За някои съмнения в конкурса за административни съдии

Фактологията повдига съмнения по отношение на прозрачността на процедурата и наличието на непотизъм при провеждането ѝ.

© Анелия Николова

Фактологията повдига съмнения по отношение на прозрачността на процедурата и наличието на непотизъм при провеждането ѝ."Дневник" публикува със съкращения анализа от страницата на Българския институт за правни инициативи (БИПИ). Пълния текст четете тук. "Дневник" би публикувал и позициите на споменатите в текста.


След шест години пауза през април Съдийската колегия (СК) на Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви два конкурса за съдии в административните съдилища в страната. Конкурсите - един за първоначално назначаване (т.нар. външни конкурси) и един за повишаване, бяха официално обявени в "Държавен вестник" брой 32 от 16.04.2021 г. Търсят се общо 54 административни съдии. Кандидатите за двата конкурса са внушителен брой - в този за повишаване за 23 съдийски места се записват 182 магистрати, а към външния конкурс за 31 съдии желание изявяват 302-ма юристи. И двата конкурса са в крайните си етапи - предстои да излязат резултатите от втория - устен изпит, но


някои неща в процедурата създадоха основателни въпроси и съмнения
в магистратската общност и външните наблюдатели. Кои са те?


На 12 април Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към СК провежда заседание, на което се разглежда предложение на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков за свободните места в административните съдилища и обявяване на конкурси за запълването им. От разчетите се разбира, че в 19 административни съдилища има общо 50 свободни щатни длъжности за съдии. Останалите 4 бройки идват от това, че в периода 21 април до 5 януари следващата година ще се овакантят още четири щатни бройки за съдии - в АССГ, в Благоевград, Пазарджик и Перник. Ето защо Чолаков предлага, а КАК възприема предложението му и тези четири позиции да бъдат пуснати в конкурсите.


КАК предлага на СК да обяви два конкурса за свободните длъжности - един за повишаване (вътрешен конкурс за системата) и един за първоначално назначаване (конкурс, в който могат да участват външни за съдебната система хора, отговарящи на определени в закона изисквания). Предложението, което се възприема е 31 от длъжностите да бъдат обявени за външен конкурс, а 23 свободни места за съдии - в конкурс за повишаване в административните съдилища (в него могат да участват магистрати от по-ниска нива, в случая - районни съдии и прокурори). Предложението е прието почти единодушно, с едни глас "против", а от протокола се изяснява, че несъгласие е изразила Атанаска Дишева, която е предложила друго съотношение - повече бройки да се отпуснат за повишаване (34) и по-малко - за външен конкурс (20).


КАК мотивира предложението си пред СК с търсенето на паритет между външните и вътрешните назначения, за да се установи баланс при определяне на бройките, да се гарантира обновяване на магистратския състав с външни за системата юристи и да се даде възможност за кариерно израстване на действащи магистрати.
По-нататък от мотивите на КАК става ясно, че в бъдеще ще се освободят още 8 бройки в административните съдилища, като така общият брой свободни длъжности се равнява на 62. Реално, комисията обещава в бъдеще тези 8 бройки да се заемат от останалите под чертата съдии, участвали в конкурса за повишаване (чл.193, ал.6 от ЗСВ).


Именно с този аргумент комисията обосновава т.нар. паритет между бройките за външния конкурс и тези в конкурса за повишаване, които очевидно не са равни.


Напротив - свободните места за външния конкурс са с 8 повече.


(...)


В направеното разпределение има поне няколко проблема - в големите съдилища се дава преимущество на външни на системата хора, при положение, че опциите за кариерно развитие на съдиите не са много и масово те не могат да израстват в по-горни нива заради малкото свободни бройки, които се обявяват в конкурсите. В ключови за системата съдилища, каквито са административен съд София - град, Бургас и Варна, които разглеждат дела с огромни материални интереси и дела със стратегическо значение за държавата се допускат повече външни назначения.


На следващо място е информацията, която е налична и важна за всеки един от кандидатите.


Налице е неравностойно положение между външните кандидати и магистратите.


При последните публичната информация е в пъти повече, по закон те са задължени да декларират имуществото си, може да се види качеството на тяхната работа през актовете им, както и оценката за това от резултатите от атестациите им. Това не важи за повечето юристи, които искат да влязат в системата на административните съдилища отвън. И в този смисъл нито бъдещият паритет, изтъкнат от комисията, нито друг аргумент, би могъл да обоснове защо ВСС предпочита да влее свежа, но далеч не толкова "позната" кръв в ключовите административни съдилища, а не залага на кариерното израстване на магистрати, които вече са доказали своята компетенция и почтеност в системата.


Освен това за първи път на външен конкурс се отпускат толкова много бройки от общия брой свободни щатни длъжности след промяната в Закона за съдебната власт, с които отпадна изискването на външен конкурс да се пускат не повече от 20% от всички свободни места. Тези разпоредби всъщност имаха за цел да гарантират именно справедливото кариерно развитие на магистратите, като същевременно не позволяваха системата да се "капсулира" и допускаха в нея да влизат юристи, които не са работили като съдии, прокурори и следователи.


(...)


Конкурсната комисия


(...)


По неофициална информация, всички избрани в конкурсните комисии съдии са близки до председателя на ВАС Георги Чолаков.


(...)


Изпратихме въпроси до пресцентъра на ВАС кога е бил теглен жребият за двете конкурсни комисии, с каква програма се извършва той и минавала ли е някога тя през външен, независим одит, който да установи възможни ли са манипулации на софтуера. От ВАС посочват, че членовете на комисиите са избрани чрез жребий на Пленум на ВАС, проведен на 28 май тази година, като в жребия са участвали всички съдии с изключение на председателя на съда.


(...)


Класирането


От 302 кандидати по външния конкурс 231 се явяват на писмения изпит, а до устен изпит са допуснати 99, получили оценка по-ниска от Много добър (4.50) на казуса и не по-ниска от 4.50 на теста. Юристи и съдии, с които разговаряхме, обясниха, че казусът, който са решавали участниците в конкурса е спорен, тъй като не би затруднил и студенти по право.


Наша проверка показа, че сред явилите са на външен конкурс има 15 съдебни помощници във ВАС, съдебни и прокурорски помощници, членове на администрацията на ВСС, адвокати, експерти, юрисконсулти, директори на дирекции, секретари и други.


Сред имената, които се открояват, които са с добър шанс за класиране в конкурса, са:


Анастасия Хитова - съдебен помощник във ВАС, работи във Второ отделение, оглавявано от бившия председател на съда Георги Колев, дъщеря на Диана Хитова, бивш съдия във ВКС, и Пейчо Хитов - бивш окръжен прокурор на Сливен;
Десислава Табакова - съдебен помощник във Второ отделение на ВАС;
Мая Сукнарова, съдебен помощник във ВАС, дъщеря на бившия член на ВСС Божидар Сукнаров;
Мария Колева - съдебен помощник във ВАС, дъщеря на бившия член на ВСС Иван Колев;
Мария Владимирова - съдебен помощник във ВАС,
Георги Иванов - съдебен помощник във ВАС,
Геновева Йончева - съдебен помощник във ВАС и преподавател в Националния институт по правосъдие; Мария Хубчева - съдебен помощник във ВАС;
Миглена Христова - съдебен помощник във ВАС;
Росен Лумбарски - съдебен помощник във ВАС;
Тодор Икономов - съдебен помощник във ВАС и син на Андрей Икономов - бивш съдия във ВАС;
Тодор Тодоров - съдебен помощник във ВАС;
Спас Спасов - съдебен помощник на председателя на Четвърто отделение на ВАС и член на конкурсната комисия съдия Марио Димитров;
Ана Методиева-Конялъ - съдебен помощник във ВАС.


Класиран след писмения изпит е и Асен Мингов - син на бившия член на ВСС проф. д-р Анелия Мингова и проф. д-р Емил Мингов, особен процесуален представител на ВАС и съдебен помощник във ВАС. Заместник-председател на Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, оглавявано (според сайта на организацията) от депутата от ГЕРБ Александър Николов (преди това бивш главен секретар на ВАС, съдебен помощник във ВАС и съдебен помощник в СГС по времето, в което Георги Колев оглавяваше съда. Любопитно е да се отбележи, че в ръководните органи на организацията членуват или са членували и други класирали се след писмения изпит - Ана Методиева-Конялъ (член на Управителния съвет) и Младен Семов - главен секретар на ВАС и брат на конституционния съдия проф. Атанас Семов и бивш член на УС на организацията.


Сред допуснатите са също бивши членове на ЦИК; Димитър Ненов - директор на дирекция "Правна" в Администрацията на ВСС (избран с конкурс през 2020 г.); Мария Христова - директор на дирекция "Конкурси на магистрати" в Администрацията на ВСС.


На 12 октомври приключиха събеседванията с кандидатите от външния конкурс, а след това, според закона, резултатите трябва да бъдат обявени до 7 дни.


От създаването си преди повече от 10 години системата на административните съдилища придоби изключителна важност поради естеството на делата и големите интереси, които се засягат. Ето защо не по-маловажно е какви юристи влизат в тази система и доколко прозрачно се организират конкурсите.


Изложената фактология повдига съмнения именно по отношение на прозрачността на процедурата и наличието на непотизъм при провеждането ѝ. А конкурсите за административните съдилища са ключови, защото от тях зависи кои ще са следващите съдии, които разглеждат делата, заведени от граждани срещу властта.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK