Югоизточен район

Представяме ви проектоплановете за развитието на шестте района за планиране в България за периода 2007 - 2013 г. Документите са разработени от експертни групи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

---------------------------------

Югоизточният район за планиране (ЮИРП) включва областите Бургас, Сливен и Ямбол, а административният му център е Бургас. До 2000 г. ЮИРП отчита високи стойности на икономическите показатели в сравнение с останалите райони в страната. Те обаче се формират главно в област Бургас. През 2001 г. обаче има намаление на стойностите на брутния вътрешен продукт (БВП) и брутната добавена стойност (БДС) в сравнение с общите за страната, което поставя ЮИРП на предпоследно място преди Северозападния район. Причина за това е спадът на показателите в промишления и аграрния сектор. Единствената постоянна тенденция остава ръстът в сектора на услугите (виж графиката). Характерно за ЮИРП е, че бизнесът и индустрията са представени изключително от микро- и малки предприятия. Туризмът е водещ отрасъл, но е концентриран основно по Черноморието. Именно то обуславя ясния дисбаланс в развитието на териториите по крайбрежието и вътрешността.


Какво трябва да се направи

- за ускоряване на икономическия растеж

Анализирайки икономическите показатели и наличните ресурси в района, експертите определят няколко приоритета за развитието на Югоизточна България - хранително-вкусова и текстилна промишленост, производство на дървен материал и изделия от него, производство на машини и оборудване, туризъм, земеделие и горско стопанство.

В унисон с желанието на страната да достигне европейски стандарти планът за ЮИРП предвижда развитие на инфраструктурата, обслужваща бизнеса и населението, за което ще са нужни над 570 млн. лв. Трябва да се наблегне и върху проектите по еврокоридор 8, а това включва доизграждане на магистралите "Тракия и "Черно море", реконструкция на основните и второкласните пътища, пристанище Бургас. Планът предвижда подобрения по жп линията Пловдив - Зимница - Бургас. В районите с туристически потенциал има нужда от обновяване на пристанищата и автогарите, се посочва още в документа. За плановия период експертите не пропускат да споменат изграждането на нефтопроводите Бургас - Александруполис и Бургас - Вльора и на базите на НАТО.

По план до края на 2013 г. пътната мрежа в района трябва да отговаря на европейските изисквания, а всички зони за развитие на бизнес и туризъм да са осигурени с модерни водоснабдителни и канализационни мрежи. Дотогава трябва да се газифицират областните и общинските центрове. Следвайки националната стратегия, експертите в ЮИРП също планират изграждането на бизнес центрове и индустриални паркове.

Специалистите са на мнение, че трябва да се наблегне на развитието на предприятията от преработващата промишленост, което ще струва 113 млн. лв. За целта е нужно привличане на големи чужди инвеститори, което пък ще стимулира развитието на малкия и средния бизнес. За увеличаване на инвестиционния интерес планът предвижда разработване на маркетингова стратегия за популяризиране на района и осъществяване на контакти с общини, области и региони в Европейския съюз (ЕС), Турция и др. Експертите изтъкват възможността за провеждане на бизнес форуми на тези места, където ще се представят предимствата на Югоизточна България.

За разрастване на туризма са нужни общо над 90 млн. лв., сочат изчисленията в плана. Амбицията на специалистите е до края на 2013 г. приходите от тази дейност по Черноморието да нараснат с 50%, а във вътрешността - 10 пъти. Това обаче не може да стане без единна информационна система и рекламиране на района на международни изложения. Близо 27 млн. лв. трябват за възстановяване на културни паметници, изграждане на пътища до туристическите обекти, на паркинги, изработване на табели и др. Вътрешността на района има потенциал за различните форми на туризъм (културен, балнеоложки, селски, ловен, речен, винен и др.).

Експертите не подминават нуждата от развитие на аграрния сектор. За да "стъпят на крака" селското и горското стопанство в ЮИРП, ще трябват почти 60 млн. лв., които да отидат за насърчаване на инвестициите, обучение на кадри и окрупняване на земеделските земи. Впоследствие пък трябва да се сформират групи от производители, които заедно да модернизират дейността си и да предлагат по-конкурентни продукти.

- за осигуряване на благоприятна жизнена среда

За подобряване на жизнената среда планът предвижда инвестиране в дейности по енергийна ефективност. Трябва да се извърши термоизолация на жилищните и административните сгради и да започне използването на слънчевата енергия за битово отопление. Експертите предвиждат въвеждане на екологосъобразен транспорт, изграждане на зелени площи и спортни съоръжения в населените места, създаване на зелени пояси за намаляване на шума и замърсяването на въздуха.

Главно място за подобряване на жизнената среда заема и решаването на проблема с отпадъците, което ще струва около 48 млн. лв. Предвижда се разделно събиране и рециклиране на боклука. В района вече се работи за изграждане на инсталация за компостиране на органични отпадъци. Над 30 млн. лв. пък ще са необходими за рекултивацията на терени и почви, замърсени от нефтопродукти, излезли от употреба пестициди, уранодобив и др.

Предстои и подобряване на качеството на социалните услуги. Това включва модернизация на заведенията за социално подпомагане, болници, училища, детски градини, театри и други, закупуване на ново оборудване, рехабилитация на пътищата до тези обекти. За всичко това трябват 14.5 млн. лв., сочат финансовите таблици в плана.

- за развитие на трансгранично и регионално сътрудничество

Планът предвижда развитие на трансграничното сътрудничество с Турция. Един от параметрите му е увеличаване на потока от пътници, стоки и товари между страните с 40% до 2013 г. По този начин биха се увеличили и турските инвестиции в района, смятат експертите. Това обаче изисква развитие на трансграничната инфраструктура, като трябва да заработи граничните пунктове Резово, Белеврен и Стралджа.

Финансиране

За финансиране на всичките дейности, предвидени в плана, ще са необходими около 1.15 млрд. лв. От тях 291 млн. лв. ще се отпуснат от държавата, но планът не уточнява каква част се пада на републиканския бюджет и каква на общините. Останалите три четвърти от сумата ще бъдат отпуснати по линията на фондовете на ЕС, като експертите уточняват, че не се предвижда финансиране от Кохезионния фонд.

------------------------------

SWOT анализ*

Плюсове

- Добро състояние на околната среда

- Засилена икономическа активност на малките и средните предприятия

- Задоволително развита транспортна инфраструктура

- Наличие на транспортни възли за връзка с районите от ЕС и света

- Добре развити инженерни мрежи

- Разнообразна отраслова структура

- Ниска гъстота на населението в райони с богато биоразнообразие

- Наличие на стратегически чужди инвеститори

Минуси

- Нисък жизнен стандарт

- Висока безработица

- Несъответствие между професионална квалификация и пазарно търсене

- Засилващи се тенденции за концентрация на малцинствени групи

- Лоши условия в училищата и здравните заведения

- Амортизирана техническа инфраструктура

- Силно фрагментирано земеделие

- Неефективен производствен процес

- Локални замърсявания на околната среда

- Недостатъчен административен капацитет за усвояване на средства от ЕС

- По-нисък ръст на инвестициите от средното за страната

Възможности

- Откриване на европейски пазар за български стоки и услуги

- Трансгранично и междурегионално сътрудничество

- Подобряване на качеството на образованието

- Развиващ се пазар за алтернативен туризъм

Заплахи

- Конкурентен натиск от европейски продукти и услуги

- Недостиг на средства за поддръжка на публичната инфраструктура

- Липса на национална политика за уедряване на земята

- Забавяне на фискалната децентрализация

- Неефективно провеждане на регионалната политика заради липса на ресурси

- Влошаване на екологичното състояние на Черно море

* Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за района

Ръст на заетостта по сектори (2003 г. спрямо 2002 г.)

Сектор  Ръст (%)
Добивна промишленост -8
Селско и горско стопанство и риболов -10.9
Образование -2.2
Здравеопазване и социални дейности -
Операции с недвижими имоти и бизнес (1999 - 2003 г.) 89.2
Хотели и ресторанти 40.5
Строителство 37.9
Търговия и ремонтни дейности 20.6
Държавно управление, задължително обществено осигуряване (1999 - 2003 г.) -
Други дейности 51.3
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK