Магдалена Христова, заместник-директор в "Societe Generale факторинг": Кризата увеличи интереса на фирмите към факторинга

Дейността ни има дисциплиниращ ефект, но не ни е работа да събираме проблемни вземания, казва Магдалена Христова

Магдалена Христова, заместник-директор в "Societe Generale факторинг"

© Юлия Лазарова

Магдалена Христова, заместник-директор в "Societe Generale факторинг"
Няма значително забавяне на плащанията между фирмите след договорените периоди


Факторингът тепърва предстои да се развива


Има подобряване на инвестиционната политика на компаниите


Няма значително забавяне на плащанията между фирмите след договорените периоди


Факторингът тепърва предстои да се развива


Има подобряване на инвестиционната политика на компаниите
Какви са перспективите пред факторинга в сегашните реалности?
- Очакванията са за доста добра перспектива за бизнеса и сериозно развитие, въпреки че сегашната ситуация наистина е по-скоро притеснителна и по-често се говори за проблеми. По-рядко се случва някой да говори за добри резултати, за бъдеще и за перспективи.


Оптимизмът ни се основава на това, че вече се наблюдава известно загряване и раздвижване на икономиката като цяло. Показателите за страната на макрониво се подобряват - за миналата година ръстът на БВП е положителен, подобрява се икономическата ситуация, както и перспективите за развитие. Има подобряване и на инвестиционната политика на компаниите. Вече доста вложения се насочват към индустрията, за закупуване и подновяване на активи, които ще доведат до разширяване и развитие на бизнеса.


Освен всичко това факторингът е сравнително нова услуга за пазара в България и все повече компании осъзнават преимуществата и ползите му, все повече компании са запознати с продукта. Тоест интересът към факторинга се увеличава и това дава основание да се смята, че имаме сериозно бъдеще на този пазар.


Разбира се, през 2009 г. имаше известно забавяне в темпа на растеж на факторинга, който също беше повлиян от трусовете на кризата. Но в момента вече има сериозно увеличение на бизнеса в сектора. Очертават се две основни направления на растеж. Едното е в привличане на нови клиенти.


Другото - в нарастване обемите на бизнеса на компаниите, вече работещи с факторинга, и задълбочаване на взаимоотношенията с тях. Това ще доведе до допълнителен източник на развитие за този бизнес. Факторингът тепърва предстои да се развива не само като обем, но и като услуги и възможности, съдържащи се в неговия продукт.


Какви са очакванията ви за развитието на компаниите от реалната икономика, които са и клиентите на факторинга, през тази година предвид ситуацията в арабския свят и поскъпването на петрола?
- Наистина ситуацията е много неприятна и събитията там са много обезпокоителни, но по-скоро в политически, социален и хуманен аспект. Цената на петрола наистина е висока, движенията са много резки, но в момента тази цена е доста под нивото, на което беше в средата на 2008 г. Очакванията са, че конфликтът в Северна Африка няма да доведе до сътресения в икономиката заради покачването на цените на горивата у нас.


Наблюденията ни въз основа на работата ни с компаниите в индустрията и в производствения сектор показват, че горивата и енергийните източници са един не толкова значителен елемент в техните разходи и в себестойността на продукцията им. Могат да се справят с евентуално покачване в цената на петрола и това няма да се отрази значително на тяхната дейност.


Бих казала, че проблемът със спирането на доставките на газ имаше много по-сериозни негативни последствия за икономиката, отколкото нарастването на цената на петрола в момента.


Тоест ефектът е по-скоро за дребните потребители – физическите лица, отколкото на макрониво?
- Да. Разбира се, ще се оскъпят ресурсите, които компаниите ползват. Но те прехвърлят в някаква степен това оскъпяване в крайната си цена. От друга страна, това са компании, които в продължение на десетилетия са подменяли технологиите си за производство и работят с много по-съвременни енергоспестяващи и модерни съоръжения. Фирмите са помислили как биха могли да се предпазят от такива потенциални негативни влияния.


Трудно ли е да се прави факторинг по време на криза? Все пак за нашия пазар това е млад бизнес.
- Факторингът е комплект от финансови услуги, включващ не само финансиране, но и администриране на вземания и покритие на кредитния риск. Като една иновативна финансова услуга той се превърна в начин за финансиране по време на кризата.


Определено в България се появи късно, около 2004 г. А по принцип кризата е предизвикателство за всяка компания. За нас е още по-сериозно предизвикателство, тъй като започнахме дейността си точно по време на кризата – през 2009 г. Така обаче натрупахме сериозен опит.


Защо точно в кризата решихте да започнете дейността си? Това се случи и в други банки, които създадоха факторинг компании по това време.
- Факторингът е една от бизнес линиите на групата Societe Generale. Проектът беше готов предварително, но изчаквахме тестването на продуктите и системите си, подготовката на екипа и така започнахме през 2007 г. с целта да направим факторинга популярна финансова услуга. Това ни забави и естествено не бихме могли да знаем, че точно тогава ще започне криза.


Имахме известни притеснения, че кризата може би ще ни затрудни, но успяхме да избегнем това, като приложихме малко по-стриктни изисквания при селекцията и анализа на потенциалните ни клиенти, както и при анализа и оценката на техните длъжници и бизнес.


Все пак по време на криза бизнесите ограничават дейността си, свиват се търговските обороти, увеличава се междуфирмената задлъжнялост, а за факторинга има бизнес, ако има обороти между компаниите?
- Кризата в някаква степен допринесе за увеличения интерес към факторинга като услуга - заради възможността за ползване на отложено плащане. Наблюденията ни на базата на разговори с потенциални клиенти показват, че повечето компании имат нужда от оборотни средства. Те се възстановяват от процеса на криза, вече имат сериозни заявки за бъдещо производство и бъдещо развитие и са им необходими средства, за да могат да захранят този процес и да рестартират развитието си.


Те търсят средства и ресурси отвсякъде – от банките, от факторинг компаниите, от своите доставчици. Запитванията за отложени плащания се увеличават. Има компании, които споделят, че до момента са работили с кратки срокове на изплащане – например преди доставка или до една седмица след доставка.


Сега техните клиенти искат да ползват отложено плащане и така доставчикът се обръща към нас с молба да му съдействаме и да поемем този период на отложено плащане. Така, от една страна, той може да бъде конкурентен за клиентите си и да им предложи исканите от тях условия. От друга страна, не се лишава от средства и има източник на ресурс, който ще покрие необходимостта му от оборотни средства.


Има ли компании, които бъркат дейността на факторинга с тази на колекторски фирми?
- Да, много често се случва компании да споделят, че имат проблеми и по-скоро искат да разрешим ситуацията около проблемните им вземания. Колкото и да сме ефективни в процеса на събиране на вземания в момента, все пак не можем да решим глобални проблеми.


Може да имаме известен дисциплиниращ ефект, но не решаваме безнадеждни проблеми. Това не е предмет на факторинга. Не можем да заместим една колекторска компания, това не е нашият бизнес.


От кои сектори са компаниите, които ползват услугите на факторинга, има ли някаква секторна определеност?
- По принцип не. Идеалният профил на клиента на факторинг компанията е производител - независимо дали е от сектора на селското стопанство, хранителната промишленост, индустрията, потребителски стоки и пр., който, от една страна, има доставка на суровини, които трябва да заплати, и, от друга, има отложени плащания към неговите контрагенти.


Ето в този момент можем да бъдем полезни, като поемем тази част от неговите задължения към контрагентите му и му предложим управление и финансиране. Секторът на услугите също има значителен дял в клиентската база на факторинга. По принцип като дял от БВП услугите са 64%.


Но няма специални изисквания за секторна принадлежност към клиентите, стига да сме в състояние да конструираме подходящ продукт за съответната компания. Малко по-различна специфика има при компаниите от селското стопанство, което прави факторинг услугите не толкова подходящи: сезонност на дейностите и по-големите периоди на отложено плащане.


В кризата с колко се увеличи срокът на отложено плащане и какъв е периодът на закъснение след падежа?
- Преди кризата срокът на отложено плащане беше между 30 и 45 дни. Сега се увеличи до 60 дни. Няма значително забавяне на плащанията след договорените периоди. Ако например договореният период е 30 или 60 дни, средно забавянето до реалното плащане е между 10-15, максимум 20 дни. Това не е много.


Голям срок на забавяне е над два или три месеца след падежа на фактурата. До момента не сме имали такива случаи и успяваме да контролираме процеса до 15-20 дни или най-много до месец забавяне след падежа на фактурата. Закъсненията се наблюдават много стриктно, тъй като има продукти, при които факторинг компанията носи риска на длъжника.


Обръща се голямо внимание на селекцията на клиентите, опитваме се предварително да бъдем информирани за това какво можем да очакваме и да вземем съответно мерки. Естествено, случват се забавяния, но се опитваме да сме подготвени за това и да реагираме своевременно.


В какво точно се изразява реакцията ви?
- Работи се с компанията, която дължи средствата, за да може да се разбере каква е причината за забавянето, какви са били сроковете за изплащане, как ще се покрие задължението.


Каква е цената на факторинга?
- Факторингът се позиционира между продавача и купувача, а целта му е да балансира добрите партньорски взаимоотношения между страните. Факторингът включва няколко компонента – изкупуване на фактури, администриране, финансиране, кредитен риск на длъжника. Всеки от тези компоненти има отделно тегло в цената.


В зависимост от това какъв комплект от услуги ползва дадена компания ще бъде формирана и цената. Тя се базира и на много фактори, които оценяваме – риск, период на отложено плащане, цена на ресурса, който ще се ползва, бизнес оборот, документооборот, финансово положение на клиента, сектора, в който работи.


Всички тези фактори се оценяват, преди да се оферира крайна цена на конкретния клиент. Високото качество на факторинга е в способността му да бъде ефективен и дискретен посредник.

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK