"Мостстрой" АД

"Мостстрой" АД

© Живко Ангелов“Мостстрой” е най-голямата българска фирма за строителство иреконструкция на мостове и мостови съоръжения. Компанията е създаденапрез 1970 г. В годините на плановата икономика изградените съоръженияот дружеството са били свидетелство за постиженията на социалистическиястрой. “Мостстрой” е построил едни от най-значимите пътнисъоръжения в страната. Богатият опит на компанията в такава специфичнадейност като строежът на мостови съоръжения предопределя водещото имясто при изграждането на пътната инфраструктура и до днес.Предмет на дейност
“Мостстрой”АД е фирма, специализирана за извършва проучване, оценка, строителство,реконструкции и ремонт основно на мостови съоръжения. Изпълнението настроителство е разнообразно като тип конструкции, вид съоръжения, начинна фундиране, връхни конструкции. В тридесет и шест годишната сиистория компанията е изпълнила, повече от 100 значителни пътни и другиобекти в страната, в това число мостове, естакади, виадукти и другиобекти от пътното и автомагистралното строителство. Компанията имасолиден опит и история в строежа на големите инфраструктурни обекти встраната и е основен изпълнител на всички мостови съоръжения наавтомагистралите ”Хемус“, ”Тракия” и ”Марица”, както и многодруги на територията на България.


За осъществяване на дейността си"Мостстрой" въвежда нови технологии за строителство и оперира съссъвременни машини и оборудване за изпълнение на всички видовестроително-монтажни работи, свързани с изграждането и ремонта напътните и мостовите съоръжения. Дружеството разполага с уникални застраната машини за изпълнение на мостово строителство, които могат даосигурят реализацията на големи инфраструктурни проекти.


През 1992г. “Мостстрой” започва съвместна работа с норвежката фирма НРС завъвеждане на технологични инсталации за новия метод за строителство намостове чрез “конзолно бетониране”. За тази цел българската фирмаобучава собствени специалисти, който се запознават с най-новитетехнологии и материали за строеж на мостови съоръжения. Новататехнология повишава качеството на произвежданите метални конструкции иестествено конкурентоспособността на фирмата непосредствено предипоявата на големите инфраструктурни проекти в България. Приизпълнението на подобни проекти "Мостстрой" участва в съдружие и счуждестранни фирми.


По изпълнението на различни проекти до сегабългарската компания е работила заедно с Freyssinet International,белгийската фирма BESIX и “Росилекс” , "Пента оушън - Мицубиши".


Основнидоставчици на “Мостстрой” са “Фьост Алпине Австрия - високоякостнастомана", "Девня цимент" АД, "Вулкан" АД - цименти, "Металснаб холдинг"АД. Основни клиенти на компанията са държавни учреждения и институции,които се явяват възложители по обществените поръчки за строителство иремонт на инфраструктура.


Бившият държавен монополист "Мостстрой"запази позициите си и досега все още е ненадминат в бранша в България.Конкуренти на дружеството в ремонтните дейности са значителнопо-малките „Мостремонт“, „Мостстрой инженеринг“ и някои от големитебългарски строителни компании като "Главболгарстрой", "АвтомагистралиШумен", "Инжстрой - София". За конкурентите на компанията обачестроежът на мостове не е основна дейност.


“Мостстрой” притежавасъвременни производствени бази в Пловдив, София, В.Търново, Габрово иБургас. Те са оборудвани с бетонови възли, арматурни дворове, сервизниработилници за ремонт на строителната механизация, стендове запроизводство на предварително напрегнати стоманобетонови елементи."Мостстрой" разполага с три акредитирани строителни лаборатории, коитоимат разрешение за изпитвания и измервания, свързани с окачествяване наматериалите, както и да издават протоколи в съответствие с изискваниятана БДС, DIN, AASHTO, ASTM и европейските норми. Мажоритарен акционер намостостроителя е "Бургаски корабостроителници" АД, което в края наминалата година купи мажоритарен дял от ХД "Пътища". Бившиятприватизационен фонд е основен играч при строежа и ремонта на пътнаинфраструктура, а комбинацията между двете дружества е сериозна заявказа участието в строежа на големите инфраструктурни обекти в България,които предстои да се изграждат.


Борсова търговия


Мажоритарнияпакет от компанията в размер на 67% от капитала беше приватизиран полиния на масовата приватизация. При висок интерес той беше изкупен отняколко бивши приватизационни фонда. Впоследствие фондоветепродават пакетите си на "ИТА Ефект" ООД. Така дружеството става новиятсобственик на мажоритарния пакет. В началото на 2004 г. “Мостстрой”отново сменя мажоритарния си собственик и начело на компанията застават„Бургаски корабостроителници“ които купуват 75% от капитала на„Мостстрой“, а по-късно продават част от акциите и редуцират участиетов фирмата до 49% от капитала. Официалната цена на сделката е 3.9 млн.лв. Реализираните финансови загуби през 2003 и 2004 г. поставяткомпанията на заден план за инвеститорите и те не й обръщат особеновнимание. Смяната на мажоритарния собственик и първите сигнали заподобряване на финансовото състояние на компанията през миналата годинаобаче обръщат тенденцията и котировките плавно се покачват.Най-високата си цена дружеството постигна в началото на този месец -39.45 лева за акция. Само от началото на годината досега на борсата сасключени 108 сделки с общо 10 923 акции което е близо 10% от капиталана компанията. Високият оборот по позицията се обяснява с проведения вкрая на януари и началото на февруари смесен закрит аукцион. Запродажба на борсата беше предложен пакет от 6 хил. акции от"Мостстрой", представляващи 5.38% от капитала. Акциите бяха в 60пазарни партиди всяка от по 100 акции при стартовата цена на всякапазарната от 3.4 хил. лв., или по 34 лв. за акция. След като в рамкитена няколко аукциона се изкупиха всички предложени акции при средна ценаот малко над 34 лева, котировките на компанията се покачиха и принормалната търговия. През вчерашния ден на пода на борсата сеизтъргуваха 880 акции при средна цена от 38 лева. В края на денянай-високата оферта купува остана при ниво от 38.1 лева за 100 акции, анай-ниската продава за 50 акции при цена от 43 лева за брой.


Финансово състояние


Презпоследната година нетните приходи от продажби на "Мостстрой" сепонижават незначително с 0.9% до 14.70 млн. лева спрямо 14.827 млн.лева за година по-рано. Оптимизирането на дейността води до намаляванена разходната част в отчета и подобряване на крайния финансов резултатза периода. Общите разходи през м.г. намаляват с 15.53% до 14.690 млн.лева спрямо 17.391 млн. лева към края на 2004 г. Намаляването на общитеразходи в крайна сметка извежда дружеството до положителен финансоврезултат. Нетната печалба за последната година е скромна, в размер на52 хил. лева, но значително по-добре спрямо загубата от 2.238 млн.лева, отчетена за 2004 г.


През последната година дружествотоинвестира в покупка на машини и съоръжения, което се отразява върхунарастването на дълготрайните му активи и като цяло на активите накомпанията. През 2005 г. общите активи на "Мостстрой" нарастват с 30%до 25.472 млн. лева спрямо 19.581 млн. лева за 2004 г. За финансиранена тези инвестиции дружеството използва дългосрочни банкови заеми.Нетекущите пасиви от 3.124 млн. лева за 2004 г. нарастват до 11.257млн. лева, като същевременно краткосрочните пасиви през м.г.намаляватдо 7.188 млн. лева спрямо 9.279 млн. лева за предходната година.


Следдемократичните промени до 2003 г. в дружеството не са правени големикапиталови инвестиции, което налага купуването на нови машини следсмяната на собствениците. В края на миналата година компанията спечелитърга за строежа за бул. "Брюксел", който е към новия терминал налетище София.


SWOT Анализ


Плюсове


Водеща българска компания за изграждането на големи инфраструктурни проекти и строежа на големи инфраструктурни проекти.


Притежавасобствени бетонови възли, арматурни дворове, сервизни работилници исобствена механизация, за изпълнение на всички видовестроително-монтажни работи, свързани с изграждането и ремонта напътните и мостови съоръжения.


Притежава съвременни производствени бази, позиционирани в различни краища на страната.


Разполага с три акредитирани строителни лаборатории - в гр. София, гр. В. Търново и гр. Пловдив.


Дългогодишни традиции и значителен опит при изграждането на големи инфраструктурни проекти.


Висококвалифицирани служители.


Значителен капацитет за осъществяване строително монтажни дейности.


Големиперспективи пред сектора предвид значителните средства, предвидени веврофондовете за изграждане на инфраструктура в България.


Участва в съдружие и с чуждестранни фирми при изпълнение на различни проекти.


Въвежда най-новите методи за строителство на мостове, като се използват и най-модерните машини в тази област.


Високи бариери за навлизане в сектора.


Всички дейности на фирмата съответстват на международните норми и стандарти.


Минуси


Необходимост от модернизиране на част от автопарка.


Зависимост от държавните поръчки за ремонт и строеж на пътна инфраструктура.


Непълноценно натоварване на производствените мощности.


Част от машините са нископроизводителни и неефективни и трябва да бъдат заменени.


Отрицателен финансов резултат през 2003 и 2004 г.


Висока задлъжнялост.


Високи постоянни разходи.


Възможности


“Мостстрой”АД е сериозен кандидат за участието като изпълнител или подизпълнителпри реализация на големите инфраструктурни обекти в България, коитопредстои да се реализират през следващите години.


Съвместна дейностпри участието в търгове и изпълнението на проекти с другия основениграч на пазара - "ХД Пътища", което се притежава от същия мажоритаренсобственик.


Оптимизиране на дейността чрез освобождаване от излишните мощности и неефективни производствени звена на дружеството.


Подобряване на финансовото състояние.


Разширяване на присъствието си зад граница и участие във външни инфраструктурни проекти.


Опасности


Трудности при намиране на партньори за участие в големи инфраструктурни проекти у нас и в чужбина.


Висок политически риск при осъществяване на дейността на дружеството.


Повишаване на конкуренцията и отваряне на българския пазар за големите чужди компании.


Местоположение: гр. София, кв.“Република” №2


Предметна дейност: Строителство, реконструкция и ремонт на мостове, мостовисъоръжения, пътни съоръжения, инженерингова и научноизследователскадейност


Собственост: "Бургаски корабостроителници" АД - 49.02%


Служители: 750 служители


Записан капитал: 1 114 940 лева


Брой акции: 111 494 броя


Номинал на акция: BGN 10.00 лв.


Борсов код: MOSTS


За последните 52 седмици


Максимална цена: 39.45 лв.


Минимална цена: 7.50 лв.


Средна цена: 30.20 лв.


Коефициенти


Пазарна капитализация: 4.2 млн. лв.


Продажби на акция: 131.91 лв.


Book Value: 63.03 лв.


Price/Sales: 0.29


Price/Book Value: 0.60


Финансови данни на "Мостстрой"


Данни в млн.лв. 2004 г. 2005 г.
Общо приходи от дейността 15 140 14 742
Нетни приходи от продажби 14 827 14 707
Нетна печалба -2238 52
Активи 19 581 25 472
Собствен капитал 7178 7027
Привлечени средства 12 403 18 445

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK