Полът – въпрос на избор или не (мненията на експертите)

Полът – въпрос на избор или не (мненията на експертите)

© Юлия ЛазароваС 11 гласа "за" Конституционният съд се произнесе, че понятието "пол" по Конституция трябва да се разбира само в биологичния му смисъл, а държавата няма задължението да зачита правно самоопределяне на хората към различен от биологичния пол. Делото беше образувано по искане на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд по повод съдебната практика и колизията на българския основен закон и Конвенцията за правата на човека и основните свободи. Преди месец с голямо мнозинство евродепутатите приеха резолюция, с която настояват правата на еднополовите семейства и партньорства да бъдат зачитани, както на хетерогенните двойки.


Конституционният съд взе решението си въз основа на десетки становища - в тях преобладава мнението, че конституцията говори само за "мъж" и "жена". Всички мнения на поканените да изложат тезите си експерти и организации са достъпни тук. "Дневник" препубликува части от няколко от тях, за да илюстрира различните гледни точки по темата.


Фондация "Български адвокати за правата на човека": Държавата е длъжна да зачете самоопределянето като част от правото на личен живот


Действащата конституция е първата, която се тълкува в съответствие с европейския правен ред, както и с практиката на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейския съюз, а Конституционният съд е длъжен да ги вземе предвид.
Съвременната наука разграничава няколко вида пол - генетичен, гонаден, хормонален, психичен, социален, граждански и др. В езика на хуманитарните науки, на медицината и психологията понятието "пол" има всички тези значения. То е по-широко по обхват от биологичното обяснение на пола.


Дори биологичният пол невинаги дава яснота за точното детерминиране на човек като мъж или жена. Макар и рядко, още при генетично детерминиране на пола са възможни отклонения от типичните комбинации на половите хромозоми (XX при жените и ХУ при мъжете). Явлението е известно в медицината като хермафродитизъм, а индивидите носят отличителни полови белези и на двата пола. Това е достатъчно основание, за да се приеме, че българското законодателство не трябва да схваща понятието "пол" единствено като биологична даденост.


Подобно възприятие отрича постиженията на медицинската наука, както и актовете на Световната здравна организация като специализирана агенция на ООН, на която организация е член и Република България. В МКБ-10 транссексуалността е изрично призната и предвидена като форма на психическо разстройство. Именно транссексуалността е онова особено състояние, при което се наблюдава разлика между психичния и биологично детерминирания пол. Безспорно установената транссексуалност е и медицинският критерий, залегнал в практиката на съдилищата по делата за промяна на юридическия пол. Медицинската наука е доказала, че адаптирането на психичния пол към биологичния е невъзможно, но, от друга страна, обратното е възможно от много години насам.Това разбиране за пола като единство от биологичен, генетичен, гонаден, хормонален, психичен, социален и др. е залегнало и се е превърнало в преобладаващо разбиране и в съдебната практика на българските съдилища в охранителните производства за смяна на пола.


(...)


В съдебната практика, която отрича допустимостта на смяната на пола, се излага аргумент, че законодателството на Република България не урежда подобна възможност. Този аргумент обаче пряко противоречи на един от основните принципи на гражданското съдопроизводство, залегнал в чл. 2 и чл. 5 ГПК, а именно, че съдът не може да откаже да разгледа молба на гражданин с мотив, че липсва правна уредба. Делата за смяна на пола не са непознати за българската правна система, разглеждат се по реда на охранителното производство в ГПК, а материалните предпоставки са изведени от практиката на ЕСПЧ и ВКС.


(...)


Чест аргумент в обществото за недопускане на промяна на пола са социалните и осигурителните права на мъжете и жените и опасността от сдобиване с привилегии в това отношение при смяна на пол. Такива привилегии обаче почти не съществуват. Правата на жената по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване са свързани преди всичко с бременността и раждането (облекчени условия на труд за бременна жена, отпуски и др,) които са обективни състояния. От тях може да се ползва само тази жена, която е в напреднал стадий на бременност и след раждане. Отпуск по майчинство може да се ползва включително от бащата. Единственият проблем остава условията за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст, за които обаче е предвидено да бъдат почти изцяло изравнени до 2037 г., а позоваването от страна на съдилищата на тази хипотетична "привилегия" би било неоправдана и непропорционална намеса в личния живот на лицето.


Не съществуват конституционни пречки пред зачитане на самоопределянето на едно лице към другия пол, различен от биологичния, при наличието на конкретни критерии, които следва да бъдат установени от Върховния касационен съд на Република България в неговото тълкувателно решение, поради което държавата е длъжна да зачете това самоопределяне като част от правото на личен живот.


Филип Димитров, конституционен съдия: Полът не може да се изчерпи с наличието на ХХ или ХУ хромозоми


Приемайки общата формула на диспозитива, намирам за необходимо ясно да се отбележи, че преценката на компетентните органи и в частност на съда за степента на налични или предизвикани промени в биологичните характеристики на пола не може да се изчерпи с наличието на ХХ или ХУ хромозоми.


Основната цел на конституцията е чрез институциите и съотношението между тях да защитава свободата на гражданите (т.е. това, което никой не трябва да може да им отнеме), макар и в последните десетилетия акцентът да се премества върху правата в тесен смисъл на думата (т.е. това, което някой, обикновено държавата, трябва да им даде или поне осигури). Затова българският конституционен законодател e приел, че тя не следва да се занимава с това кой как се преживява. Тя обаче не може да пренебрегне свободата на гражданите да извършват действия, чиито последици попадат в широкия кръг биологични белези на половата идентичност.


Доколкото биологията познава различни междинни състояния, биологичните характеристики следва да се разглеждат като континуум. Есенциална характеристика на властта е възможността да преценява (и избира) как точно да реализира прерогативите си, в случая с администрацията и съда - как точно да осъществят преценката си. Съдът е властта, която в най-висша степен извършва конкретната съпоставка на общата норма със специфичните характеристики на всеки отделен стигнал до него случай. Затова би било полезно Конституционният съд да подчертае в мотивите си, че настоящото тълкуване не преклудира възможността на компетентните органи и в частност на съда да преценява кои оперативно или хормонално предизвикани изменения в достатъчно изявена степен променят този биологичен набор от характеристики, сред които хромозомите са основен, но не единствен определящ белег, и въз основа на това да приемат решения, чиито правни последици трайно предефинират половата идентичност.


Доц. д-р Румен Бостанджиев: Принципите на хуманизма би следвало да са с приоритет


Сложният процес на изграждане на индивидуалната сексуалност задължително предполага непрекъснато интегриране на изброените четири аспекта на сексуалността - биологичния, психични и социалния пол в съчетание със сексуалната ориентация. В този смисъл е очевидно, че понятието пол няма как да се отъждествява само с един от аспектите (биологичния) на този комплексен феномен, а задължително включва и останалите три. В случая говорим за обективен факт, който няма как да бъде интерпретиран по различен начин в зависимост от различни идеологически, религиозни или културни пристрастия.


Процесът на половата диференциация невинаги следва ясното поляризиране между двата пола - мъжки и женски. (...) Възможно е разминаване между биологично определения при оплождането пол и чувството за полова идентичност, развиващо се още от детството и задълбочаващо се през пубертета и зрялата възраст. Това състояние се означава в Международната класификация на болестите (МКБ) като транссексуалност.
През пубертета започва формирането и на сексуалната ориентация, която също може да бъде различна от обичайната хетеросексуална.


Изтъквам тази сложност в детерминирането и изграждането на половите характеристики при човека, за да подчертая колко едностранна и неадекватна е интерпретацията на понятието "пол" единствено в неговото биологично измерение.Закрепването на подобно разбиране като юридическа норма има изключително неблагоприятни последици, свързани с невъзможността лицата в транссексуално състояние да променят по съдебен ред своя граждански пол (името и ЕГН в документите за самоличност). Дългогодишният ми терапевтичен опит с такива лица категорично показва, че без подобна промяна огромната част от тях перманентно преживяват тежък стрес и са сериозно затруднени при намиране на работа и контакти с институциите. Това е причина за хронични депресивни състояния, които в миналото, когато промяната на гражданския пол бе невъзможна, често водеха и до суицидни действия.


Когато разглеждаме половата идентичност като съвкупност oт биологични, психични и социално-културни характеристики, важно е да изтъкнем приоритетното значение, което има психичния пол. Медицинската практика категорично е доказала, че при разминаване между биологичния и психичния пол (транссексуалност) всякакви опити насилствено психичния пол да се адаптира към съществуващия биологичен пол са безуспешни. Обратната възможност е заложена като принцип в съвременната медицинска помощ при лица в транссексуално състояние, при които промяната на гражданския пол е първата стъпка в терапевтичната програма, която дава възможност за последваща коригираща хормонална и хирургична интервенция и радикално подобрява възможностите за социално интегриране и функциониране на тези лица.


Всякакви доводи да се откаже категоричното желание на хората в транссексуално състояние да променят гражданския си пол са в грубо нарушение на човешките им права и не отговаря на никакви социални интереси, тъй като този избор засяга единствено заинтересованите лица и техните партньори.


Идеологизирането и политизирането на темата за пола противопоставя традиционните религиозни догми на съвременните научни познания и утвърдената в съвременния свят терапевтична практика. Когато става дума за защита на човешките права и оказването на ефективна професионална помощ при лица в транссексуално състояние, принципите на хуманизма би следвало да са с приоритет.


Проф. д-р Даниел Вълчев: Правната идентификация на лицата не е техен личен въпрос


Известно е, че към момента няма понятие или израз, които в рамките на българския език да съответстват по смисъл и обем на понятието gender ("genre").


Словосъчетанието социален пол, което понякога се употребява в аналогичен контекст, според мен е некоректно, най-вече заради заложения в него потенциал за недоразумения и скрито индоктриниране. Това словосъчетание предпоставя разбирането, че полът бива два вида (биологичен пол и социален пол), като вторият има ценностен приоритет над първия (доколкото човекът е повече социална единица, отколкото организъм) и поради това е по-важен за обществото. Оттук пък очаквано се извежда тезата, че тъкмо социалният пол е меродавен в контекста на социалните практики, в това число и за нуждите на правната идентификация на човека.Моето мнение е, че би било добре в българския език да се утвърди езиков еквивалент на gender (genre), най-малкото за да може да се води разговор по тези теми с ясни тези и относими аргументи. Обратното означава да продължат опитите за водене на формални езикови игри с важни социални последици, както и злополучните опити за преднамерен превод на международни актове, както в случая с т. нар. Истанбулска конвенция. Според мен този езиков еквивалент не бива да съдържа думата "пол" по изложените вече съображения и аз лично съм склонен да използвам някое от словосъчетанията социо-сексуална нагласа (ССН) или социо-сексуална роля (ССР).


Правната идентификация на субектите е претърпяла огромно развитие през последните няколко века. Това развитие е поне в две посоки - към все по-голямо навлизане на техниката и технологиите при физическото идентифициране на лицата (със следващите от това юридически проекции) и към все по-голяма свобода на отделните индивиди да определят някои от характеристиките на тази идентификация (облечена в съответни юридически процедури). Моето разбиране е, че правната идентификация на лицата (и особено на физическите лица) не е и не би следвало да бъде изцяло техен личен въпрос. Това е въпрос, който е значим за цялото общество.


Доц. д-р Светослав Димов, ръководител катедра "Генетика" към Биологическия факултет на СУ: Причините за алтернативна полова самоидентификация не са добре изяснени


Понятието биологичен пол произлиза от начина на възпроизводство на биологичните организми, които притежават пол (някои растения, гъби и животни, включително и човек). Организмите, които се размножават по полов път, притежават пол в биологичния смисъл на думата. При половия начин на възпроизводство новият индивид може да възникне единствено в резултат на сливане на два различни типа гамети (специализирани полови клетки), които се образуват съответно от индивидите от двата алтернативни пола.При бозайниците и човека тези два пола са женски и мъжки, като индивидите от женски пол могат да образуват само яйцеклетки (единия от двата типа гамети), а индивидите от мъжки пол могат да образуват само сперматозоиди (другия тип гамети). Оттам следва и биологичното определение на понятието "пол", като според него полът представлява съвкупността от фенотипни признаци (външни белези, включително и анатомични особености, и физиологични особености и статус), които характеризират индивидите, произвеждащи съответния тип гамети. По отношение на физиологичните особености става дума най-вече за секрецията на хормони, от които зависят както производството на съответния тип гамети за дадения пол чрез насочване на цялото индивидуално развитие в такава посока, че да се развият съответните анатомични особености, но също така и да се произвеждат специфичните хормони за дадения пол при настъпването на полова зрялост.


Вторият пол
С код Dnevnik10 получавате поне 10% отстъпка
Купете

Желанието за размножаване и продължаване на вида, което е основния инстинкт в цялата жива материя на Земята, при бозайниците и човека се определя именно от хормони, които, от една страна, регулират продуцирането на съответния тип гамети, но от друга, влияят върху мозъка по такъв начин, че индивидите от единия пол да изпитват сексуално желание и влечение към индивидите от противоположния пол. Последните от своя страна могат да бъдат изявени в различна степен при различните индивиди, което най-общо, но не единствено, може да бъде предизвикано от някакъв хормонален дисбаланс (променени съотношения в количествата на съответните хормони).


Причините за подобен хормонален дисбаланс, водещ до липса на сексуално влечение или алтернативна полова самоидентификация, са комплексни и не са добре изяснени от биологична гледна точка, като има и научни данни, че в някаква степен могат да бъдат и генетично детерминирани, тоест резултат от конкретния генотип (съвкупността от всички гени) на индивида.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (183)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 4. 4 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2867 Неутрално

  България ще си има проблеми със САЩ, аko не се признае правото на гейовете да осиновяват деца!
  —цитат от коментар 2 на hrx16647690  До коментар [#2] от "hrx16647690":

  Много са ви прости лъжите на вас комунягите! На САЩ (и Англия) не им пука какво ще реши българската държава за половете.

 5. 5 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2085 Неутрално

  Просто измислен спор. Библията го е казала-мъж и жена! всичко друго е безбожие!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 6. 6 Профил на hrx16647690
  hrx16647690
  Рейтинг: 595 Неутрално

  На САЩ (и Англия) не им пука какво ще реши българската държава за половете.
  —цитат от коментар 4 на deaf


  Напротив!
  Възможността гейовете да осиновяват деца,
  ще увеличи военната мощ на България.

  А това е от значение за НАТО.

  До коментар [#4] от "deaf":

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 4034 Неутрално

  Днес жена, утре мъж, вдругиден безполов, после марсианец. Идиотизми, колкото искаш.

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10 Профил на MilliVanilli
  MilliVanilli
  Рейтинг: 2313 Весело

  А пък Филип Димитров е жена с брада...

  Сам съм, други няма...
 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 12. 12 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1542 Неутрално

  ”Процесът на половата диференциация не винаги следва ясното поляризиране между двата пола - мъжки и женски. (...) Възможно е разминаване между биологично определения при оплождането пол и чувството за полова идентичност, развиващо се още от детството и задълбочаващо се през пубертета и зрялата възраст. Това състояние се означава в Международната класификация на болестите (МКБ) като транссексуалност.”

  С две думи, отклоненията в психиката, класифицирани като болест, трябвало да станат норма и се узаконят като нормалност? Повтаря се като припев, няколко пъти в статията, от различни джендър адвокати.
  Ако е така, що не ме признаят за Рокфелер и да ми присъди съда наследството му? Не можело, щото се оказва, че не става въпрос за права, а за привилегии.
  Джендърите били единствените, които имали право да ги признаят за нещо, което не са.
  Кварталният луд, който се мисли за Наполеон, си остава луд.

 13. 13 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2867 Неутрално

  В САЩ арестуваха момче обявило се за момиче и изнасилило две момичета в женската съблекалня на училище...

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на атанас
  атанас
  Рейтинг: 3033 Неутрално

  Значи за избора на пол трябва да зачитаме индивидуалните права, въпреки че те са в конфликт с тези на цялото общество?
  1. Гей двойките нямат деца и пречат на интереса на нацията да се създава ново поколение
  2. Гей двойките разбиват дефиницията на институцията семейство, наложения покрай нея морал и т.н.
  В същото време решението на човек да не се ваксинира, което е взето от 70-80% от хората по каквито и да било причини, се нарича лошо, антиобществено, против общия интерес(странно как, като 20% само подкрепят този интерес, но...). И изведнъж пропагандата е забравяне на индивидуализма в името на обществото и наричане на личния избор престъпление.
  Каква е разликата между избора на 1-2% да се наричат жени, въпреки че са си мъже биологично, спрямо избора на 80% да не участват в медицински експеримент, да не ги чипириат или каквито и там да са доводите им? Кое е израз на ценностите и как така изведнъж тези ценности важат само в един случай, и то този, който обществото като мнозинство не подкрепя?
  Нямам нищо против всеки да се чеше, където иска, стига да не ме тормози мен с претенции за глупости. Имам против налагането на политики ей така на сляпо и с лъжливи доводи.
  Говори се за върховенство на закона. Определението му не е всеки да прави закон и сляпо да се спазва без коментар и мнение. Върховенство на закона е законите да са над текущата власт и никой управник да не може да върви срещу утвърдените норми и закони и да си измисля свои, защото днес се събудил с някоя грандиозна идея. Върховенство на закона има, когато обществото може да спира политиците и да ги кара да спазват законите и нормите. Ако 80% подкрепят стария закон, политик не би трябвало да може да прави нов противен на него. Ако масата не иска гей бракове, зелена енергия и т.н., то просто не се и мисли за глупави директиви, закони и т.н.

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2605 Любопитно

  Дали някой ще се опредея като мъж или жена, не е толкова от значение. Въпроса е, когато мъж се самоопредели като жена, дали ще ползва женски съблекални и.тоалетни и дали пък тогава, няма да наруши правата на някоя биологична жена, която ще се почувства притеснена и неудобно в присъствието на физически мъж, пък бил той психическа жена? Същото важи и за жена, чувстваща се мъж.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 18. 18 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1384 Весело

  До коментар [#3] от "venci4":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Е, това е – талантът си е талант! Чакаме продължението!

 19. 19 Профил на еспресо
  еспресо
  Рейтинг: 1708 Неутрално

  Полът е биологически обусловен, а джендърът е въпрос на избор.
  Това би било Соломоново решение.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 21. 21 Профил на Крадливото ромче
  Крадливото ромче
  Рейтинг: 2623 Неутрално

  В природата има само ДВА пола. Другото е .....................................

  Комунистите са виновни!
 22. 22 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  До вчера комунисти днес ми станали религиозни ама не знаят да кажат Отче наш . Плюят по талибаните пък те същите. Най-любими са ми пък моралистите , но с любовници .
  А пък тъпите сравнения за това как да се разреши някой да се обяви за Рокфелер или куче говорят за умствения Ви капацитет по-скоро липсата на такъв.

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 23. 23 Профил на zapatero
  zapatero
  Рейтинг: 478 Неутрално

  Зевс избрал Ганимед .За "виночерпец".

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на zapatero
  zapatero
  Рейтинг: 478 Неутрално

  До коментар [#24] от "герб е ДПС мафия":

  "една лезба и един гей могат да имат деца"

  А един лезба и една гей могат ли?

 26. 26 Профил на balla
  balla
  Рейтинг: 595 Неутрално

  Сега ще си сменяме пола според интереса, келепира или далаверката. Това определено ще ни издигне духовно и културно, ще станем по-умни и благодатни. Никъде не се споменава колко пъти имаме право да си сменяме пола веднъж, два или три на ден?

 27. 27 Профил на Соколов
  Соколов
  Рейтинг: 47 Весело

  Аз пък искам да съм слон. Какво правим сега?

 28. 28 Профил на dechagny2
  dechagny2
  Рейтинг: 13 Неутрално

  Да да, то си било само за тях, нищо не пречели на останалите… При гей двойките е така, да си живеят живота както искат, желая им много щастие. Ама примерите за транс хора, които искат да се потъпчат правата на останалите (и предимно на жените) стават все повече и повече. Първо искат да ги признаят за член на другия пол, ама после мъже искат да се състезават в женски спортове, да използват женски съблекални и тоалетни… Съдят козметички за дискриминация, щото те работели само с жени и не искали да им правят кола маска на топките. Да не говорим като влязат в женски затвор какво става. Твоите права свършват там, където започват моите.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на aleksandarx
  aleksandarx
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Не е лошо това със самоопределянето, стига да има разлика в пенсионната възраст. Смятам няколко месеца преди навършване на възрастта за жените, рязко да се почуствам жена.

 31. 31 Профил на angevins
  angevins
  Рейтинг: 1396 Неутрално

  До коментар [#29] от "qts041055603":

  Комунист какво друго да предложи. Аз пък предлагам да връщаш картата за резиденция и да си ходиш в Сибир.

  ...ЕвОлЮцИЯ а Не РеВоЛюЦиЯ...
 32. 32 Профил на aspet
  aspet
  Рейтинг: 432 Весело

  А дали ще има някакви ограничения все пак при избора на пол, там където имат тази свободия. Например:
  1. Всеки може да си измисли пол или са дефинирани няколко десетки?
  2. Колко време най-малко трябва да е "самоопределен", за да се признае?
  3. През колко време най-малко може да се сменя пола?
  4. Може ли да се връща на вече използван пол?
  5. Има ли граница, след която заявителя ще се прибира в лудница?

 33. 33 Профил на Gretel
  Gretel
  Рейтинг: 1016 Неутрално

  “ Правата на жената по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване са свързани преди всичко с бременността и раждането”
  ——
  Това не е справедливо! Бременните мъже трябва да имат равни права с тези на бременните жени.

  Всеки има право на собствено мнение, но не и на собствени факти. (вероятно Б. М. Барух)
 34. 34 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4454 Любопитно

  "Обратната възможност е заложена като принцип в съвременната медицинска помощ при лица в транссексуално състояние, при които промяната на гражданския пол е първата стъпка в терапевтичната програма, която дава възможност за последваща коригираща хормонална и хирургична интервенция и радикално подобрява възможностите за социално интегриране и функциониране на тези лица."

  Това е точно така, поради тази причина редица държави по света позволяват извършването на въпросните операции за смяна на пола, хормонални процедури и най-накрая смяна на името и пола на въпросното лице. Трябва да се отбележи, че това се прави не само в западни демократични държави като САЩ, Канада и ЕС (и предимно християнски също), но също така и южно азиатски (хиндуистки) като Индия, източно азиатски (будистки) държави като Тайланд. Както и в мюсюлмански, антидемократични държави като Иран и Пакистан. Ето повече подробности по тази тема:

  Първо за Индия:
  https://blog.ipleaders.in/legal-rights-of-transgender-india/

  Иран:
  https://www.dw.com/en/iran-how-transgender-people-survive-ultraconservative-rule/a-57480850

  Пакистан:
  https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/05/09/609700652/pakistan-passes-historic-transgender-rights-bill

  Ето как различните държави по света разглеждат тази тема:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Legal_status_of_transgender_people

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 35. 35 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  Дали си мъж или жена,
  какво значение има това,
  може утре то охотно,
  да станеш и животно.

  Важно е то тъдява,
  е*ане да става.
  Кой кого чука,
  да не ти пука.

  Духът над материята е знай,
  полът не е ли подробност той комай,
  във всички има то душа,
  без значение дали са с член, цици или пипала.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 36. 36 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2605 Неутрално

  До коментар [#35] от "Боян Таксиров":

  Ако Дневник оцелее фостатъчно дълго, ще се запишеш като една от вестникарските му легенди, подвизавали се на страниците му.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 37. 37 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 673 Неутрално

  Голяма тъпотия е това - базирано на един американски доктор-психопат - тенденцията да се изкарват аномалиите-психически увреждания като нещо, което се приравнява на пол, че и изпълнено със същото правно съдържание.

  Мисля, че тук идеята за равенство рязко изплесва - и едни от тези, които вече реално го усетиха, са тия жени щангистки, които се оказаха попиляни от един такъв джендър ..

  Само се чудя - "Дневник" чии интереси провожда с тази статия? Американците много наблягат на темата DEI, че даже се пишат местоименията в скоби след името (той/тя), за да е ясно за какви се определят и как да се обръща човек към тях.

 38. 38 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Ма нека има мъжествени жени и женствени мъже, както разбира се и женствени жени и мъжествени мъже, и както разбира се всички възможности по средата на тези, това само промотира многообразието, толератността, свободата на избор на форма на живот.

 39. 39 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Проблемът е, че в напредналите правово държави, правото създава реалии, докато у нас още реалиите търсят правен израз. Може да стигнем и ний дотам - правото ни да кодифицира пола юридически, но имаме още много да вървим по пътя на разшираването на юридическата система и нейното действие.

 40. 40 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#36] от "DDR":

  Ще го приема като форма на признание :))

  Но има по-големи легенди, от които черпя вдъхновение - ето виж:

  — Да! Трансплант позволява на човека да обменя знания, тела, таланти и умения с всекиго, който пожелае размяна. А мнозина желаят. Повечето хора не искат цял живот да използуват все едни и същи умения, независимо колко са задоволителни. Човек е прекалено неспокойно създание. Музикантите искат да станат инженери, рекламните агенти искат да станат ловци, моряците искат да станат писатели. Но обикновено в един живот няма време за овладяване и прилагане на повече от едно умение. А дори и да имаше време, слепият фактор на таланта е непреодолимо препятствие. С Трансплант човек може да придобие всички желани вродени таланти, умения и знания. Помислете за това, мистър Блейн. Защо ще го заставяме да прекара цял живот в едно тяло, което не е избрал сам? Все едно да му кажем, че трябва да живее с наследствените си болести, без да опитва да ги излекува. Човек трябва свободно да избира тялото и талантите, които най-добре подхождат на личните му изисквания.

  — Ако планът ви се осъществи — каза Блейн, — просто ще създадете тълпа от невротици, които ежедневно си сменят телата.

  — Все същият общ аргумент е бил издиган против утвърждаването на всяка нова свобода — отвърна Джо с искрящи очи. — През цялата история се твърди, че човек не е достатъчно благоразумен, за да избира религията си, че на жените не им достига разсъдък, за да прилагат правото на глас, че на народа не бива да се разрешава сам да избира собствените си представители, защото изборът ще е глупав. И разбира се, наоколо е пълно с невротици, които биха осквернили дори рая. Но много повече са хората, които ще използуват свободите си за добро. — Джо сниши глас и зашепна доверително. — Трябва да осъзнаете, мистър Блейн, че човек не е просто тяло, защото получава тялото си по случайност. Не е умение, защото умението често се поражда по необходимост. Не е талант, който се създава от наследствеността и обкръжението в детството. Той не е болестта, към която може да има предразположение, не е и околната среда, която го оформя. Човек съдържа всички тия неща, но той е нещо по-голямо от техния сбор. Той има власт да променя обкръжението, да лекува болестите си, да усъвършенствува уменията — и накрая, да избира собственото си тяло и таланти! Това е идната свобода, мистър Блейн. Тя е исторически неизбежна, независимо дали вие и правителството я харесвате, или не. Защото човек трябва да има всяка възможна свобода!

  Изнервен и задъхан, Джо завърши своята яростна и малко несвързана реч. Блейн се вгледа в дребния човечец с ново чувство на уважение. Сега разбираше, че пред него стои един истински революционер от 2110 година.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 41. 41 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  "В МКБ-10 транссексуалността е изрично призната и предвидена като форма на психическо разстройство. Именно транссексуалността е онова особено състояние, при което се наблюдава разлика между психичния и биологично детерминирания пол. "
  *
  Най-накрая да прочета в "Дневник", че транссексуалността е психическо разстройство.
  Да приемем, че някой иска да си смени пола, каквото и да означава това. Тъпче се с хормони, после го кастрират и му правят пластични операции. Е, ако това ще му помогне да се чувства по-добре... тялото си е негово може да се подлага на каквито иска интервенции, стига да е пълнолетен. Дори и получава документи със сменен пол.
  Дотук добре, обаче въпросните индивиди искат да се ползват с правата си във всички аспекти на живота, например спорта. За мене е недопустимо трансджендърите да се състезават при жените, например.
  Проблемите с трансджендърството не се изчерпват само с новата идентичност в документите. В някои държави е допустимо смяна на пола в документите без хирургическа интервенция, т.е. решил някой мъж че се чувства жена и законът му позволява да посещава места, определени за жените. Така мъже биват изпращани в женски затвори, където изнасилват на воля съкилийничките си.
  Защото им зачитали правата.
  Какво да се направи в България? По мое мнение да разрешат на трнансджендърите да си сменят пола по документи, но само след хирургическа интервенция.
  По отношение на спорта при жените да се състезават само биологични жени със съответния хромозомен набор ХХ. Да се обособи нова категория трансджендъри, където да се състезават помежду си.

 42. 42 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  Откакто в БГ ползват жената като работен добитък повечето жени си станаха джендъри само по тази причина. А откакто пък станаха /често насила/ и върли кариеристки и съвсем буквално имитират мъжете кариеристи,та и отгоре нещата съвсем се ожендъриха.

 43. 43 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2029 Неутрално

  В едно ТВ предаване, две интелектуалки говореха за октомврийската революция. Колко разкрепостени и напредначави били болшевиките и пр. Оказва се, че освен за свободната любов, погром над традиционното семейство и въобще над буржоазния и еснафския морал и пр. били и за... еднополовите бракове. Болшевиките... за еднополовите бракове. Голямото мнозинство на евродепутатите ряпа да яде.

 44. 44 Профил на tediblabla
  tediblabla
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#25] от "zapatero":

  Почти всичко може вече. Може и сама жена да има дете и то над 50 г., при това финансирано с вашите данъци ;) Добре дошли в 21 век. И по-добре с двама бащи, отколкото в дом...А тези от КС с оглед преклонната си възраст ще могат да се уверят с очите си скоро има ли Бог и какво мисли той по въпроса. Това решение ще да им е осигурило директно място в рая.

 45. 45 Профил на theduloclan
  theduloclan
  Рейтинг: 783 Неутрално

  България ще си има проблеми със САЩ, аko не се признае правото на гейовете да осиновяват деца!
  —цитат от коментар 2 на hrx16647690


  Нямам против да имаме такъв проблем с тия хомяци, където посред бял ден на обществено място (метрото) един негър изнасили една жена докато другите гледали встрещено и пръста не си помръднаи да й помогнат. Та със тая САЩ ли ще ни плашиш че сме щели да си имаме проблеми. Едното изнасилване е във Филаделфия, другото в Ню Йорк.

  https://www.reuters.com/world/us/philadelphia-subway-riders-witnessed-rape-did-nothing-officials-say-2021-10-19/

  https://www.nbcnewyork.com/news/local/arrest-made-in-terrifying-nyc-subway-rape-attempt-cops/3295522/

 46. 46 Профил на aleksandarx
  aleksandarx
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#44] от "tediblabla":

  А това решение какво общо има с децата, не можах да схвана?

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 744 Весело

  До коментар [#44] от "tediblabla":

  Сара е над 70 годишна, жено.

 49. 49 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 2167 Неутрално

  До коментар [#12] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Не случайно в България в разговорна реч ще ги нарекат сбъркани.

 50. 50
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 51. 51 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  До коментар [#44] от "tediblabla":А това решение какво общо има с децата, не можах да схвана?
  —цитат от коментар 46 на aleksandarx


  Реално погледнато в БГ през годините ,а и днес стотици хиляди деца - от тях вероятно поне половината момчета,са отгледани и възпитани от жени - майки и/или баби до пълнолетие ,та и след пълнолетие. Най-вече заради разводи. Е,от такивата момчета мъж повече не става,а откровени джендъри.

 52. 52 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 2167 Неутрално

  "Този аргумент обаче пряко противоречи на един от основните принципи на гражданското съдопроизводство, залегнал в чл. 2 и чл. 5 ГПК, а именно, че съдът не може да откаже да разгледа молба на гражданин с мотив, че липсва правна уредба."

  И откога ГПК е с приоритет пред конституцията? Щото КС всъщност не говори само за някаква правна уррдба, а коментира и тълкува основно правната уредба, наложена от конституцията.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  До коментар [#28] от "dechagny2":

  Да, за това става дума.
  Всеки е свободен да се чувства както си иска, някой може да се счита за пророк, гуро, гений или каквото там му реши, но това не значи, че трябва да задължат останалите да го приемат за такъв. При това в ущърб на правата им.
  Интересно ми е как би реагирал някой върл либерал научавайки, че гаждето му е трансджендър. Особено при условие, че се е надявал на сериозна връзка и брак.

 56. 56 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  До коментар [#44] от "tediblabla":Сара е над 70 годишна, жено.
  —цитат от коментар 48 на znaya


  Направо малолетка,ако вземем факта ,че Мойсей е живял 800 г.

 57. 57 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2686 Неутрално

  Експертите ги разбират нещата :)

 58. 58 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  До коментар [#51] от "log_on":В Съветският съюз всички родени 35-50 са отгледани от майки и баби поради това че бащите са избити във войната. Тогава се питам защо защитниците на джендърите мразят съюза като излиза че това е страната на джендърите?
  —цитат от коментар 54 на aleksandarx


  За омразата не знам.Имат си някакви закони и волю неволю ги спазват. Но че рускините се разплождат с кофти генетичен материал си е факт още след войната. Тиловаци,инвалиди,откровени шубелии и шменти капели. Затова при възможност бягат масово да се омъжват и да раждат извън Русия.

 59. 59 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1377 Неутрално

  Конституционният съд реши. Точка.

 60. 60 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  А пък Филип Димитров е жена с брада...
  —цитат от коментар 10 на MilliVanilli


  Чувах че ше го пращаме на Евровизия да земем най - накрая достойно класиране.

  Вчера писаха и други майтапи за гендерите.
  https://trud.bg/как-бях-ритуално-обезглавен-от-трансджендъри/

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 591 Неутрално

  Опитите патологията да бъде приравнена към нормата, логично ще доведат до ерозиране на разбирането за норма в бъдеще.

 63. 63 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#62] от "disorg":

  Социалният инженеринг е много по голяма патология!

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 64. 64 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 946 Неутрално

  Да се смяташ за пол различен от този който ти е дала природата е
  психично отклонение !!!

 65. 65 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3177 Неутрално

  Ти да видиш!
  ВрЪтим, сучем ...

  Какви "социални" и т.н. "идентификации"?
  Джендърството си е де факто чисто сексуални практики!

  И това ще ми го правят официален идентификатор?
  Ай сиктир!

 66. 66 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2784 Неутрално

  В София няколко младежи са сформирали група с цел, да хващат педофили в момент, в който принуждават деца да правят секс с тях. Гледах клип с едно момиченце на 11 години, момчетата го бяха заснели.
  Ален мисля, че се казваше главният в групата и преди няколко дни го бяха задържали за разпит, защото някакъв педофил се оплакал..
  До тук горе долу няма нищо необичайно ............ чета обаче в коментарите, няколко юриста заявяват, че се готви промяна в законодателството с цел защита на педофилите. Те били болни /или може би ще изкарат, че така са се родили/ и за това не може да им се търси отговорност.
  Ще изкарат няколко специалиста, които са на издръжка на американските нпо-та и ще ни убедят, че педофилството е нещо, с което трябва да се примирам.
  Не знам как ще се примирим с тези свинщини, които заливат народа ни.

  Любовта ще спаси света!!!
 67. 67 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4454 Любопитно

  Да приемем, че някой иска да си смени пола, каквото и да означава това. Тъпче се с хормони, после го кастрират и му правят пластични операции. Е, ако това ще му помогне да се чувства по-добре... тялото си е негово може да се подлага на каквито иска интервенции, стига да е пълнолетен. Дори и получава документи със сменен пол. Дотук добре.
  —цитат от коментар 41 на pamela


  Именно, това е напълно достатъчно. Затова и различни държави от цял свят са приели тази смяна на пола на хората, които имат това състояние (болест, разстройство или там както се казва), като първо трябва да стане хирургично, след това хормонално и чак накрая въпросния човек може да смени името и пола си в личните документи.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 68. 68 Профил на Сара
  Сара
  Рейтинг: 797 Неутрално

  Общество от безполови индивиди. Довчерашният Иван и днешна Иванка деца не може да ражда. Довчерашната Станка и днешен Станю деца не може да прави. Мечтата на всеки мизантроп! И това в името на човека, хахаха!

 69. 69 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2494 Весело

  "Съвременната наука разграничава няколко вида пол - генетичен, гонаден, хормонален, психичен, социален, граждански и др."

  По Дискавъри показаха една антилопа, която се чувстваше лъвица и се присъедени към един лъвски прайд в буквалният смисъл на думата.

  подпис
 70. 70 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#68] от "Сара":

  Нищо, вие ще народите и за тях :))

  Слепият женски детероден инстинкт не може да бъде налаган на всички с насилие и принуда, щото НЕ става!

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 71. 71 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2738 Неутрално

  До коментар [#54] от "aleksandarx":

  Е как роден през 1950-та..., а баща му убит във войната? Нещо? Много дълга бременност карали тия рускини бе...! :)))

  Бивш tww09306483.
 72. 72 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#66] от "hope":

  То има и "социално приемлива педофилия" - когато някой на 45-50 години се хване с 20-25 годишна. Но в името на децата обществото ще си затвори очите и няма да критикува :)))

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 73. 73 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2784 Неутрално

  Не е лошо това със самоопределянето, стига да има разлика в пенсионната възраст. Смятам няколко месеца преди навършване на възрастта за жените, рязко да се почуствам жена.
  —цитат от коментар 30 на aleksandarx


  ------------------
  до няколко години пенсионната възраст за мъже и жени ще е еднаква.

  https://www.noi.bg/pensions/grantpensions/1854-posv13

  Любовта ще спаси света!!!
 74. 74 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  До коментар [#68] от "Сара":Нищо, вие ще народите и за тях :))Слепият женски детероден инстинкт не може да бъде налаган на всички с насилие и принуда, щото НЕ става!
  —цитат от коментар 70 на Боян Таксиров


  Така си е. Трябва да има и нежелаещи деца,които обаче да плащат достатъчно данъци ,за да си ги отгледат тези ,които си имат.Та дори да са им дефектни още от раждането.

 75. 75 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 591 Неутрално

  До коментар [#68] от "Сара":Нищо, вие ще народите и за тях :))Слепият женски детероден инстинкт не може да бъде налаган на всички с насилие и принуда, щото НЕ става!
  —цитат от коментар 70 на Боян Таксиров


  На тебе пък кой ти налага да се подчиняваш на "детероден инстинкт"?

 76. 76 Профил на Helen of Bikini
  Helen of Bikini
  Рейтинг: 753 Весело

  "Желанието за размножаване и продължаване на вида, което е основния инстинкт в цялата жива материя на Земята, при бозайниците и човека се определя именно от хормони ..." - Доц. д-р Светослав Димов, ръководител катедра "Генетика" към Биологическия факултет на СУ

  Имено от там произлиза и проблемът, че този инстинкт за продължаване на вида е системно потискан в западните общества с либерално-хедонистични инструменти. Хората трябвало да си живеят живота, а не да раждат деца. Но инстинктът, затова е и инстинкт, щото не може да бъде изкоренен, и в един момент се обажда и при джендърите, които се сещат за "правото" си да създават семейства и отглеждат деца. Макар че е по-лесно и по-безопасно да си вземат куче, щото с мироглед като техния е доста проблематично какви точно деца ще възпитат.

  Who the fuck are you to lecture me?
 77. 77 Профил на Pomak
  Pomak
  Рейтинг: 726 Неутрално

  Във това отношение най ми харесват законите на ИД.
  Няма чувствам, няма не искам.
  Протодата си има закони, и ако ги нарушим, връща ни го тъпкано. И не само при този казус.
  Ммммда

 78. 78 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2784 Неутрално

  Общество от безполови индивиди. Довчерашният Иван и днешна Иванка деца не може да ражда. Довчерашната Станка и днешен Станю деца не може да прави. Мечтата на всеки мизантроп! И това в името на човека, хахаха!
  —цитат от коментар 68 на Сара


  ---------------
  В името на печалбите. Хората са изстисквани брутално,като лимони.
  Да купуват и работят, купуват, работят, купуват, работят и психиката рухва, така се случва гейството и другите психични болести. Все по-малко почиваме, ве по тревожни ставаме. Децата и младежите са най-уязвими, още не осъзнали живота и вече са с пробити носове, вежди, с татуировки и изнасилени след някоя пиянска оргия.
  Родители алкохолици или затънали в дългове, или безработни и отчаяни, такива има в изобилие. Какаво се случва обаче с децата им? Никой не го е грижа.

  Любовта ще спаси света!!!
 79. 79 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#74] от "log_on":

  От къде накъде ще плащам специално за това, че някаква е решила да се размножава?

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 80. 80 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#77] от "Pomak":

  Значи искаш и тук да стане като в Ислямска ДЪржава? Някой да решава кой с кого да се ожени/омъжи в името на "оцеляването"?

  Ти би ли приел да ти натрапят някаква проститутка, за да я заплождаш, щото Природата, нали разбираш...

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 81. 81 Профил на aleksandarx
  aleksandarx
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#71] от "Petleshev":

  Абе татко е убит а донора на сперма е създал семейство другаде. Да кажем че след войната има години когато да спиш със мъж е било празник за жените и е било не официално поддържано от партията. Демографският срив се нуждае от драстични мерки.

 82. 82 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  Полът – въпрос на избор или не (мненията на експертите)

  А иначе знаем наизуст правилото, че съдебните решения не се коментират.

  .. когато ни изнасят

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 83. 83 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2806 Весело

  До коментар [#8] от "Vlado Nikolov":

  Хората ти дават златен шанс, ти си неблагодарен. Подсказвам - в леглото си мъж, в работата - мъж, при пенсиониране - жена, при далавера си репресиран и неоправдан енти пол и така - отвсякъде бонуси.

 84. 84 Профил на diq55699032
  diq55699032
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  Когато не ни изнасят (съдебните решенияЩ

  викаме няколко "експерта"

  и са почва с опорките

  09-06-20 - Радев: Смущаващо е, че Божков звучи по-убедително от неговите обвинители . 13-05-19 - Tео Ушев: Президентът и жена му са чудовищно прости. 24-01-21 - Атанас Атанасов: Нямам нито една забележка към Радев. 01-09-21 - Кирил Петков: С две ръце гласувам за президента Радев. 30-10-21 - Ген. Атанасов: Не виждам грешки в Стойчо Кацаров.
 85. 85 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#76] от "Helen of Bikini":

  Напротив, инстинктът се проявява или не в зависимост от условията на средата. В Северна Америка робите не са искали да се размножават и робовладелците не са успели да ги развъждат, поради което са плащали по високата цена на вноса на роби от Африка.

  Филмът Идиотокрация също показва, че по примитивните, дори идиотите, се размножават много по лесно от по интелигентните, които имат повече претенции към себе си, живота и средата.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 86. 86 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  До коментар [#7] от "L Glassman":


  България е Йемен на европейския съюз. Бедни, необразовани и с разбирания за сета от 14-ти век.
  —цитат от коментар 7 на L Glassman


  Никой не ти е виновен, че си беден и необразован!

 87. 87 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2784 Неутрално

  До коментар [#66] от "hope":То има и "социално приемлива педофилия" - когато някой на 45-50 години се хване с 20-25 годишна. Но в името на децата обществото ще си затвори очите и няма да критикува :)))
  —цитат от коментар 72 на Боян Таксиров


  ---------
  педофилия идва от "Педи", което на гръцки е дете. Но си прав. Аз познавам две такива семейства и при двете жените са пълно ку-ку. Не става въпрос за пари.

  Любовта ще спаси света!!!
 88. 88 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  До коментар [#74] от "log_on":От къде накъде ще плащам специално за това, че някаква е решила да се размножава?
  —цитат от коментар 79 на Боян Таксиров


  Ами там в ДОО си има данък и за това. А ти откъде мислиш ,че плащат болнични за бременните, за майчинства по две години,детски надбавки до 18 г., болнични за гледане на деца,беплатно здравеопазване за децата,дотации за детски ясли,градини ,училища и вузове на децата. Та до детски кухни и студентски столове и общежития...явно и за още много неща, за които не се сещам в момента.

 89. 89 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#88] от "log_on":

  Ергенски данък вече няма. Вярно, има отстъпки за семейства с деца, обаче това не е от съществено значение.

  Никой не бива да бъде принуждаван да създава деца чрез икономически натиск.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 90. 90 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#87] от "hope":

  Да де, става въпрос за размножаване. Жалка работа е това.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 91. 91 Профил на clint_eastwood
  clint_eastwood
  Рейтинг: 1245 Неутрално

  Или имаш ХУ хромозоми, или ХХ. Ако наистина нямаш късмет, може и някаква аномалия между двете. Но никога не си избираш пола.

  Можеш да си направиш операция, с която да ЗАПРИЛИЧАШ на другия пол, но това не е смяна.

  Можеш да избереш да живееш като другия пол, но и това не е смяна и никой не е длъжен да ти угажда на прищявката така, както ако аз се мисля за Наполеон, никой не е длъжен да ми казва "Ваше величество". Не казвам да бъдеш отритнат от обществото и дискриминиран - казвам само, че никой не ти е длъжен.

  Като епидемиолози по инфекциозни болести и учени в областта на общественото здраве имаме сериозни опасения относно вредното въздействие върху физическото и психическото здраве на населението, в резултат на преобладаващите политики наложени във връзка с COVID-19: https://gbdeclaration.org/great-barrington-declaration-bulgarian/
 92. 92 Профил на герб е ДПС мафия
  герб е ДПС мафия
  Рейтинг: 280 Весело

  Аз не искам да съм мъж или жена.. тия експерти нищо не знаят! Тия па ще ми казват и определят!🤣 комунисти дебели

 93. 93 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2806 Весело

  До коментар [#55] от "pamela":

  Ще сметне че е ударил джакпота. Ще си менкат половете ката тек.

 94. 94 Профил на герб е ДПС мафия
  герб е ДПС мафия
  Рейтинг: 280 Неутрално

  До коментар [#7] от "L Glassman":

  👌👌👌
  точно така е !

 95. 95 Профил на nik_77.
  nik_77.
  Рейтинг: 2029 Неутрално

  Защо са посочени за неприемливи мненията в № 50 и № 53? Добре, че могат да се прочетат, все пак. Това са неща от живота. Така е било. И Елтън Джон е бил прав за себе си яростно да отрича, че е хомосексуалист. По онова време е можел да влезе в затвора за това. В Англия...

 96. 96 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  До коментар [#54] от "aleksandarx":

  До коментар [#51] от "log_on":В Съветският съюз всички родени 35-50 са отгледани от майки и баби поради това че бащите са избити във войната. Тогава се питам защо защитниците на джендърите мразят съюза като излиза че това е страната на джендърите?
  —цитат от коментар 54 на aleksandarx


  Левите марксистки другари във форума плюят по Русия, защото така се представят пред другите за антикомунисти.

 97. 97 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  До коментар [#89] от "Боян Таксиров":

  Не говорим за ергенския ,а за ДОО -майчинство/направи разбивка на общия ДОД и виж вътре какво и за какво плащаш/ - всеки месец ти и жена ти давате по 70 лв данък/общо 140/,ако получавате по 2 000 лв бруто заплата.

 98. 98 Профил на Боян Таксиров
  Боян Таксиров
  Рейтинг: 1148 Неутрално

  До коментар [#97] от "log_on":

  Е, добре де, ще го преживеем с жена ми.

  ХАКНАТИЯТ МОЗЪК: https://unbrain.eu/?bg
 99. 99 Профил на nniikkii
  nniikkii
  Рейтинг: 493 Весело

  Ако полът е „въпрос на избор", то следва всяко едно нещо да е такова – възрастта, националността, нивото на образование, професията и пр.

 100. 100 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 1248 Неутрално

  До коментар [#97] от "log_on":Е, добре де, ще го преживеем с жена ми.
  —цитат от коментар 98 на Боян Таксиров


  А от всичките ви други данъци се обслужва всичко ,та и отгоре ,което съм изброил по-горе ,но за чуждите деца. Така,че де факто не гледайки свои деца ти и жена ти през живота си с данъците ви изхранвате и изучавате поне 5 чужди деца. Честито.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK