Единният банков надзор в ЕС – панацея или не?

Единният банков надзор в ЕС – панацея или не?

© Kai Pfaffenbach, ReutersПубликуваме анализа на Десислава Николова от Института за пазарна икономика.


Една от новините, оповестени след проведения Консултативен съвет при президента по-рано тази седмица беше, че участвалите в съвета са се обединили около решението България да предприеме нужните стъпки за присъединяване към единния банков надзор или т.нар. Единен надзорен механизъм в рамките на ЕС.Какво представлява единния банков надзор в ЕС?
Единният банков надзор е първият стълб или първата стъпка към т.нар. Европейски банков съюз, по чието изграждане започна да се работи след разразяването на кризата от края на 2008 г. и нейното разпростиране върху част от банките в ЕС, най-вече заради експозиции към държавен дълг на страни в дългова криза. Другите два стълба са общоевропейска схема за гарантиране на влоговете в банките и общ фонд за преструктуриране и подкрепа за проблемни банки.


Към момента единният банков надзор съществува само на хартия; официално той, в лицето на Европейската централна банка като надзорен орган на ниво ЕС, трябва да заработи от ноември месец тази година. Страните от еврозоната се присъединяват автоматично към единния надзор; всички останали членки на ЕС имат опция да изберат дали биха искали да се присъединят. (България, доколкото е известно, е първата страна, която официално е заявила  намерение да се присъедини към единния банков надзор в ЕС.)


Единният банков надзор е разписан в Регламент № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година (за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции). Условията и процедурите, по които страни извън еврозоната могат да се присъединят към единния надзор, са разписани най-общо в чл. 7 на този регламент и по-детайлно – в Решението на ЕЦБ за тясно сътрудничество с националните компетентни органи на участващи страни, чиято валута не е еврото.


Какви са стъпките оттук нататък?


За да може България да се присъедини към единния надзор, правителството трябва да изпрати официално уведомление до всички останали страни членки на ЕС, ЕК, ЕЦБ и Европейския банков орган (ЕБО). Българското правителство би следвало и да попълни специален формуляр, с който да уведоми ЕЦБ за своето искане (формулярът е добавен като Анекс 1 към по-горе споменатото Решение на ЕЦБ).


Искането за присъединяване трябва да се изпрати от страната членка до ЕЦБ поне 5 месеца по-рано преди желаната дата за присъединяване – т.е. ако сега българското правителство изпрати такова уведомление, то България ще може да се присъедини най-рано в края на декември. С други думи, реалистично това може да се случи най-рано от началото на следващата година, при това, ако дотогава изпълним условията за присъединяване.


Най-важното условие е да се приемат поправки в националното законодателство (в случая – Закона за БНБ), които да гарантират, че националният компетентен орган (т.е. БНБ) ще бъде задължен да приеме поисканите от ЕЦБ мерки по отношение на кредитни институции на местния пазар. Това също няма как да се случи преди ноември-декември, т.е. преди да има нов действащ парламент. Междувременно, БНБ трябва да предостави на ЕЦБ всичката информация за местните кредитни институции, която ЕЦБ е поискала, което също вероятно ще отнеме технологично време.Какво ще се промени с надзора на банките в България?


Ако в крайна сметка ЕЦБ вземе решение да присъедини България към единния надзор, това означава, че ЕЦБ ще поеме отговорност за т.нар. значими кредитни институции (ако има такива, които да отговарят на критериите за значимост), дъщерните дружества и клонове на банкови групи, които се наблюдават на европейско ниво, плюс трите най-големи местни банки (според активите им), независимо от тяхната големина и от критериите за значимост. Отговорност за надзора върху всички останали банки на местния пазар ще продължи да носи БНБ, макар че тя ще работи "в тясно сътрудничество" с ЕЦБ и ще упражнява надзор по единна методика с ЕЦБ.


В случая на България към момента няма банки, които да отговарят на критериите  за значимост, а именно:


1/ активи над 30 млрд. евро – най-голямата местна банка има активи от около 6,5 млрд. евро към края на март;


2/ съотношение на активите към БВП на страната от над 20% (това съотношение за най-голямата банка на местния пазар е 16,3% по банковата статистика към края на март, съотнесена към БВП за 2013 г.);


3/ значимост на трансграничните дейности (т.е. когато банката е установила банкови дъщерни предприятия в повече от една участваща държава членка и нейните трансгранични активи или пасиви представляват значителен дял от общите ѝ активи или пасиви).


Това означава, че под пряк надзор от ЕЦБ ще попаднат трите най-големи банки на местния пазар, както и тези местни банки, които са дъщерни дружества или клонове на големи европейски групи. Все пак, в регламента на Съвета е записано, че ЕЦБ във всеки един момент може да се реши да поеме под прекия си надзор всяка една друга банка на местния пазар, ако прецени, че това е необходимо или ако такъв надзор  е поискан от местния надзорен орган. Минималният срок, за който ЕЦБ поема пряк надзор и отговорност за  определена банка на местния пазар, е 12 месеца.


Друго, което трябва да се има предвид, е, че във всеки един момент ЕЦБ може да реши или временно да прекрати надзора над местни банки, докато местният надзорен орган не вземе нужните мерки, предписани от ЕЦБ, или окончателно да прекрати надзора си над банковите институции в определена страна членка. Временното прекратяване на надзора може да трае не повече от 6 месеца.


Тези клаузи са от голяма значение за случая на България, където често се правят първоначални усилия за да се приеме един или друг висок стандарт (или страната да се присъедини към един или друг елитен клуб), но след това се наблюдава отстъпление или неспазване на правилата, които трябва да се спазват. Т.е. този постоянно тегнещ риск от временно или постоянно изваждане на някоя страна от единния надзор би следвало да действа като допълнителен стимул за местния надзорен орган да спазва изкъсо насоките и предписанията на ЕЦБ във всеки един момент.


Плюсове и минуси на Единния европейски банков надзор


Безспорно, най-големият плюс на Единния надзорен механизъм ще бъде по-високото доверие в надзора над местните банки, което е значителен позитив след случая с КТБ и разклатеното доверие на обществото в качеството на надзора от страна на местния надзорен орган. Т.е. тук имаме ясна репутационна печалба, предвид това, че надзорът ще се извършва по единна европейска методика и с участието на външна институция с висока репутация (което дава допълнителна гаранция за невмешателство на политици в нейната работа, прозрачност и отчетност).


Отвъд този плюс, обаче, трябва да се отчитат редица негативи:1/ натоварването на местните банки с нова такса, която ще плащат за присъединяването на България към единния банков надзор. Пряко наблюдаваните банки, очаквано, ще плащат повече. Според проекта за регламент на ЕЦБ, по който в момента текат консултации, предварителният анализ показва, че тези такси ще бъдат със следния размер през 2015 г.: 


а/ между 150 000 и 15 млн. евро на година за тези банки, които попадат под пряк надзор на ЕЦБ (повечето ще плащат между 0,7 млн. евро и 2 млн. евро)


б/ непряко наблюдаваните банки ще плащат между 2 000 и 200 000 евро на година, като около 75% от банките в тази категория между 2 000 и 7 000 евро.


От една страна, тези такси поставят в по-неизгодна позиция пряко наблюдаваните от ЕЦБ банки спрямо всички останали, тъй като тези в първата група ще поемат един относително по-висок разход за привилегията да бъдат под надзора на ЕЦБ. От друга  страна, банките като цяло са поставени в по-неизгодна позиция спрямо другите финансови институции, с които се конкурират за определени продукти и услуги.


Този разход или ще трябва да се поеме за сметка на печалбата на банките или вътрешните им резерви, или ще трябва да се прехвърли върху крайните цени на продуктите и услуги. Предвид високия конкурентен пазар на банкови услуги в България и факта, че голяма част от банките ще плащат символични суми от няколко хиляди евро на година, по-скоро този разход ще се поеме от самите банки и няма да се отрази на цените на банковите услуги.2/ Допълнителен разход за БНБ за постоянна координация и комуникация с ЕЦБ, както и за приемане на новите методики за надзор. Най-вероятно ще се наложи наемането на нов персонал на БНБ и поемането на допълнителни разходи за командировки, обмяна на документи, комуникация на всички нива. Това вероятно по един или друг начин ще се отрази на държавния бюджет (като БНБ превежда по-малка печалба към държавния бюджет).3/ Може би най-големият риск е от евентуалното размиване на отговорността между БНБ и ЕЦБ и възможната поява на бели петна в надзора. БНБ ще бъде поставена до голяма степен в подчинена роля, което намалява стимулите й да върши съвестно работата си. Освен това е възможно някои банки да преминават ту към надзора на БНБ, ту – към този на ЕЦБ (тъй като трите най-големи банки на местния пазар се менят относително често през годините), което допълнително да създаде предпоставки за пропуски в надзора.


Трябва да се има предвид и фактът, че единният банков надзор все още не е започнал да работи, т.е. към момента нямаме никаква представа как точно ЕЦБ ще се справя с тези ѝ функции от ноември месец нататък. Т.е. теоретично не е изключено този проект да страда от сериозни недостатъци в началото, които да наложат приемане на нови регламенти или предприемането на други действия от страна на ЕЦБ или другите европейски институции.


Т.е. един по-добър вариант за действие, ако все пак страната ще се присъединява към единния надзор, е да не се бърза, тъй като може да се наложи да се променят регламенти в движение, което ще представлява допълнителен разход за местния надзор и банките, както и една по-променлива регулаторна среда, в която ще оперират.4/ Тясното сътрудничество между местния надзор и ЕЦБ предполага и риск от пилеене на обществен ресурс  - както европейски, така и национален. Отсега изглежда много вероятно, че поне в началото ще има припокриване на функции и дейности и двойно вършене на една и съща работа от двете институции. Т.е. макар и БНБ да отговаря за надзора на тези банки, които не попадат под прекия надзор на ЕЦБ, ЕЦБ също ще ги наблюдава индиректно и ще изисква и анализира информация за тях. Това означава и че банките най-вероятно ще трябва да приемат мисии на място и от двете институции, както и да комуникират интензивно и с двете институции, т.е. допълнителни административно-регулаторни разходи и за тях.


Като цяло, ситуацията в момента прави така, че плюсът от засилване на доверието в банковия надзор в страната получава силен превес над всички по-горе изброени негативи от присъединяването към единния банков надзор. Отчитането им, обаче, налага една по-трезва преценка, която включва, като минимум, изчакване поне да заработи единния банков надзор на ниво еврозона, за да се види доколко той на практика оправдава големите надежди, които му се възлагат.Проблемът със срастването на политика (институции) и определени бизнес интереси в България, който стои и зад казуса "КТБ", не беше разрешен от влизането на България в ЕС, няма да бъде разрешен и от присъединяването нито към единния банков надзор, нито към еврозоната, нито към което и да е било ново обединение или организация. Този тип проблеми изисква съвсем други решения, които са изцяло в ръцете на българския народ и местните власти.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (19)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на zakkwylde
  zakkwylde
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Докато преминат терзанията "за" и "против", ползвайте услугите на клоновете на чужди банки у нас, които са лицензирани от задгранични централни банки и влоговете им са гарантирани от солидни чужди закони и фондове. Тези банкови клонове са 6, но от еврозоната са само 4 - ИНГ Банк, БНП Париба, Алфа банка, Ситибанк Европа. Въпросните банкови клонове и без друго са под европейски надзор и няма опасност да плащат солени такси, каквото вероятно ще се случи с гнилите ябълки у нас, макар те да останаха само 5.

 2. 2 Профил на damianrm
  damianrm
  Рейтинг: 458 Весело

  Полза от тази работа ще има САМО ако 1/2 от БНБ служителите които са - цитат от бивш премиер - с заплати 10х на минстър-председателя-БЪДАТ СЪКРАТЕНИ И ЩАТА НАМАЛЕН! Така де-като явно не си вършат работата - като явно са "проспали" раздаване на милиарди "кредити" /кредит без обеспечение НЕ е кредит, а кражба!/, а още по-точно-макар и недоказано-като участват в тия далавери /няма контрол, защото е ПЛАТЕНО да няма контрол!/ - ми ние и без тях си имаме крадци, поне да не са такива дето се плащат от бюджета!!! Аз поне - частен бизнесмен съм-плащам данъци-НЕ ИСКАМ 2-на работа !!!

 3. 3 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1191 Неутрално
 4. 4 Профил на adisa
  adisa
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Глупости, хора. няма банков съюз. Има само ангажамент за опит- да се вижда как върви. Почва през ноември с определен брой банки с активи над 30 млд.
  Но, има 2 директиви на ес, които казват че държавата има задължение да плати малките депозити в срок от 20 дни от съмнение за липса на ликвидност,
  Аз вече дадох сигнал на главният прокурор и поканих официално КТБ и бнб да плати незабавно моите пари по друга сметка.
  в понеделник ще чакам парите и след това съд. Ако не получа удовлетворително решение - в СТРАСБУРГ където се решават и моралнии щети и ето правосъдие.

 5. 5 Профил на Волният Ибрик
  Волният Ибрик
  Рейтинг: 458 Неутрално

  С единния банков надзор вместо ние да си контролираме парите, ще ни ги контролират отвън. Т.е. могат да ни фалират тотално като и когато си поискат. Което е и целта на занятието. То не че и сега не могат де. Не ви стига IMF ами сега и това.

 6. 6 Профил на mi6kro
  mi6kro
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Текст с доста спорни изводи и липсващ един много важен аргумент.

  Местан да се извини за "РИТОРИЧЕСКИ" ! #236 едно-мандатни региона за страната + 4 едно-мандатни района за чужбина
 7. 7 Профил на Ден
  Ден
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Предимството е в една точка, и тя е, че се гарантира стабилност на банковата система.

  Недостатъците са в десет точки, една от които е, че гаранция всъщност няма.

 8. 8 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#2:"damianrm"]Така де-като явно не си вършат работата - като явно са "проспали" раздаване на милиарди "кредити" /кредит без обеспечение НЕ е кредит, а кражба!/, а още по-точно-макар и недоказано-като участват в тия далавери /няма контрол, защото е ПЛАТЕНО да няма контрол!/ - ми ние и без тях си имаме крадци, [/quote]

  КРМС-международна одиторска фирма съди БНБ за внушения и твърдения ,че одита който е извършвала на КТБ е неправомерен.
  Управителят на БНБ Иван Искров бил в паника, заради съобщения за нови дела срещу България по повод умишлените атаки срещу Корпоративна търговска банка. Тази сутрин той бил известен, че гигантът KPMG ще съди БНБ и България. Причината е, че известната одиторска фирма бе замесена в твърденията на Искров за "източване" на КТБ и внушения за некоректен одит.
  Предполага се, че искът ще е за милиони, а за адвокатите на фирмата спечелването на делото ще е детска игра, коментираха експерти. Те припомят, че гуверньора на Националната банка Искров си е позволил неверни твърдения за състоянието на КТБ, като замеси в тях и одиторите.
  KPMG е сред четирите най-големи одиторски фирми в света с 16,9 млрд. долара годишен оборот и персонал от 113 000 души.
  Предполага се, че искът ще е за милиони, а за адвокатите на
  фирмата спечелването на делото ще е детска игра, коментираха експерти. Те припомят, че гуверньора на
  Националната банка Искров си е позволил неверни твърдения
  за състоянието на КТБ, като замеси в тях и одиторите.
  http://frognews.bg/news_73189/Gigantat_KPMG_sadi_BNB_zaradi_iztsepki_na_Iskrov/

 9. 9 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3399 Неутрално

  Този съюз ще проработи най-рано догодина,а както знаем бюрокрацията на ЕС е много бавна.Така,че :Делото на давещите се е....

 10. 10 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Това, което дамата от ИПИ е написала е, разбира се, е само една част от истината.

  Не е чудно, че "икономисите" от ИПИ виждат повече минуси, отколкото плюсове.

  Те вярват в Невидимата Ръка на Пазара и Неговата чудодейна, самолековита Сила, която докара Света на ръба на катастрофа през 2008-2009 година и струваше досега на Държавите в световен план гигантските сума от 10.000 млрд $, за да бъде спасена Невидимата Ръка на Пазара и Неговата чудодейна, самолековита Сила.

  През 2009 година се надявахме, че най-накрая се свърши един път за винаги с тази глупост, но уви!

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 11. 11 Профил на damianrm
  damianrm
  Рейтинг: 458 Весело

  До коментар [#8] от "Irina": Явно е, че говориш в по-лично (служебно) качество от мен-аз на общо основание като данъкоплатец говоря. Което не е лошо-стига да е вярно.

  Което казваш може и сигурно е така, БНБ не се отличава с професионализъм и изпипване в юридически смисъл, та сигурно КПМГ ще го осъди лесно и успешно /и пак ние с нашите данъци плащаме-още една теза на твърдението ми, че по-малко БНБ - по-добре-не само че не си защитатават заплатите, но и в разходи ни вкарват /

  Относно състоянието на КТБ-ако кредитите и са като кредити, т.е с обезпечения на ипотеки на (2-5 пъти по-големи стойности отколкото е кредита) и други неща-щеше да стане като ПИБ - малко помощ от др. банкери и е ОК. Но тук - говорим за ОТКРАДНАТИ ПАРИ ПОД ФОРМАТА НА КРЕДИТИ-НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА! Това беше основното финансиране, което корумпира последните 3 правителства и купува все правосъдна система и прочие ... Хубаво е, че рухна-6+++ - лошо е за фирмите и гражданите които не са виновни ..някой ще си получат депозитите /до 100хил/ - след 6-24 месеца - други - ВЪОБЩЕ ги губят-никакъв специален закон няма да има. А най-лошото е-че ще рухне мита за фонда за гарнатиране на депозитите-толкова хора сляпо вярват в него-а сега ще се види -действа след 6-24 месеца, след доказване на доходи и прочие ...

 12. 12 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 402 Неутрално

  В случая за България е панацея. Отсъствието на доверие към националната банкова система, прокуратура и кабинет може да повлече тежка национална криза. Стабилизацията на доверието все от някаде трябва да започне. Единния банков надзор е добро начало.

  chavo64
 13. 13 Профил на moon744
  moon744
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Я се стегнете! Какво общо имаме ние с Европейския съюз, освен че членуваме в него? Като се започна отпреди пет години, че банките ни са пълни с буфери, чак забременях с очаквания. То не било буфери, а бутафории. През последните 5-6 години Европейският съюз не може да се съвземе и налага правила, които никой не спазва, но за сметка на това те стават все по-мащабни. Европа се срива под натиска на своята немощ. Какъв ти тука Европейски банков орган? Наляха милиарди в Гърция и в Испания, а на нас ни позволиха щедро да окажем държавна помощ на кухи банки с наши си пари. Пруденциално, а? Иначе УС на БНБ - вън! То е ясно. КФН тоже. Те администратират неспособността си да регулират.

 14. 14 Профил на anona
  anona
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#5] от "Волният Ибрик":

  Платен трол. Дори слепите чуха как местните чорбаджии опитаха да съсипят държавата за пореден път, с цел повече власт и облаги. Няма извинение за написаното от теб. Проклети да сте, платените безродници!

 15. 15 Профил на Репей
  Репей
  Рейтинг: 409 Неутрално

  От тази голяма статия така и не става грам ясно какви ще са функциите на Единният банков надзор. Ако се установят нередности в дадена банка, какво ще се предприема срещу нея и т.н.

  Тук вече банват и със задна дата: "Вашият достъп до форумите на Икономедиа е автоматично ограничен за 24 часа (до 12:05 часа на 18 Мар)."
 16. 16 Профил на damianrm
  damianrm
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#4] от "adisa":

  ПРАВИЛНО! Тогава, когато всички започнат да си търсят правата по реда на вече действащи закони и имат основания юридически, тогава ще се дисциплинират нашите политици и банкери! Зер нали това е демокрация-върховенство на закона! Може закона да не е съвършен, но липсата на върховенство на закона ни праща в Африка ... за съжаление ние сме там, дано скоро отидем по-на север ..

 17. 17 Профил на adisa
  adisa
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Т о законът си е добре, прилагането му никакво го няма. И това може да остане безнаказано. Понеже вече възможност да се съдя с държавна институция - Агенция по кадастъра- зная от първа ръка, че Върховния Администрантивен съд , при който накрая ще попадне това дело, може да не даде каквито и да е мотиви, да не разгледа всички аргументи и да го реши в противоречие на закона.
  Такава е драмата на нашето общество- нашите управници и хората, които трябва да ги контролират, всъщност са в сговор с цел лична облага, да поддържат несигурност и хаос.

 18. 18 Профил на adisa
  adisa
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#16] от "damianrm":

  Искам да кажа, че аз мога да губя делото в България –това взема 1 година до решение на Върховня Съд, чрез Административният Съд -всички такси са по малко от 100 лева. Но след това има Страсбург. Безплатно е. Само хонорар на адвокат -изобщо 200 евро наи много. Дори не трябва да ходиш там. И след решение, плащат данъкоплатците, които сега гледат в грешна посока, заблудени.
  Помислете, хора, има 3,5 млд лева малки депозити на 35000 българи да речеме. Ако имуществени и неимущесвени щети на всеки се рашават на най- малко 5000 евро –моите например от понеделник стават 10000 евро- помислете колко трябва да плати данъкоплатецът, само защото сега гледа в грешната посока и съдилищата са корумпирани.
  Ние сме длъжни да гледаме където трябва, за да не ставаме постоянно жертви и да пращаме. Не викайте да се спазва законът. Наредете писмено, в съдилищата да се спазва законът.

 19. 19 Профил на Волният Ибрик
  Волният Ибрик
  Рейтинг: 458 Неутрално

  До коментар [#14] от "anona":

  Платен трол е на майка ти отрочето.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK