Преди изборите за Висш съдебен съвет: Условията на труд са важни за правораздаването

Представяме анкетата ни с кандидатите за членове на ВСС Иван Калибацев и Явор Колев

© Велко Ангелов

Представяме анкетата ни с кандидатите за членове на ВСС Иван Калибацев и Явор КолевПолитическата криза не променя сроковете в конституцията и закона за избор на следващия Висш съдебен съвет (ВСС). На 25 юни, събота, 2200 съдии от цялата страна трябва да изберат своите шестима представители сред 15-те кандидати за Съдийската колегия на ВСС. Гласуването е с бюлетини в Съдебната палата в София и електронно - по избор. През юли предстои прокурорите да излъчат техните избраници за прокурорската колегия на съвета. Следователите вече избраха своя представител за прокурорската колегия - Петко Петков от Националната следствена служба.


Мандатът на сегашния ВСС изтича на 3 октомври, но още не е започнала процедурата в парламента за избор на 11-членната парламентарна квота за двете колегии. В сряда - 22 юни, новото мнозинство в Народното събрание провали заседанието на комисията по правни въпроси, която трябваше да разглежда правилата за избор на парламентарната квота Заради политическата криза е трудно да се прогнозира и дали и докога ще има действащ парламент, който да изпълни задължението си.


Поради огромното значение на управляващия съдебната система орган ВСС за качеството и доверието в правосъдието "Дневник" зададе въпроси на кандидатите за членове на съдийската колегия и до края на седмицата ще публикува отговорите им. Днес поместваме анкетата ни с кандидатите за членове на ВСС Иван Калибацев, председател на Районния съд-Пловдив, и Явор Колев, председател на Административния съд-Пловдив. Акцентите са на "Дневник".
Отговорите на кандидатите Йордан Дамаскинов, Атанас Атанасов, Антоанета Аргирова, Дора Михайлова, Красимир Лесенски четете тук, тук. и тук Анализ на концепциите им четете тук и тук..
Въпроси ще бъдат зададени и на прокурорите, кандидати за членове на прокурорската колегия.


Иван Калибацев, председател на Районния съд - Пловдив: Конкурсите, заплатите, недостигът на сгради са сред проблемите на съдиите


Преди изборите за Висш съдебен съвет: Условията на труд са важни за правораздаването

Кои са най-сериозните проблеми на съдийското съсловие, които установихте в предизборната ви кампания?
- В хода на предизборната кампания, за краткото време, през което се проведе, успях да посетя над 70 органа на съдебна власт и да се срещна лично с над 500 съдии. На срещите ни установих, че основните проблеми са посочените в концепцията ми, а именно: неравномерната натовареност и опитите за нейното измерване, проблемите с конкурсите, атестирането и командироването, проблемите с несправедливото определяне на възнагражденията и сериозната разлика между отделните нива, недостига на съдебни сгради и т.н.
Получих подкрепата на тези над 500 колеги, че именно тези проблеми бързо следва да бъдат преодолени чрез идеите, които предлагам. На място в много от органите на съдебна власт се запознах и с проблема, свързан с недостига на помещения в съдебните сгради, както и
необходимостта от изграждането на нови съдебни палати.
Съдиите и съдебните служители в тези органи на съдебна власт са принудени да работят в малки и неудобни помещения по няколко на брой, съдебните зали са неугледни и не предоставят възможността за нормална правораздавателна дейност.
Всичко това се отразява както на дейността на този орган на съдебна власт, така и на неговия имидж в обществото.
Гражданите посещават неугледни и стари сгради, пригодени за нуждите на съответния орган, което руши и доверието им в съдебната власт. Ето защо Висшият съдебен съвет следва да обърне сериозно внимание на посочените проблеми и да предприеме бързи действия в преодоляването им.


Какво означава за вас независимост на съдията и съда и какво трябва
да направи ВСС, за да я гарантира?


- Независимост на съдията - това е сам да взима решенията си, воден от закона, доказателствата по делото и вътрешното си убеждение. Независимост не следва да означава, че от съдията нищо не зависи! За да бъде независим един съдия следва да му бъдат осигурени нормални условия на труд - приветлива съдебна зала, кабинет, добър екип, с който да работи.


Необходимо е обемът от правораздавателна дейност, която съдията осъществява, да е балансиран и да му предоставя възможност да я извършва в определените процесуални срокове, както и да има
възможност да се запознава със съдебната практика и да повишава правните си знания. Този съдия следва да бъде добре обезпечен и чрез справедливо възнаграждение, което ще му гарантира нормален живот и няма да го поставя в условия на зависимост или да го подтиква към корупционни действия.


За целта следва възнагражденията на съдиите да са справедливи от гледна точка на техния труд и да не съществуват сериозни разлики между инстанциите, които също предполагат някаква форма на зависимост. Като пример може да се даде командироването в по-горна инстанция - съдията ще получава значително допълнително възнаграждение, като обемът от работа намалява или повече пари за по- малко работа. Това, наред със забавените конкурси, води до несигурност
у съдията за неговото кариерно израстване и създаде чувството на апатия сред съсловието. А командироването се превърна в скритото кадруване.


За да бъдат съдиите независими следва да се предприемат действия за създаване на механизъм за справедливи възнаграждения, които да гарантират на съдиите висока оценка на техния труд независимо от органа на съдебна власт, в който работят. С това по естествен път скритото кадруване ще бъде преодоляно, като финансовата независимост на съдиите ще им гарантира независимост в тяхната правораздавателна дейност.


Създаването на добър механизъм за измерване на натовареността и предприемане на реални решения за балансиране на неравномерната натовареност между отделните съдилища също ще допринесе за общата организация на правораздавателния процес в страната и ще намали
натрупаното напрежение между съдиите.
Независимостта на органа на съдебна власт ще се гарантира още с доброто му обезпечаване - кадрово, финансово, битово. С красивите и приветливи съдебни палати както и с добре организиранияправораздавателен процес, извършван в предвидените от закона срокове, ще се повиши съществено имиджа на съдилищата сред гражданите.
За ВСС е отредена нелеката задача да се справи с посочените проблеми, което следва бързо да осъществи, с оглед гарантиране на независимостта
на съдиите.


Как ще мотивирате да се кандидатират за административни ръководители в съдебната система магистрати с авторитет сред колегите си, с доказана компетентност и почтеност?


- Съдийската колегия на ВСС следва да посочи по какви критерии ще преценява качествата на кандидатите и кой от критериите каква тежест ще има в общата оценка. С това ще се даде ясен знак за всички кандидати за административни ръководители какви са целите в тази процедура. Ако критериите са ясни и изборите започнат да се провеждат при условията на състезателност и реална преценка на качествата на кандидатите, без да се търси предварителното одобрение на определена личност, то това е и най-естествения начин да се създадат обективни и прозрачни процедури по избор на ръководители. Това ще е достатъчно сериозен мотив за компетентните кандидати, ползващи се с висок авторитет сред колегите си, да се кандидатират.


Явор Колев, председател на Административен съд - Пловдив: Концентрацията на всички решения във ВСС обезсмисля до голяма степен ролята на административните ръоводители


Преди изборите за Висш съдебен съвет: Условията на труд са важни за правораздаването

Кои са най-сериозните проблеми на съдийското съсловие, които установихте в предизборната ви кампания?


- При обиколката ми в страната (посетих всички съдебни райони) съсловието идентифицира като най-съществени проблемите, свързани с кариерното развитие (конкурсите вътре в системата, протичащи
изключително бавно), неравномерната натовареност (липсата досега на реална възможност за нейното адекватно измерване, извън използваната от години конвенционална статистика), наличната съществена разлика между нивата в системата при формиране на възнагражденията(съществуващата т.н. "голяма ножица"), проблемите при имплементацията на електронното правосъдие, както и модела за реформа на съдебната карта. Много от тези проблеми са свързани, а за някои съдебни райони те са и жизнено важи за запазване на едно адекватно функциониращо правосъдие.


Забелязах също така, че колегите съвсем не са апатични (както често се твърди), а всъщност са твърде ангажирани с всичките тези проблеми, които често лично ги засягат, но са на практика фрустрирани от това, че години наред техният глас реално не се чува от различните състави на ВСС. Въпреки че често се иска тяхното мнение, за съжаление и в повечето случаи, това се превръща само във формална процедура, поради което техни резонни идеи, остават извън вниманието на
членовете на Съвета.


ВСС често решава въпросите в отделните съдебни окръзи, без реална и точна представа за фактическото положение (пример за това е реформата на съдебната карта, при която членовете на СК на ВСС едва в последните седмици, вместо преди година, започнаха да посещават определените за оптимизиране районни съдилища).


Какво означава за вас независимостта на съдията и съда и какво трябва да направи ВСС, за да я гарантира?


- Независимостта на съдията и съда съществува там, където всяко едно дело може да се реши само въз основа на фактите, установени от събраните по делото доказателства, и при точно прилагане на закона, при свободно съдийско убеждение. Т.е. съдията следва да е "зависим" само от закона.


Макар това да звучи сухо и твърде теоретично-скучно, според мен то дава реална представа за същността на конкретната съдебна система и дали тя функционира наистина като справедлив и адекватен израз истинско правосъдие.


В този смисъл всеки ВСС трябва да бъде на първата линия в защита на тази независимост и реално да я отстоява, при всеки опит тя да бъде накърнена. Очевидно е, че през последните години тази защита бе оставяна често на самия съдия, който трудно може сам да се защити (особено при интензивни медийни атаки), или ВСС закъсняваше с адекватен отговор.


В този смисъл необходима е конкретна визия за ясен, бърз и резонен на фактите отговор при всеки подобен случай на атака срещу тази независимост - като цяло от страна на съвета, а и на отделните му членове ините).


Как смятате да мотивирате да се кандидатират за ръководители в съдебната система магистрати с авторитет сред колегите, с доказана компетентност и почтеност?


- Ясно е, че последните години бележат трайна тенденция за липса на желаещи съдии, които да изпълняват и административни функции в органа, в който работят, или в друг. И това е не само защото обикновено има повече отговорности и работа, а и защото натоварени често с цялото доверие на съдиите, с които работят от години, те не успяват да реализират защитените в концепциите си идеи за съответния съд.


Последното е резултат и от това, че ВСС концентрира все повече упражняването на финансовия и кадрови ресур в системата, поради което избраните за ръководители няма как реално да осъществят тези свои виждания, за което ВСС, в крайна сметка, им е гласувал доверие (например необходимостта от разрешение от ресорната комисия във ВСС за обявяване на конкурс за назначаване на свободна длъжност в администрацията на органа или централизиране на много от
услугите/доставките в администрацията на ВСС).


Често ВСС оптимизира и щатове на съдии в дадения съд (например след пенсиониране на съдия), въпреки отрицателното становище на административния ръководител, а това определено създава усещане, че не е оправдано доверието, не е защитен възможно най-добре интересът на този съд. По този начин всеки един такъв ръководител се пита дали в крайна сметка той ръководи нещо, има ли значение неговото становище в цялата картина или той е просто една трансмисия, чрез която се
свеждат взетите вече от ВСС решения.


Очевидно трябва да се преосмисли тази "свръхконцентрация" на всички възможни решение от ВСС, като по важните наистина въпроси следва да се чува гласът и на тези ръководители, защото в повечето случаи това е и гласът на съдиите от този съд.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK