Етичната комисия: Петър Илиев е копирал от труда на доц. Киселова заедно с грешките

"Представянето на книгата в преработен съкратен вариант от 618 страници, необозначен като второ издание, е опит за възпрепятстване на проверкато, което само по себе си е нарушение и е несъвместимо с академичната честност и почтеност", смята комисията.

© Георги Кожухаров

"Представянето на книгата в преработен съкратен вариант от 618 страници, необозначен като второ издание, е опит за възпрепятстване на проверкато, което само по себе си е нарушение и е несъвместимо с академичната честност и почтеност", смята комисията."Дневник" препубликува пълния текст на становището на Етичната комисия на СУ "Св. Климент Охридски" по казуса "Петър Илиев" от страницата на университета. С него комисията установи наличие на данни за плагиатство в книга на преподавателя от докторската дисертация на доц. Наталия Киселова. Въз основа на това ректорът е поискал от Факултетния съвет на Юридическия факултет да започне процедура за прекратяване на трудовото правоотношение на уличения в плагиатство. Според правилника Факултетният съвет избира комисия от специалисти, която да изготви мотивирано становище до Факултетния съвет. Комисията се назначава със заповед на ректора.


Извършената от Етичната комисия проверка на сигнали е по реда на чл. 3 от Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност на научни данни в научни трудове на членовете на академичния състав на Софийски университет "Св. Климент Охридски", съответно по чл. 26, ал. 4 от Етичния кодекс на академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски".


На 04.08.2021 г. до ректора на СУ "Св. Климент Охридски" са подадени три сигнала с искане за проверка на данни за наличие на плагиатство в книгата на гл. ас. д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание ", Издателство "Нова звезда", 2015 г. Сигналите се позовават на данни, изнесени в медиите - статия в Клуб Z и видеоклип на "Правна лудост" от 01.08.2021 г., статия във в. Дневник от 04.08.2021 г.
Първият сигнал е от Д. Т., студент във Факултета по математика и информатика. Вторият сигнал е подаден от К. Г., студент в Юридическия факултет. Третият сигнал е подаден от К. А., докторант в Богословски факултет. В него е цитирано твърдението от публикацията във в. Дневник, че в монографията на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание" "има копирани дословно параграфи от различни части, без да е цитирано" от дисертационния труд на доц. д-р Н. К. "Парламентарен контрол". Посочено е, че дисертацията на доц. К. не е включена в библиографията към книгата на д-р И. По данни на в. Дневник към 04.08.2021 г. книгата на д-р П. И. не е депозирана в Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий", както изисква законът. Проверка на подателя на сигнала за наличието на книгата в електронния каталог COBISS+ към тази дата не е дала резултат.


Сигналите са проверени за допустимост и с доклад на чл. кор. проф. дфзн Николай В. Витанов, зам. ректор по научноизследователска и научна проектна дейност, с вх. № 70-90-6/09.08.2021 г., са насочени към Етичната комисия за започване на процедура по проверка на фактите, описани в сигналите съгласно Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност на научни данни в научни трудове на членовете на академичния състав на Софийски университет "Св. Климент Охридски". Въпреки че подадените сигнали формално не съдържат всички реквизити, изискуеми съгласно чл. 6 от Вътрешните правила, Етичната комисия приема, че те достатъчно ясно идентифицират двете произведения, техните автори и годините на създаването им, като в публикациите, на които се позовават, са съпоставени конкретни страници. От друга страна, за започване на проверка за нарушения на добрите академични практики според чл. 26, ал. 4 от Етичния кодекс, не са предвидени специални изисквания към сигналите. Правилата за работа на Етичната комисия (V, т. 2) изискват само сигналите да бъдат подадени в писмена форма в деловодството на Университета.


Тъй като в публикациите се съдържат твърдения за извършено плагиатство от докторската дисертацията на доц. д-р Н. К. на тема "Парламентарен контрол", защитена през 2007 г., на 10.08.2021 г. Етичната комисия се обърна към доц. К. и ѝ предостави възможност в срок от 7 дни да изложи позицията си, като я подкрепи с конкретен доказателствен материал.


В доклад до Етичната комисия от 16.08.2021 г. доц. д-р Н. К. потвърждава, че са налице съвпадения


между пасажи от докторската й дисертация на тема "Парламентарен контрол", защитена през 2007 г., и от две нейни статии от 2006 г., и книгата на гл. ас. д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г. Към доклада в отделни файлове са приложени: текст на дисертацията на тема "Парламентарен контрол", състояща се от 359 страници, депозирана пред СНС към ВАК; сканирани копия на части от монографията на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание" (3 файла - съдържание на монографията, в което описанието на библиографията започва на стр. 657, част от глава I /стр. 45-107/ и част от глава III, § 3 /стр. 504-531/); текст на монографията на доц. К. със заглавие "Парламентарен контрол", публикувана през 2021 г. на основата на дисертацията; сканирани копия на двете статии, публикувани през 2006 г.; сравнителна таблица на открити съвпадения между пасажи на дисертацията и публикуваната през 2015 г. монография на д-р П. И. Приложената таблица съдържа данни за приблизително 90 проблемни страници в книгата на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание", състояща се от 697 страници.


На 13.08.2021 г. с писмо до ректора и до Етичната комисия издателство "Нова звезда" по собствена инициатива изпраща за целите на проверката два екземпляра от книгата "Компетенцията на Народното събрание", състояща се от 618 страници, за които се твърди, че са отпечатани през 2015 г. от същото издателство. Писмото, с което са изпратени двете книги, е без име на подател и без подпис на издателството. Етичната комисия поиска от издателство "Нова звезда" да бъде уточнено името на подателя на писмото, длъжността, която изпълнява, и да бъде добавен печат на издателството, както и издателството да потвърди, че то е изпратило двата екземпляра от 618 страници. В отговор издателство "Нова звезда" потвърждава изпращането на книгите, като връща писмото с името на Н. И. - управител, и с печат на издателството. С молба, подадена чрез адвокат М. Х. от 26.08.2021 г. д-р П. И. е поискал от Етичната комисия да потвърди получаването на изпратените от издателството за целите на проверката екземпляри, състоящи се от 618 страници.


С писмо от 26.08.2021 г. Етичната комисия предостави възможност на д-р П. И. да се запознае със сигналите и служебно събраните в хода на проверката към съответния момент документи и да изрази своето мнение, да представи доказателства или да поиска събирането на такива в срок до 7 дни от получаването на писмото. Той се е запознал с документите чрез адвокат М. Х. на 30.08.2021 г.


Във връзка с констатираното от членовете на Комисията несъответствие между страниците от книгата на д-р И., цитирани от доц. К., и книгата от 618 страници, получена от издателството, на 27.08.2021 г.


Етичната комисия изпрати официално писмо до ръководителя на Катедрата по конституционноправни науки проф. д-р П. К. с молба да бъде предоставен екземпляр от книгата за целите на проверката.


С писмо до Етичната комисия от 01.09.2021 г. докторант Р. Г. изпраща екземпляр от книгата "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г., състояща се от 697 страници. В писмото се твърди, че книгата е получена от колега, хабилитирано лице, с оглед на разработването на дисертационния й труд.


На 02.09.2021 г. е получено писмо от проф. д-р П. К., към което е приложена книгата "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г., състояща се от 697 страници. В писмото е посочено, че същата е била закупена през 2015 г. за нуждите на Катедрата с оглед създаването на обща катедрена библиотека и оттогава досега, без прекъсване, книгата е била на разположение на членовете на Катедрата в кабинет 299, използван от преподавателите.


На 02.09.2021 г. в Етичната комисия постъпва трети екземпляр от книгата "Компетенцията на Народното събрание ", Издателство "Нова звезда", 2015 г., състоящ се от 697 страници, изпратен по собствена инициатива от съдия В. П. за целите на проверката на Етичната комисия. В придружаващото писмо съдия В. П. посочва, че книгата е закупена от него през 2015 г., като представя като доказателство в тази връзка електронна кореспонденция до негови колеги от същия период, в която той ги уведомява за новите книги в личната му библиотека.


С уведомителни писма на Комисията от 01.09.2021 г. и от 03.09.2021 г. д-р П. И. е поканен да се запознае с тези допълнително постъпили в хода на проверката документи. Това той е направил на 02.09.2021 г. чрез адвокат М. Х.


На 02.09.2021 г. гл. ас. д-р П. И. чрез адвокат М. Х. изпраща свое становище до ректора и до Етичната комисия, в което твърди:


1) че проверката следва да бъде извършена с оглед единствено меродавния текст в книгата "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г., състояща се от 618 страници, изпратена от издателството в качеството му на неутрален субект,


2) той никога не е чел и не се е запознавал с посочените в "сигналите" трудове на доц. д-р Н. К.,


3) че неговата монография предхожда по време книгата на доц. д-р Н. К., както и че през 2015 г. докторската дисертация на Н. К. не е публикувана, като в тази връзка иска Етичната комисия да се обърне към НАЦИД, за да получи заверено копие на същата,


4) че липсва каквато и да е идентичност, съответствие и сходство между докторската дисертация на доц. д-р Н. К. и книгата "Компетенцията на Народното събрание", издателство "Нова звезда", 2015 г., изпратена от издателството до ректора и до Етичната комисия на 13.08.2021 г.


5) иска от Етичната комисия да установи дали текстовете на доц. д-р Н. К. имат оригиналност, научна новост, авторски научен принос и авторски научен резултат и дали не представляват цитирания и позовавания на други автори, преразказ на техни мисли, тези и разсъждения относно факти, като в тази връзка отправя искане към Етичната комисия да изиска от декана на Юридически факултет да назначи трима експерти;


6) твърди, че автори, които цитират в своите научни трудове едни и същи първоизточници, не извършват плагиатство;


7) твърди, че неговата монография има различен фокус, който не е върху историческата част и парламентарния контрол, а представлява цялостно и задълбочено научно изследване на правомощия на Народното събрание, както и парламентарните актове, издадени в резултат на осъществяването на тези правомощия;


8) оспорва качеството на заинтересовани лица на подалите сигналите;


9) отправя искане Етичната комисия да ги призове да се явят лично и в присъствие на д-р П. И. да установят самоличността си, като представят за справка личните си карти и потвърдят дали са действителните автори на сигналите; към деканите на съответните факултети да бъде отправено искане за установяване на качеството на тези лица към датата на подаване на сигналите;


10) изтъква, че в сигналите липсват реквизити, посочени в чл. 6, ал. 1 от Вътрешните правила;


11) позовава се на давност по чл. 194, ал.1 от Кодекса на труда;


12) позовава се на дефиницията за плагиатство съгласно §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ, която се отнася само за установено плагиатство в рамките на процедура за придобиване на научна степен или за заемане на академична длъжност, каквото не е налице по повод на монографията от 2015 г. и


13) твърди, че Вътрешните правила, приети на заседание на Академичния съвет на 14.07.2021 г., не могат да имат обратно действие и да бъдат приложени към деяния от 2015 година.


Във връзка със становището на д-р П. И. Етичната комисия поиска


от чл. кор. проф. дфзн Николай В. Витанов, да бъдат издадени справки и удостоверения относно статуса на подателите на сигналите. Постъпили са уверения, които потвърждават, че към 04.08.2021 г. Д. Т. и К. Г. са редовно обучаващи се студенти, съответно във Факултета по математика и информатика и в Юридически факултет, а К. А. е редовен докторант в Богословския факултет. Етичната комисия подаде заявление до НАЦИД, с което за целите на проверката поиска заверено копие от дисертацията на доц. д-р Н. К., и получи такова копие на 08.09.2021 г. Д-р П. И. е уведомен с писмо от 09.09.2021 г., като му е дадена възможност да вземе отношение към постъпилите екземпляри от книгата от 697 страници до 13.09.2021 г., което той не е направил.


За да се изясни действителния обем на монографията на д-р П. И. към момента на нейното публикуване през 2015 г., с писмо от 08.09.2021 г. Етичната комисия се обърна към ръководството на Националния институт на правосъдието с молба за целите на проверката да бъде предоставен посоченият като наличен в библиотеката на Института екземпляр от монографията на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г., с обем от 697 страници, както и справка за това кога е закупена книгата. Отговорът постъпва на 13.09.2021 г., като в придружителното писмо, с което е изпратена книгата, е пояснено, че тя е закупена на 04.12.2015 г., заведена е към фонда на библиотеката на 07.12.2015 г. Приложени са копие от фактурата, с която е закупена и копие от касовата бележка от 04.12.2015 г.


Същото искане е отправено и до ръководството на Нов български университет, в библиотеката на който книгата е заведена през 2015 г. На 16.09.2021 г. Етичната комисия получи екземпляр от книгата с инвентарен номер ID 000000222531, състоящ се от 697 страници. Книгата е придобита чрез покупка от "Нова Звезда -2000" ЕООД. Приложени са фактура от 27.08.2015 г. и касов бон. Книгата е въведена в автоматичната библиотечно-информационна система на библиотеката на НБУ на 28.09.2015 г., за което е приложен запис.


След запитване от страна на Етичната комисия, с доклад от Я. М., завеждащ библиотеката на Юридическия факултет на Софийския университет, на Етичната комисия е предоставен екземпляр от монографията на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание ", Издателство "Нова звезда", 2015 г., състоящ се от 697 страници. В придружаващото писмо е посочено, че през 2015 г. П. И. е предал на библиотеката 5 екземпляра от книгата, които по негова воля не са били заведени надлежно в базата данни и се съхраняват в хранилището на библиотеката, без да се ползват от читателите й.


Допълнителни проверки на Етичната комисия констатираха, че съхранени в Гугъл данни за книгата на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание" на страницата на издателство "Нова звезда" от 2016 и 2019 г. съдържат описание на книгата, състояща се от 697 страници. На страниците на двете електронни книжарници "Ozone.bg" и "Store.bg", които са предлагали книгата, тя също е описана като състояща от 698 страници. Книгата на П. И. "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г., от 697 страници е описана в каталога на Конгресната библиотека на САЩ, където е достъпно и нейното съдържание. Книгата, състояща се от 698 страници, е представена в сп. Общество и право, бр. 5/2015, с. 120 в рубриката "Библиотеката на СЮБ представя".


Поискана от Етичната комисия справка от Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" от 16.09.2021 г. удостоверява, че първият екземпляр от книгата "Компетенцията на Народното събрание" от 618 страници е депозиран на 13.08.2021 г., а вторият - на 01.09.2021 г. На 17.09.2021 г. упълномощено от д-р И. лице - адвокат М. Х., се е запознала с допълнително постъпилите книги и придружаващите ги документи, както и с останалите служебно събрани от членовете на Комисията документи.


Етичната комисия е сезирана за извършване на проверка на данни за нарушение на научноизследователската етика - плагиатство. Пряко засегнати са две лица, редовни преподаватели в Юридически факултет и членове на академичната общност на Софийския Университет. Проверката на Етичната комисия се отнася до констатиране на съответствия между дисертационния труд на доц. д-р Н. К. "Парламентарен контрол" от 2007 г. и книгата на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г, състояща се от 697 страници. Отвъд компетенциите на Комисията е проверка на действията на издателството, с или без участието и съгласието на автора, свързани с недепозирани в срок екземпляри от книгата през 2015 г., както и с евентуално отпечатване на коригирана версия на книгата, необозначена като второ издание.


Дисертацията на Н. К. "Парламентарен контрол" е защитена успешно пред СНС по правни науки на 04.12.2007 г. Според данните в Регистъра на академичния състав на НАЦИД, дисертационният труд на Н. К. е с научни ръководители проф. д-р Е. П. Т. и С. С., рецензенти: проф. д-р С. Н. и доц. д-р П. К. Доц. Н. К. е придобила ОНС "доктор" през 2008 г., с диплома №32345/19.05.2008 г, утвърдена с протокол № 3-19/17.03.2008 г. Дисертацията ѝ не е била публикувана към 2015 г.


Книгата на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г., е научен труд - монография, който притежава ISBN 978-619-198-012-3, разгърнато съдържание и подробна библиография. Монографията не е представяна в конкурси за заемане на академични длъжности или за присъждане на научни степени. В книгата не са отбелязани рецензенти на научния труд и научна редакция.


Във връзка с наличните различни екземпляри от книгата - от 618 и 697 страници


членовете на Комисията са направили допълнителни справки, добавени към служебно събраните документи по проверката. Справките относно описанието на книгата на страниците на Издателство "Нова звезда" от 2016 и 2019 г., описанието на книгата на страниците на големи електронни книжарници, предлагали книгата, представянето на книгата в сп. Общество и право, бр. 5/2015 г., описанието в каталога на Конгресната библиотека на САЩ, както и постъпилите екземпляри от книгата, два от които надлежно заведени в библиотеките на НИП и НБУ, прегледани от членовете на Комисията, показват, че към 2015 г. книгата се състои от 697 или 698 страници /с последната бяла страница/.


От изложените по-горе факти Комисията има основания да приеме, че са налице достатъчно свидетелства, че през 2015 година книгата е отпечатана на 697 страници, както и че тези именно екземпляри от книгата от 697 страници са релевантни към извършваната проверка.


Книгата от 618 страници, екземпляри от която не са установени преди 13.08.2021 г., видимо е идентична - що се отнася до корицата, първите две страници, както и задната корица, с книгата от 697 страници, с изключение на малка, но забележима разлика в цвета на корицата на екземпляра, предоставен от издателството, в сравнение с всички останали екземпляри, които са на разположение на Етичната комисия.


Разлики са установени в съдържанието на двете книги. В тази от 618 страници липсват следните параграфи от Глава I. "Парламент и парламентаризъм": §2. Ранен (дуалистичен) парламентаризъм (с. 47-68 от книгата с 697 страници); §3. Класически (монистичен) парламентаризъм (с. 68-80 от книгата с 697 страници); §4. Съвременен (рационализиран) парламентаризъм (с. 81-107 от книгата с 697 страници). Разлика има и във финалната част на §1. от Глава I - в книгата от 697 с. текстът обхваща 54 реда на с. 45-47, а в другия вариант същият текст е редуциран до 29 реда на с. 45-46. Другата съществена разлика е в обема на §3. "Контролни правомощия" от Глава III. "Основни правомощия на Народното събрание". В екземпляра от 697 страници този параграф обхваща с. 504-531, т.е. 28 страници, докато в екземпляра от 618 страници той е между с. 443 и 453, т.е. съдържа 11 страници. Отпаднали са страници, към които е отнесено твърдението за плагиатство.


При съпоставяне и анализ на текстовете бе установено следното:


1. От дисертацията на Н. К.: част от "I. Въведение" - с. 15-16.


От книгата на П. И.: част от глава I "Парламент и парламентаризъм" - §1. "Парламентът в контекста на принципа на разделение на властите и развитието на парламентаризма" - с. 45-47.


Резултат: текстът в книгата в обем от 54 реда и една бележка под линия буквално съответства на текста от дисертацията (пропуснат е един ред и няколко думи).


2. От дисертацията на Н. К.: Глава І. "Формиране на модела на "класическото" парламентарно управление във Великобритания и неговото влияние в Европа. Парламентарен контрол върху правителството" - §2. "Контролът на парламента в контекста на ранния парламентаризъм" - с. 36-66.


От книгата на П. И.: Глава I "Парламент и парламентаризъм" - §2. "Ранен (дуалистичен) парламентаризъм" - с. 47-68.


Резултат: В съдържателно отношение изложението в книгата напълно съвпада с текста на дисертацията. Научният апарат буквално следва този от дисертацията, без каквито и да е добавени бележки. Дори е пропусната една бележка на с. 52 от книгата, за която има индекс 1 след цитат в текста, докато на с. 42 в дисертацията тя е на мястото си като бел. 88. От изложението в книгата са пропуснати абзаци в общ обем около 7 страници, като на мястото на пропуснатите текстове няма авторски текст, а предхождащите и следващите ги абзаци са свързани (вж. напр. с. 54-55 от книгата, където са абзаците от с. 44-48 от дисертацията). В сравнение с останалите сверявани текстове, тук има най-много замени на думи и фрази, които обаче не променят смисловото съвпадение. В тази част най-много се използва често срещаният похват на въвеждане на абзац с обща фраза, след която следва текст, идентичен по смисъл с дисертацията (В теорията се прави извод, че...; Известно е, че...; В теорията се поддържа тезата, че...; Важно е да се посочи, че...). Най-много са и използваните синоними и сходни по значение думи (монархът - короната - кралят; страната - държавата; определя положението - дефинира ролята и статуса; не се използва - води до неупотреба). Липсва текст, който смислово или буквално да не е наличен в дисертацията, с изключение на някои добавени фрази и общо 5 отделни изречения.


3. От дисертацията на Н. К.: Глава І. "Формиране на моделът на "класическото" парламентарно управление във Великобритания и неговото влияние в Европа. Парламентарен контрол върху правителството" - §3. "Парламентарна отговорност и контрол през ХІХ в. - първата половина на ХХ в. при класическия парламентаризъм" - с. 66-96.


От книгата на П. И.: глава I "Парламент и парламентаризъм" - §3. "Класически (монистичен) парламентаризъм" - с. 68-80.


Резултат: В смислово отношение текстът на параграфа в книгата повтаря този в дисертацията. Напълно идентични са цели страници (напр. с. 78) и обширни пасажи, докато в други има отделни замени на думи и фрази, които не променят смисъла на изложението. "Прескочени" са отделни абзаци от текста на дисертацията в общ размер приблизително 17 страници. Това е довело напр. до свързване на текстове от с. 71 до 75 и от с. 89 до 95 от дисертацията в общи текстове в книгата съответно на с. 70-71 и с. 78-79;. Същевременно обширни пасажи са заимствани буквално със спорадични редакции и замени на думи и фрази със синоними и сходни по значение думи. При буквалното следване на текста на дисертацията са се запазили дори и такива грешки като "pal excellence" на с. 83 от дисертацията, появяваща се и на с. 74 от книгата. Същото се отнася и до често употребяваните в дисертацията курсивирани думи, които тук-там са останали в текста на книгата, без никаква ясна причина (напр. на с. 77- бел. 1, с. 83, 84, 85, 87 и др.). Научният апарат и в този параграф на книгата е изцяло и буквално заимстван от дисертацията, без никакви добавяния на нови източници.


4. От дисертацията на Н. К.: Глава ІІ. "Парламентарният контрол в съвременния "рационализиран" парламентаризъм след Втората световна война" - §2. "Първата вълна на "рационализация" на парламентаризма (Италия и Германия)" - с. 169-201.


От книгата на П. И.: глава I "Парламент и парламентаризъм" - §4. "Съвременен (рационализиран) парламентаризъм" - 1. "Първата вълна на "рационализация" на парламентаризма (Италия, Германия)" - с. 81-91.


Резултат: Както е видно, заглавието на т. 1 от § 4 на първата глава от книгата е идентично с това на съответния параграф на дисертацията. Същото може да се каже и за съдържанието. Трябва да се има предвид, че текстът от близо 20 страници (част от тях изцяло) е пропуснат, като запазените абзаци са "споени" в общ текст. Така напр. на с. 86-87 от книгата са събрани в общо изложение параграфи от: с. 181, (182-пропусната), 183 (4 реда), (184 -пропусната), 185 (7 реда), (186 и 187 - пропуснати), 188 (6 реда), (189-192 - пропуснати), 193 (по-голямата част). Подобно е положението и с текста на с. 88-89 от книгата, в който са включени отделни пасажи от с. 193 до 197 от дисертацията. Научният апарат е изцяло заимстван от дисертацията както като източници, така и като авторски текстове в бележките. Единствено на няколко места правилно използваното в дисертацията съкращение "Цит. съч." и "Пак там" е заменено с пълното изписване на съответното заглавие. Добавена е само една нова бележка - № 2 на с. 82, но съдържанието ѝ е взето от изложението в дисертацията на с. 175.


5. От дисертацията на Н. К.: Глава ІІ. "Парламентарният контрол в съвременния "рационализиран" парламентаризъм след Втората световна война" - §3. "Втората вълна на "рационализация" на парламентаризма - Гърция, Португалия, Испания" - с. 201-219.


От книгата на П. И.: глава I "Парламент и парламентаризъм" - §4. "Съвременен (рационализиран) парламентаризъм" - 2. "Втората вълна на "рационализация" на парламентаризма (Гърция, Португалия, Испания)" - с. 91-102.


Резултат: Както заглавието на параграфа, така и съдържанието му в книгата е идентично на това в дисертацията. Пропуснати са с. 212 и 214 и няколко абзаца, но останалият текст е идентичен с отделни замени на думи и фрази (най-вече такива в началото на някои абзаци) със синоними или близки по значение. Всички бележки под линия (вкл. авторските текстове в тях) са изцяло взети от дисертацията, като единствено използваните в нея съкращения "Цит. съч." или "..." при изписването на вече цитирани източници, в книгата са допълнени с пълното описание на данните на източника.


6. От дисертацията на Н. К.: Глава ІІІ. "Парламентарен контрол в България при действието на Конституцията от 1991 година" - §1. "Начало на третата вълна на "рационализация" на парламентаризма" - с. 220-234.


От книгата на П. И.: глава I "Парламент и парламентаризъм" - §4. "Съвременен (рационализиран) парламентаризъм" - 3. "Третата вълна на "рационализация" на парламентаризма" - с. 102-107.


Резултат: Текстът от книгата е идентичен с този от дисертацията. Има отделни думи и фрази, които са заменени с техни синоними или думи, близки по значение (да се обособи - да се оформи; промени - трансформации). Пропуснати са изцяло с. 221-224 и 231-233, като абзаците преди и след тях следват едно след друго в текста на книгата (вж. напр. с. 103, 104, 106). Бележките под линия, вкл. съдържащите се в тях текстове и такива в курсив, както и съкращенията, са напълно идентични с тези от дисертацията. Няма нито една нова бележка или нов текст в изложението.


7. От дисертацията на Н. К.: Глава ІІІ. "Парламентарен контрол в България при действието на Конституцията от 1991 година" - §4. "Контролът на Народното събрание върху дейността на правителството (форми и практика)" - с. 303-337.


От книгата на П. И.: Глава III. "Основни правомощия на Народното събрание" - §3. "Контролни правомощия" - с. 504-531.


Резултат: В смислово отношение има пълно съвпадение на текста на книгата с дисертацията, а в по-голямата част от страниците то е и буквално. На с. 504, 505, 506, 507, 508 бяха установени малко повече (между 5 и 12 на страница) замени на отделни думи и фрази с техни синоними или близки по значение думи (определя изрично - дефинира точно и ясно; насочено главно - ориентирано преди всичко; сърцевина - квинтесенция). В повечето страници има до 3 такива замени, а с. 525, 528, 529 са напълно идентични с текста от дисертацията (най-вече с. 327-337). На с. 505, в бележка под линия, П. И. констатира "ценен научен принос в материята на парламентарния контрол" на Н. К., без конкретно позоваване на изводи или мнения, като препраща към две нейни статии. Статиите са включени в библиографията на книгата. Дисертационният труд на доц. К. не е споменат нито в изложението, нито в библиографията към книгата на П. И. На с. 515-517 и 518-519 има добавен собствен текст на П. И. - съответно общо 40 и 28 реда с няколко бележки под линия, които липсват в дисертацията. Нова е и бел. 2 на с. 507. Всички останали бележки под линия напълно съвпадат с тези от текста на дисертацията, вкл. и текста от бел. № 216 на с. 324 от дисертацията - "както и Приложение № 2", който е останал в бел. № 2 на с. 520, при положение, че в книгата на д-р И. липсват каквито и да е приложения. От общо 35 страници в този параграф от дисертацията само три (с. 313-315) не са налични, както и отделни абзаци на с. 322, 323, 326.


Резултатите от сравнението на около 135 страници от дисертацията на Н. К., състояща се от 345 страници - без приложенията и библиографията, с около 92 страници от книгата на П. И. от 697 страници, както и фактът, че дисертационният труд на Н. К. не е цитиран в книгата и не е включен в библиографията към нея, дават основание на Етичната комисия да потвърди наличието на плагиатство от страна на П. И. Впечатляващо е, че в сравняваните страници от книгата на П. И. близо 230 бележки с цитирания на източници и авторски текст от научния апарат под линия е изцяло заимстван от дисертацията на Н. К. (добавени са по-малко от 10 нови бележки). Използвани са характерни за плагиатството техники: буквално заимстване на чужд текст без позоваване на автора му; заимстване на чужд текст с внасяне в него на някои промени, които не променят смисъла му, отново без цитиране на неговия автор; комбиниране на различни пасажи от чужд текст в общо изложение, без да се посочва откъде са взети и кой е авторът им.


Заключението на Етичната комисия е, че


в книгата на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г., състояща се от 697 страници, е налице плагиатство,


при което значителни части от чуждо произведение - дисертацията "Парламентарен контрол" на Н. К., е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник. Задължението за цитиране се отнася и до непубликуваните дисертационни трудове. Смятаме, че е налице незачитане на чужд принос в научен труд, получил оценка за приноси в науката в процедура на ВАК. Съпоставянето на съответните части от дисертационния текст на Н. К. и от книгата на П. И. е показателно за начина, по който е осъществено присвояването на текстове.


Плагиатството е вид измама, поради което е смятано за тежко нарушение на научноизследователската етика, недопустимо като деяние и поведение на член на академичната общност.


Според чл. 11. Професионална отговорност в Етичния кодекс на академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски":


"(1) Изследователите в Софийския университет трябва да гарантират, че тяхното изследване е приносно и не повтаря вече осъществено на друго място изследване.


(3) Недопустимо е плагиатството. Изследователите трябва да признават и уважават приноса на другите изследователи и да се придържат към правилата за коректно изброяване и цитиране на източниците."
Смятаме, че плагиатството от страна на преподавател в Софийския университет е недопустимо и с оглед на това, на което се опитваме да научим студентите и докторантите в Университета, когато ги въвеждаме в научното изследване и ги запознаваме с етическите принципи, с които то е същностно обвързано, а също и с оглед на последователните усилия, предприемани в Университета през последните години, насочени към обучение, както и към проверка и контрол по отношение на плагиатство от страна на студенти и докторанти.3


Плагиатството е деяние, което противоречи на принципите на академична почтеност и честност


(чл. 2), на академична отговорност (чл. 5) и институционална отговорност (чл. 6), намерили израз в Етичния кодекс на Софийския университет. То е несъвместимо с една представа за интегритет на личностите, ангажирани с научно изследване и преподаване в Университета, която се отнася до последователността в действията и цялостното поведение на членовете на академичната общност и предполага спазването на етическите принципи и правила в научноизследователската дейност, както и спазването на законите на държавата. Поради тежестта на плагиатството като нарушение, различно от други провинения, даващи основания за дисциплинарно наказание, в Закона за висшето образование, чл. 58, ал. 4, то е основание за освобождаване от академична длъжност.


Принципите и правилата на научноизследователската етика не са установени едва с Етичния кодекс на Университета, а са споделени в една научна общност, която надхвърля националните граници. Според чл. 3 от Закона за висшето образование то "се осъществява в съответствие с общочовешките ценности и националните традиции". В Етичния кодекс на академичната общност на Софийския университет, във Вътрешните правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност на научни данни в научни трудове на членовете на академичния състав на Софийски университет "Св. Климент Охридски", в Правилника за устройство и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски", чл. 129, ал. 2, т. 2, както и в Закона за висшето образование констатирането на плагиатство не е обвързано с давност. Поради това не приемаме аргумента за давност, изтъкнат в становището на д-р П. И. С оглед на обема на констатираните съответствия и техния вид, смятаме съображенията, изложени от д-р П. И. по отношение на това, дали съответните части от дисертационния труд на Н. К. са приносни, както и съображенията, свързани с приносните моменти в неговото изследване, за неотносими.


Проверката на Етичната комисия продължи 45 дни от сезирането на Комисията, не само поради обема на произведенията, които бе необходимо да бъдат съпоставени, но и поради допълнителните справки за установяване на страниците към 2015 г. на монографията на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда" с оглед на екземпляра от книгата от 618 страници, изпратен на 13.08.2021 г. от издателство "Нова звезда", със знанието и съгласието на д-р П. И. Доколкото в рамките на проверката са установени достатъчно много данни за книгата "Компетенцията на Народното събрание" от 2015 г., състояща се от 697 страници, Комисията има основания да допусне, че представянето на книгата в преработен съкратен вариант от 618 страници, необозначен като второ издание, е опит за възпрепятстване на започналата на 09.08.2021 г. вътрешноинституционална проверка, което само по себе си е нарушение и е несъвместимо с академичната честност и почтеност.


Въз основа на констатираните нарушения на Етичния кодекс на СУ "Св. Климент Охридски" Етичната комисия препоръчва на ректора в рамките на неговите правомощия да предприеме съответни мерки.


Председател на Етичната комисия: /п/ доц. д-р Валентина Кънева
Заместник-председател: /п/ доц. д-р Боряна Мусева
Членове:
/п/ проф. д-р Евгения Калинова
/п/ доц. д-р Бистра Мизова
/п/ доц. д-р Веселин Кожухаров
/п/ доц. д-р Веселина Москова-Думанова
/п/ гл. ас. д-р Пламен Цветков
/п/ Росица Банкова, главен инспектор администрация
/п/ Росен Иванов, студент


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (129)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4296 Весело

  "При буквалното следване на текста на дисертацията са се запазили дори и такива грешки като "pal excellence" на с. 83 от дисертацията"

  Този е абсолютен профан след като е копирал дори и грешките.😂😂😂

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 2. 2 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  Мда а се чудя тия що не накарат някой студент да им пише книгите... макар че и те много преписват...

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на star bastun
  star bastun
  Рейтинг: 1976 Неутрално
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#3] от "ygo11542256":

  мда някой агент на сорос му е вмъкнал в ръкописа тия страници за да може по-късно да го компроментира като поиска да стане голям министър :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 7. 7 Профил на Lich King
  Lich King
  Рейтинг: 472 Весело

  Петър Илиев дори не си е направил труда да провери съответните 80 страници?!? Плагиат та дрънка!

 8. 8 Профил на мики маус
  мики маус
  Рейтинг: 1546 Неутрално

  Петър Илиев вече е готов за библиотекарския или юзу.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  Мо той отде да знае кое е грешка? Това ли му е работа? Цел Барбадос него чака, на него се надява.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 11. 11 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#7] от "Lich King":

  мани... на времето един приятел трябваше да напише доклад за някакъв стаж... и му казали, бе пиши квото ти падне, да не мислиш че някой ги чете...
  И той, понеже му е по-бедна фантазията, отворил някакво кирминале дето четял и преписал нужния брой страници... И за негова изненада преподавателя взел че ги чел :) :) :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 12. 12 Профил на star bastun
  star bastun
  Рейтинг: 1976 Любопитно

  А доц Киселова дали ще го съди?

 13. 13 Профил на jelev03
  jelev03
  Рейтинг: 407 Неутрално

  Ей, видяхте му сметката на този човек. Браво, браво, добра работа. От тук нататък всеки който има някакви намерения да влиза в политиката, ако не е свързан със кръга на Прокопиев и Сорос - да си знае, ще бъде размазан и омаскарен още преди да си е показал носа даже.
  —цитат от коментар 3 на ygo11542256  А за Асенчо Василев нещо? Или той понеже е умен и красив, либерален и прогресивен, евроатлантически настроен харвардси възпитаник, неговото плагитство е демократично плагиатство.
  —цитат от коментар 5 на ygo11542256  Типично за гербер-простака! Нищо по темата, а другите виновни!

 14. 14 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2900 Неутрално

  До коментар [#5] от "ygo11542256":

  Какво за Василев? Тошко защо започна да пелтечи позовавайки се на имунитет в КРБ?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 15. 15 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2258 Неутрално

  Ей, видяхте му сметката на този човек.
  —цитат от коментар 3 на ygo11542256


  Сам си я е видял. Даже майка му и баба му немат нищо общо.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 16. 16 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 611 Весело

  Ех, Барбадос, Барбадос ....

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 17. 17 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2900 Весело

  До коментар [#10] от "Един вампир броди из Европа":

  Точно, само трябва да докаже умисъл и съди Киселова, че го е повела

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 18. 18 Профил на Kephy
  Kephy
  Рейтинг: 611 Весело

  А за Асенчо Василев нещо? Или той понеже е умен и красив, либерален и прогресивен, евроатлантически настроен харвардси възпитаник, неговото плагитство е демократично плагиатство.
  —цитат от коментар 5 на ygo11542256


  Младежо, съвсем наскоро неофициалният говорител на Трифонов, Петър Волгин плака с крокодилски сълзи, è Асен Василев съдел Тошко Йорданов именно заради клевети, подобни на тези, които разпространявате.

  Malo periculosam, libertatem quam quietam servitutem
 19. 19 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 842 Неутрално

  До коментар [#12] от "star bastun":

  Що да го съди? По-голямо унижение от това, надали има.
  Представете си какви преподаватели има в ЮФ на СУ, след като години наред тоя чвор е преподавал там. И не са само там. Жалко за читавите и можещите.
  Този Илиев е мазен като тутманик от Сточна гара, не знам как изобщо може да бъ симпатичен на студентите.
  То затова Симеоново има статут на висококвалифицирано""" школо. Ум да ти зайде

 20. 20 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7020 Неутрално

  Сега, ако му е останали малко достойнство, веднага ще напусне СУ, без да чака да го уволняват.

 21. 21 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  Дали Киселова не е автор и на този труд? Платил си човекът, но не разбрал в какво приключение е влязъл. Как да си признае сега?

 22. 22 Профил на ygo11542256
  ygo11542256
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Как толкова години никой не е имал проблем, а чак когато човека реши да влиза в политиката и да става министър това се превърна в проблем?

 23. 23 Профил на izn31647953
  izn31647953
  Рейтинг: 17 Неутрално

  СУ да беха взели мерки навреме, сега немаше да берат такъв срам.

 24. 24 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2053 Неутрално

  Постъпката на адв. Илиев е укорима по писаните и по неписаните закони.
  Той ще понесе сериозни щети. Колегите му и обществото не трябва да бъдат снизходителни. Защо ли не ликувам, че е възтържествувала справедливостта? Защото преподавателят ще бъде наказан заради своята арогантност, не заради високите принципи. И защото злорадството ми идва свръхдозирано.
  Най-вероятно той наистина не подозира, че е плагиат. Защото е възложил на студенти отделни части от книгата, която вероятно не е прочел. Сега ще плати и сметките на всички, които го правят, а те не са малко. Жалко, защото може би е млад професионалист с качества. Тези, които си мълчат и се разбират насаме отново печелят.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 25. 25 Профил на ygo11542256
  ygo11542256
  Рейтинг: 576 Неутрално

  Ако ИТН се бяха съгласили на коалиция със ДеБъ, естествено със министрите на Прокопиев в правителството, със сигурност никой нямаше да има проблем с Петър Илиев. Даже щеше да четем колко е готин и колко добър и страхотен екип има ИТН. Както четохме същото и за ГЕРБ през 2009. Или всички са забравили?

 26. 26 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#22] от "ygo11542256":

  ма на теб сериозно ли ти си образува такава неземна мисъл :)

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 27. 27 Профил на ygo11542256
  ygo11542256
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#26] от "Apophenia":

  Да разбирам ли, че само когато решиш да ставаш министър плагиатството става проблем? Щото този случай е от 6-7 години. И ако човека не беше тръгнал да става министър във правителство, което не е одобрено от Прокопиев и Америка за България, нямаше и да има такъв проблем, нали?

 28. 28 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2796 Неутрално

  Не само ,че краде труда на Киселова , ами и лъже,че новото издание било от 2015 г. Този не си поплюва .Представяте ли си го като мин .на правосъдието ? Барни Ръбъл патки да пасе...

 29. 29 Профил на Вилдирас Владиленов
  Вилдирас Владиленов
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  До коментар [#27] от "ygo11542256":

  разбирай че като въшката излезе на челото се вижда от всички

  ☠ ☠ ☠ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that. ☠ ☠ ☠
 30. 30 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1128 Неутрално

  Петър Илиев е невинен, защото дисертацията му е писана от друг и той не знае, че са копирани 80 страници. Той просто няма нищо общо с дисертацията си.

 31. 31 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  Така и не разбрахме, защо от ИТН толкова много настояваха този индивид да бъде вътрешен министър и дори премиер.
  А БСП дали ще продължат да са му абонати на кантората?
  И зад Пеевски има една кантора,...Но, великият държавник беше Пеевски.
  Нищо, че Доган каза, че той е държавата, има обръчи от фирми и разпределя порциите.

 32. 32 Профил на ygo11542256
  ygo11542256
  Рейтинг: 576 Неутрално

  До коментар [#28] от "hodounski":

  А на вас дайбългаристите кой ви дава право да се подигравате на хората? Значи вие можете да наричате оня Барни Рабъл, другия не знам си как, ама вашия човек като го нарекоха Спондж Боб Квадратни гащи подскочихте като ужилени? Рязко ви изчезна чувството за хумор. Както винаги става де. Някои хора са недосегаеми.

 33. 33 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  "При буквалното следване на текста на дисертацията са се запазили дори и такива грешки като "pal excellence" на с. 83 от дисертацията"Този е абсолютен профан след като е копирал дори и грешките.😂😂😂
  —цитат от коментар 1 на padrino


  Има преподаватели, които дават глави от книга на английски език за превод на български. После българският текст се обработва и се появява учебник на български език. Нищо чудно и Илиев да е дал на студенти да преписват материали за книгата му.

 34. 34 Профил на руски трол
  руски трол
  Рейтинг: 31 Неутрално

  И без да си от етичната комисия е ясно, че чалгарчето от Барбадос е много ограничено човече и ако не е краденето от политиката, няма да има какво да яде...

  люта цензура кипи в дневник, прокопи май ще взема властта...
 35. 35 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1255 Неутрално

  Пешо рече, че го не брига тая работа. Бил и си оставал университетски преподавател, гордост за правото и светъл пример за студентите.

 36. 36 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5749 Неутрално

  Хайде сега на съд, както заяви и баба Мика Зайкова.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 37. 37 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1294 Неутрално

  Ся Тошко кого ще съди?

 38. 38 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1502 Неутрално

  Учудващо смислен доклад на Етичната Комисия

  Явно в СУ все още има хора с критично мислене и морал

  Барбадосът изгоре. Ще го уволнят от СУ - или ще напусне сам.

  Не стига това, ами и си остава с петно вовеки веков

  И за какво? За да публикува някакъв сам-издат дето никой няма да го чете?

  Всеки си плаща за гяволъка - явно сега е негов ред

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 39. 39 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 1294 Неутрално

  Някой дали ще разследва измамата извършена пт издателство "Нова звезда"? Не можа да няма текстове в НК за подобни действия.

 40. 40 Профил на nxl27679751
  nxl27679751
  Рейтинг: 722 Неутрално

  Ментараджията съвсем се е омазал, остава му да пробива в политиката.

 41. 41 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1573 Неутрално

  Сега вече наистина може да питаме баба му, дали е добър човек, нали той така каза.
  Само че е добре да и се каже, че преподавателят (внук) преписва...

 42. 42 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1128 Неутрално

  До коментар [#31] от "mara71":

  ИТН държеше толкова на Илиев, защото е международен ковчежник на холограмата Слави.

 43. 43 Профил на дедо Андро
  дедо Андро
  Рейтинг: 2819 Неутрално

  Писах го и в другата статия, нека и тук.

  Плагиат е творбата на Петър Илиев, докато той е плагиатор.

  Пич Незнам Как Да Ти Обесна Че Несъжелявам За Недостика На Некой Уникални Изразни Сретства По Български.
 44. 44 Профил на Ганя фурията балканска
  Ганя фурията балканска
  Рейтинг: 272 Неутрално

  Преписал е от колежката по чин, барабар с грешките. Слаб 2, Пеца!

 45. 45 Профил на event_horizon
  event_horizon
  Рейтинг: 902 Неутрално

  Наглостта на пешо барбадоса блестна след опита му да замаже плагиатството с новата "версия" от 618 страници. Грозно, гадно, нагло, безочливо, ужасно. Вместо замазване стана омазване. В кафяво. Опита му до покрие това престъпление показава колко опасен човек е този тип. Заради него славиту, тошкоту и другите билонки залаяха срещу ДБ и Изправи се и ги обвиниха, че провалят правителството на продавача на джапанки. Майко мила.

 46. 46 Профил на pinoccio
  pinoccio
  Рейтинг: 996 Неутрално

  Блестят кадрите на Славиту, както преди това тези на ГРОП, ДПС, НДСВ, патереОтете и БКП - сите с един крив червен ур правени!

  Мъките продължават!

 47. 47 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  До коментар [#42] от "авторът":

  Интересна подмяна.
  Другарите от ДС - всички са университетски преподавателите. Главният играч зад Пеевски и екипа му - маскирани като Адвокатска кантора.
  П.И. - 2 в 1 с имунитет!

 48. 48 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 998 Неутрално

  Това е най-дългото доказателство на 2+2=4.

 49. 49 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1306 Весело

  До коментар [#20] от "Роси":

  Ако имаше поне малко достойнство, щеше да напусне не само СУ. Трябва да напусне и България – да бяга и се скрие в дън земя от срам. Да отиде в Барбадос, за да продава миди на рибния пазар там, като си смени името, та никой да не го познае. Но това миризливо л**но няма да го направи. Разчитало е на връзките си и на защитата на Цацаров, негов наставник в масонската ложа. Но този път стъпи на банановата кора.

 50. 50 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  И какво сега, ИТН ще искат доверие о "суверена", айде де. Аз толкова пр...и българи не познавам

 51. 51 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3709 Неутрално

  Това показва, че готвеният от Сарая чрез “сценаристите” за премиер (впоследствие понижен до вътрешен министър) масон, плагиат и перач на пари, освен всичко гореизброено, е и тъп като вътрешна гума на Камаз.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 52. 52 Профил на dfjftriktrcdt
  dfjftriktrcdt
  Рейтинг: 2354 Неутрално

  Защо въпросната доцент Киселова ,от която уж е плагиатствал Илиев,години наред си е мълчала и не е сезирала съответни органи.Разбра се,че етичната комисия към СУ не е компетентна да се произнася за такова деяние..

  shlshlshlshl
 53. 53 Профил на everlast666
  everlast666
  Рейтинг: 1307 Неутрално

  Мда а се чудя тия що не накарат някой студент да им пише книгите... макар че и те много преписват...
  —цитат от коментар 2 на Apophenia


  Е, то според мен нещо подобно е станало.

  Барбадосеца или е накарал няколко студента да му пишат глави от книгата и някой от студентите се изтарикатил (и той) и е преписал от книгата на жената.

  Или Барбадосеца направо е платил на някой от колегите да му направи труд, който съответно е събрал от тук от там, или е платил на самата колежка (от която е преписвано) и тя си е ползвала част от собствената работа за да му подготви неговия труд - която би обяснило защо не се е оплаквала.

 54. 54 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 998 Неутрално

  Защо въпросната доцент Киселова ,от която уж е плагиатствал Илиев,години наред си е мълчала и не е сезирала съответни органи.Разбра се,че етичната комисия към СУ не е компетентна да се произнася за такова деяние..
  —цитат от коментар 52 на dfjftriktrcdt


  Проучи дали доцент Кисилова не е (1) умнокрасива, (2) не е получавала грантове от Сорос и (3) няма комунисти в рода си.

  Приложи (1) и (3).към Етичната комисия.

 55. 55 Профил на До руските мекерета
  До руските мекерета
  Рейтинг: 998 Весело

  [quote#54:"До руските мекерета"][/quote]

  Киселова, разбира се. Май й дължа риза.

 56. 56 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Две добри новини за деня
  - Радев предизика Бойко на дуел и чакаме брифинг из под магнолията
  - А СУ изплющч дългия и чакаме и от диванчето мъцкане

 57. 57 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4559 Неутрално

  Ей, видяхте му сметката на този човек. Браво, браво, добра работа. От тук нататък всеки който има някакви намерения да влиза в политиката, ако не е свързан със кръга на Прокопиев и Сорос - да си знае, ще бъде размазан и омаскарен още преди да си е показал носа даже.
  —цитат от коментар 3 на ygo11542256


  Няма да се плашиш! Ей сега Слави и Тошко ще осъдят членовете на етичната комисия на СУ и ще защитят лоялния към тях Петър Илиев!

 58. 58 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4039 Неутрално

  А доц Киселова дали ще го съди?
  —цитат от коментар 12 на star bastun


  Бил изтекъл давностния срок. Това самият Петър Илиев-наглият го каза.

 59. 59 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1614 Неутрално

  Този галфон колкото пъти си отвори устата и все поразии прави.

  Преди малко установи, че какво намерила комисията нямало значение защото там имало член на Да България.

  Това е шамар по всички останали в комисията, защото свежда тяхното мнение до предрешено, а личностите им - до марионетки.

  И да, сами ще съдим. Но не по мнението на комисията, а по самата книга и пасажите в нея.

  Както и по последвалия неуспешен опит тя да бъде преиздадена, т.е. директно фалшифицирана.

  Не просто плагиат, а чиста проба престъпник.

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 60. 60 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  На фалшивия доктор да му се отнеме титлата и да му се забрани да преподава за срок от 100 години, да върне всички заплати които е получавал в качеството си на доктор, защото не е било основателно да ги получава. И на всички студенти, на които е писал 2-ки, да се заменят с 6, понеже щом е такъв нагъл, логично е да е корумпе и да им е искал рушвети и който не е дал да му е напаткал двойката.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 61. 61 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 952 Неутрално

  Тоя, за краткия си проблясък, успя да ми опротивее повече и от Борисов. А Борисов все пак се стара десет години.

 62. 62 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Тоя "ценен" юридически кадър де ще се скрие?

 63. 63 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 4039 Неутрално

  До коментар [#49] от "murry":
  "Ако имаше поне малко достойнство, щеше да напусне не само СУ. Трябва да напусне и България – да бяга и се скрие в дън земя от срам."

  Какъв срам търсиш у тоя наглец? Такива като него са оперирани от чувството за срам.

 64. 64 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1452 Неутрално

  Някой дали ще разследва измамата извършена пт издателство "Нова звезда"? Не можа да няма текстове в НК за подобни действия.
  —цитат от коментар 39 на George Svinarov


  То там Нова Звезса никой не смее да пипне даже и Дневник.
  Щото в сравнение сис Собственикът Петърчо е Малко ВАКСАДЖЙИчЕ В ИНДИЯ.
  Нищо че има Лъвска Биография щото да напечаташ фалшива Книга и да изземеш тираж и бройки от всякъде е къде къде по интересно с каква власт разполага един уж обикновен Издател.
  Ма там никой няма да смее да пипне.

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 65. 65 Профил на Locke
  Locke
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Този галфон колкото пъти си отвори устата и все поразии прави.Преди малко установи, че какво намерила комисията нямало значение защото там имало член на Да България.
  —цитат от коментар 59 на Боби Колев


  Дори и опорките му не са оригинални.

 66. 66 Профил на fkm26555709
  fkm26555709
  Рейтинг: 1350 Любопитно

  Вече съм убеден, че този другар Илиев , трябва да бъде И съден. " Е то бива бива, ама бивол за курбан не бива..."

 67. 67 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  До коментар [#30] от "авторът":

  Така е, ама е виновен задето се опита да пробута съкратената версия :) да беше станал да каже "Абе някой ми ср@ в гащите".
  И ония палячовци го издигат за министър, и вместо да си признаят грешката, го защитаваха много самоотвержено.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 68. 68 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4559 Неутрално

  Тоя "ценен" юридически кадър де ще се скрие?
  —цитат от коментар 62 на puppets.ofmaster


  Както каза Слави, той лоялните към него като Петър Илиев няма да ги забрави! Убеден съм и че от библиотекарския ще приемат техния верен син в редиците си!

 69. 69 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 1517 Неутрално

  Направо ме втриса като си помисля, че тоя можеше да е премиер или силов вицепремиер. Да плагиатстваш без дори да си направиш труда да провериш какво точно….при положение, че и оригинала, и краденото ще ги прочетат 200 души които всички се познават помежду си….. как въобще си е представял, че ще му се размине?
  Всичко това, и особено жалкия опит да прикрие следите си, говори за абсолютно неадекватен индивид, вероятно с психически отклонения. Това не може да остане скрито при продължително общуване, освен ако не си същия и ти изглежда нормално.
  Т.е. най-вероятно същите сериозни отклонения са налице и при Слави. Или, Слави изобщо не е имал думата, плагиата просто му е наложен.

  Гнилото в ИТН определено е повече, отколкото в Дания. Тези не трябва да припарват до властта.

 70. 70 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4559 Неутрално

  До коментар [#69] от "Ментор":

  "Направо ме втриса като си помисля, че тоя можеше да е премиер или силов вицепремиер."

  И според Слави и Тошко всички трябваше БЕЗУСЛОВНО да го подкрепят! Иначе били предатели!

  Нека избирателите на ИТН се замислят дали искат престъпник да е министър на МВР!

 71. 71 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 629 Весело
 72. 72 Профил на Васик
  Васик
  Рейтинг: 629 Весело

  Киселова е мълчала, защото няма какво да доказва - нейната дисертация си седи в архива. Илийката смяташе чрез нахалство да върви към прогрес, но времето на чалгата отмина....

 73. 73 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Е няма такова унижение, да го изхвърлят от СУ. такъв казус в историята на Алма Матер май няма. Славчу и групичката му коват история, спор няма.

 74. 74 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Е няма такова унижение, да го изхвърлят от СУ. такъв казус в историята на Алма Матер май няма. Славчу и групичката му коват история, спор няма.

 75. 75 Профил на fkm26555709
  fkm26555709
  Рейтинг: 1350 Весело

  До коментар [#32] от "ygo11542256":
  Не ви разбирам итенеджиите , вместо да прекратите демонстративно всекакви връзки с ДБ, днес Тошко африкански , обяви , че след изборите първата партия поканена за преговори щяла да е ДБ...

 76. 76 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1945 Весело

  До коментар [#41] от "НеКой":

  Ти остъй баба му дай да питаме пак Вълчев който от 1000 думи има 990 плява...

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 77. 77 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Този скандал свали поне 4 % на ИТН

 78. 78 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1945 Весело

  До коментар [#20] от "Роси":Ако имаше поне малко достойнство, щеше да напусне не само СУ. Трябва да напусне и България – да бяга и се скрие в дън земя от срам. Да отиде в Барбадос, за да продава миди на рибния пазар там, като си смени името, та никой да не го познае. Но това миризливо л**но няма да го направи. Разчитало е на връзките си и на защитата на Цацаров, негов наставник в масонската ложа. Но този път стъпи на банановата кора.
  —цитат от коментар 49 на murry


  Повечето братиньовци са тъпи като галоши... Такива са АПБФК бащите и синовете...
  Обаче са проверени др0гари...

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 79. 79 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 662 Неутрално

  Петър Илиев вече е готов за библиотекарския или юзу.
  —цитат от коментар 8 на мики маус


  Плюс милиционерското ...

 80. 80 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  "Правна лудост", що е то?
  Ако беше то добро...

  Затова Славчу каза, че местото на подобни сигнали е в съда.
  Ако имат дързостта.

  Каза, че повервал в плагиата експерт по правна нелудост,
  поради ценните съвети за организиране национален Референдум
  (успешен).

  И за успешно организирана партия "Няма такава държава".
  Успешно отхвърлена от Държавно съдилище.

  Тогава е следвало Славчу да се замисли.

  Излишна тежест ли бил партньорът, консултант и плагиат по правна нелудост, или ценна придобивка?
  Обществото разбра.

  Кой да каже на Славчу...

  "На 04.08.2021 г. до ректора на СУ "Св. Климент Охридски" са подадени три сигнала с искане за проверка на данни за наличие на плагиатство в книгата на гл. ас. д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание ", Издателство "Нова звезда", 2015 г.
  Сигналите се позовават на данни, изнесени в медиите - статия в Клуб Z и видеоклип на "Правна лудост" от 01.08.2021 г., статия във в. Дневник от 04.08.2021 г.

  Първият сигнал е от Д. Т., студент във Факултета по математика и информатика.
  Вторият сигнал е подаден от К. Г., студент в Юридическия факултет.
  Третият сигнал е подаден от К. А., докторант в Богословски факултет. В него е цитирано твърдението от публикацията във в. Дневник, че в монографията на д-р П. И. "Компетенцията на Народното събрание" "има копирани дословно параграфи от различни части, без да е цитирано" от дисертационния труд на доц. д-р Н. К. "Парламентарен контрол".
  ...
  ...
  "

 81. 81 Профил на 1_april
  1_april
  Рейтинг: 1319 Весело

  -ей, тези от Етичната комисия, верно ногу некомпетентни бре!
  Познаха само за стотина страници, при положение , че цялата работа е крадена, "от кора да кора", благодарение на любящите ма студенки / и студенти-тук там/.
  Обаче заглавието си е мое "Компитенцията на Народното събрание".
  Ще ги съдя ,да знайте, точно зарад туй..
  .....Ваш П.Ил, почти министър-предс.

 82. 82 Профил на ivangabrovo
  ivangabrovo
  Рейтинг: 662 Неутрално

  До коментар [#31] от "mara71":ИТН държеше толкова на Илиев, защото е международен ковчежник на холограмата Слави.
  —цитат от коментар 42 на авторът  ++++++++++++++++++++++++++++++++++....

 83. 83 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 1945 Весело

  .......Ваш П.Ил, почти министър-предс.
  —цитат от коментар 81 на 1_april

  Ахахахахахахаха

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 84. 84 Профил на greengoblin
  greengoblin
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Сега, ако му е останали малко достойнство, веднага ще напусне СУ, без да чака да го уволняват.
  —цитат от коментар 20 на Роси


  Ти интервюто с въпросния гледа ли? По-вероятно е той да ги съди...за 'уронване на престижа' :)))

 85. 85 Профил на Луд Общественик
  Луд Общественик
  Рейтинг: 846 Неутрално

  Тази дисертация сега като се изхвърл, лишава ли се от титлата "доктор" Софиянеца?

  Удавете ги в сигнали: https://grajdanite.bg/home
 86. 86 Профил на greengoblin
  greengoblin
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#28] от "hodounski":А на вас дайбългаристите кой ви дава право да се подигравате на хората? Значи вие можете да наричате оня Барни Рабъл, другия не знам си как, ама вашия човек като го нарекоха Спондж Боб Квадратни гащи подскочихте като ужилени? Рязко ви изчезна чувството за хумор. Както винаги става де. Някои хора са недосегаеми.
  —цитат от коментар 32 на ygo11542256


  Е, то това от устата на Барни Ръбъл по-скоро комплимент е ;)

 87. 87 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3893 Неутрално

  Гениално!Не ми беше идвало на ум, че може да се копира научен труд с грешките в него!

 88. 88 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  секи 4ти км

  повече ;)

  Барбадос чака ИТН да доплава.
  ИТН отплава.
  Надява се на Карибен остров "Няма държава"

  До коментар [#10] от "Един вампир броди из Европа":
  Мо той отде да знае кое е грешка? Това ли му е работа?

  Цел Барбадос него чака, на него се надява.

 89. 89 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Гуруто на диванчето беше обещало да се саморазправи с враговете на Барбадоса, а де?

 90. 90 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Гуруто на диванчето беше обещало да се саморазправи с враговете на Барбадоса, а де?

 91. 91 Профил на stanchopansa
  stanchopansa
  Рейтинг: 392 Неутрално

  Започвам да се чудя от кого ли е копирал останалите 600 страници?

 92. 92 Профил на kmat
  kmat
  Рейтинг: 449 Неутрално

  Ама той човекът си се смята за невинен, жертва на политическа поръчко. Тъкмо си викам - най-накрая една истина да излезе на бял свят, а то се оказа , че не било така. Всички тия "доказателства" за плагиатство явно нищо не струват, а са изфабрикувани от един член на комисията, който е успял да накара и другите 8 души да се подпишат. Дали и този същият член не е дописал въпросния труд с още 80 страници и е успял някак да наложи тази версия като меродавна из библиотеките по света и унас. Много способен член трябва да е тоя спор няма! Ами него да го бяха издигнали за премиер, щом е толкова сръчен и убедителен!

 93. 93 Профил на kmat
  kmat
  Рейтинг: 449 Неутрално

  Ама той човекът си се смята за невинен, жертва на политическа поръчко. Тъкмо си викам - най-накрая една истина да излезе на бял свят, а то се оказа , че не било така. Всички тия "доказателства" за плагиатство явно нищо не струват, а са изфабрикувани от един член на комисията, който е успял да накара и другите 8 души да се подпишат. Дали и този същият член не е дописал въпросния труд с още 80 страници и е успял някак да наложи тази версия като меродавна из библиотеките по света и унас. Много способен член трябва да е тоя спор няма! Ами него да го бяха издигнали за премиер, щом е толкова сръчен и убедителен!

 94. 94 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Иначе добър мин председател щеше да бъде. Пу, че не ни излезе късмета

 95. 95 Профил на puppets.ofmaster
  puppets.ofmaster
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Иначе добър мин председател щеше да бъде. Пу, че не ни излезе късмета

 96. 96 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 925 Неутрално

  О, Пепи, докараха ли кремвиршите?

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 97. 97 Профил на inn
  inn
  Рейтинг: 1551 Неутрално

  "На 02.09.2021 г. гл. ас. д-р П. И. чрез адвокат М. Х. изпраща свое становище до ректора и до Етичната комисия, в което твърди:
  1) че проверката следва да бъде извършена с оглед единствено меродавния текст в книгата "Компетенцията на Народното събрание", Издателство "Нова звезда", 2015 г., състояща се от 618 страници, изпратена от издателството в качеството му на неутрален субект,"
  —цитат от коментар 0 на статия


  Ще бъде грешка опитът за заблуда на комисията от страна на Петър Илиев да бъде оценяван като успешен или неуспешен (явно е неуспешен). Това деяние на Петър Илиев може да бъде ценено само на съвсем друга плоскост "вменяемост" - "невменяемост". Според мен е второто.

 98. 98 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1227 Весело

  Момчета, спрете се, ще закриете Университета. Ми толкова могат. Според мен книгата следва да се преиздаде със съавтор доц. Киселова, а Петър Илиев да й стане асистент. На мястото на Ректора бих обявил конкурс за професор на доц. Киселова. Това да се оцени толкова високо книгата й е изключителна атестация. Това е цитиране в размер на 80 страници, което надхвърля немислимо всичко критерии на Скопос и направо е за книгата на Гинес!

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 99. 99 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2285 Неутрално

  И двамата са позор за Университета!

 100. 100 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  ВИИ Маркс имени В.И.Лелина

  Интересен въпрос..
  И други ;)

  Колегата плагиат "хитър като дърт циганин"
  (възхищение хилядолетно),
  усърдно отрича произход в квартал на Пловдив.
  Града древнопознат като на цар Филип.

  Което води до въпроси и скептичизъм.

  Мамино прасенце ли е плагитата?
  Колегата пренасочи въпроси към баба си и майка си.
  Не към бащата.

  Аналогията буди основания за сравнения с потаен олигарх,
  учудващо стабилен.
  Санкции го не лОвят. Нищо!

  До коментар [#85] от "Луд Общественик":

  Тази дисертация сега като се изхвърл,
  лишава ли се от титлата "доктор" Софиянеца?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK