При гражданската конфискация неосъдените са по-зле от осъдените

Адвокатите Катина Бончева и Михаил Екимджиев подадоха жалба до Европейската комисия за заобикаляне на европейското право от българския парламент и антикорупционната комисия.

© Велко Ангелов

Адвокатите Катина Бончева и Михаил Екимджиев подадоха жалба до Европейската комисия за заобикаляне на европейското право от българския парламент и антикорупционната комисия.Транспонирала ли е България Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност? Този въпрос поставят в жалба до Европейската комисия адвокатите Михаил Екимджиев и Катина Бончева, съобщи lex.bg. Жалбата им е насочена срещу българския парламент и антикорупционната комисия (КПКОНПИ).


Преди пет дни антикорупционната комисия обяви, че ще внесе незабавно искания за възобновяване на 346 спрени дела за гражданска конфискация. Поводът е решение на Съда на Европейския съюз (СЕС), което според комисията му отвързва ръцете за делата. Юристи обаче разчетоха решението като констатация, че гражданската конфискация на имущество в България няма нищо общо с европейските правила.


"Със закона за противодейстиве на корупцията de facto се предприема "разширена конфискация" inter alia спрямо лицата, за които са постановени осъдителни присъди, по смисъла на член 5 от Директива 2014/42/ЕС, но при заобикаляне на принципите и на основните права, произтичащи от правото на ЕС", посочват адвокатите, които предоставиха жалбата си на "Дневник" за публикуване. Заглавието е на редакцията.
1. Българската държава е декларирала пред Комисията, че Законът за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) е приет, за да транспонира в националното право Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 03.04.2014 г. за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност (Директива 2014/42/ЕС).


2. Освен това, ЗПКОНПИ заменя Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ), за който Европейската комисия изрично е приела, че е единият от двата акта, с който се транспонира Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 година относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления (Рамково решение 2005/212). Вторият акт е Наказателният кодекс (НК), предвиждащ наказанието "конфискация".


3. Съображения в същия смисъл са изложени в мотивите към Законопроекта от 2016 г. за изменение и допълнение на ЗОПДНПИ (сега отм.). Според тях, направените предложения за изменения и допълнения в ЗОПДНПИ (сега отм.), са в синхрон с влязлата в сила Директива 2014/42/ЕС.


4. Бългapcĸият министър-председател изpичнo зaявявa и в мoтивитe cи ĸъм предложения Зaĸoнопроект зa измeнeниe и дoпълнeниe нa Haĸaзaтeлния ĸoдeĸc (приет като закон и обнародван в Държавен вестник, бp. 7/2019 г.), чe Директива 2014/42/ЕС ce тpaнcпoниpa oт "двa зaĸoнa" - от HK и от ЗΠКОНПИ. По-специално, в мотивите се посочва, че:


"Тези изменения и допълнения оптимизират режима на отнемане на средства и облаги от престъпление по наказателноправен ред, като тази усъвършенствана уредба и уредбата на отнемането на незаконно придобито имущество по гражданскоправен ред, съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ), заедно постигат целите на Директива 2014/42/ЕС.


Макар да имат своя генезис преди приемането на Директива 2014/42/ЕС, целите на т.нар. "гражданска конфискация" кореспондират с преследвания от директивата резултат. Съгласно този възприет и утвърден от българското законодателство модел, на отнемане в полза на държавата подлежи всяко незаконно придобито имущество. []


Във връзка с изискването на член 10 от Директива 2014/42/ЕС за вземане на съответните мерки, които да гарантират адекватно управление на обезпечено имущество с оглед евентуална последваща конфискация, с § 6 т.4 от законопроекта се предлага, на основание член 13, ал., т.13 от ЗПКОНПИ, обезпеченото имущество по реда на чл. 72 от Наказателнопроцесуалния кодекс (НПК), с цел конфискация или отнемане на вещи в полза на държавата, да се управлява от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество по реда на глава тринадесета от ЗПКОНПИ."


5. Тъй като НК урежда въпроса за конфискацията на имущество, пряко свързано с извършено престъпление, за което е наложена осъдителна присъда, ЗПКОНПИ кореспондира с т.нар. "разширена конфискация". Хипотезата на "разширена конфискация", като "мярка", при която е допустимо отнемане на средства, получени като облага от престъпна дейност, но различна от тази, за която лицето е осъдено, е въведена в член 5 от Директива 2014/42/ЕС (и в член 3 от Рамково решение 2005/212), според който:


"1. Държавите-членки приемат необходимите мерки, за да може да се извърши конфискацията, изцяло или частично, на имущество, принадлежащо на лице, осъдено за престъпление, което може да доведе пряко или косвено до икономическа полза, когато съдът - въз основа на обстоятелствата по делото, включително конкретните факти и наличните доказателства, като например доказателство, че стойността на имуществото е несъразмерна спрямо законните доходи на осъденото лице, е убеден, че въпросното имущество е придобито чрез престъпно поведение.


2. За целите на параграф 1 от настоящия член понятието "престъпление" включва най-малко следното:


a) активна и пасивна корупция в частния сектор, както е предвидено в член 2 от Рамково решение 2003/568/ПВР, както и активна и пасивна корупция с участието на длъжностни лица на институциите на Съюза или на държавите-членки, както е предвидено съответно в членове 2 и 3 от Конвенцията относно борбата с корупцията, в която участват длъжностни лица;


б) престъпления, свързани с участието в престъпна организация, както е предвидено в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР, най-малкото в случаите когато престъплението е довело до икономическа полза;


в) склоняването или наемането на дете за участие в порнографски представления, или извличането на печалба или експлоатирането по друг начин на дете с такава цел, ако детето е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, както е предвидено в член 4, параграф 2 от Директива 2011/93/ЕС; дистрибуцията, разпространението или предаването на детска порнография, както е предвидено в член 5, параграф 4 от същата директива; предлагането, доставянето или осигуряването на детска порнография, както е предвидено в член 5, параграф 5 от същата директива; създаването на детска порнография, както е предвидено в член 5, параграф 6 от същата директива;


г) незаконна намеса в система и незаконна намеса в данни, както е предвидено съответно в членове 4 и 5 от Директива 2013/40/ЕС, когато значителен брой информационни системи са засегнати посредством използването на инструмент, както е предвидено в член 7 от същата директива, проектиран или адаптиран главно за тази цел; умишленото производство, продажба, набавяне за употреба, внос, разпространяване или друга форма на предоставяне на инструменти за извършване на престъпления, поне в случаите, които не се считат за маловажни, както е предвидено в член 7 от същата директива;


д) престъпление, което се наказва в съответствие с приложимия инструмент, посочен в член 3 или в случай че въпросният инструмент не предвижда праг за наказанието в съответствие с приложимото национално право, с наказание лишаване от свобода с максимален срок от не по-малко от четири години."


6. Следователно, за да бъде допусната" разширена конфискация" на имущество, което не е пряко свързано с престъпление, за което дадено лице е осъдено, би следвало да са налице следните предпоставки:


(а) Лицето трябва да е осъдено за престъпление, което може да доведе пряко или косвено до икономическа полза;


(б) Да се констатира от съд, че стойността на придобитото имущество е несъразмерна спрямо законните доходи на лицето или да са налице други доказателства, въз основа на които;


(в) Съдът да е убеден, че имуществото е придобито чрез престъпно поведение (различно от това, за което лицето е осъдено).


7. През 2019 г. ЗПКОНПИ е допълнен с новата алинея 6 на член 153, според която: "Не съставляват законова пречка за съществуването и надлежното упражняване правото на иск за отнемане на незаконно придобитото имущество в полза на държавата прекратяването на наказателното производство или влизането в сила на присъда, с която подсъдимият е признат за невинен за престъпления, посочени в разпоредбата на чл. 108, ал. 1 от закона."


8. В описаната ситуация, с Решението от 28.10.2021 г., по дело C‑319/19, Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу ZV, AX, "Медицински център по дерматология и естетична медицина ПРИМА ДЕРМ" ООД, Съдът на Европейския съюз (СЕС) прие че ЗПКОНПИ няма нищо общо с целите, преследвани от Директива 2014/42/ЕС. Според мотивите на СЕС:


"38. В случая изглежда, че висящото пред запитващата юрисдикция производство по конфискация е гражданско производство и че вътрешното право предвижда наред с него и режим на конфискация по наказателното право. Наистина, по силата на член 22, алинея 1 от Закона за отнемане на имущество от 2012 г. КПКОНПИ образува производство, когато е уведомена, че съответното лице е привлечено като обвиняем за определени престъпления. Същевременно от материалите по делото, с които разполага Съдът, е видно, че разпоредбите на посочения закон предвиждат, че след образуването му това производство се концентрира само върху имуществото, за което се твърди, че е придобито незаконно, и се провежда независимо от евентуално наказателно производство срещу предполагаемия извършител на престъпленията, както и от изхода на такова производство, и по-специално от евентуална осъдителна присъда за извършителя (решение от 19 март 2020 г., "Агро Ин 2001", C‑234/18, EU:C:2020:221, т. 60).


39. При тези условия следва да се констатира, че решението, което запитващата юрисдикция следва да постанови по делото в главното производство, не се постановява в рамките на или след производство, което се отнася за едно или няколко престъпления. Освен това конфискацията, която тя може да постанови след разглеждане на искането, с което е сезирана, не зависи от осъждането на съответното лице за извършено престъпление. Следователно такова производство не попада в обхвата на Директива 2014/42 (вж. по аналогия решение от 19 март 2020 г., "Агро Ин 2001", C‑234/18, EU:C:2020:221, т. 61)."


9. От изложеното следва, че към момента не съществува национален акт, който транспонира Директива 2014/42/ЕС по отношение на т.нар. "разширена конфискация".


10. Нещо повече, въпреки решението на СЕС, ЗПКОНПИ de facto се прилага и към случаите, за които Директива 2014/42/ЕС предвижда "разширена конфискация", тъй като обхваща и ситуациите на конфискуване на активи на осъдени лица, несвързани с извършеното от тях престъпление, когато се констатира, че имуществото им превишава приходите им за период от 10 години назад, броени от датата на започване на проверката от КПКОНПИ (виж член 112 от ЗПКОНПИ). Засегнатите лица обаче са лишени от процедурните гаранции по директивата, тъй като СЕС е констатирал, че националният закон преследва цели, различни от преследваните с директивата.


11. Ако хипотетично националните съдилища прилагат гаранциите по Директива 2014/42/ЕС, спрямо осъдените лица, конфискацията на чието имущество се търси по реда на ЗПКОНПИ, въпреки решението на СЕС, би се стигнало до още по-явен правен абсурд. Лицата, които не са осъдени или, които са оправдани с влязла в сила присъда за повдигнатите срещу тях обвинения за извършени престъпления, биха се оказали в по-неблагоприятна ситуация от тези, които са осъдени, тъй като не биха могли да се ползват от правата на защита, произтичащи от Директива 2014/42/ЕС, от основните принципи на правото на ЕС и от Хартата за основните права на ЕС.


12. Поради изложеното, националните мерки, които нарушават правото на ЕС са свързани с (а) липса на транспониране на Директива 2014/42/ЕС и едновременно с това с (б) de facto предприемане на мерки по "разширена конфискация", по смисъла на член 5 от същата директива спрямо категория лица (осъдените за извършени престъпления, посочени в директивата), при заобикаляне на изискванията за спазване на принципите и основните права на правото на ЕС.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (13)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 2. 2 Профил на keepwalking
  keepwalking
  Рейтинг: 619 Весело

  Другари ,напишете статията още по дълга …тази дължина въобще не е достатъчна ..

 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4550 Неутрално

  Гарантирано от ГЕРБ. Бухалка та дрънка!!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4550 Неутрално

  Днес се навършиха 32 години дИмокрация и беззаконие. Срам и позор за всички упралявали, които упражниха Некадърността и омразата си спрямо България и българите!!!
  Особено последните 12+ години.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 5709 Неутрално

  Юристи обаче разчетоха решението като констатация, че гражданската конфискация на имущество в България няма нищо общо с европейските правила.
  ____________________________________________________________________

  Някои юристи четат законите както дявола чете евангелието. Да съдят държавата за тях е основен доход, особено онези от разни фонадции за "човешките права"!

  ДБ: Време е да спечелим България
 7. 7 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3689 Неутрално

  Така е написано, че може да се тълкува на воля, според интересите.

 8. 8 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1359 Неутрално

  За съжаление това не е нищо повече, от още един инструмент за саморазправа с неудобните. Не може да няма доказано престъпление, но едновременно с това да има престъпно придобито имущество. А иначе от години НАП си затваря очите и не прави елементарна връзка между декларирани доходи, платени данъци и стойност на придобито имущество (имоти и коли). Не е като да няма нужната информация, просто не им изнася да проверяват фрапиращите разлики, че все са на наши хора.

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6747 Неутрално

  До коментар [#6] от "Полковник Паликъщов":

  Ами защо държавата допуска да бъде осъдена. Много просто, защото нарушава законите. Такива, като Цацаров и Гешев, които вместо да ги спазват, газят през тях.

 10. 10 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2090 Неутрално

  Екемджиев много олекна при позицията му за гражданството на Кирил Петков, когато взе да си жонглира с правото, което трябваше да обслужи политическите му пристрастия. Каквито и кусури да имат съдиите в КС, текста е кристално ясен, дори начинаещ юрист няма за какво да се хване. Екимджиев обаче се опита да жонглира с напълно ясен текст, което не му прави чест. Той вече не е юрист, а въжеиграч с понятията. И аз симпатизирам на Петков, но няма да лъжа ако го видя, че е сгрешил. Грешката трябва да се плаща, а не да го тупаш по рамото и да чакаш следващата по-голяма.
  Днес платил на катаджия, утре на 2ма и вдругиден утрепал цяло семейство. Не бъдете безотговорни когато мнението ви тежи!

 11. 11 Профил на poitoucharante
  poitoucharante
  Рейтинг: 773 Весело

  Плача....''Смело мы в бой пойдём /За власть Советов/ за прокопских милионов/ И как один умрём В борьбе за это..." Ха ха ха хаааахххх!!

 12. 12 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 456 Весело

  Всичко в името на "човека", всичко за благото на "човека"!
  Кой е "човека", за когото са впрегнати всички знайни и незнайни "юристи" да ни обясняват и убеждават, че "совите не са това, което са" и решението на СЕС не казва това, което ясно казва, на всички май е ясно.
  А, на когото не му е ясно, да се ориентира в собственика на медиите, в които тези "експерти" се изявяват и неговата тръпка с КПКОНПИ.

 13. 13 Профил на zna
  zna
  Рейтинг: 10 Неутрално

  Съществуват поне още два юридически аргумента (извън посочените), поради които осъдените за извършени престъпления са в по - благоприятно положение от неосъдените от гледна точка на приложението на нашето конфискационно законодателство, в частност ЗПКОНПИ. Какво ще кажете г - да разбирачи?
  Замисляте ли се, че някога и вие може да дадете фира с тая "тояга"?!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK