Мартин Деспов, управител на "Агенция за събиране на вземания": Вече има и професия "длъжник"

Мартин Деспов, управител на "Агенция за събиране на вземания": Вече има и професия "длъжник"

© Красимир Юскеселиев
- Особено големи са проблемите при хора с няколко задължения към различни кредитори


- Времето на "силовото" събиране на задължения е безвъзвратно отминало

Какви са най-често срещаните причини за просрочия и неплащане?
- Безспорно кризата и по-скоро безработицата са в основата на този проблем. Преди също имаше длъжници, които изпадаха в просрочия и дълго не погасяваха задълженията си. Сега обаче тази тенденция е засилена. Особено големи са проблемите при хора с няколко задължения към различни кредитори – финансови институции, комунални и телекомуникационни дружества.


На второ място сред причините за изпадане в просрочие са улесненият достъп и занижените критерии при отпускане на всякакъв вид кредити по време на бума, но основно на потребителски и стокови. В ситуация на свръхпредлагане е необходимо всеки потенциален кредитополучател правилно да прецени финансовите си възможности, преди да поеме ново задължение. Когато тази преценка липсва, клиентът се превръща в неизряден платец.
Увеличават ли се дълговете за събиране?
- Ръстът на лошите и преструктурирани кредити във финансовия сектор се забави. Според данните на БНБ увеличението им на месечна база през февруари и март 2011 г. е съвсем символично и десетократно по-малко спрямо януари тази година.


Тези данни определено са сигнал за подобряване на състоянието на кредитните портфейли, но дали това ще се превърне в тенденция предстои да разберем през следващите месеци. Прогнозата ни е, че тенденцията на плавен ръст на лошите кредити като абсолютна стойност ще се задържи, но делът им от общия портфейл може и да намалее. Това ще се дължи на повишеното кредитиране.


Много ли е закъсал българинът с дълговете си?
- В България липсва общ регистър на задълженията и поради това не разполагаме с пълна картина за общия размер на задълженията на физическите лица в страната – колко дължат и към какви компании. Има Централен кредитен регистър към БНБ, в който са събрани само дълговете към финансови институции. Ние обаче нямаме достъп до този регистър.


След промяна в законодателството значителна част от колекторските фирми, които се занимават с изкупуване на вземания, трябва да се регистрират в БНБ като финансови институции. Така и те ще имат достъп до кредитния регистър. Още един регистър съдържа информация за длъжници - този към камарата на частните съдебни изпълнители.


Достъпът до него също е ограничен, но от наличните данни става ясно, че има значителен ръст в броя на образуваните изпълнителни дела. Това ясно показва тенденция към увеличаване задлъжнялостта на гражданите като цяло.


Имате ли представа с кои плащания най-много закъсват хората?
- В данните на камарата на частните съдебни изпълнители по сектори най-много са делата за дългове към дружества и небанкови финансови институции - 50%, към банки са 30% и 20% са към граждани.


Много ли са случаите, при които се взема заем, за да се погаси друг дълг?
- Това е много честа практика и една от причините за очакванията ни за увеличаване на задлъжнялостта.


Има ли недобросъвестни потребители, които не плащат, защото не им се плаща?
- Хората са различни и когато не плащат заемите си, го правят по различни причини. Честа причина например е недоволство към доставчика на услугата по един или друг повод. Но вече има и професия "длъжник".


Това са хора, които са теглили заеми от абсолютно всички възможни източници и го правят, докато някой кредитор не открие имената им като неизрядни длъжници в Централния кредитен регистър. Този тип потребители теглят заем с ясното съзнание, че няма да го връщат. На този етап делът им е малък и се надяваме да не се увеличава, защото от този тип клиенти дълговете се събират по-бавно.


Какъв е профилът на длъжниците физически лица?
- От нашата практика бихме могли да откроим някои любопитни данни. Например просрочените задължения на жителите в Северозападна България и петте най-големи града в страната са с около 15% повече от средното ниво за страната. Мъжете са с 26% по-лоши платци от жените, когато трябва да връщат заемите си.


Длъжниците на възраст до 24 години са с почти 60% по-безотговорни при погасяването на задълженията си, сравнени с поколението на своите родители. Длъжниците със средно и висше образование са по-добри платци от останалите с почти 30%, което донякъде се дължи и на факта, че тези хора по-често работят. От тези данни може да бъдат направени няколко извода.


Дамите кредитополучатели са по-дисциплинирани, по-надеждни и по-коректни платци от мъжете и на тях може да им се има повече доверие при продажбата на финансови продукти. Освен това хората в малките населени места, тези на средна и по-висока възраст, със средно и висше образование са значително по-съвестни и отговорни в изплащане на задълженията си.


Изключение е Северозападна България, но ситуацията там е обяснима - това е беден район и всяко задължение е трудно за погасяване заради високата безработица. За големите градове по-високият процент се определя от склонността към по-висока задлъжнялост, по-голямата мобилност заради по-честата смяна на работа, както и по-трудната откриваемост. Причината не е, че в София хората са по-бедни от тези в Смолян например, който се сочи като еталон за коректност на заемополучателите.


Какви са методите ви за събиране на закъснели вземания?
- Вземанията се събират само и единствено със законни методи. Използваме специфичен алгоритъм за работа с клиентите, който включва различни действия. В най-общи линии търсим контакт с длъжника по телефон или на адрес, опитваме се да постигнем взаимоизгодно споразумение за изплащане или разсрочване на дълга. При посещение на клиент в дома служителите винаги първо се легитимират.


Посещенията са в светлите часове на деня. В случай че не може да бъде постигната такава договорка или длъжникът не я спазва, предприемаме съдебни действия. Като цяло подходът е различен и се определя от типа клиент. Има потребители, при които контактът по телефон не е достатъчен, и други, при които е абсолютно достатъчен.


Има и такива, при които се стига в крайна сметка до съдебна процедура, тъй като другите действия не помагат. От гледна точка на длъжника това развитие никак не е изгодно – съдебните действия увеличават значително дължимата сума. Нещо повече, веднъж попаднал в Централния кредитен регистър като неизряден платец, клиентът трудно може да очаква да му бъде отпуснат заем в бъдеще. Наличието на чиста кредитна история вече е от ключово значение в бизнеса с финансови услуги.


Завръщат ли се големите момчета или това е само градска легенда в наши дни?
- Големи момчета в този бранш винаги ще има, но според мен подобен стил на работа в никакъв случай не може да бъде успешен в дългосрочен период. Времето на "силовото" събиране е безвъзвратно отминало.


Дори в последно време все по-често надделява мнението, че успешният събирач е по-скоро жена, отколкото мъж. Не мускулите събират задълженията въпреки по-силния първоначален ефект. Ние залагаме на психологическия подход, преговорите и подходящото предложение към длъжника.


Това в никакъв случай не означава, че подходът трябва да бъде мек – съвсем ясно и категорично заявяваме сериозното ни отношение, задължително настояваме за незабавно изплащане на дължимото, информираме длъжника за всички разходи, такси и лихви, които следват при неплащане.


Но заплахите не са начинът, по който се работи. Голямата част от хората съзнават, че имат задължение, не отричат и имат желанието да си го погасят. Просто възможностите им в момента са ограничени и се търсят всякакви варианти за разсрочване. Има хора, разбира се, които са изключително негативни, особено тези, които са с професия "длъжник".


На каква цена се изкупуват дълговете сега?
- Реални сделки за продажба на просрочени вземания се извършват при цени между 3 и 30%. Конкретната цена зависи от много фактори, но може би най-важните от тях са кой е продавачът, групата забавени дългове, в която попада кредитът, кога последно е плащал длъжникът, каква е общата дължима сума към момента на продажбата, условията по самия договор за заем или услуга.


Така всеки пакет се оценява индивидуално и се дава конкретна цена за него. Когато се ползва услугата за събиране на вземания, без да се продава самото вземане, има такса. Разумните й нива се движат в границите от 10% до 25%. Услугата "събиране на просрочени вземания" има своята себестойност. Тя зависи не само от посочените вече критерии.


Тук има значение и начинът, по който се събират задълженията. Себестойността при събиране чрез кол-център е по-ниска от тази на събирането чрез посещения на адрес. Но и в двата случая са необходими обучени и високо квалифицирани служители, а това също има своята цена.


Колко задлъжнял е българинът спрямо другите европейци?
- Независимо от натрупаните проблеми и кредитната експанзия преди кризата българинът продължава да има много по-ниска задлъжнялост от средния европеец. С оглед на тенденцията да догоним развитите страни в ЕС обаче очакванията ни са за ръст на общата задлъжнялост на физическите лица.


Дори и сега действат фактори, които подсилват тези очаквания - увеличеният разход за издръжка на едно домакинство покрай ръста на цените, съчетано със значително по-бавния ръст на възнагражденията и пенсиите и повишения риск от попадане в групата на безработните за неопределено време.


Всичко това предполага използване на заеми, за да се попълни дупката в семейния бюджет, което обаче ще създаде и риск както за кредитополучателите, така и за кредиторите. В този контекст има няколко основни принципа, които е добре да бъдат спазвани и от двете страни. За кредитополучателя е много важно да прецени възможностите си – дали би могъл да изплаща кредит, необходим ли му е в този размер и точно в този момент.


Изключително важно е да поддържа добра кредитна история, да не отказва комуникация с кредитора си. Да се опита да не стига до съдебна процедура, защото това увеличава задължението му в значителна степен. Що се отнася до кредиторите, те не бива да занижават критериите си за оценка на риска и да отлагат действията, насочени към навременно събиране на вземането.


При липса на капацитет за извършване на дейностите по събиране на просрочени задължения те не бива да се притесняват да използват услугите на специализирани фирми в този бранш.

Коментари (4)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 564 Неутрално

  жените били по дисциплинирани и сигурно тези жени не са женени и са без деца и работят за богати шефове извьн работно време
  искат данни за клиентите от банките което е продажба на лични данни и нарушаване на договора при сключването на които не е имало представител на такава фирма за сьбиране на кредити само има клауза в договора без да се споменава коя фирма за сьбиране на вземания ще бьде наета
  утре фирмите производителки на техника могат да сьдят банките че уронват престижа на тьрговската марка като са отпускали кредити за задоволяване на потребности използващи тьрговските марки и желанията на клиентитеда притежават от даден производител

 2. 2 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 564 Неутрално

  фирмите производителки могат да сьдят банките за това че банките използват да дават неизгодни кредити на клиенти желаещи техника от даден производител за задоволяване на потребности на дома и членовете на семеиството му
  а банките са се облагодетаствали финасово от регистрирани тьрговски марки и модели на производителите на техника без да плащат патентни права и да искат сьгласието на фирмите производителки за отпускането на кредит за закупуването на техника от тяхната марка
  тьрговците на техника имат договори с фирмите производителки за предлагането на техника и ситуирането им в магазините
  дали банките имат договори с фирмите производителки на техника да отпускат кредити за закупуването на желана техника от кредито искатели

 3. 3 Профил на dearblue
  dearblue
  Рейтинг: 564 Неутрално

  банките са използвали техника за която са отпускали кредити за банково финансово облагодетастване
  трябва да се сезира европеиската комисия

 4. 4 Профил на http://zhelyazkov.blogspot.com/
  http://zhelyazkov.blogspot.com/
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Всеки внимателно трябва каква компания му е необходима за събирането на вземанията му ...

  kalligulla
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK