Съдии с апел към Висшия съдебен съвет: Подайте си оставките

Този състав на ВСС е загубил легитимност като орган на държавна власт, тъй като в мнозинството си е станал крепител на порочен модел на управление на съдебната власт.

© Юлия Лазарова

Този състав на ВСС е загубил легитимност като орган на държавна власт, тъй като в мнозинството си е станал крепител на порочен модел на управление на съдебната власт."Дневник" публикува с големи съкращения становището на Управителния съвет на Съюза на съдиите до Пленума на Висшия съдебен съвет. Целия текст можете да прочетете в прикачения файл.Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет,
Обръщаме се към Вас като част от колективния орган за администриране на съдебната система, с призив да анализирате резултатите от извършената до момента от Вас работа, публично да ги представите пред съдиите и да поемете отговорност за тях. В това изложение си позволяваме да систематизираме част от най-наболелите проблеми в системата, които са наистина многобройни и е практически невъзможно да бъдат изчерпани в настоящото обръщение. Най-съществените се свеждат до следното:


1) липса на равномерна и справедлива натовареност и условия на труд, които да позволяват решаване на делата в разумен срок, без това да коства качеството на съдебните актове и здравето на съдиите;


2) липса на приложени на практика справедливи правила за оценка на натовареността и атестирането на съдиите, което да се провежда своевременно, както e предписано в закона;


3) неспособност за провеждане на своевременни и честни конкурси за повишаване и преместване на съдиите;


4) липса на система за определяне на справедливо възнаграждение за съдиите, съобразно количеството и качеството на положения труд;


5) провал при изграждането на система за ефективно електронно правосъдие, което да бъде в услуга на гражданите и да рационализира и улеснява работа на съда.


Решаването на тези проблеми засяга всеки съдия в неговата всекидневна работа, но така също засяга в огромна степен интересите на българските граждани и нуждата от осигуряване на достъпно, навременно и качествено правосъдие. Поради това като съдийска общност ние настояваме тези нерешени задачи да са основната всекидневна цел в работата на колективния административен орган на съдебната власт.


Разрешаването им трябва да става чрез диалог със съдиите в страната, който по време на мандата на този ВСС беше прекъснат, и на практика съдиите бяха изолирани от възможността да участват в процеса да обсъждане на решенията, засягащи пряката им работа.


Считаме, че не изпълнихте конституционно възложеното си задължение за администриране на съдебната власт в интерес на гражданите на Република България, като защитавате съдийската независимост и самоуправление. Непоследователните Ви действия създаваха серия от публични скандали, които още повече Ви отдалечаваха от смислената работа в полза на съдиите, съдебната система и обществото, поради което заявяваме, че отговорното поведение изисква да подадете своите оставки като членове на ВСС.


Затова се обръщаме към Вас с апел да последвате примера на Боряна Димитрова и Красимир Шекерджиев и да подадете оставки като членове на ВСС. Подаването на оставка е единственият начин за поемане на отговорност, поради което се отнасяме с разбиране към личния акт на нашите колеги.


Мотивираме искането си, като представяме информация синтезирано за няколко от най-големите проекти за реформа и подобряване на работата в съдебната системата, за които ВСС беше отговорен, но които на практика бяха провалени поради лошо планиране, некомпетентно управление и отказ за провеждане на диалог със съдиите.


I. Провал на работата по проект "Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата":


1. Дейността на ВСС по отношение на разработване и внедряване на Единна информационна система на съдилищата (ЕИСС)


По този най-важен за съдийската общност проект абсолютно безотговорно работата и по двете направления премина без широко предварително обсъждане със съдийската общност. Необяснимо от гледна точка на провежданата дългогодишна реформа за прекратяване на влиянието на прокуратурата върху управлението на съдилищата и функционирането на съда за ръководител на проекта беше определен прокурор - Гергана Мутафова, въпреки че предметът на проекта засяга съдиите и изисква добро познаване в детайли на съдийската работа и стандартите за независимост на съда.


Единодушно при приемането на акта за одобряване на ЕИСС с решение от 18 юни 2020 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет становищата на съдиите и на съдебните служители изобщо не са представени и обсъдени в заседанието.


(...)


Видно е от дискусията на заседанието в Пленума на ВСС, че няма изслушване на съдиите и служителите от пилотни съдилища, в които е внедрена ЕИСС. Не са обсъдени по никакъв начин техни констатации във връзка с процеса на работа с новата ЕИСС. Всички въпроси отново са обсъдени само със служители на изпълнителя, като единствено техните мнения са взети предвид. Остава се с впечатление, че няма констатации до този момент от работата на пилотните съдилища в реална среда, защото такива изобщо не са докладвани.


Това обаче е невярно, защото към тази дата има констатации от пилотните съдилища, които са официално внесени във ВСС.


(...)


В последното писмо освен многото забележки изрично се прави предложение за спиране на внедряването на системата, докато не бъде основно преработена.


При вземането на ключовите решения за внедряване на ЕИСС няма дебат и реална оценка на въздействието върху работата на съдиите и правораздаването от въвеждане на новата система. Няма оценка за смисъла и целите на тази система и дали се постига решаване на съществуващите проблеми. Не са обсъжда въпросът колко време е нужно за обучение на съдии и служители за работа със системата; как и кога ще се случи това, за да не се блокират работата на съда и достъпът на гражданите до правосъдие. Няма дори идея да се направят предварителни тестове, след което да се оцени работата на системата от съдите и служителите, да се отстранят пропуските и едва тогава да се взима решение за въвеждане на ЕИСС в съдилищата. Това бяха нужните действия от страна на компетентния отговорен държавен орган, който действа в името на държавния интерес.


Признание за пълна липса на ВСС на готовност за въвеждане на електронно правосъдие откриваме и в публикувания от предходното правителство вариант на План за възстановяване.


(...)


Отговорността за тези решения на лошо административно управление на съдебната власт е на членовете на ВСС, поради което призоваваме за реален дебат по поставените въпроси с участието на всички заинтересовани страни и за незабавно спиране използването на ЕИСС до отстраняване на недостатъци в нея.


2. Дейността на ВСС по отношение на реформата на съдебната карта


Тази част от проекта ВСС похаби значителен обществен ресурс и време, срещу които няма нито обективен положителен резултат, нито дори начало на продуктивна дискусия със съдийското съсловие.


Моделът за реформа на съдебната карта или така нареченият модел 4 беше приет с решение от 19.01.2021 г. от 8 членове на Съдийската колегия - отново без предварително обсъждане по същество с представители на съдиите. Изложено синтезирано, този модел предвижда като основен първоинстанционен съд да функционират окръжните съдилища, а в компетентността на районните съдилища да остават дела, които общо могат да бъдат характеризирани като дела с малък материален интерес или ниска правна сложност. Следва да се отбележи, че внедряването на този модел, наред с друго, зависи от приемане на мащабни законодателни промени, като на този етап ВСС не е обсъдил дали, как и кога ще бъдат проведени тези законодателни промени като стъпка към въвеждане на модела.


Освен процедурно несъстоятелно решението на ВСС за одобряване на модел 4 е и в разрез с установени традиции в българската съдебна система, което поради липсата на адекватна обосновка до голяма степен предвещаваше острата реакция на цялата правна общност срещу тази безотговорна идея за реформа на съдебната карта.


(...)


Пленумът на ВСС одобри модел 4 със свое решение от 18.2.2021 г.


През март 2021 г. съдии от цялата страна и от всички инстанции приеха становище, в което излагат подробни аргументи срещу модел 4 с послание, че моделът е необмислен и ще има тежки негативи последици за развитието на системата.


(...)


Месеци по-късно ВСС установява, че становището и подписката не са получени от членовете на Съвета. Същественото е, че становището и аргументите в него не бяха обсъдени. Междувременно становището на съдиите е подкрепено от Висшия адвокатски съвет, както и от общото събрание на адвокатите от страната. Провежда се протест от адвокати и съдии пред Съдебната палата срещу решението на ВСС за приемане на модел 4.


През май 2021 г. идеята на модел 4 за промяна на подсъдността търпи еволюция. Независимо че има решение на ВСС за приемане на модела, той се променя отново. Внесените предложения са опит да се отговори на част от притесненията на районните съдии, че ще се деквалифицират. В новата версия се предвижда районните съдии да се произнасят по малко по-широк кръг дела. Отново не става ясно как е направен този избор от гледна точка на правната наука за родовата подсъдност досега, криминологичното, социалното и икономическото въздействие върху местните общности.


Друг съществен проблем е, че остава напълно непрозрачно кой е изпълнител по тази част от проекта, по какви правила е избран и какви са неговите компетентности; работили ли са външни експерти и какви са техните професионални знания и опит по съдоустройствени въпроси.


Аргументите на мнозинството от ВСС да приеме модел 4 бяха напълно разколебани в публичното обсъждане, организирано от министъра на правосъдието на 14.06.2021 г. Реформата на съдебната карта изисква взаимодействие между властите, но открито, публично и аргументирано.


Едва на 15.06.2021 г. се проведе заседание на Съдийската колегия на ВСС с участие на представители на съдиите. В това заседание най-накрая беше допуснато да се съпоставят реални аргументи и те очевидно надделяха над необоснованите предложения, включени в модел 4.


Процесът по приемане на модел 4 включваше поредица от прибързани, непоследователни, некоординирани и едностранчиви действия, които доведоха до провал не само на проекта, но и на същностния дебат, и го върнаха в начална точка - търсене на консенсусна основа по тема от значим обществен интерес.


II. Съществено забавяне на атестационните процедури на съдиите, което доведе и до сериозно забавяне конкурсите в системата


В основната кадрова дейност на СК на ВСС проявеният системен проблем е липсата на последователност, предвидимост и бързина на взимане на нужните практически решения в интерес на системата.
Забавянето на атестациите е системно повтарящ се хроничен проблем през целия мандат на СК на ВСС, за което отговорността е на членовете на СК.


При провеждане на някои от атестационните процедури и дисциплинарни производства СК на ВСС подходи необективно и в разрез със закона и трайната практика, което доведе до скандали и куриозни решения на Съвета, някои от които отменяни и от Върховния административен съд.


(...)


Не е пресилена констатацията, че СК на ВСС през изминалите повече от четири години не изпълни основните си функции на кадрови орган на съдиите.


(...)


III. Заключение


Настоящата ни позиция съзнателно се фокусира единствено върху констатациите за некомпетентно администриране на съдебната власт по съдоустройствените технократски проблеми, защото многократно и безрезултатно сме поставяли фундаменталните въпроси, произтичащи от конституционния модел на българската държава:


- за отговорността на ВСС за избора на главен прокурор, чиито нравствени и професионални качества още преди избора бяха поставени под съмнение


- за уронвания авторитет на правосъдието, включително от главния прокурор и министъра на правосъдието


- за публично оповестените твърдения за противоконституционни влияния върху кадровите решения за назначаване на председатели на съдилища, което в крайна сметка е в основата на вредния за правовата държава резултат - все повече съдии отказват да се кандидатират за тези административни позиции, защото не искат да бъдат фигуранти в камуфлажи на демократични процедури


- за отказа да се обсъди почтено и открито липсата на дисциплинарни или организационни последици след сигнала на съдия, че дело с голям имуществен интерес, възложено му за разглеждане на принципа на случаен подбор, е било "иззето" от председател на съд. В същото време самият факт, че на обществеността се представяше деформирана йерархия на ценности от страна на кадровия орган на съдиите, накърняваше идеята за нравственост.


Надяваме се, че не тези първостепенни по важност въпроси са квалифицирани от подалите оставка членове на ВСС като "постоянните отклонения в дневния ред на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от важните за съдебната система и в частност - за съдилищата, теми". Считаме обаче, че е безсмислено да продължаваме да очакваме достоен отговор на тези въпроси от този персонален състав на ВСС, защото Вие не дадохте какъвто и да било знак, че имате воля и компетентност за водене на открит и честен разговор за действителните измерители на независимостта на съдебната власт. Обръщаме вниманието Ви към технологичното управление на съдебната система, защото самите Вие настоявате, че цялото Ви внимание и време е заето с него. Лошото изпълнение на правомощията Ви в тази насока само по себе си е достатъчно за оставка.


По изложените неизчерпателно причини изразяваме убеждението си, че Този състав на ВСС е загубил легитимност като орган на държавна власт, тъй като в мнозинството си е станал крепител на порочен модел на управление на съдебната власт. Затрупването на същинските органи на съдебна власт - съдиите, с нерешените проблеми на администриране, които ВСС не е в състояние да разпознае, оцени и разреши адекватно, допълнително затруднява работата на всеки отделен съдия, а от там - влошава състоянието на правосъдието в страната.


Недопустимо е освен неравномерно натоварен и обременен от лошите управленски решения на ВСС съдията да бъде и изолиран напълно от дебатите за промени в съдебната власт. Нетърпимо е, че освен съдийската общност изолирано остана и адвокатското съсловие, и цялото общество, тъй като липсва откритост и прозрачност при провеждане на реформите.


Поредицата от провали, за съжаление, не се влияе от критичните позиции и разумните аргументи на онези членове на ВСС, които поради логиката на формиране на волята на колективния орган почти винаги са оставали в малцинство. В никой случай обаче това не обезличава, още по-малкото обезсмисля техните усилия и принципна последователност, които нагледно показаха за пореден път, че реформата в модела и структурата на ВСС е повече от наложителна.


С оглед значимостта на проблемите на съдебната власт за върховенството на правото настояваме да поемете отговорност за провала на структурните реформи от Ваша компетентност и да не губите повече обществено време.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (35)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2813 Неутрално

  А-а-а-а-а, не! Твърдо не! Какъв ще е този ВСС без Митко СМС-а?!? :)))
  Помощ, демокрацията е в опасност! :)))

  Бивш tww09306483.
 2. 2 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2876 Разстроено

  При това са им гарантирали пенсиите......

 3. 3 Профил на chedeuvre
  chedeuvre
  Рейтинг: 367 Неутрално

  .....мдаааа.....имало и умни, отговорни (щото умни, но безотговорни колкото искаш) хора....
  Много добре написано....

 4. 4 Профил на Георги Христов
  Георги Христов
  Рейтинг: 877 Неутрално

  Точно казано, но за който иска да го разбере. Според вас, гербидж трола ще иска ли да го разбере? Друг е въпроса дали може.....

 5. 5 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 562 Неутрално

  Браво на съдиите, долу прокурорите. Велик Ицо, велик.

 6. 6 Профил на oak17621787
  oak17621787
  Рейтинг: 562 Неутрално

  Точно казано, но за който иска да го разбере. Според вас, гербидж трола ще иска ли да го разбере? Друг е въпроса дали може.....
  —цитат от коментар 4 на Георги Христов


  Не могат, герберите са тъпи, не като нас хем умни, хем красиви. Велик Ицо, велик.

 7. 7 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 2369 Неутрално

  Не снишаване , а рестартиране на съдебната система сега веднага!

 8. 8 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3176 Весело

  Когато управляващата съдийска класа не може, а потиснатите редови анонимници не искат, да живеят постарому ще си имаме полюция , пардон , революция ...

 9. 9 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2519 Неутрално

  ВСС е орган на СЪДЕБНАТА власт. Под държавна власт се разбира, обикновено, изпълнителната и ако ВСС е станал протеже на правителството...

 10. 10 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2759 Неутрално

  Все едно ще падне ..., този ВСС. Доброволната оставка е по елегантния изход........ Разпускане със закон ще премине и през процедура за РАЗМАГНИТИНЯВАНЕ , ще излизат едни списъци за сметки по чужбина и тн ...Дошло е времето .., тази цялата шлака няма как да оцелее !! Връзките на тези магистрати с този КОМПРОМЕНТИРАН ЕЛИТ са видни от всички !

 11. 11 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 533 Неутрално

  Егати дългото писмо. Да не мислите, че някой ще го чете?
  Директно отива в кошчето.
  Държавата, това е този който казва ИЛИ който доказва кое е добро и кое лошо.
  Съдиите може да казват, но Гл. Прокурор ДОКАЗВА.
  Така, че не е възможно да има легитимни доказателства за каквото и да е без печата на гл. прокурор.

  Така, че продължавайте да си пишете писмата. Те нямат никакъв смисъл.

 12. 12 Профил на negodnik
  negodnik
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Под ръчичка заедно с Каскета към Банишора.

 13. 13 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2219 Неутрално

  Откога УС на едно НПО стана "съдиите"!? Хайде по сериозно, все пак очакваме някаква елементарна журналистическа етика.

 14. 14 Профил на tsefan_92
  tsefan_92
  Рейтинг: 873 Неутрално

  Народът напълно подкрепя този апел, зад Вас сме!

  Да изринем ГРОБ-авите комунисти с 200! Да си върнем държавата!
 15. 15 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2851 Неутрално

  По достойно е да си признаят батака ,който сътвориха и да си подадат оставките ,за да не ги рапуснат след няколко мес.

 16. 16 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  Така или иначе ВСС са пътници..Дали сега, дали след 3 месеца, все тая..

  Sic transit gloria mundi
 17. 17 Профил на Hristov
  Hristov
  Рейтинг: 2436 Неутрално

  До коментар [#11] от "cnu40695109":

  Прокуратурата е страна в процеса и като такава отдавна трябваше да е извън съдебната власт.Освен , ако не вкараме и адвокати във ВСС.

  Sic transit gloria mundi
 18. 18 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 533 Неутрално

  До коментар [#17] от "Hristov":

  Нз кво от къде ще вкарваш и изкарваш, но тези неща стават по демократичен път.. не с декрети от служ. правителство или който и да е друг.
  Ако не искат цялата държавна сила да се изсипе върху тия писатели на писма, трябва да започнат да се съобразяват със легитимната власт в държавата.

  Трябваше, трябвало незнам си кво..

 19. 19 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1295 Неутрално

  Време е този ВСС и този главен прокурор да си ходят.

 20. 20 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 533 Неутрално

  До коментар [#19] от "galapagas":

  Ау, те много им пука някъв си галапагас кво мисли за тях. Особено се впечатляват от големи и дълги писма.

 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7621 Неутрално

  ВСС да си подава оставката, но и Гешев, също. Достатъчно вилняха в съдебната система.

 22. 22 Профил на Alexander Kotcev
  Alexander Kotcev
  Рейтинг: 220 Неутрално

  Все още има свободни не корумпирани съдии в България.

 23. 23 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3847 Неутрално

  "С оглед значимостта на проблемите на съдебната власт за върховенството на правото настояваме да поемете отговорност за провала на структурните реформи от Ваша компетентност и да не губите повече обществено време."

  От ВСС губят не само времето на обществото ! Поддържат престъпното статукво в прокуратурата и така узаконяват цялостното разграбване на страната ни от мафията в размер на десетки милиарди ! Общество без правосъдие е болно общество ! В него назряват всякакви други процеси, само не и тези, които градят едно нормално бъдеще за всички нас !

 24. 24 Профил на Blaga Yankova
  Blaga Yankova
  Рейтинг: 244 Неутрално

  [quote#15:"hodounski"]По достойно е да си признаят батака ,който сътвориха и да си

  подадат оставките ,за да не ги рапуснат след няколко мес.[/quot

  Достойнство в герберски подлоги що е то!Новия парламент ще ги изчегърта !Ще излячът и много неща за скритото им имане!

 25. 25 Профил на xyi25666099
  xyi25666099
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Изданието "Правен виц" на съдиите в България

  "Дневник" следи в реално време събитията около сблъсъците между институциите и протестите срещу правителството и главния прокурор, които навлизат в 266-cтия си ден
 26. 26 Профил на Blaga Yankova
  Blaga Yankova
  Рейтинг: 244 Неутрално

  До коментар [#17] от "Hristov":Нз кво от къде ще вкарваш и изкарваш, но тези неща стават по демократичен път.. не с декрети от служ. правителство или който и да е друг.Ако не искат цялата държавна сила да се изсипе върху тия писатели на писма, трябва да започнат да се съобразяват със легитимната власт в държавата.Трябваше, трябвало незнам си кво..
  —цитат от коментар 18 на cnu40695109


  ХАХА Демократичен път викаш!!!!!!!!!!!!!!!!Много демократично е съдебната власт да са явни ПОДЛОГИ НА ЕДНОЛИЧНА ВЛАСТ""ти си го избра""!Ай сиктир бе

 27. 27 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 533 Неутрално

  До коментар [#26] от "Blaga Yankova":

  Какво предлагаш, мило момиче?
  Да пратиш мъжа ти/сина ти да го отупа с палки държавната машина?
  Добре. Ако мислиш, че със сила може да се реши проблема чудесно. Трябва да си готова обаче да го загубиш, нали знаеш?

 28. 28 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2281 Неутрално

  До коментар [#11] от "cnu40695109":

  Главният прокурор е инстромент на господ в оставка. Така че е време и за неговата.

 29. 29 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 2281 Неутрално

  До коментар [#26] от "Blaga Yankova":Какво предлагаш, мило момиче?Да пратиш мъжа ти/сина ти да го отупа с палки държавната машина?Добре. Ако мислиш, че със сила може да се реши проблема чудесно. Трябва да си готова обаче да го загубиш, нали знаеш?
  —цитат от коментар 27 на cnu40695109


  Оооо! Ченгетата започнахте да заплашвате с убийства! А нямв ли да сготвите някого и да го сервирвте на близките му да го изядят или тези неща са инструмент на дейетващия ви лидер на политическа партия.

 30. 30 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 533 Неутрално

  До коментар [#28] от "3biri":

  Както се казва.. "да, добре".
  Друго?

 31. 31 Профил на cnu40695109
  cnu40695109
  Рейтинг: 533 Неутрално

  До коментар [#29] от "3biri":

  Мне, казах че ако госпожата е решила да го променя със сила ще трябва да приема и последствията. Ако ви звучи като заплаха, не е. Реалност е.

 32. 32 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 4563 Неутрално

  ВСИЧКИ съдии трябва да си подадат оставките

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 33. 33 Профил на Жоро
  Жоро
  Рейтинг: 46 Неутрално

  Скоро, като дойде Путин, мисля, че всички ще се успокоиме.. кикикики

 34. 34 Профил на ve4e
  ve4e
  Рейтинг: 76 Неутрално

  Двадесет години осъществявам процесуално представителство, работя за държавата. Разочарована съм и не вярвам в сдправедливата съдебна система. Няма такава, ако някой на първа инстанция си позволи да реши законно и справедливо делото, то на по-горната се произнася "правилното " решение в полза на тоя когото трябва. Шегуваме се с колегите, преди насрочване на делото. "Чакай да видя състава и ще ти кажа дали ще спечелиш делото"
  Процесите се превърнаха в театрални постановки, всички си знаем репликите, и съответно знаем и в чия полза ще се реши. Няма Право, има интереси и хора, които стоят и кадруват зад тях.
  Спечелените дела от мен са повече от загубените но последните години много тежко изживявам несправедливостта, която все по -често се случва.
  Поради тази причина прекратих професионалната си насоченост в тази посока.

 35. 35 Профил на arrogantbastard
  arrogantbastard
  Рейтинг: 205 Весело

  Каскети, вървете си с мир.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK