Единайсет искания към новите управляващи за утвърждаване на демократичните ценности

"Очакваме тези искания да бъдат взети предвид в изготвянето на управленска програма"

© Цветелина Белутова, Капитал

"Очакваме тези искания да бъдат взети предвид в изготвянето на управленска програма""Дневник" публикува обръщението на Българската общност за либерална демокрация (БОЛД) към политическите партии, участващи в преговорите за съставяне на редовно правителство.


Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) обединява граждани, които искат България да бъде общество с демократично управление и плуралистична политическа система, в което основните права и свободи на хората са защитени, и в което законите, политиките и практиките са насочени към социално-икономическа и екологична справедливост.


В контекста на три поредни парламентарни избора, в рамките на осем месеца, с трудности по съставяне на редовно правителство и спадаща избирателна активност, мнозинството от българските граждани очакват от политическите партии, избрани в парламента на 14 ноември, да не допускат самоцелно партийно противопоставяне и да формират кабинет с ясна управленска програма, адресираща сериозните предизвикателства пред българското общество и българската демокрация.
БОЛД се обръща към партиите и коалициите, които участват в преговорите за съставяне на следващото редовно правителство на България, с 11 искания за утвърждаване на демократичните ценности в политиките на законодателно и на изпълнително ниво. Очакваме те да бъдат взети предвид в контекста на заявената от политиците готовност да бъдат отворени към гражданско участие в изготвянето на бъдещото коалиционно споразумение и управленска програма.


1. Запазване и засилване на европейската ориентация на България. Не бива да се допуска приемането на политики или действия, които биха препятствали пълноценното членство на България в Европейския съюз и НАТО, нито да се допускат до участие в правителството партии, в чиито платформи фигурират антиевропейски ценности. Необходимо е да се задълбочат усилията за присъединяване на страната към еврозоната и да се транспонират своевременно във вътрешното законодателство всички директиви на ЕС.


2. Засилване на гражданското участие в управлението. Гражданското участие е основен компонент на качеството на демокрацията. Но в България гражданското участие има много и съществени проблеми, някои от които са липса на каквато и да е овластеност и субектност на гражданите по отношение на конституцията, считана за "обществен договор"; недостатъчна децентрализация и недостатъчно силно местно самоуправление; ограничен обем на избирателното право; липса на влиятелни и ефективни инструменти за граждански контрол между изборите; блокиращо законодателство за референдуми; неспазване на регламента на гражданските инициативи (ЗПУГДВМС) от институциите и много слабо право на петиция (сигнал, предложение); формални обществени консултации и обсъждания, формални обществени съвети и др.; недостатъчна прозрачност и проактивно информиране от институциите, като предпоставка и среда за гражданско участие.


Нужно е да се преодолее разбирането за гражданското участие като свеждащо се до консултации и да се подобрят механизмите за включване на гражданите при изготвяне и приемане на нормативни актове и политики във всички фази на процеса. Поради това настояваме бъдещото правителство да въведе реформа по посока на далеч по-разнообразни и най-вече влиятелни форми на гражданско участие във всички фази на политическия процес: формулиране на проблеми, поставяне в официалния дневен ред, предлагане на решения, обсъждане и делиберация, вземане на решения, мониторинг на изпълнението.


3. Укрепване на независимостта на съдебната система от политически въздействия и повишаване на ефективността ѝ в защитата на правата на гражданите. Заявената към момента готовност от преобладаващия брой политически субекти за реформиране на съдебната система трябва да осигури един цялостно осмислен и задълбочен подход, търсещ решение не само за мандата, отговорността и механизмите за отстраняване на главния прокурор, но и за отстраняване на всички останали проблеми и дисбаланси в структурата и дейността ѝ, намаляващи нейната независимост и ефективност.


Освен провежданите стандартни обществени обсъждания по електронен път работата по този въпрос следва да се организира от парламента така, че да осигурява - чрез разнообразни форми, задълбочени професионални и обществени дискусии с участието на представители на самата съдебна система, на академичната общност, на правозащитни и специализирани граждански организации. Настояваме реформата на съдебната система да въведе пряк достъп на гражданите до конституционно правосъдие, за да бъдат правата и свободите осъществими и закриляни, което е същностна черта на правовия ред и демократичното общество.


4. Реформиране на медийното законодателство и политики за осигуряване на по-голяма независимост и свобода на медиите:


България е сред най-зле представящите се страни в света по отношение на медийната свобода. Нужно е да се предприемат мерки за засилване на независимостта на органите за управление на обществените медии, така че решенията, които те вземат, да не бъдат в угода на която и да било политическа сила. Следва да се усилят законовите гаранции за прозрачност на медийната собственост и произхода на средствата им, както и да се въведе пакет от мерки, предотвратяващ концентрацията на медийния пазар и монопола в дистрибуцията на печатни издания.


За пример могат да послужат мерките в страни с много добре развита регулация в тази област като Австрия, Германия, Норвегия и др. Такива мерки могат да включват: ограничаване на лицензите за телевизионни и радиопредавания; ограничаване на дела акции, които могат да бъдат собственост на доставчик на медийна услуга в друга медийна услуга; ограничаване на собствеността върху акции в свързани дейности в същия сегмент от медийната индустрия; ограничаване на собствеността върху акции в други сегменти на медийната индустрия; регулиране на дяла на аудиторията чрез въвеждане на мерки, когато даден оператор надхвърли определено ниво на аудиторията и др.


5. Мерки за противодействие на всички форми на дискриминация, включително реч на омразата, и за по-добро спазване на правата на хората от уязвими групи и малцинства.


В последно време се допусна в изказванията и действията на много политици ромите, които са системно неравнопоставени във всички области на обществения живот и които отдавна напразно очакват действени интеграционни политики, да се профилират като главен актьор в купуването на гласове и като виновници за много от кризите в страната. Турското малцинство у нас постепенно започна да се отъждествява с корупционни практики в Движението за права и свободи, а избирателните права на българските граждани, живеещи в Република Турция, се представят като пораждащи само проблеми. На тези процеси трябва да се противостои с най-голяма решителност.


Бежанците, чието право на убежище бе жестоко потъпкано в ксенофобските изказвания и противоречащите на международното право действия на отговорни политици, трябва да престанат да се разглеждат като заплаха за националната сигурност, а да получат подкрепата, която България им дължи като страна по Конвенцията за статута нa бежанците от 1951 г. България трябва да прекрати политиката си на недопускане на бежанци, да поеме ангажиментите си по отношение на миграционния натиск към ЕС в духа на европейската солидарност и активно да участва в дебатите по реформиране на европейската миграционна политика.


Обръщаме внимание, че идеята за създаване на Национална гвардия, която се предлага от участващите в преговорния процес партии, е насочена против уязвими групи и е крайно неуместна. Тя не би укрепила държавността, демократичните институции и защитата правата на човека, а би работила тъкмо в обратната посока. Макар и налагана неколкократно в публичното пространство в предходни години, досега е надделявало демократичното гражданско противодействие спрямо нея. Настояваме и този път да не й се дава ход.


Оценяваме като много обезпокояващо състоянието по съблюдаване на равни права от страна на българското правителство, което е в нарушение на множество международни договори и българското законодателство. Затова настояваме бъдещото правителство да приеме комплексна национална стратегия за равни права, която да противодейства срещу сексизма, расизма, ксенофобията, религиозната нетолерантност, хомофобията и нетолерантността спрямо хората с увреждания. Смятаме за необходимо, на базата на международно установени принципи и стандарти в тази сфера и в консултации с гражданското общество, бъдещото правителство:


(а) да организира преглед на ефективността на Закона за защита от дискриминация и на работата на Комисията за защита от дискриминация;


(б) да внесе законопроект за изменения в Наказателния кодекс, така че да бъдат включени сексуалната ориентация и половата идентичност като квалифициращи признаци, подобно на съставите за престъпления, представляващи посегателства срещу личността и имуществото поради раса, народност, етническа принадлежност и религия; в НК да се осъвременят законовите определения на състави като домашно насилие, изнасилване, сексуален тормоз, психически тормоз и т.н., за да отговарят на международните стандарти, като включват и дискриминационен елемент, който отразява факта, че този тип насилие диспропорционално засяга и е насочено срещу жени; да се приемат промените в Закона за защита от домашно насилие, инициирани и разработени от Министерство на правосъдието в началото на 2021 г., които бяха подкрепени от множество граждански организации и експерти по време на публичното им обсъждане;


(в) да приеме национални политики за равни права на хората от етническите малцинства, бежанците, и хората с различна сексуална ориентация или полова идентичност - групи, които в момента са обект на най-силна дискриминация.


6. Спазвaне и гарантиране на правата на децата и мерки за подкрепа на децата и семействата, които са в съответствие с принципа, че детето е субект на права и може да расте и да развива своя потенциал само в сигурна семейна среда. В контекста на сериозната демографска криза, в която се намира нашата страна, политиките в тази област следва да са насочени към осигуряване на здравни грижи, включително за психичното здраве на децата и младежите, насърчаване на ранното детско развитие, качествени форми на образование и подкрепа за изграждане на родителски капацитет за предоставяне на позитивни, отзивчиви родителски грижи. Правителството следва да разработи, а Народното събрание да приеме Национална стратегия за детето, в изпълнение на задължението по Закона за закрила на детето.


7. Законодателна промяна, която да осигури всички живеещи в страната лица да получат лични документи, като се премахне зависимостта между наличието на адресна регистрация и достъпа до издаване на лична карта и други лични документи. През 2012 г. бяха приети промени в Закона за гражданската регистрация, които поставиха изискването за представяне на документи относно правото на собственост върху имота, находящ се на съответния адрес, алтернативно - за правото този имот да бъде обитаван на правно основание като условие за регистрация по постоянен адрес.


Личният документ, какъвто за българските граждани е личната карта, а за чужденците - личната карта на чужденеца, се изисква при огромен брой ситуации, свързани с достъп до основни граждански, политически, икономически и социални права. Тези, които не притежават такъв документ, на практика са лишени от правата си да участват в социалния и политически живот и да извършват правно валидни действия от какъвто и да е характер, тъй като не могат да се легитимират. Такива граждани не съществуват за правния мир в страната. Те не могат да упражняват правото си на образование и обучение, труд, сключване на брак, семеен живот и наследяване, придобиване на собственост и социално и здравно осигуряване.


Поради това, че съществен процент от хората от ромски етнически произход в България живеят в нерегулирани квартали и не притежават документи за собственост на жилищата си, които в много случаи са изградени без необходимите строителни книжа, те са засегнати в много по-голяма степен от този проблем. Много от тях, включително деца на възраст между 14 и 18 години, не могат да получат документ за самоличност.


Според различни проучвания, включително според проекта за нова Национална стратегия за приобщаване на ромите, в страната има не по-малко от 75 000 (според други оценки около и над 100 000) граждани от ромски произход, които не притежават документи за самоличност, поради това, че не могат да получат удостоверение за регистрация по постоянен адрес. Проблемът засяга не само роми, но и други, предимно живеещи под чертата на бедност, български граждани. Затова настояваме за законодателна промяна, която да улесни в максимална степен достъпа на всеки до лични документи.


8. Осигуряване на достъп до ефективно и справедливо здравеопазване, както в контекста на пандемията от ковид-19, така и извън нея. Пандемията извади още по-силно на дневен ред нуждата от обща реформа на здравната система, така че да се гарантира нейната способност да се справя с извънредни ситуации. Още по-важно е да се засилят дейностите по здравна профилактика и превенция, чиято текуща неефективност отрежда на страната ни последно място в ЕС както по отношение на ваксинопрофилактиката, така и по заболеваемост от редица болести, свързани с начина на живот.


Необходимо е да се проведе в спешен порядък мащабна комуникационна кампания за ваксиниране срещу ковид-19, за която трябва да се отдели адекватно бюджетно финансиране и да се потърси местна и международна комуникационна експертиза. Кампанията трябва да приоритизира посланията до хората, които са с най-висок риск от смърт или тежко протичане на Ковид-19 при заразяване с варианти на SARS-CoV-2, а именно възрастните над 60 г. и хората с определени медицински проблеми (кардиологични, пулмологични, онкологични и др.), поставящи ги в много по-висок риск от смърт, ако бъдат заразени.


9. Приемане на мерки за намаляване на социалното неравенство и насърчаване на социалното включване: България е страна с висока степен на социално неравенство, със значително припокриване на икономическото и социално маргинализиране с етническата принадлежност на хората. Мерките на бъдещото правителство в тази област следва:


(а) да бъдат в унисон с Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. и с Европейския стълб на социалните права;


(б) да коригират особено острите случаи на социална несправедливост, включително чрез реформа в политиките по доходите на гражданите;


(в) да адресират проблема с разликата в заплащането за мъже и жени, работещи една и съща работа;


(г) да доведат до икономическо овластяване на дългосрочно безработните, младите хора, които не работят и не учат, хората с увреждания и др. категории икономически най-уязвими хора;


(д) да включват активна политика за равен достъп до качествено образование, десегрегация на т.нар. "ромски училища" в мултиетничните селища и за осигуряване на мултикултурна заедност на децата в класна стая;


(е) да включват активни мерки за подобряване на здравеопазването за хората от ромското малцинство, които в момента са с много по-ниска продължителност на живота, и които ползват много по-оскъдни, лошокачествени и труднодостъпни здравни услуги в сравнение с мнозинството;


(ж) да се продължат много по-енергично действията по осигуряване на достъпна среда и достъпен дизайн за хора с увреждания.


10. Отблокиране на преговорите за членство в ЕС на Република Северна Македония. Политиката на България спрямо Република Северна Македония, едновременно с настояването за спазване в тази страна на правата на хората с българска етническа идентичност, трябва също така да развие добросъседските отношения по взаимноизгоден, укрепващ доверието и осигуряващ съвместното ни европейско бъдеще начин. Тя трябва да даде силен тласък на дейности за активно сътрудничество в областта на политическия, дипломатическия и гражданския обмен, на икономиката и екологията, на науката, образованието и културата, на военно-техническото сътрудничество, медиите и информационните технологии.


Без да е доминантен подход, както досега, обсъждането на исторически въпроси трябва да се впише като възможен аспект на въпросите на културата и образованието и да се реализира при осигуряване на съвременни историографски подходи и плуралистична експертиза на поканените участници. Затова настояваме България да даде зелена светлина за начало на преговорите на РСМ за членство в ЕС, като постави конкретни, верифицируеми, реалистични и времево обвързани условия за изпълнение от страна на РСМ на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, които да бъдат крайпътни знаци за продължаваща подкрепа от страна на България по време на предстоящия дълъг процес на преговори.


11. Недопускане на ключови управленски постове в бъдещото правителство да се назначават лица, за които са налице факти, че са нарушавали права на човека: За нас, гражданите, е важно чрез управленската дейност на всички нива да се утвърждават стандартите на доброто управление, основано на демократични принципи, правила, прозрачност и отчетност. Заявката на водещите преговорите партии е да се върви към качествена промяна в начина на правене на публичните политики. Досегашните лоши практики обаче са ни убедили, че тази цел не може да бъде постигната, ако политическите фигури, от които зависи осъществяването на значими реформи, не притежават както задължителната за всяка позиция компетентност в съответната сфера, така и доказан в личната си биография демократичен интегритет.


Убедени сме, че няма да се постави ново начало в политическия живот и че върховенството на правото няма да възтържествува, ако в състава на кабинета бъдат включени министри, за които са налице факти, че са нарушавали права на човека.


Всичко, което трябва да знаете за:

Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (62)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1273 Неутрално

  "Политиката на България спрямо Република Северна Македония, едновременно с настояването за спазване в тази страна на правата на хората с българска етническа идентичност, трябва също така да развие добросъседските отношения по взаимноизгоден, укрепващ доверието и осигуряващ съвместното ни европейско бъдеще начин. "

  Грантаджии...

 2. 2 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 862 Гневно

  Сега ще избуят всички клонове, разклониния и фаланги на прокситата и клиентелните мрежи на четворната комбина на хунвейбинстващите неотроцкисти!!!
  Бог да пази Отечеството!!!

 3. 3 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1477 Весело

  ама и бай Муй иска същото, 100% !
  защо го изпратихте у зайчарника бе ?!

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 4. 4 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2507 Неутрално

  Като искате "десегрегация" на "ромските деца", дайте личен пример с вашите деца, грантаджии, пратете ги да "учат" с циганите. Много е лесно така на чуждия гръб ....

 5. 5 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2060 Неутрално

  БОЛД са присъдружна организация на економедия - ручат от една и съща копаня!

  I Want To Believe
 6. 6 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 816 Неутрално

  Точка 12. Да направят доходите на българина като тези на белгиеца примерно.

  Празни приказки....

 7. 7 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  Както каза Вацев - бъдещото правителство ще е пряка проекция на ляволибералното управление на демократите в САЩ, така че и без този апел на майцепродавците, новото правителство ще се опитат да въведат повечето извращения на либералите. Нормалните хора трябва да се готвим за протести!

  https://www.youtube.com/watch?v=dYeAT7adSEs&t=384s

 8. 8 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2668 Неутрално

  Прекрасно ! Да се публикуват исканията за консервативна демокрация , социалистическа демокрация, комунистическа демокрация ...,а също така и на хората без демокрация :))
  Обръгнали сме вече на пропаганда ...Цялата тази конструкция е построена заради ЛГБТ ...

 9. 9 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3455 Неутрално

  “3. Укрепване на независимостта на съдебната система от политически въздействия...”

  Което ще рече: индивидът, назначен по КОРПОРАТИВНА целесъобразност за главен прокурор, да не казва етоднически на главата на изпълнителната власт: “ШЕФЕ, бе то и аз обичам да се праам на луд, ама вие, ШЕФЕ, еша си немате!”

  Ако е така - ПОДКРЕПЯМ!!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 10. 10 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1435 Неутрално

  Някои искания са тотал щета, пр. 5, 6, 7, 9, 11

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 11. 11 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  Като чуя "утвърждаване на демократичните ценности" и просто няма нужда да чета надолу лакърдиите на пишманлибералите.

 12. 12 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  До коментар [#6] от "Niko Kostantinov":

  Това са точки за преглъщане. Когато даваш хапче на кучето си го слагаш в кюфте.

  Хапчето на майцепродавците е приемането на ИК и влизането на РСМ в ЕС, всички останали точки са кюфтето, което да направи апела приемлив за преглътване за пред обществото. Те знаят, че са глупости, но ги слагат за да направят хапчето преглътваемо.

 13. 13 Профил на wwwtoчkacom
  wwwtoчkacom
  Рейтинг: 1544 Неутрално

  Толкова много точки, а са пропуснали зеления сертификат.

 14. 14 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2507 Неутрално

  Точка 12. Да направят доходите на българина като тези на белгиеца примерно. Празни приказки....
  —цитат от коментар 6 на Niko Kostantinov


  Човече, всички грантаджии са расли в декоративна и стерилна среда. Те нямат представа от реалния живот, това че парите не растат по дърветата, че хората не са еднакви, съответно и не може да се третират еднакво, те буквално нямат грам представа за истинския живот .... те получават наготово едни тлъсти пари, за да сеят нео марксистка отрова, за тях всичко е съвсем просто, защото грам труд не са положили в живота си, не знаят какво е страхът дали ще си платиш сметките, дали няма да фалираш, това са чисти комунисти. Комунист пари не изкарва, той винаги харчи чуждите пари.

 15. 15 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 992 Неутрално

  А БОЛД няма ли да настоява, като условие България да даде съгласие РСМ да започне преговори за ЕС, да бъдат възстановени човешките и имуществени права и на десетките хиляди репресирани българи във Вардарска Македония (в периода от 1913 г. досега, с кратки прекъсвания) само заради отказа им да променят народностната си принадлежност? Нима БОЛД одобрява и са съгласни да се заметат под килима престъпленията срещу българския народ във Вардарска Македония след 1913 г.? Според конвенцията за геноцида на ООН, това са безспорни престъпления срещу човечеството , за които няма давност. Единствената цел на тези престъпления е създаването на "македонска" идентичност и език. Как режим, на чиято съвест тежат подобни престъпни деяния, може да стане член на ЕС без предварително да бъде възстановена справедливостта към стотици хиляди хора в РСМ, в България и по света? Как този факт се съвместява с ценностите на ЕС?

 16. 16 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1044 Неутрално

  ...........БОЛД бе създаден през 2019 г. от Български хелзинкски комитет (БХК) по инициатива на д-р Димитрина Петрова, съоснователка на БХК, с цел увеличаване на обществената подкрепа за либерално демократичните ценности и консолидиране на поддръжниците на правата на човека и демокрацията в България. БОЛД няма самостоятелно юридическо съществуване и функционира като проект на БХК..................

  От тяхната страница. Още едно соросоидно пипало на Хидрата

 17. 17 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  До коментар [#6] от "Niko Kostantinov":

  Както гледам местните форумни маргинали веднага клъвнаха. Затова казвам, че всички останали точки са кюфтето за маргиналите. Примерно маргинала му е малка заплатата, той гледа само точката за заплатата и вика машалла. Друг пък ако е педофил, веднага ще се хване за точката за правата на децата и за него е приемлива цялата декларация, другите неща не го интересуват. Затова маргиналите и съответно референдумите с повече от една точка са много опасни за държавността.

 18. 18 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 1375 Неутрално

  Защо ли тези "демократични" ценности ми звучат толкова тоталитарно всъщност? Само в една посока и свързани с либерастката идеология? Изключваме консервативните възгледи като част от демокрацията?

 19. 19 Профил на Alex Ivanov
  Alex Ivanov
  Рейтинг: 2507 Неутрално

  Като чуя "утвърждаване на демократичните ценности" и просто няма нужда да чета надолу лакърдиите на пишманлибералите.
  —цитат от коментар 11 на stargate


  Правилно си решил. Аз се прелъгах и нищо не си изпуснал - клетите цигани, още по-клетите "бежанци" и прочее либерастия .... реве се "другарЕ, дайте да дадете" .... разбира се, замацано в 100 реда и дълги, напоителни обяснения какви били "ценностите".

 20. 20 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3453 Неутрално

  "Според различни проучвания, включително според проекта за нова Национална стратегия за приобщаване на ромите, в страната има не по-малко от 75 000 (според други оценки около и над 100 000) граждани от ромски произход, които не притежават документи за самоличност, поради това, че не могат да получат удостоверение за регистрация по постоянен адрес. Проблемът засяга не само роми, но и други, предимно живеещи под чертата на бедност, български граждани."
  Глупости! Как ром ще се регистрира за да получава социална помощ?! Защото и най-изпадналите тях са ограмотяват, когато трябва да получат пари и знаят какво да направят.

  Не мога да виждам коментарите си и тези към мен, и не мога да отговарям, ако случайно не ги видя.
 21. 21 Профил на jazzdevil
  jazzdevil
  Рейтинг: 1311 Неутрално

  Българска общност за либерална демокрация (БОЛД) дето пледира за защита на основните права и свободи на хората как така някак елегантно е пропуснала да каже гък относно дискриминационните зелени сертификати и пълното потъпкване на граждански права под евтиния предлог, че така се борела епидемията...

 22. 22 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  Ако ПП приемат исканията на Българска общност за либерална демокрация (БОЛД), тогава това ще бъде партията(образуванието) напуснало парламетна по най-бързия и позорен начин.

  Panta rhei....
 23. 23 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  БОЛД включиха котлона на 1. Жабите в теджерата се кокорат с интерес. Турболиберастите ще се опитат да включат на 3, а за протестите ще разчитат да бъдат разгонени от Тарашков или Минеков.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 24. 24 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 1943 Неутрално

  До коментар [#22] от "Molossian":


  Ако ПП приемат исканията на Българска общност за либерална демокрация (БОЛД), тогава това ще бъде партията(образуванието) напуснало парламетна по най-бързия и позорен начин.
  —цитат от коментар 22 на Molossian


  Е те ПП са от същото котило. Какво ще ги приема, те просто ни информират какво смятат да правят. Те в ПП и ДБ повечето са храненици на "филантропа"!

 25. 25 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1477 Весело

  12. връща се незабавно джипа на бай Муй !
  13. следва се примера на 3-мата папи, бай Муй се гали всеки божи ден по .... главичката !
  14. ние всички вярваме само на бай Муй, нашта национална гордост !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 26. 26 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1424 Неутрално

  Ако това горе беше рецепта за манджа, щеше да стане гоуем гювеч

 27. 27 Профил на kcq33617839
  kcq33617839
  Рейтинг: 37 Неутрално

  А такова нещо болд знаех че е само шрифт. Какви са тия загубеняци?

 28. 28 Профил на 4okuto
  4okuto
  Рейтинг: 1375 Неутрално

  До коментар [#24] от "stargate":

  По принцип е така. Има доста "модерни" либерали в ПП, но май ще предпочетат по - умерен подход, водейки се значително от общественото мнение, защото са по - хитри от тези в ДБ. Ще е интересно как ще балансират между заповедите от ЕС и Байдън, и народната воля, която много, много често е точно в противоположната посока. Ако объркат някъде по трасето, "Възраждане" ще поемат щафетата, което би било кошмар за тях.

 29. 29
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 30. 30 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  С част от исканията съм съгласен, но това са общи неща с необятен времеви хоризонт. Но това искане " 10. Отблокиране на преговорите за членство в ЕС на Република Северна Македония." е отвратително по своя предателски характер спрямо българските интереси

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 32. 32 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1295 Неутрално

  Списък от цели, не от действия/мерки, с много малко конкретика. Прилича на предизборна програма, не на списък с конкретни предложения.

  Истината ни прави свободни.
 33. 33 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 683 Неутрално

  Някой има ли информация колко лица предтставлява респ. обхваща тази общност?

 34. 34 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1719 Весело

  Толкова много искания и нито едно за изграждането на някакво перспективно производство?!
  И аз искам така...

 35. 35 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 683 Неутрално

  Списък от цели, не от действия/мерки, с много малко конкретика. Прилича на предизборна програма, не на списък с конкретни предложения.
  —цитат от коментар 32 на Forest


  Каква конкретика? Зад т.н. общност стоят един, двама гратаджиии, които мътят малко водата за да отчетат някаква дейност.

 36. 36 Профил на kaiser
  kaiser
  Рейтинг: 1522 Неутрално

  Много добре, обаче още по точка 1 очаквам проблем.

  ''1. Запазване и засилване на европейската ориентация на България.''

  Утре Кирчу като каже ''България може и сама'' и току виж вкупом и умни и глупави и красиви му се поклонили и тръгнали след него.

  ДБ ВЪРНАХА БСП В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ
 37. 37 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  "Поради това, че съществен процент от хората от ромски етнически произход в България живеят в нерегулирани квартали и не притежават документи за собственост на жилищата си, които в много случаи са изградени без необходимите строителни книжа, те са засегнати в много по-голяма степен от този проблем."
  *
  Ако спазваха законите щяха да притежават документи за собственост или ако живееха под наем щяха да имат валиден адрес.
  Поне сто пъти съм го писала: след промените и особено след Виденовата зима болшинството хора бяхме без нищо, т.е. започнахме от някакъв равен старт с ромите. Живеехме дори в съседни жилища като техните апартаменти бяха по-големи защото имаха повече деца. Някой ще каже: "Ама вие имахте образование." Кой ги беше спирал и те да го придобият? Обаче с мързел и без мисъл за утрешния ден не става.
  Само това четем непрекъснато: кого трябва да приобщаваме и на кого с какво сме длъжни. Длъжни сме само на хората, които по обективни причини не могат да работят: болни, възрастни и инвалиди.
  Който каквото и да ви разправя, винаги става дума за пари. А има ли държавни пари, кандидати за усвояването им винаги ще се намерят. Каузи винаги ще се намерят, ако ще да са и правата на скакалците и хлебарките.
  Започвам да си мисля, че причината да се нароят толкова много "граждански" организации, които да говорят и от мое име е тази, че университетите бълват никому ненужни специалисти с безсмислени специалности. Нали по някакъв начин трябва да оправдаят съществуването си и да получат финансиране за всичките си "идеи".

 38. 38 Профил на Daniela Kovacheva
  Daniela Kovacheva
  Рейтинг: 995 Неутрално

  Ей, всички наизвадили лъжиците и се усукват около софрата!

 39. 39 Профил на Santos
  Santos
  Рейтинг: 1272 Неутрално

  Някой има ли информация колко лица предтставлява респ. обхваща тази общност?
  —цитат от коментар 33 на von_seeckt


  Ето малко информация какви лица има в „тази общност“ - https://boldbg.net/инициативен-комитет/ - напр. Антоний Тодоров, Ивайло Дичев, Анна Кръстева, хеле пък Красимир Кънев! От ясни по-ясни - и като автори, и като идеи, и като цели! Анатема! Трижди!

 40. 40 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3078 Неутрално

  "1. Запазване и засилване на европейската ориентация на България."

  Закотвянето на страната към затворена общност, още повече и към военна такава не е никаква демократична ценност и даже никакво ценност, защото светът е голям и възможности се предлагат във всички посоки. Такова нещо може да иска само група, която е условно зависима от външни субекти и обстоятелства. Такива действия не може да се нарекат безкористни. Самият факт, че са финансирани от и обслужват чужди сили и интереси ги постава на ръба на закона и конституцията, в която е записано, че България е свободна и независима държава.
  По принцип имат право да подкрепят някакви легитимни тенденции и връзки, но не и да задължават държавата да прави същото.

 41. 41 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2598 Неутрално

  Туй писмо му звучи като "Бригадири отличници пишат писмо с искания към новото ръководство на БКП и Работническо дело го напечатва на страниците с нужния патос"

  1. Да се засили интеграцията със СССР, Варшавския договор като гарант за мир и СИВ като гарант за икономически просперитет. :)

  2. Редно е и гласа на обикновените трудещи се да се чува при вземането на решения от БКП.

  3. Засилване на ролята на МВР за борба с упадъчната култура и младежта, която ходи разпасано. :)

  4. Работническо дело трябва да бъде трибуна и на обикновените трудещи се, трябва нашите писма и сигнали да се публикуват и разглеждат с предимство.

  И другите глупости не ми се пишат. Но приликите с 1982 са ужасни.

 42. 42 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3376 Неутрално

  11-те искания са 8 кухи клишета, 2 ненужни изгъзици и 1 мечтание

  лигавщини

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 43. 43 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6859 Неутрално

  А от Боко никой нищо не искаше. Не че той щеше да направи нещо.

 44. 44 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3106 Неутрално

  До коментар [#8] от "dejmos":

  Ами нали гласува да дойдат на власт,бре!Какво недоволстваш?!

 45. 45 Профил на barter1
  barter1
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  "...ромите, които са системно неравнопоставени във всички области на обществения живот..."

  Ами един съвет - да не се женят и да раждат на 13, да изкарат (поне) основно образование, вместо да чакат на "интеграционни политики" от поредното НПО. Само дето на много хора това не им отърва, защото решат ли се проблемите, няма да има поредното "десетилетие", разбирай грантове. Затова ще ги държат неграмотни, ще ги оставят да бъдат деца-майки, и да си мислят, че като завършат шести клас, все едно имат висше. Културни особености на етноса, какво да ги правиш...

 46. 46 Профил на barter1
  barter1
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  ...........БОЛД бе създаден през 2019 г. от Български хелзинкски комитет (БХК) по инициатива на д-р Димитрина Петрова, съоснователка на БХК, с цел увеличаване на обществената подкрепа за либерално демократичните ценности и консолидиране на поддръжниците на правата на човека и демокрацията в България. БОЛД няма самостоятелно юридическо съществуване и функционира като проект на БХК..................От тяхната страница. Още едно соросоидно пипало на Хидрата
  —цитат от коментар 16 на grayeagle


  Това обяснява събирането на педали и черноглави в една декларация

 47. 47 Профил на zapatero
  zapatero
  Рейтинг: 421 Неутрално

  Разочарован съм. Няма нищо за въвеждане на КРТ в учебните програми.Животът на траките има значение!

 48. 48 Профил на piliferus
  piliferus
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Точки 5, 7, 9 и 10 са абсолютно неприемливи. Другите имат смисъл.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на Полковник Паликъщов
  Полковник Паликъщов
  Рейтинг: 5879 Неутрално

  Много лозунг и малко конкретика!

  ДБ: Време е да спечелим България
 51. 51 Профил на FG
  FG
  Рейтинг: 52 Неутрално

  С една дума - НЕ!

  С повече думи - в сайта на БОЛД са им изредени всичките 100ина членове - все активисти, защитници, философи, поети, социолози и пр. Тук-там някой НПО-юрист.

  Тези специалности в по вузовете трябва да се закрият, или - да станат платени.
  Бълват една нефелна маса идиоти, които освен да произвеждат клиширан патос и недообмислени идеализми - за друго не стават.

  - Final Gravity -
 52. 52 Профил на Ogre
  Ogre
  Рейтинг: 929 Неутрално

  Сигурно БОЛД са писали този текст с умиление, знаейки как са омешали изключително добри идеи идеи, спуснати директно от БХК и няколко НПОта. И смятат, че ако намерят обединение за първите 5 точки, ще им минат следващите 6. Не видях,.обаче, тяхно изказване от днес с осъждане на езика на омразата на Минеков срещу политически опонент. Езикът на омразата трябва първо да бъде прекратен в основната част на обществото преди да се грижим за маргинални и малки групи. Защото тези държави, които сега се борят за правата на тези групи, преди 50 години си уредиха нормалност в обществата. Няма как да ги догоним отзад напред.

 53. 53 Профил на otrqdnik
  otrqdnik
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  Има едно златно правило, което пази хората да не бъдат използвани за легитимация на някоя такава помия, с което практически ставаш съучастник. Това го каза Ганев от ДБ - Докато всичко не е прието - нищо не е прието.

  Това е правилото, ако само едно нещо не ти хареса, цялото трябва да се отхвърли!

 54. 54 Профил на kimaf
  kimaf
  Рейтинг: 205 Неутрално

  Имат 11 искания. А колко давания имат?

 55. 55 Профил на NotWokeEnough
  NotWokeEnough
  Рейтинг: 695 Неутрално

  Из членовете: (познатите крайно леви иделогически активисти)

  Антоанета Ненкова – журналист и съосновател на Български хелзинкски комитет
  Антоний Тодоров – политолог, професор в Нов български университет

  Божидар Иванов – градски изследовател и социолог

  Боян Захариев – икономист, изследовател в Институт Отворено Общество
  Валентина Георгиева – социолог, преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”

  Васил Василев – ЛГБТИ активист

  Виктор Лилов – издател
  ...
  Владимир Колев – правозащитен активист и студент в СУ

  Геновева Сотирова – ромски правозащитник
  ...
  Гергана Куцева – експерт по права на жените
  .....
  Дениза Геориева – граждански активист

  Деница Любенова – адвокат и защитник на ЛГБТИ права
  Десислава Симеонова – директор на програма „Фондонабиране и администрация“ в БХК
  Джордж Златанов – студент, младежки активист
  Диана Неделчева Бебенова-Николова – преподавател по интеркултурна комуникация, НПО лидер


  Елица Гергинова – правозащитник

  Ивайло Дичев – професор по културна антропология
  Иван Тотев – скулптор

  Иво Инджов – журналист, политически анализатор

  Калина Бозева – правозащитник
  Калина Зафирова – младежки активист
  Калинка Василева – експерт по ромски въпроси

  Красимир Кънев – председател на Български хелзинкски комитет

  Любомир Крилчев – юрист, правозащитник

  Миглена Николчина – поетеса, литературна изследователка и феминистка
  Надежда Дерменджиева – изпълнителен директор на Български фонд за жените

  Николай Близнаков – социолог и НПО лидер
  Николай Кошничаров – граждански активист, фотограф
  Пламен Петров – социален работник, правозащитник за религиозни права
  Радост Николаева Коен – медиен анализатор, НПО активист, арт мениджър
  Росица Атанасова – юрист, експерт по въпроси на миграцията
  Симеон Василев – граждански активист
  Славея Костадинова – защитник на правата на хора с увреждания
  Сребрина Цветкова – социолог, председател на Сдружение “Емпатия”
  Станимир Петров – изследовател в БХК
  ....

  'progressives' is the politically correct word for communists
 56. 56 Профил на fpr291091676
  fpr291091676
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#8] от "dejmos":

  Цялата тази конструкция е построена върху хуманността, отнася се правата на ВСЕКИ ЧОВЕК, включително човеците от ЛГБТ общностите.

 57. 57 Профил на fpr291091676
  fpr291091676
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#52] от "Ogre":

  Нормалността започва със спазването на законите, договорите и зачитане на правата.
  Всички точки се отнасят за защита на ХОРА.
  Не може да приемеш хора от 5-те точки, а хората от 6-тата - не
  Единственото неприемливо е неспазвнето на всичките изисквания, защото са престъпления срещу личнистта и свободата и на избор.

 58. 58 Профил на fpr291091676
  fpr291091676
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#18] от "4okuto":

  Консерватизма не вярва добродетелността на човешката природа, хуманността и етиката на хората, затова проповядва върховенство на закона.
  Демокрацията и мнозинството в България са си казали думата за цивилизационната ни посока и има закони.
  По тази причина консерваторите няма да бъдат преследвани, тероризирани и демонизирани :)

 59. 59 Профил на fpr291091676
  fpr291091676
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#51] от "FG":

  Благодарение на такива идиоти не живееш в Нацистка Германия. Но, пък и сега имаш избор да се преместиш в Северна корея или Авганистан.

 60. 60 Профил на FG
  FG
  Рейтинг: 52 Весело

  До коментар [#59] от "fpr291091676":
  "Благодарение на такива идиоти не живееш в Нацистка Германия. Но, пък и сега имаш избор да се преместиш в Северна корея или Авганистан."

  Да, ама - не! :D
  Благодарение точно на такива идиоти - живях в Съветска България (НРБ), под същия ботуш, който създаде и Северна Корея, и Афганистан (пише се с Ф).

  Същите тия келеши, дето ни дрънкат глупости за имагинерното неравенство между българските жени и българските мъже, докато обясняват, че ромските продажби на непълнолетни булки са "културна особеност", както и - какъв "неприкосновен обичай" е обрязването на милиони мъже в Европа, но за 5те обрязани жени - воят е до небесата и е предмет на цели няколко параграфа в злощастната Ист. конвенция.
  Да не продължавам :)

  Така че - едно голямо FUСК ОFF на БОЛД, БХК, ИК с хилядите социални полове, КРТ, професионалните агитатори за социална справедливост и пр. нео-марксистки маразми!
  Както и на теб - по тази тема ;)

  - Final Gravity -
 61. 61 Профил на fpr291091676
  fpr291091676
  Рейтинг: 547 Неутрално

  До коментар [#60] от "FG":

  Благодаря за Афганистан - техническа грешка :)
  Относно останолото обаче, нещо няма логика в твоя тюрлю гювеч?!?
  Съмнявам се целия Европейски съюз и останалия демократичен западен свят да са се объркали, отстоявайки тези принципи. Статистиките за неравенство между мъже и жени също не са измислени. За насилието и убийствата дори няма да говоря!
  Относно характерни етнически традиции - никъде в цивилизования свят не са приети такива насилствени спрямо жените обичаи, засягащи психическото, физическото здраве и достойството и са криминализирани, както браковете с малолетни лица. Последиците от обрязването на жени са много брутални. При мъжете е физически доста безобидно и доброволно приемано.
  Неотменим факт е, че винаги при хората и при животните е имало някакъв процент с различна ориентация и от това не е свършил света.
  За мен важно е делението е: На страни с тиранични режими и неспазване на човешки права и свободи - по религиозен или идеологически принцип.
  И на такива, в които се спазат и защитават законните права на личен избор и свободите на всички, независимо от идеология и традиции.

 62. 62 Профил на FG
  FG
  Рейтинг: 52 Весело

  Просто е - страните, минали през комунизма, са срещу тези "принципи".
  Като гледам какво стана във Вирджиния миналия месец - на нормалните хора в " останалия демократичен западен свят" също започва да им светва лампата.

  С какъв акъл се мяташ да твърдиш, че едно 2-3 годишно дете взима осъзнат избор за цял живот - го оставям на аудиторията...

  Иначе, да - това е популярна прогресивистка инсинуация. Пасва на другата - че на същата възраст детето е достатъчно осъзнато, та да си избере джендър и да го почнат с хормоните и рязането.
  Скоро ще почнете и да декриминализирате и педофилията, като гледам...
  Така де - "личен избор, независимо от идеология и традиции" :)

  - Final Gravity -
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK