Фискална мъдрост: какво може да направи този парламент

Политическите вопли за обедняване, спад на производството и "дълбока криза" са безпочвени. Отвъд тази област остава единственият належащ проблем - този с върховенството на закона и безконтролността на главния прокурор.

© Юлия Лазарова

Политическите вопли за обедняване, спад на производството и "дълбока криза" са безпочвени. Отвъд тази област остава единственият належащ проблем - този с върховенството на закона и безконтролността на главния прокурор.Анализът е препубликуван от "Свободна Европа".


"Правителството не следва да има разходи, които не са покрити с приходи от данъци, да заробва бъдещи поколения, финансирайки чрез дефицити публични разходи, предназначени да осигурят временни и краткосрочни ползи".


Джеймс М. Бюканън и Ричард Е. Уогнър ("Демокрация в дефицит", 1977).
Казаното е нормативно определение за онова, което икономистите наричат "фискална мъдрост". Демократичният дефицит е невъзможност правителството на САЩ да въведе здравословно управление на публичните финанси.


Настоящият парламент на България можеше донякъде да възстанови разумното управление на публичните финанси. Какво се случи, какви са прецедентите и какво точно може да направи Народното събрание:


Компромисът с фискалния разум


През март миналата година Съветът на ЕС суспендира изискванията на Пакта за стабилност и растеж (ПСР), прилагайки т.нар. "обща клауза за дерогация" като отговор на "огромно икономическо сътресение", предизвикано от пандемията. Предполагаше се, че дерогирането ще е в сила около година и половина. Сега като че ли срок вече няма. На 15 март тази година премиерите от Еврозоната заявиха, "че докато здравната криза приключи и възстановяването не напредва стабилно, ние ще продължим да защитаваме нашата икономика чрез прилагане на необходимото ниво на фискална подкрепа."


Бюджетната поддръжка през 2020 г. довежда до 13 пъти по-висок среден агрегиран дефицит в ЕС от 2019 година, тази година - 14 пъти по-висок (до 8% от БВП за Еврозоната), за 2022 година предвиждането на Съвета и Комисията е за дефицит, който е 7 пъти по-висок от 2019 година. За трите години бюджетните приходи на страните членки намаляват с над 10% на година. Оптимистичните предвиждания за равнището на държавен дълг в Еврозоната на Европейския фискален съвет е за 110%, песимистичните - за 120% от БВП през 2022-2023 година.


Песимизмът на Бюканън и Уогнър от 1977 година за САЩ днес е валиден и за Европа и за перспективните пред икономиката на света.


Беглият преглед на академичните и не съвсем академични публикации за съдбата на Пакта от началото на 2021 г. оставя впечатлението, че икономистите, които настояват той да бъде премахнат или "смекчен", са десет пъти повече от онези, които искат възстановяване на фискалния разум.


По някакво съвпадение в деня, в който в ЕС започна обсъждането на дерогацията на Пакта, правителството в България обяви около 4.5 милиарда лева мероприятия за "подкрепа на икономиката". Това обещание бе изпълнено наполовина.


Кратка предистория на публичните финанси в България


Опитите за здравословни публични финанси у нас започват от март 1991 г. и за кратко тогава са успешни. В действителност фискалната мъдрост управлява правителствените приходи и разходи от юни 1997 година, вследствие на промените в закона за устройство на държавния бюджет. Тези промени бяха разработени и въведени от правителството на ОДС, при личното участие на Иван Костов.


Законът за публичните финанси (ЗПФ) отмени този закон в началото на 2013 г. Както писах тук на 26 октомври миналата есен, след 1997 г. само "три години са с дефицит над 2% от БВП (2009-2010 г. - глобална рецесия и 2014 г. с -5.5%, заради изплащането на гарантираните спестявания в КТБ). От другите само една година е с дефицит 2% от БВП (2011), пет са с дефицит по-малък от 1.5%".


Бюджетното салдо (тоест разликата между приходната и разходната част на държавния бюджет) е де факто положително дори в такива трудни години като 1997-1999 и позволява финансирането с контролирани дефицити на училищна, болнична и друга инфраструктура с преразпределение на излишъци в края на бюджетната година.


Основно достойнство на ЗПФ е, че запазва принципите на здравословните публични финанси, въвежда (чл. 24) определение на "извънредни обстоятелства", постановява, че "годишният ръст на разходите не следва да надхвърля референтния растеж на потенциалния БВП (чл. 26, ал. 1), въвежда средносрочен диапазон на движение на дефицита от 0.5 до 1% от БВП, ако консолидирания правителствен дълг е под 40% от БВП и няма риск за обслужването му, и уточнява (технически и редакционно) около 100 други акта, управляващи дейността на разпоредителите с бюджетни средства.


Към края на 2020 година в ЗПФ е изменен и допълнен по повод дерогацията на Пакта. С необходимите пояснения, две промени ми се струват особено важни.

 • С нова редакция на чл. 27, ал. 4 бе въведено правилото годишният (консолидиран, т.е. по всички сметки) "бюджетен дефицит на касова основа (тоест постъпленията от данъци, мита и осигурителни вноски - К.С.) не може да надвишава 3% от БВП". Дотогава правилото е този дефицит да не е повече от 2%. Смята се, че отчетността е по-точна при прогноза на дефицита на начислена основа, при която към приходи за даден период се прибавят и вземанията, а към разходите се добавят задълженията на дадена страна като процент от БВП. При процедурите за прекомерен дефицит, според чл. 126 от Договора за функциониране на ЕС, се използва именно този критерий, защото в него има съвпадение на движението приходите и разходите на бюджета с времето на поетите от правителството ангажименти. През 2009 година между България и ЕС имаше разминаване в начина на изчисления на бюджетния дефицит. Преглед на тогавашния опит и възможностите за подобряване на фискалните правила бе направен през 2012 година от Калоян Стайков и Десислава Николова.
 • В чл. 28 бе запазено правилото за правителствени разходи от не повече от 40% от БВП, но от тях са извадени разходите, извършвани от сметки за средства от ЕС, други международни програми и договори и свързаното с тях национално съфинансиране. Според мен по този начин правителството, което и да е то, получи възможност да заобикаля правилото 3% от БВП.

Състоянието на бюджета и плана за актуализация


Перспективата за актуализация на бюджета е отговор на завареното положение от 2020 и първите месеци на 2021 г. През 2020-та разходите бяха направени чрез заобикаляне на изискването на чл. 19 от ЗПФ, че изменения в нормативни актове, предвиждащи изменение в приходите и разходите(и съответните ангажименти на правителството), "не трябва да се предвижда да влизат в сила по-рано от изменението им или от влизането им в сила за следващата бюджетна година". Това бе постигнато с две актуализации. Освен това предвижданията за приходите за 2021 г. се оказаха песимистични.


Според отчета на министерството на финансите за изпълнението на бюджета за първите шест месеца, увеличението на данъчните приходи спрямо същия период на миналата година е с 12.8%. То е по всички пера на приходи, но най-значителен е ръстът при корпоративните данъци, данък доход на физическите лица, данъците за НОИ и НЗОК и имуществените данъци. Към края на юни фискалният резерв е 9.3 милиада лева, почти 7.8% от БВП.


Според актуалните оценки на ЕС, бюджетният дефицит у нас за тази година ще е 3.2% от БВП. Само Люксембург (-0.3%) и Дания (-2.1%) са с по-нисък дефицит. Средният очакван бюджетен дефицит за годината на всички страни членки от 7.5% от БВП (за еврозовната - 8%) е почти два и половина пъти по-висок от този за България.


В тази ситуация правителството смята, че ресурсът е наличен и е нужна актуализация на бюджета, като според съответния проектозакон е в размер на 1.216 милиарда лева или 1% от БВП.


Единственото подробно и заслужаващо внимание становище по това намерение и съответния проектозакон е това на Фискалния съвет.


Съветът смята, че "изпълнението на бюджета към настоящия момент не обуславя необходимост от актуализация", че предложените разходи могат да бъдат осъществени в рамките настоящия бюджет. Аргументите в подкрепа на това становище са в резюме следните.

 • Липса на време за обсъждане дори от самия Съвет, но и и от обществото;
 • Неосъществена (в разрез с изискванията на ЗПФ) актуализация на прогнозния БВП за 2022 година и бюджетни параметри в средносрочен времеви хоризонт и предчувствие за ръст на БВП, но очакван риск за бюджетните разходи;
 • В тази връзка възниква риск от увеличаване на разходите в бюджета за 2022 г. и неясно (да добавя от мое име) разписание за съставянето и приемането на бюджета за следващата година;
 • Ролята и размера на влиянието на трансферите от ЕС върху икономиката не са анализирани и оценени, но могат да носят и рискове предвид на държавния сектор в икономиката.

Препоръката на Фискалния съвет към служебното правителство е да предложи "стратегия със стъпки за доближаване на бюджетните параметри към спазването на фискалните правила". Според Съвета основната цел на предпазната клауза е преодоляване на пандемията. Затова "дерогацията на фискалните правила не следва да се използва като повод за разхлабване на фискалната дисциплина и провеждане на други национални политики извън необходимите за преодоляване на пандемията".


Какво може да направи сегашния парламент


Всъщност основният въпрос е дали парламентът е в състояние да изпълни тази препоръка.


Абстрактно погледнато - да.


В становището на Съвета и в проектозакона за актуализация на бюджета няма идеология. Повечето предвидени разходи са смислени. Остава само да се актуализира макрорамката за следващите години и да намерят отговор другите препоръки на Съвета. Включително да се разработи диференциран подход към различните стопански отрасли и безрисково и стабилно актуализиране на пенсиите.


За изминалите след публикацията на Становището три седмици министрите на финансите, икономиката и социалната политика вероятно са подготвили своите отговори и са доразработили част от мотивите си. Последните данни на НСИ показват, че икономиката практически се е възстановила от спада през 2020 година.


На това отгоре в близката история има прецедент на споразумение в много разноречив парламент в несравнимо по-драстична стопанска и фискална криза. Това "Споразумението между политическите сили във ВНС" от 4 януари 1991 година. То бе изготвено по-рано, преди тогавашната нова година, като основа на работата на правителството на Димитър Попов. В него има раздели за отговорността на БСП, имуществата, политически свързаните фирми, архивите, т.нар. "политика по националния въпрос" и други. Под споразумението стоят подписите на водачите на парламентарните фракции и на Светослав Ставрев, като представител на КНСБ.


Конкретно погледнато - не.


През 2021 г. няма усещане за действителна неотложност на решения по стопански и фискални въпроси. Фискалният резерв е в относително добро здраве, икономиката се възстановява по естествен път без План за възстановяване и устойчивост, независимо от изборите и политическата суматоха.


Политическите вопли за обедняване, спад на производството и "дълбока криза" са безпочвени. Само инфлацията е проблем, но той следва да бъде отнесен към макроикономиката, а решенията - за след следващите избори. Служебното правителство, както и много други преди това, внесе ред и прозрачност в държавните разходи.


Отвъд тази област остава единственият належащ проблем - този с върховенството на закона и безконтролността на главния прокурор. За решението му няма нито мнозинство, нито време.


Споразумението от 1991 година имаше домакин - президентът Желю Желев, а партиите имаха готовност да го подпишат. Сега президентът е приемлив само за част от партиите, но той не може да бъде домакин на каквото и да е извън непосредствените му задължения по конституция.


В предишния парламент нито една от по-значимите фракции нямаше желание да състави правителство или да преговаря с най-голямата фракция за това. В този най-голямата фракция няма нито едното, нито другото желание. Преговори са възможни между по-малките партии.


В областта на икономиката и фиска няма общ знаменател на вижданията. БСП е за отмяна дори на променените в края на 2020 г. фискални правила. Такава теза изказа и тяхната група в Европейския парламент, която заяви, че е за "смекчаване" на Пакта за стабилност и растеж. ИТН може би ще иска същото.


Няма и време. С различни процедури президентът и партиите могат да удържат живота на събранието до три седмици. Може и да "спрат часовника", какъвто прецедент също има. Но за такъв ход също е нужно единомислие, а никой не знае дали това ще се хареса на избирателите.


Ще се наложи най-после да бъдат съставени комисии, трябва да работят денонощно. За този срок връх на успеха би било усилието да се изиска от правителството актуализиране на макрорамката и само част от разходите да бъдат актуализирани. Например тези за изборите, за зравеопазване, някои други административно системи и помощи, общо 500-600 милиона лева.


В очакване на изборите народните представители може да опитат актуализация на пенсиите, подкупвайки най-голямата група избиратели. Този ход не би бил разумен от фискално гледище, без ясна картина за поведението на икономиката. В момента годишният разход би бил поне 1.6 милиарда лева, вариантът на вицепремиера Гълъб Донев изглежда най-евтиният и справедлив, а и действителното осъвременяване може да бъде прехвърлено за след изборите към началото или средата на 2022 година. Ако започне обсъждане по темата, ще започне и наддаване.


Една възможност е "развръзването" на резерва. Правилата за това не са добре разписани. Но е правено и преди. Вземанията от средства на ЕС са почти толкова, колкото актуализацията обещава за бизнеса. Работодателите смятат, че без тях положението катастрофално.


Остава и опцията за емисия на дълг. Това би било "финансиране чрез дефицити на публични разходи, предназначени да осигурят временни и краткосрочни ползи."


В това време е вероятно служебното правителство да депозира в Комисията за сведение "Плана за възстановяване и устойчивост". Предвид опита от последните осем месеца може да се предполага, че икономиката се справя и без редовен парламент. Поне няма възможност някой да влоши положението.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1496 Неутрално

  Работата с пенсиите е много щекотлива и въобще не е сега времето, преди зимата и очаквани нови вълни на короната. Отделно, пак се прави по грешен начин и наказва съвестно плащалите. Дава се приоритет на годините трудов стаж, а не на реално внесените осигурителни вноски. А един човек, осигуряван дори само 20 години на тавана, ще е внесъл пъти повече пари от осигуряван 40 години на минимума. А ни предлагат втория да вземе двойно по-голямо увеличение, поредната кражба от съвестните.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 2. 2 Профил на SS
  SS
  Рейтинг: 3025 Весело

  Акъл не ща, пари ми дай ...

 3. 3 Профил на Боян Баянов
  Боян Баянов
  Рейтинг: 1872 Неутрално

  Лъчо Мозъка вече направи 1,6 млн. долара.
  А пък ГЕРБ и ИТН официално направиха един отбор, като се обявиха за опозиция с враг №1, който беше посочен от г-н Слави Трифонов като „т. нар. „партии на протеста”.

 4. 4 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 130 Неутрално

  Поредната глупост на Института за Планова икномика

  Цитат
  --------------------------
  Политическите вопли за обедняване, спад на производството и "дълбока криза" са безпочвени. Само инфлацията е проблем, но той следва да бъде отнесен към макроикономиката, а решенията - за след следващите избори. Служебното правителство, както и много други преди това, внесе ред и прозрачност в държавните разходи.
  -------------------------

  Ама вие сериозно ли се наричате икономист господине?

  Инфлацията е резултат от безумното печатане на пари както от Федералния Резерв, така и от ЕЦБ. БНБ не е изключение по въпроса. Макроикономически фактори дрън дрън. Дори вашия кумир Кейнс е казал че когато държавния дълг нарастне над 40% от БВП печатането на пари трябва да спре. И забележете държавния дълг не включва дългове по кредитни карти, студенски заеми, ипотечни кредити и другата задлъжнялост на населението.

  Кажете ми господине коя държава в ЕССР и света като цяло може да се похвали с 40% дълг от БВП? И даже да се похвали с подобен, когато погледнете фирмените задължения ви става лошо или пък задлъжнялоста на населението.

  Вземете една Холандия където задлъжнялоста на правителството е 54% от БВП, но задлъжнялроста на потребителя е 230% а на компаниите 215% от БВП.

  За да се оправят публичните финанси, лева трябва да се отвърже от заминаващото в канала евро и да се върже за цената на златото, така ще имаме силна валута както е било при Цар Симеон III. Проблема е, че това стане ли държавната мафия няма как да увеличава данъци постоянно и да граби трудещите се. Тогава държавната мафия няма как да краде с инфлация и няма как да печата хартийки от въздуха.

  Но това Института за Планова Икономика няма как да ви го каже.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 5. 5 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2712 Неутрално

  Ода за служебното правителство?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 6. 6 Профил на dokoro
  dokoro
  Рейтинг: 731 Неутрално

  До коментар [#4] от "radelmarfx":

  Цар Борис III

 7. 7 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 130 Неутрално

  До коментар [#4] от "radelmarfx":Цар Борис III
  —цитат от коментар 6 на dokoro


  Благодаря!

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 8. 8 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2793 Неутрално

  До коментар [#4] от "radelmarfx":

  Инфлацията в САЩ е 6%. Ти на това инфлация ли му казваш?

  Това за "безумното" печатене на пари от ФЕД е пропаганден мит най-вече на русофилите и комунистите.

  Най-големият провал на Чърчил,(не че той има големи победи),е когато като министър на финансите връзва паунда със златото. В резултат в Бритаиня избухва Голяма депресия...

 9. 9 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2120 Неутрално

  До коментар [#4] от "radelmarfx":

  Мощната българска икономика за 7 месеца е внесла с 4 милиарда лева повече пари в бюджета. Имаме рекордна реколта от зърно. Експертът ни ще надхвърли 60 милиарда лева.
  Икономиката ни в момента гарантира всеки напечатан лев.

 10. 10 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  При българските "икономисти" най характерна черта е, че все обясняват "научно", че заплати и пенсии в България не трябва да се вдигат. Затова и хората бягат от територията. При такива "икономисти"...

  Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
 11. 11 Профил на anonimnii
  anonimnii
  Рейтинг: 1732 Неутрално

  До коментар [#3] от "Боян Баянов":

  И затова от ДБ заявиха, че за третият мандат ще се говори с ИТН за съставяне на правителство?

  Мы идем широкими полями На восходе утренних лучей. Мы идем на бой с большевиками За свободу Родины своей.
 12. 12 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 130 Неутрално

  До коментар [#4] от "radelmarfx":Инфлацията в САЩ е 6%. Ти на това инфлация ли му казваш?Това за "безумното" печатене на пари от ФЕД е пропаганден мит най-вече на русофилите и комунистите. Най-големият провал на Чърчил,(не че той има големи победи),е когато като министър на финансите връзва паунда със златото. В резултат в Бритаиня избухва Голяма депресия...
  —цитат от коментар 8 на deaf


  Пич, запознай се с някои данни. Официалната инфлация в сащ е 6% като излючат храната и горивата че били много подскачали. Ти наистина ли го вярваш това?

  Потърси в интернет shadow stats който сравнява сегашното CPI как се изчислява и използва начина за изчисление от 1980 година и показва 15-22% инфлация на годишна база.

  Може също така да напишеш M2 money supply vs gdp и да видиш че дефакто обема на парична маса се увеличава в пъти над БВП.

  И като за последно само вземи и потърси в интернет repo operations and reverse repo operations. Това са парите които ФЕД налива и взема от банките за да ги поддържа ликвидни. Говорим вече за по трилион на вечер. От къде мислиш че ги вземат ФЕД тия пари като дефакто нямат бюджетен излишък?

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 13. 13 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 130 Неутрално

  До коментар [#4] от "radelmarfx":Мощната българска икономика за 7 месеца е внесла с 4 милиарда лева повече пари в бюджета. Имаме рекордна реколта от зърно. Експертът ни ще надхвърли 60 милиарда лева. Икономиката ни в момента гарантира всеки напечатан лев.
  —цитат от коментар 9 на Да вярваме на истината


  "Мощната икономика" предполагам че е пореднотия научен термин. Защо имаме бюджетен дефицит след като сме изнесли зърно за 60 милиарда.

  https://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/KeyInd2021-07_EQLH5AC_0.pdf

  Цитирам от НСИ ако може да му се вярва.
  --------------------------------------------------------
  Търговското салдо¹ за април 2021 г. е
  отрицателно в размер на 95.4 млн. евро при
  излишък от 17.7 млн. евро за април 2020 година.
  За периода януари - април 2021 г. търговското
  салдо е отрицателно в размер на 625.2 млн. евро
  (1.0% от БВП)² при дефицит от 389.4 млн. евро
  (0.6% от БВП)² за същия период на 2020 година.
  ---------------------------------------------------

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 14. 14 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1499 Неутрално

  Манипулаторите да се доуточнят взаимно: Едни викат, че ДДС се увеличило, а тука тоя ни пише, че подоходните данъци се увеличили. Нали, щото да не се пипа на булгар-бизнесмените плоските данъчета.
  Иначе т.нар. пазарен талибанизъм измежду изврат. ни икономисчета стига дотам, че вноските в НОИ и НЗОК се наричат данъци...

 15. 15 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1887 Неутрално

  ........, иЗа да се оправят публичните финанси, лева трябва да се отвърже от заминаващото в канала евро и да се върже за цената на златото, така ще имаме силна валута както е било при Цар Симеон III. Проблема е, че това стане ли държавната мафия няма как да увеличава данъци постоянно и да граби трудещите се. ....
  —цитат от коментар 4 на radelmarfx

  ..........
  За да се оправят публичните финанси лева требва да се върже за рублата, както беше при Тодор Първи Правешки.
  Това стане ли трудящите се отново ще заживеят в РСО и грижата за Човека отново ще стане първостепенна грижа на Партията!

 16. 16 Профил на choguna
  choguna
  Рейтинг: 1226 Неутрално

  До коментар [#1] от "rumen_s":

  Румене, всички ченгета са внасяли повече и затова получават тавана, а тези, които се убиха от работа взимат минимум. Пенсионирани млади и живеещи дълго.

 17. 17 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2120 Неутрално

  До коментар [#13] от "radelmarfx":

  Защото все още внасяш енерговосителите си например.
  И не сме изнесли зърно, а всякакви неща. Основно машини. А търговският баланс поне още 4 години ще ни е отрицателен. Но какво те притеснява това?!
  Платежните баланс ни е на плюс 3,6 милиарда евро.
  А България е нетен външен кредитор с около 4 милиарда евро. Ред 199 от макроикономически показатели на БНБ.

 18. 18 Профил на Р. Овч.
  Р. Овч.
  Рейтинг: 8 Неутрално
 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 20. 20 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3905 Неутрално

  До коментар [#8] от "deaf":

  Точно американски икономисти повдигнаха въпроса за високата инфлация в САЩ и опасността от нея.

 21. 21 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  Работата с пенсиите е много щекотлива и въобще не е сега времето, преди зимата и очаквани нови вълни на короната. Отделно, пак се прави по грешен начин и наказва съвестно плащалите. Дава се приоритет на годините трудов стаж, а не на реално внесените осигурителни вноски. А един човек, осигуряван дори само 20 години на тавана, ще е внесъл пъти повече пари от осигуряван 40 години на минимума. А ни предлагат втория да вземе двойно по-голямо увеличение, поредната кражба от съвестните.
  —цитат от коментар 1 на rumen_s


  Вярно.

  Вчера (май беше)- Атанас Атанасов беше в някакво студио.

  Като изключим отрицателната му харизма- той каза нещо много вярно (цитирам по памет)- това с пенсиите не е главен приоритет. Главни приоритети са сигурността, здравеопазване и икономика.

  А това с пенсиите си е 120% (не 100!) полулизъм на комунистите- и то най- вече на тези, които са на "изхвъргачката"!

  Мая лупинги прави за да остане в играта- хал- хабер си няма ни от приоритети, ни от бюджети, ни от икономика, но- "дайте да дадеТЕ"! Рева срещу популистките 50 лева "на Бойко", сега- тя искала да ги дава. Същите тези 50 популистки лева!

  Нямам думи!

  Атанасов и тях ги разцъка в предаването, ами не ми се пише... Нароили се в 100 партии и коалиции- и- "дайте да дадете"!


  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 22. 22 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 2257 Неутрално

  До коментар [#4] от "radelmarfx":

  +++++++++++++++++++++33

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 23. 23 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3905 Неутрално

  Началото на статията е много добро, но кой спазва тези постулати? ЕС? САЩ? Япония? Великобритания? Да не продължавам. Още през лятото на 2019 година имаше изказвания на специалисти за задаващи се финансова и икономическа криза. Тази от 2008-2009 беше само финансова. Сегашното безконтролно печатане на пари доведе до висока инфлация в световен мащаб. Защото при инфлацията губят и плащат бедните, а при дефлацията, губят и плащат свръхбогатите.

 24. 24 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1952 Неутрално

  До коментар [#4] от "radelmarfx":

  Объркал си, Борис III. но идеята ти не маже да се реализира слез 1972 г Бретън- Уудската конференция.

  Русия- проказата на планетата Земя. Гребете роби, фараона ще кара водни ски!
 25. 25 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1574 Неутрално

  Харватците да търсат Иванов да им даде телефона на Борисов.

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 26. 26 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1499 Неутрално

  До коментар [#21] от "Дедов'та Колюуа Унукя!":

  Ей скудоумник, пеесетте лв. на Мутрата требеше да бъдат дадени още 2010, демек преди поне 10 години. Но извратеняците не ви пука, щото ви е родила майка-идиотка. Нормално е заплата от 30 хил. и бонус 60 хил. но 350 лв. за някой работил 30-40 г. - не?

 27. 27 Профил на Галя Станчева
  Галя Станчева
  Рейтинг: 3064 Неутрално

  "През 2021 г. няма усещане за действителна неотложност на решения по стопански и фискални въпроси.

  Фискалният резерв е в относително добро здраве, икономиката се възстановява по естествен път без План за възстановяване и устойчивост, независимо от изборите и политическата суматоха.

  Политическите вопли за обедняване, спад на производството и "дълбока криза" са безпочвени."

  *****

  И лъжливи - мантрата на радев и подопечните му комунисти рухна със страшна сила. Сега авторът потвърди думите на Борисов, че пари в бюджета има, финансите са стабилни, икономиката работи, въпреки трудностите покрай Ковид.

 28. 28 Профил на sarunka
  sarunka
  Рейтинг: 790 Весело

  оставете тези глупости. дайте да направим дарителска сметка и да подкрепим г-н владислав панев. не е лесно да построиш паметник в тези времена.😁

  Политиката на Дневник за администриране на форума е най-грозното лице на цензурата. Към съфоромците с най много плюсове. Кефи ли ви , че лоената топка ви ги блъска?
 29. 29 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1442 Неутрално

  Че слава Богу и на хората, които независимо от всякакви кризи работят и съответно докарват приходи за бюджета и днешното положение да не е толкова лошо, се отбелзва не само Станчев, но и много други икономисти и финансисти. Финансовия министър също казва, че средства има и въпроса не е да се раздуе дефицита, както е възможно да стане под популисткия натиск, а де се направи преразпределение по различните направления, за да може да се предвдят евентуално повишаване на разходите в здравеоопазването под влияние на пандемията и последствията от евентуални мерки върху икономиката. То преразпределение може да има и без изменения, но после винаги ще се намери КОЙ да каже, че това е незаконно и дайте да вкараме някой в затвора.
  Станчев предлага консервативен подход - да не се пипа нищо, тъй като без парламент и проекто бюджет за 2022 г. няма как да се предвиди какъв ще бъде следващия бюджет и нещата стават много плаващи, а ако юздите на инфлацията бъдат изпуснати, от това няма да спечелят нито пенсионерите, нито работещите, а само водещите мошеници, каквито не липсват.

 30. 30 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2428 Весело

  "икономиката се справя и без редовен парламент. Поне няма възможност някой да влоши положението"

  подпис
 31. 31 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 6099 Весело

  Отвъд тази област остава единственият належащ проблем - този с върховенството на закона и безконтролността на главния прокурор.
  _________________________________________________________

  Г-н Красен Станчев явно не знае, че по Конституция има разделение на властите?

  Съдебната власт е независима, господине, а прокуратурата е част от съдебната власт!

  Но всякакви анализатори от "чужди медийни агенти" (Дойче велле, Свободна Европа) се опитват да промиват мозъци, като при това игнорират нашата Конституция!

  ДБ: Време е да спечелим България
 32. 32 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6164 Любопитно

  "Политическите вопли за обедняване, спад на производството и "дълбока криза" са безпочвени."
  ####
  Сега станаха безпочвени, а когато летяха яйцата бяха "почвени", що ли?

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 33. 33 Профил на konservator.bg
  konservator.bg
  Рейтинг: 766 Неутрално

  "Фискална мъдрост: какво може да направи този парламент" –

  НИщо освен да си посипе главата с пепел и да излезнат на северната стена на парламента и да плачат, та да не ги избием с камъчни – тази стена вече ще се казва Стената на плача на депутатите.
  За комунистите има отделна стена на плача ...в АДА!

  Ако има дискусия за нещо, за което не сте достатъчно запознати, устоявайте на желанието да се включите.
 34. 34 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  За протокола: актуализация няма да има. Няма да има и бюджет за 2022 - ерго ще карате по бюджета на Борисов и догодина и евентуално, ако съставите някакво правителство, то ще актуализира бюджета на ГЕРБ през 2022. Добрата новина е, че тогава Радев/Йотова ще са останали в миналото.

 35. 35 Профил на radelmarfx
  radelmarfx
  Рейтинг: 130 Неутрално

  [/quote]

  Глупав коментар. Бяхме вързани за рублата до 1989 година, какво ни донесе това? Сега само защото си мислиш че ЕССР печата валутата а не СССР и нещата са по добре така ли?

  Да те светна една тайна, всички правителства още от Римската империя до сега се ръководят от експерти. Виж в истоирята как свърши римската империя, третия райх, СССР и помисли дали експертите на ЕССР няма да те доведат до същото.  [quote#24:"chichka"]До коментар [#4] от "radelmarfx":Объркал си, Борис III. но идеята ти не маже да се реализира слез 1972 г Бретън- Уудската конференция.
  —цитат от коментар 15 на 4ort


  Да моя грешка, Борис Трети е. Колкото до бретън уудс съм съгласен. Ако една или друга държава въведе златен стандарт нещата ще станат страшни. Проблема е че накрая пак това ще стане. След като инфлацията изяде покупателната способност на доверието в хартията печатана от ЦБ.

  Не поддържам никоя партия или чужда държава. Държавите са подтисници на свободния човек и на капитализма. Най удачната система която позволява най много свободи е анархическия капитализъм. Повече на моя канал: https://www.youtube.com/channel/UCtu_sd6wJycUkJwU8u4dkJw?view_as=subscriber
 36. 36 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2713 Любопитно

  Румен Гечев: Министерството на финансите не дава обяснение за какво са им 1 млрд. и 272 млн. резерв

  [email protected]
 37. 37 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7001 Неутрално

  До коментар [#34] от "voodoo_child":

  "Радостната" новина, че догодина и по-другата , и следващите години,ще продължаваме да кретаме на опашката, на която от години ни постави Борисов. И всичките му престъпления и кражби, ще останат ненаказани.

 38. 38 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2713 Любопитно

  Актуализацията на бюджета се предлага на практика без никакви реформи в сферата на здравеопазването.

  [email protected]
 39. 39 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1602 Весело

  До коментар [#37] от "Роси":

  Така си е, Роси, карма!

 40. 40 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1011 Неутрално

  А защо снимката на Главния прокурор? За да разберем, че е недосегаем ли ?

 41. 41 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 1360 Неутрално

  До коментар [#36] от "karabastun":

  гумен речеф като ти каже добър ден, обърни се да видиш къде е слънцето, апа по финансови въпроси малеееееее - блестящ министър на жанвиденов, оставил страната във свиреп фалит, на режим и без храна. айде моля ти се...

  До коментар [#38] от "karabastun":

  а реформи се правят с програма, проверена на избори, и от редовно правителство. айде пак, моля ти се.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2723 Весело

  "Политическите вопли за обедняване, спад на производството и "дълбока криза" са безпочвени."

  Та като ти умре населението (16 хил. починали в повече в сравнение с 2019 г.) спира да се води бедно, излиза от потреблението и никакви кризи вече не го ловят. Е, след някоя и друга година ще има недостиг на работна ръка, но ако не става с роботизация, я колко талибани чакат (и преминават) границата с мотивация за работа "Аллах е велик!".

 45. 45 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2723 Весело

  До коментар [#1] от "rumen_s":

  "един човек, осигуряван дори само 20 години на тавана, ще е внесъл пъти повече пари от осигуряван 40 години на минимума."

  Това би било вярно, ако нямаше ръст на доходите. За 2002 г. (когато е въведен таван) максималния осигурителен доход беше 850 лв.
  https://www.noi.bg/images/bg/users/infomaterials/osiguriavane/Samoosigureni.pdf
  От 2021 г. минималният осигурителен доход е 650 лв. Така, в първо приближение (не се отчита ръста на доходите за 20 години), 20 х 850 х 12 м. дава 204000 лв. осигурителен доход срещу 40х650х12 = 312000 лв. Ако ги вкараме в едно и също време, ще имаме 20х170х12 +20х650х12=196000 (или среден осигурителен доход от 820 лв. за 40 години срещу 850 лв. за 20 години).
  Във второ приближение каква част от този доход отива за пенсия - едно е 37% (преди 2002 г.), друго е 11.7% (2011 г.) и сегашния 19.7% с постоянен ръст от 1%.
  В трето приближение, при разходно-покривния модел (НОИ), парите трябва сега (имат по-висока стойност) в сравнение с капиталовия модел (в задължителен частен универсален пенсионен фонд).Това се вижда ясно като нормирано съпоставите внесените суми към НОИ (без оня такса от 6% до моментните 4.% за управление, 1% за транзакции) и наличните по партидата Ви в УПФ средства - последните са с 7% по-малко, и то само за 20 годишен период (за 40 годишен може и да ги няма ...при фалит на фонда).
  Съществуването едновременно на два модела (за пенсионно и социално осигуряване) с коренна идеология (единият с 50% и повече процента финансиране от държавата, другия с "орязани" натрупвания), но по един и същ механизъм управлявани (процент от брутното и то само трудово възнаграждение, за което се грижи и отговаря данъчната служба) води до "неразрешимо противоречие" (ефимерната дефиниция на "революция", "преврат").
  Още следващата година (вече почна регулярното изплащане на мижавите втори пенсии) ще се види тоя непримиримост. Управляващите измениха "правилата на играта" със задна дата, и то три пъти в рамките на две години най-безотговорно за да спасят "заплатите" на частните фондове.

 46. 46 Профил на mbe281060634
  mbe281060634
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Според левичарите фискална мъдрост е да теглиш заеми и да харчиш.

  От много отдавна комунистите и левите не са имали 100 % свой кабинет.
  Трима от ДБ останалите от БСП/

 47. 47 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2723 Весело

  До коментар [#27] от "Галя Станчева":

  "Сега авторът потвърди думите на Борисов, че пари в бюджета има"

  Има защото служебният кабинет посегна на магистралите Му; "надарените" от ББР върнаха част от даренията като погасиха кредитите ... за да няма разледване; Онзи Спецов, културиста, изкултивира 10 млрд. лв. забравени от момченцето Му, Власиславчо, държавни вземания.
  Не на последно място цената цената на горивото се увеличи с 30% и с толкова са увеличени приходите от ДДС (При акциза върху горивата няма промяна в постъпленията, защото в консумация почти няма промяна, дори има лек спад при горивата за автобуси и самолети). Ами Вие с Красен си вярвайте, че икономиката дръпнала с ... "два електрокара" (24 електроавтомобили продадени, което е ръст от 200%).
  Да не говоря, че тия 50 лв. за пенсионерите, дето ги хвърли от джипката, сега парламентът трябва да им търси законова форма ... за да не ги връщат пенсионерите със задна дата.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK