Решението по делото "Сакскобургготски срещу България" – балансирано и аргументирано

Европейският съд изрично уточнява, че доколкото е обявил за допустимо единствено това, свързано с експлоатацията на земите от горския фонд, той ще се произнесе само по него.

© Надежда Чипева, Капитал

Европейският съд изрично уточнява, че доколкото е обявил за допустимо единствено това, свързано с експлоатацията на земите от горския фонд, той ще се произнесе само по него.Анализът е препубликуван от блога на Светла Маргаритова. Заглавието е на "Дневник".


Решението по допустимост по жалбата Симеон Сакскобургготски и други бе постановено на 20 март 2018 г. и в него бяха обединени за общо разглеждане три жалби, включващи не само Симеон Сакскобургготски и неговата сестра Мария Луиза Хробок, но и други петима наследници на Фердинанд. Жалбата на последните бе обявена за недопустима. Съдът допусна за разглеждане оплакванията по две жалби - №№ 38948/10 и 8954/17)


В решението от 7 септември 2021 г. съдът хронологично проследява всички събития в исторически аспект от коронясването на Симеон II, през събитията след 1944 г. , приемането на Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници, решението на Конституционния съд от 1998 г. за обявяване противоконституционността на този закон и това от 2009 г. за мораториум върху разпореждането с имотите, за които жалбоподателите са претендирали, че са тяхна собственост, както и отписването на част от имотите от областните управители и възстановяването им на "правоимащите" жалбоподатели.
I. Съдът се произнася по отделно относно допустимостта на оплакванията за отделните имоти, които са предмет на настоящата жалба.


На първо място той подлага на анализ претенцията относно отказа на властите да признаят двамата жалбоподатели за собственици на имението "Ситняково" и комплекса "Саръгьол". Той отбелязва, че тези имоти са възстановени по административен ред (чрез отписването им от регистрите за частна държавна собственост от областните управители - бел. а.). Но националната съдебна практика на административните съдилища е последователна, че този факт сам по себе си не е достатъчен, за да се приеме, че жалбоподателите са имали "притежание" по смисъла на чл. 1 от Протокол 1, позовавайки се на решението си по допустимост по делото Velikin and Others v. Bulgaria ((dec.), no. 28936/03, 1 December 2009, § 67.


По-нататък съдът изследва въпроса дали жалбоподателите са имали "легитимно очакване" да бъдат признати за собственици на претендираните два имота. Той посочва, че националните съдилища са достигнали до два извода в хода на съдебните производства - че наследодателите на жалбоподателите не са придобили тези имоти в качеството си на частни лица, а те са били предоставени на Интендантството (което е било държавен орган), както и че решението на Конституционния съд от 1998 г. не би могло да ги легитимира като собственици. Съдът припомня, че националните съдилища са тези, които имат право да тълкуват законодателството и фактите и не е негова работа да се намесва в тази им дейност. Приемайки техните аргументи, въз основа на които са постановени съдебните решения, отхвърлящи претенциите на жалбоподателите, Европейският съд достига до извода, че последните не са имали "легитимното очакване" да станат собственици, поради което жалбата им за тези два имота е недопустима ratione materiae.


По повод оплакването за нарушение на чл. 6§1 във връзка с водените дела за горепосочените имоти съдът намира, че изводите на националните съдилища не са произволни или явно необосновани. Те са разгледали и отговорили подробно на доводите на жалбоподателите като са се позовали на съответните разпоредби на вътрешното право. Ето защо той достига до извода, че оплакването е недопустимо поради неговата необоснованост.


Колкото до претенцията за нарушение на чл. 13 Съдът преценява, че в настоящия случай той не намира приложение, поради което жалбата в тази й част е недопустима ratione materiae (в този смисъл той се е произнесъл в решението Walter v. Italy (dec.), no. 18059/06, 11 July 2006).


Oплакванията, свързани с последиците от наложения мораториум от Народното събрание през 2009 г. върху всички имоти, възстановени по административен ред на жалбоподателите, са по чл. 1 от Протокол 1, чл. 6§1, чл. 13 и чл. 14. Съдът отбелязва, че самият мораториум включва два компонента - а/ забрана за всяко прехвърляне на имотите, които жалбоподателите твърдят, че са придобили, и б/ забрана за всякаква търговска експлоатация на същите имоти. Ето защо той подлага на анализ всеки от тези два аспекта на възможно нарушение по отделно.


По повод забраната за прехвърляне на собственост и повдигнатото оплакване по чл. 14 съдът достига до извода, че то е недопустимо поради неизчерпване на наличните вътрешноправни средства за защита, които той намира за ефективни , но те не са изчерпани (той има предвид възможността да се претендират вреди по Закона за защита от дискриминация).


Оплакването по чл. 1 от протокол е анализирано с оглед допустимосттта му по отношение на всеки отделен имот.


По повод имението "Ситняково" и комплекса "Саръгьол" съдът достига до извода, че доколкото вече е установил, че жалбоподателите не са имали нито "съществуващо притежание", нито "легитимно очакване" за придобиване на собственост, претенцията, че са претърпели вреди от наложения мораториум е недопустима ratione materiae.


Не е установено нарушение в този аспект от последиците от мораториума и по повод имотите в с. Баня, Врана и Бистрица, тъй като жалбоподателите не са предявили никакви искове за справедливо обезщетение въз основа на пропуснати ползи от търговската експлоатация на имотите, докато те са направили такова искане по отношение на горската земя. Ето защо оплакването по чл. 1 от Протокол 1 е прието за недопустимо ratione personae. По повод оплакванията по чл. 6§1 и чл. 13 Съдът обявява за допустими следните оплаквания по член 6 § 1 и 13 от Конвенцията: оплакванията относно невъзможността на жалбоподателите да оспорят забраната за разпореждане с имота в с. Баня (§§223-224 ) и оплакванията относно невъзможността да се оспори забраната за всякаква търговска експлоатация на именията Ситняково, Сарагьол, Бистрица Врана и Баня (§§ 227-228), както и относно невъзможността за търговска експлоатация на горските земи


II. Във връзка с основателността на повдигнатите оплаквания най-напред е анализирано това по чл. 1 от Протокол 1. Европейският съд изрично уточнява, че доколкото е обявил за допустимо единствено това, свързано с експлоатацията на земите от горския фонд, той ще се произнесе само по него.


С шест решения на поземлената комисия, респективно - на Службата по земеделие и гори в Самоков на жалбоподателите и други наследници на Фердинанд са възстановени общо около 1654 хектара земи от горския фонд. Тези решения не са обжалвани, влезли са в сила и жалбоподателите са въведени във владение. През 2005 г. Изпълнителната агенция по горите одобрява плана относно управлението и икономическото използване на горите на жалбоподателите. Впоследствие те започват да извършват сеч. През 2007 и 2008 г. продават част от парцелите на трети страни.


Решението на Народното събрание от декември 2009 г. забранява каквато и да било експлоатация и търговска дейност на реституираните имоти, включително и на земите, попадащи в горския фонд. Поради това съдът заключава, че е имало намеса в правото на собственост на жалбоподателите, изразяваща се в "контрол върху ползването на собствеността"(подобни са случаите на Debelianovi v. Bulgaria, no. 61951/00, § 51, 29 March 2007, and Werra Naturstein GmbH & Co KG v. Germany (merits), no. 32377/12, § 41, 19 January 2017) Той приема, че тази намеса е законна и е преследвала легитимна цел, основавайки се на аргументите, изложени при обсъждането на въпроса относно налагането на мораториум и преди всичко този за наличието на риск голяма част от горите да бъдат безвъзвратно унищожени в резултат на извършваната сеч, което неминуемо води до наличието на обществен интерес (виж §§ 259-260 от решението).


В случая въпросът опира до преценката доколко тази намеса е била пропорционална на преследваната цел. В този аспект съдът отправя няколко забележки към възраженията на Правителството. На първо място, не е било доказано, че извършваната сеч е в нарушение на одобрения план от Агенцията по горите и че е незаконна, а освен това съществуват достатъчно законови инструменти, включително и наличието на наказателна отговорност в случаите на незаконна сеч. Правителството не е оправдало приемането на такова глобално решение за пълна забрана на всякаква търговска дейност, а съдът отбелязва, че той следва да вземе под внимание съществуването на всякакви алтернативни пътища за постигането на легитимната цел.


На второ място, ако се окаже, че държавата е собственик на спорните земи, то няма пречка тя да претендира да й се заплати за нанесените вреди и пропуснатите ползи. На трето място,Съдът отбелязва продължителността на намесата, която продължава и към настоящия момент, макар че първоначално идеята е този мораториум да бъде временен до приемането на специално законодателство. Така жалбоподателите са поставени в ситуация на несигурност относно края на намесата, от която се оплакват.


Важно е също така, че властите не са положили усилия през този продължителен период да оценят положението на жалбоподателите (които не са имали право на компенсация) и ефекта от спорното ограничение. Не на последно място жалбоподателите не са имали възможност да оспорят спорното ограничение или да поискат отмяната му. Правителството счита, че жалбоподателите са успели да защитят правата си в националните съдебни производства. Съдът обаче посочва, че това производство, в което държавата предявява иск rei vindicatio срещу жалбоподателите (то все още е висящо), засяга собствеността върху горската земя, а не нейната евентуална търговска експлоатация и ограниченията по нея.


На основание всички тези аргументи съдът достига до извода, че намесата в правото на собственост на жалбоподателите е била непропорционална на преследваната цел, поради което в този аспект е налице нарушение на чл. 1 от Протокол 1.


Относно оплакванията по чл. 6§1 съдът подчертава, че чл. 6 не гарантира правото на достъп до съд, който да има правото да обезсили или да отмени закон, приет от законодателната власт. Прочее жалбоподателите не повдигат и подобно оплакване. Те се оплакват, че решението на Народното събрание от 18 декември 2009 г. не подлежи на съдебен контрол от съд или друг орган по силата на самата Конституция. Съдът не приема довода на правителството, изложен по повод земите от горския фонд, но еднакво валиден и за всички останали имоти, че съдебните производства относно спора за правото на собственост са различни и те не осигуряват ефективен достъп до съд по повод оплакванията за наложения мораториум. Ето защо Европейският съд достига до извода, че е налице нарушение на чл. 6§1 по повод достъпа им до съд. Наред с това той намира, че не се налага да се произнесе отделно относно наличието на нарушение на чл. 13.


По повод претенциите за вреди и пропуснати ползи, доколкото те касаят имуществени такива във връзка с наложената забрана за търговска дейност върху земите от горския фонд, Съдът намира, че не е готов да се произнесе и приканва страните да постигнат споразумение и да го уведомят в срок от шест месеца от влизането в сила на настоящото решение.


Решението е класифицирано във второ ниво по важност (първо е най-високото от пет възможни).


Коментар: Намирам, че решението е балансирано, аргументирано и се основава на подробен анализ на вътрешното законодателство, предприетите действия от българските власти и мотивите на националните съдилища. То е обективно и в този смисъл ми се струва, че няма основание да се сезира Голямото отделение с искане за преразглеждане на делото.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 4. 4 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1159 Неутрално

  "Сакскобургготски срещу България"
  ——
  Много точно заглавие.

  А дали той ще изсече горите или друга някоя мутра има ли значение? На дърветата така или иначе няма да им се размине брадвата.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 5. 5 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1374 Любопитно

  Някой може ли да покаже договор за покупко-прадажба на тези имоти от Фердинант или Борис, както и данъците които са плащали за тях?

 6. 6 Профил на djb95
  djb95
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Не са нужни толкова писаници. На всички е ясно , че мораториумът беше политическо , а не правно решение. НО. Въпросът има морална страна.Т.нар монарх се е впил като пиявица със сестра си в снагата на България. Още навремето е имало протести за начина по-който цар Борис е придобил тези гори.Вековни още тогава. Да не би царя да ги е садил. И сега вече били на Симеон.И не можел да ги сече. загубил 2 милиона. Ето. тези два милиона са целта на завръщането. И всичко останали имоти. Очите им алчно светят. Нищо хубаво българия не е видяла от царската фамилия и е крайно време да се изгонят с камъни от страната

 7. 7 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1816 Неутрално

  ......., не е било доказано, че извършваната сеч е в нарушение на одобрения план от Агенцията по горите и че е незаконна............. На второ място, ако се окаже, че държавата е собственик на спорните земи, то няма пречка тя да претендира да й се заплати за нанесените вреди и пропуснатите ползи. .....========== Дайте му вика всичко да изсече .......па после гонете Михаля...... =====Съдът отбелязва ...... първоначално идеята е този мораториум да бъде временен до приемането на специално законодателство. ........ нищо не го налага това "специално законодателство" и няма сила която да накара парламента да го гласува....... Пълен абсурд особенно поради факта, че дефакто всичко е било и е държавна собственост...... Кражбата на века , извършена от едно безкрупулно същество ......

 8. 8 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 961 Неутрално

  Зора е крадлив дедо да изсече гората , какво го увъртате толкова ?!

  agent
 9. 9 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1816 Неутрално
 10. 10 Профил на Ronald Reagan
  Ronald Reagan
  Рейтинг: 961 Неутрално

  Вижда се е и колко струва един добър адвокат и юрист - малко 😊!

  agent
 11. 11 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1816 Неутрално

  ........Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници.......... =======решението на Конституционния съд от 1998 г. за обявяване противоконституционността на този закон ======== дайте имената и снимките на тези нищожества от Конституционния съд 1998г........... за мен това са долни продажни недоразумения и хората трябва да знаят кои са те .......... ОПГ..... тежката мафия на България......разбира се от "атлантически подлоги".......

 12. 12 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4106 Неутрално

  До коментар [#6] от "djb95":

  Тези гори са на интендантството, а то е държавна организация (по конституция), обслужваща царското семейство. Имотите с нотариален акт НЕ са оспорвани и са върнати по закона за реституцията. Те са три на брой : 1. вила с двор, 2. малка горичка, 3. няколко декара ливади.

 13. 13 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1339 Неутрално

  Мадридският боклук съди моята родина. Требе да се вземат мерки повече да не може да прави така. Примерно да излезе дявола от ада и да си го прибере.

  мурзилка
 14. 14 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1816 Неутрално

  =======Симеон Борисов Кобургготски, Мария Луиза Хробок, Джована Савойска, Фердинанд фон Вюртемберг, Александър фон Вюртемберг, Ойген фон Вюртемберг, Софи дьо Вюртемберг и Маргрит дьо Шевини.........======= това са хората на които едни наши безродници подариха част от България......... Решение № 12
  от 4 юни 1998 г. по к.д. № 13/98 г.
  относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници
  (Обн., ДВ, бр.66 от 10 юни 1998 г.)

  С ъ с т а в: Живко Сталев – председател, Асен Манов, Цанко Хаджистойчев, Станислав Димитров, Неделчо Беронов, Димитър Гочев, Стефанка Стоянова – докладчик, Иван Григоров, Тодор Тодоров, Александър Арабаджиев, Георги Марков, Маргарита Златарева

 15. 15 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3564 Неутрално

  "...наследодателите на жалбоподателите не са придобили тези имоти в качеството си на частни лица, а те са били предоставени на Интендантството (което е било държавен орган), както и че решението на Конституционния съд от 1998 г. не би могло да ги легитимира като собственици...."
  Алооооу, ВКС, прочетахте ли го? Стига сте го товарили лъжлив Симо с имоти и гори!

 16. 16 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1816 Неутрално

  Представяте ли си що за безкрупулни нищожества могат да са хора които са приели довода: ======.......бля-бля ....... Изложеното обосновава извод за несъвместимост на тази разпоредба с чл.6,ал.2 от Конституцията. Тя е в противоречие с надлежно прогласения конституционен принцип за равенство на всички граждани пред закона. Наред с това противоречи както на забраната за допускане на привилегии, така и на ограничението на правата въз основа на такива социални признаци като произход и лично и обществено положение.=======тези нищожества приемат, че за царя е важало равенство с всички граждани пред закона.......и той е бил обикновен гражданин в условие на монархия, смях !........ Що за недоразумения трябва да са тези хора ?...........

 17. 17 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1816 Неутрално

  Младите трябва да знаят, че всичко това беше осъществено от недоразумението Костов !!!!! .........Правителството на Иван Костов, известно като второто правителство на ОДС, беше назначено с Решение на 38 Народното събрание от 21 май 1997 г........ последва Решение № 12 от 4 юни 1998 г.
  Решение № 12
  от 4 юни 1998 г. по к.д. № 13/98 г.
  относно искане за установяване на противоконституционност на Закона за обявяване държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис и на техните наследници
  (Обн., ДВ, бр.66 от 10 юни 1998 г.)............... Правителството управлява с мандата на Обединените демократични сили (СДС, Демократическа партия, БЗНС-Народен съюз), а разпределението на министрите е в съотношение 13:2:1. Правителството управлява страната до 24 юли 2001 г. и е наследено от правителството на Симеон Сакскобургготски.............

 18. 18 Профил на Krasimir Georgiev
  Krasimir Georgiev
  Рейтинг: 30 Разстроено

  На Симеон не му трябват дворци и имоти ,защото са свързани с грижи и разходи. Той иска кеш и аз съм сигурен ,че ще получи,като благодарност за това ,че разби опозицията,премахна двуполюсния модел, както се изразяваше той.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 20. 20 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 863 Неутрално

  До коментар [#12] от "Vlado Nikolov":

  Всички тези гори са подарък от самоковлии на Царя. Казвали са се Чам Кория. И включват дори връх Мусала. Интенданството е държавна организация (прочети Търновската Конституция за тази част!), която се грижи за частните и държавни имоти на Царя. А в закона за одържавяване на имотите на Царя са описани всички му (им) часни имоти. Не става дума за държавните (като двореца в София! например).
  Целта на цялата тази дунанма е смяната на собствеността. Дано Господ ти даде години, да видиш кой ще ги притежава след време. След като (комай) ще бъдат одържавени пак. Горите и Кричим са апетитните хапки...
  Апропо, според мен единствено Костов и Царя са направили нещо значимо за България.

 21. 21 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3091 Неутрално

  според мен единствено Костов и Царя са направили нещо значимо за България.
  —цитат от коментар 20 на charlesdegaulle

  три значими неща за пример можете ли да изброите?

  (като "значими" все пак не е равно на "полезни")

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 22. 22 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 1339 Неутрално

  До коментар [#21] от "Николай Теллалов":

  Направиха национални катастрофи, това малко ли е. То и на мадридския боклук, на който баща му наистина беше цар и дедо му, макар и назначен отвън...и те направиха национални катастрофи. Начи най-големите боклуци на света най-много се тачат?

  мурзилка
 23. 23 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3091 Неутрално

  До коментар [#22] от "Маршалов":

  така излиза

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 24. 24 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1667 Неутрално

  Цъ.....цъ....цъ....цъ.....хубаво, че не е взимал и трактори по 50 ст. броя след 10-ти ноември........

 25. 25 Профил на znaesht
  znaesht
  Рейтинг: 593 Неутрално

  До коментар [#5] от "У Чен":

  Учен, ФердинанТ се пише с Д ! И прабабати сигурно е била по-грамотна от тебе. Учи още... Им

 26. 26 Профил на Posting Canter
  Posting Canter
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  До коментар [#21] от "Николай Теллалов":

  [quote#21:"Николай Теллалов"][/quote]

  1. валутен съвет, като гаранция за стабилен лев, навлизане на чуждестранни инвестиции и овладяване на инфлацията
  2. влизане в НАТО, като гаранция за модернизация на войската
  3. влизане в ЕС

  qui desiderat pacem praeparet bellum
 27. 27 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 863 Неутрално

  До коментар [#21] от "Николай Теллалов":

  Ами Костов не пусна косоварите у нас и руснаците през нашата територия! А Царя ни вкара в ЕС.

 28. 28 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 863 Неутрално

  До коментар [#21] от "Николай Теллалов":

  Ами Костов не пусна косоварите у нас и руснаците през нашата територия! А Царя ни вкара в ЕС.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK