Преработеният план за възстановяване: Вместо фокус – кръпки

Без заложени съществени реформи в плана той би се превърнал в поредния инструмент за разхищение на средства без особен смисъл.

© Анелия Николова

Без заложени съществени реформи в плана той би се превърнал в поредния инструмент за разхищение на средства без особен смисъл."Дневник" препубликува становището на Института за пазарна икономика по Националния план за възстановяване и устойчивост, подписано от изпълнителния му директор Светла Костадинова.


На 20.07.2021 г. беше публикуван последният вариант на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Същевременно бяха проведени поредица обсъждания от страна на екипа на министър Пеканов със заинтересованите страни в областта от плана, озаглавена "Справедлива България", поставяща основен акцент върху дейностите по Плана в сферата на правосъдието. От наблюденията от тези срещи и след проучване на предложените текстове оставам с трайното убеждение за изместване на фокуса от централните и установени устройствени дефицити на българската съдебна власт към периферни теми, които не биха променили срочно и качествено средата на функциониране на българските съд и прокуратура.


Проблеми в българския план в областта на правосъдието
В настоящата публично представена чернова се обръща приоритетно внимание на инвестициите и почти никакво на реформите като липсва фокус по отношение на правосъдието (вместо фокус, имаме съединени кръпки от различни проекти и инвестиции). Без последните първите биха загубили смисъл, т.е. ще се наливат пари, а резултатите ще са съмнителни. Макар думите "реформа" и "инвестиция" да присъстват в Плана, по същността си това са по-скоро дейности и мерки, а не реформи. Това е резултат от факта, че няма ясно идентифициране на системните, структурни проблеми, за които се говори от години, а се пълзи по периферията.


Възможен подход би бил да се почерпи опит от страни със сходно състояние на съдебната власт като Словакия, които вече са изработили плановете си. Словаците са подходили открито при съставянето му - ясно се дефинирали проблемите, затова и успешно предлагат конкретни решения.


В обсъждането на българския план се изразяват някои опасения от администрацията, които според две от министерствата ги възпират от смели предложения и авангардни и важни действия. Първото е, че неизпълнението на политики би довело до спиране на финансирането, вторият, предимно заявен от Министерството на правосъдието, че заложеното например от Висшия съдебен съвет (ВСС) и прокуратурата не подлежи на корекция, убеждение, затвърдено и след проведеното на 16.07.2021 г. обсъждане.


Възможният подход би бил да се заложат три ключови реформи, преследващи три основни цели от типа:

 • реформа на българските съдилища, която поставя акцент върху утвърждаване на независимостта;
 • борба с корупцията чрез отчетна прокуратура (включително главен прокурор) и ясни конфискационни процедури;
 • повишаване бързината и прозрачността на съдебната власт чрез електронно правосъдие с цел насърчаване на инвестициите и улеснения за гражданите (тази цел търпи и "зелени мерки" като ликвидация на хартията, намаляване вредното въздействие чрез съкращаване на транспортни пера и т.н.).

Тези цели са ясно разпознаваеми, предмет са на анализ и заключения както от местни експерти така и чрез посочване на констатациите на ЕК (CVM, докладите на върховенство на пр.), ВК, Rule of Law Index и т.н. Изисква се ясно признаване на проблемите, а залагането им в Плана би обвързало и едно бъдещо управление с изпълнението им. А страховете за това, че няма да има решителни мнозинства в Народното събрание, които да ги подкрепят и с това да изгубим евро финансиране намират своето технократско решение - за фундаменталните въпроса по устройството на съда и прокуратурата не са нужни тежки анализи, те отдавна са налице, ето защо те могат да бъдат самостоятелна мярка в плана с микро финансиране, което дори и да бъде загубено не би било съществена част от средствата.


Неубедителните примери от настоящия план


1. Една от целите е насърчаването на медиацията (каква реформа е това?! А като такава е определена в плана: "Реформа 3: Разширяване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове и въвеждане на медиация, задължителна по някои видове дела" (стр. 173 от НПВУ). В контекста на големите проблеми с независимостта на съда, които остават незасегнати от НПВУ, това е преекспонирана незаслужена мярка. Алтернативните способи за разрешаване на конфликти действат, когато съдебната система работи ефективно, безпристрастно и се радва на високо ниво на доверие от гражданите. Когато това не е налично, изграждането на медиационни центрове и то към самите съдилища, без да е произлязло от самите тях, е обречено на провал. Успех имат тези, които са възникнали в резултат на общи усилия на съдии/медиатори (Центъра за спогодби и медиация към Софийския районен съд и Софийски градски съд).


Ако е наложено отвън по проект, едва ли повече от нисък процент от тях ще просъществуват в бъдеще, а парите по Плана биха отишли на вятъра, и то в кратък срок (въобще не се нуждае от коментар терминът "задължителна" за медиация...).


Предложение за промяна в мярката, съответно, водещото, в целта и последващите инвестиции - премахване на установените дефицити в устройството на съдебната власт с фокус статуса на съдиите и съдилищата. За целта може да се стъпи на резултатите от изпълнението на Актуализираната стратегия за съдебна реформа 2014-2020, заключенията от дългогодишните международни препоръки и др.


2. Вторият пример е широко застъпената дигитализация, цифровизация, е-правосъдие - "Реформа 1: Реформа на правната рамка на електронното правосъдие.", провеждана чрез заложени изменения на процесуалните правила в областта на получаването на уведомяването на страните и заплащането на държавни такси. Тоест отново ще разчитаме на дребни нормативни разрешения в ГПК и НПК с неясна цел и неизмерим резултат относно ефекта от едно такова начинание.


От предприсъединителния период променяме кодекси, имитирайки реформи. Това е доказано неработещ модел, който не бива да бъде налаган отново. Това начинание е пригодно за отделна дейност от Плана, но не е реформа, още повече, че се похарчиха милиони финансиране за Единен портал за правосъдие и Единната информационна система на съдилищата, която има такива разработени и неработещи модули. Да не забравяме, че ефективно работещ продукт на практика няма. А при целия хаос на електронизация Върховният административен съд е предвидил собствена паралелна система за административното правосъдие (Проект № 31 от НПВУ).


Също така устройствените проблеми на прокуратурата са подминати и сведени до нейната информационна и комуникационна инфраструктура: "Инвестиция 4: Трансформация на съществуващата в Прокуратурата на Република България информационна и комуникационна инфраструктура в нов тип - устойчива, резервирана, производителна и защитена" (Проект № 32 от НПВУ).


Е-правосъдие трябва да има, присъства в плана на всяка държава, но са необходими много сериозни гаранции, че няма да има злоупотреба с финансирането - ясни цели, индикатори и одит след това. Защо се предвижда изграждането на нова деловодна система на съдилищата вместо актуализирането най-накрая на Системата за изчисляване на натовареността на съдилищата (СИНС).


Предложение за промяна в мярката - публичност на действията на съда и прокуратурата чрез улеснен електронен достъп до актовете на съдебната и делата чрез ревизия и актуализация на ЕИСС и ЕИПП със задължителни индикатори за изпълнение. Тук ще се наложи технически да не признаем пред Европейската комисия, че не просто не надграждаме постигнатото, защото то има нужда от изграждане наново.


Препоръки за ревизия на Плана


Да се разгледа обстойно планът на Словакия, тъй като проблемите са сходни, но словаците са подходили открито при съставянето му - ясно са дефинирали проблемите, затова и успешно предлагат конкретни решения.


В българския контекст могат да се заложат три ключове реформи:


Реформа на съдебната власт и борба с корупцията - обяснение какви са проблемите, посочване на констатациите на ЕК (CVM, докладите на върховенство на пр.), ВК, Rule of Law Index и т.н.


Реформа 1: Утвърждаване независимостта и ефективността на съдебната власт:

 • Реформиране структурата и състава на ВСС (пълна разделност на колегиите; повече съдии, избирани от съдии и т.н.);
 • Конституционни и законодателни промени (усъвършенстване на конкурсните и атестационни промени при отчитане на трайната практика на ВАС и проблемите с командироването);

Преструктуриране на съдебната карта
 • Оптимизация на разходите заедно с гаранции за утвърждаването на качеството на правораздаването и гарантиране на достъпа на гражданите до правосъдие;
 • Специализация на съдиите по материя;
 • Оптимизация на структурите на общите, административните и военните съдилища чрез промяна на съдебната карта на страната;
 • Законодателни промени;

Реформа 2: Борба с корупцията чрез отчетна прокуратура (вкл. главен прокурор) и ясни конфискационни правила
 • Реформиране структурата и състава на ВСС (силно представена обществена квота в прокурорската колегия, ясни правила за разследване, временно отстраняване и освобождаване на главния прокурор);
 • Конституционни и законодателни промени (частичен съдебен контрол на отказите на прокурора за образуване на наказателно производство, временно отстраняване на главния прокурор и т.н.);
 • Пълно и адекватно транспониране на законодателството на европейско ниво за борба с корупцията и защита на лицата, податели на сигнали за корупция;
 • Анализ на правната рамка и резултатите от дейността на КПКОНПИ и потенциалната смяна на модела на функционирането ѝ чрез пряка и непосредствена връзка между лицето, извършило престъпление и действията по конфискация;
 • Анализ на работата и ефекта върху бюджета на специализираните съдилища и тяхното закриване.

Реформа 3: Повишаване бързината, прозрачността на съдебната власт чрез електронно правосъдие с цел насърчаване на инвестициите и улеснения за гражданите (тази цел търпи и "зелени мерки" като ликвидация на хартията)


Инвестиции:


1. Софтуер и хардуер за въвеждане на реално работещо е-правосъдие при ревизия на наложените ЕИСС и ЕПЕП с ясно идентифициране на отговорните за провала им лица и при пълно съобразяване на препоръките от страна на съдийското съсловие и адвокатурата;


2. Адаптация/реновиране на стари сгради при реорганизиране на съдебната карта (да се прецени дали нови също няма да са нужни?)


3. Направените инвестиции да са обвързани със съкращаване администрацията на ВСС, ИВСС, прокуратурата и съдилищата.


Без заложени съществени реформи в НПВУ той би се превърнал в поредния инструмент за разхищение на средства без особен смисъл.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4895 Неутрално

  Съгласен съм с по-голямата част от написаното.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1075 Неутрално

  Добре де нали сега са така мечтаните от ДБ комунисти на власт. Защо не оправят плана? Или както винаги комунистите могат само да развалят.

  ДБ=БКП
 3. 3 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1122 Весело

  Съгласен съм с по-голямата част от написаното.
  —цитат от коментар 1 на КМЕТ В СЯНКА


  Демек- очовечил си се, и си проумял, че твоите хора за нищо не стават?

  Позакърпили Бойковия план.

  Бравос!

  Обаче- чакай! Чакай оттук нататък да видиш ИТН кви планове ще предложат!

  😂😂😂😂😂

  Кмете- сетих се, бе- найш кво можеш да направиш?

  Да ми сложиш минус, да се тръшнеш на палатка на някой мост, или да скочиш от него!

  Аз викам да ми сложиш минус- най- няма да боли. А планът- толкова си можете! 😂😂😂😂😂

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 4. 4 Профил на kimaf
  kimaf
  Рейтинг: 370 Неутрално

  Чий го крепят този институт?
  Да констатират слабости?
  Нямат ли отговорности по съставянето на подобни планове?

 5. 5 Профил на constatator
  constatator
  Рейтинг: 1232 Весело

  "" Препоръки за ревизия на Плана

  Да се разгледа обстойно планът на Словакия, тъй като проблемите са сходни, но словаците са подходили открито при съставянето му - ясно са дефинирали проблемите, затова и успешно предлагат конкретни решения."" ".

  Вместо да разглеждаме плана на Словакия, да препишем техния план като единствената корекция да бъде там където пише Словакия да напишем България и сме готови с плана😉

 6. 6 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1648 Неутрално

  "Без заложени съществени реформи в НПВУ той би се превърнал в поредния инструмент за разхищение на средства без особен смисъл."
  ...............
  То нали това беше целта.! Ние да се докопаме и да разхищВаме средствата.

 7. 7 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1124 Неутрално

  Не бих нарекъл медиацията "преекспонирана незаслужена мярка". Може да се спести много работа на съдилищата, време и излишно травматизиране на страните със задълбочаване на конфликта при евентуален съдебен процес. Специално за бракоразводните дела би трябвало медиацията да е задължителна.

 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4895 Весело

  До коментар [#3] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  Никой не може да поправи за няколко дни белите на ГЕРБ и бойко , които правеха в продължение на 12+години.
  Ама трябва акъл да го проумееш.
  Можеш да ми сложиш минус да си осмислиш деня.
  И пиши по темата а не да ме хейтиш мен. Няма ефект.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4895 Весело

  До коментар [#6] от "4ort":

  Които вие крадяхте!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 10. 10 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4895 Весело

  До коментар [#7] от "gogo2011":

  Медиацията никога не може да бъде задължителна.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 11. 11 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6008 Неутрално

  Какъвто и план да се направи, ще трябва да го осъществяват българи...

  "Българин с българин не може да се разбере, те все гръмогласят"
  Иречек

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 12. 12 Профил на liberalche
  liberalche
  Рейтинг: 486 Неутрално

  Вземате тва НПО да го оправи и готово.

 13. 13 Профил на Галя Станчева
  Галя Станчева
  Рейтинг: 2685 Неутрално

  Какъвто и план да се направи, ще трябва да го осъществяват българи..."Българин с българин не може да се разбере, те все гръмогласят"Иречек
  —цитат от коментар 11 на Незнайко в Слънчевия град


  Ще поканим да го осъществят словаци, а ние отстрани ще ги плюем. В това сме най - добри.

 14. 14 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2150 Гневно

  ИПИ имат доста грамотни, умни хора.... Защо не посочат правилно късе е проблема, а въртят сучат с някакви министри, експерти.... Проблема е РРадев! Правителството прави това което каже РРадев, по точно Пламен Узунов!!! Е, къде е проблема, откраднаха парите за Хемус, забатачиха всичко, добре че оня от БЕХ се съгласи да се върне и разпише платежните.... държавата беше фалирала!
  Делегата на 14-я Конгрес на БКП, РРадев, съсипа държавата!

  Русия- проказата на планетата Земя.
 15. 15 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1466 Неутрално

  Хората от ИПИ нямат 1 ден стаж в реалната икономика, не са платили на 5 човека заплати и осигуровки през живота си, но се изживяват като някакви "експерти". Анализите им са извадени от учебниците и са много далече от нашата реалност. Как се изработва план за милиарди за 3 месеца бе мили другари грантовозависими? Ясно е, че ще се кърпят на баце глупостите и ако може да се вкарат още няколко читави проекта. Такъв план не се прави от днес за утре. Що вие не направите за 3 месеца един алтернативен план и да го покажете на обществото? Ама без никой да ви плаща за това - ей така на добра воля.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 16. 16 Профил на karatista
  karatista
  Рейтинг: 2968 Неутрално

  сега се загледах, че логото им на института е правено на пишуща машина май

 17. 17 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2109 Неутрално

  Недейте да разрушавате прекрасния имидж на най– прекрасното служебно правителство, ръководено от пРезидента.

 18. 18 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 621 Неутрално

  "заложеното например от Висшия съдебен съвет (ВСС) и прокуратурата не подлежи на корекция, убеждение, затвърдено и след проведеното на 16.07.2021 г. обсъждане."
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Тази теза заложена от реститутките - юристи във ВНС се оказа разковничето за неуспеха на съдебните реформи у нас. С оправданието за независима съдебна власт която сама себе си съди и решава бонусите заплатите и бюджета си

 19. 19 Профил на smotlixx
  smotlixx
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Немедленно да се даде на умнокрасивия елит от НПО-тата и редакциите да го оправи!

 20. 20 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 652 Неутрално

  До коментар [#15] от "Darkman":

  +++ от мен. Преди малко гледах интервю на Атанас Пеканов , човекът е бил поканен като експерт от австрийското правителство да подготви и техния план за възстановяване и развитие.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 21. 21 Профил на George Pantev
  George Pantev
  Рейтинг: 872 Неутрално

  До коментар [#1] от "КМЕТ В СЯНКА":

  без да си разбрал написаното си съгласен ? 🤔

 22. 22 Профил на George Pantev
  George Pantev
  Рейтинг: 872 Неутрално

  До коментар [#15] от "Darkman":

  "на баце глупостите"... я , отворко , кажи една поне ...А относно сроковете ...Та нали са харвардски момчета , ето едното доведе за 5 седмици крупен автопроизводител, та не мисля ,че 3 месеца са недостатъчни за да се подменят на "баце глупостите"...
  Хайде чакам една глупост да споделиш ...Не бързай , имам време

 23. 23 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4895 Неутрално

  До коментар [#22] от "George Pantev":

  Кажи поне една реформа на идола ти за цялото му управление.
  ПОНЕ ЕДНА!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 24. 24 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 755 Неутрално

  Заявката на ИТН, че ще преработва този план, плахите опити за реформи в съдебната система ,наречени кръпки , показва провала на сл.правителство в тази област.Още повече, че са зачерснати 850 млн.лева за напоителните системи на страната.Този министър Пеканов е абсолютно безмислен след като ЕК не разглежда планове, представени от правителство, което няма ги изпълнява.

 25. 25 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1508 Неутрално

  Интересна работа

  И тея не харесват Пекана.

  А той - приятел на хартвардската мафия

  09 Jun '20 — Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители 13 May '19 — Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 01 Sep '21 — Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев
 26. 26 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1247 Любопитно

  Ще може ли малко повече разяснения, дрОгарко Кръства, защо останахме една от двете последни държави в ЕС, които не са дали все още в Брюксел своя Национален план за възстановяване и устойчивост - https://www.dnevnik.bg/analizi/2021/08/02/4238771_preraboteniiat_plan_za_vuzstanoviavane_vmesto_fokus/ - „Преработеният план за възстановяване: Вместо фокус – кръпки“? М? Или трябва да се вмъкнат още „правилни“ фирми на наши „дрОгаре“, пък те нямат спирка от алчност, че токова години бяха отбити от държавното виме? Е, ама то така никога няма да имаме подобен План, щото за тия „дрОгаре“ няма угодия! Чакаме разяснения за Плана? Другите държави вече харчат парите, а нашите смешльовци не могат да се накумят как да направят така, че да откраднат за три поколения напред!

 27. 27 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  ИПИ имат доста грамотни, умни хора.... Защо не посочат правилно късе е проблема, а въртят сучат с някакви министри, експерти.... Проблема е РРадев! Правителството прави това което каже РРадев, по точно Пламен Узунов!!! Е, къде е проблема, откраднаха парите за Хемус, забатачиха всичко, добре че оня от БЕХ се съгласи да се върне и разпише платежните.... държавата беше фалирала! Делегата на 14-я Конгрес на БКП, РРадев, съсипа държавата!
  —цитат от коментар 14 на chichka


  +++++++++++
  Подписвам се под това!

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
 28. 28 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 3408 Неутрално

  Планът требе да се приеме! Другарите Петков-Асенчо Васков Василев-Румен Спецов имат големи планове за плана! Миналият път, през 2013 г., като министър на икономиката, Асенчо създаде тук почва за, а после се възползва от JEREМIE-Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises, после фалира Евърбред Лондон и остави кредитори за 8,7 млн. паунда!
  https://pik.bg/само-в-пик-лъсва-харвардска-афера-ето-как-любимите-министри-на-радев---кирил-петков-и-асен-news1046612.html

  “Достоевски дали е жив, само Смилов може да каже. Предполагам, че от една страна не е жив, но от друга страна е пресилено да се каже, че е умрял...” ― Яна
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK