Полският Конституционен съд и правото на ЕС – а сега накъде

null

© European commission (audiovisual service)

null"Дневник" препубликува статията от профила на Съюза на съдиите в България във "Фейсбук". Оригиналната публикация е в Европейски правен преглед. Заглавието и акцентите са на редакцията.


В решението си от 7 октомври 2021 г., полският Конституционен съд (КС) постанови, по същество, че чл. 1, 2, 4(3) и 19(1), ал. 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) не съответстват на Конституцията на Полша и че следователно тези разпоредби от Договорите нямат предимство пред Конституцията и законите на Полша. Според полския КС, институциите на ЕС, и по-специално Съдът на ЕС, не са компетентни да взимат отношение по въпросите за независимостта на полските съдилища.


Решението на полския КС е предизвикано от практиката както на Съда на ЕС, така и на Европейския съд за правата на човека, които от няколко години констатират наличието на системни проблеми, накърняващи независимостта на съдебната система в Полша, включително и на самия КС.
Но нека за момент се абстрахираме от тези обстоятелства и вместо това разгледаме обективно мотивите и последиците на въпросното решение.


Няколко думи за предимството на правото на ЕС


Ако правото на ЕС не се ползва с предимство пред националното право, което му противоречи, правопорядъкът на ЕС просто би спрял да съществува.


Този основополагащ принцип е изведен в съдебната практика още през 1964 г. Съгласно този принцип "каквато и да е" вътрешноправна разпоредба не би могла да се противопостави на разпоредбите от правото на ЕС. През 1970 г. Съдът на ЕС уточнява, че този принцип се отнася и до националните конституции, в смисъл, че държава-членка не може да се позовава на собствената си Конституция, за да откаже да спазва правото на ЕС. Това е така, защото в противен случай всяка държава-членка би могла самостоятелно да решава с кои разпоредби от правото на ЕС да се съобразява и с кои не. В резултат, равенството между държавите-членки и между гражданите на ЕС би било нарушено, а правопорядъкът на ЕС би бил пожелателен, à la carte.


Вече повече от 58 години принципът на предимството на правото на ЕС се прилага и спазва - в повечето случаи безпроблемно - в целия ЕС. Благодарение на него гражданите на ЕС могат да упражняват правата си, например правото си на свободно движение, на работа и на обучение в друга държава членка, които не могат да бъдат отречени нито с национален закон, нито дори с разпоредба от националната Конституция.


Следва също така да се припомни, че всички държави-членки, включително Полша, са подписали Учредителните договори и следователно са поели задължение да ги спазват. Декларация № 17 към тях, която също така е подписана от всички държави-членки, включително от Полша, гласи дословно, че "съгласно установената практика на Съда на Европейския съюз, Договорите и правото, прието от Съюза въз основа на Договорите, имат предимство пред правото на държавите-членки при условията, определени от същата съдебна практика".


Предимството на правото на ЕС не е безгранично


При все това, погрешно е да се търси противопоставяне на националните конституции на правото на ЕС. В правото на ЕС, както и в националното конституционно право, съществуват правни средства, които позволяват да се съвместят изискванията на правото на ЕС, от една страна, и конституционните изисквания на съответната държава, от друга страна. Тук е достатъчно да посоча, че съгласно член 4(2) от ДЕС ЕС зачита националната идентичност на държавите-членки, присъща на техните основни политически и конституционни структури. Според член 53 от Хартата на основните права на ЕС ("Хартата"), никоя разпоредба на Хартата не трябва да се тълкува като ограничаваща или накърняваща права на човека и основни свободи, признати от конституциите на държавите-членки. Нещо повече, съгласно член 52(4) от Хартата, правата, които произтичат от общите за държавите-членки конституционни традиции, трябва да бъдат тълкувани в хармония с тези традиции.


Следователно


неправилно е отношението между правото на ЕС и националните конституции да се представя единствено през призмата на йерархията между правни норми


Става дума по-скоро за два взаимнодопълващи се правопорядъка. В редките случаи на конфликт, единият от двата трябва да отстъпи. Така например, ако се поставя под въпрос конституционната идентичност на държавата, или ако националната Конституция предоставя по-висока степен на закрила на дадено основно право, правото на ЕС би трябвало да отстъпи. В други случаи, правото на ЕС би имало предимство пред конституционната разпоредба.


Освен това, ясно е, че ЕС има компетентност само в определени области, която, по силата на Договорите, държавите-членки са му предоставили. Така, ако в дадена област ЕС няма компетентност, очевидно е, че правото на ЕС не се прилага.


С други думи, ако институция на ЕС, включително Съдът на ЕС, действа извън компетентността си, действията им са « ultra vires » и не обвързват държавите-членки.


Това именно е и правната теза на полския КС. Тъй като правото на ЕС не съдържа конкретни разпоредби относно устройството на съдебната власт в държавите-членки, решенията на Съда на ЕС по този въпрос са « ultra vires ».


Доктрината "ultra vires" е може би най-задълбочено развита в практиката на федералния Конституционен съд на Германия. В емблематичното си решение Honeywell, той приема, че за да бъде обявено за "ultra vires" дадено действие на ЕС, е необходимо то да нарушава "достатъчно сериозно" разделението на компетентности между държавите-членки и ЕС.


Сходни доктрини съществуват в конституционните системи и на други държави-членки, като напр. доктрината "contralimiti" на италианския конституционен съд. Като цяло, тези доктрини са научно издържани и не пораждат възражения, тъй като имат за цел именно да осигурят спазването на разделението на компетентност между ЕС и държавите-членки.


През годините тази доктрина е прилагана от националните конституционни съдилища изключително рядко, в изолирани и много специфични обстоятелства. Единични примери намираме в практиката на федералния Конституционен съд на Германия, на чешкия конституционен съд, на датския Върховен съд и др. Така напр. федералният Конституционен съд на Германия постановява, че Европейската централна банка е действала « ultra vires », когато решава да изкупува някои видове държавни активи на вторичните пазари.


Чешкият конституционен съд намира, че Съдът на ЕС е действал "ultra vires", като се е произнесъл по въпросите на правото на получаване от словашки граждани на чешка пенсия в следствие на разпадането на Чехословакия.


Но всички тези прецеденти - критикувани или не - се отнасят до твърде специфични казуси с ограничено приложно поле.


За разлика от тях решението на полския КС касае самия фундамент на ЕС


Разпоредбите от ДЕС, обявени от полския КС за противоконституционни, представляват самата същност на ЕС. Член 1 от ДЕС гласи, че Договорът "бележи нов етап в процеса на изграждане на все по-тесен съюз между народите на Европа". Член 2 от ДЕС изрежда ценностите на Съюза, а именно човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, правова държава, зачитане на правата на човека, плурализъм, недискриминация, толерантност, справедливост, солидарност и равенство между жените и мъжете. Член 4(3) от ДЕС прогласява принципа на лоялното сътрудничество, съгласно който ЕС и държавите-членки си съдействат при изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите. Член 19(1), ал. 2 от ДЕС гласи, че държавите-членки установяват правните средства, необходими за осигуряването на ефективна правна защита в областите, обхванати от правото на Съюза.


Очевидно е, че това са фундаменталните принципи, на които се крепи европейската идея. На практика, според полския КС, ценностите на Съюза, като свобода, демокрация, равенство, правова държава, зачитане на правата на човека, справедливост и пр., противоречат на полската конституция


В едно е прав полският Конституционен съд


Извън очевидната символика на разпоредбите от ДЕС, обявени за противоконституционни, полският КС е прав в едно, а именно, че правото на ЕС не съдържа конкретни изисквания относно начина на устройство на съдебната система в държавите-членки. Този въпрос е от изключителната компетентност на всяка държава-членка. Безспорно е, че те могат свободно да избират устройството и организацията на съдилищата - напр. дали да са обособени като граждански, наказателни, административни, специализирани и пр., тяхното райониране, вида и системата на обжалване, начина на управление на съдебната система и пр. Прав е полският КС, като отбелязва, че чл. 1, 2, 4(3) и 19(1) от ДЕС не регламентират тези въпроси.


Това обаче не означава, че правото на ЕС не съдържа никакви изисквания към националната съдебна система. Напротив, принципът на правовата държава, прогласен в член 2 от ДЕС и правото на справедлив съдебен процес, скрепено в член 47 от Хартата на основните свободи на ЕС, налагат минимални изисквания за резултат, а именно че националните съдилища трябва да са независими и безпристрастни. Това изискване е особено важно в контекста на ЕС, чийто правопорядък е децентрализиран. В този децентрализиран правопорядък, огромният дял от делата, в които правото на ЕС трябва да бъде приложено, се решават от националните съдилища.


Националните съдилища са и съдилища на ЕС


Ако националните съдилища не предоставят достатъчни гаранции за независимост и безпристрастност, то прилагането на правото на ЕС в съответната държава-членка не може да бъде осигурено.


Нека дам следния пример. В държава Х идва на власт ново управление, което със закон - или дори с поправка в Конституцията - забранява влизането в страната на български и румънски граждани. Едновременно с това се създава нов специализиран съд с изключителна компетентност в областта на имиграцията, като съдиите се посочват от изпълнителната власт. Очевидно е, че такъв специализиран съд едва ли би осигурил справедлив съдебен процес на българските и румънските граждани, които искат да защитят правата си като граждани на ЕС, и едва ли би се позовал на принципа на предимството на правото на ЕС, за да откаже да приложи националния закон или дори конституционна норма.


Ето защо правото на ЕС изисква националните съдилища, натоварени с прилагането му, да гарантират справедлив съдебен процес, което предполага, че те са независими и безпристрастни.


Накъде оттук нататък?


Историята познава много случаи, в които дадена държава, недоволна от решение на международен съд, търси начини да ограничи юрисдикцията му. Преди години Обединеното кралство открито критикуваше някои решения на ЕСПЧ, а на т.нар. Брайтънска конференция дори се опита да въведе изменения в Конвенцията, докато Русия отказваше години наред да преведе вноските си за Съвета на Европа. Турция открито оказва да изпълни някои решения на ЕСПЧ. САЩ от години блокират работата на апелативното тяло в Световната търговска организация.


САЩ и някои африкански държави не пестят критики към Международния наказателен съд


Ето че вече и ЕС се сблъсква с подобни проблеми. Една от вероятните последици на решението на полския КС е, че в резултат от него Полша може би ще бъде лишена от значителни средства от европейския бюджет. Но това е въпрос за политиците.


В правната сфера последиците са обаче далеч по-опасни. Според много юристи, решението на полския КС е равнозначно на правен "Полекзит". На практика, то може да доведе до изключване на Полша от всички сфери на съдебното сътрудничество между държавите-членки. Това сътрудничество - което позволява признаването и изпълнението на съдебни решения от една държава-членка в друга - се крепи на взаимното доверие между националните съдилища, а именно че всички те са независими, безпристрастни и прилагат еднакво правото на ЕС на цялата територия на Съюза.


След решението на полския КС обаче се поставя въпросът дали френските, испанските, холандските и пр. съдилища ще имат доверие в полската съдебна система и в частност, че тя ще прилага ефективно и еднообразно правото на ЕС.


В действителност, как ще са сигурни френските съдилища, че ако решат да върнат в Полша неправомерно отведено дете, полските съдилища ще спазят правата, които детето, бащата и майката черпят от правото на ЕС, и че няма да решат, че последните не се прилагат за сметка на норма от националното право, която им противоречи?


Как ще са сигурни испанските съдилища, че ако върнат в Полша издирван за престъпление гражданин, полските съдилища ще му осигурят справедлив съдебен процес, доколкото, след решението на полския КС, последните очевидно могат да игнорират предимството на правото на ЕС?


Или как германските съдилища ще допуснат за изпълнение полско съдебно решение, ако се съмняват, че то е постановено от независим съд?


Взаимното доверие между съдилищата в държавите-членки се гради с десетилетия, с много постоянство и усилия, но може да се разруши бързо и безвъзвратно.


По същество обаче решението на полския КС поставя един още по-кардинален въпрос. Какъв е за нас Европейският съюз? Общност, основана на споделени ценности, сред които правовата държава, солидарността и равенството между европейските народи (член 2 от ДЕС)? Или просто източник на пари, фондове и безвъзмездни финансови потоци?


Добре е всеки от нас да се замисли върху този въпрос.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (48)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hieros_logos
  hieros_logos
  Рейтинг: 501 Неутрално

  По-генерално и по-ясно казано е какво искаме:
  1.Икономически съюз без намеса в други чувствителни сфери на обществото, както е било при основаването на ЕС
  2. Близък до федерация съюз с повече компетенции във всички сфери.
  ЕС не е готов за второто. Вторият вариант ще го обрече на разпад. Източна и западна Европа нямат еднакво усещане за света.

 2. 2 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1583 Неутрално

  Ето защо правото на ЕС изисква националните съдилища, натоварени с прилагането му, да гарантират справедлив съдебен процес, което предполага, че те са независими и безпристрастни.

  Пак минахме на политическата лайсна, после спрях да чета.
  Значи съдът е независим, само ако е зависим от ЕП и ЕК.
  И това не важи за Германия, Франция, Холандия, Испания, Италия, Белгия и другите по-богати и стари членки. Техните съдилища винаги имат право да са независими в пълен размер...

 3. 3 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 215 Неутрално

  Опитът да бъдат наложени чрез Брюксел сексуалните извращения като норма, както и други противоестествени влечения, няма да се получи.

 4. 4 Профил на nqb29617416
  nqb29617416
  Рейтинг: 43 Неутрално

  Браво! Отлична статия!

 5. 5 Профил на 1908
  1908
  Рейтинг: 136 Неутрално

  Болката е другаде. ЕС иска чрез чиновници марионетки да започне да управлява националните държави. Сметките им са без кръчмар.

  Няма мрак който светлината да не може да разсее.
 6. 6 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 3964 Неутрално

  Няколко думи за предимството на правото на ЕС ...
  _____________________________________________________

  Няма такова предимство, изсмукано от автора е!

  ДБ: Време е да спечелим България
 7. 7 Профил на Ганьо льо фури от льо балкан
  Ганьо льо фури от льо балкан
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Болката е другаде. ЕС иска чрез чиновници марионетки да започне да управлява националните държави. Сметките им са без кръчмар.
  —цитат от коментар 5 на 1908


  Ти още като си влязъл в ЕС, си се отказал от идея за национална държава, както я разбирате комунистите - с граници, ти ще работиш тука, ти там.

 8. 8 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1940 Гневно

  Ако правото на ЕС не се ползва с предимство пред националното право, което му противоречи, правопорядъкът на ЕС просто би спрял да съществува.
  —цитат от коментар 0 на статията

  Какъв "правопорядък" търсят тия мошеници ве?!?
  В Европейската Икономическа Общност на основата,
  на която се появи ЕС имаше правила!
  ЕС се появи с няколко измамни похвата
  отхвърляйки резултатите от референдумите
  във Франция и Холандия(сега Нидерландия)!
  И тия ми говорят за "правопорядък"?!?
  Гнуссс!

 9. 9 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1253 Неутрално

  За хора под влияние на спомени за прокурора Вишински или нашите съдии-партийци принципът за независимост и невмешателство във функционирането на съдебната власт е равносилно да бъдат заляти с варел вряща вода. Това подрива основите на мисловния им кръгозор. Например Баневи осъдиха Гешев именно за погазване на презумпцията за невинност преди влизане в сила на съдебно решение. Ние естественно плащаме обезщетението.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 10. 10 Профил на 1908
  1908
  Рейтинг: 136 Неутрално

  [quote#7:"Ганьо льо фури от льо балкан"][/quote]

  Излизането на Великобритания просто показва колко са глупави новите левундери като теб. И те ли се отказаха. Бу-ха-ах!

  Няма мрак който светлината да не може да разсее.
 11. 11 Профил на dlagnikov
  dlagnikov
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Форумците по-горе не са разбрали или не са искали да разберат., или не са чели статията, може би защото тя има строго правен характер.Би било добре противниците на ЕС да са я разбрали, за да бъдат по-убедителни в тезата си.

 12. 12 Профил на chedeuvre
  chedeuvre
  Рейтинг: 717 Неутрално

  До коментар [#5] от "1908":

  Как да ти отговоря...ами...ЕС няма капацитет да управлява по-богатите и по-смислени държави....камо ли разни измислени държави като територията българия, държавички като румъния и т.н....

 13. 13 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 2414 Неутрално

  "Пътят към Ада е постлан с добри намерения"

  Всички европейски правила и закони щяха да са полезни и справедливи, ако не беше пустия егоизъм. Евроатлантика има мнозинство в ЕС и дърпа чергата към себе си. Източна Европа роптае. Каквото е писано ще стане.

 14. 14 Профил на chedeuvre
  chedeuvre
  Рейтинг: 717 Неутрално

  Този епистоларния нищо не казващ правист какъв е на Любо Корнезов....някой знае ли...?

 15. 15 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2644 Неутрално

  [quote#7:"Ганьо льо фури от льо балкан"][/quote]

  Всъщност, комунистите сте вие - вие сте интернационалисти, целта ви е да затриете държавите и да превърнете всичко в мулти култи кочина, преливаща от насилие, атентати и престъпност.

 16. 16 Профил на trial_jezz
  trial_jezz
  Рейтинг: 489 Любопитно

  Ти още като си влязъл в ЕС, си се отказал от идея за национална държава, както я разбирате комунистите...
  —цитат от коментар 7 на Ганьо льо фури от льо балкан


  Крадецът вика "дръжте, крадеца", а комрад?!
  МНого ви влече НАДнационално като за НЕкомунист. 😜

  “Those who love peace must learn to organize as effectively as those who love war.” ― Martin Luther King Jr.
 17. 17 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2219 Неутрално

  Този епистоларния нищо не казващ правист какъв е на Любо Корнезов....някой знае ли...?
  —цитат от коментар 14 на chedeuvre


  От уики за Любен Корнезов:

  Женен е, има две деца. Синът му Александър Корнезов (р. 1978 г.) е юрист и съдия, който през 2011 г. е избран за председател на състава в общия съд на Европейския съюз.[3]

  Сам съм, други няма...
 18. 18 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2219 Неутрално

  До коментар [#17] от "MilliVanilli":

  Та в тази връзка синчето да престане да го играе обективен. Той е пристрастен щото не може да се отграничи от институцията, която представлява. Иначе е умен младеж (метнал се е на баща си), но тази уж "неутрална" роля, която играе не е убедителна. Ама хич.

  Сам съм, други няма...
 19. 19 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2542 Неутрално

  "Но нека за момент се абстрахираме от тези обстоятелства" говори Авторът и се позовава към исторически регулации.
  Това потвърждава тезата, че Европа с бързи и големи крачки се връща към Средновековието.
  Това не е сефте за Европа и обществата обитаващи територията да се литкат в идеен регрес.
  Историчеки подобни идейни залитания на Европа са стрували много пот, сълзи и кръв на хомо сапиенса докато се върнат в "правилнияг път" на естествена еволюция.
  Дано този път ни се размине.
  Настанало е време всеки да се спасява поединично кой както може.
  Споменете си надписът на плажа в Одеса...

 20. 20 Профил на k_
  k_
  Рейтинг: 2542 Неутрално

  Визията, че Европа е пъпа на планетата е порочна, вредна, визионерска на изкукали персони случайно попаднали в алуминиево-пластмасови кабинети в една срада в Брюксел, които дори не осъзнават фактът че посещават поне веднъж на ден "онова място" и дори изпущат "вредни газове" които допринасят за унищожаването Планетата.

 21. 21 Профил на vagabond66
  vagabond66
  Рейтинг: 1940 Любопитно

  До коментар [#17] от "MilliVanilli":


  До коментар [#18] от "MilliVanilli":

  Както и предположих след като прочетох
  за първи път името му,
  този се оказва потомствен комунист и нагаждач!
  Гнуууус!

 22. 22 Профил на Птоломей Едно
  Птоломей Едно
  Рейтинг: 685 Неутрално

  Е, това му се иска на сорос, но истината за сега е, че няма Конституционен съд в която и да е държава от ЕС, който да отсъди против Конституцията, която е призван да защитава...
  Така, че чети още малко, Саше...

  люта цензура се шири в Дневник, прокопи пак се точи на властта
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 27. 27
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 39. 39 Профил на Nedyalko Lazarov
  Nedyalko Lazarov
  Рейтинг: 1451 Неутрално

  “Правото на ЕС “…….. Какво е това? Решенията приети от Европарламента закони ли са или не? Ако са закони, то коя съдебна система ще реши дали не са противоконституционни? Същото се отнася и за актовете на комисията и комисарите? Кой е Върховния закон който ръководи разпоредбите на ЕК и пр. и пр.
  Ако “правото на ЕС е върховно, то това на практика анулира националните конституции; т.е. отнема суверенитета на националните държави членки.
  Още от самото начало тази неяснота - Какво точно е Европейския съюз, ще създаде много главоболия.

 40. 40 Профил на clint_eastwood
  clint_eastwood
  Рейтинг: 885 Весело

  Мда, бях сигурен, че коментарите ще са юридически издържани, по същество и писани от експерти. Не е истина колко сте прости.

  Като епидемиолози по инфекциозни болести и учени в областта на общественото здраве имаме сериозни опасения относно вредното въздействие върху физическото и психическото здраве на населението, в резултат на преобладаващите политики наложени във връзка с COVID-19: https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-bulgarian/
 41. 41 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3041 Весело

  ... Ако правото на ЕС не се ползва с предимство пред националното право, което му противоречи, правопорядъкът на ЕС просто би спрял да съществува ...

  Ти да видиш!
  Излиза, че според автора ЕС отдавна е спрял да съществува.
  Щото КС на Германия още преди няколко години - тогава по въпроса за даване на е'ни пари - постанови, че ЕС може да си гледа работата!

 42. 42 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3041 Неутрално

  Визията, че Европа е пъпа на планетата е порочна, вредна, визионерска на изкукали персони случайно попаднали в алуминиево-пластмасови кабинети в една срада в Брюксел, които дори не осъзнават фактът че посещават поне веднъж на ден "онова място" и дори изпущат "вредни газове" които допринасят за унищожаването Планетата.
  —цитат от коментар 20 на k_


  Добре дошъл в клуба!

  Атавистичният и вече ставащ откровено жалък в претенциите си европоцентризъм е точно такъв, какъвто го характеризирате, но им е необходим като пропагандно облъчване и основание за ситото живуркане на бонзите, окопали се около и в Брюселя.

 43. 43 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1214 Неутрално

  ...Ако “правото на ЕС е върховно, то това на практика анулира националните конституции...
  —цитат от коментар 39 на Nedyalko Lazarov

  - Не можа ли да разбереш какво пише в статията?
  Правото на ЕС има превес над националното тогава и САМО ТОГАВА, когато правните норми от двете се отнасят за едно и също нещо и между двете има противоречие (при това не винаги). Т.е. отнася се за изключително малка част от националното право.
  Човекът ясно е обяснил и защо това трябва да е така - за да има свободно движение на стоки и пари между държавите в ЕС.

  Cancel "Cance(r)l culture" (#MeToo, #LGBTIQ+, #EndFatTalk, #BlackLivesMatter, etc.)
 44. 44 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1214 Неутрално

  свободно движение на стоки и пари между държавите в ЕС
  —цитат от коментар 43 на keen

  - Исках да кажа "свободно движение на хора, стоки и пари между държавите в ЕС".
  Именно тези права се гарантират от правото на ЕС. Ако една държава реши да ограничи тези права, със свободното движение на тия неща се приключва. Или, надявам се по-вероятното, въпросната държава се изхвърля от ЕС.

  Cancel "Cance(r)l culture" (#MeToo, #LGBTIQ+, #EndFatTalk, #BlackLivesMatter, etc.)
 45. 45 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1214 Неутрално

  Опитът да бъдат наложени чрез Брюксел сексуалните извращения като норма, както и други противоестествени влечения, няма да се получи.
  —цитат от коментар 3 на Разобличител

  - Ако говориш за ИК, тя няма общо с ЕС. Както впрочем се вижда ясно и от името й. Това е документ на Съвета на Европа (където членуват 47 държави), а ЕС (с 27 държави членки) се опитва да я подпише. Засега неуспешно, за което нямам против.

  Cancel "Cance(r)l culture" (#MeToo, #LGBTIQ+, #EndFatTalk, #BlackLivesMatter, etc.)
 46. 46 Профил на Dimitar Kunev
  Dimitar Kunev
  Рейтинг: 963 Неутрално

  В Полша властва католически фашизъм, но това е по-добро от либералния фашизъм.

 47. 47 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3532 Любопитно

  До коментар [#2] от "НеКой":

  Къде видя разлика в свободите на изброените от теб страни и останалите?
  Как стигна до това заключение?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 48. 48 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1815 Весело

  "Кой варди вардарите", е, полските "вардари" искат да не ги "вардят"... обаче членствотов ЕС е комплексно, та ще видим кой ще победи, хладилника (файдата за полската икономика от ЕС) или полските вардари.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK