За какво да се внимава при покупка на жилище - съветите на нотариуса

За какво да се внимава при покупка на жилище - съветите на нотариуса

© Цветелина Белутова, КапиталС оживлението на пазара на жилища през последните две години все повече хора решиха да си купят дом след като известно време са изчаквали - заради несигурността в кризата, заради липсата на точно това, което търсят, заради ограниченото предлагане или по друга причина. Много от новодомците предпочитат да купят "на зелено" от строителя, защото така излиза по-евтино. Независимо от избрания начин има стандартни въпроси, на които всеки купувач трябва да има добър отговор преди да подпише договор, а и след него. Неотдавна дадохме съвети за какво да се внимава при избора на строител. Днес отговори на няколко основни въпроси дава нотариус Златко Нотев.


Кои са основните моменти, за които трябва да внимават купувачите на жилища


Както и при всички останали сделки безспорно основното преди сключване на договора е:
- установяване безспорно правото на собственост за продавача или продавачите, обема на собственост (върху какво като предмет и до размера на каква част се простира);


- липса или наличието на ограничения върху правото на собственост (респективно върху имота), уговорени при сключване на предходния договор за прехвърляне на собствеността съгласно акта за придобиване от нашия продавач, или възникнали след придобитата от него собственост на друго правно основание (ипотеки, възбрани, учредени вещни права на ползване за трети лица, апортиране на имота в капитала на търговско дружество, вписани искови молби и други) ;


- съответствие на правото на собственост по доказателствен акт (нотариален акт, писмен договор с предходен отчуждител държавата или община; договор за делба, и/или друг акт – съдебен или административен/ с наличния реален недвижим имот или имоти, предмет на бъдещата сделка;


- легитимация /правоспособност и дееспособност (на продавача/продавачите)


- договаряне на цена и вид на валута, начин и срок на плащане на цената


- срок за предаване на владението върху купения имот


- установяване наличие или липса на данъчни и осигурителни задължения на продавача преди извършване на сделката.


Какви опасности крие и как да се предпазят хората при забавено вписване на сделките в Агенцията по вписванията


Вписването на една сделка в регистъра при Агенцията по вписванията се извършва по инициатива на нотариуса - при условията на задължение, вменено му от закона; и от имащия правен интерес субект, независимо дали той е купувач или продавач; учредител на ограничено вещно права или приобретател по подлежащ на вписване акт;


Самото вписване не е елемент от сделката, но то дава гласност на възникнали между две и повече лица правоотношения. Вписването на акт, с който се прехвърля собственост върху недвижим имот или се учредяват ограничени вещни права с полза на друг правен субект, дава възможност трети лица да извършат проверка чрез Агенция по вписванията и нейните поделения на територията на страната за вписаните по партидите на имотите или по партидите на физическите и юридически лица обстоятелства.


Вписването на актове по принцип следва да се извърши в деня на удостоверяването, съответно издаването им, за да запазят реда на поредност "по време" на вписаното обстоятелство, с цел това обстоятелство да бъде противопоставимо на трети лица. Забавеното вписване на такъв акт крие риск за страните по договора или за всяко трето лице, което има правен интерес да се впише определено обстоятелство.


Причината за забавеното вписване на определен акт е най–вероятно натовареност и значително по– големия брой актове, които се представят за вписване в някои от съдебните райони. Не съм запознат с практиката на Службата по вписванията в София, тъй като аз практикувам в район на съд, който има нормална натовареност и нямам проблеми с вписвания на актовете, които представям. Доколкото ми е известно обаче, при подаването на молба за вписване на определен акт, се извършва регистрацията на актовете по реда на постъпването им в съответната Служба по вписванията, и в тази поредност – макар и забавено - се извършва и вписването им в съответния регистър.


При условията на равнопоставеност на правните субекти, участващи в гражданския оборот, не би следвало да се извърши изпреварващо вписване на обстоятелства по акт, който е постъпил по-късно по време и касае същия имот. Моят съвет е купувачите да не ангажират с подписа си документи за придобиване на имот, относно който няма извършена справка от съответната Служба по вписванията и са се убедили, че липсват пречки за сключване на договор.


Как да се предпазят купувачите, за да не се сдобият с жилище, което вече е било продадено или пък се препродаде това, което купуват, защото вписването на сделката е закъсняло


Разбира се основното е да се извърши проверка за собствеността и нейния титуляр, както и наличието или липсата на вещни тежести върху имота – предмет на бъдещата сделка. Важно е да се извърши сделката от собственик/собственици, тъй като сделка с продавач – несобственик, е недействителна.


При сделка, извършена от пълномощник на собственика-продавач, следва да се установи безспорно действителност на волята при удостоверяване на подписа и съдържанието на пълномощното, изразена от самия собственик с лично явяване пред извършилия удостоверяването.


Законът е дал свобода както на договаряне между страните, с която страните могат да уговорят цената по сделката, вида на престацията (вид на валута, вещта - при замяна на недвижим имот срещу друга вещ), начин на плащане и сроковете за това.


Освен реалната размяна на имот срещу пари, платими по банков път (за сделки с цена 10 хил. лв. и повече или в бройза стойност на сделката до 10 хил. лева) в деня на сключване на договора за покупко-продажба, страните могат да уговорят и плащането - изцяло или частично – да се извърши след вписване на акта в съответната Служба по вписванията. Цената се депозира в банкова сметка от купувача в полза на продавача, но тя ще се изплати реално след представен препис от съответния акт, с който се удостоверява, че сделката е вписана в регистрите при Агенцията.


Страните могат да възложат и на доверения си нотариус това, като сумата, представляваща продажна цена по една сделка, се внесе по депозитна банкова сметка с титуляр нотариуса, който от своя страна поема ангажимента да впише съответния акт, да снабди купувача с вписан препис от него, и едновременно с предаване на преписа да нареди сумата от депозитната си сметка по банкова сметка на продавача при посочена от него банка.


Задължително при сключване на договора за покупко-продажба следва да се уговори, че при евикция на купувача (отстраняване на купувача от имота въз основа на влязло в сила съдебно решение за разваляне на сделката), то продавачът дължи връщане на цената, ведно с лихви за забава, като може да се уговори и обезщетение за вредите, които би претърпял купувача, както и възстановяване на направените от купувача разходи по сключване на окончателния договор.


Към кого да се обръщат купувачите, за да проверят дали няма някакви тежести върху даден имот


На този етап може да се извърши проверка за вписани обстоятелства по партида на собственик – продавач и/или върху имота само чрез Агенция по вписванията лично чрез Службата по вписвания по местонахождение на недвижимия имот, или по електронен път – чрез проверка в базата данни на Агенцията по вписванията през Система ИКАР.


Какви са рисковете при покупка "на зелено", как да се избегнат


Моето мнение по повод на т. н. покупка на зелено е че, такава сделка е с повишена степен на риск предвид липсата на реален предмет на договора. Ако все пак читателят е решил, че степента на риска е в рамките на разумния, то съветите ми са следните:


Преди сключване на договора много важно е купувачът да се убеди, че сградата и съответно обектът ще бъде построен в договорения вид. Желателно е да се запознае предварително със статута на поземления имот, върху който ще се извърши строителството – собственик на поземления имот, наличие на план за застрояване и Подробен устройствен план, вкл. и елементите от него за плътност на застрояване, етажност на застрояване и други.


Важно е да се удостовери и историята на собствеността върху терена за последните 10 години. Ако продавач не е собственик на поземления имот, а само инвеститор, следва да се провери основанието, което му дава право да извърши строежа, и дали строителното разрешение е законосъобразно и дали е влязло в сила.


Ако продавач е търговско дружество или едноличен търговец, преди сделката следва да се проверят дружествените документи и отчети, публикувани в Търговския регистър, с цел установяване на общото състояние на търговеца – инвеститор или строителя и дали стои добре на пазара.


Проверка в Търговския регистър при Агенция по вписванията би дала допълнителна информация за собственика на капитала или за търговеца. Макар и не съвсем достоверна поради субективност, но информация би могла да се придобие и от форумите – за извършени към момента строежи и сделките с имоти от същия инвеститор. Такава сделка се оформя документално, като най – практикуван вариант е предварителен писмен договор, с който се уговорят - идентификация на обекта по адрес, етаж, застроена площ, и други, цена, начин и срокове на плащане, срок на сключване на окончателния договор, уговорка, че всяка от страните може да поиска сключване на договора за окончателен при наличие на реален обект, неустойки.


Важно е да се предвиди доколкото това е възможно и материалите, които ще се използват при строежа, степен на довършителни работи. По отношение на плащанията на цената обикновено се договаря това да става на вноски - при сключване на предварителен договор, при достигане на определени етапи на строителството. Последното навежда на извода, че при подписването на такъв договор задължително следва да се уговорят и сроковете за извършване на всеки от етапите, за да възникне за купувача задължението за плащане. Важно е да се договори и крайният срок за завършване на строежа.


При неспазване на съответните срокове купувачът има възможност да претендира, че е налице неизпълнение на договора, и може да предприеме действия за защита на интересите си, без да е необходимо да се изчака крайният срок за завършване на сградата. Ако страните постигнат съгласие, изпълнението на задълженията на строителя могат да се обезпечат с ипотека, със залог или банкова гаранция.


Какъв процент от стойността на жилището са разходите, свързани с покупката


За извършване на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот се събират:


Нотариална такса а/ за изготвяне на проект за нотариален акт, и снабдяване на книжа и документи – ако страните възложат тези действия на нотариуса; и б/ за удостоверяване на сделката и снабдяване на вписан препис от акта; Тези такси се определят съобразно материалния интерес по сделката – т.е. по–висока стойност измежду данъчната оценка на имота и договорената продажна цена.


Събират се такси за извършване на проверки в националните база данни на ГРАО и Български документи за самоличност. Този вид такси се определят на основание Тарифа за нотариалните такси към Закон за нотариусите и нотариалната дейност, като клиента следва да им предвид, че посочените суми са без ДДС. Таксите се заплащат в нотариалната кантора непосредствено след удостоверяване на сделката, като за тях нотариусът издава Сметка/Фактура по образец.


Държавна нотариално такса за вписване на акта – 0.1% върху удостоверявания материален интерес по сделката и се дължи на Агенцията по вписванията в деня на сключване на договора


Данък за придобиване на недвижим имот, който се дължи на Общината по местонахождение на имота (чл.44-47 от Закона за местните данъци и такси) като размерът му се определя от Общинския съвет на съответната община


Други такси – такса за издаване на удостоверение по чл.47 и чл.48 от Правилник за вписванията – или известно като удостоверение за вещни тежести – 10 лева за справка – удостоверение със срок на издаване 7 дни, и 30 лева за справка – удостоверение със срок на издаване 3 дни;


Обобщено мога да отговоря, че не е възможно предварително да се определи точен процент на разходите по една сделка, тъй като е зависим от посочените правила за определяне на сумите, но надвишава 4.5 % от стойността на жилището, като тук не са включени разходите по посреднически договори с агенции за недвижими имоти.


Ако се купува жилище от строител, какви документи да се искат от него


Придобиването на право на собственост върху имот от строител е възможно по два начина: а/ чрез придобиване на правото на строеж за определен обект, който е в процес на строителство, и не е достигната кота било, и б/ чрез придобиване на правото на собственост върху завършен обект, за който: 1/ има издаден Протокол за степен на завършеност "груб строеж", т.е. има образно казано акт за раждане на този обект, и той може да бъде предмет на сделка и 2/ има издаден протокол за степен на завършеност "груб строеж", и е издадено и Разрешение за въвеждане на обекта/сграда в експлоатация.


Разбира се заедно с тези книжа следва да се представят и всички предходни строителни книжа, одобрени по надлежния ред – разрешение за строеж, влязло в законна сила; одобрен инвестиционен проект – част архитектура и обяснителна записка към него; Протокол за дадена строителна линия и ниво; и други – според вида на строежа.


Другите документи са общовалидните за всички сделки – удостоверение за актуално правно състояние на продавача, ако е търговец; скица на поземления имот, схема/скица на обекта предмет на сделка, удостоверение за данъчна оценка на имота, удостоверение за наличие или липса на вещни тежести и ограничения върху имота, и други при нужда.


След приключване на покупката какви стъпки трябва да се извършат пред административни органи


След като нотариусът снабди купувача с препис от вписания нотариален акт за покупко-продажба, то новият собственик следва да извърши действия по: а/ подаване на Декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси за вписване на промяна в партидата на имота пред съответната Служба "Местни данъци и такси" при общината по местонахождение на имота – по образец.


Желателно е подаването на тази декларация да се извърши в законовия срок от 60 дни след придобиването, за да се избегне налагане на глоба за просрочие; б/ подаване на заявления за промяна на партидите за ел.енергия, питейна и отпадна вода, топлоподаване, стационарни телефонни услуги, пред застраховател (ако имотът е застрахован) и други, на свое име.


Продавачът – в същия 60-дневен срок и независимо от купувача – подава заявление по образец пред съответната Служба "Местни данъци и такси" при общината по местонахождение на имота.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Petak
  Petak
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Еб@&#и нотариуса, според когото продажба от несобственик е недйствителна! Извинявам се за езика, обаче подобна крещяща некомпетентност е скандална. И тези хора получават огромни пропорционални такси, за да осигурят сигурността на сделките. Ужас!

 2. 2 Профил на Stavrogin
  Stavrogin
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Еб@&#и нотариуса, според когото продажба от несобственик е недйствителна! Извинявам се за езика, обаче подобна крещяща некомпетентност е скандална. И тези хора получават огромни пропорционални такси, за да осигурят сигурността на сделките. Ужас!
  —цитат от коментар 1 на Petak


  е, айде ся, може би е използвал "недействителна" не по отношение на сделката в правния смисъл, а недействителна по отношение на прехвърлянето на собствеността в смисъл, че от несобственик прехвърлянето на собствеността не се случва и не е в действителност

  Отишло едно джудже при Веско Маринов за автограф и му казало: „Г-н Маринов, пораснах с вашите песни“.
 3. 3 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 2433 Весело

  за нотариусите - няма имотна измама, дето да не е минала през някой от тях хахах

 4. 4 Профил на Pandipool
  Pandipool
  Рейтинг: 545 Неутрално

  До коментар [#3] от "extraCACA":

  Колко фирми с милиони задължения прехвърлиха на роми и никой не е видял “нищо съмнително” по сделките! Няма и един подведен под отговорност! Сладка работа..

 5. 5 Профил на Pandipool
  Pandipool
  Рейтинг: 545 Неутрално

  Мине немине, през седмица-две има статии за покупка на апартаменти:)

 6. 6 Профил на malart
  malart
  Рейтинг: 793 Неутрално

  В чужбина без посредник не можеш да купиш или продадеш жилище. У нас може, но със свободата, дадена на нотариусите, действието е рисковано

  malart.blog.bg
 7. 7 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#5] от "Pandipool":

  Ами явно с това ниво на журналистиката в Дневник напоследък, явно са решили да се преквалифицират в брокери на недвижими имоти. Да заработват някой лев, че с писане ще умрат от глад. :)

 8. 8 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1947 Неутрално

  "Вписването на актове по принцип следва да се извърши в деня на удостоверяването, съответно издаването им, за да запазят реда на поредност "по време" на вписаното обстоятелство, с цел това обстоятелство да бъде противопоставимо на трети лица. Забавеното вписване на такъв акт крие риск за страните по договора или за всяко трето лице, което има правен интерес да се впише определено обстоятелство."

  За мен това може би основен риск, защото не е невъзможно един имот да се продаде почти едновременно на няколко купувача и този който е вписан печели, а останалите пичт една студена вода и трябва да се съдят.
  В този смисъл ми хареса варинта и считам съвета за много добър, реалното плащане да се извърши след вписване, а парите да стят в специална сметка.
  Разбира се тази мярка е добра, когато страните обявяват действителната цена, а ако искат да я укрият и сделката е по фиктивна цена и другата част е под масата - проблема си е техен.

 9. 9 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4797 Неутрално

  В чужбина без посредник не можеш да купиш или продадеш жилище. У нас може, но със свободата, дадена на нотариусите, действието е рисковано
  —цитат от коментар 6 на malart


  Разбира се че можеш, но си поемаш рисковете и задълженията за проверките на имота. Друг е въпросът че ако кредитираш, банката го изисква, но ако имаш собствени финанси нямаш проблем сам да извършиш покупката.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 10. 10 Профил на nickkal
  nickkal
  Рейтинг: 257 Неутрално

  У нас имотите се продават все едно са картофи. Сделката може да се подготви и осъществи за 24часа. Кому е нужно това бързане, не е ясно. Нотариусите ни, много често сочат Франция за пример, но там финализирането на покупко - продажба отнема 3-6 месеца. Няма никакъв шанс за документиране на по-ниска цена и др. нашенски тарикатлъци. За да няма измами у нас са необходими няколко неща. 1. Много добра проверка относно правата на продавача. 2. Прехвърляне на реална цена.
  3. Сумата минава през транзитна сметка на нотариуса и се предава на продавача след вписването на акта и повторна проверка. Нищо сложно. Сигурността и спокойствието си имат цена!

 11. 11 Профил на man_un
  man_un
  Рейтинг: 569 Неутрално

  Бих посъветвал други няколко неща. Разузнайте дали покривът не тече, дали асансьорът е изправен и кои ще са ви комшии. Аз обаче съм от другата страна, съседите продадоха и сега имам нови такива. Старата собственица гледаше десет котки в къщи и още толкова навън. Господ я прибра и на нейно място дойде друга откачалка, тя пък довлече глутница кучета. Лошото е, че са агресивни. Сега и кроим шапката, ама що да е така.

 12. 12 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Има една приказка, че всички имотни измами са минали през нотариус :)

  Моят съвет: Адвокат = пълна проверка на документите. Личен съвет #2: запознайте се със съседите - често се оказвате врата до врата с освидетелствани на свобода, престъпници, проститутки, и какви ли не други.
  Все пак, живеем в България.

 13. 13 Профил на tvr18355030
  tvr18355030
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Точно в момента само идиот би си купил жилище в БГ....

 14. 14 Профил на Морски
  Морски
  Рейтинг: 1351 Разстроено

  До коментар [#13] от "tvr18355030":

  Кога ако не сега :) като гледам колко статии ни убеждават да купуваме, като видим колко кооперации са започнати, ако добавим и мега комплексите и небостъргачите- краят е близо
  За съжаление много хора не си научиха урока 2008-2009, затова ще има повторение.

  колкото повече,толкова повече
 15. 15 Профил на Petak
  Petak
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#13] от "tvr18355030":Кога ако не сега :) като гледам колко статии ни убеждават да купуваме, като видим колко кооперации са започнати, ако добавим и мега комплексите и небостъргачите- краят е близоЗа съжаление много хора не си научиха урока 2008-2009, затова ще има повторение.
  —цитат от коментар 14 на Морски


  От 2008 досега се поподмени офисния планктон в бизнеспарка и сега е ред на новата смяна да гризне дръвцето.

 16. 16 Профил на who cares
  who cares
  Рейтинг: 476 Неутрално

  ... след като Дневник е решил да ни "ограмоти", да кажа и аз - покупка на зелено е изключително рискова и не си заслужава. Когато купуваш жилище, го купуваш един път в живота и "спестените" няколко евра не си заслужават. Както казва нашия премиер-Слънце - Много като тебе вече плакаха ;-) Съдебната ни система е такава, че дори след 10-на години да осъдиш някого за предварителен договор, реално ще хванеш... Господ за шлифера. Ако не те е прибрал вече при себе си (R.I.P.). И още - агента и нотариуса на строителя НЕ СА ТВОИ АГЕНТИ. Тези приказки за това, как работили и за двете страни е ... ебаси наглото копеле ;-) Та, така - насам народе, че не останаха недоразумения с 15-20% общи части. Хванете се за ЗЕЛЕНО, ЗЕЛЕНО, всичките парички във зелено...

 17. 17 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 1274 Неутрално

  Мине немине, през седмица-две има статии за покупка на апартаменти:)
  —цитат от коментар 5 на Pandipool


  През 2-3 дни има. Дневник го играят добри самаряни да "помагат" със съвети на купувачите, ама ми се струва, че играят интереси на собствениците на иначе мега независимата медия.

 18. 18 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1076 Весело

  Много статии за крепостничество станаха нещо.
  Май балона върви към пукане, а?

  Апокалипсисът апокалиптичен
 19. 19 Профил на marks_nazi
  marks_nazi
  Рейтинг: 229 Весело

  А нещи за имотната мафия свързана с нотариусите каза,ли ?!??!?

  Долу рушистите и фашистите
 20. 20 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 547 Неутрално

  [quote#9:"padrino"][/quote]
  Нотариусът проверява имота и носи отговорност, а брокерите само събират комисионни от балъците!

 21. 21 Профил на nickkal
  nickkal
  Рейтинг: 257 Неутрално

  [/quote]Нотариусът проверява имота и носи отговорност....[/quote]

  Това е най-често срещаната заблуда.

 22. 22 Профил на Denis Stoyanov
  Denis Stoyanov
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Стъпка първа - наеми си адвокат. Ако си готов да хвърлиш 90 000 евро за нещо което смяташ да го притежаваш с десетилетия, нямаш юридическо образование, не разбираш от имоти това е най-логичното нещо което ще направиш. Като ще и 5000 лева да ти вземе. 5000 < ~180 000...

 23. 23 Профил на lvk03541000
  lvk03541000
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Натовареността на Служба по вписванията - София към АВ е действитлно сериозна. Възможно е да има забавяне от момента на подаване на документите и актовете на изповяданите от нотариусите сделки до вписването им, но това не изначава, че ще бъде нарушена поредността при вписването и съответно ще възникне проблем със собствеността.
  Мисля, че е възможно и необходимо при съществуващата ситуация на високи нива на натовареност да се предвидят в НА и използват гаранциите за плащане на цената по сделката с недвижимия имот и разноските след наличие на вписан акт и последващо издаване на удостоверение за тежести. По този начин ще се изчисти възможността за съмнение дали има и други вписвания за имота предмет на сделката и спазена ли е поредността при вписването, така че купувачът по акта да е станал собственик и то без тежести на този имот.

 24. 24 Профил на Just Бахур
  Just Бахур
  Рейтинг: 314 Неутрално

  Дневник внушава: купувайте тухлении панелни кутийки, че не останаха!!!
  -
  Хора, живуркайте си под наем и си харчете пари за екскурзии, обиколете България, имаме 39 планини и над 500 манастира. Обиколете света. Купете си велосипед, кану, евтин самолетен билет до Шри Ланка или се качете на Мусала пеша от Сапарева баня. Все тая!

  -

  БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

  ДА на АЕЦ Белене! Ядрената енергетика е гарант за безкарбоново бъдеще! Потомствен антикомунист!
 25. 25 Профил на postmodernity
  postmodernity
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#1] от "Petak":


  До коментар [#2] от "Stavrogin":

  Преди два месеца даваха предаване на Валя Ахчиева за нотариусите във Франция. Ако едно единствено от всичко това, което е описано в статията не се изпълни от нотариус, тяхното сдружение го лишава до живот от правото не просто да практикува професията, а да се занимава с каквито и да било правни дела изобщо. Освен това носи наказателна отговорност. А ние до такава степен сме оскотяли, че тук си говорим за, забележете, „опасности“.

  "Либерализъм - тази дума бих превел като стадно оскотяване..." Фридрих Ницше
 26. 26 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 340 Неутрално

  Не знам защо върху купувачите се прехвърлят дейности, които са в компетенцията на изброените институции? Защо е толкова трудно да станеш нотариус, ако, изповядвайки една сделка, не трябва да провериш и двете страни? Иначе това и ние го можем - щрак на компютъра, готовия договор, подпис и печат без отговорности и як хонорар! Когато изповядвам сделка, очаквам да ми кажат какво очакват от мен и след като го предам, те да ми гарантират, че всичко е ОК. Другото е манджа с грозде! Ама то точно това днес е много модно. Сланинка с ананас, киноа и фибри от &€№@#!

  Мърфи е оптимист!
 27. 27 Профил на Petak
  Petak
  Рейтинг: 561 Неутрално

  [quote#9:"padrino"]
  —цитат от коментар 20 на antikvarno
  Нотариусът проверява имота и носи отговорност, а брокерите само събират комисионни от балъците![/quote]

  Абсолютно НЕвярно!!!

  Законът за нотариусите и нотариалната дейност е ок. 100 стр. (160 чл.). Задължителните проверки са точно 2 изречения и се отнасят единствено и само за обезпечения в полза на държавата и относно личността на страните.

 28. 28 Профил на satanail13
  satanail13
  Рейтинг: 742 Неутрално

  много се мами в БГ, много трябва да се внимава ако се правят някакви бизнес транзакции с недвижимо имущество в родината на Ботев.

  Марс е изконна Американска територия!
 29. 29 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2204 Неутрално

  целия процес на покупко продажба на имоти в страната е една последваща измама ,зависи кой на кое ниво ще те измами ,всички са включени в играта и винаги плащащия е измамен ,не ми се е случило да купувам имот с участие на брокери и да не бъда измамен ,предимно с цената ,веднъж пък ме измами строител ,близък роднина ,взе парите срещу празен договор на зелено и пихме студена вода с един апратамент ,след това участвахме на търг за имот от съдия изпълнител ,спечелихме търга с ниска цена ,след няколко часа ми се обади съдия изпълнителя ,че отменял търга при свършен факт ,взискателите платили цената на апартамента ,реституционни имоти ,които вече 22 години са до един по дела ,които не завършват ,съдебната система не може да вземе решения ,вкл един ,ми викаше ,бе как можело да имаме толкова голям имот, не се полагало , ей такива изгъзици в тази държава ,трябва да имаш нерви ,търпение и да живееш поне 100 години ,баща ми наближава 90 и още води дело за родната си къща , открадната от комунистите ,все още не е влязъл в нея ,просто и ясно ,комунистическа държава и червена престъпност ,нищо не може да се оправи тук .

 30. 30 Профил на bvu38525482
  bvu38525482
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Опасна игра си играят продавачите със задържането на сумати празни апартаменти. Най-малкия намек за криза и балон ще създаде паника в която цените ще се сринат. И тогава ще ги търсят тези 1000 евро на квадрат

 31. 31 Профил на lpt47553827
  lpt47553827
  Рейтинг: 12 Неутрално

  Мисля, че един от коментиращите по-горе го е казал точно - най-сигурно е да си наемеш адвокат на 1/10 от стойността на брокерската услуга, която в подобен случай е на елементарно ниско ниво! Има и още много въпроси, чиито отговори си струва да откриеш преди да тръгнеш да купуваш. Много компетентни съвети има в сайта ho-re.biz и си струва човек да се запознае с тях преди да тръгне да инвестира в София.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK