данъци и гласуват и имат нужда от съд - населението е предимно от възрастни хора без автомобили. Как ги виждаш за справки и дела да се вдигат до Елхово и/или Ямбол. А съдията има полза да е в Ямбол- по голям град по голяма заплата. А ако прочетеш внимателно разбивките излиза че след реформата разходите за заплати са по високи! Защо трябва да се увеличават разходите и да се усложнява живота на хората ?
  —цитат от коментар 9 на ДрънкалУтУ


  Заплатите на съдии и съдебните служители така или иначе се вдигат. Последните години постоянно има увеличения и то без да се броят допълнителните за стаж и трудов опит, бонуси, дрехи и т.н. Така че, това не е аргумент, по-скоро е една от причините за необходимост от реформа.

  Повтарям, обаче, че качествено правораздаване не може да има във всяко населено място. Ако се касае за деловодни справки или административни дейности, като набавяне на свидетелство за съдимост или имотни справки, това може да се уреди и без да има отделен съд. Но по въпроса със същинското правосъдие, няма как да се съглася. Каква е ползата на живеещите в дадено населено място от съд, ако правосъдието е бавно и несправедливо? Ако сградата е там, но резултатите ги няма? И нали на следваща инстанция все пак ще трябва да се обърнат към друг съд?

  Достъпността на правосъдието не трябва да се разбира като физическо наличие на сграда във всяка община. Да не говорим, че така или иначе в 95% от случаите е нужен адвокат, който обикаля вместо клиентите си. Достъпността е да можеш свободно да го сезираш, а той да реагира бързо и да получиш адекватен резултат.

  Иначе, аз сега си ремонтирам вилата в едно много малко село в планината. Чист въздух, природа, спокойствие. Мечтата ми е да има и университетска болница на световно ниво, целодневна детска градина, денонощен магазин и аптека, средно голям МОЛ и приличен стадион. Обаче, знам, че никое от тези неща не може да се случи. България няма ресурс - нито човешки, нито финансов, нито пък е целесъобразно, да съществуват толкова много съдилища, които, както поясних и по-горе, изискват сериоизно кадрово и материално обезпечаване.

 12. 12 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 523 Неутрално

  В демократичните държави хората си избират съдии и квартални полицаи ( сега не знам как се казват) а тук комунистиèска смрад

  BG e мини империя на злото.
 13. 13 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 468 Неутрално

  Всяка община трябва да си има съдии. Т.е. съдебните райони трябва да отговарят на териториално - селищните.
  Или казано като за жълтопаветници-реформатори на съдебната система - трябват си не помалко от 266 районни съдилища, както не по-малко от 28 окръжни съдилища.
  Като ще се прави една реформа, трябва да се прави цялостно, а не на парче. Иначе става едно объркване - даден малка община да се намира в една област, на територията на друг окръжен съд и да е в трета по център епархия на БПЦ

  Бог да благослови Америка за България!
 14. 14 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1401 Неутрално

  Разстоянието между Ямбол и Тополовград е 54,5 км., между Ямбол и Елхово - 82,9 км., а между Елхово и Тополовград - 26,2 км. Град Лесово, който е най-отдалеченият на юг град в областта, близо до турската граница, се намира на 24,6 км. от Елхово и на 37,5 км. от Тополовград.

  Ко?
  Ко речи?
  Яюбол-Елхово колко е?
  Лесово какво? Град? Ми а честито! На всичките му 300 жители!

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 15. 15 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 574 Неутрално

  Спрете тъпите анализи, челящи да внушат, че във всяко градче трябва да има съд!

 16. 16 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Ако едно нещо не работи и няма възможност за ремонт, остава да бъде ликвидирано. В нашия случай не работи една от трите власти - съдебната. Юристите се изживяват като брокери на правосъдие. Имаш пари - печелиш, нямаш пари - оправяй се сам. В този ред на мисли излиза, че правосъдието е излишно. Закриване на всички съдилища - и без това гражданите се оправят, както могат. Ако се запази изпълнителната власт, кметовете по места могат да решават битови проблеми, делби и т.н. Големите ще се оправят според живата сила. Имаш повече и по-силни мутри, печелиш. КАТ директно отпада, защото по-голямата и по-черна кола автоматично носи предимство. И така нататък.

  master
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK