ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2022

 • 25.3%
 • 20.2%
 • 13.8%
 • 10.2%
 • 9.3%
 • 7.4%
 • 4.6%
 • 3.8%
 • ГЕРБ:67
 • ПП:53
 • ДПС:36
 • ВЪЗР:27
 • БСП:25
 • ДБ:20
 • БВ:12
39.4%активност

Източник: Резултатът, активността и мандатите са от ЦИК при 100% обработени протоколи

Съдии с апел към Висшия съдебен съвет: Подайте си оставките

Този състав на ВСС е загубил легитимност като орган на държавна власт, тъй като в мнозинството си е станал крепител на порочен модел на управление на съдебната власт.

© Юлия Лазарова

Този състав на ВСС е загубил легитимност като орган на държавна власт, тъй като в мнозинството си е станал крепител на порочен модел на управление на съдебната власт."Дневник" публикува с големи съкращения становището на Управителния съвет на Съюза на съдиите до Пленума на Висшия съдебен съвет. Целия текст можете да прочетете в прикачения файл.Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
Обръщаме се към Вас като част от колективния орган за администриране на съдебната система, с призив да анализирате резултатите от извършената до момента от Вас работа, публично да ги представите пред съдиите и да поемете отговорност за тях. В това изложение си позволяваме да систематизираме част от най-наболелите проблеми в системата, които са наистина многобройни и е практически невъзможно да бъдат изчерпани в настоящото обръщение. Най-съществените се свеждат до следното:


1) липса на равномерна и справедлива натовареност и условия на труд, които да позволяват решаване на делата в разумен срок, без това да коства качеството на съдебните актове и здравето на съдиите;


2) липса на приложени на практика справедливи правила за оценка на натовареността и атестирането на съдиите, което да се провежда своевременно, както e предписано в закона;


3) неспособност за провеждане на своевременни и честни конкурси за повишаване и преместване на съдиите;


4) липса на система за определяне на справедливо възнаграждение за съдиите, съобразно количеството и качеството на положения труд;


5) провал при изграждането на система за ефективно електронно правосъдие, което да бъде в услуга на гражданите и да рационализира и улеснява работа на съда.


Решаването на тези проблеми засяга всеки съдия в неговата всекидневна работа, но така също засяга в огромна степен интересите на българските граждани и нуждата от осигуряване на достъпно, навременно и качествено правосъдие. Поради това като съдийска общност ние настояваме тези нерешени задачи да са основната всекидневна цел в работата на колективния административен орган на съдебната власт.


Разрешаването им трябва да става чрез диалог със съдиите в страната, който по време на мандата на този ВСС беше прекъснат, и на практика съдиите бяха изолирани от възможността да участват в процеса да обсъждане на решенията, засягащи пряката им работа.


Считаме, че не изпълнихте конституционно възложеното си задължение за администриране на съдебната власт в интерес на гражданите на Република България, като защитавате съдийската независимост и самоуправление. Непоследователните Ви действия създаваха серия от публични скандали, които още повече Ви отдалечаваха от смислената работа в полза на съдиите, съдебната система и обществото, поради което заявяваме, че отговорното поведение изисква да подадете своите оставки като членове на ВСС.


Затова се обръщаме към Вас с апел да последвате примера на Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев и да подадете оставки като членове на ВСС. Подаването на оставка е единственият начин за поемане на отговорност, поради което се отнасяме с разбиране към личния акт на нашите колеги.


Мотивираме искането си, като представяме информация синтезирано за няколко от най-големите проекти за реформа и подобряване на работата в съдебната системата, за които ВСС беше отговорен, но които на практика бяха провалени поради лошо планиране, некомпетентно управление и отказ за провеждане на диалог със съдиите.


I. Провал на работата по проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата":


1. Дейността на ВСС по отношение на разработване и внедряване на Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС)


По този най-важен за съдийската общност проект абсолютно безотговорно работата и по двете направления премина без широко предварително обсъждане със съдийската общност. Необяснимо от гледна точка на провежданата дългогодишна реформа за прекратяване на влиянието на прокуратурата върху управлението на съдилищата и функционирането на съда за ръководител на проекта беше определен прокурор - Гергана Мутафова, въпреки че предметът на проекта засяга съдиите и изисква добро познаване в детайли на съдийската работа и стандартите за независимост на съда.


Единодушно при приемането на акта за одобряване на ЕИСС с решение от 18 юни 2020 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет становищата на съдиите и на съдебните служители изобщо не са представени и обсъдени в заседанието.


(...)


Видно е от дискусията на заседанието в Пленума на ВСС, че няма изслушване на съдиите и служителите от пилотни съдилища, в които е внедрена ЕИСС. Не са обсъдени по никакъв начин техни констатации във връзка с процеса на работа с новата ЕИСС. Всички въпроси отново са обсъдени само със служители на изпълнителя, като единствено техните мнения са взети предвид. Остава се с впечатление, че няма констатации до този момент от работата на пилотните съдилища в реална среда, защото такива изобщо не са докладвани.


Това обаче е невярно, защото към тази дата има констатации от пилотните съдилища, които са официално внесени във ВСС.


(...)


В последното писмо освен многото забележки изрично се прави предложение за спиране на внедряването на системата, докато не бъде основно преработена.


При вземането на ключовите решения за внедряване на ЕИСС няма дебат и реална оценка на въздействието върху работата на съдиите и правораздаването от въвеждане на новата система. Няма оценка за смисъла и целите на тази система и дали се постига решаване на съществуващите проблеми. Не са обсъжда въпросът колко време е нужно за обучение на съдии и служители за работа със системата; как и кога ще се случи това, за да не се блокират работата на съда и достъпът на гражданите до правосъдие. Няма дори идея да се направят предварителни тестове, след което да се оцени работата на системата от съдите и служителите, да се отстранят пропуските и едва тогава да се взима решение за въвеждане на ЕИСС в съдилищата. Това бяха нужните действия от страна на компетентния отговорен държавен орган, който действа в името на държавния интерес.


Признание за пълна липса на ВСС на готовност за въвеждане на електронно правосъдие откриваме и в публикувания от предходното правителство вариант на План за възстановяване.


(...)


Отговорността за тези решения на лошо административно управление на съдебната власт е на членовете на ВСС, поради което призоваваме за реален дебат по поставените въпроси с участието на всички заинтересовани страни и за незабавно спиране използването на ЕИСС до отстраняване на недостатъци в нея.


2. Дейността на ВСС по отношение на реформата на съдебната карта


Тази част от проекта ВСС похаби значителен обществен ресурс и време, срещу които няма нито обективен положителен резултат, нито дори начало на продуктивна дискусия със съдийското съсловие.


Моделът за реформа на съдебната карта или така нареченият модел 4 беше приет с решение от 19.01.2021 г. от 8 членове на Съдийската колегия - отново без предварително обсъждане по същество с представители на съдиите. Изложено синтезирано, този модел предвижда като основен първоинстанционен съд да функционират окръжните съдилища, а в компетентността на районните съдилища да остават дела, които общо могат да бъдат характеризирани като дела с малък материален интерес или ниска правна сложност. Следва да се отбележи, че внедряването на този модел, наред с друго, зависи от приемане на мащабни законодателни промени, като на този етап ВСС не е обсъдил дали, как и кога ще бъдат проведени тези законодателни промени като стъпка към въвеждане на модела.


Освен процедурно несъстоятелно решението на ВСС за одобряване на модел 4 е и в разрез с установени традиции в българската съдебна система, което поради липсата на адекватна обосновка до голяма степен предвещаваше острата реакция на цялата правна общност срещу тази безотговорна идея за реформа на съдебната карта.


(...)


Пленумът на ВСС одобри модел 4 със свое решение от 18.2.2021 г.


През март 2021 г. съдии от цялата страна и от всички инстанции приеха становище, в което излагат подробни аргументи срещу модел 4 с послание, че моделът е необмислен и ще има тежки негативи последици за развитието на системата.


(...)


Месеци по-късно ВСС установява, че становището и подписката не са получени от членовете на Съвета. Същественото е, че становището и аргументите в него не бяха обсъдени. Междувременно становището на съдиите е подкрепено от Висшия адвокатски съвет, както и от общото събрание на адвокатите от страната. Провежда се протест от адвокати и съдии пред Съдебната палата срещу решението на ВСС за приемане на модел 4.


През май 2021 г. идеята на модел 4 за промяна на подсъдността търпи еволюция. Независимо че има решение на ВСС за приемане на модела, той се променя отново. Внесените предложения са опит да се отговори на част от притесненията на районните съдии, че ще се деквалифицират. В новата версия се предвижда районните съдии да се произнасят по малко по-широк кръг дела. Отново не става ясно как е направен този избор от гледна точка на правната наука за родовата подсъдност досега, криминологичното, социалното и икономическото въздействие върху местните общности.


Друг съществен проблем е, че остава напълно непрозрачно кой е изпълнител по тази част от проекта, по какви правила е избран и какви са неговите компетентности; работили ли са външни експерти и какви са техните професионални знания и опит по съдоустройствени въпроси.


Аргументите на мнозинството от ВСС да приеме модел 4 бяха напълно разколебани в публичното обсъждане, организирано от министъра на правосъдието на 14.06.2021 г. Реформата на съдебната карта изисква взаимодействие между властите, но открито, публично и аргументирано.


Едва на 15.06.2021 г. се проведе заседание на Съдийската колегия на ВСС с участие на представители на съдиите. В това заседание най-накрая беше допуснато да се съпоставят реални аргументи и те очевидно надделяха над необоснованите предложения, включени в модел 4.


Процесът по приемане на модел 4 включваше поредица от прибързани, непоследователни, некоординирани и едностранчиви действия, които доведоха до провал не само на проекта, но и на същностния дебат, и го върнаха в начална точка - търсене на консенсусна основа по тема от значим обществен интерес.


II. Съществено забавяне на атестационните процедури на съдиите, което доведе и до сериозно забавяне конкурсите в системата


В основната кадрова дейност на СК на ВСС проявеният системен проблем е липсата на последователност, предвидимост и бързина на взимане на нужните практически решения в интерес на системата.
Забавянето на атестациите е системно повтарящ се хроничен проблем през целия мандат на СК на ВСС, за което отговорността е на членовете на СК.


При провеждане на някои от атестационните процедури и дисциплинарни производства СК на ВСС подходи необективно и в разрез със закона и трайната практика, което доведе до скандали и куриозни решения на Съвета, някои от които отменяни и от Върховния административен съд.


(...)


Не е пресилена констатацията, че СК на ВСС през изминалите повече от четири години не изпълни основните си функции на кадрови орган на съдиите.


(...)


III. Заключение


Настоящата ни позиция съзнателно се фокусира единствено върху констатациите за некомпетентно администриране на съдебната власт по съдоустройствените технократски проблеми, защото многократно и безрезултатно сме поставяли фундаменталните въпроси, произтичащи от конституционния модел на българската държава:


- за отговорността на ВСС за избора на главен прокурор, чиито нравствени и професионални качества още преди избора бяха поставени под съмнение


- за уронвания авторитет на правосъдието, включително от главния прокурор и министъра на правосъдието


- за публично оповестените твърдения за противоконституционни влияния върху кадровите решения за назначаване на председатели на съдилища, което в крайна сметка е в основата на вредния за правовата държава резултат - все повече съдии отказват да се кандидатират за тези административни позиции, защото не искат да бъдат фигуранти в камуфлажи на демократични процедури


- за отказа да се обсъди почтено и открито липсата на дисциплинарни или организационни последици след сигнала на съдия, че дело с голям имуществен интерес, възложено му за разглеждане на принципа на случаен подбор, е било "иззето" от председател на съд. В същото време самият факт, че на обществеността се представяше деформирана йерархия на ценности от страна на кадровия орган на съдиите, накърняваше идеята за нравственост.


Надяваме се, че не тези първостепенни по важност въпроси са квалифицирани от подалите оставка членове на ВСС като "постоянните отклонения в дневния ред на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от важните за съдебната система и в частност - за съдилищата, теми". Считаме обаче, че е безсмислено да продължаваме да очакваме достоен отговор на тези въпроси от този персонален състав на ВСС, защото Вие не дадохте какъвто и да било знак, че имате воля и компетентност за водене на открит и честен разговор за действителните измерители на независимостта на съдебната власт. Обръщаме вниманието Ви към технологичното управление на съдебната система, защото самите Вие настоявате, че цялото Ви внимание и време е заето с него. Лошото изпълнение на правомощията Ви в тази насока само по себе си е достатъчно за оставка.


По изложените неизчерпателно причини изразяваме убеждението си, че Този състав на ВСС е загубил легитимност като орган на държавна власт, тъй като в мнозинството си е станал крепител на порочен модел на управление на съдебната власт. Затрупването на същинските органи на съдебна власт - съдиите, с нерешените проблеми на администриране, които ВСС не е в състояние да разпознае, оцени и разреши адекватно, допълнително затруднява работата на всеки отделен съдия, а от там - влошава състоянието на правосъдието в страната.


Недопустимо е освен неравномерно натоварен и обременен от лошите управленски решения на ВСС съдията да бъде и изолиран напълно от дебатите за промени в съдебната власт. Нетърпимо е, че освен съдийската общност изолирано остана и адвокатското съсловие, и цялото общество, тъй като липсва откритост и прозрачност при провеждане на реформите.


Поредицата от провали, за съжаление, не се влияе от критичните позиции и разумните аргументи на онези членове на ВСС, които поради логиката на формиране на волята на колективния орган почти винаги са оставали в малцинство. В никой случай обаче това не обезличава, още по-малкото обезсмисля техните усилия и принципна последователност, които нагледно показаха за пореден път, че реформата в модела и структурата на ВСС е повече от наложителна.


С оглед значимостта на проблемите на съдебната власт за върховенството на правото настояваме да поемете отговорност за провала на структурните реформи от Ваша компетентност и да не губите повече обществено време.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK