Задължителното ваксиниране и правата на човека

Системата на задължително ваксиниране трябва да предвиди възможност за освобождаване при противопоказания и в случаи на "откази по съвест".

© Юлия Лазарова

Системата на задължително ваксиниране трябва да предвиди възможност за освобождаване при противопоказания и в случаи на "откази по съвест".Анализът е препубликуван от страницата на Българския хелзинкски комитет.


В българското общество, както и в редица други страни на Европа и Северна Америка, все по-често се обсъжда задължителното ваксиниране срещу COVID-19 на някои професионални групи. Най-често става дума за медицинските специалисти, за работещите в социалната сфера и в сферата на услугите. В контекста на тези обсъждания възниква въпросът - изискването за задължително ваксиниране може ли да доведе до нарушения на правата на човека? Този така общо поставен въпрос изисква анализ на редица фактори и условия, преценени поотделно и в тяхната взаимна връзка, за да получи отговор.


В наскоро постановеното си решение по делото "Вавричка и други срещу Чешката република" Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) прие, че задължението да се ваксинират деца срещу определени инфекциозни заболявания (дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенца тип Б, полиомиелит, хепатит В, морбили, паротит, рубеола и - за деца със специфични показания - пневмококови инфекции) е по принцип намеса в тяхното право на личен живот, гарантирано от член 8 от Европейската конвенция по правата на човека. Тази разпоредба от Конвенцията обаче дава възможност за оправдаване на тази намеса, ако тя е предвидена в закон, преследва една или няколко от легитимните цели, изрично формулирани в нея и е необходима в едно демократично общество, т.е.
мерките за намеса са в отговор на належаща обществена нужда, обосновани са с относими и достатъчни аргументи и са пропорционални на преследваната цел


В конкретния случай ЕСПЧ не установи нарушение, тъй като според него задължителното ваксиниране на деца в Чехия е било предвидено в закон, преследвало е легитимни цели - защита на здравето и на правата и свободите на другите, а начинът на неговото налагане е бил съответен на стандартите на едно демократично общество. По-специално, то е било добре обосновано, за да отговори на належаща обществена нужда да се защитят отделните хора и обществото като цяло от инфекциозни заболявания. И, не по-малко важно, средствата, с които задължението е било наложено - еднократни невисоки глоби на родителите в случай, че не представят децата си за задължително ваксиниране, и неприемане в детска градина на неваксинираните деца - са били пропорционални на преследваната цел.


ЕСПЧ отдава значение и на четири други условия, които подкрепят извода за пропорционалността на мерките:


1/ прилаганите ваксини са доказано ефективни за предотвратяване на сериозни инфекциозни заболявания


2/ националното законодателство допуска изключения от задължението за ваксиниране в случай на противопоказания


3/ било е допустимо изключение за силно мотивираните "отказници по съвест" и


4/ нежелаещите да се ваксинират по една или друга причина са имали ефективно средство за защита на национално ниво, включително чрез жалба до Конституционния съд. Съдът също така отдава значение на факта, че макар неваксинираните деца да не са приемани в детска градина, те впоследствие, независимо от ваксинационния си статус, са допускани до системата на общо образование и по този начин не са били лишавани от основно човешко право - правото им на образование.


Това решение на ЕСПЧ, макар и постановено по повод задължителното ваксиниране на деца срещу определени инфекциозни заболявания, които не са били непосредствена опасност за обществото, може да послужи за добър изходен отправен пункт на анализа на предложенията за задължително ваксиниране на определени групи с ваксините срещу COVID-19. Преди всичко следва да определим дали наличните ваксини са достатъчно сигурни и ефективни.


Ваксините срещу COVID-19 са преминали през експертна оценка на международно и на национално ниво на няколко независими от производителя органи, определени да защитават обществения интерес. Тяхната оценка, интегрирала най-високия стандарт на световната научна мисъл в съответните сфери, е тази, която следва да ръководи решенията за прилагането им.


Към момента


в цял свят са поставени близо четири милиарда и седемстотин милиона ваксини и съобщените странични ефекти от тях са много малко на брой


сравними като дял със страничните ефекти от ваксините, обсъждани по делото "Вавричка", а така също и със страничните ефекти на други лекарства, одобрени за използване през годините. В много страни, в които бяха приложени масово, ваксините доказаха ефективността си ако не да изкоренят заболяването, то със сигурност да ограничат неговото разпространение и да намалят неговите увреждащи ефекти значително, особено по отношение на уязвимите групи - възрастните хора и тези с хронични заболявания.


Очевидно е, че както в случая по делото "Вавричка", ваксинирането срещу COVID-19 преследва легитимна цел - защитата на общественото здраве като цяло, както и на правата и свободите на всички и особено на уязвимите групи. Ваксинирането срещу COVID-19 е в отговор на дори още по-належаща обществена нужда, тъй като става дума за инфекциозно заболяване, което протича в настоящето и е вече обхванало огромни групи от хора по цял свят, а не за заболяване, което хипотетично може да засегне ограничен кръг хора в едно неопределено бъдеще. Следователно задължителното ваксиниране на определени групи би било оправдано и не би било нарушение на правото на личен живот, при условие че средствата за неговото налагане са пропорционални на преследваната цел в едно демократично общество.


Задължителното ваксиниране в интерес на общественото здраве и за защита на живота на лицата, принадлежащи към уязвими групи, следва да държи сметка за тежестта и опасността от заболяването, което то се стреми да предотврати или да ограничи. Налагане на една такава мярка, която засяга основно човешко право, за предотвратяване на тривиални настинки или за гъбички по ноктите, разбира се, не би било оправдано. COVID-19 обаче показа, че е сериозно заболяване с пагубни последствия за живота и здравето на възрастните хора и на хората с някои хронични заболявания.


Към този момент по официални и със сигурност занижени данни той е отнел живота на близо четири милиона и половина души по цял свят. Причинил е страдания на стотици милиони.


Струвал е милиарди на здравните системи и на националните икономики. Нито едно от инфекциозните заболявания, за които ЕСПЧ реши по делото "Вавричка", че предотвратяването му оправдава задължителното ваксиниране, не е имало толкова разрушителни ефекти.


За кои групи би било оправдано задължителното ваксиниране срещи COVID-19 при определени условия?
Стандартът по делото "Вавричка" насочва към много широк кръг, потенциално към всички, които са в контакт с други хора и които могат да бъдат за тях източник на опасност от заразяване. Със сигурност налагането на задължение за ваксиниране на медицинските специалисти, на служителите в социалната сфера, които са в непрекъснат контакт с уязвими групи от населението (възрастни, хронично болни) и на служителите в полицията и в администрацията на национално и на местно ниво не би било по презумпция нарушение на тяхното право на личен живот. Същото се отнася и за учителите, за шофьорите в обществения транспорт и за всички, които са във всекидневен контакт с хора. Правото на личен живот подлежи на ограничаване изобщо и особено в случаите, когато могат да бъдат застрашени здравето и живота на уязвими групи.


Но налагането на задължение за ваксиниране без оглед на средствата, с които това става, би могло да наруши правото на личен живот. За да бъде оправдано ограничаването на едно основно човешко право, закрепено на конституционно и на международноправно ниво, средствата, с които то се осъществява, следва да бъдат най-малко рестриктивните за постигане на целта.


С други думи, ако определено, по-малко рестриктивно средство постига същата цел, каквато постига и по-рестриктивното, изборът на последното вместо на първото би бил в нарушение на правото на личен живот.


В решението по делото "Вавричка" ЕСПЧ подчертава, че задължителното ваксиниране на децата в Чехия не е наложено насила, чрез принудително инжектиране на ваксина, а чрез налагане на еднократни глоби на родителите и чрез препятстване на достъпа на неваксинирани до детска градина (но не и до училище). По подобен начин, налагането на задължително ваксиниране срещу COVID-19 следва да се обмисли внимателно от гледна точка на средствата, с които то се осъществява.


Кои средства биха били оправдани по отношение на професионалните групи, за които стана дума по-горе? Със сигурност всякакви форми на насилствено инжектиране на ваксина би било неприемливо и би на свой ред довело до нарушение на друго човешко право - на защита срещу нечовешко и унизително отнасяне. За отказ от ваксиниране като първа стъпка могат да бъдат налагани глоби. При повторен отказ, глобите могат да бъдат увеличавани. По-упоритите служители-отказници могат да бъдат отстранявани от работа или от контакт с хора временно, до приключване на пандемията. Може да им бъде ограничаван достъпът до определени помещения, да им бъдат намалявани възнагражденията, когато в резултат от техния отказ да се ваксинират те не могат да изпълняват задълженията си в пълен обем. ЕСПЧ вероятно би приел, ако се съди по практиката му в сходни случаи, че освобождаването от работа на определени категории държавни или общински служители поради отказа им да се ваксинират, би било оправдано. И все пак това изглежда прекомерно. До освобождаване от работа обаче не бива да се стига, преди да са изпробвани други средства.


Ковид-19 новата криза на XXI в.
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Отново, следвайки стандарта по "Вавричка",


системата на задължително ваксиниране трябва да предвиди възможност за освобождаване при противопоказания и в случаи на "откази по съвест"


които, разбира се, следва да бъдат внимателно изследвани. Тя трябва обаче да предвиди и възможност за защита от заразяване на лицата, които могат да останат потенциално застрашени, в случай че отказът от ваксиниране на съответното длъжностно лице бъде обявен за легитимен.


И най-сетне, системата на задължително ваксиниране следва да предвиди ефективно правно средство за защита на отказващите ваксиниране. То следва да включва достъпен и бърз механизъм за разглеждане на техните жалби от независим и безпристрастен съдебен орган с предоставяне на възможност за безплатна правна помощ на лицата, които поради липса на средства не могат да си позволят да наемат адвокат.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (124)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1519 Неутрално

  Изчерпателно и ясно, но криворазбраните "демократи" ще продължат да кряскат, че им нарушават правата. Колкото и да вият, скоро ваксинирането ще е задължително.

 2. 2 Профил на Андерсен
  Андерсен
  Рейтинг: 542 Гневно

  В България сме тесногръдо и параноично общество, податливо на лъжи. Вярваме на абсолютни глупости и измислици, но за нищо на света няма да повярваме на официалните и достоверните източници.
  Навсякъде другаде се ваксинираха на по 50 и повече %, само ние останахме "най-умните" с 15%.
  За това трябва задължителна ваксинация и който отказва, да има яко глоби, санкции и ограничения и най-важното - който не е ваксиниран, да няма право на болнична помощ, вкл. спешна помощ.

 3. 3 Профил на dwr30648311
  dwr30648311
  Рейтинг: 978 Неутрално

  Два въпроса:
  1) Колко години след създаването и използването на въпросните ваксини те се обсъждат във въпросното дело “Вавричка”? (Не вярвам да са 9 месеца…)

  2) Как авторът би тълкувал налаганите, а и предлаганите мерки спрямо следния текст:

  Конституция на република България:

  Чл. 6.
  2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

  Чл. 16.
  Трудът се гарантира и защитава от закона.

  Чл. 19.

  2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

  Чл. 29.
  2) Никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие.

  Чл. 48.
  (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право.

  3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа.


  Чл. 52.
  (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им достъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при условия и по ред, определени със закон.

  4) Никой не може да бъде подлаган принудително на лечение и на санитарни мерки освен в предвидените от закона случаи.

 4. 4 Профил на pro_bono
  pro_bono
  Рейтинг: 1089 Неутрално

  Антиваксърите ше позагреят , като ги налазят Ковид вариантите.

 5. 5 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 2186 Неутрално

  Не се подигравай на хората, които пишат малоумни неща за Covid-19! Един ден някой от тях може да стане президент на САЩ!

  Комунистите са виновни!
 6. 6 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2553 Неутрално

  Антиваксърите ше позагреят , като ги налазят Ковид вариантите.
  —цитат от коментар 4 на pro_bono


  Мен не ме мисли, ти нали си набоден, вече си безсмъртен.

 7. 7 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  Български хелзинкски комитет, сър!

 8. 8 Профил на trafopost
  trafopost
  Рейтинг: 561 Разстроено

  Дами и господа, маските окончателно паднаха.
  И тези хора се пишеха защитници на някакви права, на някакви свободи...

 9. 9 Профил на Ганьо фурията
  Ганьо фурията
  Рейтинг: 113 Неутрално

  Не се подигравай на хората, които пишат малоумни неща за Covid-19! Един ден някой от тях може да стане президент на САЩ!
  —цитат от коментар 5 на Крадливото ромче


  Ами то един стана - един оранжев клоун.

 10. 10 Профил на probba
  probba
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Този похват е за последен път в Европа е използван е нацистка Германия. Един от основните доводи за създаването на гетата и концлагерите за евреи е, че те разнасят зарази. И тогава "учени" са излагали същите теории. Научни доказателства за евреите тогава не е имало. И в момента също няма, че "неваксинираните" са по-опасни от ваксинираните с/у Ковид. Знаем как е завършила историята преди, по същият начин ще завърши и сега - с трибунал и тежки присъди.

 11. 11 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  В едно училище в Мичиган са обявили наградите от училищното състезание:

  1-ва награда: 30 минути без маска.
  2: 20 минути без маска
  3: 10 минути без маска

  Помислих, че е шега, но не е шега - ГАВРА С ДЕЦАТА Е!

  При положение, че има ново изследване правено точно над деца което показва прием на CO2 ДВАНАДЕСЕТ пъти над нормата при маскирани.

  Представете си какво поколение готвят и се въоражавайте, но не само с овче търпение.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 14. 14 Профил на gun
  gun
  Рейтинг: 494 Неутрално

  В материала на БХК прозира съгласието на комитета със задължителното ваксиниране. Потресен съм от това организация, призвана да брани правата на хората, да се съгласява те да бъдат потъпквани. А те биват потъпквани, защото НЯМА СИГУРНИ НАУЧНИ ДАННИ, ЧЕ ВАКСИНИРАНЕТО СРЕЩУ КОВИД Е П О Л Е З Н О З А О Б Щ Е С Т В О Т О. Може да е полезно за отделния човек, но на обществото НЕ ПОМАГА - защото и ваксинираните пренасят зараза. Тогава защо трябва да бъдат ваксинирани? ЗАЩО??? Обяснете ми, либерали от БХК - но с логични медицински аргументи, които в този парцалив материал не виждам.

  За свободата на словото - форумът да е без регистрация!
 15. 15 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1390 Неутрално

  Израел нали е флагман на ваксинациите? Преди няколко дни гледах - 6000 заразени при 9 мил население. България на опашката по % ваксинирани и 1000 случая на ден. Като относителен дял - 6 ПЪТИ по малко. После вяксините били доказано ефикасни.. Дрън дрън, че пляс. В статията сравняват доказани с десетилетия ваксини с тази порнография.

 16. 16 Профил на taratanki
  taratanki
  Рейтинг: 1999 Неутрално

  Тук няма да се направи задължително ваксинирането. А и не трябва, след като има хора, които не желаят. Ваксини има достатъчно и всеки има глава на раменете си да реши какво да прави със собственото си здраве.

  Тревожното е друго - пълната пасивност на държавата в ограмотяването на обикновените хорица. И по времето на Бойко, а сега - още повече.
  Като изключим крайните антиваксери, голямата бройка неваксинирани са повече хора, които са наплашени от тромбози, чипове, миокардити, и куп щуротии. Понеже ги облчъват навсякъде идиоти, а и дълго всички медии говориха само за това.
  Не случайно масовия отговор защо не си ваксиниран е: Предпочитам да изчакам.

  Но така е:
  - с президент, който не вярва на вируса,
  - бивш премиер, голбяван неколкократно за неносене на маска,
  - министър на здравеопазването - антиваксер и
  - спечелила изборите партия, още невярваща въобще, че има вирус.

 17. 17 Профил на gun
  gun
  Рейтинг: 494 Неутрално

  И за ваксърите, които ще ме нападнат, да поясня - не, не съм антиваксър. Даже бих си сложил ваксина - но ЗА СЕБЕ СИ. И пак ще повторя - за себе си - защото не е доказано, че моята ваксина защитава ДРУГИТЕ - напротив, все повече статии излизат в противния смисъл. Тогава, другари от БХК - като няма полза за обществото - на която е основан вашият материал - защо - защо ще трябва да се ваксинирав задължително "в полза на обществото"???

  За свободата на словото - форумът да е без регистрация!
 18. 18
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 19. 19 Профил на gun
  gun
  Рейтинг: 494 Неутрално

  И още нещо ще попитам хората от БХК - такива като вас насърчаваха създаването на огромна кампания през последните десетилетия за правата на хората с ХИВ. Десетки филми даже се направиха на тази тема. Значи хората с ХИВ да имат права, да ги приемат навсякъде, а хората без ваксина - КОИТО НЕ СА БОЛНИ, КОИТО ДАЖЕ НЕ СА НЕПРЕМЕННО ЗАРАЗЕНИ - ще ги стигватизираме, наказваме, задължаваме! Това е фашизъм, другари от БХК - срам е, че вие го пропагандирате!

  За свободата на словото - форумът да е без регистрация!
 20. 20 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3325 Весело

  Айдеее, напояването продължава с ълна сила.

  Само може ли да попитам ...

  При задължително ваксиниране Декларацията за информирано съгласие отпада или не?

 21. 21 Профил на gun
  gun
  Рейтинг: 494 Неутрално

  До коментар [#13] от "radelmarfx":Рядко срещано нравствено нечистоплътен е този Красимир Кънев.
  —цитат от коментар 18 на bxz321071184


  Не знам колко е чистоплътен, но не бих го наел НИКОГА да защитава гражданските ми права. Позор, Кънев, позор!

  За свободата на словото - форумът да е без регистрация!
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на Darkman
  Darkman
  Рейтинг: 1355 Неутрално

  В Афганистан ще не иде БХК да ваксинира задължително? И там има Ковид и там има пандемия.

  Фобиите и филиите са признак на ниско самочувствие и слугинаж
 24. 24 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Каквото и да каже БХК му прави анти-реклама. В случая, каквото и да говори лицето Кънев, налива вода в мелницата на антиваксърите. Но в "напредналите" държави емнаха вече и децата, след 5-10 години ще четем какви са последиците.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 25. 25 Профил на NamelessOne
  NamelessOne
  Рейтинг: 41 Неутрално

  [quote#11:"bxz321071184"]При положение, че има ново изследване правено точно над деца което показва прием на CO2 ДВАНАДЕСЕТ пъти над нормата при маскирани./quote]
  Я го дай това изследване да го видим! Или чу за него в кварталната бакалия?

 26. 26 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  Този похват е за последен път в Европа е използван е нацистка Германия. Един от основните доводи за създаването на гетата и концлагерите за евреи е, че те разнасят зарази. И тогава "учени" са излагали същите теории. Научни доказателства за евреите тогава не е имало. И в момента също няма, че "неваксинираните" са по-опасни от ваксинираните с/у Ковид. Знаем как е завършила историята преди, по същият начин ще завърши и сега - с трибунал и тежки присъди.
  —цитат от коментар 10 на probba  До коментар [#10] от "probba":

  "Довода" за заразените евреи си го измислихте.. Ей,не се уморихте. Като лъжете,поне вкарвайте някаква логика. Ако бяхте казал,че циганите са вкарвани в нацистките концлагери защото са мръсни и разпространяват зарази,някой можеше и да повярва. Но това не ви устройва,защото циганите наистина са с ниска или направо липсваща хигиена.

 27. 27 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Между другото, от (анти-)БХК уточниха ли точно защо преди ваксинирането трябва да се подписват едни декларацийки за съгласие? И при коя от другите ваксини се иска такова нещо (никоя). И колкото и да се пъне лицето Кънев, статуса на ковид ваксините още е на ниво предварително разрешение за употреба.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 28. 28 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 1953 Неутрално

  Както и за всичко други “задължителното” изглежда на пръв поглед по-лесно от осъзнатото.
  Къде, къде по-трудно е да образоваш народеца, да разбере сам кое е добро и кое лошо.
  Кое е полезно, кое е врели-некипели.
  Напомняме за “окултуряването” от преди 30-40 години когато по радио/телевизия пускаха определени проценти класическа/народна/джаз/рок музика.

 29. 29 Профил на gun
  gun
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Кънев, искам писмен отговор тук, в "Дневник", на следните въпроси. И ако не отговориш, ще те считам за манипулатор и лъжец:

  1. Неваксинираните болни ли са? Правилен отговор: Не - Кънев.
  2. Неваксинираните непременно заразени/заразни ли са? Правилен отговор - Не, Кънев.
  3. Ваксинираните може ли да са заразни? Правилен отговор - Да, Кънев.
  4. Ваксинирането спира ли разпространението на заразата? Правилен отговор - Не, Кънев.

  Ако отговориш аргументирано по друг начин, ще те черпя 20 годишно уиски, за да си оправиш торбичките под очите.

  За свободата на словото - форумът да е без регистрация!
 30. 30 Профил на poitoucharante
  poitoucharante
  Рейтинг: 455 Любопитно

  Да попитам негова милост, който тук по изключение казва смислени неша - само дето е трудно да се изчоплят изпод пластовете кухо безсмислено псевдо-юридическо нищонеказване - та, драги ми господине, основния процент неваксинирани, който дърпа цялата страна надолу в разните класации - са вашите любимци, циганите. Е? Ко праим с тях, а? И не че ми пука за разните класации - слава Богу, не съм от умнокрасивитета - ама въз основа на тях налагат изисквания за пътуване, карантинират, и пр. Та кво праим с любимците?

 31. 31 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3614 Весело

  До коментар [#9] от "Ганьо фурията":

  Не пропускай и човека с деменция.

 32. 32 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 895 Неутрално

  Този комитет е тясно специализиран в правата, които защитава. Най-добре е да се прекръсти на БРК, Български Римски комитет - по-разбираемо до правата на защитаваните.

 33. 33 Профил на probba
  probba
  Рейтинг: 655 Неутрално

  До коментар [#23] от "Darkman":

  Там талибаните вече обявиха, че пандемия няма и забраниха ваксините.

 34. 34 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1242 Неутрално

  Според мен един от начините да се реши въпроса е да се въведе нещо като застраховка "здравна гражданска отговорност". Отказваш ваксина, само ако си плащаш (и то прилично) за "удоволствието" и правото да се разболееш. Така , ако те тръшне вируса, разходите по лечението (и евентуално погребението) се покриват от вноските . Няма дискриминация. Искаш "услугата" вирусен риск, плащаш си за това си "право" :)

 35. 35 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  До коментар [#11] от "bxz321071184":

  Е какво толкова - повече въглероден диоксид, по-малко кислород, по-малко развит мозък. За какво са им умни потребители?

 36. 36 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3614 Весело

  Агитацията за боцкане с препаратите наречени ваксини, върви с пълна сила. С тънкия намек ако не го направиш доброволно, ще стане доброзорлем. Чрез изолиране, гонене от работа, лишаване от социални контакти и т. н. Не е ли по - лесно да се блокира дадена област от армия и жандармерия, всички под строй на пангара и по един печат с трайна боя за първата доза на едната буза. След втората, печата се слага на другата. Така, всички ваксинирани ще си личат отдалече и няма нужда от сертификат.

 37. 37 Профил на probba
  probba
  Рейтинг: 655 Неутрално

  До коментар [#34] от "debruckere":

  Точно обратното, ваксинираш се срещу Ковид и си носиш последствията. Затова си подписал Информирано съгласие.

 38. 38 Профил на dwr30648311
  dwr30648311
  Рейтинг: 978 Неутрално

  До коментар [#4] от "pro_bono":

  Горд собственик на пълен имунизационен картон, но все още изчаквам за ковид препарата. В коя графа съм - вакса или антиваксър?

  Днес си направих тест (антигенен, Гърция) и отново е отрицателен. Това ми е петия от началото на годината, а сме в август. Не спазвам никакви мерки - изключение на науката ли съм или обикновен биотерорист?

  “Антиваксърите ше позагреят , като ги налазят Ковид вариантите.”

 39. 39 Профил на probba
  probba
  Рейтинг: 655 Неутрално

  До коментар [#26] от "deaf":

  Ето образовай се за евреите, гетата и заразите:

  https://www.theholocaustexplained.org/the-camps/ghettos-an-overview/

 40. 40 Профил на gun
  gun
  Рейтинг: 494 Неутрално

  До коментар [#34] от "debruckere":

  Първо: лечението на спешните случаи е безплатно - включително за неосигурените. А, както някой по-горе писа, най-голяма част такива са братята роми, заради които БХК не спят и имат торбички под очите. Така че не можеш да изискваш човек да си плаща, ако се разболее от Ковид. А ако се разболее от рак? Защо не искаш пушачите да си плащат? Ами ако непушач се разболее? Не може да има рестрикции. Всеки може да се разболее - и ваксиниран, и неваксиниран.

  Второ: Всеки има право на собствен избор и дори на избор на живот и на смърт. Ако някой не иска да живее или поема риска да се разболее, това си е негово право. Единствено ако с това застрашава обществото - да, тогава може да има рестрикции. Но както отбелязах в другите си постове, няма научни данни, че неваксинираните застрашават останалите.

  Всичко останало е насилие и фашизъм.

  За свободата на словото - форумът да е без регистрация!
 41. 41 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  Според мен един от начините да се реши въпроса е да се въведе нещо като застраховка "здравна гражданска отговорност". Отказваш ваксина, само ако си плащаш (и то прилично) за "удоволствието" и правото да се разболееш.
  —цитат от коментар 34 на debruckere


  В някои страни застрахователните компании по допълнителните здравни застраховки следят пиеш ли, пушиш ли, движиш ли се достатъчно, дават ти крачкомер, който ти мери и пулса и така ти определят вноските. И аз не искам да плащам за каквото и да е лечение на хора, които не водят здравословен начин на живот, но все още по Конституция е така.

 42. 42 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  До коментар [#26] от "deaf":Ето образовай се за евреите, гетата и заразите:https://www.theholocaustexplained.org/the-camps/ghettos-an-overview/
  —цитат от коментар 39 на probba  До коментар [#39] от "probba":

  Не чета свободно английски.

 43. 43 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  До коментар [#25] от "NamelessOne":

  Няма да ти го дам, малък ли си?
  Вместо да го искаш на готово с недоверие и пресмех да беше го потърсил.
  И да вземеш ти да дадеш някое изследване, мързеливец.

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  Другарят Кънев сравнява изпитани дългосрочно ваксини срещу немутиращи вируси и бактерии с неизпитани дългосрочно препарати срещу мутиращ вирус. Вече стана пределно ясно, че това не са ваксини, а препарати, които ти помагат да прекараш по-леко болестта и трябва да се приемат на всеки няколко месеца. Правната терминология, разбира се, скрива всичко това.

 46. 46 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4816 Неутрално

  До коментар [#16] от "taratanki":

  "Тук няма да се направи задължително ваксинирането. А и не трябва, след като има хора, които не желаят. Ваксини има достатъчно и всеки има глава на раменете си да реши какво да прави със собственото си здраве."

  Съгласен съм! Но само, ако учителите не се оправдават, че ги е страх да не се заразят от учениците и заради това искат дистанционно обучение! Който го е страх, да се ваксинира!

  Но никакво дистанционно обучение повече!

 47. 47 Профил на anx55520847
  anx55520847
  Рейтинг: 85 Неутрално

  Ей, на страха очите са големи! :))

 48. 48 Профил на NamelessOne
  NamelessOne
  Рейтинг: 41 Неутрално

  До коментар [#25] от "NamelessOne":Няма да ти го дам, малък ли си?Вместо да го искаш на готово с недоверие и пресмех да беше го потърсил.И да вземеш ти да дадеш някое изследване, мързеливец.
  —цитат от коментар 43 на bxz321071184


  Смешник, нямаш го, нали? :)))

 49. 49 Профил на probba
  probba
  Рейтинг: 655 Неутрално

  До коментар [#42] от "deaf":

  Има Гугъл транслейт, избираш страница или текст и превеждаш:
  "Нацистите също въвеждат гета поради техните фалшиви теории, че евреите разпространяват болести и следователно трябва да бъдат изолирани, за да защитят останалата част от населението. Това беше в съответствие с техните расистки и евгенични убеждения"

 50. 50 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  Но никакво дистанционно обучение повече!
  —цитат от коментар 46 на vassilun


  И никакви маски!

 51. 51 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  До коментар [#15] от "George Svinarov":

  "Доказано" "ефикасни"! Така се пише когато става въпрос за "препаратите" срещу ковид-19, а не както си ги написал без кавички.

  мурзилка
 52. 52 Профил на parcaleste
  parcaleste
  Рейтинг: 660 Неутрално

  А ще отпадне ли изискването да разпише папир, че ако получиш какъвто и да е страничен ефект не можеш да държиш отговорен друг, освен себе си и доколко то е част от правата, които всеки от нас има?

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3614 Неутрално

  До коментар [#38] от "dwr30648311":

  Съвсем нормален човек си. 90% минават през болестта без да я усетят. Евентуално сополи и кашлица. Останалите са с по - слаб имунитет и протичането е по - тежко. Чак до болница и реанимация. И тук вече е късмета - ези, или тура.

 55. 55 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  До коментар [#48] от "NamelessOne":

  Както имам и това пак ново изследване, че мРНК може да променя ДНК, противно на всичките кълнящи се "експерти" от последните месеци.

  Мързеливци като теб нека да питат в бакалията за линк.

 56. 56 Профил на NamelessOne
  NamelessOne
  Рейтинг: 41 Неутрално

  [quote#53:"bxz321071184"][/quote]

  Дааа, нещастен съм, че не споделяш това изследване... А сега си признай, че познах за бакалията и в момента трескаво го търсиш из нета :)))

 57. 57 Профил на Нанко Русев
  Нанко Русев
  Рейтинг: 337 Неутрално
 58. 58 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  До коментар [#42] от "deaf":Има Гугъл транслейт, избираш страница или текст и превеждаш:"Нацистите също въвеждат гета поради техните фалшиви теории, че евреите разпространяват болести и следователно трябва да бъдат изолирани, за да защитят останалата част от населението. Това беше в съответствие с техните расистки и евгенични убеждения"
  —цитат от коментар 49 на probba  До коментар [#49] от "probba":

  Това има ли го в документ,в някаква заповед на нацистите,а не в реч на нацистки лидер в кръчма в Мюнхен? Или е добавка на автора на статията.

  Но хайде да приема за миг,че е вярно. Разликата е че хитлеристите са си измислили претекст с цел да изолират и принудят евреите да емигрират или да ги унищожат,докато днес "либералите" се гаврят със свободата на ВСИЧКИ хора. Ваксинираните също са толкова насилвани от "либералите",колкото и неваксинираните. Та къде е приликата между "либералите" и нацистите? Аз не я виждам.

 59. 59 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3614 Неутрално

  До коментар [#45] от "Лео":

  Важното е, че следва правилната партийна линия. Останалото са подробности и заяждания на неверниците. Заслужил си е гранта.

 60. 60 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7201 Неутрално

  Много хора даже нямат обяснение, защо не искат да се ваксинират. Ами, защото така.

 61. 61 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3614 Любопитно

  До коментар [#49] от "probba":

  Интересно, като отворих страницата и при мен се преведе автоматично. Малко е дървено, но се разбира

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 63. 63 Профил на Ipolit
  Ipolit
  Рейтинг: 257 Неутрално

  Звучи доста смислено. Единственият проблем е, че няма ваксина. Аз си праснах 2, ама до трета няма да стигна. Не може най-долни лъжци като СЗО, ЕАЛ и всякакви други трибуквени престъпници всеки ден да сипват противоречива информация и ние да им пляскаме, че се грижат за нас. Ако е за пари, да направят един фонд и да ни удържат всеки месец по 100 лв, ама едва ли е само за пари, по-скоро ни гладят мозъците.

 64. 64 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  [quote#53:"bxz321071184"]
  —цитат от коментар 56 на NamelessOne
  Дааа, нещастен съм, че не споделяш това изследване... А сега си признай, че познах за бакалията и в момента трескаво го търсиш из нета :)))[/quote]

  Нищо не търся и това е сигурно 3-ия път в който съобщавам за него.
  А ти чакай на ройтерс, дневник или дойче веле да ти го кажат.

 65. 65 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  До коментар [#63] от "Ipolit":

  Чакай да кажат, че имунитета ти се е скапал и без месечен платен бустер си чао.

 66. 66 Профил на probba
  probba
  Рейтинг: 655 Неутрално

  До коментар [#58] от "deaf":

  Това е най-авторитетният сайт, посветен на документи, свързани с холокоста.

  Това е един многото научни материали, писани доста преди "пандемията. Според нацистите, евреите са разнасяли зарази и затова са създадени гетата, а след това и концлагерите:

  https://www.theholocaustexplained.org/the-camps/ghettos-an-overview/ #

  В момента историята се повтаря като фарс.

 67. 67 Профил на oziris
  oziris
  Рейтинг: 1508 Неутрално

  Значи права се нарушават, ама ако това и онова и от девет кладенеца вода. Т.нар. "ваксини" са всъщност кандидати за ваксини, които имат извънредно одобрение при условие, че няма никакъв лекарствен препарат за лечение (такъв има, справка как Индия решава проблема с делта варианта) и че има извънредна ситуация каквато да кажем че има, въпреки че смъртността не е различна от предходни години (тази информация може да се провери). Така да оставим тия упражнения от разни либерали, дето мечтаят как със силната ръка ала Сталин да обхванат и затворят устите на всички инаквомислещи и ковид-еретици.

 68. 68 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1390 Неутрално

  До коментар [#16] от "taratanki":

  "Тревожното е друго - пълната пасивност на държавата в ограмотяването на обикновените хорица."

  Айде ограти ме за факта, посочен в коментар 15.
  Аз не съм нито неграмотен, нито антиваксър. Просто фактите не говорят в полза на ваксините:
  1. Недоизследваност. Всички научни трудове допреди 1-2 години посочваха време за производство и тестване на ваксина от 5 до 10 години. Сега изведнъж можело по бързо. Може, за сметка на качеството на изследванията.
  2. Полезност. Фактите показват че не вършат работа. И това не е защото ваксините са лоши. Просто вируса е бързо мутиращ и възможността за създаване на трайно ефективна ваксина просто я няма. Проблема е много подобен на ежегодните противогрипни ваксини. Всяка година има ефикасна защита...... за миналогодишния щам. Еми нямам нужда от това. Затова преди 20 г спрях да си поставям противогрипни ваксини.
  3.Натиска който се оказва както от платени промоутъри, така и от откровени олигофрени в стил Грета Тунберг не говори в полза на ваксините. Защо няма масов отказ от ваксина срещу едра шарка например? Изобщо кресливото настояване и ползването на неуместни епитети като антуваксър например говори за нивото на хората защитаващи съответната кауза.

 69. 69 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1390 Неутрално

  До коментар [#68] от "George Svinarov":

  "ограти"

  Ограмоти

 70. 70 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4816 Весело

  До коментар [#55] от "bxz321071184":

  "мРНК може да променя ДНК"

  Това ми бе достатъчно! :-)

 71. 71 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  До коментар [#58] от "deaf":Това е най-авторитетният сайт, посветен на документи, свързани с холокоста.Това е един многото научни материали, писани доста преди "пандемията. Според нацистите, евреите са разнасяли зарази и затова са създадени гетата, а след това и концлагерите:https://www.theholocaustexplained.org/the-camps/ghettos-an-overview/ #В момента историята се повтаря като фарс.
  —цитат от коментар 66 на probba  До коментар [#66] от "probba":

  Да,историята се повтаря,но не тази с изсмуканата от пръстите прилика с Холокоста,а с измислената "пандемия" от ИСПАНСКИЯТ ГРИП къде? В САЩ! И от кого е наложена тази анти-човешка "пандемия"? От демократа Рузвелт. После психопатът Рузвелт налага и "сух режим"! Забранява дори пиенето на...бира. Америкнското общество се разпада. Мафията вилнее,(Ал Капоне). Всичко това довежда до Голямата депресия. Тя озлобява докрай американците и Рузвелт вече може заедно със Сталин да запалят Втората световна война.

 72. 72 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  До коментар [#55] от "bxz321071184":"мРНК може да променя ДНК"Това ми бе достатъчно! :-)
  —цитат от коментар 70 на vassilun


  О молекулярния биолог, няма стига, целия.

  Има решение на американски съд, че модифицирано ДНК на човек може да се патентова.
  Искаш ли пдф линк към решението на съда. Няма линк за теб.

  Така че ти специално си собственост на ModeRNA.

 73. 73 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2594 Неутрално

  Аз лично имах респект към тази организация известна като Хелзинкски комитет в България.
  Считам я за полезна за обществото ни.
  До днес.
  Толкова ветиевато йезуитско оправдание за крещящо напушение на права и точно от тези хора

 74. 74 Профил на alongway
  alongway
  Рейтинг: 14 Неутрално

  до коментар 63 от Ipolit
  "Ако е за пари, да направят един фонд и да ни удържат всеки месец по 100 лв, ама едва ли е само за пари, по-скоро ни гладят мозъците."

  За пари е. Колкото по-силна е съпротивата против ваксините, толкова по-големи ще са глобите. И това вече са пари за НИЩО.

 75. 75 Профил на mso011053684
  mso011053684
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  Прочетох текстта до момента , в който започна частта с ваксините срещу Ковид.

  Уважаеми, към настоящият момент НЕ съществува нито една ВАКСИНА срещу Ковид. Фактологически и ЮРИДИЧЕСКИ една субстанция се превръща във ваксина СЛЕД като премине всички предвидени за това процедури и получи окончателно одобрение от съответните органи.

  Към момента нито една от субстанциите които се използват не е преминала всички етапи и няма такава, която да е получила наименованието ваксина.

  Странно е как хира с претенция за анализ с правна насоченост са пропуснали горното...

 76. 76 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 976 Неутрално

  Ако приемем, че ваксините са добре тествани и представят надежна защита значи трябва да премахнем декларациите за информирано съгласие и да можем да съдим компаниите за страничните ефекти. Това обаче ще вдигне цените на ваксините, а правителствата не им харесва така.

 77. 77 Профил на kiz301070297
  kiz301070297
  Рейтинг: 70 Неутрално

  ПХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ

  Краско Кънефф. От кога започна да носи кафяви униформи? И какво правим ако кафявите му подопечни възроптаят?

  Иначе брътвежите дори няма какво да ги коментирам оказа се че и ЕСПЧ разбира повече от експериментални генни терапии маскирани като ваксини отколкото човека, който ги е изобретил, и който е на мнение, че вървим по много тънък лед заигравайки се с нещо неизпитано заради някакъв смешен сопол, който минава при 90% от хората след два три дни.

  Краско радиоточката ...

 78. 78 Профил на kiz301070297
  kiz301070297
  Рейтинг: 70 Неутрално

  Ако приемем, че ваксините са добре тествани и представят надежна защита значи трябва да премахнем декларациите за информирано съгласие и да можем да съдим компаниите за страничните ефекти. Това обаче ще вдигне цените на ваксините, а правителствата не им харесва така.
  —цитат от коментар 76 на Batezuzi


  Ама моля ви се:

  Производители не искат да носят отговорност
  Държавата не носи отговорност
  Лекарите не са отговорни.

  Но да не се набодеш с експериментални помии според ЕСПЧ, медиите (и Краско) е пълна БЕЗОТГОВОРНОСТ!

  ХАХАХХАХА.

 79. 79 Профил на Иван
  Иван
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  Пак тъпизми , лекарите са завършили за журналисти и не могат да преценят дали да се ваксинират или не, та задължително ще ги бодът!

  Не съм нито американофил, нито русофил- те са родоотстъпници и подлоги на чужди държави.Аз съм българофил!
 80. 80 Профил на mso011053684
  mso011053684
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  До коментар [#54] от "Vlado Nikolov":

  До коментар [#54] от "Vlado Nikolov":

  До коментар [#54] от "Vlado Nikolov":

  Въобще не става дума за късмет. Или си полагал грижи за себе си и тялотото ти е здраво и борбено или не си го правил и тялотот ти е слабо и податливо на инфекции.

  Късмета няма нищо общо, чиста наука , здрав разум и ежедневни усилия.

 81. 81 Профил на koz
  koz
  Рейтинг: 664 Неутрално

  Производители не носят отговорност, Държавата не носи отговорност, Лекарите не са отговорни.
  —цитат от коментар 78 на kiz301070297

  Посочи един лекарствен прапарат, за който производител, държавата и лекари носят отговорност.

 82. 82 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  До коментар [#73] от "k_":

  Аз пък нямам особено добро мнение за БХК, но в случая е още по-зле. Ако си чел статията, те оправдават задължителното въкциниране против ковид-19 с ония препарати, които уж били ваксини, стига да имало съответно законодателство. А то не е като да не може да се намери измежду многото закони, с многото точки, алинеи и заврънкулки, подходящи текстове да решите задължат с какво ли не.

  мурзилка
 83. 83 Профил на kiz301070297
  kiz301070297
  Рейтинг: 70 Неутрално

  Посочи един лекарствен прапарат, за който производител, държавата и лекари носят отговорност.
  —цитат от коментар 81 на koz


  Няма, точно за това НЕ са и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ*.

  Всеки САМ си преценя.

  * каквото и да значи "задължителен"...

 84. 84 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  Посочи един лекарствен прапарат, за който производител, държавата и лекари носят отговорност.
  —цитат от коментар 81 на koz


  Посочи един лекарствен препарат за който се подписваш, че ги освобождаваш от отговорност и не можеш да ги съдиш. И освен това те тормозят да си го нашиваш на всеки няколко месеца.

 85. 85 Профил на kiz301070297
  kiz301070297
  Рейтинг: 70 Неутрално

  До коментар [#81] от "koz":

  Още нещо ако ваксините бяха толкова, ДОРБРИ и НЕОБХОДИМИ.

  Хората щяха сами да драпат за тях. Щяха да си плащат, щеше са има опашки и бой за последните останали две дози... нямаше да има нужда от постоянен психологически тормоз , маркетинг и принуда.

  Усещаш ли за какво става дума?

  Просто като тема за размисъл....

 86. 86 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  До коментар [#81] от "koz":

  Най-малкото лекарят който предписва медикамента и се е подписал на рецептата и е сложен и печат, отговаря дали е правилно преписан и дозиран медикамента, защото ако се получат нежелани ефекти, може да бъде съден по общия ред за отровителство. Затова си пазете рецептите с почерка и подписа на дофторите.

  мурзилка
 87. 87 Профил на az_medikyt
  az_medikyt
  Рейтинг: 246 Неутрално

  За правото да се заразиш и да сееш зараза. Човешко право.

 88. 88 Профил на koz
  koz
  Рейтинг: 664 Неутрално

  Посочи един лекарствен препарат за който се подписваш, че ги освобождаваш от отговорност и не можеш да ги съдиш.
  —цитат от коментар 84 на bxz321071184

  В декларацията никъде не пише за освобождаване от отговорност нито за това дали можеш да ги съдиш.

  https://coronavirus.bg/bg/744

 89. 89 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2594 Неутрално

  До коментар [#82] от "Маршалов":

  Да, четох статията.
  Красимир Кънев просто лъже.
  Нито един регулатор не е обявил препаратите за ваксинш
  Няма никакво значение как ги наричат по медии и рекламни агенции.
  Или пък Ройтерс, където баш шефа им е в борда на Пфайзер.
  И толкова нагла лъжа, наистина нямам представа защо го прави този човечец.

 90. 90 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2594 Неутрално

  До коментар [#88] от "koz":

  Пише, че съм запознат с усложненията, но това не е вярно, защото те постоянно се появяват нови.
  Дори и бай Тедрос, шефа на СЗО няма да подпише подобна хартия, защото никой в момента в света не знае какви усложнения могат да се появят.

 91. 91 Профил на bxz321071184
  bxz321071184
  Рейтинг: 72 Неутрално

  [quote#88:"koz"][/quote]

  В договора на ф с правителствата пише, че даже от съдебни и адвокатски такси са освободени.

 92. 92 Профил на koz
  koz
  Рейтинг: 664 Неутрално

  В договора на ф с правителствата пише, че даже от съдебни и адвокатски такси са освободени.
  —цитат от коментар 91 на bxz321071184

  Ти беше там като го подписваха, дай една снимка да го видим и ние.

 93. 93 Профил на koz
  koz
  Рейтинг: 664 Неутрално

  Нито един регулатор не е обявил препаратите за ваксинш
  —цитат от коментар 89 на k_

  Лъжеш. Шведската агенция по лекарства Läkemedelsverke ги обяви за ваксини

  The vaccines are approved.
  ..............
  The vaccinations now being carried out in Sweden are therefore not a clinical trial.

  Ваксините са одобрени.
  ..............
  Следователно ваксинациите, които сега се извършват в Швеция, не са клинично изпитване.

  Целият текст - тук:

  https://www.lakemedelsverket.se/en/coronavirus/covid-19-vaccine/this-is-what-applies-to-corona-vaccine

 94. 94 Профил на nxl27679751
  nxl27679751
  Рейтинг: 792 Разстроено

  Често преиграваме с правата на човека като оправдаваме онези, които нямат здравословни проблеми, но отказват да се ваксинират. По този начин незаслужено застрашени стават онези, при които ще се появат здравни проблеми след ваксинация. Ще ги опазим с масовата ваксинация.

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 96. 96 Профил на koz
  koz
  Рейтинг: 664 Неутрално

  Няма, точно за това НЕ са и ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
  —цитат от коментар 83 на kiz301070297


  Има и задължителни. За тях производител, държавата и лекари носят ли отговорност?

  Задължителни ваксини в България срещу:

  туберкулоза, хепатит Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б инфекции и пневмококови инфекции, морбили, рубеола и паротит.

  https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/imunizacii/

 97. 97 Профил на gigabyte
  gigabyte
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Този похват е за последен път в Европа е използван е нацистка Германия. Един от основните доводи за създаването на гетата и концлагерите за евреи е, че те разнасят зарази. И тогава "учени" са излагали същите теории. Научни доказателства за евреите тогава не е имало. И в момента също няма, че "неваксинираните" са по-опасни от ваксинираните с/у Ковид. Знаем как е завършила историята преди, по същият начин ще завърши и сега - с трибунал и тежки присъди.
  —цитат от коментар 10 на probba


  Според д-р Гьобелс, министър на пропагандата на Третия райх, една лъжа, повторена сто пъти, става истина. И тук така, първо щяха да прегръщат родителите и внуците си, после се оказа, че "нещата" не предпазват от заразяване, а пазели от "тежко протичане на заболяването". Сега докараха системните лъжци, дано с адвокатски приказки уплашат когото могат. - Малка подробност - лъжата си остава лъжа, колкото и да сменяш опорките. Мутациите лесно могат за излязат от контрола на "науката", и тогава "златният милиард" може да се окаже "златен милион". Точно инжектирането с недостатъчно изучени препарати притиска вируса към промени/мутации.

  master
 98. 98 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  До коментар [#93] от "koz":

  Това е едностранен акт. Нито е на ниво ЕС, още по-малко да диктува нещо на България, или на която и да е друга държава.

  мурзилка
 99. 99 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 724 Неутрално

  До коментар [#3] от "dwr30648311":

  "...3) Всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа..."

  Добре цитирано.
  Като лице, на което работодателят е възложил управлението на производствена единица /прокурист/ съм задължен / не само по българските закони/ да изисквам минимално отсъствие по болест на заетите по трудов договор. Ако има лица със забележими отклонения и техните отсъствия са по причина на непроведени превантивни действия, съм в правото си да прекратя трудовия им договор при минимални загуби за работодателя.
  При по-сериозни случаи, какъвто имаме сега с китайския вирус, съм в правото си да прилагам дисциплинарни мерки с цел спазване противо епидемичните правила.
  Просто е, нали. С други думи - споменатите лица са свободни да изберат друго място за работа, съответващо на разбиранията им.
  Само трябва всеки да си е на мястото и да си върши работата.

 100. 100 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2550 Неутрално

  Ако има лица със забележими отклонения и техните отсъствия са по причина на непроведени превантивни действия, съм в правото си да прекратя трудовия им договор при минимални загуби за работодателя. При по-сериозни случаи, какъвто имаме сега с китайския вирус, съм в правото си да прилагам дисциплинарни мерки с цел спазване противо епидемичните правила.Просто е, нали. С други думи - споменатите лица са свободни да изберат друго място за работа, съответващо на разбиранията им.Само трябва всеки да си е на мястото и да си върши работата.
  —цитат от коментар 99 на ivangabrovo


  Би бил в правото си, ако си ги уведомил за изискванията си, ПРЕДИ да са постъпили на работа.
  След като в подписаният трудов договор нама такива изисквания - нямаш право да го добавяш допълнително.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK