съдия Георги Ангелов

съдия Георги Ангелов

Избран за съдия в Конституционния съд от Общото събрание на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд (2012). Съдия във Върховния административен съд (1999 – 2012). Хоноруван асистент по вещно право в Софийския университет (1994–1995) и в Нов български университет (2001). Лектор по граждански и административен процес и по благоустройствено право в Правна инициатива за обучение и развитие (1994–1999) и в Националния институт на правосъдието (1999–2012). Участвал в изработването на Административнопроцесуалния кодекс. Автор на част от “Административнопроцесуален кодекс. Коментар”, на статии по граждански и по административен процес.

От автора