ИАОС

Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система"

Проектът е осъществен в рамките на Договор №14-32-21/27.08.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Административен капацитет"

/ ИАОС

Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения

Целевите групи на проекта са: Изпълнителна агенция по околна среда, Министерство на околната среда и водите, Регионални инспекции по околна среда и води, граждани и бизнеса.

/ ИАОС