Погрешната ценностна йерархия превръща държавата в рецидивист

Когато българската държава се превръща в нарушител рецидивист на основното право на зачитане на личния живот, а правният нихилизъм обхваща неизпълнение на международноправни задължения, този въпрос следва да бъде поставен на вниманието на министъра на правосъдието.

© НАДЕЖДА ЧИПЕВА, Капитал

Когато българската държава се превръща в нарушител рецидивист на основното право на зачитане на личния живот, а правният нихилизъм обхваща неизпълнение на международноправни задължения, този въпрос следва да бъде поставен на вниманието на министъра на правосъдието."Дневник" публикува с големи съкращения отвореното писмо на съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд до министъра на правосъдието Янаки Стоилов, публикувано в "Съдийски вестник". То е по казус от миналата година, когато охраната на Софийския затвор отказа да конвоира осъден на погребението на майка му, въпреки съдебното решение, с което му беше разрешено. Целия текст на писмото четете тук. Заглавието е на "Дневник".


Уважаеми господин министър на правосъдието,


Позволявам си да Ви пиша в публичен формат, защото преди близо година обществото беше въвлечено в работата на съда и Министерството на правосъдието по конкретен казус за нарушаване на човешките права. Успешният завършек за всички на тази история, която може да бъде разглеждана и като история за трудното съзряване на институциите в правовата държава, изисква заключителни активни действия от страна на Министерството на правосъдието и съпричастието на обществото - не само за да се осъществи обществен контрол, но и заради повишаването на равнището на гражданската култура за дължимото от институциите и за правните средства за защита.
На 10.12.2020 г. изпратих до министъра на правосъдието г-жа Ахладова открито писмо във връзка с работата ми като съдия-докладчик по н. ч. д. № 3166/2020 г. на Софийския градски съд. По делото установих нарушение на основното човешко право на зачитане на личния живот на задържания по делото гражданин в резултат на отказа да бъде изпълнен съдебен акт от страна на държавни структури, учредени към министъра на правосъдието и на бюджетна издръжка.


Накратко припомням фактите, които оповестих тогава, и сега допълвам с известното ми развитието на случая от постъпилата по делото впоследствие информация.


1. По време на престоя му в затвора в гр. София по цитираното съдебно производство, образувано по предложение на главния прокурор по чл. 457, ал. 1 НПК за решаване на въпроси, свързани с изпълнение на присъда, постановена от съд на Република Албания, българският гражданин А. Д. Д. подава молба до съда, че на 24.11.2020 г. е починала неговата майка, боледувала от Ковид-19. А. Д. Д. прави искане да бъде изведен с охрана от затвора в гр. София, за да присъства на погребението й на 5.12.2020 г. от 13,30 ч. на Централните софийски гробища.


2. С определение в закрито заседание на 3.12.2020 г. тричленният съдебен състав по делото приема, че е компетентен да реши повдигнатия въпрос с молбата на осъдения в друга държава гражданин, тъй като той се намира в затвора за нуждите на производство, по което именно този съд е решаващият орган. В определението си съдът съобразява последиците от осъждането на Република България с решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото "Вецев срещу България", станало окончателно на 2.08.2019 г., за нарушение на чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) по повод на отказ на обвиняемия гражданин да присъства на погребението на брат си на формално основание - липса на процесуален ред.


(...)


Съобразявайки осъждането на Република България от ЕСПЧ, тричленният съдебен състав по н. ч. д. № 3166/2020 г. на Софийския градски съд отчита естеството на правото на зачитане на личния живот на всеки човек, защитено в чл. 8 ЕКПЧ и чл. 32 от Конституцията на Република България. Съдът припомня, че съгласно чл. 8, т. 2 ЕКПЧ намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима освен в случаите, предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите.


По същество в процесния случай съдът взема предвид значението на факта, че производството по делото не е приключило по причина, за която осъденият в Република Албания не носи отговорност, а забавянето се дължи на държавата, издала присъдата, чието приспособяване към българското право е предмет на разглеждане. Съдът съобразява и това, че по делото не са постъпвали данни поведението на осъдения в мястото за задържане да е било несъвместимо с вътрешните правила и изискванията за поддържане на обществения ред, нито за съществуване на друг противопоставим на правото на зачитане на личния му живот правен интерес от кръга на посочените в чл. 8, т. 2 ЕКПЧ. Същевременно съдът отбелязва неминуемата необходимост да бъде отчетено, че молбата е по повод на смъртта на майка, а връзката между майка и дете представлява съществен компонент от съдържанието на личен живот на всеки човек.


Поради всичко това Софийският градски съд разрешава извеждането на А. А. Д. и конвоирането му от органите на ОЗ "Охрана" на 5.12.2020 г. в 13,30 ч. до Централните софийски гробища, за да присъства на погребението на майка си до приключване на траурния ритуал и съответно изпраща препис от определението на ОЗ "Охрана" - София и на директора на затвора в гр. София за сведение и изпълнение.
3. На 4.12.2020 г. директорът на РД "Охрана-София" Ал. Манчев изпраща писмо до съда с рег. № 13129/4.12.2020 г., в което заявява, че няма да изпълни определението, и пояснява следното: "Съгласно чл. 391, ал. 3, т. 6 от ЗСВ ГД "Охрана" конвоира обвиняеми и подсъдими, за които се иска или е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода, до органите на съдебната власт. В случая Централните софийски гробища не се явява орган на съдебната власт и следва да отправите Вашето разпореждане към друг компетентен орган".


4. Този случай - с определението на съда и отказите на РД "Охрана" и затвора - гр. София да го изпълнят, става публично известен чрез статията на журналиста Росен Босев, публикувана на 4.12.2020 г. в електронния сайт "Капитал". Оповестяването като полезно средство за осъществяване на обществен контрол върху изпълнителната власт също не способства за мотивиране на органите на Министерството на правосъдието да изпълнят съдебния акт.


5. Задържаният Д. така и не е конвоиран да присъства на погребението на майка си.


6. Написах откритото писмо до министър Ахладова поради изясненото нетърпимо от гледна точка на правовата държава положение - регионален директор на Главна дирекция "Охрана" (структурата, която обезпечава призоваването и конвоирането на лица в изпълнение на съдебни актове и за нуждите на правосъдието) да откаже да изпълни влязъл в сила съдебен акт и да изрази убеждението си, че неговата преценка е противопоставима на съдебния акт и е допустимо той да тълкува законовите си правомощия така, че да откаже съдействие за защита на основно право, въпреки че му е известно, че за сходен случай държавата е била осъдена от ЕСПЧ.


Повече от очевидно е, че когато българската държава се превръща в нарушител-рецидивист на основното право на зачитане на личния живот, а правният нихилизъм обхваща неизпълнение на международноправни задължения, този въпрос следва да бъде поставен на вниманието на министъра на правосъдието.


По историческа ирония в деня, в който институциите към министъра на правосъдието отказаха да изпълнят съдебния акт и игнорираха значението на осъдителното решение на ЕСПЧ, стана известно, че Комитетът на министрите на Съвета на Европа е приел четвъртата за годината резолюция с констатацията, че България отказва да изпълни други решения на ЕСПЧ.


Обръщайки се към министър Ахладова с очакване за адекватна реакция, посочих, че такава би била възможна само ако бъде разбран действителният смисъл на случилото си и какъв тревожен симптом то представлява. Контекстът на това нарушение, което има преимуществото изначално да е много ясно, защото засяга ситуация, свързана с въпроси от общата ни човешка компетентност - за правото на зачитане на скръбта от смъртта на родител и на достойното сбогуване, е свързан с преживяване на пандемия в резултат на силно вирулентно заболяване и експанзия на смъртността. В такава ситуация, когато институционалният подход на РД "Охрана-София" така драстично се отклонява от нормалната човешка реакция и вместо да търси средство за изразяване на уважение към човешкото достойнство и права и емпатия към страданието, търси пречки да се изпълни съдебният акт, става ясно, че сме изправени пред сериозен и неотложен проблем в държавната власт, пред сериозна грешка в дефиниране на служебните приоритети, кадрови политики и критерии за подбор.


7. С определение по цитираното н. ч. д. № 3166/2020 г. в открито съдебно заседание на 11.12.2020 г. съдът e наложил глоба в размер на 2000 лева на регионалния директор "Охрана-София" Ал. Манчев за извършено административно нарушение по чл. 405, ал. 1 ЗСВ - неизпълнение на съдебен акт от 3.12.2020 г. Срещу определението е постъпила молба от Александър Цветанов Манчев, с която се иска отмяна на определението, като се твърди, че то е необосновано и постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Не се оспорва, че определението на съда от 3.12.2020 г. за конвоиране на задържан за участие в траурен ритуал за майка не е изпълнено.


8. С определение от 27.04.2021 г., постановено след влизане в сила на съдебния акт по съществото на делото, съдебният състав по н. ч. д. № 3166/2020 г. приема молбата на регионалния директор "Охрана-София" Ал. Манчев за неоснователна и потвърждава наложената му глоба с определението от 11.12.2020 г. в размер на 2000 лева.


Съдът посочва, че от съдържанието на неизпълненото определение за конвоиране е видно, че всички въпроси, които органите на регионалното звено "Охрана" са имали правна възможност да преценяват, за да го изпълнят, са недвусмислено изяснени и не допускат двузначно тълкуване. Тези въпроси се изчерпват с уверяването в компетентността на съда и със запознаването със съдържанието на указанията и уведомяването, че регионалното звено "Охрана" в гр. София е орган по изпълнение. От постъпилото от регионалния директор писмо до съда на 4.12.2020 г. е установено, че той е разбрал правилно определението, включително относно това, че съдът е приел именно управляваната и представлявана от него дирекция за компетентния да изпълни конвоирането орган. Въпреки ясните указания и позоваването на осъждането на България за сходен случай от ЕСПЧ жалбоподателят е отказал да изпълни съдебния акт без правно основание и без да притежава правомощие да откаже изпълнението на съдебния акт.


Съдът припомня, че съгласно чл. 413, ал. 1 НПК, чиято разпоредба е проекция на основния конституционен принцип на правовата държава - върховенството на закона, влезлите в сила съдебни актове са задължителни за всички учреждения, юридически лица, длъжностни лица и граждани. Поради това нито държавната администрация, нито дори друг съд може да преразглежда решения въпрос, а още по-малко - с оглед конституционния принцип по чл. 4, ал. 1 на правовата държава да влиза в спор по правото с решаващия съд.


(...)


В заключение съдът приема, че за жалбоподателя не е имало никаква пречка - правна или фактическа (технически ресурсна или кадрова), да изпълни съдебния акт за конвоиране до гробищен парк за кратък времеви отрязък в събота, когато няма интензивна необходимост от конвоиране на задържани лица за правосъдни дейности. Същевременно съдът установява по несъмнен начин, че от неизпълнението на съдебния акт от 3.12.2020 г. от регионалния директор "Охрана-София" са настъпили тежки правни последици и за доверието в правосъдието, и за осъдения Д., който безвъзвартно е бил лишен от участие в траурния ритуал на неговата майка. Обществената опасност на нарушението се увеличава от факта, че неизпълнението на съдебния акт е осъществено въпреки припомненото от съда осъждане на държавата по предходен идентичен казус, по което ЕСПЧ е приел, изхождайки от принципа на правовата държава, че до нарушението на основното човешко право на зачитане на личния живот в случая "Вецев" се е стигнало, защото не е имало съдебно произнасяне.


Неизпълнението на съдебния акт от 3.12.2020 г. за конвоиране на лишен от свобода на погребение представлява опасна демонстрация на незачитане на принципа на правовата държава (върховенството на правото). Съобразявайки комплексното значение на посочените обстоятелства, съдът намира, че размерът на глобата - максималният, предвиден за административното нарушение по чл. 405, ал. 1 ЗСВ от 2000 лв., е индивидуализиран справедливо, защото отчита действителната стойност на всички изброени вредни последици за конкретния човек, доверието на обществото и функционирането на правовата държава.


9. Определението на СГС е било обжалвано от регионалния директор пред Административен съд - София град (АССГ). С решение от 22.07.2021 г. по адм. д. № 4545/21 г. АССГ намира жалбата за неоснователна и оставя в сила обжалваното определение като обосновано и законосъобразно.


(...)


10. В производството пред АССГ е представено заключителното становище с рег. № 8398/11.12.2020 г. на проверяващите служители по възложена проверка от главния директор на ГДО със Заповед № З-2083/10.12.2020 г. за обстоятелствата, свързани с отказа на РД "Охрана- София" за конвоиране на А. А. Д. на 5.12.2020 г. в 13,00 ч. до Централните софийски гробища. В становището е отбелязано следното: "Към настоящия момент липсва пряк нормативен акт, който да вменява задължения на ГД "Охрана" да се осъществява конвойна дейност при описаната в изпратеното ни решение хипотеза. Извършването на конвой на лица в посочения случай, без същите да бъдат нормативно обвързани, биха довели до превишаване на правомощията и правата от страна на служителите на ГД "Охрана" при осъществяване на дейност извън пределите на тяхната компетентност".


В заключение е прието: "Не е допуснато нарушение от страна на РД "Охрана-София".


11. В доклада на главния директор на ГД "Охрана" с рег. № 8401/11.12.20 г. до министъра на правосъдието дословно са записани същите констатации.


Уважаеми господин министър, развитието на случая показва, че вътрешноведомствената проверка в ГД "Охрана" е приключила по начин, който на практика реализира същите опасности, които доведоха до непонятно с противоправното си упорство и нехуманност нарушение на основното човешко право на зачитане правото на личен живот. Влязлото в сила съдебно решение за санкциониране на регионалния директор с най-високата глоба, предвидена в закона (впрочем внесена незабавно от наказания), не създава обществено спокойствие, защото не е достатъчно нито за промяна на институционалната култура, нито за утвърждаване на системен цялостен подход в подобни случаи. Съдебното решение очевидно не води до промяна на разбирането на държавната администрация за практическите измерения на върховенството на правото, не променя отношението към правнообвързващата сила на съдебните актове, нито променя отправната позиция, от която държавните служители е редно да изхождат, когато решават възникнали проблеми, поставящи под угроза човешкото достойнство.


Нещо повече, вътрешноведомствената проверка и реакцията на главния директор на ГД "Охрана" показват, че ако наказаният от съда регионален директор беше изпълнил определението на съда да конвоира задържания за участие в траурен ритуал, то той според йерархично по-високите нива на институцията би бил правонарушител.


Нетърпимо е обаче съдебните актове, осъдителните решения на ЕСПЧ и резолюциите на Комитета на министрите на Съвета на Европа с повтарящите се констатации, че България отказва да изпълнява решенията на ЕСПЧ, съответно да преодолява предпоставките за бъдещи нарушения на основните човешки права, да нямат значение за Министерството на правосъдието.


За да бъде системно полезен случаят на г-н А. Д. Д., на когото беше осуетена възможността да погребе майка си, за да се предотврати ново повторение на казуса "Вецев срещу България" и за да се създадат предпоставки за мирогледна промяна, си позволявам да приключа това с писмо с молба да информирате обществото за предприетите след оповестяването на случая действия на Министерството на правосъдието и с апела ми, отправен в писмото си до г-жа Ахладова - да вземете подходящи мерки, които да преодолеят констатираните опасности за правовата държава.


(...)


След запознаване с постъпилите по делото становища от вътрешноведомствената проверка укрепна убеждението ми, че първоизточник за поредното държавно правонарушение е погрешната ценностна йерархия на държавната служба и дефицитите на правната култура. Единственото ефективно средство да се спре устойчиво необратимо ценностната девалвация е диалогът с гражданското общество и подходящата просветна работа.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK