Бюджетната актуализация: повече оптимизъм в приходите и леко свиване на дефицита

Добре е, че МФ дава подробности за разпределението на разходите, вместо да се предлага на Народното събрание да одобри ан блок над 1 млрд. разходи в "черната кутия" на централния бюджет.

© Юлия Лазарова

Добре е, че МФ дава подробности за разпределението на разходите, вместо да се предлага на Народното събрание да одобри ан блок над 1 млрд. разходи в "черната кутия" на централния бюджет.Анализът е от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика ИПИ.


Както неколкократно беше заявил, министърът на финансите представи изготвения проект за актуализация на държавния бюджет за 2021 г. Основните параметри бяха обсъдени на обществения съвет към министъра на 22 юли, като заедно с това на страницата на министерството е достъпен и проектът за изменение на закона за бюджета заедно с мотивите към него (виж тук).


Следващата стъпка е обсъждане с работодатели и синдикати, които засега изглеждат доволни от предложеното. (бел. ред. - за обсъжданията в Националния съвет за тристранно сътрудничество днес четете тук). В рамките на Министерския съвет може да се очаква някой от ресорните министри да се "бори" за повече, но е малко вероятно това да стане.
Голямото предизвикателство е какво ще гласуват народните представители


- все пак това е правителство, назначено от президента, а не такова, излъчено от управляващо мнозинство в настоящия парламент; за това няколко думи по-нататък в текста. Основните цели и в по-общ смисъл философията зад предложената актуализация, изглежда, са следните:


В мотивите е подробно представена актуализирана макроикономическа прогноза, според която икономиката ще се развива по-добре от очакваното през есента на 2020 г. Иначе казано, параметрите на настоящия бюджет са били основани на допускания за по-слаба икономическа активност. Динамиката на ключови икономически показатели в последните месеци дава основание обаче да се ревизира прогнозата нагоре, с други думи - вместо консервативния поглед, отчитащ голямата несигурност за ефекта на пандемията за глобалната, европейската и българската икономика през есента, редно е да отчитаме и позитивните сигнали, даващи повод за оптимизъм. Тук министерството отново леко изостава - редица международни институции и анализаторски компании вече повишиха очакванията за растежа в България през 2021 г.


Стъпвайки на това,


министерството ревизира очакванията си за приходите в бюджета


Правителството предлага голяма част от този непредвиден ръст да бъде насочена към увеличение на разходите. Сметката е следната: по-високи от заложеното в действащата консолидирана фискална програма приходи от 2.090 млрд. лева, увеличение на разходите с 1.807 млрд. лева, свиване на дефицита с 283 млн. лева.


При приходите голямата част от разликата с действащата бюджетна рамка се дължи на по-добро изпълнение на данъчните и неданъчните приходи. Основание за промяната е по-благоприятната обща икономическа картина - повечето индикатори сочат по-бързо от очакваното през миналата есен възстановяване. Подобни сигнали виждаме от поне няколко месеца в данните за индустриалното производство, износа, пазара на труда, продажбите на дребно. Заедно с това глобалната конюнктура на значителен ръст на цените на ключови енергийни суровини повишава номиналните нива на облаганите обороти, подкрепяйки приходите от данък върху добавената стойност. Рекордно ниската регистрирана безработица и продължаващият ръст на заплатите пак повече от планираното ще увеличат приходите от осигурителни вноски. Съвкупният ефект от тези фактори в разчетите на МФ означава 1.67 млрд. лева над действащия бюджет.


Към днешна дата изглежда, че това е умерено консервативна оценка - както наскоро коментирахме, само до юни превишението над заложените данъчни и неданъчни приходи е близо 1.6 млрд. лева. Има всички основания да очакваме още по-голямо преизпълнение - разбира се, при запазване на международната конюнктура. Отделно от това министерството отчита и ефекта от по-големия аванс по Плана за възстановяване и устойчивост (който обаче не просто не е одобрен, а още не е изпратен в Европейската комисия), което ще донесе допълнителни 424 млн. лева тази година.


В разходния разчет увеличението се насочва основно за социални разходи (575 млн.), за бизнеса (430 млн. лева) и здравеопазване (335 млн. лева)


Всъщност предложението на МФ е тези средства да се заделят в т.нар. "Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи", като се създаде отделно перо "По централния бюджет за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19". Интересното в използвания механизъм е, че в самия закон за бюджета се допълва списък с разбивка на предназначението на тези разходи и съответно на ведомствата, които ще ги получат.


В същото време обаче остава стъпката всяко конкретно насочване на средства да изисква решение на Министерския съвет, а законът позволява и компенсирани изменения - отново с решение на Министерския съвет. В този смисъл записаната детайлизация на разходите не е обвързваща - с други думи, Народното събрание (ако и когато одобри изменението в закона) не връзва ръцете на изпълнителната власт да похарчи парите точно в този размери и за тези цели; досегашната практика не изглежда да се изменя. В интерес на прозрачността обаче е добре, че МФ дава подробности за разпределението - поне индикативно и към този момент - на разходите, вместо да се предлага на Народното събрание да одобри ан блок над 1 млрд. разходи в "черната кутия" на централния бюджет.


Правителството, изглежда, е избрало вариант за увеличаване на пенсиите, който да замести отпусканите всеки месец добавки от 50 лева на пенсионер от 1 октомври. Предложеният подход е чрез увеличаване на коефициента за стаж от 1.2 до 1.35, което ефективно води до нарастване на пенсиите с 12.5%. Увеличава се и минималната пенсия за стаж и възраст от 300 на 340 лв. Изглежда, целта е била да няма губещи, т.е.


полученото увеличение да компенсира спирането на добавката от 50 лева


Бюджетното измерение на този вариант е около 117 млн. по-висок разход на месец. Интересна новост е идеята за социална добавка за пенсионерите с ниска пенсия, която предполагаемо трябва да допълни пенсиите до 369 лева (месечната линия на бедност, определяна от правителството, която обаче съвсем скоро ще бъде повишена). Нововъведението даде основания за изненадващо бомбастичната заявка, че няма да остане пенсионер под линията на бедност - която обаче министър Василев бързо оттегли, отчитайки, че се отнася само до тези с пенсия за стаж и възраст.


В по-общ план, веднъж отваряйки темата за подпомагане пенсионерите с най-ниски доходи през социалната система, буди недоумения липсата на по-смели предложения за разширяване на обхвата на социалните програми, насочени към хората в най-висок риск от бедност, което би дало по-общо решение и не само за пенсионерите (виж анализ и предложение на ИПИ за промяна на обхвата на помощите на база диференциран подходи тук).


Доколкото беше почти сигурно още миналата есен, че няма политически механизъм добавката от 50 лева да бъде отнета, и съответно - че това ще доведе до последващо трайно увеличение на пенсиите над темпа, определян по швейцарското правило, то продължаването на субсидиите за бизнеса подлежи на по-сериозна аргументация.


В проекта на МФ се предлага


директна помощ от 30 млн. лева на авиопревозвачи и 400 млн. лева за продължаване на схемата 60/40 за четирите месеца до края на годината


За мярката 60/40 в мотивите е включено едно изречение, което не аргументира какво налага запазване на субсидиите. Не знаем и дали и какви промени в дизайна и критериите за допустимост се готвят - както винаги, това се прави на тъмно в работните групи на тристранката, където заинтересовани страни решават как да харчат парите на данъкоплатците без публични консултации с последните.


Няма никаква стопанска логика например да се дават пари на фирми в отрасли, които са се възстановили и дори надхвърлят нивото на активност от предкризисната 2019 г. В по-общ план тук се вижда и явно противоречие с новата прогноза и отчитаното изключително добро изпълнение на приходите, които са същината на аргументацията зад актуализацията на бюджета - хем икономиката се развива изненадващо добре и над очакванията, хем обаче трябва да я субсидираме, защото е в криза; не може и двете хипотези да са верни. Министър Василев цитира някакъв доклад на Министерството на здравеопазването за потенциален риск от тежка нова вълна през ноември и декември - но субсидиите ще се дават още септември, а и засега не се вижда механизъм мярката да се активира само при условие на влошена здравна ситуация.


Политическият акт на актуализацията създава известни рискове сам по себе си


Никога досега не се е случвало служебно правителство да предлага на новоизбран парламент актуализация на бюджета. В по-общ смисъл бюджетът е основен инструмент на политиката, който се предполага да се прилага от правителство, избрано в парламентарно мнозинство, одобрило този бюджет. Практично, както вече писахме, няма никакви гаранции, че новосформирано мнозинство няма да промени сериозно предложението на изпълнителната власт - народните представители могат да изтрият и пренапишат сметките на финансовия министър. Възможно поле за оспорван дебат е увеличението на пенсиите - там всяка парламентарна група, изглежда, има собствена визия какво е правилно да се направи.


В актуализацията има частична и плаха бюджетна консолидация - приходите растат, разходите също, но малко по-малко дефицитът се свива. Разбира се, може да стигнем и до значително по-малък дефицит към края на годината. При по-оптимистичен сценарий приходите ще се преизпълнят с много повече от заложените 2.1 млрд., част от разходите, директно свързани със евентуална тежка здравна криза, ще бъдат спестени.


С други думи, при бързо и по-силно от очакваното възстановяване на икономиката дефицитът на практика автоматично ще се свие под 3% от БВП. Обратно, той би надхвърлил заложеното само при много силен нов шок в следващите месеци, който да свие приходите - но това се случва така или иначе и актуализацията не променя този механизъм. Предстои обаче по-сериозен дебат за фискалната политика през следващите поне две години. Разумният подход е премахване на бюджетния дефицит чрез бърз икономически растеж, повишена събираемост на приходите без повишаване на данъците и контрол върху ефективността на разходите.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (51)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1247 Любопитно

  Лъчезарчо, що така бре, агънце мило, унило? Нали досега ни проглушавахте ката ден ушите, че добавката от 50 лева е „див популизъм“, „подкуп за пенсионерите“, „предизборни рушвети“ за същите тези хора, пък сега, изведнъж – „Правителството изглежда е избрало вариант за увеличаване на пенсиите, който да замести отпусканите всеки месец добавки от 50 лева на пенсионер от 1 октомври“? Ама друго си е, нали, когато същото, което вършеше омразният „мутро-пожарникар“, сега се върши от „нашите“, „правилните“, „прогресивните“ министри, нали?

 2. 2 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1557 Любопитно

  А миналата година точно Радев нарече бюджета "разоряващ" (правилната дума е "разорителен" всъщност, дори и на руски). Сега се оказва, че приходите даже са подценени.

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 3. 3 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2236 Неутрално

  Преди да коментираме , както каза другаря Борисов всички събрани пари са благодарени на неговата прозорливост ..:)

 4. 4 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1557 Любопитно

  До коментар [#3] от "dejmos":

  А другарят Радев какво каза в края на миналата година?

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 5. 5 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  "Политическият акт на актуализацията създава известни рискове сам по себе си

  Никога досега не се е случвало служебно правителство да предлага на новоизбран парламент актуализация на бюджета..."

  Те заради тая актуализация разтуриха 45-тото НС и проведоха "спешни" нови избори, хаха... Нали по сценарий трябваше да управлява все Радев - със или без НС! Сега се оказа, че нито неговият избор за министри ще бъде оставен за редовно правителство, нито партията му ИТН е склонна да се съобразява с него. Удариха го яко и от БСП, защото Корнелия започна своя самостоятелна игра, опонирайки на хода на ИТН с "експертното" му ТВ-правителство. Вчера на протеста на Позитано видях плакат: "Да подкрепим президента Радев", хаха... Това какво ви говори? Че той счита Корнелия за заплаха заради намеренията й да си играе с машинките за гласуване, доказвайки, че зад ИТН стои единствено и само ДпС.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 6. 6 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1810 Неутрално

  За действащия бюджет Георги ганев каза мнението си още миналия парламент. И не беше негативно, както много се искаше. Ако се прави актуализация, трябва да е от редовния кабинет, по техни виждания. Те носят отговорноста.

 7. 7 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1557 Гневно

  Нали оня Гълъб беше казал след стъпването им в длъжност, че страната била в "много тежко финансово състояние"? Нагли лъжци...

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 8. 8 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  Факт е, че гладът на другарите за харчене е овладян още в Закона за бюджета от миналата година, че се намериха "резерви", както за 50-те лева, така и за почивки на децата. Факт е също, че откраднаха парите, заделени за магистрали, и сега се правят на много хрисими през ЕК, тъй като видяха, че няма да им се отвори парашутът с Плана за възстановяване (не че сме чели някъде, просто Радев го каза тия дни) и париците от Европа и Америка нямат намерение да потичат като пълноводни потоци. Затова се стресна ДпС, та изпълни не докрай мушенгиите с машините за гласуване. В резултат се получиха сакатлъците ГЕРБ да е втора с половин процент, а ДБ да задмине ДПС и да го прати на петото място. Корнелия е трета и сербез. Ерго, тя е заплахата сега и трябва да бъде сложена на място.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 9. 9 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  Колкото до сербезлийката, склонна съм да се съглася с др. Дърева, че има БКП, която била на 130 години и има една друга "малобройна и клиентелистка" партия, която била от 5 години.
  Корнелия изпълни успешно друг сценарий на мозъчния тръст от КГБ-ГРУ-ДС, като бе внедрена в БСП, за да изгони старите им, образовани, надеждни и богати комунисти, като вкара вътре техните малкообразовани, нахъсени и не по-малко алчни и с претенции дечица.
  Корнелия е човек и ПРОЕКТ на др. Костов и затова хич не е случайно, че намира общ език с другите му аватари в НС.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 10. 10 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  До коментар [#6] от "nema_labavo":Ако се прави актуализация, трябва да е от редовния кабинет, по техни виждания. Те носят отговорноста

  Всъщност актуализацията се прави от НС, МС може единствено да предлага актуализация. Всяко правителство носи отговорност за точното изпълнение на бюджет приет от НС

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 11. 11 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1542 Неутрално

  Няколко момента с актуализацията будят поводи за коментари и размисли:

  1. Въпреки дивото харчене на последното правителството на ББ, изглежда все пак има за харчене

  2. Като икономист смятам, че е все още малко рано да се залага на оптимистична приходна част и да се раздуват харчове с акцент върху социалната сфера.

  3. Като нищо очертаващото се правителство на ИТН може да реши да развърже още малко кесията в посока "получаване на политическа подкрепа", особено с очертаващите се "плаващи мнозинства", което си е направо "мнозинства по интереси" в стил "Или ще ни дадете това и онова, или подкрепа нанай!"

 12. 12 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1810 Неутрално

  До коментар [#10] от "дерибеев":

  Всъщност актуализацията се изготвя от МС. Тогава се предлага в НС за гласуване. Параметрите и актуализацията са отговорност на МС. Разрешението е отговорност на НС. За това не смятам за редно един МС, да подготя предложение на друг МС.

 13. 13 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3821 Неутрално

  По Конституция не може служебен кабинет да се занимава с бюджет. В НК си пише за.орган на власт, който превиши правата си, какво наказание следва...
  👿👿👿

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 14. 14 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3821 Неутрално

  По Конституция не може служебен кабинет да се занимава с бюджет. В НК си пише за.орган на власт, който превиши правата си, какво наказание следва...
  👿👿👿

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 15. 15 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1687 Неутрално

  До коментар [#12] от "nema_labavo":

  70 % не гласуваха за никой, но има 6-7% дебили, които гласуваха за Слави и сега Слави трябва да дойде да потвърди нещата, за които с години говори. Но сега се разбра, че някой друг трябва да изпълнява заветите му, защото той не може

 16. 16 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  Много се радвам на машината за минусите! Сега, даже тези, които иначе не ме четат, ще забележат какво съм казала.

  Допълвам мненията си за играта на Корнелия.

  Никой, особено Радев, не е очаквал, че на тропането по масата от страна на бай Тошко, че те няма да вземат министри от други партии, а и че няма да подкрепят правителство на друга партия, ЩЕ СЕ ВБЕСИ точно др. Нинова! А тя наистина се вбеси и заяви нещо, което си мислеше, че ще се хареса на др. Радев - че ако мандатът отиде при БСП, тя ще предложи правителство с министрите на президента, тоест трансформация на служебното в редовно правителство. Оказа се, че ходът с мултилингвистите на Славиту, целящ да размие отговорността на коалицията "Куче влачи диря няма" и да отстрани хората на ДБ в служебното правителство, НЕ Е БИЛ РАЗБРАН от БСП. Последва срамното гласуване за избор на председател на НС, от който се видя, че новите другари са в парламента, САМО И ЕДИНСТВЕНО благодарение на ДпС и май такива могат и да си останат, хаха... Тоест, разбива се на пух и прах "легендата" на Бойкикев и Маяма, че те не биха приели подкрепата на ДпС. Нещата са тръгнали да отиват "на кино", другари и другарки! Вълкът скоро ще свали овчата си кожа, щото го видяхме вече да оголва зъбите си. Актуализацията може и да не мине, както е тръгнало!

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 17. 17 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  До коментар [#14] от "Петър Самсонов":

  За цитат от КРБ да помоля? Вероятно в твоето издание има

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 18. 18 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3081 Весело

  Новините са добри, а е и връщане към нормалността повечето разходи да се правят с актуализация на бюджета, а не с решение от джипа.

 19. 19 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  Както каза др. Василев пред Г.Любенов, в актуализирания бюджет са предвидени 130 млн. лева за парламентарни и президентски избори "2 в 1", което преценили като "най-изгодния" вариант. Иначе по думите му, пари за трети извънредни парламентарни избори нямали, хаха... Ерго? Ерго, работите отиват натам, че всичко трябва да се бави и да върви "яваш-яваш" до октомври. Иначе другарите загиват! Не че и през ноември няма да загинат, де...

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 20. 20 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  Както каза др. Василев пред Г.Любенов, в актуализирания бюджет са предвидени 130 млн. лева за парламентарни и президентски избори "2 в 1", което преценили като "най-изгодния" вариант. Иначе по думите му, пари за трети извънредни парламентарни избори нямали, хаха... Ерго? Ерго, работите отиват натам, че всичко трябва да се бави и да върви "яваш-яваш" до октомври. Иначе другарите загиват! Не че и през ноември няма да загинат, де...

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 21. 21 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  Общо взето, за избори тая година сме/ще похарчим някъде към половин милиард лева. Хаосът е факт! Дано някои разберат какво е имал Борисов като е говорил за "стабилност".
  Дано, дано... ама надали!

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 22. 22 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1557 Неутрално

  До коментар [#11] от "debruckere":

  Бюджетът е правен точно от омразното ти правителство на ГЕРБ. Тогава всичките като тебе ревяхте, че приходите са нереалистично високи. Сега се оказва, че са даже занижени.

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 23. 23 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  Да попитаме ли, защо Славиту даже и от любимия си Фейкбук изчезна? Защо не казва никъде и нито дума? Правителство ще прави, 65 души в НС има, а за актуализацията ни хък, ни мък! Пак да питаме ЗАЩО?
  Дали защото сценаристите му са заети с преговори или защото някой му е казал да се скрие?
  Бас държа, че е второто! Твърде насериозно се взе, както казва менторът Доган, а и никой няма намерение да му позволи амбицията да се превърне в ББ Намбъ Ту, никой!

  Не че може.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 24. 24 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1687 Весело

  Актуализацията на бюджета ще е кючека на годината

 25. 25 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  Актуализацията на бюджета ще е кючека на годината
  —цитат от коментар 24 на ggot


  Както се казва, таз година люлка, догодина - булка, хахахха....
  Веднъж стомна за вода, втори път стомна за вода, на третия път се счупила.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 26. 26 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3081 Весело

  До коментар [#22] от "nv":

  Герб винаги, ама винаги са правили бюджет с леко подценени приходи, и никой не ги е упреквал за това. Критиките са били основно за разходите и особено за харченето на излишъка - винаги в последния момент, единствено по преценка на Борисов.

 27. 27 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1687 Неутрално

  До коментар [#23] от "ПерсоналиСка":

  В тези преговори за правителство Герб и ДПС се държат най-адекватно. Герб въобще не участва в преговорите, а ДПС заяви, че без конкретни имена, няма да преговарят. Всички други станаха истински чалга фурии

 28. 28 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1557 Неутрално

  До коментар [#26] от "boevbisser":

  "Този бюджет е разоряващ", Румен Радев.

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 29. 29 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  До коментар [#26] от "boevbisser":"Този бюджет е разоряващ", Румен Радев.
  —цитат от коментар 28 на nv


  И не само това! Той обвини ГЕРБ, че не са предвидили в бюджета пари за втори избори, хаха...

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 30. 30 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3081 Весело

  До коментар [#28] от "nv":

  Еми явно е сгрешил, а икономиката никога не е била най- силната страна на Радев, ама на - 64 % одобрение, а служебното правителство има 59 %. Що така стана според теб. Май Борисов трябваше да се оттегли преди 1 г., сега хората го мразят даже за добрите неща, бюджетите на Герб бяха такива, без харченето на излишъците.

 31. 31 Профил на Мариана Кълвачева
  Мариана Кълвачева
  Рейтинг: 1338 Неутрално

  ФОНДАЦИЯ "ИПИ"

  кратък
 32. 32 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  До коментар [#27] от "ggot":

  Правителство трябва да има, въпросът е кога? Както виждаме, топката започна да се тупа. Президентът веднага се намеси с успокоително изявление, нали? Една седмица ще преговарят с партиите, после пък ще се включат "експертите", после пък юристите и така до края на света. Туп, туп, туп...
  През това време парламентът ще прави всичко, което иска Радев, а то е пари и неговите хора да управляват.
  Ето ти актуализация на бюджета като първа точка. Втората ще е да изберат хората си в Инспектората към ВСС, КЕВР, КЗК, Бюрото за СРС и навсякъде, където им е нужно, не само поради изтеклия мандат. Третата, да узаконят всичките си идиотщини за тия няколко месеца и накрая... да се разпуснат, ако може преди октомври, за да може Радев пак да си тури неговите хора.
  Дали ще има или няма да има правителство, на другарите не им пука!

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 33. 33 Профил на AModoMio
  AModoMio
  Рейтинг: 3268 Неутрално

  Всъщност актуализацията се прави от НС, МС може единствено да предлага актуализация. Всяко правителство носи отговорност за точното изпълнение на бюджет приет от НС
  —цитат от коментар 10 на дерибеев


  В този случай кой ще носи отговорност - служебното или новоизбраното правителство?

  "Ако ние нямахме взаимоотношения с политиците щяхме да бъдем една банда от чакали. Или една обикновена банда и щяхме да бъдем анулирани." Тото Риина след атентатите
 34. 34 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  През времето, през което парламентът не прави нищо, Маяма ще разиграва цирка с комисията си или пък бай Тошко ще внесе закон, с който да лиши от охрана председателите и зам.председателите на НС от охрана... НО като се сети, че и Доган се охранява от НСО, че НСО е на подчинение на президента, който трябва да му уплътнява тлъстия бюджет и скъпите коли, може и да не им се отвори парашутът.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 35. 35 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1687 Неутрално

  До коментар [#32] от "ПерсоналиСка":

  Октомври месец вече ще знаят кандидат-президентите и картинката ще е още по-драматична.
  ИТН води преговорите под формата на кастинг. Най-вероятно ще се наложи да отстъпят от някои политики, които БСП и ДПС не искат, ако не решат да ходят на избори.

 36. 36 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 887 Неутрално

  Политиците много обичат да смятат вънщния дълг през БВП. В същност трябва да се гледат данъчните приходи. Ако сме взели 10 млрд за 5 години на 0% лихва (някои държави постигат и отрицателна), но данъчните приходи са се увеличили с над 2 млрд значи сме взели правилно решение, но никой не прави тази сметка. Вместо това за тях е голям успех ако покрием заем за 9 млрд на 2% лихва, с нов заем за 10 млрд на 1% лихва и стига БВП е нараснал с над 1 млрд нищо, че не е много ясно какво точно означава увеличен БВП с 1 млрд.

 37. 37 Профил на George Pantev
  George Pantev
  Рейтинг: 872 Неутрално

  До коментар [#22] от "nv":

  опитваш се да комуникираш с дървени кратуни ... до преди 5 месеца бяхме блато, разорена държава , окрадена от мафията , бюджета пробит, издънен, опоскан , фирмите притиснати в ъгъла , мафията краде де що има за доокрадване (под мафия всички сочеха ГЕРБ, разбира се ) , НО днес самите тези дето врещяга , отчитат че приходната част е била занижена , косвено признават че никакво блато не сме , никаква съсипия няма ... и въпреки тези ФАКТИ десебарските дървени кратуни продължават да съскат злобно ...

 38. 38 Профил на nv
  nv
  Рейтинг: 1557 Весело

  До коментар [#30] от "boevbisser":

  Коя точно е силната страна на Радев, освен популизмът? Българите обожават хората, които им обясняват колко зле живеят.

  Автентичните десни cinik и niksan1 ще гласуват за Мая Манолова на балотажа.
 39. 39 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  До коментар [#32] от "ПерсоналиСка":Октомври месец вече ще знаят кандидат-президентите и картинката ще е още по-драматична. ИТН води преговорите под формата на кастинг. Най-вероятно ще се наложи да отстъпят от някои политики, които БСП и ДПС не искат, ако не решат да ходят на избори.
  —цитат от коментар 35 на ggot


  Този разговор ми отваря очите и нещата си идват по местата. Редовно правителство няма да има, но играта ще се играе поне до средата на август или началото на септември. Всички бяха ли изумени от хода на Трифонов на запис от телевизията му? Бяха! Бяха ли казали от ИТН, че те преговори с БСП и ДПС няма да водят? Бяха! Сега всички са изумени, че преговори се водят, хаха... Не само между партиите, а и между "експертите" и се чудят, дали ще има писмени споразумения или няма да има. Парламентът има около месец да се занимава с правилника си и да попълва назначения, обаче изненадващо и за "пръв път в историята ни" служебно правителство предлага актуализация на бюджета, въпреки че пари и приходи има, както се оказва. Разходите за президентските избори са удвоени заради НОВИ парламентарни избори и това е основна причина за тази актуализация. Приказките за бедните пенсионери и индексацията на пенсиите са за заблуда - тези пари са по-малко, отколкото добавките по 50 лв. на глава пенсионер. Целта е да има нови избори, на които Радев да бъде преизбран. А той ще бъде преизбран само, ако повтори играта на Рашков, тоест ако принуди хората да не гласуват или ако направи много видими мушенгии с машините на Смартматик, а тук непременно ще се види пръстът на ДпС.
  Казвам ти, редовно правителство по всяка вероятност няма да има или, ако има, ще е ден до пладне и ще се завърти процедурата по КРБ. Но пък сценаристите вече не вярват на Корнелия, което значи, че тя би могла да не предложи същите министри, което пак ще е правителство на малцинството, тоест "ден до пладне". Целта е да се бави играта и правителството не ги интересува. Интересуват ги новите избори през ноември, които да се проведат при ново служебно правителство, което да осигури победата на Радев.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 40. 40 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  А Славиту изчезна, защото никой няма да му позволи да конкурира Радев, ползвайки се от инерцията на ИТН, даже и да е случайна и победата им да е с половин процент. Никак не ми се струват случайни подмятанията на привържениците на тази партия, че щом не е депутат и министър-председател, Дългия непременно трябва да се кандидатира за президент. Идеята на уважавания от мен Сантос, че Славиту щял да се лекува по-добре като президент, считам за ексцентрична и напълно недостоверна.
  Трифонов е като Бареков - пионка, която, за съжаление, е в недобро здраве и големи финансови проблеми, включително с офшорни дружества, а там няма прошка, даже и да си с президентски имунитет.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 41. 41 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  До коментар [#33] от "AModoMio":

  Парламента, все пак той е законодателния орган, а бюджета е закон.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 42. 42 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3081 Весело

  До коментар [#38] от "nv":

  Те обожаваха и Борисов, а той им говореше колко добре живеят.... Радев ще вземе втори мандат, това е положението.

 43. 43 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1687 Неутрално

  До коментар [#39] от "ПерсоналиСка":

  По-горната статия потвърждава предположенията ти, първите теми са закриване на спецсъда и пенсиите. Трябва да се започне със спорните теми, за да се разбере, дали има смисъл да продължат преговорите, накрая може и за една тема да не се договорят и да отидат на избори, губене на време.

 44. 44 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Весело

  До коментар [#38] от "nv":Те обожаваха и Борисов, а той им говореше колко добре живеят.... Радев ще вземе втори мандат, това е положението.
  —цитат от коментар 42 на boevbisser


  Хаха... При така създаденото ОФ, като нищо може и да го вземе! При едно условие.
  ДпС трябва да го е решило. ГЕРБ+ДПС са смъртоносната комбинация за Радев. Иначе всички други, включително другариата от ДБ, са му в джоба, пък и им е платил цената с екипа на др. Василев, нали? Вие сте негови, другарю! Чакаме само философа от Магнолия да си каже тежката дума.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 45. 45 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  До коментар [#39] от "ПерсоналиСка":По-горната статия потвърждава предположенията ти, първите теми са закриване на спецсъда и пенсиите. Трябва да се започне със спорните теми, за да се разбере, дали има смисъл да продължат преговорите, накрая може и за една тема да не се договорят и да отидат на избори, губене на време.
  —цитат от коментар 43 на ggot


  Ами да, така се оказва. Пропуснати в бюджета от миналата година са само разходите за вторите и третите парламентарни избори, а там сметката набъбна неимоверно заради машините. Всичко друго го има, включително добавката от 50 лв., за която Ананиев заяви, че пари са осигурени до края на 2021, нищо че са записани изрично до края на март. Закриването на спецсъда и намаляването на добавката на 40 лв. водят до хвалбите, че даже щели да намалят дефицита с половин процент, хаха...
  А пАрата за "изчезването на бедните пенсионери" и за "индексацията" на пенсиите им с 12,5%, изрично желание на комунистките Корнелия и Маяма, ПАК ЩЕ ОТИДЕ В СВИРКАТА. Тоест ще им даде основание да се явят и да спечелят отново места в бъдещия, 47-ми парламент.

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 46. 46 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  Сега се сещам и защо Борисов не тръгна да се жали за изборите, решение, което аз лично като правоверна в правото, не одобрявам.
  Разбирам и защо мълчат от парламентарната група на ГЕРБ и не реагират на всякакви нападки.
  Борисов просто не иска да им губи време. Това, което най-много искат те.
  Блокира ги със 63 депутати достатъчно, за да остане топката у тях.
  С други думи, оставил ги е да си изгризат гърлата бързо и те ще го направят.
  Все пак, колкото и да ми е весело от цялата игра, ми се реве, че никой от тия идиоти не мисли за България, никой!
  С чужда пита помен правят. Комунисти, сър!

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 47. 47 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  Сега се сещам и защо Борисов не тръгна да се жали за изборите, решение, което аз лично като правоверна в правото, не одобрявам.
  Разбирам и защо мълчат от парламентарната група на ГЕРБ и не реагират на всякакви нападки.
  Борисов просто не иска да им губи време. Това, което най-много искат те.
  Блокира ги със 63 депутати достатъчно, за да остане топката у тях.
  С други думи, оставил ги е да си изгризат гърлата бързо и те ще го направят.
  Все пак, колкото и да ми е весело от цялата игра, ми се реве, че никой от тия идиоти не мисли за България, никой!
  С чужда пита помен правят. Комунисти, сър!

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 48. 48 Профил на geometar
  geometar
  Рейтинг: 460 Неутрално

  И собственото на Радефф правителство иска да "разори" държавата. И пак 60/40 и пак пенсиите, нищо ново. Даже и Радефф не е научил икономиката.

 49. 49 Профил на geometar
  geometar
  Рейтинг: 460 Неутрално

  Като управляваше Борисов, Радефф ревеше и се късаше, че няма играчки за армиата, а сега нищо не казва.

 50. 50 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3821 Весело

  До коментар [#17] от "дерибеев":

  Чети. Ако можеш...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 51. 51 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 798 Неутрално
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK