Доверие обединен холдинг

"Доверие обединен холдинг" е наследник на учредения през 1996 г. Обединен български приватизационен фонд "Доверие". Негови акционери тогава станаха над 260 хиляди българи, с което фонда стана най-големия в масовата приватизация. В трите централизирани търга, които се състояха през есента на 1996 г. и в началото на 1997 г., холдингът инвестира 6.5 млн. лева в общо 174 компании. През 1998 г. с решение на общото събрание на акционерите фондът се преобразува в холдинг, като основната му дейност е придобиване, управление, оценка и продажба на дялове или акционерни участия в български и чуждестранни дружества. Компанията е


сред 5-те най-големи холдинга


в България, листвани на Българската фондова борса.
През 2000 г., за да подобри управлението на портфейла си и да намали административните си разходи, дружеството предприе второ преструктуриране като раздели дяловете си между две структури. Едната е "Доверие капитал", която контролира инвестиционните проекти и компании, в които холдингът, а втората структура стана "Индустриален холдинг доверие", която приватизираните компании.


В момента холдингът притежава дялове в над 40 дъщерни и асоциирани дружества в различни сектори на българската икономика. Холдингът се включи и в здравния сектор, като вече изгради първата си болница в София. Холдингът има силни позиции и чрез предприятията си в текстилния сектор, както и в млекопреработвателната промишленост. През миналата година обаче доверие продаде голяма част от капитала на едно от основните си дружества - подхолдинга "Доверие капитал". Три от четирите негови дружества формираха над 10% от общите приходи на големия холдинг. Новината тогава се прие изключително негативно от пазара, което продължава да се отразява в понижение на акциите на холдинга и в момента.


В момента холдинга работи по няколко проекта, които се финансират със средствата от втората облигационна емисия, която холдингът пласира през есента на миналата година в размер на 4.5 млн. евро. В Пловдив се изгражда жилищен комплекс, край гр. Рила винарска изба, а в Панагюрище беше открита наскоро фабриката за производство на ризи.


Капиталът


на дружеството е 13 149 848 лв., разпределен в същия брой акции с номинална стойност 1 лв. Холдингът има над 180 хил. акционери и няма мажоритарен собственик. Свободно търгуемият обем акции на борсата са 54.34%.


Системата на управление е двустепенна като председател на надзорния съвет е Олег Недялков, а изпълнителен директор и председател на управителния съвет е Цонко Недялков.


 Конкуренция


Текстилът и фармацията с най-голяма тежест


"Доверие обединен холдинг" има инвестиции в повече от 30 компании в България от десет отрасла. Най-сериозни сред тях са инвестициите на холдинга в текстилно-шивашката индустрия, в услугите и в химическата и фармацевтичната промишленост.


В текстилната индустрия компанията участва в 11 дружества, сред които е и големият производител на памучни прежди и изделия "Марицатекс". В същата сфера "Албена инвест холдинг" притежава мажоритарни пакети от дружеството за памучни прежди "България 29" и производителя на сурови памучни тъкани "Добруджански текстил" - Добрич. Сред конкурентите на "Марицатекс" са и публичната компания - производител на прежди, "Катекс" А и "Руно-Казанлък" .


Другата силна област на "Доверие обединен холдинг" са химическата и фармацевтичната промишленост. В портфолиото на холдинга е "Момина крепост". Дружеството произвежда широка гама еднократни медицински изделия, предназначени за различни области на медицината. В това число влизат продукти като спринцовки, игли, системи, сонди, катетри. В допълнение дружеството е производител и на каучукови изделия като бидони, касети, опаковки, кофички и други. Основните български конкуренти на дружеството са "Етропал", , "Екомед", "Лион", "Софияпласт", "Компласт", "Капитан Дядо Никола", "Кам", "Румопласт", както и "Биофарм инженеринг", които произвеждат за "Актавис" и "Софарма". От чуждите фирми най-сериозни конкуренти са "Соломед" - Полша, "Медикор" - Унгария, "Бакакос" - Гърция, "Бектън Дикенсън" - САЩ, "Стеримед" - Германия, "Булрейко" - Бразилия. Освен това холдингът участва и в "Медика" АД, което е един от на-големите производители на превързочни материали.


"Доверие" е единственият холдинг, които построи своя болница, която се намира в София. Дружеството планира да изгради и втора подобна в Пловдив.
SWOT анализ за "Доверие обединен холдинг"


Плюсове


Един от най-големите бивши приватизационни фондове


Диверсифициран инвестиционен портфейл


Голяма част от дъщерните дружества се управляват съвместно с чуждестранни партньори, осигуряващи пазарите предимно на компаниите от текстилния сектор


Редовно разпределя на дивидент


Минуси


Основната част от инвестиционния портфейл на холдинга е съсредоточена в текстилния сектор, който е един от най-уязвимите от нашествието на китайски стоки.


Непълно натоварване на производствените мощности.


Остаряло техническо оборудване при част от дъщерните дружества.


Намаляване на доверието в мениджмънта.


Възможности


Оптимизиране на производството в текстилните дружества и освобождаване от непроизводствените активи.


Разширяване на присъствието на холдинга в атрактивни сектори като винопроизводство, здравното обслужване, млечната промишленост и търговията.


Повишаване на доверието сред инвеститорите.


Запазване и увеличаване на пазарното присъствие на дружествата от текстилния сектор.


Увеличаване на дяловото участие в дъщерните дружества.


Опасности


Свиване на пазарния дял на компаниите от текстилния сектор.


Невъзможност за сертифициране на някои от производствата по ISO.


Текстилният гигант търси нови възможности


"Доверие обединен холдинг" АД е правоприемник на създадения през 1996 г. "Приватизационен фонд "България", който е най-големият бивш приватизационен фонд. По време на първата вълна на масовата приватизация фондът акумулира над 6.5 млн. лева в инвестиционни бонове, които му позволиха да се превърне в един от основните играчи по време на първата вълна на масовата приватизация. Акционери в него по това време бяха над 250 хил. български граждани. Значителните ресурси дадоха възможност на "Приватизационен фонд "България" да купи дялове от голям брой дружества. Въпреки че в портфейла му попадат компании от различни сектори, акцент в инвестиционната програма на холдинга си остава текстилният сектор. Традиционният сектор за страната ни от "коз" за миналия век се превръща в бреме от началото на този. Причината е китайското нашествие на нискокачествени, но и евтини продукти, поставящи в затруднение текстилната промишленост на цяла Европа. "Доверие обединен холдинг" създава съвместни дружества с основните си клиенти, за да запази пазарите си, защото при създалата се ситуация не може да разчита само на високото качество на българския текстил. "Марицатекс" например, който е най-големият текстилен комбинат на Балканите, е българско-италиански, "Вратица", "Широк печатен текстил" и "Биляна прогрес" са българско-английски. Българската страна в тези предприятия е представена от "Доверие обединен холдинг".


След масовата приватизация "Доверие обединен холдинг" създаде два непублични подхолдинга - "Индустриален холдинг Доверие" и "Доверие капитал". В първия бяха прехвърлени стратегическите предприятия, в които холдингът инвестира и развива, а във втория - дружествата, за които ще се търси купувач, като акциите от "Медика" АД, ОМК и "Доверие Брико".


От създаването си досега холдингът активно управлява инвестиционния си портфейл не само чрез покупко- продажба на акции от съществуващи компании, но и чрез създаването на нови дейности. Тежките времена, които настъпиха за текстилния сектор, вероятно са насочили вниманието на мениджмънта към други сектори. Подобна инвестиция е построяването на медицинския център за осъществяване на специализирана извънболнична помощ и лечение. Също така от "Доверие обединен холдинг" обявиха намерението си да инвестират в сектора на недвижимите имоти. Като една от най-големите холдингови структури компанията привлече инвеститорския интерес, който в тежките години за българския капиталов пазар се подхранваше от редовно изплащания дивидент. Освен това "Доверие" се оказа и единственият от големите, при които няма мажоритарен собственик. Това не веднъж е давало поводи да се спекулира, че има опити за превземане на холдинга. Дори към настоящия етап холдингът няма акционер с повече от 10% от капитала. Широката акционерна структура и увеличението на капитала пък позволиха дружеството да се превърне в едно от най-ликвидните на борсата, привличайки по този начин и портфейлите инвеститори.


Доверието в компанията се понижи, след като през миналата година холдингът продаде част от акциите си в един от подхолдингите, което се оказа и преломен момент за борсовите котировки.Ще се върне ли доверието в "Доверие"


Адекватната дивидентна политика и практиката за разпределяне на дивидент превърнаха "Доверие обединен холдинг" в един от най-привлекателните за инвеститорите в тежките времена за капиталовия пазар. Значителните мащаби на дружеството и широката акционерна структура осигуриха високата ликвидност в книжата на бившия приватизационен фонд, превръщайки го в един от най-желаните за институционални и непрофесионални инвеститори след подобряването на нормативната уредба на капиталовия пазар.


"Доверие обединен холдинг" не само е единственият от големите холдинги, при които free float-ът е над 50% от капитала, но е и единственият, при който няма акционер, притежаващ над 10% от капитала. Липсата на мажоритарен собственик неколкократно е давала повод за спекулации с опити за превземане. Независимо от всичко върху холдинга се фокусира вниманието на институционални инвеститори, благодарение на които той се превърна в една от най-активно търгуваните позиции на борсата.


Отношението на инвеститорите по позицията рязко се обърна през миналата година, след като от компанията обявиха, че бившият приватизационен фонд е продал част от подхолдинговото си дружество "Доверие Капитал" и е понижило участието си до 45.50%. Това преструктуриране на инвестиционния портфейл се прие изключително негативно от пазара и котировките на холдинга буквално за дни се сринаха. След тази продажба на акции играчите почти не обърнаха внимание на успешното реализиране на някои от най-добрите проекти на холдинга като построяването и пускането в експлоатация на здравния център.


Негативната оценка на пазара се отрази върху котировките и от нива около 5.50 лв. книжата му поевтиняха до 3 лв. сега.


Интересно е да се отбележи, че инвеститорите нямат единно мислене по позицията. Анкета на в. "Дневник" сред 12 посредника показва, че има по четири прогнози съответно за поскъпване поевтиняване и без промяна, като осреднената прогноза е ръст от 3.33% за след година.


Независимо от неприятните емоции дружеството остава сред най-ликвидните на борсата. Според статистиката за тази година са сключени общо 3766 сделки с общо 826 598 акции при средна цена от 3.51 лв., а само през май сделките са 634 броя.


Несъмнено основното предизвикателство пред мениджмънта на холдинга ще остане борбата за възстановяването на доверието в инвеститорите, което ще бъде в основата и на борсовото представяне на компанията.
Цонко Недялков, изпълнителен директор на Доверие обединен холдинг:


Работим по пилотен проект в енергетиката


Докъде стигнаха последните проекти, по които работи холдингът?


- Наскоро открихме съвместното предприятие с една холандска компания за производство на мъжки ризи край Панагюрище. Ние построихме производствената сграда, а те предоставиха машините. Също така на 26 май направихме първата копка на винарската изба край гр. Рила, като до края на годината трябва да са готови двете сгради. Едната ще е чисто производствена, а другата ще е за презентации и посрещане на посетители. В момента имаме собствени 350 дка лозя в района, като целта е те да станат поне 500 дка. Работим и по проекта в Пловдив, където се изгражда и жилищния комплекс в близост до панаирното градче. Там сме до четвъртия етаж на груб строеж. Общо взето, това са проектите към които се съсредоточаваме в краткосрочен план. Предвиждаме обаче на влезем и в сектора на малката енергетика, тъй като сме голям потребител. Ще се насочим към възобновяеми източници, за да обезпечим нуждите си и ако може да продаваме една част от електроенергията. Това обаче е един малък пилотен проект.


Предвиждате ли финансиране на проектите си с нови облигационни емисии?


- На този етап не предвиждаме издаването на нови облигации, тъй като последните ни проекти се финансират със средствата от последния заем в размер на 4.5 млн. евро. Така, че в близките 1-2 години не предвиждаме нови облигации, както и увеличения на капитала, а в по-дълъг период не искам да се ангажирам с прогнози.


Ще разширявате ли дейността си чрез придобиване на дялове в нови дружества?


- Постоянно работим и в тази насока. Още повече това се ускорява и с приближаването на страната към ЕС и ние постоянно търсим обединения и съвместна работа с чужди фирми. Това е и причината да оцеляваме досега - чрез смесени дружества.Милиони лева пазарна капитализация 39.58


Лева средна цена към 9 юни 3.01


Максимална цена за последните 52 седмици 5.68


Минимална цена за последните 2 седмици 2.98


Лева за акция - последна сделка 3.00

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK