Законопроектът на Делян Пеевски и Йордан Цонев за офшорните компании

Законопроектът на Делян Пеевски и Йордан Цонев за офшорните компании

© ДневникНародният представител от ДПС Делян Пеевски е предложил законови разпоредби, които предвиждат ограничения офшорни компании да имат участие в медии. Това обяви в интервю за "Нова телевизия" депутатът от ДПС Йордан Цонев.  Става дума за бъдещ закон за икономическите и финансовите взаимоотношения с офшорни дружества. Проектът обаче все още не е внесен за разглеждане в Народното събрание и няма официално потвърждение за съдържанието му. В края на интервюто Цонев обяви, че оставя проекта на закона на разположение на медиата.


"Дневник" публикува текста на законопроекта, представен на сайта на "Нова телевизия".


Проект!
ЗАКОН ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВА, РЕГИСТРИРАНИ В ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ


Предмет


Чл. 1 Този закон урежда взаимоотношенията между дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и техните действителни собственици, от една страна, и държавата и нейните органи, от друга.
Принципи


Чл. 2 Взаимоотношенията с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици се основават на следните принципи:
1. Свобода при създаването, учредяването, регистрацията и използването на дружества в юрисдикции с преференциален данъчен режим;
2. Приоритет на държавния и обществен интерес за недопускане на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс в разрез с обществения интерес;
3. Право на държавата да осъществява контрол върху паричните потоци и доходите, репатрирани от местни лица към юрисдикциите с преференциален данъчен режим относно задълженията за заплащане на данъци и други публични вземания.


Забрани
Чл. 3 Дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим не се допускат нито пряко, нито косвено до:
1. участие в процедура за получаването на лиценз за кредитна институция по Закона за кредитните институции или участие в такава институция, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
2. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност по Кодекса за застраховането или участие в дружество, което извършва дейност по Кодекса за застраховането, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
3. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност като пенсионен фонд по Кодекса за социално осигуряване или участие в такъв фонд, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие;
4. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност като здравно осигурителен фонд по Закона  за здравното осигуряване или участието в такъв фонд независимо от процента на участие и броя на акциите и дяловете, които желае да придобие;
5. участие в процедура за получаването на лиценз за извършване на дейност по Закона за публично предлагане на ценни книжа или участие в дружество, което притежава лиценз по този закон, независимо от процента на участие и броя на акциите или дяловете, които желае да придобие.
6. участие в процедура за получаване на концесия или разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми;
7. участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка;
8. участие в приватизационни сделки, включително и на общинско имущество;
9. придобиване на държавно или общинско имущество при продажба и/или замяна на държавна и/или  общинска собственост;
10. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за акцизите и данъчните складове;
11. учредяване или придобиване на участие в професионален спортен клуб, лицензиран от съответната федерация.
12. кандидатстване за приоритетен инвестиционен проект по смисъла на Закона за инвестициите;
13. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за енергетиката;
14. участие в процедура за предоставяне на лиценз по Закона за хазарта;
15. участие в процедура за предоставяне на лиценз за търговия със стоки с двойна употреба;
16. участие в процедура за предоставяне на лиценз за мобилен оператор по Закона за съобщенията, съответно придобиване на участие в такъв оператор;
17. участие в процедура за получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност по доставяне и/или отвеждане на води;
18. участие в процедура по получаване на концесия или възлагане на договор за извършване на дейност за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване; 
19. учредяване или придобиване на участие в лице, което кандидатства или е получило лиценз за радио- и телевизионен оператор по Закона за радиото и телевизията;
20. учредяване или придобиване на участие в лице, издател на периодична печатни произведения. Изключения
Чл. 4 Ограниченията по ал.3 не се прилагат, когато:
1. управителите, директорите или упълномощените удостоверят с официален документ, заверен и легализиран по съответния ред, че акциите на дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в Република България или друга държава-членка на Европейския съюз;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, притежаващо лиценз за фонд за дялови инвестиции, инвестиционен фонд или друга подобна структура е част от икономическа група, чието дружество-майка е местно лице за данъчни цели на държава с която България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) или влязло в сила Споразумение за обмен на информация;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица са известни. 


Последици от представяне на документи с невярно съдържание
Чл. 5 Представянето на документи с невярно съдържание по чл. 4 независимо от административната или наказателната отговорност има следните правни последици:
1. В случаите по чл. 3 ал. 1-5 – отказ за издаване на лиценз, разрешение за извършване на дейност или разрешение за придобиване на участие, съответно отнемането им в случаите, когато са издадени;
2. В случаите по чл. 3 т. 6 – декласиране на кандидата за концесия или получаване на разрешение за търсене и проучване на полезни изкопаеми, съответно прекратяване на договора за концесия или отнемане на разрешението, в случаите когато е издадено;
3. В случаите по чл. 3 т. 7:
а) декласиране на кандидата за участие в процедурата по обществена поръчка;
б) незабавно прекратяване на договора за обществена поръчка без предизвестие, като не се дължи нито връщане на депозита, нито заплащане на извършените работи, а получените аванси подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва;
в) възстановяване на всички получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като възложителят на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения от какъвто и да е характер.
4. В случаите по чл. 3 т. 8 – декласиране на кандидата от участие в приватизационната процедура, а след извършване на сделката – недействителност на сделката, освен ако са изтекли пет години. Недействителността на сделката може да се обяви по искане на всяко заинтересовано лице. В случай на обявяване на недействителност на сделката държавата не дължи връщане на полученото по сделката, нито компенсации и обезщетения от какъвто и да е характер.
5. В случаите по чл. 3 т. 9 – недействителност на продажбата, съответно замяната.    Недействителността на продажбата, съответно замяната може да се обяви по искане на всяко заинтересовано лице. В случай на обявяване на недействителност на сделката държавата не дължи връщане на полученото по сделката, нито компенсации и обезщетения от какъвто и да е характер.
6. В случаите по чл. 3 т. 10 – отказ за предоставяне на лиценз, съответно отнемането му в случаите когато е издаден;
7. В случаите по чл. 3, т. 11 – отказ за предоставяне на лиценз на клуба, съответно отнемане на лиценза, в случаите когато е издаден;
8. В случаите по чл. 3, т. 12 – отказ за обявяване на инвестиционен проект като приоритетен, съответно отнемане на статута на проекта обявен като приоритетен;
9. В случаите по чл. 3 т. 13 - 16 – отказ за предоставяне на лиценз, съответно отнемането му в случаите когато е издаден.
10. В случаите по чл.3 т.17 - 18 – декласиране на кандидата за концесия или отказ за възлагане на договор за извършване на дейност, съответно прекратяването им в случаите когато съответните договори са сключени;
11. В случаите по чл.3 т.19 – отказ за предоставяне на лиценз за радио-и телевизионен оператор, съответно отнемане на лиценза, в случаите когато е издаден.АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 6 (1) Който представи документи с невярно съдържание, за да удостовери обстоятелствата по чл. 4, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 10 000 до 50 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в размер от 250 000 до 500 000 лв.
Чл. 7 Административните нарушения се установяват от органите на компетентната администрация по чл. 3, а административните наказания се налагат от ръководителя на компетентната администрация или оправомощени от него длъжностни лица. 


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Дружество" по смисъла на този закон включва всяко юридическо лице, асоциация, неперсонифицирано дружество и друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано дружеството, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг критерий от подобен род;
2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са тези по смисъла на параграф 1, т. 64 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Данъчноосигурителния процесуален кодекс (Обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г. и бр. 52 от 2013 г.)се правят следните изменения и допълнения: 
1. Чл. 116, ал. 3 се отменя
2. В § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби са създават нови букви "н" и "о" със следното съдържание:
"н) местно и чуждестранно лице, с което местното лице е сключило сделка, ако:
аа) чуждестранното лице е регистрирано в държава, която не е страна - членка на Европейския съюз, и в която дължимият подоходен или корпоративен данък върху доходите, които чуждестранното лице е реализирало или ще реализира в резултат на сделките, е с повече от 60 на сто по-нисък от подоходния или корпоративния данък в страната, освен ако местното лице не представи доказателства, че чуждестранното лице дължи данък, който не е обект на преференциален режим, или че чуждестранното лице е реализирало стоките или извършило услугите на местния пазар; и
бб) държавата, в която е регистрирано чуждестранното лице, отказва или не е в състояние да обмени информация относно осъществените сделки или отношения, когато е налице сключена и влязла в сила международна данъчна спогодба.
За чуждестранно лице по смисъла на тази разпоредба се счита и всяко юридическо лице, без значение местно за Република България или не, върху което контрол упражнява лице, отговарящо на условията по букви "аа" и "бб".
За местни лица по смисъла на тази разпоредба се смятат и чуждестранните юридически лица, извършващи дейност в страната чрез място на стопанска дейност и чуждестранните физически лица, реализиращи доходи от източник в страната чрез определена база за сделки, осъществени чрез мястото на стопанска дейност или определената база.
о) собствениците на местното юридическо лице и чуждестранното лице в случаите на б. "н"."
§ 3. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (Обн., ДВ, бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., 
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 94 от 2012 г. и бр. 23 и 66 от 2013) в чл.8, ал.11 се изменя така:
"(11) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим са от източник в страната."
§ 4. В Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23 и 68 от 2013 г.)в чл. 12, ал. 9 се изменя така:
"(9) Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори, начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим са от източник в страната."
§ 5. Лица, за което се прилагат ограниченията на чл. 3 са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок от шест месеца от влизането в сила на този закон. В случай, че лицата не са се привели в съответствие в предвидения срок се прилага чл. 5.
§ 6. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. 


Вносители:


ЙОРДАН ЦОНЕВ        …………


ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ        ………….Мотиви
към проект на Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици 


В последните години световната практиката показва, че дружества, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим се използват не само за агресивно данъчно планиране и укриване на данъци, но в тези  дружества се инвестират капитали с неясен произход и придобити от престъпна дейност на международни престъпни и терористични организации.


За противодействие на данъчните измами и отклонението от данъчно облагане, както и на схемите за агресивно данъчно планиране, в които се използват дружества, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, Организацията за икономическо сътрудничество (ОИСР) и развитие, Европейския съюз и правителствата от Г20 стартираха съвместна мащабна програма. Мерките предприети по програмата са за повишаване прозрачността на данъчните системи, стимулиране обмена на информация за данъчни цели между държавите, насърчаване разкриването на информация от юрисдикции с преференциален данъчен режим и силно противодействие срещу юрисдикциите с преференциален данъчен режим, чрез блокиране на възможностите на данъкоплатците за избягване плащането на данъци.  


Средствата за постигане на набелязаните мерки са въвеждане на разпоредби в националното законодателство и в двустранните данъчни спогодби за игнориране на всяка изкуствено създадена структура от данъкоплатци, целяща отклонение от данъчно облагане и укриване на данъци.


Разработването на настоящия законопроект е в пряка връзка и следствие от програмата в световен мащаб. 


Проектът на Закон за  икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, предлага мерки в две основни направления:


Въвеждане на забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим да осъществяват дейности в най-значимите сфери  на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в подобни сфери, които са особено чувствителни от гледна точка на защитата на обществения интерес.


С проекта на закон се забранява дружества, регистрирани в юрисдикции  с преференциален данъчен режим да участват в конкурси за обществени поръчки, в приватизационни сделки, в конкурси за получаване на концесии, придобиване на държавно или общинско имущество, в процедури за получаване на лицензии за кредитна институция, застрахователна дейност, хазартна дейност, пенсионен или здравноосигурителен фонд, мобилен оператор, радио- и телевизионен оператор и други. Забранява на дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим да учредява или да участва в лице, издател на периодични печатни произведения  в Република България.


Ефективни мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане. 


Дружества, регистрирани в юрисдикции  с преференциален данъчен режим често се използват в схеми за агресивно данъчно планиране и за отклонение от данъчно облагане. Отклонението от данъчно облагане е възможно и чрез сделки с местни лица, както физически, така и юридически и чрез сделки с лица, които не са установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим.


Противодействието на отклонението от данъчно облагане следва да обхваща всички сделки, както привидните сделки, когато зад тях стоят други прикрити сделки, така и напълно действителните сделки, като отклонението се осъществява чрез цените по сделките, а не чрез реалното или нереалното им извършване. 


Дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим се използват за насочване на дохода чрез привидни сделки или сделки с цени отклоняващи се от пазарните, към тези юрисдикции в които не се дължи или се дължи много нисък данък.  


С предложените в преходните и заключителни разпоредби на проекта промени в ДОПК се цели усъвършенстване на действащите разпоредби в данъчното законодателство за по ефективно противодействие на агресивното международно данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане.  С предложените промени се създава възможност съществуващият към момента механизъм за скрито разпределение на печалби и свързаните с него санкции да намери приложение и по отношение на сделките с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.


Действащия механизъм е неприложим към дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим поради невъзможност за идентифициране на действителните собственици на капитала на тези дружества.       


Въпросът всъщност се състои в това, че в общия случай юрисдикциите с преференциален данъчен режим (офшорните зони) препятстват особено силно възможността за установяване на свързаността между лицата, собственици на капитала на местните лица и самите компании в тези юрисдикции. В крайна сметка отклонението от данъчно облагане има своята логика и смисъл най-вече в това съответните съдружници или акционери да получат в свое разпореждане необложени с данъци доходи. В общия случаи противодействието се на отклонението от данъчно облагане, съчетано със скрито разпределение на печалбата, се изразява в отказ на намаляването на данъчната основа на местното юридическо лице и облагане с данък върху дивидента на дохода на другия участник в отклонението, в случая дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.


Доколкото по отношение на облагането на местното юридическо лице действа защитата на чл. 116 от ДОПК, въвеждаща презумпция, че местното лице и дружеството от юрисдикция с преференциален данъчен режим са свързани лица, за да бъде завършен защитния механизъм по всеобхватен и неутрален за данъчното облагане начин е необходимо да бъде въведена презумпция за свързаност между собствениците на капитала на местното лице и дружеството от юрисдикцията с преференциален данъчен режим. Това ще позволи безпрепятственото прилагане на механизма на облагане на скритото разпределение на печалбата спрямо другата страна в правоотношението, водещо до отклонение, като същевременно ще обхване всички случаи на отклонение и ще запази и поддържа неутралността на данъчното облагане. Освен това действащата презумпция на чл. 116 от ДОПК се прилага само в ревизионно производство, поради което следва да бъде преформулирана в общата разпоредба за свързаните лица, за да се прилага във всички случаи.


При прилагане на този подобрен механизъм би се стигнало при равни други условия до следното облагане:


Корпоративен данък върху отказания разход на местното лице – 10 %


Данък върху дивидента на чуждестранното лице от юрисдикцията с преференциален данъчен режим – 5 %


Санкция за недекларираното скрито разпределение на печалбата – 20 %


Защитата срещу употребата на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим се допълва от правилото, постановяващо, че за лице от юрисдикция с преференциален данъчен режим се смята и всяко юридическо лице, без значение местно или чуждестранно, което е контролирано от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. На практика това ще разпростре защитните клаузи за наличие на сделка между свързани лица върху сделки вътре в страната, както и сделки с лица от страни, включително в ЕС, прилагащи на практика преференциални данъчни режими (изключване от облагане на доходи с източник в чужбина), но поради задълженията за обмен на информация относно собствеността – регистрирани със собственици компании от същински юрисдикции с преференциален данъчен режим. На практика това би могло да доведе до изключване от пазара на подобни компании, тъй-като всяко трето лице, търгуващо с тях би се оказало под риск от данъчна регулация поради сделка със свързано лице.

Коментари (41)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на radan_lostov
  radan_lostov
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Прасчо писател, не читател.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 2. 2 Профил на emil
  emil
  Рейтинг: 1223 Неутрално

  Пак нещо са намислили двамата кардинали. Дали да им прочета мъдростите? Пеевски казва къде го стяга чепикът и Цонев веднага го облича в материя. За всяка мерзост си има хора.

  ДЕПУТАТИТЕ ГЛАСУВАЛИ ПРОТИВ ВОЛЯТА НА 2.5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ГЛАСУВАЛИ С "ДА" НА РЕФЕРЕНДУМА СА ЕДНИ ПРЕВРАТАДЖИИ. ТЕ ВЕЧЕ ПРЕДСТАВЛЯВАТ САМО СЕБЕ СИ.
 3. 3 Профил на Къти
  Къти
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Разнасяме смърдящи партенки, всякакви? Ментата да внимава следващия път в белия бус, около Александър Невски!!!

  Всичко, за пресъпленията на ядрената мафия единствено и само тук: http://gikotev.blog.bg
 4. 4 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3243 Неутрално

  "Народният представител от ДПС Делян Пеевски е предложил законови разпоредби, които предвиждат ограничения офшорни компании да имат участие в медии. "

  Чувах една песен, стил подходящ за Прасчо:

  " Гъци гъци гъци, гъци, гъци гъци вееее, .........

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 5. 5 Профил на tsolovl
  tsolovl
  Рейтинг: 388 Весело

  Чак сега проумявам колко интелигентен е Пеевски - писма до КС пише, законопроекти пише... а аз горкият имах съвсем друго мнение за него.

 6. 6 Профил на moloko_
  moloko_
  Рейтинг: 573 Любопитно

  Не съм юрист,а материята е доста тънка,но ако трябва да сме обективни идеята ми се струва добра.Въпроса е дали няма да има пак някакви вратички които да се използват? Защото аз виждам само негативи и нито една полза за българската икономика от участието на офшорките,все пак корпоративния данък е 10%.

 7. 7 Профил на sasa1959
  sasa1959
  Рейтинг: 388 Неутрално
 8. 8 Профил на mnogosamkrasiva
  mnogosamkrasiva
  Рейтинг: 501 Неутрално

  Тук стана крадецът вика дръжте крадеца..... Срам ме е, че има такива депутати в НС. Но не е само Пеевски. 90% са пълни продажници.

  Винаги нося нож... в случай, че някой ми предложи торта
 9. 9 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 954 Неутрално

  Добре,ще четем.Не може наведнъж да се разбере.Изключенията са интересни и не знам доколко не обезсмислят забраните.Да не се окаже добре нареден пасианс.Данчо Цонев е стар гявол.
  Ще чета с интерес коментарите на колегите тук.

 10. 10 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1366 Неутрално


  [quote#7:"sasa1959"]

  Защо чак сега? [/quote]
  По добре късно, отколкото...още по-късно или никога.

 11. 11 Профил на Фес Deffender
  Фес Deffender
  Рейтинг: 551 Весело

  Еххх, какво щяхме да правим без Пеевски...То сигурно щеше да е нетърпимо да се живее в България.

  Definition of FOOL : Knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies.
 12. 12 Профил на Фес Deffender
  Фес Deffender
  Рейтинг: 551 Неутрално

  [quote#6:"moloko_"]Не съм юрист,а материята е доста тънка,но ако трябва да сме обективни идеята ми се струва добра.[/quote]

  Не става дума за това, зали е добра или не - става дума, че това не го е писал Пеевски.

  Definition of FOOL : Knowing the truth, seeing the truth, but still believing the lies.
 13. 13 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1366 Весело

  Закона ще внесе известно препотяване при известни лица

 14. 14 Профил на georgi_val
  georgi_val
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Не съм юрист, дано го прочетат хора които разбират и направят оценка, защото самия факт че го внася Пеевски и Цонев е доста притеснителен. Явно има сложен капан, някаква вратичка, която повечето хора няма как да усетят.
  Пеевски няма да го коментирам, кой и какъв е предмет на обсъждане в медиите всеки ден.
  Но Цонев, този човек е престъпник, Цонев е част от мрежата за купуване на гласове във Варна, срещу която имаше сериозна акция (водена от вече уволнения шеф на мвр варна), потулена веднага след като този човек стана фактор в държавата като част от управляващото мнозинство.

 15. 15 Профил на petark
  petark
  Рейтинг: 442 Неутрално

  самият факт, че го внася Пеевски и Цонев е безумен. Като идея звучи много добре, интресно къде са вратичките, и аз следя с интерес коментарите

 16. 16 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 493 Весело

  2. Приоритет на държавния и обществен интерес за недопускане на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс в разрез с обществения интерес;

  Т.е. ако някой чиновник прецени че не е в " разрез с обществения интерес" всичко може

  Да не забравяме че с нашата ставка от 10% България също се разглежда от другите страни в ЕС като "страна с преференциален данъчен режим"

 17. 17 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1972 Неутрално

  Член 1: Забранява се на офшорки да притежават медии
  Изключения:
  Член 2: Законът не важи за медиите на мама.

 18. 18 Профил на Дневник, я ме цункайте по дупето !
  Дневник, я ме цункайте по дупето !
  Рейтинг: 497 Весело

  "Вносители:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ …………

  ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ………….

  "

  Вносители(!) и/ли автори ?
  Запетайка, точка, Запетайка, точка,.............,,,,,,,

  Albert Einstein : "Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher."
 19. 19 Профил на Angelina
  Angelina
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Наистина ще е добре офшорните компании да нямат участие в медиите, но това предложение не вярвам да е на Пеевски.

 20. 20 Профил на zavoi1
  zavoi1
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Има нещо гнило....

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 21. 21 Профил на paolo51
  paolo51
  Рейтинг: 497 Неутрално

  А нима вносителя не можеше да даде пример и без закон да обяви собствеността на приписваното на майка му и него. Така поне ще е ясно ако е излъгал (както навремето лъжеше Гергов за БТВ). Макар че последния изобщо не изпита нито угризения, нито беше наказан заради лъжата си.

 22. 22 Профил на hinhril
  hinhril
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Абе бива горе-долу, ще им се разтури седянката на доста хора...

 23. 23 Профил на petark
  petark
  Рейтинг: 442 Неутрално

  всъщност този закон не важи за вече съществуващите офшорки-собственици?

 24. 24 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 710 Неутрално

  [quote#9:"vjacho"]Изключенията са интересни и не знам доколко не обезсмислят забраните.[/quote]

  Именно. Според чл. 4 т.3 ако прасчо си има фирма в БГ с достатъчно заплетена холдингова структура и си направи офшорка, която след това придобива фирми в БГ, които на свой ред участват в съответните регулирани отношения, то е достатъчно да се декларира, че прасчо е собственик и толкова.

  Междувременно офшорката е захранена с кредит от неизвестно кого, който няма как да се проследи, нито да бъде изискана информация за това. По този начин действителния получател на дохода ще бъде заемодателя на офшорката, а не собственикът ѝ, който е оповестен.

  @)----,--'--
 25. 25 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 3996 Весело

  Ментата сподели с Цолова и Николаев, че тази активност е в резултат на политиката на ЕС.
  Проекта били правили в: "офиса"? - каквото и да значи това
  ...защо не и в Опел Омегата(на стойност 3000лв.)

  I Want To Believe
 26. 26 Профил на moreorless12
  moreorless12
  Рейтинг: 225 Весело

  Нещо напълно нормално - сивият капитал вече се е натрупал и сега иска да се избели. "Нямаме нищо против да играем по правилата, стига парите да са при нас!"

 27. 27 Профил на hinhril
  hinhril
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#24] от "MyTwoCents":

  Заемодателите също трябва да са с изяснен произход, защото в противен случай веднага ставаш обект на разследване - това е така и сега. Няма как да вземеш заем без да кажеш от кого, а в случай, че е офшорка - трябва да има документ, в който да е описано кой е собственик на офшорката. На пръв поглед са пресечени каналите. И в случая, който си описал, Прасчо не декларира, а доказва с официален документ издаден от страната, където е регистриране офшорката, т.е. ако не може да докаже с документ - не може да прави каквото и да било.

 28. 28 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 823 Неутрално

  [quote#6:"moloko_"]Не съм юрист,а материята е доста тънка,но ако трябва да сме обективни идеята ми се струва добра.[/quote]

  ОБективност в сайта на мафията с белите якички наечени кръга капитал преди това АГнешките главички преди това глобална Б-я а сега типинг пойнт и т.н.??????

 29. 29 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 823 Неутрално

  БРАВО на ЙОРДАН ЦОНЕВ! Това с добавената медийна част и Пеевски е само за шум и ПР другата част е много по-важната и там наистина стават големите престъпления. Пеевски реално нищо не е свършил а си прави ПР с тоя законопроект.

  Наистина страхотна работа от Цонев още веднъж доказва че е най-качественият икономист в народното събрание.

 30. 30 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 710 Неутрално

  До коментар [#27] от "hinhril":

  Прасчо е собственик на фирма А.БГ, която е собственик на офшорна фирма ОфШ, която е собственик на фирма Б.БГ. За дейността на фирма Б.БГ се представят документи, че действителният ѝ собственик е Прасчо. Дотук чисто, с официални документи и причие.

  От къде има парите фирма ОфШ? Вариантът със заема може и да е прикрит като банков – виж статията за пералнята на Брендо. А може и просто да се преперат едни други пари като чист доход на ОфШ, която да реализира печалба, която ще е източник на средствата. А може и това да си е натрупана сума от изнесени печалби от други бизнеси – търговия, консултантски, реклами и т.н. Веднъж акто се завърти колелото, не мож' го спреш.

  @)----,--'--
 31. 31 Профил на merkel
  merkel
  Рейтинг: 823 Неутрално

  [quote#23:"petark"]всъщност този закон не важи за вече съществуващите офшорки-собственици? [/quote]

  Що да не важи???????? Няма такъв филм важи за ВСИЧКИ. Закона си е супер. И си е на Йордан Цонев който е доказано най-компетентният иконимист депутат от 20 години насам.
  А Пеевски са го добавили за да му направят ПР и да му поизчистят името.

 32. 32 Профил на марулко
  марулко
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Идеята изглежда добра, предварително предоставен за обсъждане и това е правилно.Предполагам целта е лъскане на имидж но трябва да се прекрати участието на офшорните компании в медиите.

 33. 33 Профил на hinhril
  hinhril
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#30] от "MyTwoCents":

  Виж, методи за финансови престъпления бол, но метода, който ти ми описваш е валиден и без да създаваш офшорка. Разликата след въвеждането на такъв закон ще е, че по трудно ще се прикрива свързаност, и друго, вече разследванията няма да спират още в началото, защото няма информация, кой е собственика на дадено дружество и какви ги върши.
  Ако някой реши да пере пари или да крие печалби има много начини да го направи, но колкото по-трудно става и колкото по-невъзможно става да се прикрият следите - толкова по-малко далавери ще се правят. Защото сега всеки крадец на чипс си има офшорка и никой не може да го пипне....

 34. 34 Профил на Dwight Schrute
  Dwight Schrute
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#24:"MyTwoCents"]Именно. Според чл. 4 т.3 ако прасчо си има фирма в БГ с достатъчно заплетена холдингова структура и си направи офшорка, която след това придобива фирми в БГ, които на свой ред участват в съответните регулирани отношения, то е достатъчно да се декларира, че прасчо е собственик и толкова. [/quote]

  Нищо не си разбрал смисъла на 4.3. Там се казва, че офшорка може да участва в икономическия живот само ако самата тя е собственост на прозрачно юридическо лице. Тук проблем няма.

 35. 35 Профил на Plamen Vl
  Plamen Vl
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Не мога да разбера, защо не дават на недоволството на хората да позатихне?
  Постоянно го подхранват...все едно нарочно го правят...

 36. 36 Профил на Urkobozambo
  Urkobozambo
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Законопроектът на Делян Пеевски и Йордан Цонев за офшорните компании..

  - Делян Пеевски, и хабер си няма, за това..
  - "Неговото участие", е нагла лъжа,..измислена
  във.. ДПС , и пусната от Данчо- Ментата...
  със точно определена цел..

  urkobozambo
 37. 37 Профил на Григор Лилов
  Григор Лилов
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Първи дефект - терминът "действителните собственици" в чл. 1 е вкаран като чиста пропаганда, но без никакви правни последици. По-нататък не се говори за него. А и няма как да се дефинира: офшорките са затова, защото има законови ограничения да се декларира действителната собственост. Но за секунда не се съмнявам, че маса медии ще дъвчат сензацията - Йордан Цонев и Делян Пеевски разкриват собствениците на офшорките.

  Втори дефект - изключенията. Те на практика позволяват абсолютно всичко. Например ние имаме спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с маса държави, вкл. и такива с много съмнителни правни и данъчни практики.
  И ето ви напълно позволен казус от този проектозакон - създавам фирма в Украйна или Виетнам (имаме спогодби с тях), тя регистрира дъщерен офшор и той пристига у нас, без да важат за него никакви забрани.
  Т. 3 от изключенията в чл. 4 е още по-широка: достатъчно е някаква структура да има освен офшорка и дъщерна фирма у нас с някакви дялове собственост в дъщерната родна структура на лица, известни у нас и всичко е о,кей. Т.е. правя си офшор на Антилите, разкривам офшор на Кайманите и вторият офшор формира своя дъщерна фирма у нас, където собствениците са посочени (на родното дружество). И съответно другото от Кайманите няма проблем да изскочи извън забраните по списъка.

  Единственото изключение всъщност е забрана за ПРЯКО участие на офшорки от някои райони като Кайманите или Бахамите в изброения обхват от сделки. Но за офшорка от остров Ман, Джърси, Гърсни или Панама няма такъв проблем.

  Целият закон е пременил се Илия, все в тия. Но какво да чакаме от Данчо Ментата и "успялото лицеи" Пеевски освен пропаганда. Естествено, масата български народ ще ахка и охка от възхита до небето, докато ДПС и Станишев ще се тупат в гърдите, с което целта ще е постигната.
  Не вярвам и т.нар. опозиционни медии да се хванат сериозно с темата и да я разнищят освен упреците, които ще се сипят към Цонев и Пеевски, но задължително без сериозни правни аргументи. Законът удовлетворява всички - хем да се "отчетем" пред обществото, хем да не променим нищо.

 38. 38 Профил на Веселин Дечев
  Веселин Дечев
  Рейтинг: 1666 Неутрално

  [quote#14:"georgi_val"]Явно има сложен капан, някаква вратичка, която повечето хора няма как да усетят. [/quote]
  Да, Пеевски е местем субект и в случая ще удари конкуренцията, ако закона се приеме.

  В Русия съм! В Русия съм!
 39. 39 Профил на rkirov
  rkirov
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Чета законопроекта , чета и постовете и не мога да разбера .Това което се предлага е добро и уместно - а постовете са злобни и обидни ?
  Защо винаги се търси под вола теле ?
  Обърквам се

  Все по-хубаво става :)
 40. 40 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 710 Неутрално

  [quote#34:"vat69"]Нищо не си разбрал смисъла на 4.3. Там се казва, че офшорка може да участва в икономическия живот само ако самата тя е собственост на прозрачно юридическо лице. [/quote]

  Извинявай, но неразбралият си ти. Целта е да се стигне до ФИЗИЧЕСКИТЕ лица, а не до прозрачно юридическо. Затова съм го описал така.

  @)----,--'--
 41. 41 Профил на MyTwoCents
  MyTwoCents
  Рейтинг: 710 Неутрално

  [quote#39:"rkirov"]Чета законопроекта , чета и постовете и не мога да разбера .Това което се предлага е добро и уместно - а постовете са злобни и обидни ?[/quote]

  Ами приказката за дявола дето чете евангелието чувал ли си я? В случая дяволът си е написал евангелие, което е готов да чете както иска. Как да му имат вяра после хората?

  Иначе похвално е да се публикува и обсъжда проектът, да му се дава публичност по този начин. Защото само с качване на страницата на НС не става.

  @)----,--'--
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK