Бизнес климатът в региона започва да се подобрява

Мениджърите на компаниите вече са по-скоро оптимисти

Избори 2022


Компаниите от енергийния сектор, телекомите и потребителските стоки окупираха челните места в класацията на най-големите компании в Централна Европа на "Делойт" - CE Top 500. Консултантската компания публикува и своето четвърто издание за бизнес климата в региона Business Sentiment Index


Световната финансова криза от 2008 г. нанесе сериозни поражения върху всички икономики по света, но те бяха значителни за страните от Централна Европа. В основата беше външното въздействие върху повечето държави от региона – износът рязко намаля, инвестициите спаднаха и се проявиха неблагоприятните ефекти от световния банков колапс.
Ситуацията обаче започва постепенно да се променя - четвъртото издание на проучването на "Делойт Business Sentiment Index" от октомври, отразява леко подобрение в мненията и прогнозите на изпълнителните директори на компаниите в шестте държави, в които беше проведено - Хърватия, Чешка република, Унгария, Словакия, Полша и Румъния.


Налице са някои интересни и обещаващи резултати по отношение на отделните икономики. Разбира се, съществуват рискове и предизвикателства. Развитието на глобалната икономика и в частност тази от ЕС ще окаже огромно влияние върху развитието на икономиките в региона през следващите месеци.


Така необходимите финансови реформи, които трябваше да бъдат въведени в резултат на икономическата криза, също ще окажат съществено влияние върху възстановяването. Реформите са съществени и ще окажат влияние върху потреблението в частния сектор и върху цялостното търсене. Без тях ситуацията ще продължи да се влошава и прилагането на каквито и да било реформи на по-късен етап ще бъде доста по-скъпо и по-трудно.


Общ индекс за бизнес очакванията


Основният индекс се движи успоредно с бавното, но стабилно темпо на възстановяване на централноевропейските икономики и към момента е с четири пункта нагоре, (достигайки показатели от 114) в сравнение с проучването от април 2010. Това е стабилен положителен ръст от около +4 пункта за всеки показател. По отношение на отделните страни, резултатите от проучването предполагат подобна ситуация на тази в страните от ЕС.


Страните в северната част на ЕС, както и тези в Централна Европа изразяват сериозна увереност за развитието на икономиката, както в макро, така и в микро- икономическите показатели. Техните резултати потвърждават тази перспектива. Междувременно, страните в южната част на ЕС, отчитат по-разнородни мнения и резултати.


От всички държави, включени в проучването, Полша е категоричен лидер спрямо останалите със силно положителни индикатори и мнения. Нейният основен индекс достигна 130 – най-високия сред всички централноевропейски икономики. Все пак останалите държави също догонват.


Индексът на Словакия се е покачил с 23 пункта спрямо периода, когато започва публикуването на Business Sentiment Index през 2009 г. и общата перспектива на страната е по-положителна и е в съответствие с очакванията за икономически растеж. Този оптимизъм се подхранва частично и от големите очаквания за развитие на регулаторната среда за компаниите.


За разлика от тези страни Румъния и Унгария проявяват по-негативна перспектива. Румъния в частност независимо от стабилното подобрение в основния индекс (+12 пункта) отчита променливи резултати, отразявайки общите прогнози за слабо икономическо развитие на страната през 2010 г. В Унгария основният индекс спадна с три пункта в сравнение с данните от април 2010 г. – пряк резултат от трудната ситуация в местната икономика и финансовите пазари.


Отделните индустрии отчитат положителни перспективи. Тенденциите в производството в частност са оптимистични и би следвало да се запазят, докато икономиките в ЕС продължат възстановяването си. В търговията също тенденциите са оптимистични, но това може да бъде подкопано от финансовите реформи в някои от държавите в региона, което би довело до намаляване на разполагаемия доход на домакинствата.


Икономически очаквания


Словакия отчита нарастване на положителните очаквания, което е отражение на подобряване на икономическата ситуация в страната. Оптимизмът е голям по отношение на икономическите перспективи в Хърватия въпреки цялостния песимизъм за останалите показатели. В рамките на четирите анализа към днешна дата Унгария има значителни колебания в отговор на този въпрос, което е логично предвид уязвимостта на икономиката и бъдещите реформи в системата.


Налице е влошаване на индекса в Румъния, вероятно отражение на очакваното слабо представяне през 2010 г. Полша, която е с най-голяма увереност от всички включени в проучването страни, също регистрира спад в положителния индекс, но с рейтинг от 63% тази година  нивото на оптимизъм все още е доста високо.


Финансови перспективи за компаниите


Мениджърите са много по-положително настроени за прогнозите на своите компании, отколкото за общата икономика. Оптимизмът за перспективите на компаниите се увеличава и достига 60% в това запитване, което представлява покачване с 9% от април тази година. Налице е силен резултат в Полша - 80%, а Словакия догонва със 77%, отразяващи оптимизма за финансовите перспективи на техните компании.


Достъп до кредитиране


В сравнение с резултатите от първата вълна през септември 2009 г. четвъртото проучване потвърждава, че по-голямата част от лидерите в анкетираните страни вярват, че има лесен достъп до кредитиране. Банките в региона са склонни да отпускат заеми и процентът на онези, които вярват, че кредитът сега е "лесно" достъпен - 40%, е окуражителен.


Като цяло повечето държави и почти всички сектори и фирми отговарят положително на този въпрос. Дори и в Румъния, където мненията са сравнително негативни в другите области на проучването, значително мнозинство от управителите (87%) са оптимисти относно наличието на кредитиране.


Перспективи за заетост


Една четвърт от интервюираните (25%) вярват, че перспективите за заетост ще се подобрят през следващите 12 месеца – двойно повече от септември 2009 г., когато само дванадесет процента вярваха, че това ще е така. Все още има повече песимисти (29%), отколкото оптимисти за този ключов икономически


индикатор. Въпреки това възстановяването на пазара на труда е винаги изоставащо в сравнение с общото икономическо възстановяване. Тези цифри
може да са в резултат на това, че в тази вълна страните са приложили бюджетни съкращения за обществени услуги и инвестиции, което има страничен ефект спрямо данните за заетостта и перспективите.


От гледна точка на перспективите Хърватия и Чешката република са доста статични по въпроса за перспективите за заетост от април 2010 г., а останалите четири страни от доклада правят скок в положителна посока на индекса от април 2010 г. - по-специално Унгария, Словакия и Румъния.


Разходи за дълготрайни активи


Една интересна и обещаваща промяна, наблюдавана при това изследване, е повишеното желание за придобиване на дълготрайни активи. Наблюдава се подобрение в отговорите на този въпрос, сега 41% смятат, че разходите ще се увеличат през следващите 12 месеца, в сравнение с 18% през септември 2009 г. Например в Словакия разходите за техника са се увеличили, което би могло да е пряко свързано с обновяването на немската промишленост.


Полша и Словакия са най-положително настроени спрямо разходите за дълготрайни активи през следващите 12 месеца, докато Хърватия вижда спад в броя на ръководителите, които мислят, че разходите ще се увеличат. От гледна точка на размера на фирмите по-малките компании са по-оптимистични за капиталови разходи вероятно защото имат лесен и бърз достъп до кредити от по-големите си колеги.Въпрос 1: Очаквате ли общите перспективи за развитие на икономиката във вашата страна да се подобрят или да се влошат през следващите шест месеца?
• Мненията на изпълнителните директори за общите перспективи за развитието на икономиките в отделните държави бележат положителен ръст. В сравнение с резултатите отпреди година положителният индекс е нараснал с 22% , като негативните очаквания са намалели със същия процент.
• От шест държави, включени в проучването, изпълнителните директори в Словакия са най-оптимистично настроени за развитието на икономиката в страната им, като 71 % от тях очакват подобрение през следващите шест месеца.
• Изпълнителните директори от Полша продължават постоянната положителна нагласа въпреки лекия спад в индекса спрямо резултатите от предишното проучване. Към момента 63% от тях очакват подобрение спрямо 74% от април 2010 г.


Въпрос 2: В общ план какви са според вас финансовите перспективи за развитие на вашата компания към настоящия момент?
Мненията на изпълнителните директори за перспективите за развитие на техните компании отново бележат положителен ръст. В това проучване 23% от анкетираните определят финансовите перспективи за развитие на компаниите си като "категорично положителни" и 37% като "положителни". Изненадващо, имайки предвид икономическите перспективи за развитие на страната, най-значително покачване в индекса отбелязва Румъния. 63% от анкетираните са оптимисти за финансовите перспективи на компаниите си, или с други думи, покачване с 48% спрямо първото проучване от септември 2009 г.
Забелязва се също така положителна тенденция в Полша и Словакия. Представителите от Полша продължават да държат най-високо летвата на оптимистичните очаквания спрямо всички държави, включени в проучването, с 80% от анкетираните, които са твърдо убедени във положителните финансови перспективи за развитие.


Въпрос 3: Как оценявате понастоящем достъпа на вашата компания до кредитиране?
Броят на анкетираните, според които достъпът до кредитиране е облекчен, се е удвоил в сравнение с мненията от първото проучване от септември 2009 г. Това е много ясен индикатор за подобрение. Румъния отбелязва най-значителната положителна промяна в индекса с 87% изразили мнение, че могат да се възползват от тази услуга срещу 53% отпреди 6 месеца.От всички анкетирани държави Унгария е страната, в която голяма част от изпълнителните директори (31%) считат, че отпускането на кредит е доста трудно в момента.


Въпрос 4: В общ план как бихте оценили периода, за който получавате плащания, дължими суми от клиенти и др.?
Общият индекс, калкулиран от мненията на анкетираните за средния период на получаване на плащания, не се е променил драстично през последната година. Отговорилите с "точно на определената дата" и "в рамките на периода" са 63%, докато тези с негативната позиция са 35%. Значително подобрение в индекса отбелязва Хърватия с 40% отговорили положително. Понижение в индекса спрямо април 2010, или отрицателно мнение, се забелязва в Унгария. Броят на оптимистите е намалял с 10%, докато този на песимистите се е покачил с 18%.


Въпрос 5: Според вас приходите ви от продажби ще намалеят или ще се увеличат през следващата година?
Перспективите за приходите от продажби се оказаха доста по-позитивни спрямо резултатите от проведеното през септември проучване. Към днешна дата 57% от анкетираните очакват повишаване в приходите през следваща година в сравнение с 45% от първото проучване. Най-сериозният оптимист отново е Полша, където 70% от изпълнителните директори очакват повишение в продажбите. Това обаче се оказва по-нисък процент в сравнение с проучването от април, в което оптимистичните данни бяха 89%.


Въпрос 6: Как виждате перспективите за нови продукти, услуги или нови начини за обслужване на вашите клиенти през следващите 12 месеца?
Мненията за нови продукти и услуги продължават да бъдат доста оптимистични. При последното проучване 64% от директорите са "определено" или "умерено" оптимистични относно нови продукти. Румъния отчита увеличение на позитивните индекси в сравнение с април 2010. 60% от отговорилите в страната вярват, че ще пуснат нов продукт или услуги през следващата година, което е подобно ниво на оптимизъм от септември 2009. Директорите в Полша са най-оптимистично настроени относно новите си продукти – 80%, докато в Чешката република са на по-ниски нива – 56%.


Въпрос 7: Как очаквате да се промени броят на служителите във вашата компания през следващите 12 месеца?
Очакванията за заетостта са се подобрили в сравнение с предишното изследване от септември 2009. 25% от лидерите планират да увеличат броя на служителите си през следващата година, а 45% планират да запазят сегашния брой. Най-голямо положително изменение се отчита в Полша. Изследването показва, че 40% от полските мениджъри очакват да увеличат броя на служителите си. Най-ниски нива на оптимизъм са отчетени в Хърватия – 10%, но за сметка на това 60% от лидерите там смятат, че ще запазят сегашния брой на служителите.


Въпрос 8: В сравнение с последните 12 месеца как очаквате да се промени бюджетът за капитални разходи (за оборудване, информационни технологии, нови сгради и т.н.)?
Забелязва се продължаващо увеличение на позитивния индекс относно капиталните разходи от предходното изследване. В равнение със септември 2009 оптимистичните мнения са се увеличили от 23% на 41%. Най-оптимистични са мненията на лидерите от Полша, където 67% от отговорилите вярват, че ще увеличат бюджетите си за капитални разходи "значително" или "донякъде" през следващите 12 месеца. Словакия също отбелязва нарастване на позитивния индекс. Половината от отговорилите 52% очакват да увеличат капиталните разходи в сравнение с 10% от предишното проучване.


Въпрос 9: Виждате ли като възможност придобиването на друга компания през следващите 12 месеца?
Мненията на мениджърите за бъдещи придобивания на са претърпели драматична промяна през четирите изследвания. 43% вярват, че е крайно невероятно техните компании да придобият друга компания през следващите 12 месеца. Ситуацията е подобна във всички страни от изследването.


Въпрос 10: Очаквате ли регулаторната среда за вашата компания през следващите 12 месеца да бъде ограничаваща или не?
Мненията за регулаторната среда за страните продължават да бъдат негативни в целия регион – 29% от директорите вярват, че регулаторната среда ще бъде по-ограничаваща през следващите 12 месеца. Най-голямото подобрение в индекса се забелязва в Словакия, където 42% от мениджърите смятат, че регулаторната среда ще стане по-малко ограничаваща. Това контрастира с другите пет страни от изследването, които отбелязват 20% или дори по-нисък процент от директорите, които мислят, че регулациите ще бъдат облекчени.

    Избори 2022

    С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK